Is het een vogel, een vliegtuig of een superheld? Elke leerkracht ziet hoogbegaafdheid anders

Tom
Van Ransbeeck

Uit een nieuw masterproefonderzoek aan de UGent blijkt dat leerkrachten een hoogbegaafd kind in de klas niet zo gemakkelijk opmerken als weleens wordt aangenomen. Tom Van Ransbeeck, master sociologie, interviewde 40 leerkrachten uit het eerste leerjaar van het lager onderwijs over hun werkwijze om hoogbegaafdheid bij hun leerlingen op te sporen. Het antwoord op de vraag over zogenaamde “identificatie van hoogbegaafdheid” bleek zeer complex.

                                                                                                  

Opsporing van hoogbegaafdheid is steeds het resultaat van het vaststellen van kenmerken van hoogbegaafdheid bij een bepaald kind. In de literatuur over dat onderwerp bestaat heel wat onenigheid; zo hebben hoogbegaafde kinderen doorgaans een IQ boven 130, maar kan er eventueel ook sprake zijn van een leervoorsprong en karaktertrekken die op hoogbegaafdheid kunnen wijzen. Voor ouders is het vaak niet evident om te zien of hun kind hoogbegaafd is. De leerkracht, daarentegen, brengt zeer veel tijd door met de kinderen, heeft vaak ervaring in lesgeven en heeft bovendien een referentiepunt in de vorm van de rest van de klas: zo kan de leerkracht in theorie gemakkelijker een hoogbegaafd kind herkennen. De complexiteit van het fenomeen zorgt er evenwel voor dat niet elke leerkracht te allen tijde alle kenmerken in het achterhoofd kan houden. Welke factoren zorgen ervoor dat de leerkracht sommige kenmerken herkent, en andere niet?

Iedere mens wordt gevormd door hetgeen hij of zij heeft meegemaakt. Onze gezinssamenstelling, hobby’s, klasgenootjes en studiegenoten, collega’s en zelfs het bedrijf waarvoor we (eventueel later) werken, zijn allemaal (sociale) factoren die onze persoonlijkheid beïnvloeden en vormgeven. Van Ransbeeck noemt dit “sociale beïnvloedingssferen”. Uit zijn interviews blijkt dat deze van onschatbaar belang zijn voor de vorming van de rolbeleving van de leerkracht. Het levensverhaal van de leerkracht, met eigen kenmerken en bijzonderheden, bepaalt immers in grote mate hoe hij/zij het leven ziet, en dus ook hoe hij/zij in het beroep staat. Van Ransbeeck peilde in zijn interviews naar wanneer de leerkracht vond dat zijn/haar job geslaagd was. Iedereen legde in zijn/haar antwoord de nadruk op eigen aspecten.Afbeelding verwijderd.

Elke leerkracht wil bijvoorbeeld wel dat alle leerlingen goede punten halen (of minstens “over mogen”), maar sommige leerkrachten vinden het nog belangrijker dat ze goed in hun vel zitten, of dat die éne leerling bloeit, hetzij emotioneel, hetzij intellectueel. Van Ransbeeck herleidt deze mensen tot vier grote types leerkrachten: “de generaal”, “de herder”, “de mama” (m/v) en “de sherpa”. Hij plaatst deze in een assenstelsel op basis van twee criteria: of leerkrachten vooral kijken naar de klasgroep of de individuele leerling, en of leerkrachten het vooral belangrijk vinden dat leerlingen goede punten halen of goed in hun vel zitten. Concreet: de generaal drilt de klasgroep tot schools presteren, de herder concentreert zich op groepscohesie en emoties, de mama houdt zich met het emotionele leven van individuele kindjes bezig, en de sherpa wil met een of twee leerlingen “hoge toppen scheren”.

Welke leerlingen halen deze leerkrachten er nu uit voor een test of voor speciale begeleiding, hetzij voor hoog- of zwakbegaafdheid? De leerkracht blijkt ook maar een mens: die leerling van wie hij/zij merkt dat hij/zij de aangeboden stimulans het best (of net het slechtst) opslorpt, maakt de grootste kans om eruit gelicht te worden. Een “generaal”, die de hele groep tegelijk wil drillen en zo meetrekken naar geweldige punten op school, kan bijvoorbeeld zien dat een hoogbegaafd kind uit verveling de les stoort en dus het leerproces van de rest van de klas vertraagt. Ook een sneller of trager leertempo valt op door het contrast met het tempo van de groep. Van Ransbeeck noemt dit type leerling “de deserteur”, die ook in het leger het functioneren van de groep ondermijnt. Welke leerling het best bij de doelen van deze leerkracht aansluit, hoorde Van Ransbeeck persoonlijk in een van zijn interviews: “Ja, een klein generaalke eigenlijk, hè.” Bij de overige types leerkrachten bemerkte Van Ransbeeck hetzelfde verschijnsel: de “sherpa”, die telkens maximaal een drietal klimmers naar de top begeleidt, merkt het snelst kinderen op met wie hij het best kan klimmen (“de berggeit”) en kinderen met wie hij helemaal niet kan klimmen (zoals “de vis op het droge”). De “herder” ziet volgens Van Ransbeeck het snelst “herdershonden”, die hem helpen de groep tevreden te houden, en “zwarte schapen”, die emotioneel wat uit de boot vallen. De “mama”, tot slot, die zich concentreert op het mentale welzijn van enkele kindjes, merkt de “grote broer” het snelst op, die emotioneel zeer begaafd is en ook voelsprieten lijkt te hebben voor problemen bij klasgenootjes, en het kneusje, dat geen idee heeft hoe het interacties moet onderhouden met klasgenootjes. Aldus legt de mama een grotere nadruk op het emotionele aspect van hoogbegaafdheid zoals beschreven in de literatuur; ook de herder kan emotionele begaafdheid appreciëren in de vorm van een leerling die het belang van een goede sfeer in de klas aanvoelt. Bij de sherpa en de generaal staat eerder het schoolse voorop, en dit bemerkt Van Ransbeeck ook aan de betekenis die ze geven aan hoogbegaafdheid.

