'Which is to be master?' Definities van 'trafficking' in de strijd om woorden en betekenis

Seppe
Segers

Over ‘trafficking’ gesproken

Oranje en wit: kleurlinten op een graf dat ‘Middellandse Zee’ heet. De witte overalls van reddingswerkers steken af tegen de oranje reddingsvesten van de opvarenden van overvolle vissersbootjes. De bikkelharde realiteit van de mondiale vluchtelingencrisis komt via sprekende beelden, maar met stamelende woorden tot ons. Seppe Segers beschrijft hoe achter deze woorden een politieke strijd schuilgaat die ver afstaat van het lijden van de betrokken vluchtelingen. In tegenstelling tot wat we zouden vermoeden, hangt deze strijd samen met hoe we seksualiteit beleven.

We zijn allen producenten en consumenten van betekenis. De woorden die we daarvoor gebruiken, dienen om de werkelijkheid begrijpelijk en leefbaar te maken. Dikwijls verliezen we daarbij uit het oog dat hiermee welbepaalde belangen verbonden zijn, waardoor die leefbaarheid vaak ontzegd wordt aan anderen. Ons spreken over de vluchtelingenstromen die de voorbije jaren steeds duidelijker hun stempel drukten op de mondiale werkelijkheid is daarvan een voorbeeld bij uitstek. Immers, wat maakt een ‘migrant’ en wanneer spreken we over een ‘vluchteling’? En wat onderscheidt ‘mensenhandel’ van ‘mensensmokkel’? Deze schijnbaar overbodige vragen herbergen een hevige strijd die niet alleen de handelingsmogelijkheden van de betrokken personen bepaalt, maar ook raakt aan onze alledaagse realiteit. Als taalgebruikers nemen we dus deel aan een betekenisstrijd waardoor toekomstige daden beslecht worden – niet alleen voor onszelf, maar ook voor migranten, zij die peddelen om te overleven en degenen die prikkeldraad trotseren in Calais. In zijn masterscriptie ging Segers daarom op zoek naar een taal-filosofische methode die toelaat om de belangengebondenheid van ons spreken bloot te leggen en te tonen hoe dit zich manifesteert wanneer dergelijke mondiale problemen worden besproken. Zo tracht hij te argumenteren hoe een groot deel van het debat over mensensmokkel en mensenhandel teruggaat op onenigheden over sekswerk en seksualiteit.

Witte slavernij

Het is namelijk frappant dat ‘migrant’ en ‘vluchteling’ vaak als synoniem gebruikt worden in de mediaberichtgeving over de humanitaire rampen in de Middellandse Zee of over de vluchtelingencrisis rond de Kanaaltunnel. Hetzelfde geldt voor de termen ‘mensensmokkelaars’ en ‘mensenhandelaars’. Zo wordt uit het oog verloren dat het hedendaagse zwaartepunt van deze concepten wortels heeft in een eeuwenoud prostitutiedebat. Vooral in Angelsaksische nieuwsberichtgeving over de huidige vluchtelingenproblematiek wordt vaak gesproken over ‘trafficking’, hetgeen verwijst naar ‘mensenhandel’. De discussie over wat ‘trafficking’ precies is, kent een lange geschiedenis, die tot volle uitbarsting kwam tegen het eind van de 19e eeuw. Het ging toen om de zogenaamde witte slavernij waarbij jonge vrouwen werden voorgelogen over de aard van het werk waarvoor ze gerekruteerd werden en onder ‘semi-slavernij’ werden tewerkgesteld in bordelen in Westerse kolonies. De verschillende internationale en nationale akkoorden die hierover werden gesloten, kenden een graduele verschuiving van ‘witte slavernij’ naar ‘trafficking’, maar met een blijvende focus op prostitutie. Het orgelpunt hiervan was het zogenaamde Palermoprotocol (2000), een besluit van de Verenigde Naties, waarin ‘trafficking’ als misdaad werd gedefinieerd, als onderscheiden van ‘mensensmokkel’ – een vaak artificieel onderscheid dat ook in de publieke opinie door elkaar wordt gehaald. Het Palermoprotocol was echter vooral een instrument om zowel politieke als seksuele grenzen te bewaken.

‘Hoeren en andere feministen’

Zowel het debat over de witte slavernij als de aanloop naar het Palermoprotocol was namelijk gekenmerkt door hevige onenigheid over de omvang van het probleem evenals over de aard ervan. De discussie gaat fundamenteel over de morele betekenis van prostitutie. Enerzijds zien de zogenaamde abolitionisten elke vorm van prostitutie als uitbuiting en willen in lijn daarmee de publieke opinie mobiliseren. Zij beschouwen ‘trafficking’ als globale prostitutie, en prostitutie als lokale ‘trafficking’. Daartegenover bestempelen zogenaamde pro-sekswerkfeministen sekswerk als legitieme tewerkstelling (getuige de titel van een bekend boek door Jill Nagle ‘Whores and Other Feminists’) zolang het gaat om een vrijwillige keuze. Zij onderscheiden trafficking onder dwang duidelijk van vrijwillig sekswerk. De uiteindelijke definitie van ‘trafficking’ weerspiegelt deze tweedracht: er wordt enerzijds gefocust op uitbuiting als doel van traffickingpraktijken, maar anderzijds wordt er gewezen op hoe de rekrutering verloopt onder dwang. Door de pro-sekswerkfeministen wordt het protocol weliswaar beschouwd als een overwinning voor zij die prostitutie willen uitbannen, omdat het protocol blijft focussen op prostitutie, in het bijzonder van vrouwen en kinderen. Daarin ligt onder andere ook één van de verschillen met ‘mensensmokkel’.

