Wijsheidstanden verwijderen, is dat wel wijs?

Anna
Ockerman

Wijsheidstanden verwijderen, is dat wel wijs?

 

“To extract or not to extract,

that’s the question”

Cfr. William Shakespeare, Hamlet, 1600

 

Weg met de wijsheidstand, of net niet? Het is een vraag die veel mensen en instanties bezighoudt, waaronder het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het KCE bracht er een rapport1 over uit dat stelt dat er geen bewijs voorhanden is dat het systematisch, preventief verwijderen van wijsheidstanden op jonge leeftijd voordelig is. Men dient met andere woorden het principe “primum non nocere”; “in de eerste plaats niet schaden”, te respecteren en de wijsheidstanden niet weg te nemen. Doch, de wijsheidstand vormt vaak een bron van complicaties in het latere leven, zodat de vraag rijst of het KCE het bij het rechte eind heeft. Bovendien zit een orthodontische behandeling bij adolescenten erg in de lift. Gepaard met deze behandeling wordt er bekeken of de wijsheidstanden moeten verwijderd worden, zodat het dilemma rond extractie zich meer en meer opdringt bij deze groep. Een voorspellingsmethode omtrent de doorbraak en complicatierisico’s van wijsheidstanden zou ons heel wat verder helpen. We gaan op zoek naar de wijsheid achter wijsheidstandextracties.De doorbraak van een wijsheidstand gebeurt niet altijd naar behoren, hoofdzakelijk vanwege plaatsgebrek in de mond. Tanden die niet correct kunnen doorbreken noemt men ‘geïmpacteerd’. Een geïmpacteerde wijsheidstand, of derde molaar (M3) kan volledig ingesloten blijven, of deels door het tandvlees breken (‘erupteren’). Beide gevallen kunnen resulteren in problemen zoals gaatjes (cariës), tandvleesontsteking, beschadiging van andere tanden, of (zeldzamer) cystevorming. Bovendien groeien de wortels van ontwikkelende wijsheidstanden steeds dichter naar het mandibulaire kanaal, een kanaal in de onderkaak waarin een belangrijke zenuwtak loopt: de inferieure alveolaire zenuw. Indien men een tand moet verwijderen die dicht bij dit kanaal ligt, bestaat het risico dat die zenuw beschadigd raakt tijdens de extractie. Hierdoor kan de patiënt tijdelijk of permanent last hebben van tintelingen, en/of een doof of pijnlijk gevoel in onderlip en kin. Derhalve, wordt er vaak beslist om deze tanden, al dan niet preventief, te verwijderen, liefst op jonge leeftijd.

Figuur 1: Een mens heeft vier wijsheidstanden. Twee in de bovenkaak of maxilla (maxillaire wijsheidstanden) en twee in de onderkaak of mandibula (mandibulaire wijsheidstanden).

 

Aldus zou het interessant zijn om de doorbraak, of eruptie, van de wijsheidstand te kunnen voorspellen. Een wijsheidstand die niet correct zal doorbreken kan men immers beter verwijderen om pathologieën te vermijden. Panoramische radiografische beeldvorming kan ons hierbij helpen.

Om het doorbraakpotentieel van derde molaren te onderzoeken, heeft men de leeftijdsafhankelijke evolutie van de onderste kiezen, de mandibulaire molaren, geëvalueerd bij 1000 orthodontisch behandelde patiënten. Dit gebeurde aan de hand van de meting van ‘de inclinatiehoeken’ van de mandibulaire molaren op twee panoramische beelden per patiënt, met een tijdsinterval groter dan één jaar.

Afbeelding verwijderd.

Figuur 2: Meting van de inclinatiehoeken van mandibulaire molaren. Hoek α is de hoek tussen de tweede en derde kies of molaar, hoek β is de hoek tussen de eerste en tweede molaar en hoek γ is de hoek tussen de eerste en derde molaar.

