Straffen bij de vleet. Een kwalitatief onderzoek naar de visie van rechtspractici betreffende het straffenarsenaal.

Wynton
Van Leuvenhaege

Straffen bij de vleet

Het strafrecht vertoont nog steeds een heleboel gebreken. Ellenlange procedures, overvolle gevangenissen, een gevoel van straffeloosheid, etc. Enkele van deze problemen lijken te herleiden tot het disfunctioneren van de gevangenisstraf. Meer dan ooit blijkt men in de rechtsleer en politiek dan ook overtuigd van de nood aan alternatieve straffen. Dit zijn straffen die de klassieke gevangenisstraf zo vaak als mogelijk dienen te vervangen. De gevangenisstraf dient dan ook te vrezen voor zijn vooraanstaande positie en lijkt enkel nog noodzakelijk te worden in de zwaarste gevallen. Ook huidig Minister van Justitie Koen Geens pleit in zijn Justitieplan voor een uitbreiding van het geldende straffenpalet.

Recente uitbreidingen
Het huidig straffenarsenaal der hoofdstraffen, zijnde straffen die een strafrechter apart kan opleggen, bestaat vooralsnog uit drie mogelijkheden, namelijk de vrijheidsberovende straf (beter gekend onder de niet volledig identieke term gevangenisstraf), de geldboete en de werkstraf. Reeds in 2014 zijn er echter twee wetten tot stand gekomen die beiden een concrete uitbreiding van dit straffenarsenaal beogen. De wet van 7 februari 2014 voert het elektronisch toezicht  in als autonome strafmogelijkheid. De wet van 10 april 2014 verruimt het straffenarsenaal dan weer met de autonome probatiestraf. Beide wetten zijn voorlopig nog steeds dode letter. De inwerkingtreding van de wet ter invoering van de autonome probatiestraf  was oorspronkelijk gepland op 1 december 2014, maar werd uitgesteld tot ‘uiterlijk’ 1 december 2015. Ook het elektronisch toezicht heeft in de praktijk voorlopig nog niet het karakter van een autonome strafmogelijkheid.

“Hoezo? Het elektronisch toezicht en de probatie bestaan toch al?” hoor ik U denken. Inderdaad, U heeft gelijk. Het elektronisch toezicht en de probatie bestaan in bepaalde hoedanigheden wel degelijk al. Het elektronisch toezicht wordt reeds gebruikt als strafuitvoeringsmodaliteit, ter vervanging van de niet-uitgevoerde korte gevangenisstraffen, en kan sinds kort ook in het kader van een voorlopige hechtenis gebruikt worden. De probatie is dan weer reeds gekend als een modaliteit die gekoppeld kan worden aan een zogenaamde opschorting of straf met uitstel. Er worden in dat geval voorwaarden gekoppeld aan de opschorting of uitstel van de straf. Geen volkomen nieuwigheden dus, maar nu wil men van deze mogelijkheden autonome straffen maken. In deze hoedanigheid kan de strafrechter deze ‘straffen’ autonoom opleggen aan de persoon die voor hem verschijnt. Dit zou zeker voor het elektronisch toezicht een werkelijke vernieuwing uitmaken. De probatievoorwaarden daarentegen kunnen nu reeds door de strafrechter worden opgelegd, zijnde als modaliteit gekoppeld aan uitstel of opschorting.  

De visie van de rechtspractici
In de masterproef wordt de nadruk gevestigd op de visie van enkele rechtspractici. Strafadvocaten, strafrechters en een lid van het Openbaar Ministerie worden aan het woord gelaten om hun mening te geven over de zin of onzin van het uitbreiden van het huidig straffenarsenaal. Zal het strafrecht gebaat zijn bij de inwerkingtreding van de wetten uit 2014? Kunnen het elektronisch toezicht en de probatie als hoofdstraffen een rol spelen in een heropleving van een kwalitatief en efficiënt strafrecht? Dient men nog andere alternatieve straffen in te voeren?

