Seks als werk

Valérie
Schouteden

“Deze charmante man uit Antwerpen is goed gebouwd, sportief en beschikt over een goed gevoel voor humor. Een heel bekwame en fantastische minnaar die ook een uitstekende massage geeft”. Terwijl de meeste dertigers volop hun carrière uitbouwen en zich beginnen te settelen, hebben een aantal leeftijdsgenoten een andere manier ontdekt om geld in het laadje te krijgen. Ze verkopen hun lichaam en verdienen er bakken vol poen mee. Het aantal mannen en vrouwen die vandaag in de prostitutiebranche werken neemt nog steeds toe. Toch blijft hun sociale situatie bedenkelijk.

 

In ons land wordt prostitutie op federaal niveau aangepakt in strafrechtelijke verbodsbepalingen. Desondanks heeft een bestraffende aanpak tot gevolg dat de positie van sekswerkers nog verder wordt verzwakt. De strafrechtelijke verbodsbepalingen staan haaks op het lokale gedoogbeleid en de verschillende gemeentelijke reglementeringen. Daar tegenover zien we dat er geen enkel wetsartikel bestaat dat “het zich op zelfstandige basis prostitueren” verbiedt. Vandaag is de tijd gekomen om een einde te stellen aan deze dubbelzinnige situatie door sekswerk uit de grijze zone van de wet te halen. Zolang de behoefte naar prostitutie blijft bestaan, zullen er immers steeds sekswerkers bereid zijn seksuele diensten aan te bieden. De vraag die hierbij wordt gesteld is niet zozeer óf men prostitutie wilt, maar eerder hoe er mee om te gaan.

 

Bij gebrek aan een sociaal statuut “sekswerker” wordt er vandaag creatief naar oplossingen gezocht om deze leemte op te vangen. Het is geen geheim dat prostitué(e)s verschillende sociale constructies opzetten om toch te kunnen genieten van de bestaande arbeidsrechtelijke- en sociaalzekerheidsrechtelijke bescherming. Na inschrijving als barbediende, masseur/masseuse of topmodel zal de sekswerker onrechtstreeks sociale rechten kunnen afdwingen. In principe moet het voorwerp, evenals de oorzaak van een arbeidsovereenkomst, steeds geoorloofd zijn. Hier wringt net het schoentje. Prostitutie wordt in ons land nog steeds beschouwd als een schending van de openbare orde en goede zeden. Daardoor is een arbeidsovereenkomst tussen een sekswerker en zijn pooier steeds absoluut nietig. Om die reden interpreteert men de bestaande sociale statuten vandaag net iets ruimer dan aanvankelijk was bedoeld.

 

Een duidelijk sociaal statuut door middel van decriminalisering, is nodig in onze huidige maatschappelijke context. Op deze manier krijgt de overheid meer greep op de seksindustrie, kan ze wantoestanden beter aanpakken en een veilige werkomgeving faciliteren. Het decriminaliseren van het beroep als sekswerker zal bijdragen tot de ontwikkeling van een sociaal statuut. In dit onderzoek wordt afgetoetst hoe de sekswerker hierbij kan aansluiten bij de bestaande arbeids- en sociaalrechtelijke statuten als werknemer of zelfstandige. Hierna wordt sekswerk immers beschouwd als een gewone bedrijfstak. De bestaande nationale wetten en regelgeving zullen van toepassing zijn op prostitutie en de prostitué(e) zal over dezelfde rechten beschikken als een gewone werknemer of zelfstandige.

 

Niet onbelangrijk is om te reflecteren over de situatie van de straatprostitué(e)s. Hierbij wordt gedacht om een systeem in te voeren waarbij men werkt met een gelijkaardige applicatie als Uber. De voordelen? De klant dient zich op voorhand te registreren, eventueel gekoppeld aan registratie met zijn elektronische identiteitskaart. Op deze manier kent men op voorhand de identiteit van de klant. Wanneer de ontmoeting niet positief is verlopen, wordt de klant op de zwarte lijst gezet en kan deze geen gebruik meer maken van de applicatie. Daarnaast zal de betaling automatisch gekoppeld zijn aan de kredietkaart van de klant. Bovendien biedt dit enorme voordelen aan de sekswerker. Deze is nog steeds vrij te werken wanneer hem dit uitkomt, maar de sekswerker kan officieel geregistreerd en ingeschreven worden. Dit brengt dan weer heel wat sociale voordelen met zich mee. Ook voor het voeren van controles is dit de ideale applicatie, die tevens een gegevensdatabank vormt van sekswerkers en waarvan het uurrooster makkelijk raadpleegbaar is. Misschien iets om over na te denken…