 

Men kon stellen dat hoe groter hoek α tussen de tweede en derde molaar was, hoe kleiner de kans dat de wijsheidstand volledig doorbrak. Meer nog, een inclinatiehoek van een premature (nog niet volgroeide) wijsheidstand groter dan 25 graden ten opzichte van de tweede molaar, was erg ongunstig voor de eruptiekans van die tand. Verder bleek de combinatie van hoek α en hoek β predicitief te zijn voor wijsheidstanderuptie. Men is erin geslaagd om de voorspelling van M3-eruptie in een wiskundig kansmodel te gieten:

 

Wiskundige formule van de voorspelling van wijsheidstanderuptie

 

Afbeelding verwijderd.

 

Het louter opmeten van de twee inclinatiehoeken en invullen van deze formule geeft ons als uitkomst de procentuele kans op eruptie van de premature wijsheidstand (zie Voorbeeld 1 en Voorbeeld 2). De formule is veelbelovend, maar dient verfijnd te worden alvorens ze van toepassing kan zijn in de dagelijkse tandartsenpraktijk.

Afbeelding verwijderd.

Voorbeeld 1: Een wijsheidstand met een kleine eruptiekans. Deze wijsheidstand ligt zwaar gekanteld, en heeft bijgevolg een kleine kans op eruptie. De formule voorspelt dat deze tand een eruptiekans van slechts 23% heeft: y=1.5-0,05*(47,7)-0,03*(13,7)=-1.2 →p=0,23=23%Afbeelding verwijderd.

Voorbeeld 2: Een wijsheidstand met grote eruptiekans. Deze tand lijkt een goede ligging te hebben voor eruptie. De formule voorspelt dat deze tand 72% kans heeft om te door te breken: y=1.5-0,05*(10,2)-0,03*(3,2)=0.9→p=0,72=72%

 

Dit model kan tandartsen en chirurgen helpen bij de beslissing omtrent de verwijdering van wijsheidstanden. Men dient uiteraard steeds rekening te houden met de klinische status en het individuele behandelplan van de patiënt en men mag deze formule dus niet blindelings gebruiken bij de beslissing over een extractie. Bovendien spelen orthodontie en kaakgrootte ook een rol in het verhaal. Men gaat ervan uit dat orthodontie een invloed uitoefent op de wijsheidstandseruptie, alsook de ligging van de wijsheidstand ten opzichte van de naburige molaar en de kaakramus, het opstijgende deel van de kaak dat tot aan de oren rijkt. Deze drie factoren, alsook de verfijning van de wiskundige kansformule, vormen het onderwerp van een volgende fase van het onderzoek naar wijsheidstanderuptie.

Verder kan men panoramische beelden aanwenden bij het evalueren van een mogelijke relatie tussen de wortels van een derde molaar en de inferieure alveolaire zenuw (zie Figuur 3). Een duidelijke relatie tussen de inclinatiehoek van de wijsheidstanden en de mogelijkheid van een wortel-zenuw-relatie kon niet worden aangetoond. Men kan zich echter wel inbeelden dat wanneer een derde molaar erg schuin ligt, waardoor de tand niet (goed) kan doorbreken, diens uitgroeiende wortels langzamerhand verstrengeld raken met het kanaal. Dit bemoeilijkt een wijsheidstandextractie en brengt een hoger risico op postoperatieve zenuwcomplicaties met zich mee. Deze studie bewees tevens wel dat oudere patiënten, met verder ontwikkelde wijsheidstanden, een hoger risico hadden op een relatie tussen de wijsheidstandwortels en de inferieure zenuw en bijgevolg ook een hogere risico zouden kunnen hebben op zenuwschade na extractie.

Figuur 3: Een mogelijke relatie tussen de M3-wortels en de inferieure alveolaire zenuw. In het blauw is het mandibulaire kanaal, dat de inferieure alveolaire zenuw omvat, aangeduid. Je ziet duidelijk hoe de M3-wortels en het kanaal overlap vertonen op deze panoramische foto.