De rechtspractici lijken eerder sceptisch te zijn over de recente uitbreidingen en de uitbreidingsdrang tout court. De voorgestelde oplossingen lijken niet meteen een concrete noodzaak te vervullen. Ondanks de voordelen die het elektronisch toezicht wel degelijk heeft ten opzichte van de vrijheidsstraf (denk aan het beperken van de detentieschade, de mogelijkheid tot het behouden van een job, etc.) lijkt het toch eerder een lapmiddel te zijn voor de overbevolkingsproblematiek. Ook de voordelen van de probatie worden geroemd, maar die worden in zekere zin reeds ingevuld door de huidige hoedanigheid van de probatie. De uitbreiding naar een extra hoedanigheid als autonome strafmogelijkheid wordt dan ook niet meteen toegejuicht.

Kwaliteit of kwantiteit?
De uitbreidingsdrang lijkt in eerste instantie dan ook groter te zijn in de rechtsleer en politiek (in zekere zin de theoriezijde) dan in de praktijk. Uit de interviews met de rechtspractici blijkt dat de geïnterviewde rechtspractici quasi unaniem tot het besluit komen dat het huidige straffenarsenaal op zich (meer dan) voldoende is. Aanpassingen aan dit arsenaal zijn echter wel degelijk noodzakelijk. De problemen liggen vaak bij de strafuitvoering en dus zou men er beter aan doen om de klachten ook daar aan te pakken.

Het streven naar een zo ruim mogelijk arsenaal voor de strafrechter is in essentie vast en zeker een nobel streven. Toch lijkt een uitbreiding van het straffenarsenaal met een karrenvracht aan nieuwe autonome hoofdstraffen volgens de geïnterviewde rechtspractici niet meteen de ideale oplossing. Men verkiest een overzichtelijk straffenarsenaal boven een waslijst aan mogelijke straffen. Een kwalitatief straffenarsenaal wordt geprefereerd boven een kwantitatief straffenarsenaal.

De toekomst
Eén zaak is zeker: er is niet één juiste oplossing om het strafrecht uit het slop te halen. Het oplossen van de vele kwaaltjes van het strafrecht is een werk van lange adem en kan enkel stap per stap gebeuren. Trial and error. De toekomst zal mogelijks, indien de wetten ooit in werking treden, uitmaken of de recente uitbreidingen eerder geslaagde trials dan wel jammerlijke errors blijken te zijn.

In ieder geval, er is werk aan de winkel. En avant, marche! 

Bibliografie

Bibliografie

 

Wetgeving

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 1950.

Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, BS 17 februari 1994.

Wetboek van strafvordering 17 november 1808, BS 27 november 1808.

Strafwetboek 8 juni 1867, BS 9 juni 1867.

Wet 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel, BS 3 juni 1888.

Wet 15 mei 1912 op de kinderbescherming, BS 27 mei 1912. 

Wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, BS 11 mei 1930.

Wet 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten, BS 3 april 1952.

Wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964.

Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers, BS 17 juli 1964.

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965.

Wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968.

Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 1980.

Wet 17 juli 1990 tot wijziging van de art. 42, 43 en 505 van het Strafwetboek en tot invoeging van een artikel 43bis in hetzelfde wetboek, BS 15 augustus 1990.

Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, BS 1 augustus 1996.

Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, BS 2 april 1998.

Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en politiezaken, BS 7 mei 2002.

Wet 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, BS 14 februari 2003.

Wet 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, BS 13 maart 2003.

Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.

Wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 12 juli 2007.

Wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II), BS 30 december 2011.  

Wet 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 januari 2013.

Wet 7 februari 2014 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, BS 28 februari 2014.

Wet 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken, BS 8 april 2014.

Wet 10 april 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf, BS 19 juni 2014.

Wet 5 mei 2014 betreffende de internering van personen, BS 9 juli 2014.

Wetsvoorstel 31 januari 1994 houdende herinvoeging van artikel 35 in het Strafwetboek, inzake de ontzetting uit het recht tot het besturen van een voertuig, Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 971/1, 8 p.

Wetsvoorstel 17 januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53-1042/001, 9 p.