 

Omdat in onze democratie “het volk” de waakhond is van de wetgeving en het onmogelijk is om zonder de steun van de natie een wetswijziging door te voeren, werd in dit onderzoek een kwantitatieve bevraging gehouden bij 753 Belgen. Hieruit is gebleken dat ons land klaar is voor een nieuwe wind en open staat voor het decriminaliseren van deze sector.. De Belgen zien dat de huidige situatie onhoudbaar is. Het is tijd om te voorzien in een sociaal beleid dat opkomt voor de sekswerkers. Een beleid waar iedereen beter van wordt. Een beleid waarin het sociale stigma volledig verdwenen is zodat hulporganisaties overbodig worden en de werknemer bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk gewoon kan zeggen: “Sekswerk, dat is bij mijn collega op het einde van de gang, tweede deur links”.

 

 

Bibliografie

Wetgeving

 

Nationaal

Burgerlijk wetboek 21 maart 1804, BS 9 september 1807.

 

Strafwetboek 18 juni 1867, BS 9 juni 1867.

 

Algemene Kinderbijslagenwet van 19 december 1939, BS 22 december 1939.

 

Wet 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële reglementering van de prostitutie, BS 13 september 1948.

 

Wet inzake de slijterijen van gegiste dranken samengeordend op 3 april 1953, BS 4 april 1953.

 

Wet 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965.

 

Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zetel der arbeiders, BS 25 juli 1969.

 

Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 1969.

 

Wet betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 27 augustus 1970.

 

Arbeidswet 16 maart 1971, BS 30 maart 1971.

 

Wet 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971.

 

Wet 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, BS 30 september 1971.

 

Wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31 januari 1974.

 

Wet 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, BS 9 maart 1978.

 

Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,  BS 22 augustus 1978.

 

Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994.

 

Wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en kinderpornografie, BS 25 april 1995.

 

Wet 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunst van deeltijdwerkers, BS 13 maart 2002.

Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002.

 

Wet 24 januari 2003, BS 5 februari 2003.

 

Wet 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de  versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen de praktijken van huisjesmelkers, BS 2 september 2005.

 

Programmawet 27 december 2006, BS 28 december 2006.

 

Wet 25 augustus 2012 tot wijziging van de arbeidsrelatiewet, BS 11 september 2012.

 

Wet houdende diverse bepalingen 29 maart 2012, BS 30 maart 2012.

 

Wetboek 28 februari 2013 van economisch recht, BS 29 maart 2013.

 

Wet 26 december 2013, betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013.

 

Wet 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015.

 

Koninklijk Besluit 27 juli 1967 houdende inrichting van een sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967.

 

Koninklijk Besluit 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967.

 

Koninklijk Besluit 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen, BS 14 november 1967.

 

Koninklijk Besluit 19 december 1967, BS 28 december 1967.

 

Koninklijk Besluit van 3 december 1970 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 december 1970.

 

Koninklijk Besluit 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoot, BS 7 augustus 1971.

 

Koninklijk Besluit 18 juni 1990, BS 30 juni 1990.

 

Koninklijk Besluit 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991.

 

Koninklijk Besluit 19 oktober 1993, BS 27 april 1994.

 

Koninklijk Besluit 3 juli 1996 tot uitvoering van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, BS 31 juli 1996.

 

Koninklijk Besluit 6 juli 1997 tot uitvoering van het KB van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, BS 2 augustus 1997.

 

Koninklijk Besluit 14 januari 1999, BS 24 februari 1999.

 

Koninklijk Besluit 15 januari 2001 tot wijziging van het KB 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, BS 1 januari 2001.

 

Koninklijk Besluit nr. 80 van 27 november 2001 tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes, algemeen bindend verklaard bij KB 21 januari 2002, BS 12 februari 2002.

