Nieuw instrument om de positieve impact van Mobile School op de eigenwaarde van straatkinderen te meten. “Een druppel op een hete plaat? Nee, een druppel olie in een machine!”

Ann
Van Hellemont

Nieuw instrument om de positieve impact van Mobile School op de eigenwaarde van straatkinderen te meten.

 

“Een druppel op een hete plaat? Nee, een druppel olie in een machine!”

 

Mobile School is een organisatie die al jaren met en voor straatkinderen werkt wereldwijd. Gezien de extreme omstandigheden waarin deze kinderen zich bewegen en hun vaak getraumatiseerde voorgeschiedenis, is dit een erg kwetsbare doelgroep. De doelstelling van Mobile School is om hen bewust te maken van hun talenten, die te ontwikkelen en zo hun identiteit te versterken en hen te laten groeien in eigenwaarde. De nood om de impact op deze innerlijke ontwikkelingsprocessen te meten drong zich op. In deze scriptie wordt een meetinstrument ontwikkeld, specifiek gericht op deze doelgroep.

 

Als medeoprichter van de organisatie Mobile School heb ik de voorbije 15 jaar getuige mogen zijn van de opmerkelijke impact van straathoekwerk op straatkinderen wereldwijd. Mobile School is intussen een gekende Belgische socialprofitorganisatie die educatieve materialen ontwikkelt en verspreidt voor een steeds groeiend aantal partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Centraal in deze werking staat de mobiele school zelf, letterlijk een school op wielen, die straathoekwerkers toelaat om de straatkinderen op straat te benaderen met een uitgebreid educatief pakket. Met respect voor hun straatcultuur probeert Mobile School een constructieve ontmoetingsplaats te creëren en een vertrouwensband op te bouwen.

 

Creativiteit, ondernemerschap en straatwijsheid

De wereld telt meer dan 100 miljoen straatkinderen, die dagelijks moeten knokken om te overleven in de betonnen jungle van de grootstad. Bijna allemaal zijn ze naar de straat gedreven door armoede, oorlog, verwaarlozing, misbruik of andere schrijnende thuissituaties. Op straat worden ze opnieuw geconfronteerd met de harde realiteit van concurrentie, geweld, extreme uitbuiting, druggebruik en prostitutie. Het is altijd de overtuiging en het uitgangspunt van Mobile School geweest dat deze kinderen, ondanks de schrijnende context, beschikken over een uitzonderlijke vorm van creativiteit, ondernemerschap en straatwijsheid als cruciale vaardigheden om te overleven. Het is van bij het begin de vraag geweest hoe we kunnen inwerken op deze vaak onderschatte, positieve eigenschappen. Door hen zo veel mogelijk te confronteren met hun potentieel wil Mobile School hen opnieuw doen geloven in zichzelf.

 

Eigenwaarde als fundament

Centraal binnen de aanpak van Mobile School staat het concept eigenwaarde. Een cruciaal fundament voor elke vorm van zelfontwikkeling. Het is pas met zelfinzicht en geloof in zichzelf dat ieder van ons in staat is om bewuste, positieve en toekomstgerichte keuzes te maken in het leven. Maar wat is eigenwaarde precies? Hoe uit zich dat?

Aan de hand van een bevraging bij 54 ervaren straathoekwerkers in 12 landen ging ik voor deze scriptie na wat de betekenis was van het concept ‘eigenwaarde’ in hun verschillende culturele contexten, en hoe een groeiende eigenwaarde zich manifesteerde in observeerbaar gedrag. Uit deze studie groeide een model waarin duidelijk werd dat de capaciteit om te ‘mentaliseren’ aan de basis ligt van het zelfontwikkelingsproces dat een positief zelfbeeld toelaat. Met andere woorden, kunnen reflecteren over zichzelf, de eigen innerlijke gevoelens, intenties en drijfveren, is een noodzakelijke voorwaarde om zichzelf naar waarde te kunnen schatten. Dan pas kan men – in dit geval een straatkind – een oordeel vormen over zijn capaciteiten en een gevoel van self-agency ontwikkelen, het vermogen om zelf acties te ondernemen die invloed uit oefenen op zijn omgeving en levenssituatie.

