Sociale implicaties van stadsvernieuwing: Een multilevelstudie naar de invloed van gentrificatie op sociale cohesie in Gentse wijken.

Eva
Christiaens

Stadsvernieuwing verbetert ook het sociale buurtleven

De opwaardering van lagere inkomensbuurten zorgt ervoor dat de buurtbewoners meer gehecht worden aan elkaar en aan de buurt zelf. Dat is de conclusie van de thesis van Eva Christiaens, master in de sociologie aan de UGent, die de sociale gevolgen van stadsvernieuwing in Gentse wijken onderzocht. De bevinding is interessant voor stedelijke beleidsmakers omdat eerder verondersteld werd dat zulke stadsvernieuwing het buurtleven net ontwricht.

Opwaardering als stedelijk beleid
Net zoals vele andere steden wilt Gent de laatste jaren meer jonge gezinnen naar het stadscentrum lokken. Verschillende initiatieven moeten zorgen voor een toestroom aan tweeverdieners, investeerders en toeristen. Wanneer stadsvernieuwing binnen deze beleidsagenda plaatsvindt, kan dit voor gentrificatie zorgen. Gentrificatie is de opwaardering van sociaal-economisch achtergestelde stadsbuurten, gepaard met een verschuiving in het bevolkingsprofiel. Meer bepaald zullen meer middenklassebewoners de buurt intrekken, soms met verdringing van andere (kwetsbare) groepen als gevolg.

De Gentse Rabotwijk is een mooi voorbeeld van gentrificatie: tegelijk met het nieuwe justitiepaleis, het Rabotpark en moderne lofts volgde een instroom van jonge (middenklasse) gezinnen en een stijging van de huurprijzen.

De gevolgen van gentrificatie
De gevolgen van gentrificatie zijn niet eenduidig, maar over het algemeen geldt dat de buurt opwaardeert, meer investeringen aantrekt en dit ook criminaliteit en sociale problemen omlaag helpt. De komst van de middenklassers zou voor een sociale mix zorgen in het bevolkingsprofiel, die tolerantie onder de bewoners kan bevorderen. Anderzijds kunnen lagere inkomensgroepen en/of migranten evenzeer uit de buurt worden verdrongen door stijgende huurprijzen of de komst van de nieuwe inwoners. Er ontstaat dus niet altijd een sociale mix, en bovendien is deze sociale mix niet in alle gevallen bevorderlijk voor het contact tussen de buren onderling. Bij grote inkomensverschillen kan even goed segregatie ontstaan.

Sociale cohesie is een concept dat dit contact en de binding tussen de buren probeert te bepalen. Het best valt sociale cohesie te vergelijken met een soort sociale lijm, die de buren aan elkaar en aan de buurt linkt. Het gaat dan om de aanwezigheid van sterke sociale banden, zoals frequent contact met de buren, gedeelde waarden en normen, sociale controle in de buurt en de hechting die de inwoners met hun buurt zelf hebben. Naast deze banden veronderstelt sterke sociale cohesie ook de afwezigheid van conflict of polarisatie. Grote inkomensverschillen kunnen in deze zin dus ook zorgen voor een afname van de sociale cohesie.

Onderzoeksopzet
In deze thesis werd onderzocht of en hoe gentrificatie de sociale cohesie binnen de buurt beïnvloedt.

Het onderzoek gebeurde via multilevelanalyse op basis van de Gentse Leefbaarheidsmonitor 2013 en de Buurtmonitor (2005 t.e.m. 2012). De gegevens werden opgevraagd per statistische sector, het laagste buurtniveau en daarom het meest precies om de directe leefomstandigheden te onderzoeken. Sectoren die in 2005 een lager gemiddeld inkomen en hogere werkloosheidsdruk kenden dan geheel Gent werden als sociaal-economisch gedepriveerd beschouwd. Kenden deze sectoren over de periode 2005-2012 een sterkere opwaardering dan Gent als geheel, dan werden zij ook verondersteld gentrificatie te hebben doorgemaakt. Dit leverde 31 gegentrifieerde sectoren op, die zich voornamelijk in de Gentse 19de eeuwse gordel en in de stadsrand situeerden. In deze buurten vonden binnen diezelfde periode ook veel vernieuwingsprojecten plaats.

De effecten van gentrificatie werden op twee facetten van sociale cohesie gemeten. Ten eerste het sociaal kapitaal binnen de buurt, met name de frequentie en kwaliteit van het contact onder de buren. In buurten met veel sociaal kapitaal hebben de buurtbewoners veel sociale hulpbronnen om op terug te vallen, zoals wederkerige vriendschappen en vertrouwensrelaties, of simpelweg buurman Jan die zijn grasmaaier wel eens wilt uitlenen aan buurvrouw Els als de hare het niet meer doet. Ten tweede werden de effecten van gentrificatie op buurtbinding gemeten, een ander facet van sociale cohesie dat vooral nagaat hoe sterk de buurtinwoners gehecht zijn aan hun specifieke buurt.