 

Koninklijk Besluit van 4 september 2002, BS 25 september 2002.

 

Koninklijk Besluit 5 november 2002, BS 20 november 2002.

 

Koninklijk Besluit 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, BS 16 juni 2003.

 

Koninklijk Besluit 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het KB van 12 december 2001 betreffende dienstencheques, BS 23 januari 2006.

 

Koninklijk Besluit 21 december 2006 inzake de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, BS 23 maart 2006.

 

Koninklijk Besluit 13 maart 2013, BS 5 april 2013.

 

Koninklijk Besluit 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37 §19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 29 januari 2014.

 

Koninklijk Besluit 23 oktober 2015 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf, BS 6 november 2015.

 

Gemeent. B. Antwerpen 22 september 2008, houdende de integrale aanpak van prostitutie. Beleidsplan prostitutie Antwerpen 2008-2013. Concretisering beleidsrichtlijn, 22 september 2008,http://ketelpatrouille.be/sites/default/files/Verslagen/beleidsplan%202…, 8-9.

 

Internationaal

Universele Verklaring van 10 december 1948 van de Rechten van de Mens, BS 31 maart 1949.

 

Overeenkomst 21 maart 1950 ter bestrijding van de handel in mensen en van de exploitatie van eens anders prostitutie, BS 13 augustus 1965.

 

Europees

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel van 16 mei 2005, BS 22 juli 2009, 50142.

 

Besl. EHRM 15 juni 2006, AM 2006, afl. 4, 347.

 

Richtl. Raad. Parl. nr. 2011/36, 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, Pb. L. 15 april 2011, afl. 54, 1.

 

Res. EP nr. 2013/2103, 26 februari 2014 over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid, Pb. L. 26 februari 2014, P7_TA(2014)0162.

 

Nederland

Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1996/97, 25, 437, nr. 3, respectievelijk Handelingen II 1998/99, 45, p. 3101 e.v.

 

Besluit van 18 januari 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod), Stb. 1999, 464.

 

Wetsvoorstel 10 november 2009 betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche, Eerste Kamer, Kamerstukken II 2009/10, 32 211, nr. 1-2.

 

Novelle wet regulering prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche, Parl.St. Eerste Kamer 2014, nr. 33885.

 

Evaluatie 14 april 2015 betreffende Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, Tweede Kamer, 2015, nr.34 193J.

 

Frankrijk

Code Civil

 

Code Pénal

 

Code du Travail

 

BADEL, M., Droit de la sécurité sociale, Ed. Ellipses, 2007, 315.

 

DUPONT, C., Histoire d’une prostituée, Coll. Le livre de poche, Ed. Grasset et Fasquelle, 2003, 53.

 

KESSLER, F., Droit de la protection sociale, Ed. DALLOZ 2009, 298.

 

MARTIN, J., Contrats et obligations, objet du contrat, Juris-Classeur Fasc, dec. 2009.

 

MATHIEU, B., La dignité de la personne humaine: quel droit? Quel titulaire ?, Recueil DALLOZ 1996, 282.

 

POULIN, R., Les enjeux du Protocole contre la traite des personnes de la convention des nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et internationaux, Les Editions L’Interligne Edition 2009, 90.

 

Rapport parlementaire déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commisssion des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prostitution en France, présenté par Monsieur le Député Guy Geoffroy, et enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale de 13 avril 2011, 232 p.

 

X, « Les travailleurs du sexe vont pouvoir bénéficier d'une mutuelle », Le figaro, 16 juni 2017, http://www.lefigaro.fr/social/2017/06/16/20011-20170616ARTFIG00082-les-….

 

Australië (NSW)

H. WAGENAAR en S. ALTINK, Rapportage naar aanleiding van de workshop: decriminalisering in het prostitutiebeleid, Universiteit Leiden, Campus Den Haag, 2011,40- 42.

 

http://www.swop.org.au/sites/default/files/SILK.pdf.

 

Voorbereidende werken

Wetsvoorstellen betreffende prostitutie. Alles van 1995 tot nu, De Senaat, 14 april 2017, http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/List&ACTIE=Z&ID=282300&FICHE….

 

Wetsvoorstel (DUA, V.) tot regeling van de prostitutie, Parl.St. Senaat 1997-1998, nr. 1-958/1,3.

