De vrijwilliger, een altruïst of egoïst?

Rachel
Weber

Journalistiek Artikel

De vrijwilliger, een altruïst of egoïst?

Wie droomt er niet van een dag zonder zorgen, zonder verantwoordelijkheid, zonder deadline en zonder werk. Lekker in het zonnetje kunnen genieten, op de bank voor de tv hangen, de wereld afreizen...

Arnold, een 78 jarige gepensioneerde Engelse leerkracht in Londen, had de tijd, geld en de mogelijkheid om zijn verlanglijstje werkelijkheid te maken. Maar in plaats daarvan heeft Arnold besloten voltijds als vrijwilliger te gaan werken voor een non-profit in Londen. De non-profit waar ik stage heb gelopen en Arnold ontmoet. Een man met zoveel wijsheid en doel, ik had niets dan ontzag voor de man. Talloze keren heb ik me afgevraagd wat is het dat de man heeft gemotiveerd om zijn pensioenleven af te geven aan deze organisatie. Ik was zo geïntrigeerd van dit vraagstuk dat ik ervoor koos om dit fenomeen te gaan onderzoeken voor mijn bachelorproef.

Inleiding

Door toenemende bekortingen in het overheidsbudget en andere recente ontwikkelingen in Engeland zoals Brexit zal de vraag naar vrijwilligers in het land alsmaar toenemen. Hierdoor is een efficiënte vrijwilligers management cruciaal voor een organisatie, niet alleen omdat vrijwilligers onmisbare krachten zijn die belangrijke rollen vervullen, maar ook omdat ze enorme kosten voor een organisatie besparen. Ongeacht deze belangrijkheid wordt er veel te weinig tijd, kosten en aandacht besteed aan deze doelgroep in organisaties, vaak vanwege nalatigheid of onwetendheid.

Vrijwilligers motivatie

Hoe kunnen organisaties best vrijwilligers aantrekken en behouden is de centrale vraag. De sleutel om deze vraag correct te beantwoorden is nagaan wat de motivatie is van de vrijwilliger. De motivatie achterhalen is zo belangrijk dat het niet alleen een potentiele vrijwilliger kan aantrekken maar het kan zelfs een niet-vrijwilliger naar een vrijwilliger converteren.

Hoe dat komt is best uit te leggen met een voorbeeld; Stel je voor een persoon is geïsoleerd geraakt door het overlijden van zijn vrouw, en geeft zich daarom op voor vrijwilligerswerk. De ontvangende organisatie weet niets over deze achtergrond, en vraagt er ook niet achter. De organisatie plaatst de nieuwe vrijwilliger enthousiast in een kleine magazijn om wat administratief werk te doen. Op deze werkplaats gaat de man nauwelijks menselijk contact maken. Gaat deze persoon tevreden zijn met zijn werk? Gaat hij lange termijn met deze organisatie meedraaien? Natuurlijk niet, hij zal vlug op zoek gaan naar een concurrerende organisatie die hem wel iets aanbiedt dat zijn noden gaat bevredigen. Nog een voorbeeld is de jonge moeder die vrijwillig werkt om een paar uur haar drukke gezin te ontvluchten. Haar gaat de organisatie best niet in een klasje met drukke peuters tewerk stellen, willen ze haar langdurig behouden.

En zo hebben mensen verschillende motivaties om vrijwilligerswerk te gaan doen. Mensen kunnen ook meerdere motivaties hebben, en motivaties kunnen ook met de tijd veranderen. Sociale psychologen beweren dat pure altruïsme niet bestaat. Mensen zullen altijd een onderliggende, vaak zelfs onbewuste motivatie hebben, zoals bijvoorbeeld het wegwerken van een ongemakkelijke gevoel in je onderbuik door het zien van ellende. De altruïstische daad wordt dan op deze manier een egoïstische verrichting.

Zes motivaties van Clary

Clary ordent alle mogelijke motivaties in de volgende zes categorieën:

Motivatie

Omschrijving

Pleziergerichte motieven

Door vrijwilligerswerk ervaren personen plezier en genot.

Carrièregerichte motieven

Vrijwilligerswerk biedt een kans om ervaringen, vaardigheden en contacten op te doen die later een carrière kunnen bevorderen.

Normatieve motieven

Vrijwilligerswerk is een manier waarop mensen normen en waarden die ze belangrijk achten uit kunnen dragen.

Sociale motieven

Vrijwilligerswerk kan sociale contacten aanmaken of versterken

Leermotieven

Vrijwilligerswerk biedt een kans nieuwe skills te leren en nieuwe ervaringen op te doen.

Beschermingsmotieven

Vrijwilligerswerk kan een manier zijn om negatieve omstandigheden, ervaringen of gevoelens te ontlopen of verminderen.