Anti-trafficking, anti-prostitutie, anti-migratie?

Het voornaamste onderscheid tussen mensensmokkel en ‘trafficking’ wordt geacht te liggen in de aanname dat mensensmokkel zou eindigen wanneer de persoon (op een illegale manier) de grens van zijn bestemming heeft kunnen oversteken, terwijl ‘trafficking’ zou gaan om een voortdurend netwerk van uitbuiting onder gedwongen rekrutering. Talig, juridisch en empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit onderscheid echter overtrokken is en dat beide fenomenen vaak hand in hand gaan. Waarin echter wel een duidelijk – en niet toevallig – verschil ligt, is in het genderonderscheid dat gemaakt wordt tussen de twee concepten. Waar het ‘smokkelprotocol’ mannen beschouwt als actieve migranten die niettemin in de handen vallen van kwaadwilligen, focust het traffickingprotocol op prostitutie van vrouwen en kinderen als passieve slachtoffers. In combinatie met de klemtoon op prostitutie wordt het traffickingprotocol daarom beschouwd als een anti-prostitutiemaatregel die door abolitionistische staten kan worden aangegrepen om prostitutie te criminaliseren. Praktijken in onder andere Madrid, Bangladesh en de Verenigde Staten illustreren hoe prostituees geïntimideerd worden door politiemachten in het licht van pogingen om sekstrafficking te bestrijden. Vooral migranten die seks verkopen worden geviseerd. Het protocol wordt daarom ook beschreven als een anti-migratiemaatregel bedoeld om vrouwelijke sekswerkers uit derdewereldlanden buiten de grenzen te houden. 

Oranje en wit is het nieuwe zwart

‘Trafficking’ – of mensenhandel – gelijkschakelen met ‘migratie’ leidde zo tot naïeve pogingen om migratie te ontmoedigen. Ontmoediging van migratie werkt echter traffickingpraktijken in de hand waardoor slachtoffers verder verstrikt raken in steeds onzichtbaarder wordende vormen van misbruik. De groter wordende groep mensen die willen migreren, botsen aldus op restrictievere legale migratiemogelijkheden, vaak met illegale uitwegen als enige alternatief. De conceptuele ambiguïteit laat zo een inwisselbaar gebruik van ‘mensenhandel’, ‘migratie’ en ‘prostitutie’ toe, met de mogelijkheid om de politieke belangen van anti-traffickingmaatregelen te maskeren. Kortom, woorden hebben belangengebonden betekenissen, en deze betekenissen hebben gevolgen. Laat het onderwijl vertrouwde oranje en wit daarvan de symbolische herinnering zijn. 

Bibliografie

 

1910. International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic [Online]. Available: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1910.html [Accessed May 17th 2015].

1911. Traffic. Encyclopedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information. Cambridge: Cambridge University Press.

1921. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children Geneva: League of Nations

1933. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of the Full Age. Geneva League of Nations.

1949. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others [Online]. United Nations Available: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx [Accessed February 12th 2015].

1980. Van Droogenbroeck v. Belgique Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

1989. RESOLUTIE over prostitutie en mensenhandel. A2-52/89. Europees Parlement

2010. Coppens v. Devos. Teirlinck, E. & Keytsman, A.: Hof van beroep te Gent, zesde kamer, recht doende in correctionele zaken.

2015. traffic, n. Oxford English Dictionary. The definitive record of the English language. Oxford: Oxford University Press.

ADAMS, N. 2003. Anti-trafficking legislation: protection or deportation. Feminist Review, 73, 135-139.

AGUSTÍN, L. M. 2005. Migrants in the Mistress's House: Other Voices in the "Trafficking" Debate. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 12, 96-117.

AGUSTÍN, L. M. 2007. Sex at the Margins. Migration, Labour Markets and the Rescue Industry, London, Zed Books.

AGUSTÍN, L. M. 2014. Trafficking. The Naked Anthropologist [Online]. Available from: http://www.lauraagustin.com/category/trafficking-smuggling 2014].

ALEXANDER, L. 2014. The Ontology of Consent Analytic Philosophy, 55, 102-113.

ALEXANDER, P. 1997. Feminism, Sex Workers and Human Rights. In: NAGLE, J. (ed.) Whores and Other Feminists. New York: Routledge.

ALLEN, K. 2005. Perspective: Out of the Massage Parlour and into the Fire; Amnesty International UK Director Kate Allen Examines the Plight of Women Who Think They Are Starting a New Life in a Foreign Country but End Up Forced into Sex Slavery [Online]. Birmingham: The Birmingham Post. Available: https://http://www.questia.com/article/1G1-137304251/perspective-out-of-the-massage-parlour-and-into-the [Accessed November 13th 2014].