 

Wetsvoorstel (KACAR, M. en LOZIE, F.) houdende reglementering van de prostitutie, Parl.St. Senaat 1999-2000, nr. 2-541/1.

 

Wetsvoorstel (MONFILS, P.) ter bestrijding van sociale marginalisering van personen die zich prostitueren, Parl.St. Senaat 2000-2001, nr. 2-906/1.

 

Wetsvoorstel (VANDENHOVE, L. en NIMMEGEERS, S.) houdende de reglementering van prostitutie, Parl.St. Senaat 2003, nr. 3-228/1.

 

Wetsvoorstel (DEDECKER, J.-M. en COVELIERS, H.) inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening, Parl.St. Senaat 2003-2004 , nr.3-281/1.

 

Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren, Parl.St. Senaat B.Z. 2007, nr. 4-151/1, 5.

 

Wetsvoorstel (ANCIAUX, B.) houdende reglementering van de prostitutie, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-1032/1.

 

Wetsvoorstel (DEFRAIGNE, C.) teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken, Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-1960/1.

 

14.1.8. Collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO nr. 38 van 6 december 1983, betreffende de werving en selectie van werknemers, BS 28 juli 1984.

 

CAO nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, BS 13 juni 1990.

 

CAO nr. 1 van 25 juni 1997 tot invoering van een functieclassificatie en tot de vaststelling van minimumlonen, BS 15 november 1997.

 

CAO nr. 95 van 10 oktober 2008, betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie, BS 4 februari 2009.

 

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende motivering van het ontslag, BS 20 maart 2014.

 

Rechtspraak

Cass. 26 mei 1944, Pas. 1944, I, 1358.

 

Cass. 17 januari 1955, Arr. Cass. 1955, 377.

 

Cass. 5 mei 1958, Pas. 1958, I, 975.

 

Corr. Brussel 9 juni 1961, JT 1962, I. 210.

 

Cass. 16 november 1963, Pas. 1964, 281.

 

Cass. 25 februari 1965, Pas. 1965, I, 652.

 

Corr. Luik 17 november 1966, JT 1966, 134.

 

Cass. 19 februari 1968, Pas. 1968, I, 757.

 

Cass. 27 maart 1968; Arr. Cass. 1968, 977.

 

Cass. 13 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1239.

 

Cass. 14 maart 1969, Arr. Cass. 1969, 652.

 

Cass. 24 mei 1972, Arr. Cass. 1971-72, 894.

 

Cass. 18 januari 1974, Arr. Cass. 1974-75, 460.

 

Cass. 24 februari 1976, RW 1975-76, 2625.

 

Cass. 24 februari 1976, Pas. 1976, I, 700.

 

Cass. 20 april 1977, RW 1977-78, 1871.

 

Cass. 20 april 1977, RW 1977-78, 1886, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H.

 

Arbrb. Namen 4 september 1978, RRD 1979, 767.

 

Arbrb. Doornik 20 december 1978, Med. V.B.O. 1980, 2918.

 

Cass. 2 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 982.

 

Arbh. Luik 11 januari 1980, JTT 1980, 153.

 

Arbh. Antwerpen 14 januari 1981, RW 1981-82, 1413.

 

Cass. 8 april 1981, Arr. Cass. 1980-81, 895.       

 

Cass. 11 mei 1981, Arr. Cass. 1980-1981, 1038

 

Arbr. Gent 18 mei 1981, RW 1981-82, 1426.

 

Arbrb. Hoei 19 juni 1981, TSR 1981, 531.

 

Cass. 7 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 205.

 

Arbr. Kortrijk 13 oktober 1981, Jura Falc. 1981-82, 294.

 

Cass. 25 oktober 1982, RW 1983-84, 259.

 

Cass. 4 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 1.

 

Cass. 30 april 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1168.

 

Cass. 13 mei 1985, TSR 1985, 443, noot DECLERCQ, H.

 

Luik 20 mei 1986, JLMB 1986, 666.

 

Corr. Brussel 29 april 1987, JL 1987, 782.

                                                      

Arbh. Brussel 4 juni 1987, Inf. Soc. Secr. 1988, afl. 6, z.p.