Wetsvoorstel 5 mei 2011 tot invoering in het Strafwetboek van de verwijdering van het grondgebied als autonome straf, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53-1434/001, 12 p.

Wetsvoorstel 19 oktober 2011 tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van de straf van ontzetting van het recht op het besturen van een motorvoertuig betreft, Parl.St. 2011-12, nr. 53-1827/001, 9 p.

Toelichting bij het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53-1042/001, 3-4.

Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Stefaan Van Hecke, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-2429/006, 17-18 (advies NICC).

Verslag namens de commissie voor de Justitie inzake het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53-1042/005, 59-61.

Wetsontwerp 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3274/001, 51 p.

Wetsvoorstel 11 februari 2015 tot invoeging in het Strafwetboek van de verwijdering van het grondgebied als autonome straf en tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-0893/001, 12 p.

Omzendbrief nr. 1771 van 17 januari 2005 betreffende de Voorlopige Invrijheidstelling, Fatik 2005, afl. 107, 21-28.

Omzendbrief nr. ET/SE-2 van 17 juli 2013 betreffende de reglementering inzake het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit voor gevangenisstraffen wanneer het totaal in uitvoering zijnde gevangenisstraffen drie jaar niet overschrijdt, 14p.

Beleidsverklaring Justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-0020/018, 13-15.

Rechtspraak

EHRM, Welch v. Verenigd Koninkrijk, 1995

EHRM, Jamil v. Frankrijk, 1995.

Cass. 29 januari 1845, Pas. 1846, I, 7.

Cass. 14 juli 1924, Pas. 1924, I, 473.

Cass. 4 december 1944, Pas. 1945, I, 59.

Cass. 30 juni 1949, Pas. 1949, I, 482.

Cass. 11 januari 1983, RW 1982-83, 2114.

Antwerpen 28 juni 2002, T.Strafr. 2002, afl. 4, 202.

Gent 23 september 2002, RABG 2003, afl. 6, 296.

Antwerpen 28 november 2002, T.Strafr. 2003, afl. 3, 148.

Cass. 8 januari 2003, RABG 2003, afl. 6, 289.

Cass. 11 oktober 2005, RW 2006-07, afl. 10, 443-445.

Arbitragehof 11 januari 2007, nr. 4/2007, RW 2007-08, 359-360.

 

Literatuur

Aertsen, I., “Strafdoelen en sancties: voorstellen van de commissie straftoemeting” in D. Van Daele en I. Van Welzenis (eds.), Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, Universitaire Pers 2004, 15-30.

Ancel, M., La défense sociale nouvelle. Un mouvement de politique criminelle humaniste, Parijs, Cujas, 1954, 183 p.

Arnauts, L., “Het slachtoffer in het strafprocesrecht: het grote misverstand”, Orde dag 1998, afl. 4, 53-58.

Arnou, P., “De vervangende gevangenisstraf” in X, Strafrecht als roeping, Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 265-285.

Barbieur, H., “Open brief: FédéPA: de uitvoering van de autonome werkstraf in de dagelijkse praktijk”, Fatik 2010, afl. 125, 29-31.

Bas, R. en Damen, W., “ET (we) phone (you at) home”, Orde dag 2000, afl. 10, 7-18.

Beirnaert, K., “Werkstraf op verzet na geldboete bij verstek: lacune in de wet?” (noot onder Arbitragehof 11 januari 2007), RW 2007-08, 360-366.

Beyens, K., Snacken, S. en Eliaerts, C., Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 326 p.

Beyens, K., “Elektronisch toezicht. Een oplossing voor de Belgische strafrechtsbedeling?”, Panopticon 1996, 473-498.

Beyens, K., Straffen als sociale praktijk, Brussel, VUBPress, 2000, 526 p.

Beyens, K., “De alternatieven doen het nog steeds niet”, Orde dag 2001, afl. 16, 9-28.

Beyens, K., “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, afl. 27, 7-18.

Beyens, K., “De gevangenis uit en de gemeenschap in?”, Ad rem speciale editie 2010, 37-43.

