Nieuwe media bij de oudere generaties

Miguel
Devriese

Er is weer niks op tv vanavond.” Een zin die ik al lang niet meer gehoord had, tot mijn oma ze gisteren zei. Ik dacht meteen aan YouTube, Netflix, mijn propvolle digicorder en het dozijn Amerikaanse series dat ik nog moest inhalen. Het aanbod is toch gigantisch, hoezo ‘niks op tv’? Toen besefte ik dat tv voor mij helemaal iets anders is dan voor mijn oma.

Digitalisering heeft het medium televisie namelijk gewijzigd in al haar aspecten. De manier waarop programma’s tot bij de mensen gebracht worden, de manier waarop we kijken, welke programma’s we kijken … Er moeten keuzes gemaakt worden, over de content, de toestellen, de plaats, het tijdstip enzovoort. Aangezien televisie anno 2015 altijd en overal is, zijn deze keuzes veel meer uiteenlopend dan bij analoge televisie, waar je vasthing aan een vaste programmering. Opvallend is echter het grote verschil tussen generaties wat deze keuzes betreft. Aan de ene kant jongeren die met twee vingers in de neus Netflixen en de recentste Amerikaanse releases downloaden. Aan de andere kant 65-plussers die moeite hebben om de digicorder te programmeren en Netflix enkel kennen van de reclames op tv. De vraag rijst of de stelling dat 65-plussers niet mee zijn met de digitale revolutie een cliché is. Of met andere woorden: wat is nu eigenlijk echt de rol van nieuwe vormen van televisiekijken in het leven van de Vlaamse 65-plusser?

Uit onderzoek blijkt dat laatstgenoemde effectief, in lijn met bovenstaande opdeling, de neiging heeft om niet snel voor nieuwe manieren van televisiekijken te kiezen. 65-plussers verkiezen lineaire televisie boven opnemen, downloaden, streamen en dergelijke, terwijl de jongeren de verschillende manieren combineren. Hoe valt deze keuze van de 65-plussers te verklaren?

Ten eerste is er een evidente reden. Amper de helft van de oudere generaties heeft überhaupt nieuwe media en/of internet. Bijgevolg valt er niet veel te kiezen, ze kunnen enkel televisiekijken op de traditionele manier. Daarnaast is er een dieperliggende oorzaak voor hun keuzes op vlak van televisiekijken. 65-plussers hebben een overwegend negatiever attitude dan de jongere generaties, veroorzaakt door het idee dat digitale media geen meerwaarde bieden, alsook een gebrek aan interesse in deze toestellen en diensten. Valt Stievie wel te vereenzelvigen met het leven van de oudere generaties? Biedt het platform een meerwaarde voor iemand die veel en meestal alleen thuis is? Veel 65-plussers zijn geneigd ‘nee’ te antwoorden hierop. Niet alle televisiekijkers willen immers altijd actief op zoek naar programma’s, ze kunnen bewust kiezen om onderuit te zakken en de gedachten even op nul te zetten. Of om zich te houden aan de structuur die lineaire televisie biedt, om zo een bepaald ritme te volgen.

Louter ‘mee zijn’ met de nieuwste trends is ook nauwelijks een voldoende motivator en de waarde die de maatschappij hecht aan nieuwe vormen van televisiekijken is voorlopig evenmin groot genoeg om de 65-plussers overstag te doen gaan, dus is het wachten op een meer overtuigende aanzet. Het sociale netwerk kan daarbij een belangrijke rol spelen, aangezien het de (klein)kinderen, familieleden en vrienden zijn die de mening van de 65-plussers helpen vormen. Zij kunnen interesse al dan niet bewust aanwakkeren en/of de meerwaarde duidelijk maken.

Een laatste reden voor het kiezen van traditionele televisie is het gebrek aan vaardigheden om met digitale media om te gaan bij veel 65-plussers. “Mijn televisie kan dat allemaal, maar ik niet.” Een goede reden om niet uitgesteld, laat staan online televisie te kijken. De vraag rijst echter of het hier niet eerder om een gebrek aan zelfvertrouwen gaat, dan effectief gebrek aan vaardigheden. Ouderdom en een gebrekkige gezondheid worden ook vaak bestempeld als redenen om geen digitale media te gebruiken of überhaupt in huis te hebben.

