Partijlid worden of niet? Een zoektocht naar de motieven van partijleden binnen de CD&V.

Evelynn
Devos

'To party or not to party?' 
Een kleine meerderheid van de jongeren kiest voor 'to party'. Verbazingwekkend?

Waarschijnlijk iets minder als u weet dat het hier niet gaat over de klassieke betekenis van het woord zoals het zetten van een stapje in de  wereld en in de ‘Overpoort’ te vertoeven of het bijwonen van andere feestgelegenheden. Hier wordt 'To party' in de zin van zich aansluiten bij een politieke partij bedoeld. Het is u misschien ook opgevallen dat er binnen uw sociale kringen overwegend meer ouderen dan jongeren partijlid zijn. Dit fenomeen werd in deze thesis onder de loep genomen.

Inkrimpend ledenbestand
Hoewel begrippen zoals vertrouwen, representativiteit en inspraak bovenaan de agenda van de overheid prijken, hebben politieke partijen vandaag de dag te maken met weinig vertrouwen vanwege de burgers. Een eerste indicatie hiervan is het feit dat de meeste politieke partijen in Vlaanderen moeite hebben om leden aan te trekken en te behouden.  Partijlid worden is vandaag de dag geen ‘hot’ item meer. De CD&V bleef niet gespaard van deze trend. Ook de CD&V-eens grootste partij ooit- is zijn aantrekkingskracht verloren en heeft te maken met een inkrimpend ledenbestand met bovendien een scheve samenstelling: de bevolkingscategorie jongeren is ondervertegenwoordigd, terwijl het aandeel van het aantal 65-plussers in het totale ledenbestand omvangrijk is.

Gevolgen van de shrinking party
Wat is het gevolg van de vermindering van het aantal en de representativiteit van partijleden binnen bepaalde partijen? Het belangrijkste gevolg van dit fenomeen is dat politieke partijen in deze situatie minder in staat zijn om te fungeren als doorgeefluik. Politieke partijen zijn kanalen langs welke burgers hun verwachtingen, voorkeuren en opinies over het beleid en wat er leeft in de samenleving kunnen doorgeven aan de beleidsmakers. Een partij met minder leden die daarnaast qua leeftijd niet evenredig is samengesteld zal bijgevolg minder input krijgen van hun leden voor de partijprogramma en zullen bijgevolg bepaalde groepen en/of standpunten uit het oog verliezen. Een partij zoals de CD&V met weinig jongeren zal dus minder in staat zijn om enerzijds in te schatten wat er afspeelt binnen de leefwereld van jongeren anderzijds om hun belangen te vertegenwoordigen.

Dit fenomeen werd reeds uitvoerig kwantitatief (i.e. aantallen) onderzocht, maar academisch inzicht in de motivaties van partijleden vereist bijkomend onderzoeksaandacht. Omwille van deze reden werd op zoek gegaan naar wat jongeren en ouderen drijft om zich aan te sluiten bij de politieke partij CD&V- een politieke partij die te maken heeft met bovengenoemde problematiek. Hiervoor werden er types partijleden opgebouwd via een wetenschappelijke methode waarbij 36 stellingen, die handelen over motieven om zich aan te sluiten, voorgelegd werden waarop de deelnemers zich moesten positioneren.

Jongeren om sociale redenen, ouderen om ideologische redenen lid van CD&V
Uit de vergelijkende analyse blijkt dat de redenen om zich aan te sluiten tussen de jongeren en ouderen verschillend zijn. Hieruit bleek dat jongeren de sociale aspecten van lidmaatschap (nieuwe mensen leren kennen, samenwerken met gelijkgezinden, evenementen zoals eetfestijnen, recepties, ea) heel belangrijk achten. Voor hen is het cruciaal dat er een fun factor verbonden is met partijlidmaatschap. Ideologische aspecten spreken daarentegen overwegend meer oudere partijleden aan. Uiting geven aan hun levensovertuiging en via partijlidmaatschap een steentje bijdragen aan de maatschappij zijn voor hen van groot belang.