ALMODOVAR, N. J. 1999. For Their Own Good: The Results of the Prostitution Laws as Enforced by Cops, Politicians and Judges. Hastings Women's Law Journal, 10, 119-133.

ALTMAN, D. 2001. Global Sex, Chicago The University of Chicago Press.

ANDERSEN, M. L. 2005. Thinking about Women: A Quarter Century's View. Gender and Society, 19, 437-455.

ANDRIJASEVIC, R. 2003. The Difference Borders Make: (Il)legality, Migration and Trafficking in Italy among eastern European Women in Prostitution. . In: AHMED, S. E. A. (ed.) Uprootings/Regroundings: Questions of Home and Migration. Oxford: Bloomsbury Academic.

ANSCOMBE, G. E. M. 2000. Intention, Cambridge Harvard University Press.

AOMI, J. 1985. Persuasive Definitions in Social Sciences and Social Thought. In: BULYGIN, E., GARDIES, J. L. & NIINILUOTO, I. (eds.) Man, Law and Modern Forms of Life. Dordrecht: Reidel.

ARCHARD, D. 1998. Sexual Consent, Boulder, Westview Press.

ARNESON, R. 1992. Exploitation. In: BECKER, L. C. (ed.) Encyclopedia of Ethics. New York: Garland.

ATTWOOD, F. 2002. Reading Porn: The Paradigm Shift in Pornography Research. Sexualities, 5, 91-105.

AYER, A. J. 1954. On the Analysis of Moral Judgments. Philosophical Essays. London: Macmillan.

BABBITT, S. E. 1996. Impossible Dreams: Rationality, Integrity and Moral Imagination, Bouder, Westview Press.

BACHELARD, G. 2009. Le nouvel esprit scientifique, Paris, Presses Universitaires de France.

BARAK, A. & KAYROS, D. 2015. Human Dignity, Cambridge, Cambridge University Press.

BEANEY, M. 2015. Analysis [Online]. The Stanford Encyclopedia of Philosophy Available: http://plato.stanford.edu/entries/analysis/ - 7 [Accessed January 26th 2015].

BOEHM, R. 1977. Inleiding: De cultuurkritische draagwijdte van de problematiek van de objectiviteit van ideële objecten. In: BOEHM, R. (ed.) Over de Oorsprong van de Meetkunde. Baarn: Het Wereldvenster.

BOGHOSSIAN, P. 2005. Is Meaning Normative? In: NIMTZ, C. & BECKERMANN, A. (eds.) Philosophy-Science -Scientific Philosophy, Main Lectures and Colloquia of GAP 5, Fifth International Congress of the Society for Analytical Philosophy. Paderborn: Mentis.

BOISVERT, D. R. 2014. Charles Leslie Stevenson [Online]. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available: http://plato.stanford.edu/entries/stevenson/ - LanPsy [Accessed January 27th 2015].

BRENNAN, S. 1999. Recent Work in Feminist Ethics. Ethics, 109, 858-893.

BROMFIELD, N. F. & CAPOUS-DESYLLAS, M. 2012. Underlying Motives, Moral Agendas and Unlikely Partnerships: The Formulation of the U.S. Trafficking in Victims Protection Act through the Data and Voices of Key Policy Players. Advances in Social Work, 13, 243-261.

BRUCKERT, C. & PARENT, C. 2002. Trafficking in human beings and organized crime: A literature review, Research and Evaluation Branch, Community, Contract and Aboriginal Policing Services Directorate, Royal Canadian Mounted Police.

BURGESS-JACKSON, K. 1995. Rape and Persuasive Definition. Canadian Journal of Philosophy, 25, 415-454.

CARROLL, L. 2007. Through the Looking-Glass: and What Alice Saw There, Scituate, Digital Scanning Inc.

CARTER, V. & GIOBBE, E. 2006. Duet. Prostitution, Racism and Feminist Discourse. In: SPECTOR, J. (ed.) Prostitution and Pornography. Philosophical Debate about the Sex Industry. Stanford: Stanford University Press.

CATW 1991. Report of the Meeting of Experts on the International Action in the Struggle Against Sexual Exploitation and Prostitution. State College PA.

CATW 2000. Victoire à Vienne (Onzième session, 2 au 6 octobre 2000,  Comité Spécial pour l’élaboration d’une Convention sur la Criminalité Transnationale : Finalisation et approbation de l’Instrument législatif international additionnel visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des Femmes et des Enfants). ftp://ftp2.allianceantitrafic.org/alliancea/Droit/VienneMAPP.rtf

CHAMBERS, C. 2008. Sex, Culture, and Justice: The Limits of Choice, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press.

CHUANG, J. A. 1998. Redirecting the Debate over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts. Harvard Human Rights Journal, 11, 65-107.

CHUANG, J. A. 2010. Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Reform and Anti-Trafficking Law and Policy. University of Pennsylvania Law Review, 158, 1655-1728.

CLAES, T. 2009. Sexuality, Globalization and Ethics. Some Reflections. Gent: UGent.

CLAES, T. 2014. Hedendaagse ethiek Anglo-Amerikaanse traditie. Gent: UGent.

CNRTL. 2012. Trafiquer [Online]. Centre National de Ressources Textuelles et LExicales. Available: http://www.cnrtl.fr/etymologie/trafiquer [Accessed April 10th 2015].