Kijken 65-plussers dan enkel televisie op de traditionele manier? Nee, zeker niet. Bijna de helft kijkt minstens één keer per week uitgesteld. Dit dient vooral als back-up voor momenten dat er niets op de traditionele tv is. Ook hier neemt de lineaire structuur dus wel de bovenhand. 65-plussers gaan zelden zelf actief programma’s kiezen. Een belangrijke verklaring hiervoor valt te zoeken bij het beperkte belang dat content speelt. In de extreemste gevallen blijkt dat uit de loutere gezelschapsfunctie van televisie. “De televisie staat hier altijd aan, maar het is ook al.” De tv speelt met andere woorden om de stilte te doorbreken. Verder heerst er ook een zeker je-m’en-foutisme wat programma’s betreft en ontbreekt het 65-plussers ook simpelweg aan de gewoonte om actief content te kiezen. Voor de meerderheid is televisie om bij onderuit te zakken, in tegenstelling tot de computer. Beiden vereenzelvigen in nieuwe manieren van televisiekijken is bijgevolg moeilijk. Zelfs kijkers van actualiteitsprogramma’s, die enkel geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen, zetten bijna nooit zelf de stap om deze onderwerpen zelf op te zoeken. Terwijl dergelijke focus op inhoud toch vrij dicht aanleunt bij het karakter van de computer.

Het toestel dat zich ergens tussenin bevindt, is de tablet. Dit toestel richt zich veeleer op ontspanning en past ook in dezelfde context als het televisietoestel. Het is met name makkelijk te gebruiken in de zetel, in het gezelschap van anderen. Tablet scoort dan ook het best qua televisiekijken op nieuwe media, hoewel het aantal 65-plussers dat dit doet ook beperkt is.

De rode draad door het verhaal is gebrek aan ervaring met nieuwe media. Het leidt tot de perceptie dat ze geen meerwaarde bieden, tot een gebrek aan zelfvertrouwen en in het algemeen tot minder vaardigheden en een minder positief attitude ten opzichte van nieuwe media. De voornaamste tegengewichten hiervoor? Enerzijds het sociale netwerk, dat 65+’ers (on)bewust moet motiveren om nieuwe media te gebruiken. Anderzijds de tablet, die de gezelligheid van televisiekijken in de woonkamer kan combineren met het online aanbod. De conclusie? De volgende keer leg ik mijn oma uit dat er altijd iets op tv is en toon ik haar hoe ze zelf video’s kan opzoeken met de tablet. Zo is de digitale kloof alweer iets kleiner. 

Bibliografie

Aakhus, M.A. & Katz, J.E. (2001). Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance. Cambridge: Cambridge university press.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

AlHinai, Y.S., Kurnia, S. & Johnston, R.B. (2007, juli). Adoption of mobile commerce services by individuals: a meta-analysis of the literature. Paper gepresenteerd op International Conference on the Management of Mobile Business, Toronto, Canada.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media Psychology, 3(3), 265–299.

Bauwens, J.R. (2002), Burgers voor de buis: een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen tv-consumptie en burgerschap. Niet-gepubliceerde doctoraatsscriptie, Brussel, VUB.

BIPT (2014). Enquête over de perceptie van de Belgische elektronische communicatie-markt door de gebruikers. Louvain-la-Neuve: UCL SMCS.

Blake, R.H. & Kyper, E.S. (2013). An investigation of the intention to share media files over peer-to-peer networks. Behaviour & Information Technology, 32(4), 410–422.

Blechar, J., Constantiou, I.D. & Damsgaard, J. (2006). Exploring the influence of reference situations and reference pricing on mobile service user behavior. European Journal of Information Systems, 15(3), 285–291.

Boczkowski, P.J. (2004). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. Journal of Communication, 54(2) 197-213.

Bonfadelli, H. (2002). The internet and knowledge gaps: a theoretical and empirical investigation. European Journal of Communication, 17(1), 65–84.

Boyd, D.A. & Bee, H. (2009). Lifespan Development (5de ed.). Boston: Pearson.

Caldwell, J. (2004). Convergence television: Aggregating form and repurposing content in the culture of conglomeration. In L. Spigel & J. Olsson (Eds.), Television after tv: essays on a medium in transition (pp. 41- 74). Durham, NC: Duke University Press.

Capilla, D.J.G. (2012). From postmodern ethics to the new ethics of the me generation: the transition from mass media to the internet. Communication & Society, 25(1), 165-187.

Carte, T.A., Dharmasiri, A. & Perera, T. (2011). Building IT capabilities: learning by doing. Information Technology for Development, 17(4), 289–305.

