Een kritische blik op het Israëlisch rechtssysteem: hoe Israël op legale wijze de Naqab-woestijn tracht te “Judaïseren”

Jana
Van Braeckel

Naast de aanhoudende conflicten in de bezette Palestijnse gebieden, leidde mijn nieuwsgierigheid mij ertoe het democratisch gehalte aan "de andere kant" onder de loep te nemen. Daar, onder de sterrenhemel van de zuidelijke Israëlische woestijn, vindt een schijnbaar vergeten, doch belangrijk intern ruimtelijk-juridisch conflict plaats tussen de Israëlische regering en de inheemse Arabische Bedoeïenen. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 wordt de Bedoeïenbevolking er geconfronteerd met non-stop landconfiscatie en -onteigening, uithuiszetting, huisvernielingen, gedwongen herlokalisering en urbanisering. Het problematische aan heel deze zaak is dat Israël (historische) wetten en beleidsmaatregelen op een dergelijke wijze gebruiken dat het hun geopolitieke belangen dient. Via allerlei legale kanalen zorgt ze ervoor dat de Bedoeïenbevolking geen schijn van kans maakt op enige ruimtelijk-juridische rechtvaardigheid.

“To be or not to be recognized”

Deze casestudy neemt de inheemse Arabische Bedoeïenen als focusgroep omwille van hun benadeelde situatie waarin ruimtelijk-juridische rechtvaardigheid hen ontzegd wordt. Het hekelt het gebrek aan erkenning van zowel hun landeigendomsrechten als van de niet-erkende dorpen. Dit conflict wordt bestudeerd tegen de achtergrond van Israëls kolonialistische logica. Eerder onderzoek toonde reeds aan dat het kritisch benaderen van de gebruikte juridische argumenten van een koloniale macht zijn vruchten afwerpt, daar dit leidde tot de erkenning van landrechten van soortgelijke inheemse groepen elders (zoals Australië).

Ongeveer 220.000 Bedoeïenen zijn momenteel woonachtig in de Naqab-woestijn (of ‘Negev’ in het Hebreeuws). Meer dan de helft woont in de zeven steden die door de Israëlische regering zijn opgericht. Deze zijn echter veelal getekend door armoede, werkloosheid en lage onderwijsniveaus. Het zijn informele urbane ruimten; grijze ruimten van permanente tijdelijkheid. Het resterende deel leeft in de 46 dorpen, waarvan er 35 niet erkend zijn en 11 sinds 2000 erkend zijn. De ruimtelijk-juridische onrechtvaardigheid en de marginalisering van basisbehoeften is het meest zichtbaar in de niet-erkende dorpen. Deze zijn onderworpen aan gewassenvernieling én publieke diensten zoals water, elektriciteit, verharde wegen, klinieken, scholen, afvalophaling etc. ontbreken - dit in tegenstelling tot elke Israëlische stedelijke concentratie. De huizen (variërend van tenten tot uit modder en stenen gebouwde huizen) in de niet-erkende dorpen geven een armoedige aanblik.

De aanhoudende huisvernielingen brengen de Bedoeïenenkwestie steeds meer in publieke belangstelling. Tussen 2013-2014 werden maar liefst 859 huizen gesloopt, zowel in de erkende als niet-erkende dorpen. Het land van de niet-erkende dorpen is volgens Israël voor landbouw en niet voor residentieel gebruik, en dus werden alle huizen - met terugwerkende kracht - illegaal verklaard en kwamen ze onder een vernielingsbevel terecht. Grote troepen politie arriveren dan (veelal onaangekondigd) vroeg in de ochtend om elk huis neer te halen. Enige weerstand wordt beantwoord met gewelddadig politievertoon.

Geopolitieke belangen achterna

"Het systeem is geconstrueerd op een manier zodat je nooit kan winnen; de wet wordt gebruikt als een instrument om het land te registreren in naam van de regering" - Sanaa Ibn Bari (advocate bij ACRI- Association for Civil Rights in Israel)

De Bedoeïen zijn wettelijk Israëlische burgers maar dit staatsburgerschap behoedt hen niet voor Israëls hogere politieke doelstelling; namelijk het "Judaïseren" van de Naqab-woestijn teneinde een zuiver Joodse staat op te richten. De Israëlische Land Administratie (ILA) beheert samen met het Joods Nationaal Fonds (JNF) het staatsland. Het JNF is op zijn minst problematisch te noemen gezien het de toewijzing van landrechten en -eigendom verbiedt aan niet-Joden.

