De lokale diensteneconomie: een springplank of een valkuil voor doelgroepmedewerkers?

Daphné
Crombez

 

Inleiding

In onze huidige samenleving wordt steeds meer nadruk gelegd op het activeren van mensen naar betaald werk. Op die manier wordt iedere burger verantwoordelijk gesteld voor zijn/haar inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De sector sociale economie poogt om kwetsbare burgers, die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt hierbij te helpen.

 De sociale economie, wat is dat nu eigenlijk?

Het zijn bedrijven en initiatieven die een bepaalde maatschappelijke meerwaarde trachten te verwezenlijken door kwetsbare burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Tegelijkertijd trachten deze bedrijven en organisaties een kwaliteitsvolle dienstverlening te voorzien. Globaal gezien bestaat de sociale economie uit twee grote subsectoren, namelijk ‘maatwerk voor collectieve inschakeling’, beter gekend als de sociale en beschutte werkplaatsen en ten tweede de lokale diensteneconomie.

De lokale diensteneconomie

In deze masterproef wordt het nieuwe decreet lokale diensteneconomie onder de loep genomen. Dit decreet verwacht dat doelgroepwerknemers binnen de termijn van vijf jaar doorstromen uit de lokale diensteneconomie naar de reguliere arbeidsmarkt. Er wordt met andere woorden uitgegaan van het feit dat doorstroom binnen deze periode voor iedere doelgroepwerknemer haalbaar en wenselijk is. Op de werkvloer trachten de zogenaamde werkvloerbegeleiders deze doelgroepwerknemers te begeleiden gedurende deze vijf jaar. Voor hen blijft het een zoektocht naar mogelijke manieren om doelgroepwerknemers klaar te stomen voor het economisch circuit. Het is namelijk niet voor iedereen even vanzelfsprekend dat doorstroom naar de arbeidsmarkt een succesverhaal wordt. Er wordt vaak gesproken over een te zware rugzak die deze mensen met zich meeslepen:

“En als die rugzak veel te zwaar werd of is, dan merk je wel dat dat mogelijks een factor is waar mensen op afhaken. Omdat je eerst die andere problematiek moet aanpakken, buiten de werksituatie, vooraleer je terug kunt werken.” (Respondent 12)

 

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten tonen aan dat zowel determinanten bij instroom, gedurende het inschakelingstraject, als bij doorstroom een cruciale rol spelen bij het activeren van doelgroepwerknemers.

1.      Determinanten bij instroom in de lokale diensteneconomie

Een eerste belangrijke factor die doorstroom naar de arbeidsmarkt kan belemmeren is het voorgestructureerde kader waarin werkvloerbegeleiders moeten werken. De indiceringsmethode staat nog niet volledig op punt, waardoor het niet gemakkelijk is om doelgroepwerknemers toe te leiden naar geschikte vacatures. De VDAB zou de toegangspoort tot lokale diensteneconomie moeten vormen, maar dit wordt door organisaties ervaren als een inperking van hun beslissingsbevoegdheid. Op die manier hebben ze minder controle over de instroom van doelgroepwerknemers. Als tegenreactie organiseren sommige organisaties zelf een pre-screening, waarbij geschikte kandidaten geselecteerd worden en bijgevolg doorgestuurd worden naar de VDAB.

Een tweede belemmerende factor is het feit dat aanwervingsprocedures als omslachtig ervaren worden. Hierdoor gaat heel wat tijd verloren, wat niet motiverend is voor doelgroepwerknemers naar activering toe. Vacatures moeten sneller ingevuld worden.

Tenslotte hebben verschillende respondenten het gevoel dat de criteria waaraan doelgroepwerknemers moeten voldoen strikter geworden zijn. Hierdoor wordt de groep mensen die kans maken op een statuut lokale diensteneconomie kleiner. Mensen mogen niet ‘te sterk’ maar ook niet ‘te zwak’ zijn om een kans te maken op doorstroom. Verschillende respondenten stellen dat de startcompetenties en functieprofielen die verwacht worden voor openstaande LDE-vacatures, niet stroken met het profiel dat instroomt. Er is dus sprake van een mismatch tussen de kleine instromende doelgroep en de tewerkstellingsmogelijkheden.