Gentrificatie blijkt positief voor de sociale cohesie
Eerder onderzoek vond voornamelijk negatieve effecten van gentrificatie op sociale cohesie terug. In eerste instantie werden die negatieve effecten ook in deze thesis teruggevonden. Maar bij controle voor de sociaal-economische deprivatie van de sector, bleek het negatieve effect van gentrificatie niet langer geldig. In de statistiek noemt men dit tegengesteld teken-suppressie: het negatieve effect van de variabele deprivatie onderdrukte het werkelijke effect van gentrificatie, in die mate dat zelfs het effect van richting omkeerde. Bij controle voor deze onderdrukkende variabele blijkt het effect van gentrificatie daarentegen positief.

Gentrificatie bleek de sociale cohesie dus positief te beïnvloeden: zowel het sociaal kapitaal als de buurtbinding bleken hoger in Gentse sectoren die gentrificatie hadden doorgemaakt dan in sectoren die dit niet hadden ondervonden. Dit eigen, direct effect van gentrificatie is niet zomaar toe te schrijven aan indirect verbanden via afgenomen buurtdeprivatie en/of toegenomen sociale mix.

De negatieve effecten die in eerder onderzoek werden teruggevonden, zijn volgens deze thesis niet te wijten aan gentrificatie zelf. Eerder vallen gegentrifieerde stadswijken na het gentrificatieproces dikwijls nog steeds onder de meest gedepriveerde wijken van de stad; zelfs na opwaardering blijven de achtergestelde buurten met andere woorden achterop hinken door hun lagere gemiddelde sociaal-economische status dan de meer welvarende buurten. Deze lagere  welvaartsstatus van de buurt zorgt voor de beperkte sociale cohesie, niet de gentrificatie zelf.

Uitgangspunt voor verder onderzoek en beleid
Deze bevinding zowel voor verder onderzoek als voor beleidsmakers interessant. Eerdere studies, die niet controleerden voor het effect van de sociaal-economische status van de buurt, mogen niet meer als geldig worden beschouwd. Bovendien werd het unieke, directe effect van gentrificatie nog niet grondig beschreven.

Verder zijn tal van actoren, zoals stadsplanners en buurtwerkers, actief in lagere inkomensbuurten om deze verder op weg te helpen. Het opkrikken van sociale cohesie is een belangrijke beleidsdoelstelling, want sociaal contact, een gevoel van thuiszijn en gedeelde waarden zijn voorname aspecten om de leefbaarheid in de buurt te bepalen.

Uiteraard dienen deze resultaten nog steeds met de nodige voorzichtigheid te worden benaderd en moet verder onderzoek uitwijzen of de conclusies ook veralgemeend mogen worden buiten de Gentse context, of op langere termijn. 

Bibliografie

Atkinson, R. (2000). Measuring Gentrification and Displacement in Greater London. Urban Studies, 37(1), 149-165.

Atkinson, R. (2004). The Evidence on the Impact of Gentrification: New Lessons for the Urban Renaissance? European Journal of Housing Policy, 4(1), 107-131.

Bailey, N., Kearns, A., & Livingston, M. (2012). Place Attachment in Deprived Neighbourhoods: The Impacts of Population Turnover and Social Mix. Housing Studies, 27(2), 208-231.

Bell, D. (1976). The Coming of the Post-Industrial Society. The Educational Forum, 40(4), 574-579.

Berger-Schmitt, R. (2000). Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement. In EuReporting (Ed.), Towards a European System of Social Reporting and Welfare Measurement (Vol. 14). Mannheim: Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA).

Boterman, W. R., & Van Gent, W. P. (2014). Housing Liberalisation and Gentrification: The Social Effects of Tenure Conversions in Amsterdam. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 105(2), 140-160.

Boussauw, K. (2014). City profile: Ghent, Belgium. Cities, 40, 32-43.

Brisson, D. S., & Usher, C. L. (2005). Bonding Social Capital in Low‐Income Neighborhoods. Family Relations, 54(5), 644-653.

Butler, T. (2001). Neighbourhood Change in London: A Comparison of Three South London Neighbourhoods. Urban Studies, 38(12), 2145-2162.

Chan, J., To, H.-P., & Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research. Social indicators research, 75(2), 273-302.

Davidson, M. (2010). Love Thy Neighbour? Social Mixing in London’s Gentrification Frontiers. Environment and Planning A, 42(3), 524-544.

Davidson, M., & Lees, L. (2010). New‐Build Gentrification: Its Histories, Trajectories, and Critical Geographies. Population, Space and Place, 16(5), 395-411.