 

Wetenschappelijke onderbouwing en impactmeting

Er wordt weleens gesteld dat de werking van de mobiele school een druppel op een hete plaat zou zijn. Maar Mobile School gelooft dat zelfs de kleinste impact aan de basis van een opbouwend proces niet alleen versterkend is, maar ook broodnodig om het verdere proces überhaupt mogelijk te maken. Dus eerder een druppel olie in een machine. Om dit hard te maken voelden we steeds meer de behoefte om aan impactmeting te doen, vandaar de zoektocht naar een geschikt meetinstrument.

 

Een kant-en-klaar instrument ontwikkelen, wetenschappelijk onderbouwen én testen was vanzelfsprekend een te grote ambitie voor een masterproef. We bakenden dan ook eerst drie haalbare tussenstappen af: het verder onderbouwen van het eigenwaardemodel dat centraal staat in de visie van Mobile School, het ontwikkelen van een instrument dat groei in eigenwaarde aantoonbaar maakt, en tot slot een pilootstudie voor het testen van het instrument.

 

De tweede stap bleek de grootste uitdaging te vormen: hoe konden wij een instrument ontwikkelen op maat van deze zeer specifieke en doch diverse doelgroep die in grote mate analfabeet is, de kunst van manipulatie heeft geperfectioneerd in de strijd om te overleven, en erg wantrouwig is tegenover volwassenen? Bovendien moest het instrument ook bruikbaar zijn in uiteenlopende culturen. En vooral moesten we op een of andere manier toegang krijgen tot hun innerlijke wereld. Het was vrij snel duidelijk dat we op zoek moesten naar een kwalitatieve methodiek en kozen daarom voor een narratieve story stem-techniek, waarbij verhalen als uitgangspunt dienen om kinderen hun eigen innerlijke reflecties op een onbewuste manier aan de oppervlakte te laten komen. Deze techniek houdt in dat men een aanzet geeft voor een verhaal waarin een dilemma zich stelt. Het kind is dan vrij om het vervolg van het verhaal verder te vertellen vanuit zijn eigen denkkaders. De ontwikkelde story stem-scenario’s zijn gebaseerd op herkenbare situaties uit hun straatrealiteit waardoor hun eigen ervaringen een invloed kunnen hebben op het verhaal.

 

Het boeiendste, maar ook meest tijdrovende onderdeel van het onderzoek was het testen van het instrument. Het werd een huzarenstukje waar wij in twee culturele contexten (Bolivia en de Filipijnen) het instrument bij 45 kinderen hebben getest.

 

De eerste analyse van de narratieven toonde aan dat er enkel talrijke indicatoren waren van self-agency in de verhalen van de kinderen waar mentaliserende capaciteiten significant aanwezig waren. Dit is in overeenstemming met het vooropgestelde model van een opbouwend proces van zelfontwikkeling. Bovendien toonde de mobiele school zich als een positieve en veilige haven waar de kinderen zich goed voelden.

 

Het instrument heeft zich als zeer bruikbaar en gebruiksvriendelijk bewezen en heeft erg interessante inzichten in de innerlijke wereld van straatkinderen opgeleverd. Er zijn voldoende aanwijzingen dat het, mits verder onderzoek, wel degelijk gebruikt zal kunnen worden om de impact van Mobile School op eigenwaarde te meten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bibliografie

Reference List

Abdallah, T. M. (1989). Self-esteem and locus of control of college men in Saudi Arabia. In Psychological Reports, Vol 65(3, Pt 2), Dec, 1989, 1323-1326.

Abramson, L. Y., Seligman, M. E., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: critique and reformulation. Journal of abnormal psychology, 87(1), 49.

Anda, R., Felitti, R., Walker, J., Whitfield, C., Bremner, D., Perry, B., Dube, S., & Giles, W. (2006). The enduring effects of childhood abuse and related experiences: A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. European Archives of Psychiatric and Clinical Neuroscience, 256 (3), 174 – 186.

Aptekar, L. (1988). Street children of Cali. Durham: Duke University Press.

Aptekar, L., & Stocklin, D. (1997). Children in particularly difficult circumstances. Handbook of cross-cultural psychology, 2, 377-412.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).

Bandura, A. (1997). Self-efficacy and health behaviour. In A. Baum, S. Newman, J. Wienman, R. West, & C. McManus (Eds.), Cambridge handbook of psychology, health and medicine (pp. 160-162). Cambridge: Cambridge University Press.

Bandura, A., & Locke, E. A., (2003). Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited. In Journal of Applied Psychology 2003, Vol. 88, No. 1, 87–99.

Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2006) Mentalization-Based Treatment for Borderline Personality Disorder: A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press.