Afbeelding verwijderd.

 

Tot slot is het van belang om een éénduidig beleid rond wijsheidstandextracties op te stellen. De behandeling en verwijdering van wijsheidstanden heeft immers betrekking op de hele maatschappij, rechtstreeks via ieders gezondheidsstatus en onrechtstreeks via de uitgave van gezondheidszorgbudgetten. Ongeveer de helft van het gezondheidsbudget voorbestemd voor orale en maxillofaciale chirurgie wordt besteed aan wijsheidstandextracties. Met behulp van de voorspellende formule van wijsheidstanderuptie kan men een onderscheid maken tussen wijsheidstanden die vermoedelijk wel en niet voor problemen zullen zorgen, zozeer dat men preventieve verwijdering - en budgetuitgave - kan reduceren tot de probleem-tanden.

 

“Dus, verwijderen of niet?” Een éénduidig antwoord op de extractievraag kan men jammer genoeg voorlopig niet geven. Het staat evenwel vast dat een zwaar gekantelde mandibulaire wijsheidstand, met een inclinatiehoek groter dan 25 graden ten opzichte van de tweede molaar, hoogstwaarschijnlijk nooit volledig doorbreekt in de mond. Men zou dus kunnen aanraden om zulke wijsheidstanden preventief te verwijderen om complicaties gelinkt aan impactie (belemmerde doorbraak), partiële eruptie en zenuwrelatie te vermijden. Daarenboven neemt de kans op een relatie tussen de M3-wortels en de inferieure zenuw toe met stijgende leeftijd. Het lijkt dus beter om de wijsheidstanden zo vroeg mogelijk te verwijderen ingeval er aanwijzingen zijn dat extractie nodig is.

 

 

 

Afbeelding verwijderd.

 

1 Stordeur K., Eyssen S., KCE-rapport: Profylactisch verwijderen van verstandskiezen in de afwezigheid van pathologie: rapid assessment. 2012. Beschikbaar via: https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_182A_verstan…. Geraadpleegd op 22 september 2017.