 

2.      Determinanten gedurende het inschakelingstraject

De bedoeling van het inschakelingstraject is om een competentieversterkend traject op te zetten, gedurende vijf jaar. Om dit traject enigszins te kunnen opvolgen, worden organisaties verplicht om persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen en bij te houden. Deze documenten werken volgens het merendeel van de bevraagde werkvloerbegeleiders als faciliterende factor bij doorstroom naar het NEC. Desalniettemin moet werkvloerbegeleiding bereid zijn om met deze documenten aan de slag te gaan. Sommige respondenten gaven aan dat ze dit tijdsverspilling vinden gezien ze niet weten waartoe deze plannen leiden. Daarnaast moet er vanuit de organisatie voldoende tijd en ruimte vrij gemaakt worden zodat de werkvloerbegeleiding de mogelijkheid heeft om op een goede manier met deze plannen om te gaan.

Een ander spanningsveld heerst tussen een ‘brede’ invulling van competentieversterking en een eerder ‘nauwe’ invulling. Praktisch alle respondenten stellen dat een arbeidsgerichte opleiding een cruciale factor vormt voor doorstroom naar het NEC. Het inzetten op opleiding wordt decretaal niet verplicht en verschilt dus van werkgever tot werkgever. Vanuit verschillende hoeken wordt gepleit voor het verplichten van opleidingen voor doelgroepwerknemers, gezien dit extra kansen kan bieden.

Tenslotte wordt zowel er amper aandacht besteed aan persoonlijke problematieken van werknemers en kwaliteitsvolle begeleiding. Dit blijkt daarentegen een belangrijke factor te zijn in het kader van activering naar werk. Er wordt bijgevolg gepleit voor een traject met voldoende aandacht voor het versterken van het zelfbeeld en oplossen van concrete armoededrempels die in de weg kunnen staan voor een succesvol activeringstraject.

 

3.      Determinanten bij doorstroom naar NEC

Inschakelingstrajecten LDE lijken volgens bepaalde respondenten niet goed afgestemd te zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Zo stellen ze dat bepaalde jobs waarvoor doelgroepwerknemers opgeleid worden, niet bestaan in het NEC. Er is blijkbaar een kloof tussen de lokale diensteneconomie en de arbeidsmarkt, die moeilijk overbrugbaar is zonder samenwerking, afstemming en dialoog tussen betrokken partners. Samenwerkingsverbanden zouden een hefboom kunnen vormen voor betere afstemming en overleg tussen de arbeidsmarkt, de lokale diensteneconomie en de VDAB. Deze samenwerkingen dienen echter wel structureel ingebed te worden.

Gezien het om een kwetsbare doelgroep gaat, blijkt opvolging, begeleiding en ondersteuning na doorstroom cruciaal te zijn. In theorie wordt vanuit het uitvoeringsbesluit doorstroombegeleiding voorzien, maar in de praktijk is deze doorstroombegeleiding er vooralsnog niet. Dit zorgt voor heel wat problemen en frustraties op de werkvloer. Verschillende organisaties stellen dat ze doen wat ze kunnen om doelgroepwerknemers te helpen zoeken naar vacatures en klaar te stomen voor sollicitaties, maar dat dit niet altijd even simpel is gezien ze beperkt zitten qua tijd en middelen.

 

Tot slot

Tenslotte wordt deze masterproef afgesloten met enkele achterliggende activeringslogica’s, die de handelingsruimte van lokale diensteneconomie-organisaties en van de VDAB bepalen. Deze logica’s, die zodanig ingebed zitten in onze samenleving, proberen bepaalde belemmerende en faciliterende factoren voor doorstroom beter te kaderen.

Bibliografie

Art. 2, KB 26 februari 2016 betreffende de wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, BS 25 maart 2016.

 

Baarda, B., De Goede, M., & Teunissen, J. (2009). Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (2de ed.). Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers B.V.

 

Bourgeois, G. (2010). Groenboek interne staatshervorming. Brussel, België: Vlaamse Regering.

 

Cace, S., Stanescu, S. M. (2013). Role of the Social Economy to Increase Social Inclusion. Social and Behavioral Sciences, 92, 117-121. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.646

 

Campaert, G. (2008) Activering, de koninklijke weg uit armoede? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 18(1), 119-122.