Bateman, A.W., & Fonagy, P. (2012). Introduction to Mentalization [PowerPoint slides]. Retrieved from  https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/people/docs/mbt-training-slides-th…

Baumeister, R.F., & Tice, D.M. (1985) ‘Self-Esteem and Responses to Success and Failure: Subsequent Performance and Intrinsic Motivation’, Journal of Personality, 53:3, 450–67. Duke University Press.

Bello, M., Pinto, L., & Torres Llosa, C. (1995). Situación educativa urbana. Diálogos Educativos, Foro Educativo, 9-8l.

Bhukuth, A., & Ballet, J. (2015). Children of the Street: Why are they in the Street? How do they Live? Economics and Sociology, Vol. 8, No 4, 134-148.

Bretherton, I., & Oppenheim, D. (2003). The MacArthur Story Stem Battery: development, administration, reliability, validity, and reflections about meaning. Revealing the inner worlds of young children: The MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives, pp. 55-80.

Brown, J. D., Dutton, K. A., & Cook, K.E. (2001). From the top down: Self-esteem and self-evaluation. In Cognition and Emotion, 2001, 15 (5), 615 –631.

Cai, H., Brown, J. D., Deng, C., & Oakes, M. A. (2007). Self‐esteem and culture: Differences in cognitive self‐evaluations or affective self‐regard?. Asian Journal of Social Psychology, 10(3), 162-170.

Carandang, L.A. (2010). Self-worth and the Filipino child. Manila: Anvil Publishing.

Cheng, H., & Furnham, A. (2003). Attributional style and self-esteem as predictors of psychological well being. Counselling Psychology Quarterly, 2003, Vol. 16, No. 2, 121–130.

Conger, R.D., & Donnellan, M.B. (2007). An interactionist perspective on the socioeconomic context and human development. Annual Review of Psychology, 58, 175-199.

Conner, M., & Norman, P. (1995). Predicting Health Behaviour: Research and Practice with Social Cognition Models. Buckingham: Open University Press.

Consortium for Street Children. (2009). NGO Shadow Report for the United Nations Committee on the Rights of the Child - 54th Session: Nigeria. London, UK: Consortium for Street Children.

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: W. H. Freeman & Co.

Crocker, J., Brook, A.T., Niiya, Y., & Villacorta, M. (2006). The Pursuit of Self-Esteem: Contingencies of Self-Worth and Self-Regulation. Journal of Personality 74:6, December 2006. Journal compilation, Blackwell Publishing, Inc.

Davis, W. L., & Davis, D. E, (1972). Internal-external control and attribution of responsibility for success and failure. Journal of Personality; Mar72, Vol. 40 Issue 1, 123-136.

De Haene, L., Thorup Dalgaard, N., Montgomery, E., Grietens, H., & Verschueren, K. (2013), Attachment narratives in refugee children: Interrater reliability and qualitative analysis in pilot findings from two-site study. Journal of Traumatic Stress, June 2013, 26, 413-417.

de Moura, S. (2002). Social construction of street children: Configuration and implications. British Journal of Social Work (2002) 32, 352-367.

Densley, M. K., & Joss, D. M. (2000). Street Children: Causes and Consequences, and Innovative Treatment Approaches, Work 15, pp. 217-225.

Desimpel, J. (2007). De impact van straatwerk met de Mobiele School op het zelfconcept van kinderen in Ciudad Guayana, Venezuela. Een eerste aanzet tot een evaluatieonderzoek (Unpublished Master’s thesis). Leuven University, Leuven.

Dodgson, P.G., & Wood, J.V. (1998). Self-esteem and the cognitive accessibility of strengths and weaknesses after failure. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 178–197.

Dubrow, N. (1992). The Mental Health of Street Children. In Reaching the Hard to Reach: Health Strategies for Serving Urban Young Women (p.17-18), New York, NY: Childhope.

Emde, R.N., Wolf, D.P., & Oppenheim, D. (Eds.). (2003). Revealing the Inner Worlds of Young Children: The MacArthur story stem battery and parent-child narratives. New York, N.Y: Oxford University Press.

Epstein, S. (1985). The Implications of Cognitive‐experiential Self‐theory for Research in Social Psychology and Personality1. Journal for the Theory of Social Behaviour, 15(3), 283-310.

Epstein, S. (1985). Anxiety, arousal, and the self-concept. Issues in mental health nursing, 7(1-4), 265-305.