Motivatie Religie

De factor religie wordt niet rechtstreeks behandelt in de theorie van Clary, maar in de literatuur is door andere wetenschappers heel vaak nog een zevende motivatie vernoemd, namelijk, de factor religie. Bovendien vinden we in de literatuur vaak de stelling dat de normatieve waarden uit religieuze waarden stemmen, zelfs in deze onorthodoxe eeuw. Vanuit deze stelling kunnen we afleiden dat bij een persoon met religieuze overtuigingen de normatieve motivatie sterker zal doorwegen dan bij personen zonder religieuze overtuigingen. En omgekeerd ook. In deze studie gaan we deze stelling onderzoeken.

In het model hieronder zie je nog eens duidelijk een samenvatting van de motivaties en hoe het vrijwilligersgedrag beïnvloedt.

(Voor model zie bijlage)

Onderzoek

In het praktijdgedeelte van deze studie wordt een vragenlijst die opgesteld is door Clary en zijn collega’s toegevoegd aan een zelf ontworpen korte vragenlijst en samen per email doorverstuurd naar meer dan 500 vrijwilligers. Op deze manier wordt de demografische informatie achterhaald, de meest voorkomende motivatie factor opgespoord en de factor religie onderzocht.

Resultaten

De meerderheid van de respondenten hebben zich als Joods orthodox geïdentificeerd, wat te verwachten was omdat het een Joodse non-profit is. Omdat we willen zien of dat de normatieve motivatie veel hoger ligt bij de orthodoxe deelnemers dan bij de niet orthodoxe, gaan we subgroepen aanmaken bij de respondenten. De resultaten in het onderzoek zijn onverwacht, er is geen aanzienlijke verschil in de hoeveelheid normatieve motivatie onder de subgroepen orthodox en non-orthodox. In feite kunnen we zeggen dat voor alle zes motivatie groepen de resultaten in dezelfde lijn lopen, beginnend met normatieve motivaties als grootste waarde, en in dalende waarde volgen

Verder zijn het vooral de vrouwen die vrijwilligerswerk doen, en dan nog van de leeftijdsgroep 55+.

In onderstaande grafiek zie je nog eens de resultaten van de motivaties in dit onderzoek.

(voor grafiek zie bijlage)

Conclusie

Deze studie geeft ons veel inzicht in de demografie van vrijwilligers voor een Joodse non-profit organisatie in Noord Londen. Verder kunnen organisaties zich op de resultaten baseren om een strategie op te stellen voor een efficiënte vrijwilligers management, rekening houdend met de hoog scorende motivaties van de doelgroep. Lees nog veel meer praktische tips en over de doelgroep in de volledige bachelorproef.

Bibliografie

Akintola, O. (2011). What Motivates People to Volunteer? The Case of Volunteer AIDS Caregivers in Faith-Based Organizations in KwaZulu-Natal, South Africa. Health Policy and Planning 26, nr. 1, 53–62. doi:10.1093/heapol/czq019

Ammerman, N.T. (2013). Spiritual but Not Religious? Beyond Binary Choices in the Study of Religion. Journal for the Scientific Study of Religion 52, no. 2: 258–78. doi:10.1111/jssr.12024

Asghar, H. (2015). The volunteer functions inventory: examination of dimension, scale reliability and correlates. International Journal of Innovative and Applied Research Volume 3, Issue 4: 52-64. Retrieved from http://journalijiar.com/uploads/2015-05-03_022927_315.pdf

Baltazar, A., Helm, H.W., Mcbride, D., Hopkins, G. & Stevens J.V. (2010). Internet Pornography Use in the Context of External and Internal Religiosity. Journal of Psychology & Theology 38, no. 1: 32–40. Retrieved from http://search.ebscohost.com

BBC News (2016). Reality Check: What has Brexit done to the economy? Retrieved from http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-36661918

Ben Avie, M., Ives, Y. & Loewenthal, K. (2016). Applied Jewish Values in Social Sciences and Psychology. Springer International Publishing Chapter 1 page 1-17. doi:10.1007/978-3-319-21933-2

Blaire, L. (2016). Writing a graduate thesis or dissertation. doi:10.1007/978-94-6300-426-8

Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Thousand Oaks, CA and New Delhi vol. 6(1) 97–113. doi:10.1177/1468794106058877

Bussell, H. & Forbes, D. (2002). Understanding the volunteer market: The what, where, who and why of volunteering. International Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing, 7 (3), pp.244-257. doi: http://dx.doi.org/10.1002/nvsm.183

Cabinet Office (2016). Community Life Survey 2014 to 2015. Statistical Analysis Publications UK Government. Retrieved on 5 May 2016 from https://www.gov.uk/government/publications/community-life-survey-2014-t…

Campbell, D., Brindle, D. & Butler, P. (2016). What would Brexit mean for the NHS, social care and disabled people? The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/society/2016/jun/14/brexit-nhs-health-socia…