Daarnaast hebben materiële voordelen (zoals het bekomen van een job, een loonsverhoging, carrièremogelijkheden verkrijgen, ea.) in een beperkte mate invloed op de jongeren. Ouderen vertonen eerder een afkeer ten opzichte van materiële voordelen. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat deze individuen hun carrière reeds doorlopen hebben.

In het algemeen kan gesteld worden dat beide generaties in zekere mate gedreven worden door sociale incentives. Daarnaast vinden alle opgebouwde types het essentieel dat zich aansluiten weinig moeite kost. Om deze reden kan het interessant zijn om meer sociale activiteiten te organiseren met een lage drempel waardoor aan deze noden voldaan worden om zo nieuwe potentiële (jonge) individuen te rekruteren. De CD&V zal bijgevolg aan zijn ‘party’-imago moeten werken om meer jeugd aan te trekken.

Bibliografie

Geraadpleegde bronnen:

Aalberts, C. (2004). Politieke betrokkenheid en politieke sensitiviteit onder jongeren. Geraadpleegd via: http://www.politologischinstituut.be/pe2004/documents/11aalberts.pdf

Barnes, S.H., & Kaase M. (1979). Political Action : Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills: Sage Publications

Beke, W. (2005). De ziel van een zuil. De Christelijke Volkspartij 1945-1968. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Bennie, L. (2013). Party membership matters. Geraadpleegd via: http://www.lancaster.ac.uk/fass/events/epop2013/docs/Bennie.pdf

Burt, S. (2002) The Concept of Political Participation. In: Everitt, J., & O’Neill, B. (eds.) Citizen Politics. Research and Theory in Canadian Political Behavior (pp.232- 246). New York: Oxford University Press

Bruter, M., & Harrison, S. (2009). Tomorrow’s Leaders ?: Understanding the Involvement of Young Party Members in Six European Democracries. Comparative Political Studies. 42(10), 1259-1291

Brunell, T.L. (2005). The Relationship Between Political Parties and Interest Groups: Explaining Patterns of PAC Contributions to Candidates for Congress. Political Research Quarterly, 58(4), 681-688

Brown, S.R., (1980). Political subjectivity: application of Q methodology in political science. New Haven, ct: Yale University.

Brown, (1993), A primer on Q methodology. Operant Subjectivity. 16(3/4): 91-138.

Clark, P.B., & Wilson, J.Q. (1961). Incentive systems: A theory of organizations. Administrative Science Quarterly 6(2): 129-166

Cross, W., & Young, L. (2008). Factors influencing the decision of the young politically engaged to join a political party. An investigation of the Canadian case, Party Politics, 14(3), 345-369

Conge, J. P. (1988). The Concept of Political Participation. Toward a Definition., Comparative Politics, 20(2), 241-249

Colla, J. (2010). Katholiek Verbond van België / Union Catholique Belge (1921-1936). Geraadpleegd via: http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw_2?CHK=or_3830

Coogan, J., & Herrington, N. (2011). Q methodology: an overview. Research In Secondary Teacher Education, 1(2),24-28

Dalton, R., (1996), Citizen politics. Public opinion and political parties in advanced Industrial Democracies, New Jersey, Chatam House Publishers.

Dassonneville, R., & Baudewyns, P. (2014). Volatiliteit: veel beweging, geen aardverschuiving. In PartiRep, Partirep-verkiezingsonderzoek 2014. (pp.5-16)

Denters, S. (2005). Achtergrondstudie Stedelijk Burgerschap. Universiteit Twente: Twente, 42 p.