Beyens, K., “Straffen tussen rede en gevoel” in B, Hubeau, S. Gibens, S. Mercelis, S. Parmentier, P. Ponsaers, K. Van Aeken, G. Vande Walle, J. Van Houtte (eds.), Dialogen tussen recht en samenleving. Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen, Leuven, Acco, 2012, 187-204.

Bloch, A., Vermeiren, G., Maes, J. en Verhaeghe, P., “De praktijk van de autonome werkstraf. De gerechtelijke wereld aan het woord”, Panopticon 2006, afl. 4, 63-70.

Burms, A., “Zin en relativiteit van de retributieve straf”, Orde dag 2013, afl. 61, 83-86.

Claes, C., Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoretische benadering, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 521 p.

Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M., Naessens, L., Huizen. Naar een duurzame penitentiaire aanpak, Brussel, ASP Editions, 2013, 120 p.

 

Cuyvers, G., De maatschappelijke marginalisering van het slachtoffer van misdrijven, Antwerpen, Kluwer, 1986, 446 p.

Daems, T., “Gapen bij de gapende kloof. Strafbeleid, gevangeniswezen en de weergekeerde stilte rond de legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf” in T. Daems, P. Pletincx en L. Robert (eds.), Achter tralies in België, Gent, Academia Press, 2009, 28-31.

Daems, T. en Robert, L., “Geboeid door de enkelband. Fatik sprak met professor Mike Nellis”, Fatik 2014, afl. 143, 23-30.

Dams, M., Recidive in België en Nederland. Een analyse van 200 jaar rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Intersentia, 2010, 653 p.

Decaigny, T., “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf”, T. Strafr. 2014, 211-224.

De Hert, P. en Gutwirth, S., “Het leedprincipe, het strafbegrip en de schuld zonder straf. De fixatie op leedtoevoegende straffen in het strafrecht” in A. De Nauw e.a., Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 129-156. 

De Hullu, J., “Enkele suggesties voor herziening van het strafrechtelijk sanctiestelsel” in X, Herziening van het sanctiestelsel. Handelingen Nederlandse Juristenvereniging, Deventer, Kluwer, 2002, 9.

De Nauw, A., Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 221 p.

De Peuter, J., “Het leed als hoofdcomponent van de straf” in X, Liber Amicorum Jules D’Haenens, Gent, Mys & Breesch, 1993, 69-90.

Deschepper, T., “Het aanhoudingsbevel” in B. Dejemeppe, D. Merckx en M. Bockstaele (ed.), De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, 126. 

De Ruyver, B., “De alternatieve straffen: een modetrend of een volwaardig instrument?” in X, Liber Amicorum Jules D’Haenens, Gent, Mys & Breesch, 1993, 91-115.

De Ruyver, B., en Hutsebaut, F., “De onverminderde actualiteitswaarde van de discussie over de doodstraf”, Panopticon 1995, 365-368.

De Ruyver, B., De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische Ministers van Justitie E. Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1998, 346 p.

De Ruyver, B., “De transformatie van het Belgisch strafrecht tegen de achtergrond van de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw” in D. Heirbaut en D. Lambrecht, Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres, Antwerpen, Kluwer, 1998, 191-218.

De Ruyver, B., Syllabus grondige studie strafrechtelijke beleid, Gent, onuitgegeven, 2013-14, 41-86.

Dominicus, H., “De autonome werkstraf in België: een eerste stand van de zaken”, Fatik 2004, 5-14.

Dominicus, H., “De werkstraf in België. Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de dienst justitiehuizen”, Panopticon 2006, afl. 4, 34-62.

Dupont, L., Beginselen van strafrecht. Volume 2, Leuven, Acco, 1ste uitgave 1984, 239-426 .

Dupont, L., “De relatieve zwaarte van de werkstraf” (noot onder Antwerpen 28 juni 2002), T. Strafr. 2002, 203-205.

Eliaerts, C., “Het ‘nieuwe realisme’ in het strafrecht en de criminele politiek”, Panopticon 1984, 1-9.

