Van journalist tot moraalridder: rapporteren Vlaamse kranten te eenzijdig rond Europese vluchtelingencrisis?

Charlotte
Teunis

‘In het vluchtelingendossier beperkt onze pers zich niet tot commentaar op wat anderen doen, ze neemt zelf het voortouw. Ze bepleit nadrukkelijk meer solidariteit.’ Een rake uitspraak van voormalig columnist voor de Standaard, Rik Torfs, op 7 september 2015. Enkele dagen voordien haalde de foto van de verdronken Syrische kleuter, Aylan Kurdi, wereldwijd nog de voorpagina’s. Een onnodige uithaal van Torfs naar de Vlaamse pers of is het pluralisme écht ver zoek?

Ridder te paard trekt ten strijde

In september 2015 verscheen in De Groene Amsterdammer kritisch stuk van Anton Jäger over ‘waarom afwijkende meningen in Vlaanderen niet populair zijn’. Enkele weken geleden nog stak het satirische tv-programma De Ideale Wereld de draak met het feit dat de VRT ervan beschuldigd werd te 'links' te zijn, en dus niet alle stemmen in het politieke spectrum aan bod zou laten komen. Acht september schreef Leo Neels voor VRT NWS nog een stuk over de rol van de journalist in de democratische maatschappij. Gaat het hier om een trend die het pluralisme van de pers – en dus indirect het goed functioneren van de democratie – bedreigt? Deze masterproef deed een eerste aanzet om deze mogelijke ontwikkeling wetenschappelijk te onderzoeken.

Te weinig stemmen nefast voor democratie

Een zeker pluralisme in de pers, waarin alle mogelijke meningen en stemmen over een thema aan bod komen, is maatschappelijk belangrijk. De media spelen dan ook een sleutelrol in het publieke debat. Als zij echter te eenzijdig rapporteren en dus maar een beperkt aantal stemmen naar voren brengen, kan er van een debat weinig sprake zijn.

Als “vierde pijler van de democratie” heeft de journalistiek de functie om burgers inzicht te verschaffen in politiek, rechtspraak en samenleving zodat ook zij hun rol in de democratische samenleving kunnen vervullen, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij maatschappelijke organisaties of door hun stem uit te brengen bij verkiezingen. Als de pers over een bepaald thema te eenzijdig rapporteert, kan de burger geen goed geïnformeerde keuze maken.

Als de pers over een bepaald thema te eenzijdig rapporteert, kan de burger geen goed geïnformeerde keuze maken.

Democratie en media zijn dus niet los te denken van elkaar: als de democratie niet goed functioneert, heeft de journalistiek het vaak moeilijk om onafhankelijk en professioneel te werken, wat menig ondemocratisch regime al aantoonde. Anderzijds is het ook zo dat, als de journalistiek niet goed functioneert, een democratie ook vaak niet volledig mogelijk is.

Van journalist tot moraalridder

Volgens de column van Torfs pleiten Vlaamse journalisten in artikels over de Europese vluchtelingencrisis vooral voor solidariteit, menselijkheid en mededogen. Zo schrijft hij ‘Ondertussen pleit onze pers voortdurend voor meer menselijkheid en mededogen. Voor generositeit, het opgeven van het wederkerigheidsbeginsel, het verlaten van een troosteloos do ut des (Latijn: ik geef met de bedoeling dat jij geeft: nvdr).’ Torfs gaat echter nog verder dan dat en bestempelt de Vlaamse journalisten als echte ‘moraalridders’ die ‘op een vrij gelijklopende manier naar maatschappelijke ontwikkelingen kijken’.

Torfs is niet de enige wetenschapper die zijn bezorgdheid uitte over dit mogelijke ‘eenheidsdenken’. Ook Frank Thevissen, Vlaams communicatiewetenschapper, heeft het in zijn boek De Vierde Macht over een gebrek aan pluralisme. Hij geeft aan dat er voor ‘onverdraagzame’ stemmen in de media geen plaats is, ook deels omdat er een te nauwe band bestaat tussen politici en journalisten. Verder haalt hij het economische aspect aan als mogelijke oorzaak van het gebrek aan pluralisme. De pers zou wel eens enkel die stemmen aan bod kunnen laten komen waarvan ze weet dat ze goede verkoopcijfers garanderen.