De Israëlisch ruimtelijke wetgeving en beleidsplannen zijn gericht op een snelle afgedwongen verstedelijking en modernisering. De Bedoeïenen hebben echter een eigen alternatieve ruimtelijke logica; één die opbokst tegen een éénzijdig afgedwongen Westerse verstedelijking en modernisering. Een groot deel van de Bedoeïenen wil hun rurale levensstijl behouden op eigen grond. Inclusief het waarborgen van culturele tradities en sociale structuren.

De beleidsplannen voorkomen elke mogelijke uitbreiding of ontwikkeling van Arabische concentraties door het systematisch plannen van bossen, industriële parken, snelwegen, militaire bases en het oprichten van Joodse nederzettingen (in sommige gevallen bovenop niet-erkende dorpen) via legale kanalen. Zodoende creëren ze geografische enclaves en wordt ruimtelijke segregatie aangewakkerd.

 “Niemandsland”

De doctrine van "terra nullius" (of "niemandsland") - een term uit het Romeinse recht die verwijst naar ongecultiveerd grondgebied- verschaft Israël legitimiteit voor het koloniseren van "Mawat"-land (Arabisch voor "dood" land). Dit werkt een verdere framing van de Bedoeïenen als "ontheemde nomaden" in de hand. De doctrine faciliteert het conceptueel “ledigen” van de Naqab-woestijn en wordt aldus tactisch gebruikt om diverse wetten en regels omtrent landconfiscatie te bekrachtigen en zodoende Israëlisch grondgebied uit te breiden. Deze doctrine pretendeert neutraal en objectief te zijn maar rechtvaardigt in werkelijkheid raciale en ruimtelijke ongelijkheden.

Door voorgaande wetten en beleidsmaatregelen naar eigen goeddunken te interpreteren en manipuleren worden de Bedoeïenen afgebeeld als illegale aanvragers die geen “modern” eigendomsbewijs kunnen voorleggen. Dit terwijl de meeste van hen reeds generaties lang deze gronden bezitten en cultiveren, zij het volgens hun eigen landarrangementen gebaseerd op tribale wetten en gewoonten. Het leidt tot absurditeiten waarbij eigendomsrechten van de Bedoeïenen niet erkend worden, terwijl de Zionistische aankoop van grond van de Bedoeïenen voor de oprichting van de staat wél erkend wordt.

Naar volwaardig burgerschap

Door het ontrafelen van het Israëlisch rechtssysteem, de wetgeving en beleid, wordt duidelijk dat juridische instrumenten gebruikt worden om de Arabische Bedoeïenen hun landrechten en landeigendom te ontkennen. Door dergelijke exclusies onder het publieke oog te brengen, wordt komaf gemaakt met de aanname dat een rechtssysteem, de wetgeving en beleid een neutraal gegeven zijn. De politieke aard van de wetgeving wijst erop dat achter elke juridische (re)actie en interpretatie individuele en/of groepsbelangen schuilen. In dit geval wordt aangetoond dat de geïmplementeerde wetgeving en beleidsmaatregelen in het belang van de Israëlische regering werken. Een voorbeeld hiervan is het retroactief doorvoeren van een wet om bepaalde (gewelddadige) daden zoals onteigening te legaliseren. Net omwille van het feit dat deze daden voordelig uitdraaien voor koloniale machten als Israël, bewijst de noodzakelijkheid ze aan het daglicht te brengen. Zo wordt ruimtelijk-juridische rechtvaardigheid haalbaar, die recht doet aan de levensstijl van de Bedoeïenen en tegemoet komt aan een volwaardig burgerschap.

