Minder belastingen én minder administratief werk?

Raf
Matthys

Wie wilt er nu minder belastingen betalen? Iedereen natuurlijk! Wel, stel dat u een vennootschap bezit, dan bestaat de kans dat u gebruik kan maken van enkele fiscale voordelen om zo de belastingen te drukken. Met de wijziging van artikel 15 van het Vennootschapswetboek – het artikel waar de grootte van de onderneming bepaald wordt – is deze kans verhoogd. We kennen het allemaal, dat moment waarop je aanslagbiljet voor je neus ligt en je niet weet hoe het komt dat je zoveel belastingen moet betalen. Wel, voor vennootschappen is dit veel minder moeilijk om te achterhalen. In het algemeen zal er gekeken worden naar het fiscale resultaat dat ze in dat jaar behaald hebben en daar zullen dan enkele voordelen op mogen toegepast worden om zo de belastbare basis te laten zakken.

Wetswijziging

Artikel 15 speelt hierbij een cruciale rol. Dit artikel bepaalt of een vennootschap groot of klein is. Dit verschil in grootte is belangrijk, want er zijn veel fiscale voordelen waar enkel kleine vennootschappen recht op hebben. Zo zal een kleine vennootschap bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de 120% aftrekbaarheid voor beveiligingskosten, van het VVPR- bis regime, van het verhoogde rentetarief bij de notionele intrestaftrek, etc. Op deze manier hebben de kleine vennootschappen dus meer mogelijkheden om de belastingdruk te laten afnemen. We zien hier dus dat een wijziging van dit artikel onmiddellijke gevolgen zal hebben voor sommige vennootschappen. Eind 2015 heeft België naar aanleiding van een Europese richtlijn, dit artikel aangepast. In artikel 15 staan de voorwaarden beschreven waaraan een vennootschap moet voldoen indien ze als klein beschouwd wil worden. Vanaf de invoering van het nieuwe artikel 15 op 1 januari 2016, zijn deze voorwaarden versoepeld. Men zal met andere woorden vanaf dat moment sneller onder de categorie van de kleine vennootschappen vallen en dus gebruik kunnen maken van alle fiscale voordelen voor de kleine vennootschappen.

Voordelige gevolgen

Het sneller “klein” zijn heeft niet enkel fiscale voordelen, maar ook boekhoudkundige. Zo is er samen met de wijziging van artikel 15 veel veranderd in de financiële verslaggeving naar derden toe. We spreken hier dan voornamelijk over de jaarrekening. In de jaarrekeningschema’s is er het een en ander veranderd in de structuur van de balans en de resultatenrekening, maar de voornaamste wijzigingen doen zich voor in de toelichtingen. Vanaf 2016 zijn er voor de kleine vennootschappen veel minder toelichtingen gevraagd. Dit zorgt ervoor dat er een grote besparing aan administratief werk is voor de kleine vennootschappen. We kunnen dus vaststellen dat met de wijziging van artikel 15 van het Vennootschapswetboek er veel veranderd is op zowel fiscaal als boekhoudkundig vlak. Er zullen veel meer vennootschappen onder de categorie van de kleine vennootschappen vallen en dit zal voor hen enkel positieve gevolgen hebben. Vele vennootschappen streven er misschien naar om de beste en de grootste te worden, maar dit kunnen ze nuanceren, want het is toch ook fijn om nog even klein te zijn.

Bibliografie

Aanpassing KMO-definitie (artikel 15 W.Venn.): impact op vrijstellingen van doorstorting. (2016, 2 maart). Geraadpleegd op 6 maart, 2017, van http://www.ikbenboekhouder.be/infobank/nieuws/aanpassing-kmo-definitiea…Clottens, C. (2016, 15 september). Wijzigingen in de jaarrekeningen van vennootschappen vanaf het boekjaar 2016. Geraadpleegd op 28 maart, 2017, van http://www.kvabb.be/nl/informatie/berichten/16/09/15/Wijzigingen-in-de-…Commissie voor boekhoudkundige normen. (2016, 13 januari). CBN-advies 2016/XXX – Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Geraadpleegd op 25 februari, 2017, van http://www.cnc-cbn.be/files/news/link/20160114_NL_ED_Ontwerpadvies_Groo…De Backere, C. (2014, 21 oktober). Naar een autonome fiscale KMO-definitie ? De kleine vennootschap als KMO in fiscalibus : stand van zaken en toekomst perspectieven. Geraadpleegd op, 15 maart, 2017, van https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/470787/2/C.+DE+BACKERE+-…De voordelen van een kleine vennootschap. (2016, 11 maart). Geraadpleegd op 21 april, 2017, van http://www.axxi.be/actualiteit/bekijk/de-voordelen-van-een-kleine-venno…Defosses, A. (z.j.). De aan kmo’s toegekende fiscale voordelen. Geraadpleegd op 14 april, 2017, van https://www.lukvanbiesen.be/wp-content/uploads/2016/06/voor-u-gelezen.p…Europese Unie. (2013, 29 juni). RICHTLIJN 2013/34/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad. Geraadpleegd op, 15 maart, 2017, van http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:001…FOD Financiën. (2016, 10 oktober). Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen. Geraadpleegd op 14 mei, 2017, van http://www.vlaio.be/maatregel/vrijstelling-doorstorting-van-bedrijfsvoo…FOD Financiën. (2017, 17 mei). Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Geraadpleegd op 17 mei, 2017, van http://www.vlaio.be/maatregel/vrijstelling-doorstortingvan-