Waarden onder de loep

Nieuws kan opgevat worden als een sociale constructie. De journalist kan volgens de methode van deze paper, kritische discoursanalyse, volgens bepaalde taalkundige middelen waarden doordrukken in zijn of haar artikels. Dit onderzoek bekijkt waarden voor de Vlaamse pers in het kader van de Europese vluchtelingencrisis.

De paper bekijkt hoe bepaalde ‘gekleurde’ waarden zoals menselijkheid, solidariteit en mededogen en hun tegengestelden onmenselijkheid, egoïsme en onverschilligheid in artikels van vier verschillende Vlaamse kranten worden geëvalueerd. Alle artikels hebben als thema de Europese vluchtelingencrisis. De vier kranten die onderzocht worden zijn Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard en De Morgen, de twee meest gelezen populaire kranten en kwaliteitskranten in Vlaanderen. Het onderzoek bekeek of de waarden effectief aan bod kwamen in de artikels, hoe de betreffende journalist of persoon aan het woord de waarde evalueerde en of er over alle kranten heen een trend te bespeuren was in die evaluaties.

Volgens de column van Torfs pleiten Vlaamse journalisten in artikels over de Europese vluchtelingencrisis vooral voor solidariteit, menselijkheid en mededogen.

In het algemeen kregen de “positieve” waarden een wenselijke stempel en de “negatieve” waarden een onwenselijke. Hoewel het onderzoek en de methode te beperkt zijn om een algemene conclusie te trekken, leek er wel een zeker eenheidsdenken op te duiken over alle kranten heen. De meeste kranten evalueerden de waarden op eenzelfde manier.

Teken aan de wand

Hoewel de conclusies van het onderzoek met de nodige voorzichtigheid moeten bekeken worden en op geen enkele manier representatief zijn voor de volledige Vlaamse pers, brengt dit onderzoek toch een belangrijk aandachtspunt naar voren en kan het een startpunt zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek naar eenheidsdenken binnen de Vlaamse pers.

Dit onderzoek scherpt ook het besef aan dat met een kritische blik naar de pers kijken geen overbodige luxe is. Zoals ook de literatuur in het onderzoek aangeeft, speelt er toch steeds een zekere subjectiviteit binnen het vak. Voor de lezer is het onontbeerlijk zich hiervan bewust te zijn of worden.

Heeft Torfs dus gelijk in zijn kritische bemerkingen ten opzichte van de Vlaamse pers? Zijn Vlaamse journalisten de nieuwe moraalridders van vandaag de dag? Hoewel dit onderzoek een voorzichtige ‘ja’ zou kunnen opperen, is er nog veel toekomstig onderzoek nodig om hier een sluitend antwoord op te kunnen geven. Eén ding is wel zeker: als dit het geval is, staat er meer op het spel dan enkel het gelijk van Torfs.

 

Bibliografie

Abbeloos, J. (2015, augustus 29). 'Ook vluchtelingen kunnen iets terugdoen, vaak willen ze niet liever'. De Standaard, p. 8.

Achcar, G. (2013). The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising. California: University of California Press.

Allison, R. (2013). Russia and Syria: explaining alignment with a regime in crisis. International Affairs, 89(4), 795-823.

Amkreutz, R. (2015, september 2). Duitsland toont zijn gastvrije kant. De Morgen, p. 4.

Andries, S. (2015, september 5). Nog nachten kamperen. Het Nieuwsblad, p. 4.

Andries, S. (2015, september 2). N-VA verdeeld over klusjes voor vluchtelingen. Het Nieuwsblad, p. 10.