 

Cantillon, B. & Van Lancker, W. (2013). Three Shortcomings of the Social Investment Perspective. Social Policy and Society, 12(4), 553-564. doi: 10.1017/S1474746413000080

 

Cantillon, B. (2000). De ‘Derde Weg’ voorbij: van de actieve naar de pluri-actieve welvaartsstaat. Oikos, 13, 35-40. Geraadpleegd op http://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2000/oikos-13-1-2000/3…

 

Cantillon, B. (2009). De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? Geraadpleegd op Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/de%20paradox…

 

Cantillon, B., & De Maesschalck, V. (2012). De sociale investeringsstaat: enkele kritische overwegingen bij een nieuw beleidparadigma. Geraadpleegd op Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=node/3629

 

Carter, E., & Whitworth, A. (2015). Creaming and Parking in Quasi-Marketised Welfare-to-Work Schemes: Designed Out Of or Designed In to the UK Work Programme? Journal of Social Policy, 44(2), 277-296. doi: 10.1017/S0047279414000841

 

Claassen, R.J.G. (2012). Neoliberalisme als politieke filosofie. In M. Terpstra (Ed.), Onenigheid en gemeenschap Basisboek politieke filosofie (pp. 513-527). Amsterdam: Boom.

 

Cousaert, P. (2015). Screeningsinstrument versterkt samenwerking VDAB-OCMW. Geraadpleegd op http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/screeningsinstrumentmoetzorgenvoorver…

 

Cox, R. H. (1998). The Consequences of Welfare Reform: How Conceptions of Social Rights are Changing. Journal of Social Policy, 27(1), 1-16. doi:10.1017/S0047279497005163

 

D’haese, C. (2010). De historische evolutie van de rechten en plichten in de werkloosheidsverzekering. (Masterproef, Universiteit Gent, België). Geraadpleegd op  http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/447/RUG01-001459447_2011_0001…

 

De Bie, M. (2015). Sociale Agogiek: een Sociaal-Pedagogisch Perspectief op Sociaal Werk. Gent, België: Academia Press

 

De Bie, M., & Vandenbussche, J. (2016). OCMW-praktijk op de spanning tussen bijstand als sociaal beleidsinstrument en bijstand als sociaal grondrecht. In M. De Wilde, B. Cantillon, F. Vandenbroucke, & M. De Bie (Ed.), 40 jaar OCMW en bijstand (pp. 49-64). Leuven/Den Haag, België: Acco.

 

De Ceuninck, K. (2009). Over de bestuurlijke schaal van de Vlaamse lokale overheden. In Vlaamse adviesraad voor bestuurszaken (Ed.). Vlaamse adviesraad voor bestuurszaken - Memorandum 2009-2014. Aanbevelingen voor een krachtig bestuurlijk beleid (pp. 73-128). Geraadpleegd op https://biblio.ugent.be/publication/537878/file/594141

 

De Clercq, M. (2008). Beleidsnota Economie en Werk 2008-2012. Samen werken aan een ondernemende stad. Geraadpleegd op Stad Gent: http://docplayer.nl/9065840-Beleidsnota-economie-werk-2008-2012.html

 

De Mey, R. (2008). Organisatie en ontwikkeling van de sociale economie. Geraadpleegd op Steunpunt Werk en Sociale Economie: http://www.werk.be/sites/default/files/Onderzoek_Orga nisatie_en_ontwikkeling_van_de_SE.pdf

 

De Wilde, M., & Marchal, S. (2016). De voorwaardelijkheid van de bijstand: de werkbereidheidseis. Boek 40 jaar OCMW. In M. De Wilde, B. Cantillon, F. Vandenbroucke, & M. De Bie (Ed.), 40 jaar OCMW en bijstand (pp. 86-105). Leuven/Den Haag, België: Acco.

 

Dean, H. (2003). Re-conceptualising Welfare-To-Work for People with Multiple Problems and Needs. Journal of Social Policy, 32(3), 441-459. doi:10.1017/S0047279403007062

 

Deeming, C. (2015). Foundations of the Workfare State. Reflections on the Political Transformation of the Welfare State in Britain. Social Policy & Administration, 49(7), 862-886. doi: 10.1111/spol.12096

 

Defourny, J., & Pestoff, V. (2008). Towards a European conceptualization of the third sector.  In Defourny, J., Borzaga, C., Evers, A., & Spear, R. (Ed.), Images and concepts of the third sector in Europe (pp. 3-12). Bingley, UK: Emerald.

 

Deleeck, H., & Cantillon, B. (2008). De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. Leuven, België: Acco.