De invloed van de belevingswereld en de persoonlijkheid van de leerkracht op eventuele vaststelling van hoogbegaafdheid blijkt duidelijk uit Van Ransbeecks masterproef. Het belang ervan voor bijvoorbeeld de lerarenopleiding is dan ook niet te onderschatten. In de opleiding kan bijvoorbeeld meer worden stilgestaan bij welke kenmerken van leerlingen leerkrachten in verband brengen met hoogbegaafdheid, en welke niet, en bij het ontstaan van hun opvattingen hierover. Op die manier kunnen leerkrachten een groter bewustzijn ontwikkelen over hun rol in het vaststellen van hoogbegaafdheid in de klas. Bovendien toont dit onderzoek aan dat er geen consensus is onder leerkrachten over wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is. Dit kan betekenen dat bepaalde vormen van hoogbegaafdheid wel of niet worden opgemerkt en ondersteund in de klas. Dit onderzoek kan onderwijsinstanties stimuleren om een meer inhoudelijk debat te voeren over de manier waarop leerkrachten hun rol en de betekenis die zij geven aan hoogbegaafdheid kunnen invullen.

Bibliografie

 ADDIN EN.REFLIST Adams, C. D., Hillman, N., & Gaydos, G. R. (1994). Behavioral difficulties in toddlers: Impact of socio-cultural and biological risk factors. Journal of Clinical Child Psychology, 23(4), 373-381.

Adelson, J. L. (2011). Examining Relationships and Effects in Gifted Education Research: An Introduction to Structural Equation Modeling. Gifted Child Quarterly, 56(47), 47-55.

Agirdag, O., Van Avermaet, P., & Van Houtte, M. (2013). School Segregation and Math Achievement: A Mixed-Method Study on the Role of Self-Fulfilling Prophecies. Teachers College Record, 115(030305), 1-50.

Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Thompson, M. S. (1987). School Performance, Status Relations, and the Structure of Sentiment: Bringing the Teacher Back In. American Sociological Review, 52(5), 665-682.

Angelelli, C., Enright, K., & Valdes, G. (2002). Developing the Talents and Abilities of Linguistically Gifted Bilingual Students: Guidelines for Developing Curriculum at the High School Level. Stanford, CA: Stanford University.

Anguiano, L. T. (2003). Underrepresentation of minority students in gifted and talented education. Multicultural Education, 11(1), 32.

Arrow, K., Bowles, S., & Durlauf, S. (2000). Meritocracy and economic inequality. Princeton: Princeton University Press.

Artiles, A. J., & Trent, S. C. (1994). Overrepresentation of Minority Students in Special Education: A Continuing Debate. Journal of Special Education, 27(4), 410-437.

Ashraf, Q., & Galor, O. (2013). Genetic Diversity and the Origins of Cultural Fragmentation. American Economic Review, 130(3), 528-533.

Baker, C., & Keogh, J. (1995). Accounting for achievement in parent-teacher interviews. Human Studies, 18, 263-300.

Baker, J. A. (1996). Everyday stressors of academically gifted adolescents. Prufrock Journal, 7(2), 356-368.

Barclay, K., & Benelli, C. (1994). Are Labels Determining Practice?: Programming for Preschool Gifted Children. Childhood Education, 70(3), 133-136.

Baron, R. M., Tom, D. Y., & Cooper, H. M. (1985). Social class, race and teacher expectations. Teacher expectancies, 251-269.

Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: an overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39(2).

Biddle, B. J. (1956). Role theory: expectations, identities and behaviours. New York/Londen: Academic Press, Inc.

Biddle, B. J. (1966). Role Theory: Concepts and Research. Londen: Wiley.

Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. Annual Review of Sociology, 12, 67-92.

Biddle, B. J., & Ellena, W. J. (1964). Contemporary research on teacher effectiveness. New York: Holt, Rhinehart & Winston.

Bidwell, C. E. (1965). The school as a formal organization Handbook of organizations (pp. 972-1022).

Bidwell, C. E., & Kasarda, J. D. (1975). School District Organization and Student Achievement. American Sociological Review, 40(1), 55-70.

Boalt, G. (1947). Skolutbildning och skolresultat for barn ur olika samhallsgrupper i Stockholm. Stockholms Hogskola., Stockholm.  

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Bongaards, B., & Sas, J. (2003). Praktijkboek leerlingenzorg: Hoe omgaan met zorgleerlingen in de basisschool. Groningen: Noordhoff/Wolters.

Borland, J. H. (2004). Issues and Practices in the Identification and Education of Gifted Students from Under-represented Groups. New York: Teachers College, Columbia University.

Boudon, R. (1974). Education, opportunity, and social inequality: changing prospects in Western society. Londen/New York: Wiley.

Boulanger, M., Peters, W., & Hoogeveen, L. (2000). Help, mijn dochter is hoogbegaafd. Utrecht: Lemma.

Bourdieu, P. (1979). Les trois états du capital culturel. Actes de la recherche en sciences sociales, 30(30), 3-6.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). Reproduction in education, society and culture (Vol. 4). Thousand Oaks, CA: Sage.

Bowles, S., & Gintis, H. (2002). The inheritance of inequality. The Journal of Economic Perspectives, 16(3), 3-30.