CIM (2015, 22 april). Persbericht Other Screen Monitor. Geraadpleegd op 22 april 2015 op het World Wide Web: http://www.cim.be/news/persbericht-other-screen-monitor?overlay=true

Cha, J. & Chan-Olmsted, S. (2012). Substitutability between online video platforms and television. Journalism & Mass Communication Quarterly, 89(2), 261-278.

Chen, H.H., Lee, A.H.I. & Tong, Y. (2008). Strategic management of new products development at technological conglomerate network using expert support systems. International Journal of Management and Decision Making, 9(1), 16–30.

Chu, R.J.C. (2010). How family support and Internet self-efficacy influence the effects of e-learning among higher aged adults – analyses of gender and age differences. Computers & Education, 55(1), 255–264.

Claessens, N. (2013). Nursing home residents’ media use from a life course perspective. Northern lights, 11(1), 35-50.

Compeau, D.R. & Higgins, C.A. (1995). Application of Social Cognitive Theory to training for computer skills. Information Systems Research, 6(2), 118-143.

Constantiou, I.D. & Mahnke, V. (2010). Consumer behavior and mobile tv services: do men differ from women in their adoption intentions? Journal of Electronic Commerce Research, 11(2), 127-139.

Courtois, C., Mechant, P., Paulussen, S. & De Marez, L. (2012). The triple articulation of media technologies in teenage media consumption. New Media & Society, 14(3), 401–420.

Courtois, C. & Verdegem, P. (2014, 9 december). With a little help from my friends: an analysis of the role of social support in digital inequalities. New Media & Society (online before print).

Dalton, K. (2011). Henry Mayer lecture – Convergence and local content: the national broadcaster in the digital world order. Media International Australia, 140(1), 5-11.

Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Davis, F.D., Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace. Journal of Applied Social Psychology, 22(14), 1111-1132.

De Haan, J. (2004). A multifaceted dynamic model of the digital divide. IT&Society, 1(7), 66-88.

De Marez, L., Evens, T. & Stragier, J. (2011). Diffusion theory vs. today’s ICT environment. Observatorio, 5(3), 175-202.

De Marez, L., Vyncke, P., Berte, K., Schuurman, D. & De Moor, K. (2007). Adopter segments, adoption determinants and mobile marketing. Journal of Targeting, Measurements and Analysis for Marketing,16(1), 78-95.

De Moor, S., Schuurman, D. & De Marez, L. (2013). Digimeter 2013: adoption and usage of media & ICT in Flanders. Gent: iMinds.

De Pessemier, T., Ide, M., Deryckere, T. & Martens, L. (2008). Consumption context and personalization. In A. Lugmayr, S. Kemper, M. Obrist, T. Mirlacher & M. Tscheligi (Eds.), Changing television environments: TISCP adjunct proceedings of EuroITV 2008 (pp. 222-225). Tampere: Tampere University of Technology.

de Sola Pool, I. (1983). Technologies of freedom: on free speech in electronic age. Cambridge, MA: Harvard University Press.

DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C. & Shafer, S. (2004) Digital inequality: from unequal access to differentiated use. In: K.M. Neckerman (Ed.) Social Inequality (pp. 355–400). New York: Russell Sage Foundation.

Dobranksy, K. & Hargittai, E. (2006). The disability divide in internet access and use. Information, Communication and Society, 9(3), 313-334.

Doyle, G. (2010). From television to multi-platform. Convergence, 16(4), 1-19.

Doyle, G. (2013). Understanding media economics (2de ed.). Londen: Sage.

Evans, E. (2011). Transmedia television. Audiences, new media and daily life. New York: Routledge.

Europese Commissie (2013, 16 maart). Digital agenda for Europe. Geraadpleegd op 16 maart 2014 op het World Wide Web: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard

Europese Commissie (2014). Eurobaromètre 82: les habitudes médiatiques dans l'Union européenne. Geraadpleegd op 30 april 2015 op het World Wide Web: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm

Evens, T., De Marez, L. & Schuurman, D. (2008). Adoption versus use diffusion: predicting user acceptance of mobile TV in Flanders. In J. Filipe, D.A. Marca, B. Shishkov & M. van Sinderen (Eds.), Proceedings of the international conference on e-business (pp. 124-130). Porto: Insticc Press.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

FOD Economie (2013). Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht: België. Geraadpleegd op 10 mei 2015 op het World Wide Web: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leef…

FOD Economie (2014). Barometer van de informatiemaatschappij. Brussel: FOD Economie.