 

Bibliografie

Bibliografie‘t Hart, H. & Landsheer, H. (2003). Selectie bij praktijkonderzoek. In H. Landsheer, H. ’t Hart, M. De Goede & Van Dijk, J. (red.), Praktijkgestuurd Onderzoek: Methoden van Praktijkonderzoek (pp. 323). Groningen: Stenfert Kroese. Geraadpleegd via vkc.library.uu.nl/vkc/ms/.../Hans/.../PGO_h4_Selectie.pdfAbu-Rabia, S. (2008). Between memory and resistance, an identity shaped by space: The case of the Naqab Arab Bedouins. In P. Motzafi-Haller, & F. Michael (Eds). (2008). Special Issue Bedouin Arab Society in the Negev/Naqab. HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities Vol.8 (2) 2008: 93-119. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/263086301_Special_Issue_on_Bed…

Abu-Ras, T. (2006). Land Disputes in Israel: The Case of the Bedouin of the Naqab. Adalah’s Newsletter, 24. Retrieved from http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/apr06/ar2.pdf

Adalah. (2009). ADALAH POSITION PAPER: Critique of the Draft Bill - Israel Land Administration Law (Amendment No. 7)2009. Retrieved from http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/jul09/Position_Pa…

Alqasis, A., Al Azza, N. & Makhoul, M. (2014). Forced population transfer: the case of Palestine. Discriminatory Zoning and Planning. Badil, Working paper No.17.

Amara, A., Abu-Saad, I., & Yiftachel, O. (2012). Indigenous (In) Justice: Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev. Vol. 4. Harvard University Press.

Amara, A. (2013). The Negev land question: Between denial and recognition. Journal of Palestine Studies, 42(4), 27-47. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2013.42.4.27

Amara, A. & Yiftachel, O. (2014). CONFRONTATION IN THE NEGEV ISRAELI LAND POLICIES AND THE INDIGENOUS BEDOUIN-ARABS. Retrieved from http://www.rosalux.co.il/confrontation_in_the_negev_eng

Abu-Saad, I. (2008). Introduction: State rule and indigenous resistance among Al Naqab Bedouin Arabs. In P. Motzafi-Haller, & F. Michael (Eds). (2008). Special Issue Bedouin Arab Society in the Negev/Naqab. HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities Vol.8 (2) 2008: 3-24. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/263086301_Special_Issue_on_Bed…

64

Baarda, D.B., De Goede, M.P.M., & Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Wolters Noordhoff.

Bailey, K., Lobenstine, L. & Nage, K. (2012). Spatial justice: a frame for reclaiming our rights to be, thrive, express and connect. Retrieved from http://www.thepraxisproject.org/sites/default/files/Miles/201201/Spatia…

Barak, A. (2002). Some Reflections on the Israeli Legal System and Its Judiciary. ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 6(1). Retrieved from http://www.ejcl.org/61/art61-1.html

Berman-Kishony, T. (2008). The Bedouins (Israel and Jordan). In L. Susskind, & I. Anguelovski. Addressing the land claims of indigenous peoples. MIT Program on Human Rights & Justice. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Shizuka_Hashimoto2/publication/275…

Bimkom. (2014a). Shadow report: Violations of civil and political rights in the realm of planning and building in Israel and the occupied territories. Retrieved from http://www.bimkom.org

Bimkom. (2014b). Why is there no development? Barriers to Development in the Recognized Bedouin Villages in the Negev, and Recommendations for their Removal. Retrieved from http://www.bimkom.org

Blomley, N. & Bakan, J. (1992). Spacing Out: Towards a Critical Geography of Law. Osgoode Hall Law Journal, 30(3): 661-90. Retrieved from http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ohlj30&div=3…

Blomley, N. (1994). Law, Space and the Geographies of Power. London: Guilford Press.

Blomley, N. (2000). " Acts,"" Deeds," and the Violences of Property. Historical Geography, 28, 86-107. Retrieved from https://ejournals.unm.edu/index.php/historicalgeography/article/viewFil…

Blomley, N., & Pratt, G. (2001). Canada and the political geographies of rights. The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 45(1), 151-166. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0064.2001.tb01180.x/a…

Blomley, N. (2003a). From ‘What?’ to ‘So What?’: Law and Geography in Retrospect. In J. Holder, & C. Harrison, (eds), Law and Geography. 17-34. Oxford: Oxford University Press.