Bracey, G. W. (2003). Inequality from the get go. Phi Delta Kappan, 84(8), 635-637.

Bradley, R. H., & Caldwell, B. M. (1980). The relation of home environment, cognitive competence, and IQ among males and females. Child Development, 51, 1140-1148.

Bradley, R. H., & Caldwell, B. M. (1984). The HOME Inventory and family demographics. Developmental Psychology, 20(2), 315.

Bredekamp, S., & Shepard, L. (1990). Protecting children from inappropriate practices.   Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=ED326305

Breen, R., & Goldthorpe, J. H. (1997). Explaining educational differentials towards a formal rational action theory. Rationality and society, 9(3), 275-305.

Breen, R., & Goldthorpe, J. H. (1999). Class, inequality and meritocracy: a critique of Saunders and the alternative analysis. British Journal of Sociology, 50(1), 1-27.

Breen, R., & Goldthorpe, J. H. (2001). Class, mobility and merit: the experience of two British birth cohorts. European Sociological Review, 17(2), 81-101.

Brighton, C. M., Moon, T. R., Jarvis, J. M., & Hockett, J. A. (2007). Primary Grade Teachers' Conceptions of Giftedness and Talent: A Case-based Investigation. Charlottesville, Virginia: University of Virginia.

Brophy, J. (1983). Research on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations. Journal of Educational Psychology, 75(5), 631.

Brophy, J., & Evertson, C. M. (1978). Context variables in teaching. Educational Psychologist, 12(3), 310-316.

Brophy, J., & Good, T. L. (1986). Teacher Behavior and Student Achievement. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York (NY): Macmillan.

Brophy, J., & Good, T. L. (2000). Looking in classrooms. New York: Pearson.

Brown, S. W., Renzulli, J. S., Gubbins, E. J., Siegle, D., Zhang, W., & Chen, C.-H. (2005). Assumptions underlying the identification of gifted and talented students. Gifted Child Quarterly, 49(1), 68-79.

Callahan, C. M., Tomlinson, C. A., Hunsaker, S. L., Bland, L. C., & Moon, T. R. (1995). Instruments and Evaluation Designs Used in Gifted Programs. Charlottesville, Virginia: The University of Virginia.

Callahan, R. M. (2005). Tracking and high school English learners: Limiting opportunity to learn. American Educational Research Journal, 42(2), 305-328.

Cazden, C. (1986). Classroom discourse. In M. E. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (3rd edition) (pp. 432-463). New York: MacMillan.

Chance, P. L. (1990). Kindergarten and first grade: A time for developing and nurturing gifted behaviors in young children. Early Child Development and Care, 63(1), 75-81.

Charters, W. W. (1963). The social background of teaching. In N. Gage (Ed.), Handbook of research on teaching. Chicago (IL): Rand McNally.

Christmann, E. P., & Badgett, J. L. (2008). Interpreting assessment data. Arlington, VA: NTSA Press.

Clark, C. M., & Yinger, R. J. (1977). Research on Teacher Thinking. Curriculum Inquiry, 7(4), 279-304.

Clause, R. W. (1989). A review of educational role theory: a teaching guide for administrative theory. Retrieved from Nashville, TN:

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1993). Inside-Outside: teacher research and knowledge. New York: Teachers College Press.

Connell, C. M., & Prinz, R. J. (2002). The impact of childcare and parent–child interactions on school readiness and social skills development for low-income African American children. Journal of School Psychology, 40(2), 177-193.

Corwin, R. G. (1965). A sociology of education. New York: Appleton, Century, Crofts.

Cross, T. L. (2011). On the Social and Emotional Lives of Gifted Children. Waco TX: Prufrock Press, Inc.

Cross, T. L. (2014). The Social Cognition of Gifted Adolescents in Schools: Managing the Stigma of Giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 37(1), 30-39.

Cross, T. L., & Dixon, F. A. (1998). On Gifted Students in Rural Schools. NASSP Bulletin, 82, 119-124.

Cross, T. L., Stewart, R. A., & Coleman, L. J. (2003). Phenomenology and its implications for gifted studies research: Investigating the lebenswelt of academically gifted students attending an elementary magnet school. Journal for the Education of the Gifted, 26(3), 201-220.

Culross, R. R. (1997). Concepts of inclusion in gifted education. Teaching Exceptional Children, 29(3), 24-26.

Daeter, B. (2012). Hoogbegaafde kinderen. Leonardo-onderwijs. Recht van het kind - uitdaging voor ons. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.

Dahrenhof, R. (1967). Homo Sociologicus. Keulen: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Damiani, V. B. (1997). Young Gifted Children in Research and Practice: The Need for Early Childhood Programs. Gifted Child Today Magazine, 20(3), 18-23.

Daniels, V. I. (1998). Minority Students in Gifted and Special Education Programs: the case for educational equity. Journal of Special Education, 32(1), 41-43.

Day, C. (2011). Uncertain professional identities: Managing the emotional contexts of teaching. In C. Day & J. C.-k. Lee (Eds.), New understandings of teacher's work (pp. 45-64). New York: Springer.

Day, C., Calderhead, J., & Denicolo, P. (2011). Research on Teacher Thinking (RLE Edu N): Understanding Professional Development. Oxford: Routledge.

De Graaf, N. D., De Graaf, P. M., & Kraaykamp, G. (2000). Parental cultural capital and educational attainment in the Netherlands: A refinement of the cultural capital perspective. Sociology of Education, 73, 92-111.

De Hoop, F., & Janson, D. J. (1999). Omgaan met (hoog)begaafde kinderen. Baarn: Intro.