Freese, J., Rivas, S. & Hargittai, E. (2006). Cognitive ability and Internet use among older adults. Poetics, 34(4-5), 236-249.

Fuchs, C. (2009). The role of income inequality in multivariate cross-national analysis of the digital divide. Social Science Computer Review, 27(1), 41-58.

Gentikow, B. (2010). Television use in new media environments. In J. Gripsrud (Ed.), Relocating television: television in the digital context (pp. 141-155). New York: Routledge.

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Publishing Co.

Gray, A. (1992). Video playtime: the gendering of a leisure activity. New York: Routledge.

Gripsrud, J. (2004). Broadcast television: the chances of its survival in a digital age. In L. Spigel & J. Olsson (Eds.), Television after tv: essays on a medium in transition (pp. 210-223). Londen: Duke University Press.

Gripsrud, J. (2010). Relocating television: television in the digital context. New York: Routledge.

Haddon, L. (2007). Roger Silverstone’s legacies: domestication. New Media & Society, 9(1), 25-32.

Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: Differences in young adults’ use of the Internet. Communication Research, 35(5), 602–621.

Helsper, E.J. (2012). A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. Communication Theory, 22(4), 403–426.

Herring, S. (2008). Questioning the generational divide: technological exoticism and adult construction of online youth identity. In D. Buckingham (Ed.), Youth, identity, and digital media (pp. 71-94). Cambridge: MIT Press.

Hsieh, J.J.P., Rai, A. & Keil, M. (2008). Understanding digital inequality: comparing continued use behavorial models of the socio-economically advantaged and disadvantaged. MIS Quarterly, 32(1), 97-126.

Hutchinson, J.W. & Eisenstein, E.M. (2008). Consumer learning and expertise. In: C.P. Haugtvedt, P.M. Herr, F.R. Kardes (Eds.), Handbook of consumer psychology (pp. 103-132). New York: Psychology Press

ICON iMinds (2015). SHIFT-TV: plaats- en tijdsonafhankelijke digitale televisie. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport, Gent, iMinds.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press.

Jung, Y., Perez-Mira, B. & Wiley-Patton, S. (2009). Consumer adoption of mobile TV: examining psychological flow and media content. Computers in Human Behavior, 25(1), 123-129.

Kayany, J. & Yelsma, P. (2000). Displacement effects of online media in the socio-technical contexts of households. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 44(2), 215-229.

Kim, D., & Sugai, P. (2008). Differences in consumer loyalty and willingness to pay for service attributes across digital channels: a study of the Japanese digital content market. Telecommunications Policy, 32(7), 480-489.

Kvasny, L. & Keil, M. (2006). The challenges of redressing the digital divide: a tale of two US cities. Information Systems Journal, 16(1), 23–53.

Kwon, K.H. & Chon, B.S. (2009). Social influences on terrestrial and satellite mobile-tv adoption in Korea: affiliation, positive self-image, and perceived popularity. International Journal on Media Management, 11(2), 49–60.

Lee, H., Kim, D., Ryu, J. & Lee, S. (2011). Acceptance and rejection of mobile TV among young adults: a case of college students in South Korea. Telematics and Informatics, 28(4), 239-250.

Lee, Y., Lee, J., & Lee, Z. (2006). Social influence on technology acceptance behavior: self-identity theory perspective. The Data Base for Advances in Information Systems, 37(2-3), 60–74.

Leung, L., & Wei, R. (1998). Exploring factors of interactive TV adoption in Hong Kong: implications for advertising. Asian Journal of Communication, 8(2), 124–147.

Li, S.S. (2004). Exploring the factors influencing the adoption of interactive cable television services in Taiwan. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(3), 466-483.

Lin, C.I.C., Tang, W.H. & Kuo, F.Y. (2012). “Mommy wants to learn the computer”: how middle-aged and elderly women in Taiwan learn ICT through social support. Adult Education Quarterly, 62(1), 73–90.

Livingstone, S. (2004). Television and the active audience. In N. Carpentier, C. Pauwels & O. Van Oost (Eds.), Het on(be)grijpbare publiek: een communicatiewetenschappelijke verkenning van het publiek (pp. 47-64). Brussel: VUB Press.

Livingstone, S. (2009). Children and the internet. Cambridge: Polity.

Loges, W.E. & Jung, J.Y. (2001). Exploring the digital divide - Internet connectedness and age. Communication Research, 28(4), 536-562.