Asseburg, M., & Wimmen, H. (2017, april 27). The Civil War in Syria and the Impotence of International Politics. Opgehaald van SWP: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikatione…

Bacelle, L. (2015, september 5). "Na die foto moest ik iets doen". Het Laatste Nieuws, p. 42.

Baker, P., & McEnery, T. (2005). A corpus-based approach to discourses of refugees and asylum seekers in UN and newspaper texts. Journal of Language and Politics, 4(2), 197-226.

Bednarek, M. (2006). Evaluation in Media Discourse - Analysis of a Newspaper Corpus. Londen: Continuum.

Benyaich, B. (2015, augustus 222). Immigratie hou je niet tegen, maar kun je wel managen. De Morgen, p. 24.

Benyaich, B. (2015,augustus 28). Ook solidariteit kent haar grenzen. De Morgen, p. 32.

Bergmans, E. (2015, juli 2015). 'Wij hebben het hier potverdorie goed'. De Standaard, p. 10.

Bouckaert, P. (2015, september 4). Waarom ik een vreselijke foto van een verdronken kind heb gedeeld. De Morgen, p. 36.

Brekke, J.-P., & Brochmann, G. (2015). Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies, 28(2), 145-162.

Bybee, J., Perkins, R., & Pagliuca, W. (1994). The Evolution of Grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: The University of Chicago Press.

Cattebeke, H. (2015, augustus 14). Theo Francken. Het Nieuwsblad, p. 8.

Chilton, P. (2005). A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, methodology and interdisciplinarity. Amsterdam en Philadelphia: John Benjamins.

Chomsky, N. (1989). Necessary Illusions. Londen: Pluto Press.

Cohen , P. (2014). Pensée unique, fracture sociale, populisme. Le Débat, 1, 41.

Collins. (2017, mei 24). Synonyms of 'compassion'. Opgehaald van Collins English Thesaurus: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/compassi…

Cottyn, H. (2015, augustus 29). 'Sta klaar om te vertrekken'. De Standaard, p. 36.

Coudron, Y. (2015, augustus 27). 'We moeten inzetten op vrijwillige terugkeer'. Het Nieuwsblad, p. 20.

Coupland, R. (2001). Humanity: What is it and how does it influence international law? International Review of the Red Cross.

Crombez, J. (2015, september 3). Niet de vluchtelingen maar Rutten holt onze sociale zekerheid uit. De Morgen, p. 32.

De Gucht, K. (2015, augustus 14). Karel De Gucht. Het Laatste Nieuws, p. 2.

De Herdt, T. (2015, augustus 31). De liberaal en de struisvogel. De Standaard, p. 38.

De Meyer, K. (2015, augustus 29). Smokkelaars laten 71 vluchtelingen stikken in koelwagen Ook een baby en 3 jongetjes. Het Laatste Nieuws, p. 10.

De Ruyter, K. (2015, augustus 8). 'Dit is Europa, en dit is een complete schande". De Standaard, p. 22.

De Standaard. (2015, augustus 31). Idee Dewael lokt gemengde reacties uit. De Standaard, p. 15.

De Vriendt, W. (2015, augustus 17). De misrekening van Theo Francken. De Standaard, p. 31.

Debusschere, B. (2015, september 3). 'Flessenhals aan Europese buitengrenzen'. De Morgen, p. 2.

Delepeleire, Y., & Winckelmans, W. (2015, augustus 22). Hoe Francken tussen twee vuren belandt. De Standaard, p. 10.

Demeester, F. (2015, augustus 14). "Ze geven zelfs gezinskortingen en garanties". Het Laatste Nieuws, p. 2.

Demets, G. (2016). Framing in de media: de vluchtelingencrisis - Een kwantitatief comparatief onderzoek tussen De Morgen en Het Nieuwsblad. KU Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen.

Desaegher, A. (2016). De juridische bescherming van Internally Displaced Persons/Gevalstudie: Democratische Republiek Congo. Leuven: KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Devos, C. (2015, augustus 31). De passie van Devos. De Morgen, p. 32.