De Hoop, F., Janson, D. J., & Van Kooten, A. H. (1998). Gaan alle kinderen naar de basisschool? Baarn: Intro.

De Plecker, J. (2009). Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in 15 Vragen. Leuven: CLB Leuven.

Deal, T. E., & Celotti Lynn, D. (1980). How much influence do (and can) educational administrators have on classrooms? Phi Delta Kappan, 61, 471-473.

Dearing, E., McCartney, K., Weiss, H. B., Kreider, H., & Simpkins, S. (2004). The promotive effects of family educational involvement for low-income children's literacy. Journal of School Psychology, 42(6), 445-460.

Delcourt, M. A. B., & Siegle, D. (2013). What Educators and Parents Need to Know About Elementary School Programs in Gifted Education. In NRC/GT (Ed.), on line brochure. Storrs, CT: University of Connecticut.

DiMaggio, P., & Mohr, J. (1985). Cultural capital, educational attainment, and marital selection. American Journal of Sociology, 90(6), 1231-1261.

Dunkin, M., & Biddle, B. J. (1974). The study of teaching. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Einarsson, C., & Granström, K. (2002). Gender-biased Interaction in the Classroom: The influence of gender and age in the relationship between teacher and pupil. Scandinavian Journal of Educational Research, 46(2), 117-127. doi:10.1080/00313830220142155

Elhoweris, H., Mutua, K., Alsheikh, N., & Holloway, P. (2005). Effect of children's ethnicity on teachers' referral and recommendation decisions in gifted and talented programs. Remedial and Special Education, 26(1), 25-31.

Ellis, C. (2007). Telling secrets, revealing lives relational ethics in research with intimate others. Qualitative inquiry, 13(1), 3-29.

Erickson, F. (1986). Qualitative Methods in Research on Teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching. New York, NY: MacMillan.

Evertson, C. M., & Green, J. L. (1986). Observation as inquiry and method. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching. New York (NY): Macmillan.

Feiring, C., Louis, B., Ukeje, I., Lewis, M., & Leong, P. (1997). Early identification of gifted minority kindergarten students in Newark, NJ. Gifted Child Quarterly, 41(3), 76-82.

Fischer, C. S., Hout, M., Sanchez Jankowski, M., Lucas, S. R., Swidler, A., & Voss, K. (1996). Inequality by design: cracking the Bell Curve myth. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ford, D. Y. (2004). Intelligence Testing and Cultural Diversity: Concerns, Cautions, and Considerations. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University.

Ford, D. Y., & Harris, J. J. (1999). Multicultural gifted education. New York: Teachers College Press.

Ford, D. Y., Harris, J. J., Tyson, C. A., & Frazer, M. (2002). Beyond deficit thinking: Providing access for gifted African American students. Roeper Review, 24, 52-58.

Fraser, S. (1995). The Bell Curve Wars: race, intelligence, and the future of America. New York: Basic Books.

Frasier, M. M., Hunsaker, S. L., Lee, J., Finley, V. S., García, J. H., Martin, D., & Frank, E. (1995a). An Exploratory Study of the Effectiveness of the Staff Development Model and the Research-Based Assessment Plan in Improving the Identification of Gifted Economically Disadvantaged Students. Athens, Georgia: The University of Georgia.

Frasier, M. M., Hunsaker, S. L., Lee, J., Mitchell, S., Cramond, B., Krisel, S., . . . Finley, V. S. (1995b). Core Attributes of Giftedness: A Foundation for Recognizing the Gifted Potential of Minority and Economically Disadvantaged Students. Storrs, CT: NRC/GT.

Frasier, M. M., Martin, D., Garcia, J., Finley, V. S., Frank, E., Krisel, S., & King, L. J. (1995c). A New Window for Looking at Gifted Children. Athens, Georgia: The University of Georgia.

Frasier, M. M., & Passow, A. H. (1994). Toward a New Paradigm for Identifying Talent Potential. Storrs, CT: NRC/GT.

Galor, O. (2011). Inequality, Human Capital Formation and the Process of Development Handbook of the Economics in Education. Noord-Holland.

Gándara, P. (2004). Latino Achievement: Identifying Models That Foster Success. Research Monograph Series. RM04194. National Research Center on the Gifted and Talented.

Gerstl, J. E. (1967). Education and the sociology of work. In D. Hanson & J. E. Gerstl (Eds.), On education: sociological perspectives. Londen: Wiley.

Getzels, J. W. (1952). A psycho-sociological framework for the study of educational administration. Harvard Educational Review, 22, 235-246.

Getzels, J. W. (1958). Administration as a social process. In A. Halpin (Ed.), Administrative theory in education. Chicago: Midwest Administration Center.

Getzels, J. W., & Guba, E. G. (1957). Social behavior and the administrative process. The School Review, 65, 423-441.

Getzels, J. W., Lipham, J. M., & Campbell, R. F. (1968). Educational administration as a social process: Theory, research, practice. New York: Harper & Row.

Gipps, C., McCallum, B., & Hargreaves, E. (2000). What Makes a Good Primary School Teacher?: Expert Classroom Strategies. New York: RoutledgeFalmer.

Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.

Goldthorpe, J. H. (1996). Problems of "merictocracy". In R. Erikson & J. O. Jonsson (Eds.), Can education be equalized? The Swedish case in comparative perspective. Boulder, CO: West View Press.

Goldthorpe, J. H. (2007). On sociology (Vol. 2): Stanford University Press.

Gorard, S. (2000). Education and Social Justice. Cardiff: University of Wales Press.

Gorard, S., See, B. H., & Davies, P. (2011). Do attitudes and aspirations matter in education? A review of the research evidence. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

Grace, G. R. (1972). Role conflict and the teacher. Londen/New York: Routledge/Thoemms Press.