Ensink, K., Normandin, L., Target, M., Fonagy, P., Sabourin, S., & Berthelot, N. (2015). Mentalization in children and mothers in the context of trauma: An initial study of the validity of the Child Reflective Functioning Scale. British Journal of Developmental Psychology, 33(2), 203-217.

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E.L., & Target, M. (2002). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. Book Review: Clinical Social Work Journal, Vol. 31, No. 3, Fall 2003. Human Sciences Press, Inc.

Fonagy P., Gergely G., Jurist E.L., & Target M. (2004). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. London: Karnac Books Ltd.

Franieck, M.L.C.F., & Günter, M. (2012). “Mental Representations of pro-social concepts and family structure in 6-11 year old children in the process of becoming ‘street children’”. Unpublished Final Study Report, Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Franieck, M.L.C.F., Günter, M., & Page, T. (2014). Engaging Brazilian Street Children in Play: Observations of Their Family Narratives. Child Development Research, 2014.

Gadeyne, H., & De Smet, S. (2006) Mobile School Evaluatiestrategie. Unpublished Research Report, Mobile School, Leuven.

Gilad Chen,G., Gully, S. M., & Eden, D. (2004). General self-efficacy and self-esteem: toward theoretical and empirical distinction between correlated self-evaluations, Journal of Organizational Behavior, Volume 25 Issue 3, 375 – 395.

Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1997. 38(5): 581-6.

Gordon D. A. (1977). Children's Beliefs in Internal-External Control and Self-Esteem as Related to Academic Achievement. Journal of Personality Assessment, Volume 41, Issue 4 August 1977, 383 – 386.

Gutkin, T.B., & Curtis, M. (2009). School-based consultation: The science and practice of indirect service delivery. In T.B. Gutkin & C.R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology (4th ed.) pp. 463-496. New York, NY: Wiley.

Haritas, K., & Seshadri, S. (2012). Story-Telling, A Qualitative Participative Method in Research with Children. In S. Seshadri & S. Maitra (Eds.) Play: Experiential Methodologies in Developmental and Therapeutic Settings. Orient Blackswan.

Harlow, R.E., & Cantor, N. (1995). Overcoming a lack of self-assurance in an Achievement Domain: Creating Agency in Daily Life. In M.H. Kernis (Ed.), Efficacy, Agency, and Self-esteem (pp. 171-191). New York and London: Plenum Press.

Hetmanek, A., Van Hellemont, A., & Sweldens, R. (2010). Theoretical Framework for Self-Esteem Model. Unpublished Research Report, Mobile School, Leuven.

Hodges, J. and Steele, M. (2000). Effects of abuse on attachment representations: narrative assessments of abused children. Journal of Child Psychotherapy, 26:3, 433-455.

Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007). Agency & Empowerment: A proposal for internationally comparable indicators. OPHI Working Paper Series. Oxford Development Studies, 2007, December issue.

Judge, T. A., (2009). Core Self-Evaluations and Work Success. Current Directions in Psychological Science, Vol. 18 (1), 58-62.

Judge, T.A., & Bono, J.E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits – self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability – with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 2001, Vol. 86, No. 1, 80-92.

Judge, T.A., Erez, A., Bono, J.E., & Thoresen, C.J. (2002). Are Measures of Self-Esteem, Neuroticism, Locus of Control, and Generalized Self-Efficacy Indicators of a Common Core Construct? Journal of Personality and Social Psychology, 2002, Vol. 83, No. 3, 693-710.

Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological inquiry, 14(1), 1-26.

Kernis M. H. (2006). Self-esteem issues and answers: a sourcebook of current perspectives. UK: Psychology Press.

Leary, M.R., & Downs, D.L. (1995). Interpersonal functions of the self-esteem motive: The self-esteem system as a sociometer. In M.H. Kernis (Ed.), Efficacy, Agency, and Self-esteem (pp. 123-140). New York and London: Plenum Press.

Leiner, M., & Ataalla, M. (2014) Minding the Child: Mentalization-Based Interventions with Children, Young People, and Their Families. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics Issue: Volume 35(5), June 2014, 343.

Locke, E. A., McClear, K., & Knight, D. (1996). Self-esteem and work. International Review of Industrial & Organizational Psychology, 11, 1−32.

Luszczynska, A., Gutiérrez-Dona, B., & Schwarzer, R., (2005). General Self-Efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries. International Journal of Psychology, 2005, 40(2), 80–89.