De Boeck, A. (2014). Stad zkt. 30'er: Vlaamse steden vechten om gunst van jongvolwassenen. De Morgen.

De Decker, P., Van den Broeck, P., & Loopmans, M. (2012). Van bewonersgerichte stadsvernieuwing naar stadsontwikkeling: 30 jaar beleid voor de stad. In D. Holemans (Ed.), Mensen maken de stad: Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst (pp. 37-47). Berchem: EPO.

Debruyne, P., & Oosterlynck, S. (2009). Stedelijke Vernieuwing in het Gentse Rabot. Alert voor Sociaal Werk en Politiek, 35(3).

Dekker, K., & Bolt, G. (2005). Social Cohesion in Post-War Estates in the Netherlands: Differences between Socioeconomic and Ethnic Groups. Urban Studies, 42(13), 2447-2470.

Durkheim, E. (2012). The Division of Labor in Society [1893]. In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk (Eds.), Classical Sociological Theory (3 ed., pp. 220-242): Wiley-Blackwell.

Dutton, P. (2005). Outside the Metropole: Gentrification in Provincial Cities or Provincial Gentrification? In R. Atkinson & G. Bridge (Eds.), Gentrification in a Global Context: the new urban colonialism (pp. 209-224), Abingdon/New York: Routlegde.

Eckerd, A. (2011). Cleaning up without Clearing out? A Spatial Assessment of Environmental Gentrification. Urban Affairs Review, 47(1), 31-59.

Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies, 38(12), 2125-2143.

Freeman, L. (2005). Displacement or Succession? Residential Mobility in Gentrifying Neighbourhoods. Urban Affairs Review, 40(4), 463-491.

Freeman, L., & Braconi, F. (2004). Gentrification and Displacement: New York City in the 1990s. Journal of the American Planning Association, 70(1), 39-52.

Galster, G. (2007). Neighbourhood Social Mix as a Goal of Housing Policy: A Theoretical Analysis. European Journal of Housing Policy, 7(1), 19-43.

Gijsberts, M., Van Der Meer, T., & Dagevos, J. (2012). ‘Hunkering down’ in Multi-Ethnic Neighbourhoods? The Effects of Ethnic Diversity on Dimensions of Social Cohesion. European Sociological Review, 28(4), 527-537.

Hamnett, C. (1991). The Blind Men and the Elephant: The Explanation of Gentrification. Transactions of the Institute of British Geographers, 16(2), 173-189.

Hedin, K., Clark, E., Lundholm, E., & Malmberg, G. (2012). Neoliberalization of Housing in Sweden: Gentrification, Filtering, and Social Polarization. Annals of the Association of American Geographers, 102(2), 443-463.

Holemans, D. (2012). Mensen maken de stad: Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst. Berchem: EPO.

Jamagne, P., Lebrun, L., & Sajotte, C. (2012). Statistische Sectoren: Vademecum.  Geraadpleegd via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/admin-geo/statistische_sector/.

Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2000). Social Cohesion, Social Capital, and Health. In L. F. Berkman & I. Kawachi (Eds.), Social Epidemiology (pp. 174-190), Oxford: Oxford University Press.

Kleinhans, R. (2004). Social Implications of Housing Diversification in Urban Renewal: A Review of Recent literature. Journal of Housing and the Built Environment, 19(4), 367-390.

Kleit, R. G. (2005). HOPE VI New Communities: Neighborhood Relationships in Mixed-Income Housing. Environment and Planning A, 37(8), 1413.

Langlois, A., & Kitchen, P. (2001). Identifying and Measuring Dimensions of Urban Deprivation in Montreal: An Analysis of the 1996 Census Data. Urban Studies, 38(1), 119-139.

Larsen, H. G., & Hansen, A. L. (2008). Gentrification – Gentle or Traumatic? Urban Renewal Policies and Socioeconomic Transformations in Copenhagen. Urban Studies, 45(12), 2429-2448.

Laurence, J. (2009). The Effect of Ethnic Diversity and Community Disadvantage on Social Cohesion: A Multi-Level Analysis of Social Capital and Interethnic Relations in UK Communities. European Sociological Review, 0(0), 1-20.

Lees, L. (2008). Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance? Urban Studies, 45(12), 2449-2470.

Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. (2008). Gentrification, Abingdon/New York: Routledge.

Letki, N. (2008). Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods. Political Studies, 56(1), 99-126.

Ley, D. (1997). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford: Oxford University Press.

Ley, D. (2003). Artists, Aestheticisation and the Field of Gentrification. Urban Studies, 40(12), 2527–2544.

Millard-Ball, A. (2000). Moving beyond the Gentrification Gaps: Social Change, Tenure Change and Gap Theories in Stockholm. Urban Studies, 37(9), 1673-1693.