 

Arbh. Antwerpen 3 september 1987, RW 1987-88, 782.

 

Cass. 18 november 1987, Arr. Cass. 1987-88, 347.

 

Cass. 25 april 1988, RW 1988-89, 431, concl. Adv. Gen. Lenaerts, H.

 

Cass. 12 september 1988, Soc. Kron. 1989, 14.

 

Arbh. Antwerpen 8 november 1988, Inf. RIZIV, 1989, 30.

 

Arbh. Brussel 17 januari 1989, Soc. Kron. 1989, 143.

 

Arbh. Brussel 27 juni 1991, R.S.R. 1992, 41.

 

Arbh. Bergen 15 april 1992, TSR 1993, 64.

 

Corr. Nijvel 4 februari 1993, JLMB 1993, 1067.

 

Cass. 20 december 1993, Soc. Kron. 1994,  noot H. FUNCK, H. en DEGRAUWE, J.

 

Cass. 25 april 1994, RW 1994-95, 914.

 

Arbh. Luik 17 november 1994, JTT 1995, 133.

 

Cass. 9 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 27.

 

Arbh. Brussel 7 september 1995, Soc. Kron. 1996, 290, noot SWARTENBROEKX, M. en JACQMAIN, J.

 

Cass. 11 september 1995, RW 1995-96, 877.

 

Cass. 8 september 1997, RW 1997-98, 949.

 

Arbh. Bergen 1 december 1997, RRD 1998, 198.

 

Cass. 6 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 10.

 

RvS 18 mei 1999, TBP 2000/4, 346.

 

Antwerpen 7 maart 2000, Rechtspraak Mensenhandel 2002, 278.

 

Arbh. Bergen 28 april 2000, JTT 2000, 504.

 

Arbh. Brussel 15 februari 2001, JTT 2001, 332, noot VINCENT, B.

 

HvJ 20 november 2001, nr. C-268/99, Jur. 2001, I, 8615.

 

Cass. 20 november 2001, Arr. Cass. 2001, 1973; Juristenkrant 2002, afl. 42, 13.

 

Cass. 15 april 2002, Arr. Cass. 2002, afl. 4, 993.

 

Cass. 23 december 2002, JTT 2003, 271.

 

HvJ 27 februari 2003, TBP 2003, afl. 7, 522.

                                                                                                         

Corr. Dendermonde 8 april 2003, RW 2004-05, afl. 3, 111.

 

Arbh. Luik 14 mei 2003, JTT 2004, afl. 881, 124.

 

Arbh. Bergen 3 februari 2004, JTT 2004, afl. 890, 288.

 

Cass. 3 mei 2004, Arr. Cass. 2004, afl. 5, 771.

 

Cass. 12 november 2004, NJW 2005, 552.

 

Cass. 22 november 2004, RW 2005-06, afl. 7, 259.

 

Cass. 13 juni 2005, RW 2008-2009, 300.

 

Arbrb. Bergen 19 december 2005, Soc. Kron. 2007, afl. 4, 235.

 

Arbh. Luik 23 december 2005, JTT 2006, afl. 948, 236.

 

Arbh. Brussel 10 november 2006, T.Verz. 2009, afl. 1, 51.

 

Cass. 11 december 2006, RW 2007-08, afl. 35, 1456.

 

Arbh. Luik 27 juni 2007, Soc. Kron. 2011, afl. 4, 172, noot LEMENSE, T.

 

Arbr. Doornik 20 november 2009, JLMB 2010, afl. 40, 1921.

 

Arbh. Gent 4 december 2009, Soc. Kron. 2011, afl. 7, 327.

 

Cass. 28 oktober 2010, RW 2010-2011, 1651.

 

GwH 7 juli 2011, JT 2011, afl. 6452, 712.

 

Cass. 5 december 2011, JTT 2012, 102-104.

 

Cass. 19 december 2011, Arr.Cass. 2011, afl. 12, 2664.

 

Cass. 17 januari 2012, RW 2012-2013, 1.

 

Arbh. Brussel 16 februari 2012, JTT 2012, afl. 1127, 201.

 

Cass. 4 februari 2013, Arr. Cass. 2013, afl. 2, 336.