COLEMAN, N. A. T. The Black Libel of the Black Sea: A 'social etymology' of 'slave' [Online]. Available: https://http://www.academia.edu/2417261/The_Black_Libel_of_the_Black_Sea_A_social_etymology_of_slave [Accessed April 10th 2015].

CORKEY, R. 1961. A philosophy of Christian morals for today, London, George Allen & Unwin Ltd.

CRAIG, E. 2011. Troubling Sex: Towards a Legal Theory of Sexual Integrity, Vancouver UBC Press.

CRESSWELL, J. 2010. traffic. In: 2 (ed.) The Oxford Dictionary of Word Origins. Oxford: Oxford University Press.

CROUCH, M. 1998. The "Social Etymology" of 'Sexual Harassment'. Journal of Social Philosophy, 29, 19-40.

CROWELL, S. 2013. Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger, Cambridge, Cambridge University Press.

DE HEREDIA, M. I. 2007. People Trafficking: Conceptual issues with the United Nations Trafficking Protocol 2000. Human Rights Review, 9, 299-316.

DE LEY, H. 2009. Hoofdstuk 2: De Sofistiek: Deel 1: Algemene Inleiding [Online]. Available: http://www.cie.ugent.be/1ba/sofistiek_1.html [Accessed April 4th 2015].

DEAR, P. 2009. Revolutionizing the Sciences. European Knowledge and its Ambitions, 1500 - 1700, New York, Palgrave Macmillan

DITMORE, M. H. 2006. Introduction. In: DITMORE, M. H. (ed.) Encyclopedia of Prostitution and Sex Work. London: Greenwood Press.

DITMORE, M. H. & WIJERS, M. 2003. The negotiations on the UN Protocol on Trafficking in Persons. Nemesis, 79-88.

DOEZEMA, J. 1999. Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women. Gender Issues, 18, 23-50.

DOEZEMA, J. 2002. Who Gets to Choose? Coercion, Consent, and the UN Trafficking Protocol. Gender and Development, 10, 20-27.

DOEZEMA, J. 2005. Now You See Her, Now You Don't: Sex Workers at the UN Trafficking Protocol Negotiations. Social & Legal Studies, 14, 61-89.

DOEZEMA, J. 2010. Sex Slaves and Discourse Masters: The Construction of Trafficking, London, Zed Books.

DOSTOJEVSKI, F. M. 2010. Aantekeningen uit het ondergrondse, Amsterdam Athenaeum -- Polak & Van Gennep

DOTTRIDGE, M. 2007. Collateral Damage. The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World. Bangkok: GAATW.

DREIER, J. 2001. Charles Stevenson. In: MARTINICH, A. P. & SOSA, D. (eds.) A Companion to Analytic Philosophy. Oxford: Blackwell Publishers.

DUGGAN, L. 1998. The Theory Wars, or, Who's Afraid of Judith Butler? Journal of Women's History, 10, 9-19.

DWORKIN, A. 2004. Pornography, prostitution, and a beautiful and tragic recent history. In: STARK, C. & WHISNANT, R. (eds.) Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography. North Melbourne: Spinifex.

DWORKIN, A. & MACKINNON, C. A. 1988. Pornography and Civil Rights. A New Day for Women's Equality, Organizing Against Pornography.

ENLOE, C. H. 2000. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, Berkeley, University of California Press.

FARLEY, M. 2009. Theory versus reality: Commentary on four articles about trafficking for prostitution Women's Studies International Forum, 32, 311-315.

FARR, K. 2007. Globalization and Sexuality. In: RITZER, G. (ed.) The Blackwell Companion to Globalization. Oxford: Blackwell.

FERGUSON, A. 1984. Sex War: The Debate between Radical and Libertarian Feminists. Signs, 10, 106-112.

FLASCH, K. 2010. Introduction à la philosophie médiévale, Fribourg, Academic Press Fribourg.

FOUCAULT, M. 1971. L'ordre du discours, Paris, Gallimard.

FOUCAULT, M. 1980. Power/knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York, Pantheon Books.

FOUCAULT, M. 1984. What Is Enlightenment? In: RABINOW, P. (ed.) The Foucault Reader. An introduction to Foucault's thought, with major new unpublished material. New York: Pantheon Books.

FOUCAULT, M. 1988. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, New York, Vintage Books.

FOUCAULT, M. 1990. Politics Philosophy Culture. Interviews and other writings, New York, Routledge

FOUCAULT, M. 1993. About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth Political Theory 21, 198-227.

FOUCAULT, M. 2001a. Linguistique et sciences sociales. In: DEFERT, D. & EWALD, F. (eds.) Dits et écrits Paris: Editions Gallimards

FOUCAULT, M. 2001b. Nietzsche, la généalogie, l'histoire In: DEFERT, D. & EWALD, F. (eds.) Dits et écrits. Paris: Editions Gallimard.

FOUCAULT, M. 2001c. Sur l'archéologie des sciences. Réponse au Cercle d'épistémologie. In: DEFERT, D. & EWALD, F. (eds.) Dits et écrits. Paris: Editions Gallimard.

FOUCAULT, M. 2003. "Society Must Be Defended". Lectures at the Collège de France, 1975-76, New York, Picador.