Devos, C. (2006). De kleermakers en de keizer. Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen. Gent: Academia Press

Devos, L., & Verhaeghe, T. (2013). Waarom coproduceren mensen? Een zoektocht naar motieven binnen twee cases: mantelzorg en buurtinformatienetwerken. Geraadpleegd via: http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Masterp…

Dewachter, W. (2003). Politieke partijen. Leuven, afdeling Politicologie

Dewachter, W., & De Gryse, P. (1995). Tussen Staat en Maatschappij, 1945-1995. Christen-democratie in België. Tielt: Lannoo

Dezeure, K., & De Rynck, F. (2011). Participatie wordt ge(s)maakt! Geraadpleegd via: http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/Etnisch-culturele_diversiteit/integra…

Diemer, A. M. (2012). Fostering Marginalized Youths’ Political Participation: Longitudinal Roles of Parental Political Socialization and Youth Sociopolitical Development. American Journal of Community Psychology. 50 (1-2), 246-256

Fiers, S. (1998). Partijvoorzitters in België. Leuven: Acco

Fiers, S., Vanlangenakker, I., & Inglese, C. (2007). Who wants to/the party? The meaning of party membership in an eroding partitocracy. Geraadpleegd via: http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/97229586-2242-4c8a-9947-355c2b47…

Fisher, J., & Webb, P. (2000). Party Work as Political Participation: The Vocational Motivations of Labour Party Employees. The British Journal of Politics & International Relations, 5(2), 166-187

FUCHS, D., (1990), “The normalization of the unconventional” Discussion Paper FS III 90-203: Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin.

Gebru, S. G. (2014) Political parties, party programmaticity and party system in post 1991 Ethiopia. European Scientific Journal , 10 (16), 417-440.

Hendriks, F. (2006). Vitale Democratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Henn, M., & Foard, N. (2012). Young people, political participation and trust in Britain. Parliamentary Affairs, 65, 47–67

Heywood, A. (2002). Politics. Hampshire -New York: Palgrave

Heylen, L. (2011). Oud en eenzaam? Een studie naar de risicofactoren voor sociale en emotionele eenzaamheid bij ouderen. Geraadpleegd via: http://www.vonk3.be/uploads/2/3/9/2/23924438/proefschrift_leen_heylen.p…

Hillebrand, R., & Zielonka-Goei, M.L. (1990). In het belang van de partij : lidmaatschap en participatie. Geraadpleegd via: http://irs.ub.rug.nl/ppn/153485523

Hunington, S.P., & Nelson. J.M. (1976). No easy choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge.: Harvard University Press.

Hofmeister, W., & Grabow, K., (2011). Political Parties: Functions and Organizations in Democratic Societies. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung.

Hooghe, M. (2004). Een inleiding tot de politieke wetenschappen. Leuven: Acco

Hooghe, M., & Quintelier, E. (2010). De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1980-2009. Geraadpleegd via: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/278498/1/evolutie-leden_1980-2009.pdf

Hooghe, M., Marien, S. & Quintelier, E. (2010). Inequalities in Non-institutionalised Forms of Political Participation: A Multi-level Analysis of 25 countries. Political Studies, 58(1), 187-113

Hustinx, L., Meijs, L. C., Handy, F., & Cnaan, R. A. (2011). Nachtwakers of omnivoren?: het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen. In F. Bronner, P. Dekker, E. de Leeuw, L. Paas, K. de Ruyter, A. Smidts, & J. Wieringa (Eds.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek(Vol. 36, pp. 223–237). Haarlem, Nederland: Spaar en Hout.

Inglehart, R.F., & Nevitte, N. (1996). The North American Trajectory: Cultural, Economic and Political Ties Among the United States, Canada and Mexico. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter

Janoski, T., Alford, R.R., Hicks, A.M., & Schwartz, M.A. (2013). The Handbook of Political Sociology. Cambridge: Cambridge University Press

Jacobsohn, J.A. (1998). An introduction to Political Science. Belmont: Wadsworth

Jedeloo, S. & Van Staa, A., (2009), Q-methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Kwalon, 14 (2)

Oser, J., Hooghe, M., Marien, S. (2013). Is Online Participation Distinct from Offline Participation? A Latent Class Analysis of Participation Types and Their Stratification. Political Research Quarterly, 66

Katz, R. (1990). Party as linkage: A vestigial function? European Journal of Political Research, 18, 143-161.