Dooms, N. (2015, september 5). "Angst vluchtelingen is onbeschrijflijk". Het Laatste Nieuws, p. 41.

Duchateau, F. (2015, augustus 28). Een 'nee' voor vluchtelingen is de enige juiste keuze. De Standaard, p. 38.

Eeckhout, B. (2015, augustus 6). Standpunt. De Morgen, p. 2.

Eeckhout, B. (2015, augustus 28). Standpunt. De Morgen, p. 2.

Eenens, Y. (2016). Engelstalige en Nederlandstalige persberichtgeving over vluchtelingencrisis in Europa (zomer 2015). KU Leuven faculteit Sociale Wetenschappen.

Europese Raad. (2016, maart 18). European Council. Opgehaald van Council of the European Union: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-tu…

Eurostat. (2016). Asylum in the EU Member States - Record number of over 1.2 million first time - Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships. Eurostat.

Eurostat. (2017, mei 23). Asylum statistics. Opgehaald van Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_stat…

EV. (2015, september 4). 5 vragen over foto die de wereld rondging. Het Laatste Nieuws, p. 4.

Fairclough, N. (1995). Media Discourse. Londen: Edward Arnold.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse - Textual analysis for social research. Londen: Routledge.

Fleischmann, K. R. (2014). Information and Human Values. North Carolina, Chapel Hill: Morgan & Claypool.

Fluit, A. (2015, september 2). Duitsland toont zijn gastvrije kant. De Morgen, p. 4.

Fluit, A. (2015, september 1). MERKEL roept EU weer tot de orde. De Morgen, p. 1.

Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London and New York: Routledge.

Fowler, R., & Milis, S. (1997). Discourse. Cornwall: Routledge.

G. A. (2017). Zoeken. Opgehaald van Gopress Academic: http://academic.gopress.be/

Goossens, J. (2015, augustus 25). Van avondland naar migratieland. De Standaard, p. 34.

Goossens, J. (2015, juli 3). Wie durft de Afrikaanse leiders aanspreken? De Standaard, p. 38.

Guild, E., Brouwer, E., Groenendijk, K., & Carrera, S. (2015). What is happening to the Schengen borders? Brussels: Centre for European Policy Studies.

Gurtov, M. (1991). Open borders: A global-humanist approach to the refugee crisis. World Development, 19(5), 485-496.

Hancké, C. (2015, augustus 2015). Een meisje in een roze jurkje glundert. Morgen stiekem de grens over, spannend. De Standaard, p. 12.

Hancké, C. (2015, augustus 21). 'Wij moeten ons land beschermen'. De Standaard, p. 14.

Hazaea, A., Ibrahim, N., & Nor, N. (2014). Dissemination of Human Values: Discourse Analysis of Global Educational Media Texts. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 118, 166-171.

Herremans, B. (2015, juli 10). SOS Syrische christenen. De Standaard, p. 39.

Heyvaert, B. (2015, juli 14). 'De eerste vluchteling die ik in mijn armen had, was een baby'. Het Nieuwsblad, p. 14.

Hitlin, S., & Piliavin, J. A. (2014). Values: Reviving a Dormant Concept. Annual Review of Sociology, 30, 359-393.

Holtland, J. J. (2015, augustus 17). Enkel voor Syriërs: cruise naar nergens. De Morgen, p. 4.

Hooghe, M. (2015, augustus 27). Uiterst rechts is het stil. De Standaard, p. 32.

Hunin, J. (2015, augustus 18). 'Stakkers, maar wat doen ze in ons dorp?'. De Morgen, p. 12.

Huyberechts, P. (2015, juli 31). 'Dit is de schuld van de lakse Fransen'. Het Nieuwsblad, p. 19.

Huyberechts, P. (2015, september 5). Eindeloos wachten, en altijd weer bedrogen en bestolen worden. Het Nieuwsblad, p. 2.