FOUCAULT, M. 2010. Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis, Groningen, Historische Uitgeverij.

FRANKENA, W. K. 1979. Memorial minutes Charles Leslie Stevenson. Proceedings of the American Philosophical Association, 52, 637-639.

GAATW. 2014. Basic Principles of GAATW [Online]. GAATW. Available: http://www.gaatw.org/about-us/basic-principles [Accessed December 16th 2014].

GABER, S. 2009. Verbal abuse: anti-trafficking rhetoric and violence against women. Austin, Texas

GALLAGHER, A. 2001. Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis Human Rights Quarterly 23, 975-1004.

GALLIE, W. B. 1955. Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 56, 167-198.

GEWIRTH, A. 1992. Human Dignity as the Basis of Rights. In: MEYER, M. J. & PARENT, W. A. (eds.) The Constitution of Rights: Human Dignity and American Values. New York Cornell University Press.

GIBBARD, A. 1994. Meaning and Normativity. Philosophical Issues, 5, 95-115.

GIDDENS, A. 1993. Dare to care, conserve and repair. New Statesman & Society, 6, 18-20.

GLÜER, K. & WIKFORSS, Å. 2010. The Normativity of Meaning and Content [Online]. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available: http://plato.stanford.edu/entries/meaning-normativity/ [Accessed March 20th 2015].

GUTTING, G. 2014. Michel Foucault [Online]. The Stanford Encyclopedia of Philosophy Available: http://plato.stanford.edu/entries/foucault/ [Accessed January 26th 2014].

HACKER-WRIGHT, J. 2013. Philippa Foot's Moral Thought, London, A&C Black.

HACKING, I. 1999. The social construction of what?, Cambridge, Harvard University Press.

HACKING, I. 2002. Making Up People. Historical Ontology. Cambridge: Harvard University Press.

HAIDT, J. 2001. The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment. Psychological Review, 108, 818-834.

HALLEY, J., KOTISWARAN, P., SHAMIR, H. & THOMAS, C. 2006. From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work, and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism. Harvard Journal of Law & Gender, 29, 335-423.

HARPER, A. M. 2012. Nietzsche on Value Creation. Doctoral dissertation, University of Illinois.

HAYES, S., CARPENTER, B. & DWYER, A. 2012. Sex, Crime and Morality, Oxon, Taylor & Francis.

HEIDEGGER, M. 2013. Zijn en Tijd, Nijmegen, SUN.

HIGGINS, T. E. 1997. Democracy and Feminism. Harvard Law Review, 110, 1657-1703.

HILL, K. R. 1992. MacIntyre's Nietzsche: A Critique. Philosophy Faculty Publications and Presentations.

HOKSTAM, M. 2014. New plan calls for more care for victims of pimps [Online]. NL Times. Available: http://www.nltimes.nl/2014/12/08/new-plan-calls-care-victims-pimps/ [Accessed December 16th 2014].

HOYLE, C., BOSWORTH, M. & DEMPSEY, M. 2011. Labelling the Victims of Sex Trafficking: Exploring the Borderland between Rhetoric and Reality. Social & Legal Studies, 20, 313-329.

HUDA, S. 2006. Integration of the Human Rights of Women and a Gender Perspective. Report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children. United Nations - Economic and Social Council - Commission on human rights.

HUME, D. 1969. A treatise of human nature, London, Penguin.

HUSSERL, E. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. An Introduction to Phenomenological Philosophy, Evanston, Northwestern University Press.

IGLESIAS, T. 2001. Bedrock Truths and the Dignity of the Individual. Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture 4, 114-134.

JACQUETTE, D. 1998. Wittgenstein's Thought in Transition, West Lafayette, Purdue University Press.

JAHIC, G. & FINCKENAUER, J. 2005. Representations and misrepresentations of human trafficking. Trends in Organized Crime, 8, 24-40.

JEFFREYS, S. 2004. Prostitution as a harmful cultural practice. In: STARK, C. & WHISNANT, R. (eds.) Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography. North Melbourne: Spinifex.

JEFFREYS, S. 2009. Prostitution, trafficking and feminism: An update on the debate. Women's Studies International Forum, 32, 316-320.

JORDAN, A. D. 2002. The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol Washington International Human Rights Law Group.

JØRGENSEN, M. & PHILLIPS, L. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method, London, SAGE Publications.

KAPUR, R. 2005. Erotic Justice. Law and the New Politics of Postcolonialism London The Glass House Press

KELLY, L. 2005. "You Can Find Anything You Want": A Critical Reflection on Research on Trafficking in Persons within and into Europe. In: LACKZO, F. & GOZDZIAK, E. (eds.) Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey. Geneva: IOM (International Organization for Migration).

KELLY, L. & REGAN, L. 2000. Stopping Traffic: Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the UK. In: WILLIS, C. F. (ed.) Police Research Series. London: Policing and Reducing Crime Unit.

KEMPADOO, K. 1998. Global Sex Workers. Rights, Resistance, and Redefinition New York, Routledge.

KEMPADOO, K. 2001. Women of Color and the Global Sex Trade: Transnational Feminist Perspectives. Meridians: feminism, race, transnationalism, 1, 28-51.

KENDRICK, W. M. 1987. The Secret Museum: Pornography in Modern Culture, Berkeley, University of California Press.