Mante, E. (2002). The Netherlands and the USA compared. In J.E. Katz & M. Aakhaus (Eds.), Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance (pp. 110-125). Cambridge: Cambridge University Press.

Mares, M.L. & Woodard, E. (2006). In search of the older audience: adult age differences in television viewing. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 50(4), 595–614.

McMillan, S. & Morrison, M. (2006). Coming of age with the internet: a qualitative exploration of how the internet has become an integral part of young people’s lives. New Media & Society, 8(1), 73-95.

Merikivi, J., Verhagen, T. & Feldberg, F. (2012). Having belief(s) in social virtual worlds: a decomposed approach. New Media & Society, 15(7), 1168-1188.

Mittell, J. (2011).TiVoing childhood: time-shifting a generation’s concept of television. In M. Kackman, M. Binfield, M.T. Payne, A. Perlman & B. Sebok (Eds.), Flow TV: television in the age of media convergence (pp. 46-54). New York: Routledge.

Moore, G.A. (2014). Crossing the chasm: marketing and selling disruptive products to mainstream customers (3de ed.). New York: HarperCollins.

Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Nayak, L.U.S., Priest, L. & White, A.P. (2010). An application of the technology acceptance model to the level of the internet use by older adults. Universal Acces in the Information Society, 9(4), 367-374.

Neves, B.B., Amaro, F. & Fonseca, J.R.S. (2013). Coming of (old) age in the digital age: ICT usage and non-usage among older adults. Sociological Research Online 18(2).

Norman, D.A. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books.

Parasuraman, A. & Colby, C.M. (2015). An updated and streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0. Journal of Service Research, 18(1), 59-74.

Peacock, S. & Künemund, H. (2007). Senior citizens and internet technology. European Journal of Ageing, 4(4), 191-200.

Pedersen, P.E., Methlie, L.B. & Thorbjornsen, H. (2002, januari). Understanding mobile commerce end-user adoption: a triangulation perspective and suggestions for an exploratory service evaluation framework. Paper gepresenteerd op 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Big Island, Hawaii.

Pierson, J., Jacobs, A., Dreessen, K. & De Marez, L. (2008). Exploring and designing wireless city applications by way of archetype user research within a living lab. Observatorio, 2(2), 99-118.

Ponce de Leon, M., Eriksson, M., Balasubramaniam, S. & Donelly, W. (2006, maart). Creating a distributed mobile networking testbed environment through the living labs approach. Paper gepresenteerd op 2nd International IEEE/Create-net conference on testbeds and research infrastructures for the development of networks and communities, Barcelona, Spanje.

Ramón-Jerónimo, M.A., Peral-Peral, B. & Arenas-Gaitán, J. (2013). Elderly persons and internet use. Social Science Computer Review, 31(4), 389-403.

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5de ed.). New York: Free press.

Schuurman, D., De Marez, L. & Evens, T. (2011). Content paths & issues for mobile television in today’s ICT-environment. In H.W. Chu, M. Savoie, J. Ferrer, P. Franco & M. Estrems (Eds.), IMETI 2008 : international multi-conference on engineering and technological innovation (pp. 364-369). Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics.

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. New Media & Society, 6(3), 341–362.

Shih, C.-F. & Venkatesh, A. (2004). Beyond adoption: development and application of a use-diffusion model. Journal of Marketing, 68(1), 59-72.

Shin, D.H. (2009). Understanding user acceptance of DMB in South Korea using the modified Technology Acceptance Model. International Journal of Human–computer Interaction, 25(3), 173–198.

Silverstone, R. (1994). Television and everyday life. New York: Routledge.

Silverstone, R. & Haddon, L. (1996). Design and domestication of information and communication technologies: technical change and everyday life. In R. Mansell & R. Silverstone (Eds.), Communication by design: the politics of information and communication technologies (pp. 44-74). Oxford: Oxford University Press.

Spigel, L. (2004). Introduction. In L. Spigel & J. Olsson (Eds.), Television after TV: essays on a medium in transition (pp. 1-34). Durham, NC: Duke University Press.

Stewart, J. (2007). Local experts in the domestication of information and communication technologies. Information, Communication & Society, 10(4), 547–569.

Taylor, S. & Todd, P.A. (1995). Understanding information technology usage: a test of competing models. Information Systems Research, 6(4), 144-176.

Thompson, R.L., Higgins, C.A. & Howell, J.M. (1991). Personal computing: toward a conceptual model of utilization. MIS Quarterly, 15(1), 124-143.