International Organization of Parliaments (IPU). (2001, april 26). Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law. Opgehaald van International Organization of Parliaments: http://www.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf

Iteratief, B. (2013). Bureau Iteratief. Opgehaald van Bureau Iteratief: www.iteratief.nl/wp-content/uploads/.../Kritische-Discoursanalyse-met-n…

Jäger, A. (2015, september 19). Waarom afwijkende meningen in Vlaanderen niet populair zijn - Pax Media. De Groene Amsterdammer.

Jager, K. (2015, augustus 1). Wie geen Calais wil, moet kiezen voor het Australisch model. De Morgen, p. 2.

Janks, H. (1997). Critical Discourse Analysis as a Research Tool. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 18(3), 329-342.

JOB. (2015, september 1). Hoe is de situatie in onze buurlanden? De Morgen, p. 6.

Justaert, M. (2015, augustus 28). 'Uitspraken De Wever slaan juridisch op niets en zijn moreel niet wenselijk'. De Standaard, p. 6.

kdr, & Reuters. (2015, augustus 22). Europese migratiecrisis stijgt naar kookpunt. De Standaard, p. 24.

Khosravinik, M. (2010). The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers: A critical discourse analysis. Journal of Language and Politics, 9(1), 1-28.

Kostina, E., Kretova, L., Teleshova, R., Tsepkova, A., & Vezirov, T. (2015). Universal Human Values: Cross-Cultural Comparative Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 214, 1019-1028.

Lecot, A. (2016). The refugee crisis in Europe: an analysis of young European's perceptions of the problem and preferred solutions. Brussel: KU Leuven.

Lesaffer, P., & Cattebeke, H. (2015, september 5). Gwendolyn Rutten. Het Nieuwsblad, p. 10.

Loobuyck, P. (2015, september 1). Waar blijft premier Michel in het migratiedebat? De Morgen, p. 32.

Loosen, G. (2015, september 2). Burgerlijk ongehoorzaam en gastvrij, ook dat is Hongarije. De Morgen, p. 2.

Malakooti, A. (2016). Assessing The Risks Of Migration Along The Central And Eastern Mediterranean Routes: Iraq and Nigeria as Case Study Countries. Genève: International Organization for Migration.

Masschelin, J. (2015, september 2). Staatloos, dakloos, nutteloos. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Massey, B. L., & Chang, A. L.-J. (2002). Locating Asian Values in Asian Journalism: A Content Analysis of Web Newspapers. Journal of Communication, 52(4), 987-1003.

Mertens, B. (2015, september 3). 10 ton hulpgoederen voor vluchtelingen. Het Laatste Nieuws, p. 19.

Metcalfe-Hough, V. (2015). The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions. Londen: Overseas Development Institute.

Michiels, F. (2015, augustus 24). De trek naar het noorden. De Morgen, p. 18.

Michiels, F. (2015, augustus 29). Op weg naar nergens. De Morgen, p. 30.

Mijlemans, P. (2015, augustus 1). Jungle. Het Nieuwsblad, p. 4.

Moreels, R. (2015, augustus 14). Opener grenzen, bittere noodzaak. De Morgen, p. 23.

Muylaert, J., & Vidal, K. (2015, september 5). 'Wij willen vluchtelingen een eerlijke kans geven'. De Morgen, p. 6.

NDP Nieuwsmedia. (2017, mei 23). Democratie en media: Goede nieuwsvoorziening is van levensbelang voor een democratie. Opgehaald van NDP Nieuwsmedia: http://www.ndpnieuwsmedia.nl/democratie-en-media/

Neyt, G. (2015, september 4). Vlaming wil massaal helpen. Het Nieuwsblad, p. 6.

NVivo. (2017, mei 16). Overzicht aangemaakte query's in NVivo.

NVivo. (2017, mei 6). Overzicht geïmporteerde artikelen De Morgen. Overzicht geïmporteerde artikelen De Morgen.

NVivo. (2017, mei 16). Voorkomen van termen per krant (in %). QSR International.

Palmer, F. R. (2001). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.

Park, J. (2015). Europe's migration crisis. New York: Council of Foreign Relations.