KISSIL, K. & DAVEY, M. 2010. The Prostitution Debate in Feminism: Current Trends, Policy and Clinical Issues Facing an Invisible Population. Journal of Feminist Family Therapy, 22, 1-21.

KORVINUS, A. G. 2005. Trafficking in Human Beings. Third report of the Dutch National Rapporteur. In: NRM, B. (ed.). The Hague: NRM.

KRIPKE, S. A. 1982. Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge, Harvard University Press.

KRÖGER, T., MALKOČ, J. & UHL, B. H. 2004. National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook, Warsaw, OSCE/ODIHR.

KTVB. 2014. Garden City woman charged with human trafficking [Online]. KTVB. Available: http://www.ktvb.com/story/news/crime/2014/12/11/gc-woman-charged-human-trafficking/20271079/ [Accessed December 16th 2014].

KUHN, T. S. 1970. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago Press.

LACKZO, F. 2005. Introduction. In: LACKZO, F. & GOZDZIAK, E. (eds.) Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey. Geneva: IOM (International Organization for Migration).

LANGE, L. 2010. Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press.

LEIDHOLDT, D. A. 1990. Introduction. In: LEIDHOLDT, D. A. & RAYMOND, J. G. (eds.) The Sexual Liberals and the Attack on Feminism. New York: Teachers College Press.

LEIDHOLDT, D. A. 2003. Prostitution and Trafficking in Women: An Intimate Relationship. Journal of Trauma Practice, 2, 167-183.

LEIDHOLDT, D. A. 2011a. Presentation to UN Special Seminar on Trafficking, Prostitution and the Global Sex Industry: PART ONE [Online]. CATW. Available: http://www.catwinternational.org/Home/Article/58-presentation-to-un-special-seminar-on-trafficking-prostitution-and-the-global-sex-industry-part-one [Accessed November 13th 2014].

LEIDHOLDT, D. A. 2011b. Presentation to UN Special Seminar on Trafficking, Prostitution and the Global Sex Industry: PART TWO [Online]. CATW. Available: http://www.catwinternational.org/Content/Images/Article/261/attachment.pdf [Accessed November 13th 2014].

LEIGH, C. 1997. Inventing Sex Work. In: NAGLE, J. (ed.) Whores and Other Feminists. New York: Routledge.

LIDDELL, H. G. & SCOTT, R. 1940. A Greek-English Lexicon. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Robert McKenzie [Online]. Oxford: Clarendon Press. Available: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=e)/tumos [Accessed April 10th 2015].

LIM, L. L. 1998. The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia, Genève, International Labour Office.

LIMONCELLI, S. A. 2009. The trouble with trafficking: Conceptualiszing women's sexual labor and economic human rights. Women's Studies International Forum, 32, 261-169.

LOACH, K. & LAVERTY, P. 2005. Victims of trafficking deserve justice [Online]. London: The Guardian. Available: http://www.theguardian.com/uk/2005/oct/11/immigration.immigrationandpublicservices [Accessed November 13th 2014].

MACAGNO, F. & WALTON, D. 2010. What we hide in words: Emotive words and persuasive definitions. Journal of Pragmatics, 42, 1997-2013.

MACDONALD, G. 2010. Alfred Jules Ayer [Online]. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/ayer/ [Accessed March 3th 2015].

MACINTYRE, A. C. 2007. After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

MACKLIN, R. 2003. Dignity is a useless concept. 327, 1419-1420.

MASUD ALI, A. K. M. 2005. Treading along a Treacherous Trail: Research on Trafficking in Persons in South Asia. In: LACKZO, F. & GOZDZIAK, E. (eds.) Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey. Geneva: IOM (International Organization for Migration).

MAYER, R. 2007. What's Wrong with Exploitation. Journal of Applied Philosophy, 24, 137-150.

MEDINA, J. 2010. Wittgenstein as a Rebel: Dissidence and Contestation in Discursive Practices. International Journal of Philosophical Studies, 18, 1-29.

MERTES, H. 2014. Human Dignity. Grondige vraagstukken uit ethische theorievorming. Gent: UGent.

MEYERS, D. T. 2013. Feminism and Sex Trafficking: Rethinking Some Aspects of Autonomy and Paternalism. Ethical Theory and Moral Practice, 17, 427-441.

MILL, J. S. 2008. Over vrijheid, Amsterdam, Boom.

MILLETT, K. 2000. Sexual Politics, Urbana and Chicago University of Illinois Press.

MIRIAM, K. 2005. Stopping the Traffic in Women: Power, Agency and Abolition in Feminist Debates over Sex-Trafficking. Journal of Social Philosophy, 36, 1-17.

MONK, R. 1991. Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, London, Vintage Books.

MONZINI, P. 2005. Sex Traffic: Prostitution, Crime and Exploitation, London, Zed Books.

MOORE, G. E. 1922. Principia ethica, Cambridge, Cambridge: University Press.

MORRIS, C. W. 1938. Foundations of the Theory of Signs. In: NEURATH, O. (ed.) International Encyclopedia of Unified Science. Illinois: The University of Chicago Press.

MUNRO, V. E. 2005. A Tale of Two Servitudes: Defining and Implementing a Domestic Response to Trafficking of Women for Prostitution in the UK and Australia Social & Legal Studies, 14, 91-114.