Blomley, N. (2003b). Law, property, and the geography of violence: The frontier, the survey, and the grid. Annals of the Association of American Geographers, 93(1), 121-141. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.93109

65

Braverman, I., Blomley, N., Delaney, D., & Kedar, A. (Eds.). (2014). The expanding spaces of law: A timely legal geography. Stanford University Press.

Brown, N., Griffis, R., Hamilton, K., Irish, S., & Kanouse, S. (2007). What makes justice spatial? What makes spaces just? Three interviews on the concept of spatial justice. Critical Planning, 14(6). Retrieved from http://www.academia.edu/8210703/What_makes_justice_spatial_What_makes_s…

Bryman, A., & Burgess, R.G. (1999). Qualitative research: volume I. London: SAGE Publications.

Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press

Butler, C. (2009). Critical legal studies and the politics of space. Social & Legal Studies, 18(3), 313-332. Retrieved from http://sls.sagepub.com/content/18/3/313.short

Cambré, B., & Waege, H. (2003). Kwalitatief onderzoek en dataverzameling door open interviews. In J. Billiet, & H. Waege, (Red.), Een samenleving onderzocht: Methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Berchem: De Boeck Publishers.

Castree, N. (2004). Differential geographies: place, indigenous rights and ‘local’ resources. Political geography, 23(2), 133-167. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629803001549

Collignon, B. & Hirt, I. (2015). Claiming space to claim for justice: the Indigenous peoples‘ geographical agenda. Retrieved from https://sogip.files.wordpress.com/2015/06/jssj_indigenous-peoples_call-…

David, E. (n.d.). The Legal Situation of the Bedouin in Israel – An analysis by Eric David. Retrieved from http://cdi.ulb.ac.be/legal-situation-bedouin-israel-analysis-eric-david/

De Vaus, D. A. (2001). Research Design in Social research. London: Sage.

Debruyne, P. (2016). Getting lost in the field. (Power-point). Retrieved from http://minerva.ugent.be

Elsana, M. (2015). Recognition of Indigenous People's Land: Application of the Customary Land Rights Model on the Arab-Bedouin Case in Israel. The Geo JL & Mod. Critical Race Persp., 7, 45. Retrieved from http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gjmodco7&div…

Featherstone, D. & Painter, J. (eds). (2013). Spatial Politics: Essays For Doreen Massey. Oxford: Wiley-Blackwell. Retrieved from https://radicalantipode.files.wordpress.com/2013/09/book-review_benach-…

Feldman, D. (Ed.). (2013). Law in Politics, Politics in Law. Bloomsbury Publishing.

66

Flick, U. (2004). Triangulation in qualitative research. In U. Flick, E. Von Kardorff, & I. Steinke (Eds.), A Companion to Qualitative Research. London: SAGE Publications.

Forman, G., & Kedar, A. S. (2004). From Arab land to ‘Israel Lands’: the legal dispossession of the Palestinians displaced by Israel in the wake of 1948. Environment and Planning D: Society and Space, 22(6), 809-830. Retrieved from http://epd.sagepub.com/content/22/6/809.short

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? American Political Science Review, 98 (2), 341-354. Retrieved from http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&ai…

Kedar, A. (2003). On the legal geography of ethnocratic settler states: Notes towards a research agenda. Current legal issues, 5, 401-441. Retrieved from http://duncankennedy.net/documents/Is-Pal/First-Syllabus/Alexander-Keda…

Kedar, A. S. (2016). Dignity Takings and Dispossession in Israel. Law & Social Inquiry. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsi.12208/abstract;jsessioni…

Kedar, A. S. & Yiftachel, O. (2006). Land regime and social relations in Israel. Swiss human rights book, 1, 127. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906336

Knight, D. A. (2011). Law, Power, and Justice in Ancient Israel. Westminster John Knox Press.

Land Research Center. (2008). Special report on “Forced Displacement of Bedouins”.