Ferri, E., La sociologie criminelle, Parijs, Rousseau, 1893.

Fijnaut, C., Gestalten uit het verleden, Deurne, Kluwer, 1993, 347 p.

Gilbert, E., “Het wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf”, Panopticon 2014, 162-165.

Herkes, G., “Elektronisch toezicht bij daders van intrafamiliaal geweld”, Fatik 2013, afl. 139, 11-16.

Hoet, P., “Werkbare probatie en herroeping” in F. De Ruyck, e.a. (eds.), Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 197-218.

Hoet, P., Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Gent, Larcier, 2014, 248 p.

Hulsman, L., “Een abolitionistisch (afschaffend) perspectief op het strafrechtelijk systeem” in X, Problematiek van de strafrechtspraak, Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1979, 50-74.

Huybrechts, L., “Straffen” in Verbruggen, F., Verstraeten, R., Van Daele, D. en Spriet, B. (eds.), Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 419-431.

Kellens, G., Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales. La mesure de la peine, Luik, Université de Liège, 1991, 19.

Kloeck, K., “Je kent de weg en de taal. Over netwerkvorming tussen welzijnswerk en strafrechtsbedeling.”, Panopticon 2001, 21-53.

Lamon, H. en Staessens, N., “De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting becommentarieerd” in I. Aertsen, K. Beyens, S. De Valck en F. Pieters (eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politeia, 2004, 27-36.

Lazerges, C., La politique criminelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, 15.

Liégeois, Y. en Mennes, I., “Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis”, NC 2013, 333-343.

Lombroso, C., L’uomo delinquente, Turijn, 1874.

Luypaert, H., Beyens, K., Françoise, C., Kaminski, D. en Janssens, C., Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines, VUBPress, Brussel, 2007, 289 p.

Machiels, R., “Is there anybody out there? (Pink Floyd, The Wall)”, Orde dag 2009, afl. 48, 45-52.

Maes, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 1228 p.

Maes, E., “De nieuwe wet op de voorlopige hechtenis… 20 jaar na datum”, Fatik 2010, afl. 128, 5-8. 

Maes, E., “Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?”, Fatik 2014, afl. 141, 25-29.

Martinson, R., “What works? Questions and answers about prison reform”, The Public Interest 1974, afl. 35, 22-54. 

Martyn, G., “De burgerlijke of ‘aquiliaanse’ aansprakelijkheid in het Romeinse recht”, Jura Falc. 1994-95, 19-29.

Monballyu, J., Zes eeuwen strafrecht. De geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000), Leuven, Acco, 2006, 384 p.

Morris, N. en Tonry, M., Between prisons and probation: Intermediate punishments in a rational sentencing system, New York, Oxford University Press, 1990, 283 p.

Nederlandt, O., “La surveillance électronique comme peine autonome et comme modalité d’exécution des peines?”, JT 2014, afl. 6568, 441-446.

Neys, A., “Gevangenen zijn niet veroordeeld om schuldig te blijven”, Fatik 2013, afl. 139, 27-30.

Peeters, E., “Het ontstaan van de probatie in België. Een poging tot historische reconstructie”, Panopticon 1982, 99-122.

Robert, L. en Maes, E., “Terug achter de tralies: de eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating”, Fatik 2012, afl. 134, 10-19.

 

Rozie, J., “Is het onderscheid tussen hoofd- en bijkomende straffen nog gefundeerd?” in F. Deruyck, Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, 751-764. 

Rozie, J., “De bijzondere verbeurdverklaring opgewaardeerd” in F. Deruyck, E. Goethals, L. Huybrechts, J.-F. Leclercq, J. Rozie, M. Rozie, P. Traest, R. Verstraeten (eds.), Amicus Curiae. Liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 295-310.

Rozie, J., “Tegenspraak in de bestraffing”, NC 2014, afl. 2, 91-117.

Rozie, J., “Naar de vrijheidsstraf als ultimum remedium: een weg bezaaid met wolfijzers en schietgeweren”, NC 2015, afl. 1, 1-14.