McCullough, E., Stedmon, J., & Dallos, R. (2014). Narrative responses as an aid to understanding the presentation of maltreated children who meet criteria for autistic spectrum disorder and reactive attachment disorder: A case series study. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2014, Vol. 19(3), 392-411.

Pace, C.S., Cavanna, D., Velotti, P., & Zavattini, G.C. (2014). Attachment representations in late-adopted children:
the use of narrative in
the assessment of disorganisation, mentalising and coherence of mind. Adoption & Fostering 2014, Vol. 38(3), 255–270.

Perry, B.D. (2001). Bonding and Attachment in Maltreated Children: Consequences of Emotional Neglect in Childhood. Retrieved from http://www.childtrauma.org

Perry, B.D. (2009). Examining Child Maltreatment Through a Neurodevelopmental Lens: Clinical Applications of the Neurosequential Model of Therapeutics . Journal of Loss and Trauma, 14:240–255.

Perry, B.D., & Pollard, R. (1998). Homeostasis, stress, trauma, and adaptation: A neurodevelopmental view of childhood trauma. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 7, 33-51.

Raskin, A. (2005). Creativity workshop. Presentation Implementation Training, Mobile School, Leuven.

Raskin, A. (2014). Streetwize: Lessen van straatkinderen voor de manager van vandaag. Leuven: Uitgeverij Lannoo Campus.

Rhodewalt, F. & Tragakis, M.W. (2003). Self-Esteem and Self-Regulation: Toward Optimal Studies of Self-Esteem. Psychological Inquiry 14(1):66-70.

Robinson, J., & Mantz-Simmons, L. I. N. D. A. (2003). The MacArthur Narrative Coding System: one approach to highlighting affective meaning making in the MacArthur Story Stem Battery. Revealing the inner worlds of young children: The MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives, pp.81-91.

Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University.

Sameroff, A., Gutman, L.M., & Peck, S.C. (2003). Adaptation Among Youth Facing Multiple Risks. In S.S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerabilty: Adaptation in The Context of Childhood Adversities (pp. 364-391). Cambridge: Cambridge University Press.

Savin-Baden, M., & Major, C. (2013). Qualitative Research: The Essential Guide to Theory and Practice. London: Routledge.

Schwarzer, R., & Fuchs, R. (1996). Self-efficacy and health behaviours. Predicting health behaviour: Research and practice with social cognition models, pp.163-196.

Sedikides, C., & Gregg, A.P. (2003). Portraits of the Self. In M.A. Hogg, and J. Cooper (Eds.), The Sage handbook of social psychology. pp. 93-122. Sage.

Serafeim, I., & Van Hellemont, A. (2013). Measuring self-esteem in street children: Critical issues and solutions - A preliminary literature review. Unpublished manuscript, Mobile School, Leuven.

Sharp, C. (2006). Mentalizing Problems in Childhood Disorders. In J.G. Allen & P. Fonagy (Eds.). The handbook of mentalization-based treatment. John Wiley & Sons.

Silvia, P. J., & O'Brien, M. E. (2004). Self-awareness and constructive functioning: Revisiting" the human dilemma". Journal of Social and Clinical Psychology, 23(4), 475.

Tafarodi, R.W. & Ho, C. (2006). Moral Value, Agency, and the Measurement of Self-esteem. In M.H. Kernis (Ed.). Self-esteem issues and answers: A sourcebook of current perspectives. New York and Hove: Psychology Press.

Tang, E., Bleys, D., & Vliegen, N. (2016). Making Sense of Adoptive Children’s Inner World. Using Narrative Story Stem Techniques: A Systematic Review. Manuscript in preparation.

Taubner, S., & Curth, C. (2013). Mentalization mediates the relation between early traumatic experiences and aggressive behavior in adolescence. Psihologija, 46(2).

Thomas de Benitez, S. (2011). State of the World’s Street Children: Research. London: Consortium for Street Children.

Thorne, C. (2005). Contexto sociocultural, desarrollo del niño y lectura inicial en el Perú. Revista de Psicología de la PUCP. Vol. XXIII, 1.

UNICEF (2002), The State of the World’s Children 2003, New York: UNICEF, p. 37.

 

UNICEF (2001), The State of the World’s Children 2001: Early Childhood. New York: UNICEF.

UNICEF (2005), The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible. New York: UNICEF, pp. 40-1.