Peeters, T. (2015, augustus 14). 'Ik voer geen rechts beleid'. De Morgen, p. 4.

Peeters, T. (2015, juli 9). Schindler's List in Syrië. De Morgen, p. 3.

Peeters, T. (2015, augustus 26). Steden verwelkomen én vrezen asielzoekers. De Morgen, p. 4.

Pieters, K. (2015, september 5). "Hier is het veilig, hier zijn we gelukkig". Het Laatste Nieuws, p. 41.

Poole, B. (2010). Commitment and criticality: Fairclough's Critical Discourse Analysis evaluated. International Journal of Applied Linguistics, 20(2), 137-155.

Rabaey, M. (2015, juli 30). Jungle van Calais eist mensenlevens. De Morgen, p. 17.

Reuse, S. (2015, september 2015). 'Het wordt wel wat wennen om asielzoekers in onze straten te zien'. Het Nieuwsblad, p. 40.

Rutten, G. (2015, september 2). En of het liberale standpunt liberaal is. De Morgen, p. 32.

Saenen, V. (2015, september 2). Trein Naar Westen Zit Vol. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Salumu, T. (2015, augustus 11). Belg in de bres voor verminkte kleuter. De Standaard, p. 11.

Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture.

Schwartz, S. H. (z.d.). Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications. Jeruzalem: The Hebrew University of Jerusalem.

SDF. (2015, augustus 3). Noodaanpak bij Calais werpt vruchten af. De Standaard, p. 11.

Segers, J. (2015, september 5). "Ik laat mij geen schuldgevoel aanpraten". Het Laatste Nieuws, p. 12.

Segers, J. (2015, augustus 4). Onze Opinie. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Segers, J. (2015, augustus 22). Onze Opinie. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Segers, J. (2015, augustus 12). Onze Opinie. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Segers, J. (2015, augustus 20). ONZE OPINIE. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Segers, J. (2015, augustus 27). ONZE OPINIE. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Segers, J. (2015, september 4). ONZE OPINIE. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Semetko, H., & Valkenburg, P. (2000). Framing European politics: a content analysis of press and television news. Journal of Communication, 50(2), 93-109.

Sheyholislami, J. (2015). Critical Discourse Analysis. Ottawa: Carleton University.

Sinardet, D. (2015, augustus 29). "'Nee' tegen vluchtelingen is enige juiste keuze'. Het Laatste Nieuws, p. 41.

Sowińska, A. (2013). A critical discourse approach to the analysis of values in political discourse: The example of freedom in President Bush’s State of the Union addresses (2001–2008). Discourse & Society, 24(4), 792-809.

Spates, J. L. (1983). The Sociology of Values. Annual Review of Sociology, 9, 27-49.

Standaard, D. (2015, augustus 26). Een vluchteling is geen kanarie. De Standaard, p. 36.

Steinbock, D. (1998). Interpreting the refugee definition. UCLA Law Review, 733-816.

Thesaurus. (2017, mei 24). 'solidarity'. Opgehaald van Dictionary.com: http://www.thesaurus.com/browse/solidarity

Torfs, R. (2015, september 7). De kloof tussen de pers en de burger. De Standaard, p. 10.

Torfs, R. (2015, augustus 31). Het Verschil. De Standaard, p. 10.

UNESCO. (2002). Learning to be: A holistic and integrated approach to values education for human development: Core values and the valuing process for developing innovative practices for values education toward international understanding and a culture of peace. . Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education .

UNHCR. (2011). Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Van Dale Online Woordenboeken. (2017, mei 6). Zoektermen query's NVivo. Van Dale Online Woordenboeken.

Van De Genachte, X. (2013). De evolutie van de notie “radicalisering” in het discours en beleid van de EU. Gent: Universiteit Gent - Departement EU-Studies.

Van den Broucke, S., Noppe, J., Stuyck, K., Buysschaert, P., Doyen, G., & Wets, J. (2015). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2015. Antwerpen/Brussel: Steunpunt Inburgering en Integratie/Agentschap Binnenlands Bestuur.