Clary et Al. (1998) Personality processes and individual differences. Journal of Personality and Social Psychology Vol. 74, No. 6, 1516-1530. Retrieved from http://users.comm.umn.edu/~akoerner/courses/5431-S13/Clary%20et%20al.%2…

Clary, E.G. & Snyder, M. (1999). The Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical Considerations. Current Directions in Psychological Science (Wiley-Blackwell) 8, nr. 5: 156–59. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Conroy, S.J. & Emerson, T.L.N. (2004). Business Ethics and Religion: Religiosity as a Predictor of Ethical Awareness among Students. Journal of Business Ethics 50, no. 4: 383–96. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Conway, N., Kiefer, T., Hartley, J. & Briner, R.B. (2014). Doing More with Less? Employee Reactions to Psychological Contract Breach via Target Similarity or Spillover during Public Sector Organizational Change. British Journal of Management 25, no. 4: 737–54. doi:10.1111/1467-8551.12041

Crippen, T. (1992). Further Notes on Religious Transformation. Social Forces 71, no. 1 219–23. Retrieved from http://search.ebscohost.com

De Ley, H. (n.d). Wat Is Religie? Een Inleiding. Syllabusmateriaal. Retrieved on 3 July 2016 from http://www.cie.ugent.be/RUG/deley19.htm#_ftnref2

Einolf, C.J. (2011). The Link between Religion and Helping Others: The Role of Values, Ideas, and Language. Sociology of Religion 72, no.4: 435–55. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Engel, S. & Georgeou, N. (2011). The Impact of Neoliberalism and New Managerialism on Development Volunteering: An Australian Case Study. Australian Journal of Political Science 46, nr. 2, 297–311. doi:10.1080/10361146.2011.567970

Finkelstein, M.A. (2008). Volunteer Satisfaction and Volunteer Action: A Functional Approach. Social Behaviour & Personality: an international journal 36, nr. 1: 9–17. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Gainous, J. & Radunovich, B. (2005). Religion and Core Values: A Reformulation of the Funnel of Causality. Politics & Policy 33, no. 1: 154–80. doi:10.1111/j.1747-1346.2005.tb00213.x

Handy, F., Cnaan, R.A., Brudney, J.L., Ascoli, U., Meijs, L.C.M.P. & Ranade, S. (2000). Public Perception of ‘Who is a Volunteer’: An Examination of the Net-Cost Approach from a Cross-Cultural Perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary & Nonprofit Organizations 11, nr. 1, 45–65. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Hurd, MP. & Cabinet Office (2013). It all starts with yes. Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/national-citizen-service-lea…

Hustinx, L., Van Rossem, R., Handy, F. & Cnaan, R.A. (2015). A Cross-National Examination of the Motivation to Volunteer. In Religion and Volunteering 97–120. doi: 10.1007/978-3-319-04585-6_6

Krueger, R. A. & Casey, M.A. (2014). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. SAGE Publications, 2014. Retrieved from https://books.google.co.uk

Küçükcan, T. (2000). Can Religiosity Be Measured? Dimensions of Religious Commitment. Theories Revisited. Retrieved from dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/download/5000018100/5000018390

Lăzăroiu, G. (2015). Work Motivation and Organizational Behaviour. Contemporary Readings in Law & Social Justice 7,nr.2:66–75. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Levin, J. (2013). Religion and Happiness among Israeli Jews: Findings from the ISSP Religion III Survey. Journal of Happiness Studies 15, no. 3: 593–611. doi:10.1007/s10902-013-9437-8

Littlepage, L., Perry, J.L., Brudney, J.L. & Goff, P.K. (2007). Exemplary Volunteers: What Is the Role of Faith? The international journal of volunteer administration Volume 24, nr 5.Retrieved from http://www.indiana.edu/~jlpweb/papers/Exemplary%20Volunteers_What%20is%…

Lorenzo, Z. (2014). A New Legal Definition of Religion? King’s Law Journal 25, no. 1, 5–7. doi:10.5235/09615768.25.1.5

Luks, A. (2001). What satisfies us today? Western Journal of Medicine 174, nr. 1: 78. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Maclean, A.M., Walker, L.J. & Matsuba, M.K. (2004). Transcendence and the Moral Self: Identity Integration, Religion, and Moral Life. Journal for the Scientific Study of Religion 43, no. 3: 429–37. Doi:10.1111/j.1468-5906.2004.00245.x

Marsiglia, F.F., Ayers, S.L. & Hoffman, S. (2011). Religiosity and Adolescent Substance Use in Central Mexico: Exploring the Influence of Internal and External Religiosity on Cigarette and Alcohol Use. American Journal of Community Psychology 49, no. 1–2: 87–97. doi:10.1007/s10464-011-9439-9

May, J. (2011). Egoism, Empathy, and Self–Other Merging. The Southern Journal of Philosophy 49: 25–39. doi:10.1111/j.2041-6962.2011.00055.x

May, K., Packianathan, C., Galen, T.T. (2007). A Model of Volunteer Retention in Youth Sport. Journal of Sport Management 21, no. 2: 151–71. Retrieved from http://search.ebscohost.com

McAndrew, S. & Voas, D. (2011). Measuring Religiosity using Surveys. University of Manchester. Retrieved from http://surveynet.ac.uk/sqb/topics/religion/sqb_religion_mcandrew_voas.p…

McCurley, S. & Lynch, R. (1998). Essential volunteer management. USA: Directory of Social Change.