MUNRO, V. E. 2008. Of Rights and Rhetoric: Discourse of Degradation and Exploitation in the Context of Sex Trafficking. Journal of Law and Society 35, 240-264.

NAGLE, J. 1997. Introduction. In: NAGLE, J. (ed.) Whores and Other Feminists. New York: Routledge.

NIETZSCHE, F. 1923. The Genealogy of Morals, New York, Boni and Liveright Publishers.

NIETZSCHE, F. 2008. The Gay Science. With a Prelude in German Rhymes and an Appendix of Songs, Cambridge Cambridge University Press.

NSWP. 1999. Commentary on the Draft Protocol To Combat International Trafficking In Women And Children Supplementary To The Draft Convention On Transnational Organized Crime (A/AC.254/4/add.3) [Online]. Cape Town: NSWP. Available: http://www.walnet.org/csis/groups/nswp/untoc-comment.html [Accessed November 13th 2014].

O'CONNELL DAVIDSON, J. 2002. The Rights and Wrongs of Prostitution. Hypatia, 17, 84-98.

O'CONNELL DAVIDSON, J. 2006. Will the Real Sex Slave Please Stand up? Feminist Review, 4-22.

O'CONNOR, M. & HEALY, G. 2006. The Links between Prostitution and Sex Trafficking: A Briefing Handbook. CATW.

O'NEILL, A. 1999. International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime. Center for the Study of Intelligence.

O'REILLY, N. 2014. Hamilton man facing human trafficking charges [Online]. Cambridge Times. Available: http://www.cambridgetimes.ca/news-story/5207479-hamilton-man-facing-human-trafficking-charges/ [Accessed December 16th 2014].

OLSEN, F. 1984. Statutory Rape: A Feminist Critique of Rights Analysis. Texas Law Review, 63, 387-432.

OSCE 1999. Trafficking in Human Beings: Implications for the OSCE, Warsaw, Office for Democratic Institutions and Human Rights.

PEARSON, E. 2000. Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook [Online]. Bangkok: Global Alliance Against Traffic in Women. Available: http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Human Rights and Trafficking in Person.pdf [Accessed November 20th 2014].

PRICHARD, H. A. 1912. Does Moral Philosophy Rest on a Mistake? Mind, 21, 21-37.

PRIMORATZ, I. 1993. What's Wrong with Prostitution? Philosophy, 68, 159-182.

QUAN, T. 2006. The Name of the Pose. A Sex Worker by Any Other Name? In: SPECTOR, J. (ed.) Prostitution and Pornography. Philosophical Debate about the Sex Industry. Stanford: Stanford University Press.

QUEEN, C. 1997. Sex Radical Politics, Sex-Positive Feminist Thought, and Whore Stigma. In: NAGLE, J. (ed.) Whores and Other Feminists. New York: Routledge.

QUINE, W. V. 2004. Confessions of a Confirmed Extensionalist. In: GIBSON, R. F. J. (ed.) Quintessence. Basic Readings  From the Philosophy of W.V. Quine. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

RAYMOND, J. G. 1998. Prostitution as violence against women: NGO stonewalling in Beijing and elsewhere [Online]. CATW. Available: http://www.catwinternational.org/Home/Article/137-prostitution-as-violence-against-women-ngo-stonewalling-in-beijing-and-elsewhere [Accessed November 13th 2014].

RAYMOND, J. G. 2001. Guide to the new UN Trafficking Protocol [Online]. North Armherst: Coalition Against Trafficking in Women. Available: http://www.no-trafficking.org/content/pdf/guide_to_the_new_un_trafficking_protocol.pdf [Accessed November 20th 2014].

RAYMOND, J. G. 2002. The New UN Trafficking Protocol. Women's Studies International Forum, 25, 491-502.

RAYMOND, J. G. 2003. The Ongoing Tragedy of International Slavery and Human Trafficking: An Overview [Online]. CATW. Available: http://www.catwinternational.org/Home/Article/30-the-ongoing-tragedy-of-international-slavery-and-human-trafficking-an-overview [Accessed December 16th 2014].

ROSEN, M. 2003. Marx, Karl. In: CRAIG, E. (ed.) Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge.

RUBIN, G. S. 2002. Thinking Sex. Notes for a radical theory of the politics of sexuality. In: PLUMMER, K. (ed.) Sexualities. Critical Concepts in Sociology London: Routledge.

SALT, J. 2000. Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective. International Migration, 38, 31-56.

SARRICA, F. 2009. Trafficking in Persons; Analysis on Europe. In: JOHANSEN, R. (ed.). Vienna: UNODC.

SCHIAPPA, E. 1998. Constructing Reality Through Definitions: The Politics of Meaning, Minneapolis, University of Minnesota.

SCHIAPPA, E. 2003. Defining reality : definitions and the politics of meaning, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press.

SCHOPENHAUER, A. 1909. The World As Will And Idea, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. .

SHAW, W. H. 1999. Contemporary ethics: taking account of utilitarianism, Oxford, Blackwell Publishers.

SHULTZINER, D. 2007. Human Dignity: Functions and Meanings. In: MALPAS, J. & LICKISS, N. (eds.) Perspectives on Human Dignity: A Conversation. Springer Netherlands.