Gramberg, P. J. (2000). De school als spiegel van de omgeving: een geografische kijk op onderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Gross, M. (1998). The “Me” Behind the Mask: Intellectually Gifted Students and the Search for Identity Roeper Review, 20(3).

Gross, M. (1999). Small poppies: Highly gifted children in the early years. Roeper Review, 21(3).

Gross, N., Mason, W. S., & McEachern, A. W. (1958). Explorations in Role Analysis: Studies of the School Superintendency Role. Londen: John Wiley & Sons, Inc.

Guenther, A. (2013). What Parents and Teachers Should Know About Academic Acceleration. In T. N. R. C. o. t. G. a. Talented (Ed.), on line brochure. Storrs, CT: University of Connecticut.

Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. Qualitative inquiry, 10(2), 261-280.

Halsey, A. H., Floud, J., & Martin, F. M. (1973). Social Class and Educational Opportunity. Londen/Portsmouth (NH): Heinemann.

Harrison, C. (2004). Giftedness in early childhood: The search for complexity and connection. Roeper Review, 26(2), 78-84.

Hart, C. H., Burts, D. C., & Charlesworth, R. (1997). Integrated curriculum and developmentally appropriate practice: Birth to age eight. New York: Suny Press.

Hauser-Cram, P., Sirin, S. R., & Stipek, D. (2003). When teachers' and parents' values differ: Teachers' ratings of academic competence in children from low-income families. Journal of Educational Psychology, 95(4), 813.

Haywood Gear, G. (1978). Effects of Training On Teachers' Accuracy in the Identification of Gifted Children. Gifted Child Quarterly, 22(1), 90-97.

Hebert, T. P. (2002). Educating gifted children from low socioeconomic backgrounds: Creating visions of a hopeful future. Exceptionality, 10(2), 127-138.

Heller, K. (2000). The international handbook of giftedness and talent. Amsterdam; New York: Elsevier.

Herrnstein, R. J., & Murray, C. (1994). The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. New York: The Free Press.

Hitchcock, G., & Hughes, D. (1995). Research and the Teacher: A Qualitative Introduction to School-based Research. Londen: Routledge.

Hodge, K. A., & Kemp, C. R. (2000). Exploring the nature of giftedness in preschool children. Journal for the Education of the Gifted, 24(1), 46-73.

Holm, A., & Meier Jaeger, M. (2006). Relative risk aversion and social reproduction in intergenerational educational attainment: application of a dynamic discrete choice model. Universiteit van Kopenhagen, Kopenhagen.  

Hoyle, E. (1969). The role of the teacher (Vol. 969): Routledge & Kegan Paul London.

Hunsaker, S. (1994). Adjustments to traditional procedures for identifying underserved students: Successes and failures. Exceptional Children, 61(1), 72-76.

Hunsaker, S. L., Finley, V. S., & Frank, E. (1994). An analysis of teacher nomination and student performance in gifted programs. Gifted Child Quarterly, 41(2), 19-24.

Hunsaker, S. L., Frasier, M. M., King, L. L., Watts-Warren, B., Cramond, B., & Krisel, S. (1995). Family Influences on the Achievement of Economically Disadvantaged Students: Implications for Gifted Identification and Programming. Athens, Georgia: NRC G/T.

Ireson, J., & Hallam, S. (2003). Ability Grouping in Education. Londen: Paul Chapman Publishing.

Jackson, M. (2007). How far merit selection? Social stratification and the labour market. The British Journal of Sociology, 58(3), 367-390.

Jackson, N. (2003). Young gifted children. Handbook of gifted education, 3, 470-482.

Jackson, N. E., & Klein, E. J. (1997). Gifted performance in young children. Handbook of gifted education, 2, 460-474.

June Maker, C. (1996). Identification of gifted minority students: A national problem, needed changes and a promising solution. Gifted Child Quarterly, 40(1), 41-50.

June Maker, C. (2005). The DISCOVER Project: Improving Assessment and Curriculum for Diverse Gifted Learners. Tucson, AZ: The University of Arizona.

Jussim, L., Eccles, J., & Madon, S. (1996). Social perception, social stereotypes, and teacher expectations: Accuracy and the quest for the powerful self-fulfilling prophecy. Advances in experimental social psychology, 28, 281-388.

Jussim, L., & Harber, K. D. (2005). Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies. Personality and Social Psychology Review, 9(2), 131-155.

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoeck, J. D., & Rosenthal, R. (1964). Organizational stress: studies in role conflict and ambiguity. Londen: Wiley.

Kanevsky, L. (1992). Gifted children and the learning process: insights on both from the research. In F. Mönks & d. W. Peters (Eds.), Talent for the Future. Assen: Van Gorcum.

Kaplan, C. (1992). Ceiling Effects in Assessing High-IQ Children With the WPPSI--R. Journal of Clinical Child Psychology, 21(4), 403-406.

Karnes, M. B., & Johnson, L. J. (1991). The preschool/primary gifted child. Journal for the Education of the Gifted, 14(3), 267-283.

Kerr, B. A., Cohn, S. J., & Jurgens, K. (2009). Slimme jongens : hoe hou je ze gemotiveerd? Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Kieboom, T. (2010). Hoogbegaafdheid: een gave of vergiftigd geschenk? GO&Co., 2(10).

King, R. A. (1969). Values and involvement in a grammar school. Londen: Routledge/Kegan Paul.

Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J., & Coleman, M. R. (2006). Educating exceptional children. New York: Houghton Mifflin Company.