Morrison, N. (2003). Neighbourhoods and Social Cohesion: Experiences from Europe. International Planning Studies, 8(2), 115-138.

Musterd, S. (2005). Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and Effects. Journal of Urban Affairs, 27(3), 331-348.

Oosterlynck, S., Schillebeeckx, E., & Schuermans, N. (2012). Voorbij sociale mix. In D. Holemans (Ed.), Mensen maken de stad: Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst (pp. 117-127). Berchem: EPO.

Putnam, R. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect, 4(13), 35-42.

Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century, The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174.

Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Gannon-Rowley, T. (2002). Assessing "Neighborhood Effects": Social Processes and New Directions in Research. Annual review of sociology, 28, 443-478.

Slater, T. (2005). Gentrification in Canada's Cities: From Social Mix to 'Social Tectonics'. In R. Atkinson & G. Bridge (Eds.), Gentrification in a Global Context: The new urban colonialism (pp. 40-57), Abingdon/New York: Routlegde.

Slater, T. (2006). The Eviction of Critical Perspectives from Gentrification Research. International Journal of Urban and Regional Research, 30(4), 737-757.

Smith, D. P. (2005). 'Studentification': The Gentrification Factory? In R. Atkinson & G. Bridge (Eds.), Gentrification in a Global Context: The new urban colonialism (pp. 73-90), Abingdon/New York: Routlegde.

Smith, N. (1987). Gentrification and the Rent Gap. Annals of the Association of American Geographers, 77(3), 462-465.

Smith, N. (2002). New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy. Antipode, 34(3), 427-450.

Stad Gent. (2010). Het Ruimtelijk Structuurplan Gent: Naar een Kwaliteitsvolle en Open Stedelijke Ruimte.  Gent: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Geraadpleegd via https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/ruimtelijke-ordening/ruimtelijk-structuurplan-gent-ruimte-voor-gent.

Stad Gent. (2013). Gent in Cijfers: Omgevingsanalyse 2013.  Gent:  Dienst Data-analyse & GIS, Strategie & Coördinatie. Geraadpleegd via ww.gent.be/gentincijfers.

Thomas, D., Fuhrer, U., & Quaiser-Pohl, C. (2008). Actors of the Gentrification and Their Place Attachment: A Study in a Urban Revitalization Area in East Germany. Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 60(2), 339-366.

Tolsma, J., Van der Meer, T., & Gesthuizen, M. (2009). The Impact of Neighbourhood and Municipality Characteristics on Social Cohesion in the Netherlands. Acta Politica, 44(3), 286-313.

Uitermark, J., Duyvendak, J. W., & Kleinhans, R. (2007). Gentrification as a Governmental Strategy: Social Control and Social Cohesion in Hoogvliet, Rotterdam. Environment and Planning A, 39(1), 125-141.

Van Bouchaute, B. (2012). Gentrificatie als Strategie van Stadsvernieuwing? Case: Gentse Stadsvernieuwing in de 19de-eeuwse Gordel 2000-2012. (Masterproef in de Politieke Wetenschappen), Universiteit Gent, Gent.

Van Criekingen, M. (2009). Moving in/out of Brussels' Historical Core in the Early 2000s: Migration and the Effects of Gentrification. Urban Studies, 46(4), 825-848.

Van Criekingen, M. (2011a). Gentrification as Policy – Empirical Frontiers. Belgeo, 1(2), 65-74.

Van Criekingen, M. (2011b). Meanings, Politics and Realities of Social Mix and Gentrification: A View from Brussels. In G. Bridge, T. Butler, & L. Lees (Eds.), Mixed communities. Gentrification by stealth (pp. 185-208). Bristol: Policy Press.

Van Kempen, R., & Bolt, G. (2009). Social Cohesion, Social Mix, and Urban Policies in the Netherlands. Journal of Housing and the Built Environment, 24(4), 457-475.

Verhaeghe, P.-P. (2013). Etnische diversiteit, sociale cohesie en het Gentse identiteitsgevoel. Wetenschappelijke presentatie gepresenteerd op de Studiedag Gent in Cijfers april 2013, Gent.

Vicario, L., & Martínez Monje, P. M. (2005). Another 'Guggenheim effect'? Central City Projects and Gentrification in Bilbao. In R. Atkinson & G. Bridge (Eds.), Gentrification in a Global Context: The new urban colonialism (pp. 151-167), Abingdon/New York: Routlegde.

Walks, R. A., & Maaranen, R. (2008). Gentrification, Social Mix, and Social Polarization: Testing the Linkages in Large Canadian Cities. Urban Geography, 29(4), 293-326.

Zukin, S. (2009). Changing Landscapes of Power: Opulence and the Urge for Authenticity. International Journal of Urban and Regional Research, 33(2), 543-553. 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015