Bibliografie

 1. Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH. Larsen’s Human Embryology. 5 ed. Philadelphia: Elsevier Inc.; 2009.
 2. McCoy JM. Complications of Retention: Pathology Associated with Retained Third Molars. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2012;20(2):177–95.
 3. Carter K, Worthington S. Morphologic and Demographic Predictors of Third Molar Agenesis: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res. 2015;94(7):886–94.
 4. Reddy GSP, Reddy G V, Krishna IV, Regonda SK. Nonsyndromic bilateral multiple impacted supernumerary mandibular third molars: a rare and unusual case report. Case Rep Dent. 2013;2013:1-4.
 5. Desantis J, Liebow C, Four common mandibular nerve anomalies. J Am Dent Assoc. 1996;127(7):1081–6.
 6. Breik O, Grubor D. The incidence of mandibular third molar impactions in different skeletal face types. Aust Dent J. 2008;53(4):320–4.
 7. Palma-Carrió C, García-Mira B, Larrazabal-Morón C, Peñarrocha-Diago M. Radiographic signs associated with inferior alveolar nerve damage following lower third molar extraction. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010;15(6):886-90.
 8. Hattab FN, Abu Alhaija ESJ. Radiographic evaluation of mandibular third molar eruption space. Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontology. 1999;88(3):285–91.
 9. Bouloux GF, Steed MB, Perciaccante VJ. Complications of Third Molar Surgery. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2007;19(1):117–28.
 10. Santosh P. Impacted Mandibular Third Molars: Review of Literature and a Proposal of a Combined Clinical and Radiological Classification. Ann Med Health Sci Res. 2015,5(4):229–34.
 11. Hashemipour MA, Tahmasbi-Arashlow M, Fahimi-Hanzaei F. Incidence of impacted mandibular and maxillary third molars: A radiographic study in a southeast iran population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013;18(1):140–5.
 12. Dodson TB. How many patients have third molars and how many have one or more asymptomatic, disease-free third molars? J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(91):S4–7.
 13. Behbehani F, Årtun J, Thalib L. Prediction of mandibular third-molar impaction in adolescent orthodontic patients. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2006;130(1):47–55.
 14. Richardson ME. The etiology and prediction of mandibular third molar impaction. Angle Orthodontist. 1977;47(3):165–72.
 15. Kim TW, Årtun J, Behbehani F, Artese F. Prevalence of third molar impaction in orthodontic patients treated nonextraction and with extraction of 4 premolars. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2003;123(2):138–45.
 16. Carter K, Worthington S. Predictors of Third Molar Impaction: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res. 2015;95(3):267-76.
 17. Quek SL, Tay CK, Tay KH, Toh SL, Lim KC. Pattern of third molar impaction in a Singapore Chinese population: a retrospective radiographic survey. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003;32(5):548–52.
 18. Bui CH, Seldin EB, Dodson TB. Types, Frequencies, and Risk Factors for Complications after Third Molar Extraction. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(12):1379–89.
 19. Kandasamy S, Rinchuse DJ, Rinchuse DJ. The wisdom behind third molar extractions. Aust Dent J. 2009;54(4):284–92.
 20. Dodson TB. The Management of the Asymptomatic, Disease-Free Wisdom Tooth: Removal Versus Retention. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2012;20(2):169–76.
 21. Divaris K, Fisher EL, Shugars DA, White RP. Risk factors for third molar occlusal caries: A longitudinal clinical investigation. J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(8):1771–80.
 22. Fisher EL, Moss KL, Offenbacher S, Beck JD, White RP. Third Molar Caries Experience in Middle-Aged and Older Americans: A Prevalence Study. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(3):634–40.
 23. Shugars DA, Elter JR, Jacks MT, White RP, Phillips C, Haug RH, et al. Incidence of occlusal dental caries in asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63(3):341–6.
 24. Oenning ACC, Neves FS, Alencar PNB, Prado RF, Groppo FC, Haiter-Neto F. External root resorption of the second molar associated with third molar impaction: Comparison of panoramic radiography and cone beam computed tomography. J Oral Maxillofac Surg. 2014;72(8):1444–55.
 25. Atieh MA. Diagnostic Accuracy of Panoramic Radiography in Determining Relationship Between Inferior Alveolar Nerve and Mandibular Third Molar. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(1):74–82.