Kitano, M. K. (1989). The K-3 Teacher's Role in Recognizing and Supporting Young Gifted Children. Young Children, 44(3), 57-63.

Klebanoff, M. A. (2009). The collaborative perinatal project: a 50-year retrospective. Paediatric Perinatal Epidemiology, 23(1), 2-8.

Kohn, M. L. (1969). Class and Conformity: A Study in Values. Chicago: The University of Chicago Press.

Kohn, M. L., & Schooler, C. (1983). Work and personality: An inquiry into the impact of social stratification. New York: Ablex Pub.

Kohn, M. L., & Slomczynski, K. M. (1990). Social structure and self-direction: A comparative analysis of the United States and Poland. Oxford: Basil Blackwell.

Korenman, S., & Winship, C. (2000). A re-analysis of the Bell Curve: Intelligence, Family Background, and Schooling. In K. Arrow, S. Bowles, & S. Durlaugh (Eds.), Meritocracy and economic inequality. Princeton: Princeton University Press.

Laing, S. P., & Kamhi, A. (2003). Alternative assessment of language and literacy in culturally and linguistically diverse populations. Language, Speech, and Hearing services in schools, 34(1), 44-55.

Landsman, J. (2004). Confronting the racism of low expectations. Educational Leadership, 62, 28-33.

Lassig, C. (2009). Teachers' attitudes towards the gifted: the importance of professional development and school culture. Australasian Journal of Gifted Education, 18(2), 32.

Leacock, E. B. (1969). Teaching and Learning in City Schools; A Comparative Study. Psychosocial Studies in Education. New York: Basic Books.

Levine, E., & Kitano, M. (1998). Helping young gifted children reclaim their strengths. In J. F. Smutny (Ed.), The young gifted child: Potential and promise: An anthology (pp. 282-294). Cresskill, NJ: Hampton Press.

Lignier, W. (2012). La petite noblesse de l'intelligence: une sociologie des enfants surdoués. La Découverte, Paris.  

Linton, R. (1936). The study of man. New York: Appleton-Century.

Little, J. W. (1990). The persistence of privacy: autonomy and initiative in teachers' professional relations. Teachers' college records, 91, 129-151.

Liungman, C. G. (1974). De mythe van het IQ: een kritiek op het begrip intelligentie. Amsterdam: Wetenschappelijke uitgeverij b.v.

Lohman, D. F. (2005). Identifying Academically Talented Minority Students. Iowa City, Iowa: The University of Iowa.

Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher: a sociological analysis. Chicago: University of Chicago Press.

Magnuson, K. A., Meyers, M. K., Ruhm, C. J., & Waldfogel, J. (2004). Inequality in preschool education and school readiness. American Educational Research Journal, 41(1), 115-157.

Mantzicopoulos, P. Y. (2000). Can the brigance K&1 screen detect cognitive/academic giftedness when used with preschoolers from economically disadvantaged backgrounds? Roeper Review, 22(3), 185-191.

Mashburn, A. J., & Henry, G. T. (2004). Assessing school readiness: Validity and bias in preschool and kindergarten teachers' ratings. Educational Measurement: Issues and Practice, 23(4), 16-30.

Matthijssen, M. A. J. M. (1971). Klasse-onderwijs. Deventer: dbnl.

May, T. (2002). Qualitative Research in Action. L.A./Washington D.C.: SAGE.

Mazzoli Smith, L. (2013). Family Beliefs and Practices around Academic Ability and Social Mobility; narratives of contradiction, continuity, and resistance Narratives of Continuity and Change. Newcastle: Newcastle University.

McBride, N. (1992). Early identification of the gifted and talented students: where do teachers stand? Gifted Education International, 8(1), 19-22.

McCargar, D. F. (1993). Teacher and Student Role Expectations: Cross-Cultural Differences and Implications. The Modern Language Journal, 77(2), 192-207.

McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American psychologist, 53(2), 185.

Mead, G. H. (1934). Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.

Megay‐Nespoli, K. (2001). Beliefs and attitudes of novice teachers regarding instruction of academically talented learners. Roeper Review, 23(3), 178-182.

Merton, R. K. (1948). The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review, 8(2), 193-210.

Merton, R. K. (1957). The role set: problems in sociological theory. British Journal of Sociology, 8(2), 106-120.

Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. New York: Simon and Schuster.

Merton, R. K. (1995). The Thomas theorem and the Matthew Effect. Social Forces, 74(2), 379-424.

Mills, M. D. (2000). Issues in implementing boys' programme in schools: Male teachers and empowerment. Gender and Education, 12(2), 221-238.

Mönks, F. J., & Knoers, A. M. P. (1983). Ontwikkelingspsychologie : inleiding tot de verschillende deelgebieden. Nijmegen: Dekker & van de Vegt.

Mönks, F. J., & Pflüger, R. (2005). Gifted education in 21 European countries: Inventory and perspective. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.

Moore, J. L., Ford, D. Y., & Milner, H. R. (2005). Recruitment is not enough: Retaining African American students in gifted education. Gifted Child Quarterly, 49(1), 51-67.

Mortelmans, D. (2013). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Musgrove, F., & Taylor, C. (1965). Teachers' and parents' conception of the teacher's role. British Journal of Educational Psychology, 35, 171-178.

Musgrove, F., & Taylor, P. H. (1969). Society and the teacher's role. Londen: Routledge/Kegan Paul.

Myhill, D., & Jones, S. (2006). "She doesn't shout at no girls": pupils' perceptions of gender equity in the classroom. Cambridge Journal of Education, 36(1), 99-113.

Nagy, G. (2008). Identification and Education of Gifted Children. (Doctoral Doctoral), "Babes-Bolyai" University, Cluj-Napoca.  