Rozie, M. “Een eerste kennismaking met de autonome werkstraf” in X, CBR Jaarboek 2001-2002, Antwerpen, Maklu, 2002, 105-114.

Rozie, M., “Geen concrete invulling van de werkstraf door de rechter” (noot onder Gent 23 september 2002), RABG 2003, 297-299.  

Rozie, M., “De zwaarte van de werkstraf afgewogen tegen de zwaarte van de gevangenisstraf en de geldboete” (noot onder Cass. 8 januari 2003), RABG 2003, afl. 6, 292-293.

Rozie, M., “De werkstraf als nieuwe hoofdstraf” in A. De Nauw e.a. (eds.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, Die Keure, 2003, 157-179.

Rozie, M., “De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting” in I. Aertsen, K. Beyens, S. De Valck en F. Pieters (eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politeia, 2004, 24.

Rozie, M., “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, afl. 5, 349-358.

Simon, J., “Drie grote figuren van de Belgische penitentiaire wetenschap. Filip Vilain XIIII, Edouard Ducpétiaux, Adolphe Prins”, Bull.Best.Strafinr. 1956, 194-195.

Singer-Dekker, H., Dienstverlening, Arnhem, Gouda-Quint, 1984, 162 p.

Snacken, S., De korte gevangenisstraf: een onderzoek naar toepassing en effectiviteit, Antwerpen, Kluwer, 1986, 342 p.

Snacken, S., “Overbevolkte Belgische gevangenissen in Europees perspectief” in X, Justitie en sociale hulpverlening. 100 jaar evolutie, Brussel, Bruylant, 1994, 423-448.

Snacken, S., “Hoofdstuk 12. Bestraffing, vrijheidsberoving en mensenrechten. Een reductionistisch strafbeleid in mensenrechtelijk perspectief” in E. Brems, S. Sottiaux, P. Vanden Heede, W. Vandenhole (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming. Mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 323-353.

Tommelein, L., De uitvoering van de werkstraf, onuitg. Masterproef van de opleiding ‘Master in de Rechten’ Universiteit Gent, 2012-13, 83 p.

Traest, M., Huybrechts, L., “Het strafrechtelijk sanctiestelsel en de straftoemeting door de rechter in België”, bijlage T. Strafr. 2004, afl. 2, 62 p.

Tubex, H., “Dimensies van punitiviteit”, Orde dag 2013, afl. 61, 5-12.

Van Cauwenberghe, K., “Voorlopige hechtenis oorzaak van de barst in de muur?”, Orde dag 2008, afl. 41, 93-102.

Van De Vrugt, M., Aangaende criminele saken: drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht, Deventer, Kluwer, 1982, 6-7.

Van Deuren, C., “Het elektronisch toezicht als autonome straf”, NC 2014, afl. 5, 359-362.

Van Den Berge, Y., Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, tweede herwerkte editie, Brussel, De Boeck & Larcier NV, 2006, 295 p.

 

Van Den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 698 p.

van der Laan, P.H., “Over straffen, effectiviteit en erkenning”, Justitiele verkenningen 2004, afl. 5, 31-48.

Vanhaelemeersch, D., “Onder elektronisch toezicht: de beleving van direct betrokkenen” in T. Daems, T. Van Der Beken en D. Vanhaelemeersch, De machines van justitie: vijftien jaar elektronisch toezicht in België, Antwerpen, Maklu, 2013.

Van Vliet, A., “Alternatieve afdoeningen: euforie alom, juridische kanttekeningen”, Proces 1991, 254-264.

Vander Beken, T., Flaveau, A., “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 241-257.

Vander Beken, T., “Met de hulp van Spiderman. Op weg naar koud elektronisch toezicht”, Panopticon 2013, 73-79.

Vandromme, S., “De werkstraf, de nieuwste aanwinst in het Belgische straffenarsenaal. Een eerste commentaar op de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”,  RW 2002-03, afl. 13, 481-497.

Vandromme, S., “Voor welke misdrijven kan een werkstraf worden opgelegd?” (noot onder Antwerpen 28 november 2002), T. Strafr. 2003, 150-154.