Van Der Kelen, L. (2015, juli 27). LVDK op maandag. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Van Der Kelen, L. (2015, augustus 10). LVDK op maandag. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Van Der Mensbrugghe, T. (2015, augustus 10). 61% van de Belgen wil minder migranten. De Morgen, p. 17.

Van Dijk, T. A. (1993). Elite Discourse and Racism. Londen: Sage Publications.

Van Eenaeme, L. (2015, augustus 25). Dekens, schoenen en... 8 kilo neuzekes. Het Laatste Nieuws, p. 17.

Van Engeland, N. (2016). Beeldvorming van de vluchtelingencrisis: Framing van de vluchtelingencrisis in de geschreven Belgische en Britse pers. KU Leuven faculteit Sociale Wetenschappen.

Van Gorp, B. (2005). Victims and intruders in the Belgian Press Coverage of the Asylum Issue. European Journal of Communication, 20(4), 484-507.

Van Haute, G. (2015, september 5). "Vluchtelingen verdienen onze hulp". Het Laatste Nieuws, p. 43.

Van Horenbeek, J. (2015, september 4). De rij wordt korter, belooft Michel. De Morgen, p. 1.

van Keymeulen, K. (2015, september 4). 'We worden overspoeld met hulp voor vluchtelingen'. Het Nieuwsblad, p. 23.

van Kol, A. (2017). Egoïsme. Opgehaald van Syoniemen.net: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ego%C3%AFsme

van Kol, A. (2017). Mededogen. Opgehaald van Synoniemen.net: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=mededogen

van Kol, A. (2017). Menselijkheid. Opgehaald van Synoniemen.net: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=menselijkheid

van Kol, A. (2017). Onverschilligheid. Opgehaald van Synoniemen.net: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=onverschilligheid

van Kol, A. (2017). Solidariteit. Opgehaald van Synoniemen.net: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=solidariteit

van Kol, A. (2017). Verdeeldheid. Opgehaald van Synoniemen.net: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verdeeldheid

Vandekerckhove, S. (2015, augustus 29). 'Schaam u, meneer De Wever'. De Morgen, p. 12.

Vanden Berghe, B. (2015, augustus 29). Migratie is een ander woord voor ongelijkheid. De Standaard, p. 42.

Vidal, K. (2015, augustus 27). Hard maakt plaats voor humaan. De Morgen, p. 6.

Vidal, K. (2015, augustus 21). Hooggeschoolde migranten stoten op glazen plafond. De Morgen, p. 4.

VK. (2015, augustus 28). Vluchtelingen sterven niet ver van Europese top. De Morgen, p. 3.

Voorstander. (2015, september 4). Vlaams noodkamp dag vroeger open. Het Laatste Nieuws, p. 2.

Vranckx, R. (2015, september 5). Dit moet ons ook lukken. De Morgen, p. 24.

Wauters, R. (2015, augustus 7). Te snel, te hard, te zacht? Nooit goed. De Morgen, p. 1.

Weis, P. (z.d.). The Refugee Convention, 1951 - The Travaux Preparatoires Analysed With A Commentary By Dr Paul Weis. Cambridge: Research Centre for International Law .

Widdowson, H. G. (1995). Discourse analysis: a critical view. Language and Literature, 4(3), 157-172.

Widdowson, H. G. (2004). Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.

Wikipedia. (2017, januari 16). Het Laatste Nieuws. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laatste_Nieuws

Wikipedia. (2017, januari 17). Het Nieuwsblad. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Nieuwsblad

Wodak, R. (2007, mei). What Is Critical Discourse Analysis? - Ruth Wodak in Conversation With Gavin Kendall. (G. Kendall, Interviewer)

Yongbing, L. (2005). The construction of cultural values and beliefs in Chinese language textsbooks: A critical discourse analysis. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 26(1), 15-30.

Download scriptie (1.51 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Luc van Doorslaer