Neihart, M., Reis, S., Robinson, N., & Moon, S. M. (2002). The social and emotional development of gifted children. What do we know? Waco, TX: Prufrock.

Neumeister, K. L. S., & Hebert, T. P. (2003). Underachievement versus selective achievement: Delving deeper and discovering the difference. Journal for the Education of the Gifted, 26(3), 221-238.  Retrieved from <Go to ISI>://WOS:000185925000005

O'Connor, K. E. (2008a). Teacher Educator Identity Emerging as Teacher Educators Enact Their Roles. Teaching and Teacher Education, 24(1), 117-126.

O'Connor, K. E. (2008b). “You choose to care”: Teachers, emotions and professional identity. Teaching and Teacher Education, 24(1), 117-126.

O'Donoghue, T. (2003). Qualitative Educational Research in Action: Doing and Reflecting. Oxon (UK): RoutledgeFalmer.

Ogbu, J. U. (1988). Cultural diversity and human development. New Directions for Child and Adolescent Development, 1988(42), 11-28.

Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16, 145-179.

Olson, J. K. (1980). Teacher Constructs and Curriculum Change. Journal of Curriculum Studies, 12(1), 1-11.

Onwuegbuzie, A. J., & Daley, C. E. (2001). Racial differences in IQ revisited: A synthesis of nearly a century of research. Journal of Black Psychology, 27(2), 209-220.

Oulton, C., Day, V., Dillon, J., & Grace, M. (2004). Controversial issues ‐ teachers' attitudes and practices in the context of citizenship education. Oxford Review of Education, 30(4).

Pajares, F. (1992). Teachers' Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-322.

Passow, A. H., & Frasier, M. M. (1996). Toward improving identification of talent potential among minority and disadvantaged students∗. Roeper Review, 18(3), 198-202.

Persson, R. S. (2009). The Unwanted Gifted and Talented: A Sociobiological Perspective of the Societal Functions of Giftedness International Handbook on Giftedness (pp. 913-...). Jöhköping: Springer Science + Business Media B.V.

Peschar, J. L., & Wesselingh, A. (1985). Onderwijssociologie, een inleiding: Wolters-Noordhoff Groningen.

Pollins, L. (1983). The effects of acceleration on the social and emotional development of gifted students. Academic precocity: Aspects of its development, 160-178.

Polyzopoulou, K., Kokaridas, D., Patsiaouras, A., & Gari, A. (2014). Teachers' perceptions toward education of gifted children in Greek educational settings. Journal of Physical Education and Sport, 14(2), 211-221.

Porter, L. (2005). Young Gifted Children: Meeting Their Needs (Vol. 12). Watson, Australië: ERIC.

Portes, A., & MacLeod, D. (1996). Educational Progress of Children of Immigrants: The Roles of Class, Ethnicity, and School Context Sociology of Education, 69(4), 255-275.

Powell, T., & Siegle, D. (2000). Teacher bias in identifying gifted and talented students. Storrs, CT: NRC/GT.

Proctor, T. B., Feldhusen, J. F., & Black, K. N. (1988). Guidelines for early admission to elementary school. Psychology in the Schools, 25(1), 41-43.

Quay, L. C., & Steele, D. C. (1998). Predicting children's achievement from teacher judgements: An alternative to standardized testing. Early Education and Development, 9(3), 207-218.

Ramey, C. T., & Ramey, S. L. (2004). Early learning and school readiness: Can early intervention make a difference? Merrill-Palmer Quarterly, 50(4), 471-491.

Reid, B. D., & McGuire, M. D. (1995). Square Pegs in Round Holes - These Kids Don't Fit: High Ability Students with Behavioral Problems (NRC/GT Ed.). Birmingham, AL: The University of Alabama.

Reis, S. M., Westberg, K. L., Kulikowich, J., Caillard, F., Hébert, T., Plucker, J., . . . Smist, J. M. (1993). Why Not Let High Ability Students Start School in January?: The Curriculum Compacting Study. Storrs, CT: The University of Connecticut.

Renzulli, J. S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180-184, 261.

Renzulli, J. S. (2005). Equity, Excellence, and Economy in a System for Identifying Students in Gifted Education: A Guidebook. Storrs, CT: University of Connecticut.

Renzulli, J. S., Reis, S., & Smith, L. H. (1981). The revolving door identification model. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Richardson, V., Anders, P., Tidwell, D., & Lloyd, C. (1991). The relationship between teachers’ beliefs and practices in reading comprehension instruction. American Educational Research Journal, 28(3), 559-586.

Robinson, N. M. (1993). Parenting the very young, gifted child. Storrs, CT: NRC/GT.

Roedell, W. C. (1989). Early development of gifted children. In J. VanTassel-Baska & P. Olszewski-Kubilius (Eds.), Patterns of influence on gifted learners (pp. 13-28). New York: Teachers College Press.

Rogers, K. B. (2002). Re-Forming Gifted Education. Tucson, AZ: Great Potential Press.

Rosenbaum, J. E. (1976). Making Inequality: The hidden Curriculum of High School Tracking. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons Inc.

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. New York: Irvington.

Rotigel, J. V. (2003). Understanding the young gifted child: Guidelines for parents, families, and educators. Early Childhood Education Journal, 30(4), 209-214.

Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (2002). Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievement. Retrieved from Knoxville, TN:

Sankar-DeLeeuw, N. (1999). Gifted preschoolers: Parent and teacher views on identification, early admission, and programming. Roeper Review, 21(3), 174-179.

Sankar‐DeLeeuw, N. (2004). Case studies of gifted kindergarten children: Profiles of promise. Roeper Review, 26(4), 192-207.