Vandromme, S., “De zwaarte van de werkstraf t.o.v. de geldboete: het standpunt van het Hof van Cassatie op een onverwacht moment” (noot onder Cass. 11 oktober 2005), RW 2006-07, 445-446.

Vandromme, S., “Wie bij verstek werd veroordeeld tot een correctionele geldboete, behoudt het recht om op verzet te worden veroordeeld tot een correctionele werkstraf”, VAV 2008, afl. 1, 1-4.

Vanhaelemeersch, D., “Leven met een uurrooster… een persoonlijke ervaring met een enkelband”, Fatik 2012,  afl. 134, 4-9.

Vanhoudt, C.J., en Calewaert, W., Belgisch strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 1114 p.

Verbruggen, F. en Verstraeten, R., Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors. Deel 2, 7de uitgave 2013, Antwerpen, Maklu, 2013, 285 p.

Verhofstadt, D., 250 jaar over misdaden en straffen. Cesare Beccaria, Antwerpen, Houtekiet, 2014, 304 p.

Vermeiren, G.,  “Strafrechtsbedeling en gevangenisstraf. De alternatieven - alweer een tekort aan mensen en middelen”, Orde dag 2001, afl. 16, 67-73.

Verpoest, K., “Rechters of toch maar ministers? De bevoegdheidsverdeling tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht bij de uitvoering van vrijheidsstraffen: een never ending story”, Fatik 2013, afl. 137, 5-10.

Verpoest, K., Syllabus Grondige studie Strafrecht, Gent, IRCP, 2014-15, 523 p.

Vervaele, J., Rechtsstaat en recht tot straffen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 538 p.

Vogelvang, B., (Adviesbureau Van Montfoort), De jongere aanspreken. Handboek methode jeugdreclassering, Utrecht, Maatschappelijk Ondernemers Groep, 2005, 273 p.

Willemsen, J., Declercq, F., Dautzenberg, M., Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen, Antwerpen, Maklu, 2006, 221 p.

Internet

Amnesty International, Doodstraf, https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/doodstraf (consultatie 9 april 2015).

B. V.B., “Rijbewijs afpakken als alternatieve straf”, http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf26052008_005 (consultatie 10 april 2015).

Cattebeke, H., “Geen enkelband tijdens voorlopige hechtenis”, Knack, 4 september 2013, http://www.knack.be/nieuws/belgie/geen-enkelband-tijdens-voorlopige-hechtenis/article-normal-104807.html (consultatie op 6 april 2015).

FOD Justitie, Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, Activiteitenverslag 2011, 186, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/activiteitenverslag%202011%20DGEPI_tcm265-178016.pdf (consultatie 2 april 2015).

GEENS, K., Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Plan%20justitie_18maart_NL_tcm265-264636.pdf (consultatie 9 april 2015).

Lahaye-Battheu, S., Een op vijf werkstraffen niet uitgevoerdhttp://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=45349 (consultatie 15 april 2015).

X, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tenuitvoerlegging van de patrimoniale straffen. Penale boeten en bijzondere verbeurdverklaringen, 7 februari 2007, https://www.rekenhof.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=a28620cc-deb1-4fac-943f-09bdfbbd8446 (consultatie 14 april 2015).

X, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uitvoering van de penale boeten. Opvolgingsaudit, 15 januari 2014, https://www.rekenhof.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=38c3064f-af68-48e9-8a7e-dd46df2fca88 (consultatie 14 april 2015).

X, Gevangenisbevolking, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/gevangenen/ (consultatie 2 april 2015).

X, Hardrijder niet naar de cel wegens procedurefout, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150508_01671173 (consultatie 11 mei 2015).

Y. D., Open VLD wil zesde straf invoeren: verwijdering uit België, http://www.gva.be/cnt/dmf20150218_01535354/open-vld-wil-zesde-straf-invoeren-verwijdering-uit-belgie (consultatie 10 april 2015).  

Download scriptie (1.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015