bedrijfsvoorheffing-voor-onderzoekersFOD Financiën. (2017, 9 mei). Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit

crowdfunding). Geraadpleegd op 12 mei, 2017, van http://www.vlaio.be/maatregel/

vrijstelling-van-roerende-voorheffing-op-interesten-van-leningen-credit-crowdfundingGewijzigde criteria KMO of grote onderneming. (2015, 18 december). Geraadpleegd op 14 april,

2017, van http://www.decostere.be/nl/nieuws/nieuwsb201522Joris, M. & Van Landeghem, A. (2016, 18 februari). Toepassing van de fairness tax: enkele

bedenkingen uit de praktrijk over het unfaire karakter. Geraadpleegd op 27 april, 2017, van

http://www.moorestephens.be/nl/diensten/tax-legal-services/90-toepassin…-

enkele-bedenkingenJustitie. (2016, 13 december). WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. Geraadpleegd op 3 maart, 2017,

van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi

/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999050769&table_name=wetMaes, F. (academiejaar 2015-2016) WIJZIGINGEN IN HET BELGISCHE LANDSCHAP VAN FINANCIELE

RAPPORTERING ALS GEVOLG VAN DE BOEKHOUDRICHTLIJN 2013/34/EU. Geraadpleegd op 24

maart, 2017, van http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/273/412/RUG01-

002273412_2016_0001_AC.pdfOmzetting Europese accountancyrichtlijn: impact voor uw jaarrekening?. (2016, 2 maart).

Geraadpleegd op 28 maart, 2017, van http://ondernemingsdatabank.indicator.be/

jaarrekening/omzetting_europese_accountancyrichtlijn__impact_voor_uw_jaarrekening_/VLT

AFMAR_EU02101801/relatedOpmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag.

(z.j.). Geraadpleegd op 15 maart, 2017, van https://www.nbb.be/doc/ba/

consol/t_conso_n_v201206.pdfVan Crombrugge, S. (2016, 31 januari). CBN over kleine vennootschappen. Geraadpleegd op 1 maart,

2017, van https://biblio.ugent.be/publication/8512686/file/8512688.pdfVan Der Vurst, L. (2015, 23 juni). De “kleine” vennootschap: fiscaal en boekhoudkundig doorgelicht.

Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van http://www.taxworld.be/taxworld/kleinevennootschap-

fiscaal-en-boekhoudkundig-toegelicht.html?LangType=2067Van Hemelen, R. (2016, 18-25 februari). De grootte van de vennootschap in een nieuw

vennootschapsrechtelijk jasje. Geraadpleegd op, 26 februari, 2017, van

http://www.bibf.be/Uploads/Documents/Pacioli%20419_NL_PMS.pdfVan Kerchove, W. (2016). Praktisch Vennootschapsbelasting (Editie 2016). Berchem, België: De

BoeckVerhoogde roerende voorheffing vanaf 01-01-2017. (2016, 24 november). Geraadpleegd op 1 mei,

2017, van http://www.practicali.be/blog/verhoogde-roerende-voorheffing-vanaf-1-ja…-

2017/Verlaagde roerende voorheffing voor KMO’s. (z.j.). Geraadpleegd op 1 mei, 2017, van

http://www.kmocockpit.be/p_975.htmVlaminck, S. (2016). Het boekhoudkundig en fiscaal gunstregime voor kmo-vennootschappen

toegelicht. Mechelen, België: Wolters Kluwer

Download scriptie (1.36 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Christine Onkelinx