Katz, R. S., & Crotty, W., (2006). Handbook of Party Politics. London: SAGE Publications Ltd

Katz, R. S., Mair, P., Bardi, L., Bille, L., Deschouwer, K., Farrell, D., Koole, R., Morlino, L., Müller, W., Pierre, J., Poguntke, T., Sundberg, J., Svasand, L., van de Velde, H., Webb, P. and Widfeldt, A. (1992), The membership of political parties in European democracies, 1960-1990. European Journal of Political Research, 22, 329–345

Keen, R. (2014). Membership of UK political parties. Geraadpleegd via: www.parliament.uk/briefing-papers/sn05125.pdf

Lamprianou, I. (2013). Contemporary Political Participation Research: A Critical Assessment. In Demetriou, K.N. (ed) Democracy in Transition: Political Participation in the European Union. (pp. 21-42). London: Springer.

Mair,P., & Katz, R., (1994). How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies. London: SAGE Publications Ltd

Mair, P., & Van Biezen, I. (2001). Party Membership In Twenty European Democracies, 1980-2000. Party Politics, 7(1), 5-21

Marsh, A. (1990). Political action in Europe and the USA. London: Macmillan.

May, J. (1973). 'Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity', in: Political Studies, 21 (2), 135 – 151

Munroe, T. (2002). An introduction to politics. Lectures for first-year students. Kingston: Canoe Press

Neckerman, K. (2004). Social Inequality. United States: Russell Sage Foundation

Nelson, J.M. (1979). Access to Power : Politics and the Urban Poor in Developing Nations. Princeton: Princeton University Press

Neumann, S. (1967). Modern Political Parties : Approaches to comparative politics. Chicago: The University of Chicago Press

Norris, P. (2003). Young people and political activism: From the politics of loyalties to the politics of choice? Report for the Council of Europe Symposium: “Young People and Democratic Institutions: From Disillusionment to Participation.” Strasbourg, November 27-28, 2003

Panebianco, A. (1988). Political Parties : Organization & power. Cambridge: Cambridge University Press.

Phelps, E. (2006). Young Adults and Electoral Turnout in Britain: Towards a Generational Model of Political Participation. Geraadpleegd via: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei-working-pape…

Putnam, R.D. (2000).  Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster

Quintelier, E. (2007). Differences in political participation between young and old people. Contemporary Politics, 13(2), 165-179

Rusk, G.J., & Norpoth, H. (1982). Partisan Dealignment in the American Electorate: Itemizing the Deductions since 1964. The American Political Science Review,76 (3), 522-537

Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems : A Framework for Analysis. Colchester: ECPR Press

Scarrow, S. (1996). Parties and Their Members: Organizing for Victory in Britain and Germany. Geraadpleegd via http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198279183.001.0001/acpro…

Scarrow, S., & Gezgor, B. (2010). Declining memberships,  changing members? European political party members in a new era. Party Politics, 16(6), 823-843

Schamp, T. ,Wauters, B., & Devos, C.(2014). Het belang van de partijleden: size doesn't matter. Geraadpleegd via: http://www.knack.be/nieuws/belgie/het-belang-van-de-partijleden-size-do…

Scheuerman, W. E. (1996). The rule of law under siege: Selected essays of Franz L. Neumann and Otto Kirchheimer. Berkeley: University of California Press

Shemmings, D. (2006).‘Quantifying qualitative data: an illustrative example of the use of Q methodology in psychosocial research’. Qualitative Research in Psychology, 3(2),147-165

Shinebourne, P. (2009). Using Q Method in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Methods, 8(1), 93-97

Seyd, P., & Whiteley, P. (1992). Labour’s Grass Roots. The Politics of Party Membership. Oxford: Clarendon Press

Smith, N.W., (2001), Current systems in psychology: History, theory, research, and applications. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

Stolle, D., & M. Hooghe (2005). Inaccurate, exceptional, one-sided or irrelevant? The debate about the alleged decline of social capital and civic engagement in Western Societies. British Journal of Political Science, 35, 149–167.

Ten Klooster, P.M., Visser, M., & De Jong, M.D.T. (2008). Comparing two image research instruments: The Q-Sort method versus the Likert questionnaire. Food Quality & Preference, 19(5), 511-518

Uhlaner, C. J. (2001) 'Political Participation', in N. J. Smelser and P. B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier.