Utz, K. (2009). Conceptualization of two evaluation tools measuring the impact of Mobile School on the self-esteem of street children. Unpublished Project Report, Mobile School, Leuven.

Vallacher R.R., & Wegner D.M. (1989). Levels of Personal Agency: Individual Variation in Action Identification. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, Vol. 57, No. 4, 660-671.

Van de Putte, J. (2010). Wat heeft narratieve therapie ons te vertellen? Neuron, 1.

Van de Putte, J. (2014). Enkele algemene dingen over narratieve therapie. Unpublished course document.

Van Hellemont, A. (2005). Introduction workshop. Presentation Mobile School, Leuven.

Van Hellemont, A. (2006). Prospectie Azië: India, Nepal, Cambodia en de Filipijnen. Unpublished internal report, Mobile School, Leuven.

Van Hellemont, A. (2009). Introduction workshop: Pedagogical Vision, Mission and Interventions. Presentation Implementation Training, Mobile School, Leuven.

Van Hellemont, A. (2013). Mobile School Group Child Protection Policy. Unpublished manifesto, Mobile School, Leuven.

Van Hellemont, A. (2014). Over Eigenwaarde, Identiteit en onze Self-Esteem Theory. In A. Raskin, Streetwize: Lessen van straatkinderen voor de manager van vandaag” (pp. 102-109). Leuven: Lannoo Campus.

Van Hellemont, A. (2015). Fifteen years for and with Mobile School. Presentation award ceremony Gabriella Moortgat Prijs, Puurs.

Van Hellemont, A., & Dieleman, S. (2013). Voorstelling Mobile School. Info-folder Mobile School, Leuven.

Van Hellemont, A., & Dieleman, S. (2014). Projectvoorstel Comedy Marathon. Funding proposal, Mobile School, Leuven.

Van Hellemont, A., & Sweldens, R. (2013). Mobile School International Partnership Information. Digital Brochure, Mobile School, Leuven.

Verschueren, K. (2015). Middle childhood teacher-child relationships: Insights from an attachment perspective and remaining challenges. In G. Bosmans & K.A. Kerns (Eds.), Attachment in middle childhood: Theoretical advances and new directions in an emerging field. New Directions for Child and Adolescent Development, 148, 77-91.

Verschueren, K., Marcoen, A., & Schoefs, V. (1996). The internal working model of the self, attachment, and competence in five-year-olds. Child Development, 67, 2493-2511.

Vliegen, N., Permentier,F., Viaene, A. & Tang, E. (2013).  Pilootstudie Narratieven. Gehechtheidverhaaltjes voor kinderen  van 6 tot 8 jaar. Niet gepubliceerde werkdocument.

von Klitzing, K., Stadelmann, S., & Perren, S. (2007). Story stem narratives of clinical and normal kindergarten children: Are content and performance associated with children's social competence? Attachment & Human Development, 9:3, 271-286.

Wallace, J. R., Cunningham, T. F., & Del Monte, V. (1984). Changes in the relationship between self-esteem and locus of control. The Journal of social psychology, 124(2), 261-262.

Walls, T.A., & Little, T.D. (2005) Relations Among Personal Agency, Motivation, and School Adjustment in Early Adolescents. Journal of Educational Psychology 2005, Vol. 97, No. 1, 23–31.

Warren, S.L. (2003). Narrative emotion coding system. Revealing the inner worlds of young children: The MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives, pp.175-199.

Weinberg, E. (2004). Mentalization, Affect Regulation, and Development of the Self. Panel held at the Spring Meeting of the American Psychoanalytic Association, San Francisco, June 26-27, 2004.

Weinberg, E. (2006). Mentalization, Affect Regulation, and Development of the Self. Journal American Psychoanalytic Association 2006; 54; 251.

Willems, L. (2006). Zelfconcept bij kinderen in Ayacucho, Peru: Een eerste stap in effectiviteitsonderzoek van ontwikkelingsprojecten met kinderen. (Unpublished Master’s thesis). Leuven University, Leuven.

Yearwood, K. (2014). Early adversity and childhood trauma in Peru: From psychological outcome prediction to clinical implications for intervention. Unpublished PhD Research Proposal, Leuven University.

Zimmerman, B.J. & Cleary, T.J. (2006) Adolescents’ development of personal agency: The role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, pp. 45-69. Information Age Publishing.

Download scriptie (10.01 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Nicole Vliegen
Thema('s)