Todreas, T.M. (1999). Value creation and branding in television’s digital age. Londen: Quorum Books.

Urban, A. (2007). Mobile television: is it just a hype or a real consumer need? Observatorio, 1(3), 45-58.

Van Bauwel, S. (2010). De televisie eet je op: jongeren en televisie. In K. Segers & J. Bauwens (Eds.), Maak mij wat wijs: media kennen, begrijpen en zelf creëren (pp. 133-142). Leuven: Lannoo Campus.

Van den Broeck, W., Pierson, J. & Lievens, B. (2008). Confronting video-on-demand with television viewing practices. In J. Pierson, E. Mante-Meijer, E. Loos & B. Sapio (Eds.), Innovating by and for users (pp. 13-26). Brussel: COST.

Van der Goot, M.J., Beentjes, J.W.J. & Van Selm, M. (2012). Meanings of television in older adults’ lives: an analysis of change and continuity in television viewing. Ageing & Society, 32(1), 147–168.

Van der Heijden, H. (2004). User acceptance of hedonic information systems. MIS Quarterly, 28(4), 695-704.

Van Deursen, A., Van Dijk, J. & Peters, O. (2011). Rethinking Internet skills: the contribution of gender, age, education, internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet skills. Poetics, 39(2), 125-144.

Van de Wijngaert, L. & Bouwman, H. (2009). Would you share? Predicting the potential use of a new technology. Telematics and Informatics, 26(1), 85–102.

Van Dijk, J. (2005). The deepening divide: inequality in the information society. Thousand Oaks, CA: Sage.

Van Dijk, J. & Hacker, K. (2003). The digital divide as a complex and dynamic phenomenon. The Information Society, 19(4), 315–326.

Van Kesteren, M. & De Haan, J. (2000). Digitaal kapitaal: verschillen in PC-bezit en -gebruik door jongeren en ouderen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 28(3), 186-213.

Vanhaelewyn, B., Pauwels, G., Maes, M. & De Marez, L. (2014). digiMeter – Measuring digital media trends in Flanders. Gent: iMinds.

Venkatesh, V. & Davis, F.D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204.

Venkatesh, V. & Morris, M.G. (2000). Why don't men ever stop to ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behavior. MIS Quarterly, 24(1), 115-139.

Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.

Verdegem, P. & De Marez, L. (2011). Rethinking determinants of ICT acceptance: towards an integrated and comprehensive overview. Technovation, 31(8), 411-423.

Wakefield, R.L. & Whitten, D. (2006). Mobile computing: a user study on hedonic/utilitarian mobile device usage. European Journal of Information Systems, 15(3), 292–300.

Wasserman, I.M. & Richmond-Abbott, M. (2005). Gender and the internet: causes of variation in access, level, and scope of use. Social science quarterly, 86(1), 252-270.

Wei, L. (2012). Number matters: the multimodality of internet use as an indicator of the digital inequalities. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(3), 303-318.

Weiss, B., Guse, D., Möller, S., Raake, A., Borowiak, A. & Reiter, U. (2014). Temporal development of quality of experience. In S. Möller and A. Raake (Eds.), Quality of Experience: advanced concepts, applications and methods (pp. 133-147). New York: Springer.

Wellman, B. (2002). Little boxes, glocalization, and networked individualism. In M. Tanabe, P. van den Besselaar & T. Ishida (Eds.), Digital Cities (pp. 10-25). Berlijn: Springer-Verlag.

Wellman, B., Boase, J. & Chen, W. (2002). The networked nature of community: online and offline. IT&Society, 1(1), 151-165.

Wesch, M. (2008, 26 juli). An anthropological introduction to YouTube. Geraadpleegd op 11 mei 2015 op het World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU

Williams, R. (1974). Television: technology and cultural form. Hanover, NH: Wesleyan University Press.

Wilson VanVoorhis, C.R. & Morgan, B.L. (2007). Understanding power and rules of thumb for determining sample sizes. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 3(2), 43-50.

Workman, M. (2014). New media and the changing face of information technology use: the importance of task pursuit, social influence and experience. Computers in Human Behavior, 31(1), 111-117.

Xie, B., Watkins, I, Golbeck, J. & Huang, M. (2012). Understanding and changing older adults’ perceptions and learning of social media. Educational Gerontology, 38(4), 282-296.

Zickuhr, K. & Smith, A. (2012). Digital differences. Washington, DC: Pew Research Center.

Download scriptie (1.08 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015
Promotor(en)
DR. ELKE VAN DAMME