 

Develtere, P., Nicaise, I., Pacolet, J., Gijselinckx, C., Van Gyes, G., Winters, S., Hedebouw, G.,  & Bachus, K. (z.d.).  Middenveld en sociale economie. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven.

 

Dwyer, P. (2004), Creeping Conditionality in the UK: From Welfare Rights to Conditional Entitlements? Canadian Journal of Sociology, 29(2), 265–87. doi: 10.1353/cjs.2004.0022

 

ESF. (z.d.). Sociale economie. Geraadpleegd op http://esf-vlaanderen.be/nl/inspiratiebron/themas/sociale-economie/soci…

 

Frans, M., & Vranken, J. (2000). Tussen welzijn en werk. Een eigen plaats voor Arbeidszorg. Geraadpleegd op UFSIA Universiteit Antwerpen: http://de-zutters.wikidot.com/tussen-welzijn-en-werk-een-eigen-plaats-v…

 

Geldof (2002). Levenskwaliteit, pluri-activiteit en combinatiebeleid. Een kritiek op de over-actieve welvaartsstaat. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 12(4), 33-41.

 

 

Geldof, D., & Van Menxel, G. (1998). Het activeringsdebat gaat verder. Alert, 24, 1-47. Geraadpleegd op http://www.alertonline.be/Portals/pow/alert/pdf/AT24147HAGV8GD.pdf

 

Gemeenteraad Stad Gent. (2016). Subsidieaanvraag ‘Doorstroom Lokale Diensteneconomie’ bij het Europees Sociaal Fonds en samenwerkingsovereenkomst VDAB – mandaathouder Sociale Economie voor de periode van 1/09/2016 tot 31/12/2017. Geraadpleegd op Stad Gent: http://qbesluit.gent.be/do/publication/16.0920.9830.7843/detail;jsessio…

 

Hartley, J. (2003). On Modernising Governance. British Journal of Management, 14(1), 82-84. doi:10.1111/j.1467-8551.2003.00395.x

 

Hertogen, N. (2013). De sociaal werker in activeringsland. Tot daar en niet verder. Alert, 39, 49-54. Geraadpleegd op http://www.alertonline.be/Portals/pow/alert/pdf/AT390549DSWI6HN.pdf

 

 

Heyvaert, L. (2013). ICF en indicering. [Powerpointslides]. Geraadpleegd op VDAB: http://www.werk.be/sites/default/files/VSAWSE/docs_se/werkervaring/2013…

 

Homans, L. (2014). Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019. Brussel, België: Vlaamse Regering.

 

Homans, L. (2015). Beleidsbrief Sociale Economie 2015-2016 (Report No. 523). Brussel, België: Vlaamse Parlement.

 

Howitt, D. (2011). Qualitative interviewing. In G. Van Hove & L. Claes (Ed.), Qualitative Research and Educational Sciences: A Reader about Useful Strategies and Tools (pp. 77-108). Harlow, Engeland: Pearson Education.

 

Jakubow, A. (2016). Subjective Well-Being and the Welfare State: Giving a Fish or Teaching to Fish? Social Indicators Research, 128(3), 1147-1169. doi: 10.1007/s11205-015-1073-8

 

Janssen, J. (2013). Op zoek naar een werkbaar evenwicht. Een onderzoek naar de manier waarop sociaal werkers in Vlaamse sociale werkplaatsen vorm geven aan de ambiguïteit van hun werking. (Masterproef, Universiteit Gent, België). Geraadpleegd op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/063/375/RUG01-002063375_2013_0001…

 

Janssens, (2015). De ambitie van de actieve welvaartsstaat. Het integrerende karakter van activering: een Antwerpse casestudy. (Masterproef, Universiteit Gent, België). Geraadpleegd op   http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/216/785/RUG01-002216785_2015_0001…

 

Jenson, J., & Saint-Martin, D. (2003). New Routes to Social Cohesion? Citizenship and the Social Investment State. Canadian Journal of Sociology, 28(1), 77–99. doi: 10.2307/3341876

 

Kaplan, A., & Stier, H. (2017). Political economy of family life: couple’s earnings, welfare regime and union dissolution. Social Science Research, 61, 43-56. doi: 10.1016/j.ssresearch.2016.06.014

 

Koepel Lokale Diensteneconomie. (2015). Wat is Lokale Diensteneconomie? Geraadpleegd op http://www.lokalediensteneconomie.be/nl/lokale-diensteneconomie/wat-is-…

 

Lamberts, M., & Jacobs, L. (2014). Naar duurzame tewerkstelling van doelgroep­werknemers uit de sociale economie in de reguliere economie. Lessen uit 10 unieke organisatiecases, met bijzondere aandacht voor de bouw- en zorgsector (Report No. 8). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie, Katholieke Universiteit Leuven.