Li, D. (2006). The gaza strip as laboratory: notes in the wake of disengagement. Journal of Palestine Studies, Vol. XXXV, No. 2, pp. 38–55 ISSN: 0377-919X; electronic ISSN: 1533-8614

Lloyd, D., & Wolfe, P. (2016). Settler colonial logics and the neoliberal regime. Settler Colonialist Studies, 6(2), 109-118. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2015.1035361#.V4uHH…

Massey, D. (1994). Space, place, and gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Massey, D. (2003). Imagining the field. In M. Pryke, G. Rose & S. Whatmore, Using social theory: thinking through research, 71-88. UK: Sage Publications

Massey, D. (2005). For Space. Sage Publications: London.

67

Massey, D. (2009). Concepts of space and power in theory and in political practice. Documents d'anàlisi geogràfica, (55), 15-26. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewArticle/1717…

Massey, D. (2011). Spatial Justice Introduction - Chantal Mouffe and Doreen Massey (video file). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kFIpcfl4pEA

Matari, S. S. (2010). Mediation to Resolve the Bedouin-Israeli Government Dispute for the Negev Desert. Fordham Int'l LJ, 34, 1089. Retrieved from http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/frdint34&div=33&g_s…

Maxwell, J.A. (2013). Qualitative research design: an interactive approach. London: SAGE Publications.

Mihlar, F. (2011). Israel’s denial of the Bedouin. Minority Rights Group International. Retrieved from http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/08/MRG_Brief_Bedouin…

Motzafi-Haller, P. & Michael F.(Eds). (2008). Special Issue Bedouin Arab Society in the Negev/Naqab. HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities, 8 (2). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/263086301_Special_Issue_on_Bed…

Nader, L. (1965). The anthropological study of law. American Anthropologist,67(6), 3-32. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1965.67.6.02a00920/full

Nasasra, M. (2012). The ongoing Judaisation of the Naqab and the struggle for recognising the Indigenous rights of the Arab Bedouin people. Settler colonial studies, 2(1), 81-107. DOI: 10.1080/2201473X.2012.10648827

Nasasra, M., Richter-Devroe, S., Abu-Rabia-Queder, S., & Ratcliffe, R. (2014). The Naqab Bedouin and Colonialism: New Perspectives. Routledge.

Natanel, K. (2016). Border collapse and boundary maintenance: militarization and the micro-geographies of violence in Israel–Palestine. Gender, Place & Culture, 23(6), 897-911. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/0966369X.2015.1136807

Negev Coexistence Forum For Civil Equality. (2012). Processes of dispossession in the Negev-Naqab. The Israeli policy of counter-claims against the Bedouin-Arabs.

Negev Coexistence Forum For Civil Equality. (2016). Segregated Spaces: The Spatial Discrimination Policies among Jewish and Arab Citizens in the Negev-Naqab: The International Day for the

68

Elimination of Racial Discrimination 2016. Retrieved from http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2016/03/IDARD_ENG_WEB-1.pdf

Negev Coexistence Forum For Civil Equality. (n.d.). Position Paper: the time has come for Israel to recognize the Bedouin villages of Atir and Um-El-Hiran.

NGO monitor. (2010-2013). NGOs and the Negev Bedouin Issue in the Context of Political Warfare - Analysis of NGO Activity, 2010-2013. Retrieved from http://www.ngo-monitor.org/reports/ngos_and_the_negev_bedouin_issue_in_…

Noach, H. (2009). The Bedouin-Arabs in the Negev-Naqab Desert in Israel. Retrieved from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ISR/INT_CC…

Pessah, T. (2014). 'Truth commission' uncovers the history of Bedouin dispossession. Retrieved from http://972mag.com/truth-commission-uncovers-the-history-of-bedouin-disp…

Rose, C. M. (1994). Property as persuasion: Essays, on the history, theory, and rhetoric of ownership. Boulder, CO: Westview Press.

Rotem, M. (2014). ‘Day of rage’: deprivation of freedom of speech of the Bedouin community in the Negev-Naqab.

Sa’di, A. H. (2011). The role of social sorting and categorization under exceptionalism in controlling a national minority: The Palestinians in Israel. The New Transparency: Surveillance and Social Sorting, 1-43. Retrieved from http://www.sscqueens.org/sites/default/files/2011-11-Sadi_WPV.pdf

Savin-Baden, M., & Howell Major, C. (2013). Qualitative research: the essential guide to theory and practice. London: Routledge.