Schiff, M. (1982). L'intelligence gaspillée: Inégalité sociale, injustice scolaire. Parijs: Éditions du seuil.

Shaklee, B. D. (1992). Identification of young gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 15(2), 134-144.

Shaklee, B. D., & Hansford, S. (1992). Identification of Underserved Populations; Focus on Preschool and Primary Children [Press release]

Sherman, R. R., & Webb, R. B. (1988). Qualitative Research in Education: Focus and Methods. Londen: Falmer Press.

Siegle, D., & Powell, T. (2004). Exploring teacher biases when nominating students for gifted programs. Gifted Child Quarterly, 48(1), 21-29.

Smith, D. (2003). Cultivating Otherwise Untapped Potential. Monitor, 34(5), 62-65.

Solomon, M. R., Surprenant, J. A., Czepiel, J. A., & Gutman, E. G. (1985). A Role Theory Perspective on Dyadic Interactions: The Service Encounter. Journal of Marketing, 49(1), 99-111.

Sorokin, P. (1956). Fads and foibles in modern sociology and related sciences. Washington D.C., MD: H. Regnery Co.

Stevens, P. (2007). Exploring the Importance of Teachers' Institutional Structure on the Development of Teachers' Standards of Assessment in Belgium. Sociology of Education, 80(4), 314-329.

Stipek, D. (2004). Teaching practices in kindergarten and first grade: Different strokes for different folks. Early Childhood Research Quarterly, 19(4), 548-568.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks: CA: Sage.

Strauss, A. L. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: Cambridge University Press.

Tannenbaum, A. J. (1992). Early signs of giftedness: Research and commentary. Journal for the Education of the Gifted, 15, 104-133.

Taylor, K. K., Gibbs, A. S., & Slate, J. R. (2000). Preschool attendance and kindergarten readiness. Early Childhood Education Journal, 27(3), 191-195.

Taylor, P. H. (1968). Teachers' role conflicts - II. English infant and junior schools. International Journal of Educational Sciences, 2(3), 167-173.

Terman, L. M. (1925). Genetic Studies of Genius (Vol. 1). Stanford, CA: Stanford University Press.

Thomas, E. J., & Biddle, B. J. (1966). Basic concepts for classifying the phenomena of role. Role theory: Concepts and research, 23-45.

Thomas, W. I., & Swaine Thomas, D. (1928). The child in America: Behavior problems and programs. New York: A.A. Knopf.

Turkheimer, E., D'Onofrio, B. M., Maes, H. H., & Eaves, L. J. (2005). Analysis and interpretation of twin studies including measures of the shared environment. Child Development, 76(6), 1217-1233.

Turkheimer, E., Haley, A., Waldron, M., D'Onofrio, B., & Gottesman, I. I. (2003). Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children. Psychological Science, 14(6), 623-628.

Turnbaugh Lockwood, A. (2007). An Agenda for the Future: Closing the Achievement Gap for Underrepresented Groups in Gifted and Talented Education. Storrs, CT: NRC-G/T.

Van de Cloot, I., & Van Keirsbilck, C. (2008). Hoogbegaafden: een te ontginnen potentieel in België. Retrieved from Brussel:

Van de Cloot, I., & Van Keirsbilck, C. (2011). Een schooljaar overslaan: de mythes voorbij. Tevens benaderd vanuit de Hervormingsplannen Secundair Onderwijs. Retrieved from Brussel:

Van Houtte, M., & Stevens, P. (2011). Adapting to the System or the Student? Exploring Teacher Adaptations to Disadvantaged Students in an English and a Belgian Secondary School Educational evaluation and policy analysis, 33(1), 59-75.

VanTassel-Baska, J. (2003). Content-based Curriculum for Low Income and Minority Gifted Learners. Williamsburg, Virginia: The College of William & Mary.

Walker, B., Hafenstein, N. L., & Crow-Enslow, L. (1999). Meeting the Needs of Gifted Learners in the Early Childhood Classroom. Young Children, 54(1), 32-36.

Wardwell, W. (1955). The reducation of strain in a marginal role. The American Journal of Sociology, 61, 16-25.

Washington, J. A. (1996). Issues in assessing the language abilities of African American children. In A. G. Kamhi, J. L. Harris, & K. E. Pollock (Eds.), Communication development and disorders in African American children: Research, assessment, and intervention (pp. 35-54). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Company.

Watts, G. (2006). Teacher attitudes to acceleration of the gifted: a case study from New Zealand. Gifted & Talented, 10(1), 11-19.

Webb, R. (1994). Practitioner Research in the Primary School. Formby UK: RoutledgeFalmer.

Weinstein, E. A., & Deutschberger, P. (1963). Some dimensions of altercasting. Sociometry, 26(4), 454-466.

Wilson, B. R. (1962). The Teacher's Role: A Sociological Analysis. British Journal of Sociology, 8(1), 15-32.

Wittrock, M. C. (1985). Handbook of research on teaching. Londen: Macmillan.

Woods, P. (1980). Teacher Strategies (RLE Edu L): Explorations in the Sociology of the School. Oxon/New York: Routledge.

Woods, S. B., & Achey, V. H. (1990). Successful identification of gifted racial/ethnic group students without changing classification requirements. Roeper Review, 13(1), 21-26.

Wright, S. P., Horn, S. P., & Sanders, W. L. (1997). Teacher and Classroom Context Effects on Student Achievement: Implications for Teacher Evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57-67.

Zirkel, P. A. (2005). The Law on Gifted Education. Bethlehem, PA: Lehigh University.

 

Download scriptie (5.44 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. dr. Peter Stevens
Thema('s)