 

Liger, Q., Stefan, M, & Britton, J. (2016). Social Economy. (Report No.578.969). Geraadpleegd op Brussel, België: Europees Parlement.

 

Lorenz, W. (2001). Social Work Responses to ‘New Labour’ in Continental European Countries. British Journal of Social Work, 31(4), 595 – 609. doi: 10.1093/bjsw/31.4.595

 

Lorenz, W. (2016). Rediscovering the social question. European Journal of Social Work, 19(1), 4-17. doi:10.1080/13691457.2015.1082984

 

Maeseele, T. (2012). From charity to welfare rights? A study of social care practices. (Doctoraatsonderzoek, Universiteit Gent, België). Geraadpleegd op https://biblio.ugent.be/publication/3066986/file/4336256.pdf

 

Mason, J. (2002). Qualitative Researching. Londen, England: Sage.

 

Mathijssen, C., & Wildemeersch, D. (2008). Activeringspraktijken in de Sociale Economie: Een casestudie bij buurt- en nabijheidsdiensten. (Doctoraatsonderzoek, Katholieke Universiteit Leuven, België). Geraadpleegd op https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/2015/2/PhD_alles_ oktober.pdf

 

Miller, R., & Brewer, J. (2003). A-Z of Social Research. Londen, England: Sage.

 

Nicaise, I. (2002). Integratie versus uitsluiting. In M. Frans, K. Seynaeve & J. Vranken (Ed.), Balanceren op een slappe koord. Spanningsvelden in de sociale economie (p.143-147). Antwerpen en Apeldoorn, België: Garant.

 

Oosterlynck, S., Loopmans, M., Schuermans, N., Vandenabeele, J., & Zemni, S. (2015). Putting flesh to the bone: looking for solidarity in diversity, here and now. Ethnic and Racial Studies, 39(5), 764-782. doi: 10.1080/01419870.2015.1080380

 

Peck, J., & Theodore, N. (2000). Commentary. ‘Work first’: workfare and the regulation of contingent labour markets. Cambridge Journal of Economics, 24(1), 119-138. doi: 10.1093/cje/24.1.119

 

Pierson, P. (1996). The New Politics of the welfare state. World Politics, 48(2). 143-179.  https://doi.org/10.1353/wp.1996.0004

 

Politeia & VVSG. (z.d.). Sociale economie onder de loep. Brussel, België: VVSG.

 

Reulink, N., & Lindeman, L. (2005). Dictaat kwalitatief onderzoek. Geraadpleegd op

http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/om2_files/syllabus/kwa…

 

Roets, G., Roose, R., Schiettecat, T., & Vandenbroeck, M. (2016). Reconstructing the Foundations of Joined-UpWorking: From Organisational Reform towards a Joint Engagement of Child and Family Services. British Journal of Social Work, 46(2), 306-322. doi:10.1093/bjsw/bcu121

 

Roose, R., Roets, G., & Bouverne- De Bie, M. (2012). Irony and Social Work: In Search of the Happy Sisyphus. British Journal of Social Work, 42(8), 1592-1607. doi:10.1093/bsjw/bcr163

 

Shutes, I., & Taylor, R. (2014). Conditionality and the Financing of Employment Services – Implications for the Social Divisions of Work and Welfare. Social Policy & Administration, 48(2), 204-220. doi: 10.1111/spol.12057

Snick, A. (2002). Word opgenomen! Activering ter bestrijding van armoede en exclusie: Grenzen en mogelijkheden. Brussel, België: Koning Boudewijnstichting, Vlaamse Overheid.

 

Snick, A., & Robeyns, I. (2004). Werk-tekst over de Economie van het Sociale en het Sociale van de Economie: Een Denkkader voor de Samenwerking tussen Sociale Economie en Commerciële Bedrijven. Geraadpleegd op Flora vzw: http://www.florainfo.be/IMG/pdf/werk-tekst_over_de_economie_van_het_soc…

 

Spear, R. (2008). The Social Economy from the Perspective of Active Inclusion: Employment Opportunities for People far from the Labour Market. Brussel, België: Europese Commissie Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.