Moss, D.M. (2011). Cultic Observations-Responses to J. P. Healy’s Involvement in a New Religious Movement. Journal of Spirituality in Mental Health 13, no. 1, 22–26. doi:10.1080/19349637.2011.547127

Musick, M.A., Wilson, J. & Bynum, W.B. (2000). Race and Formal Volunteering: The Differential Effects of Class and Religion. Social Forces 78, nr. 4: 1539–70. Retrieved from http://ebscohost.com

Norman, A. (2011). Contemporary Western Ethnography and the Definition of Religion. Journal of Religious History 35: 133–34. doi:10.1111/j.1467-9809.2010.00951.x

Pajević, I., Sinanović, O. & Hasanović, M. (2005). Religiosity and Mental Health. Psychiatria Danubina, Vol. 17, No. 1–2, pp 84–89. Doi: 10.2466/PR0.85.7.1088-1088

Pavlova, M.K. & Silbereisen, R.K. (2014). Coping with occupational uncertainty and formal volunteering across the life span. Journal of Vocational Behavior 85, nr. 1, 93–105. doi:10.1016/j.jvb.2014.05.005

Penner, L.A. (2002). Dispositional and Organizational Influences on Sustained Volunteerism: An Interactionist Perspective. Journal of Social Issues 58, nr. 3: 447–67. http://search.ebscohost.com

Roos, L. (2015). If I Am Only for Myself, Who Am I? Religion and Volunteering, Nonprofit and Civil Society Studies. Springer International Publishing. Chapter 3, 41-57 doi:10.1007/978-3-319-04585-6_3

Sampson, S.E. (2006). Optimization of volunteer labour assignments. Journal of Operations Management, Operations Management in Not-For-Profit, Government and Public Services: Innovative Applications and Case Studies, 24, nr. 4: 363–77. Retrieved from http://www.sciencedirect.com

Sibley, C.G. & Bulbulia, J.A. (2014). How Do Religious Identities and Basic Value Orientations Affect Each Other Over Time? International Journal for the Psychology of Religion 24, no.1:64–76. doi:10.1080/10508619.2013.771600

Snell, M. (1997). The World of Religion according to Huston Smith (Cover Story). Mother Jones 22, no.6:40. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Stowe, S (2013). Volunteer work and informal learning: Major international and Canadian trends. Volume 1 of the series The Knowledge Economy and Education pp 37-61. Retrieved from www.springerlink.com

Tiliouine, H. & Belgoumidi, A. (2009). An Exploratory Study of Religiosity, Meaning in Life and Subjective Wellbeing in Muslim Students from Algeria. Applied Research in Quality of Life Volume 4, Issue 1, pp 109-127. doi:10.1007/s11482-009-9076-8

UK Civil Society Almanac. (2016). Volunteering rates and overview. Retrieved from https://data.ncvo.org.uk/a/almanac16/volunteer-overview

Von Essen, J., Hustinx, L., Haers, J. & Mels, S. (2015). Religion and Volunteering. Nonprofit and Civil Society Studies. Springer International Publishing. Chapter 2, 23-40 doi: 10.1007/978-3-319-04585-6_2

Weerts, D., Cabrera, A. & Sanford, T. (2010). Beyond Giving: Political Advocacy and Volunteer Behaviors of Public University Alumni. Research in Higher Education 51, nr. 4, 346–65. doi:10.1007/s11162-009-9158-3

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Tiemeijer, W.L. (2010). Hoe mensen keuzes maken: De psychologie van het beslissen. Amsterdam University Press. Retrieved from http://www.oapen.org/search?identifier=401762

Wighting, M.J. &  Liu.J. (2009). Relationships between Sense of School Community and Sense of Religious Commitment among Christian High School Students. Journal of Research on Christian Education 18, no.1: 56–68. doi:10.1080/10656210902751834

Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology 26:215–40. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Young-Joo,L. & Brudney, J.L. (2012). Participation in formal and informal volunteering: Implications for volunteer recruitment. Non-profit Management & Leadership 23, nr.2, 159–80. doi:10.1002/nml.21060

Download scriptie (1.16 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Tine Zutterman