SIMM, G. 2004. Negotiating the United Nations Trafficking Protocol: Feminist Debates. Australian Year Book of International Law, 23, 135-160.

SMET, S. 2009. Trafficking in Human Beings in Belgium 2007-2008, Brussels, Human Rights Without Frontiers International

SNAJDR, E. 2013. Beneath the master narrative: human trafficking, myths of sexual slavery and ethnographic realities. Dialectical Anthropology, 37, 229-256.

ST. JAMES, M. 1999. Economic Justice for Sex Workers. Hastings Women's Law Journal 10, 5-9.

STANTON-IFE, J. 2003. Review: Human Dignity in Bioethics and Biolaw by Deryck Beyleveld; Roger Brownsword. The Modern Law Review, 66, 313-316.

STARK, C. & WHISNANT, R. 2004. Introduction. In: STARK, C. & WHISNANT, R. (eds.) Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography. North Melbourne: Spinifex.

STEAD, W. T. 1885. Notice to our Readers: A Frank Warning [Online]. The Pall Mall Gazette. Available: http://www.attackingthedevil.co.uk/pmg/tribute/notice.php [Accessed March 25th 2015].

STEGER, M. B. 2003. Globalization: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press.

STEVENSON, C. L. 1937. The Emotive Meaning of Ethical Terms. Mind, 46, 14-31.

STEVENSON, C. L. 1938. Persuasive Definitions. Mind, 47, 331-350.

STEVENSON, C. L. 1958. Ethics and Language, New Haven, Yale University Press.

STEVENSON, C. L. 1964. Facts and Values. Studies in Ethical Analysis, New Haven, Yale University Press.

SULLIVAN, B. 2003. Trafficking in Women. International Feminist Journal of Politics, 5, 67-91.

TRASK, B. S. 2010. Globalization and Families. Accelerated Systematic Social Change, New York, Springer.

UN 2000. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime In: GAOR (ed.) A/55/383. New York.

UNODC. Factsheet on Human Trafficking [Online]. UNODC. Available: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNVTF_fs_HT_EN.pdf [Accessed December 17th 2014].

UNODC 2004. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO. In: CRIME, U. N. O. O. D. A. (ed.). New York: United Nations.

UNODC 2009. Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners New York: United Nations.

UNODC. 2010. Not. Nr. 1214/07 [Online]. UNODC. Available: https://http://www.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/bel/2010/not._nr._121407_.html?tmpl=old [Accessed December 16th 2014].

UNODC. 2014a. Human Trafficking FAQs [Online]. Available: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html - What_is_UNODC's_stance_on_prostitution [Accessed October 26 2014].

UNODC 2014b. Issue Paper. The Role of 'Consent' in the Trafficking in Persons Protocol. Vienna: United Nations.

VAN DEN ANKER, C. 2006. Trafficking and Women's Rights: Beyond the Sex Industry to 'Other Industries'. Journal of Global Ethics, 2, 163-182.

VERPLAETSE, J. 2012. Zonder vrije wil. Een filosofisch essay over verantwoordelijkheid, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds.

WAINWRIGHT, M. 2010. Archbishop of Yotk condemns UK opt-out from EU directive on sex trafficking [Online]. Londen: The Guardian. Available: http://www.theguardian.com/uk/2010/sep/04/archbishop-of-york-uk-opt-out-sex-trafficking [Accessed November 13th 2014].

WALKLATE, S. 2006. Imagining The Victim Of Crime, McGraw-Hill Companies, Incorporated.

WALTON, D. 2001. Persuasive Definitions and Public Policy Arguments. Argumentation and advocacy 37, 117-132.

WEHR, H. 1994. rafaqa. In: COWAN, J. M. (ed.) A Dictionary of Modern Written Arabic. 4 ed. Urbana: Spoken Language Services.

WEITZER, R. 2007. The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade. Politics Society, 35, 447-475.

WERTHEIMER, A. 1996. Exploitation, Princeton, Princeton University Press.

WERTHEIMER, A. 2013. Exploitation [Online]. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available: http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/exploitation/ [Accessed January 30th 2015].

WIDDOWS, H. 2009. Border Disputes Across Bodies: Exploitation in Trafficking for Prostitution and Egg Sale for Stem Cell Research. International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, 2, 5-24.

WIJERS, M. & LAP-CHEW, L. 1999. Trafficking in Women. Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution, Utrecht, Foundation Against Trafficking in Women (STV)

WILLIAMS, B. 2008. Internal and External Reasons. In: ADLER, J. E. (ed.) Reasoning. Studies of Human Inference and Its Foundations. Cambridge: Cambridge University Press.

WITTGENSTEIN, L. 1999. Philosophical Investigations, Oxford, Blackwell Publishers.

WITTGENSTEIN, L. 2012. Tractatus Logico-Philosophicus, Amsterdam Athenaeum - Polak & Van Gennep.

WOLFE, L. R. 2004. Fighting the war against sexual trafficking of women and girls. In: STARK, C. & WHISNANT, R. (eds.) Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography North Melbourne: Spinifex.

ŽIŽEK, S. 2013. Intolerantie, Amsterdam, Boom.