 

Van den Bossche, F. (2009). Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014. Brussel, België: Vlaamse Regering.

 

Van den Broeck, G., Gijselinckx, C., & Nicaise, I. (2008). Monitoringinstrument voor de sociale economie in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie, Katholieke Universiteit Leuven.

 

Van den Broeck, G., Vanhoren, I., & Nicaise, I. (2006). De sociale economie wil groeien. Marktniches en groeipotentieel van de sociale economie in Vlaanderen. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid, Katholieke Universiteit Leuven.

 

Van Dooren, G. Kuppens, J., Druetz, J., Struyven L., & Franssen, A. (2012). Sociale activering tussen actief burgerschap en betaalde arbeid. Een verkennend onderzoek naar de praktijk van sociale activering in de Belgische OCMW’s. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid, Katholieke Universiteit Leuven.

 

Van Lancker, W. (2016). Mythes over werkloosheid ontrafeld. Geraadpleegd op Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/SAMPOL_maart…

 

Van Mechelen, N., Zamora, D., & Cantillon, B. (2016). De groei en diversificatie van de bijstandspopulatie. In M. De Wilde, B. Cantillon, F. Vandenbroucke, & M. De Bie (Ed.), 40 jaar OCMW en bijstand (pp. 13-32). Leuven/Den Haag, België: Acco.

 

Van Passel, J., & Vancoillie, J. (2015). Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet. Heule, België: INNI Publishers.

 

Van Rompuy, P. (2001). De Europese welvaartsstaat ter discussie. Leuven: Centrum voor Economische Studiën, Katholieke Universiteit Leuven.

 

Van Vliet, O., & Wang, C. (2015). Social Investment and Poverty Reduction: A Comparative Analysis across Fifteen European Countries. Journal of Social Policy, 44 (3), 611-638. doi:10.1017/S0047279415000070

 

Vandekinderen, C., Roets, G., Vandenbroeck, M., Vanderplasschen, W., & Van Hove, G. (2012). One size fits all? The social construction of disemploy-abled women. Disability & Society, 27(5), 703-716. doi:10.1080/09687599.2012.673275

 

Vandekinderen, C., Roose, R., Van Keer, H., & Roets, G. (2017). Systeem leren en werken in Gent. [Powerpointslides].

 

Vandenbroeck, M. (2017). Het jonge kind en armoedebestrijding. [Powerpointslides].

 

Vlaamse Overheid. (2015). Sociale economie: Lokale diensteneconomie. Brussel, België: Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale economie.

 

Vlaamse Regering. (2013). Besluit van de Vlaamse Regering tot de uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie. Brussel, België: Vlaamse Regering.

 

Vlaamse Regering. (2014). Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019. Brussel, België: Vlaamse Overheid, Departement Kanselarij en Bestuur.

 

VOSEC (2009). Sociale economie: ons antwoord op de crisis. Geraadpleegd op http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/Sociale%20economie%20…

 

Werk.be (z.d.a). Maatwerk. Geraadpleegd op  http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling/soc…

 

Werk.be (z.d.b). Lokale diensteneconomie (LDE). Geraadpleegd op   http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling/soc…

 

Werk.be. (2016). Schorsing Maatwerk. Geraadpleegd op

http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/s…

 

Werkzin-e (2015). Conjunctuur & Arbeidsmarkt: Arbeidspotentieel van laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt.  Geraadpleegd op Werkzin-e, Departement Werk & Sociale Economie:  http://www.werk.be/sites/default/files/E-zines/20150513/conjunctuur-arb…

 

Whitworth, A. (2016). Neoliberal paternalism and paradoxical subjects: Confusion and contradiction in UK activation policy. Critical Social Policy, 36(3), 412-431. doi: 10.1177/0261018315624442 csp.sagepub.com

 

Wright, S. (2013). On ‘Activation Workers’ Perceptions’: A Reply to Dunn (2). Journal of Social Policy 42(4), 829-837. doi: 10.1017/S0047279413000494

 

Zemni, S. (2013). Sociaal werk in tijden van superdiversiteit [Transcript Colloquim Sociaal Werk en Democratie]. Geraadpleegd op http://demos.be/kenniscentrum/artikel/sociaal-werk-in-tijden-van-superd…

Download scriptie (876.53 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Joris De Corte