Shamir, R. (1996). Suspended in space: Bedouins under the law of Israel. Law and Society Review, 231-257. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3053959

Shaw, K. (2008). Indigeneity and political theory: Sovereignty and the limits of the political. Routledge.

Shmueli, D. F., & Khamaisi, R. (2015). Israel's Invisible Negev Bedouin: Issues of Land and Spatial Planning. Springer.

69

Smith, T. A. (2011). Neutrality Isn't Neutral: On the Value-Neutrality of the Rule of Law. Washington University Jurisprudence Review, 4(1), 49. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2027656

Snelgrove, C., Dhamoon, R., & Corntassel, J. (2014). Unsettling settler colonialism: The discourse and politics of settlers, and solidarity with Indigenous nations. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 3(2). Retrieved from http://decolonization.org/index.php/des/article/view/21166

Spaces of indigenous justice (2015). Abstracts for Spaces of Indigenous Justice Workshop II. Retrieved from https://spacesofindigenousjustice.wordpress.com/sij-workshop-ii/abstrac…

Spatial justice. (n.d). Retrieved from http://www.jssj.org/qui-sommes-nous/

Susskind, L., & Anguelovski, I. Addressing the land claims of indigenous peoples. MIT Program on Human Rights & Justice. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Shizuka_Hashimoto2/publication/275…

T’ruah. (n.d.). Fact Sheet about the Rights of the Bedouin in the Negev. Retrieved from http://www.truah.org/images/stories/BedouinFactSheet.pdf

Tarabulus, O. & Rotem, M. (2014). The house demolition policy in the Negev-Naqab.

The Arab Center for Alternative Planning. (2009). Spatial Planning in Israel: challenges and work methods.

Swirski, S. (2008). Transparent citizens: Israeli government policy toward the Negev Bedouins. In P. Motzafi-Haller & F. Michael (Eds), Special Issue Bedouin Arab Society in the Negev/Naqab. HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities, 8 (2) 25-45. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/263086301_Special_Issue_on_Bed…

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2003). The Unrecognized Villages in the Negev, Update: 2003. New York: UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 30th Session–Israel. Retrieved from http://www.arabhra.org/HraAdmin/UserImages/Files/HRA-RCUVCESCRReport.pdf

Williams, J. (2013). Toward a Theory of Spatial Justice. Retrieved from https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Williams,%20Spatial%20Justice…

70

Yiftachel, O. (2008). Epilogue: Studying al-Naqab/Negev Bedouins-Toward a colonial paradigm? 1. Hagar, 8(2), 173. Retrieved from http://search.proquest.com/openview/b9fbba1e6a8b745240a717d66838f37b/1?…

Yiftachel, O. (2009). Critical theory and ‘gray space’: Mobilization of the colonized. City, 13(2-3), 246-263. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810902982227

Yiftachel, O. (2010). From Sharon to Sharon: Spatial planning and separation regime in Israel/Palestine. Hagar, 10(1), 71. Retrieved from http://search.proquest.com/openview/ab3d69548a34ea8334779e06f7f2dd9b/1?…

Yiftachel, O., Baruch, N., Abu Sammur, S., Sheer, N. & Ben Arie, R. (2012). Alternative Master Plan for the Unrecognized Bedouin Villages in the Negev. Retrieved from http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/Bedouin-Negev-Alternative-Mast…

Yiftachel, O. (2016). Draft: 'Terra Nullius' and Spatial Planning: Land, Law and Identity in Israel/Palestine.

Yiftachel, O. & Roded, B. (2016). Between Rights and Denials: Bedouin Indigeneity in the Negev/Naqab . Forthcoming in Environment and Planning A, 48.

Yiftachel, O., Goldhaber, R., & Nuriel, R. (2009). 7 Urban justice and recognition Affirmation and hostility in Beer Sheva. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.627.622

Zonszein, M. (2015). Israel Supreme Court: Bedouin have no indigenous rights. Retrieved from http://972mag.com/israel-supreme-court-bedouin-have-no-indigenous-right…

Download scriptie (1.74 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof.Dr.Christopher Parker