 26. Juodzbalys G, Daugela P. Mandibular third molar impaction: review of literature and a proposal of a classification. J oral Maxillofac Res [Internet]. 2013 [cited 2017 May 24]; 4(2):1–11. Available from: Pubmed Central
 27. Dhanjal KS, Bhardwaj MK, Liversidge HM. Reproducibility of radiographic stage assessment of third molars. Forensic Sci Int. 2006;159(1):74–7.
 28. Zandi M, Shokri A, Malekzadeh H, Amini P, Shafiey P. Evaluation of third molar development and its relation to chronological age: a panoramic radiographic study. Oral Maxillofac Surg. 2014;19(2):183–9.
 29. Demirjian A, Goldstein H, Tanner M, A new dental age estimation system. Hum Biol. 1973;45(2):211-27.
 30. Monaco G, Montevecchi M, Bonetti GA, Gatto MRA, Checchi L. Reliability of panoramic radiography in evaluating the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. J Am Dent Assoc. 2004;135(3):312–8.
 31. Balaji S. Textbook of Oral & Maxillofacial Surgery [Internet]. 2 ed. India: Elsevier India Inc.; 2009. [cited 2017 May 24]. Available from: Google Books
 32. Pell GJ, Gregory BT. Impacted mandibular third molars: Classification and modified technique for removal. Dental Digest. 1933:39(9):330-8.
 33. Miclotte A, Van Hevele J, Roels A, Elaut JJJ, Willems G, Politis C, et al. Position of lower wisdom teeth and their relation to the alveolar nerve in orthodontic patients treated with and without extraction of premolars: a longitudinal study. Clin Oral Investig. 2014;18(7):1731–9.
 34. Borle R. Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery [Internet]. 1 ed. Kundi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2014.
 35. Whaites E, Drage N. Essentials of dental radiography and radiology. 5 ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2008.
 36. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 1990;28(1):20–5.
 37. Kim JW, Cha IH, Kim SJ, Kim MR. Which risk factors are associated with neurosensory deficits of inferior alveolar nerve after mandibular third molar extraction? J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(11):2508–14.
 38. Phillips C, White RP. How predictable is the position of third molars over time? J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(9) Suppl 1:S11–4.
 39. Hattab FN. Positional changes and eruption of impacted mandibular third molars in young adults. A radiographic 4-year follow-up study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997;84(6):604–8.
 40. Khan A, Khitab U, Khan MT. Impacted Mandibular Third Molars : Pattern of presentation and postoperative complications. Pakistan Oral Dent J. 2010;30(2):307–12.
 41. Bello SA, Adeyemo WL, Bamgbose BO, Obi EV, Adeyinka AA. Effect of age, impaction types and operative time on inflammatory tissue reactions following lower third molar surgery. Head Face Med. 2011;7(1):1-8.
 42. Benediktsdóttir IS, Wenzel A, Petersen JK, Hintze H. Mandibular third molar removal: Risk indicators for extended operation time, postoperative pain, and complications. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004;97(4):438–46.
 43. Blondeau F, Daniel NG. Extraction of Impacted Mandibular Third Molars: Postoperative Complications and Their Risk Factors. J Can Dent Assoc. 2007;73(4):325a-e.
 44. Guerrero ME, Botetano R, Beltran J, Horner K, Jacobs R. Can preoperative imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography versus cone-beam CT. Clin Oral Investig. 2014;18(1):335–42.
 45. Marciani RD. Third Molar Removal: An Overview of Indications, Imaging, Evaluation, and Assessment of Risk. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2007;19(1):1–13.
 46. Almendros-Marqués N, Alaejos-Algarra E, Quinteros-Borgarello M, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Factors influencing the prophylactic removal of asymptomatic impacted lower third molars. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008;37(1):29–35.
 47. Huang GJ, Cunha-Cruz J, Rothen M, Spiekerman C, Drangsholt M, Anderson L, et al. A prospective study of clinical outcomes related to third molar removal or retention. Am J Public Health 2014;104(4): 728–34.
 48. Renton T, Yilmaz Z, Gaballah K. Evaluation of trigeminal nerve injuries in relation to third molar surgery in a prospective patient cohort. Recommendations for prevention. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41(12):1509–18.
 49. Nguyen E, Grubor D, Chandu A. Risk factors for permanent injury of inferior alveolar and lingual nerves during third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2014;72(12):2394–401.
 50. Kaminishi RM, Lam PS, Kaminishi KS, Marshall MW, Hochwald DA. A 10-year comparative study of the incidence of third molar removal in the aging population. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(2):173–4.