Van Aelst, P., Decoster, K, & Walgrave, S. (2002). De betogende Belg. Het profiel van de Belgische betoger en de normalisering van protest. In Swyngedouw, M., & Billiet, J. (Eds)., De kiezer heeft zijn redenen. 13 juni 1999 en de politieke opvattingen van de Vlamingen. (pp 193-214). Leuven:Acco

Van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T. (2012). Going, going,...gone? The decline of party membership in contemporary Europe. European Journal of Political Research, 51(1), 24-56.

Vander Weyden, P., & Abts, K. (2010). De basis spreekt. Onderzoek naar de leden, mandatarissen en kiezers van SP.A.” Leuven: Acco

Van Den Bosch, D. (2009). Van clubhuis naar gironummer? Een kwantitatief onderzoek naar nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid in Vlaanderen. Geraadpleegd via: http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/8724da79a6c6f9130e273698…

Van Exel, J. & De Graaf, G., (2005), Q methodology: a sneak preview. Geraadpleegd via: http://qmethod.org/articles/vanExel.pdf

Van Haute, E., Amjahad, A., Borriello, A., Close, C., & Sandri, G. (2013). Party members in a pillarised partitocracy. An empirical overview of party  membership figures and profiles in Belgium. Acta Politica, 48(1), 68-91.

Van Liefferinge, H., & Wauters, B. (2014). Family politicization among grassroots party members: a stabilizing factor for declining parties? Geraadpleegd via: http://hdl.handle.net/1854/LU-4407524


Verba, S. and Nie, N. H. (1972) Participation in America. New York: Harper & Row

Verba, S. Schlozman, K. L., & Brady, H. (1995) Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Cambridge University Press

Verhofstadt, G. (1991). Het Eerste Burgermanifest. Geraadpleegd via: http://cmp.roularta.be/cmdata/Attachments/site71/pdf/1stemanifest.pdf

VRIND. (2014). Vlaamse Regionale Indicatoren. Geraadpleegd via: http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/publicaties/Publicaties/vrind/2014-11-20-vrind2014-volledig-bldw.pdf

Watts, S. & Stenner, P. (2012). Doing Q Methodological Research: Theory, Method and interpretation. London: SAGE Publications Ltd

Wauters, B. (2010). 'Explaining participation in intra-party elections. Evidence from Belgian political parties', in: Party Politics, 16( 2) ,237-259

Wauters, B., & De Rynck, F., & Dezeure, K. (2013), ‘Bestuur en burger’, in: F. De Rynck, A. Hondegem, S. Op De Beeck, W. Van Dooren & B. Verschuere (eds), Handboek bestuurskunde( 299-331). Brugge: Vanden Broele

Wauters,B., & Schamp, T. (2014). Onderzoeksnota. Standen binnen CD&V: een analyse op niveau van de partijleden. Geraadpleegd via: http://www.gaspar.ugent.be/media/1044/onderzoeksnota-standen-in-cdenv-wauters-en-schamp.pdf

Webler, T., Danielson, S., & Tuler, S. (2009). Using Q method to reveal social perspectives in environmental research. Geraadpleegd via: http://www.fairnessdiscourse.org/pdf/Webler%20-%20Using%20Q%20Method%20…

Weldon, S. (2006). Downsize my polity? The impact of size on party membership and member activism. Party Politics, 12(4), 467-481

Witte, E. (1996). Politiek en democratie: omtrent de werking van de Westerse democratieën in de 19de en 20ste eeuw. Brussel: VUB Press.

Whiteley, P. (1995). Rational choice and political participation. Evaluating the Debate. Political Research Quarterly 48(1), 211-233

Whiteley, P. (2009). Is the party over? The decline of party activism and membership across the democratic world. Party Politics, 17(1), 21-44

Whitney, W. (2009). Q And You: The Application Of Q Methodology In Recreation Research. Geraadpleegd via: http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr-nrs-p-66papers/12-ward-p-66.pdf