 51. Renton T, Al-Haboubi M, Pau A, Shepherd J, Gallagher JE, Dodson TB. What has been the United Kingdom’s experience with retention of third molars? J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(9) Suppl 1:S48–57.
 52. Steed MB. The indications for third-molar extractions. J Am Dent Assoc. 2014;145(6):570–3.
 53. Rafetto LK. Managing Impacted Third Molars. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2015;27(3):363–71.
 54. Kinard BE, Dodson TB. Most patients with asymptomatic, disease-free third molars elect extraction over retention as their preferred treatment. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(12):2935–42.
 55. Bouloux GF, Busaidy KF, Beirne OR, Chuang SK, Dodson TB. What is the risk of future extraction of asymptomatic third molars? A systematic review. J Oral Maxillofac Surg. 2015;73(5):806–11.
 56. National Institute for Health and Care Excellence. Guidance on the extraction of wisdom teeth [Internet]. Manchester: National Institute for Health and Care Excellence; 2000 [cited 2017 May 24]. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ta1
 57. McArdle LW, Renton T. The effects of NICE guidelines on the management of third molar teeth. Br Dent J. 2012;213(5):E8.
 58. Ventä I. Current Care Guidelines for Third Molar Teeth. J Oral Maxillofac Surg. 2015;73(5):804–5.
 59. Patel S, Mansuri S, Shaikh F, Shah T. Impacted Mandibular Third Molars: A Retrospective Study of 1198 Cases to Assess Indications for Surgical Removal, and Correlation with Age, Sex and Type of Impaction - A Single Institutional Experience. J Maxillofac Oral Surg. 2017;16(1):79–84.
 60. Al-Khateeb TH, Bataineh AB. Pathology Associated With Impacted Mandibular Third Molars in a Group of Jordanians. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(11):1598–602.
 61. Garaas R, Moss KL, Fisher EL, Wilson G, Offenbacher S, Beck JD, et al. Prevalence of visible third molars with caries experience or periodontal pathology in middle-aged and older Americans. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(2):463–70.
 62. Gülicher D, Gerlach KL. Sensory impairment of the lingual and inferior alveolar nerves following removal of impacted mandibular third molars. Int J Oral Maxillofac Surg. 2001;30(4):306–12.
 63. Steele DG, Bramblett CA. The anatomy and biology of the human skeleton. 8 ed. United States of America: Texas A&M University Press; 1988.
 64. Ferro R, Besostri A, Olivieri A, Stellini E. Prevalence of occlusal traits and orthodontic treatment need in 14 year-old adolescents in Northeast Italy. Eur  Arch Paediatr Dent. 2016;17(1):36–42.
 65. Wheeler TT, Mcgorray SP, Yurkiewicz L, Keeling SD, King GJ. Orthodontic treatment demand and need in third and fourth grade schoolchildren. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1994;106(1):22–33.
 66. Mesotten K, Gunst K, Carbonez A, Willems G. Dental age estimation and third molars: a preliminary study. Forensic Sci Int. 2002;129(2):110–5.
 67. Thevissen PW, Fieuws S, Willems G. Human third molars development: Comparison of 9 country specific populations. Forensic Sci Int. 2010;201(1):102–5.
 68. Yusmiaidil M, Mohd P, Cauwels R, Martens L. Stages in third molar development and eruption to estimate the 18-year threshold Malay juvenile. Arch Oral Biol. 2015;60(10):1571–6.
 69. Sivaramakrishnan SM, Ramani P. Study on the Prevalence of Eruption Status of Third Molars in South Indian Population. Biol Med. 2015;7(4): 1-4.
 70. Eshghpour M, Nezadi A, Moradi A, Shamsabadi RM, Rezaei NM, Nejat A. Pattern of mandibular third molar impaction : A cross-sectional study in northeast of Iran. Niger J Clin Pract. 2014;17(6):673-7.
 71. Miloro M, Dabell J. Radiographic proximity of the mandibular third molar to the inferior alveolar canal. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;100(5):545-9.
 72. Nance PE, White RP, Blakey GH, Haug RH. Change in Third Molar Angulation and Position in Young Adults and Follow-Up Periodontal Pathology. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(3):424-428.
 73. Kaur R, Kumar AC, Garg R, Sharma S, Rastogi T, Gupta VV. Early prediction of mandibular third molar eruption/impaction using linear and angular measurements on digital panoramic radiography: A radiographic study. Indian J Dent. 2016;7(2):66–9.
 74. Miclotte A, Franco A, Guerrero ME, Willems G, Jacobs R. The association between orthodontic treatment and third molar position, inferior alveolar nerve involvement, and prediction of wisdom tooth eruption. Surg Radiol Anat. 2015;37(4):333–9.
Download scriptie (2.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Professor Reinhilde Jacobs