 

Corr. Dendermonde 8 april 2013, T. Strafr. 2004, 193, noot DIERICKX, A.

 

Arbh. Brussel 25 november 2013, JTT 2014, afl. 1182, 119.

 

Arbh. Antwerpen 8 januari 2014, RW 2015-16, afl. 22, 868.

 

Cass. 10 maart 2014, Arr.Cass. 2014, afl. 3, 708.

 

Cass. 10 maart 2014, NJW 2014, afl. 305, 547.

 

Cass. 30 september 2015, JT 2015, afl. 6626, 844.

 

Cass. 25 november 2015,

http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20151125-2.

 

Cass. 16 september 2016,

www.cass.be (5 oktober 2016).

 

Cass. 10 oktober 2016, JTT 2016, afl. 1263, 463.

 

Rechtsleer

 

Boeken

BALTAZAR, S., Vacances annuelles et jours fériés, Waterloo, Kluwer, 2010, 231 p.

 

BERGER, J.M., Le droit social du travail indépendant, Brussel, Larcier, 1973, 207 p.

 

BLANPAIN, R., Arbeidsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 424 p.

 

BOVENKERK, F., VAN SAN, M., BOONE, M., KORF, D., BOECKHOUT VAN SOLINGE, T., Loverboys of modern pooierschap, Amsterdam, Olympus, 2009, 272 p.

 

DAALDER, A. L., Het bordeelverbod opgeheven prostitutie in 2000-2001, Den Haag, WODC, 2002, 53 p.

 

DAALDER, A. L. Prostitutie in Nederland anno 2014, Den Haag, WODC, 2015, 39 p.

 

DAALDER, A. L., Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod, Den Haag, WODC, 2015, 111 p.

 

DAVIS, J., PROSTITUTION, An International Handbook on Trends, Problems and Policies, Greenwood Press, Westport, 1993, 313 p.

 

DENIS, P., Droit de la sécurité sociale, Brussel, Larcier, 1986, 673 p.

 

DE STOOP, C., Ze zijn zo lief meneer. Over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de Bende van de Miljardair, Leuven, Kritak, 1992, 248 p.

 

DE JONGE, M. M., Rood licht voor de prostitutie in loondienst ?, Utrecht, Wetenschapswinkel Rechten, 2006, 70 p.

 

DEMBOUR, P., Les accidents du travail et la Cour de Cassation, Brussel, Bruylant, 1968, 230 p.

 

DEN BOON, T. en GEERAERTS, D., Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2005, 2807 p.

 

FELSON, M., Crime and nature , California, Sage Publications, 2006, 167 p.

 

GILIS, N. Het gezondheidstoezicht op de werkgevers, Mechelen, Kluwer, 2012, 118 p.

 

HENDRICKX, F. en ENGELS, C., Arbeidsrecht, Brugge, Die keure, 2015, 331 p.

 

HUMBLET, P., De gezagsuitoefening door de werkgever, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, 420 p.

 

HUMBLET, P. en RIGAUX, M., Synopsis van het Belgische arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 500 p.

 

JANSSEN, M.L., Reizende sekswerkers. Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie, Appeldoorn, Het Spinhuis, 2007, 231 p.

 

KERREMANS, J. en AMEYE, B., Sociaal en fiscaal statuut van de sportbeoefenaar, Mechelen, Kluwer, 2008, 186 p.

 

KOMEN, M., Straatkwaad en jeugdcriminaliteit: naar een algemene of etnisch-specifieke aanpak?, Appeldoorn, Het Spinhuis, 2006, 196 p.

 

LANGLET, O., La réparation des maladies professionnelles: de la procédure administrative à la procédure judiciaire, Waterloo, Kluwer, 2011, 183 p.

 

MULLER, F. RENKEMA, E.H. en VAN DER HEYDE, K., Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek, Groningen, Wolters, 1963, 1016 p.

 

NEVENS, K., De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer, Brugge, Die Keure, 2011, 419 p.

 

OTTEN, L. Mensenhandel, de strafrechtelijke grens van exploitatie en prostitutie, Utrecht, Wetenschapswinkel Rechten, 2006, 115 p.

 

POUPART, J.-M., “Corruption de la jeunesse et prostitution”, Les Novelles, Droit Pénal, III, 467, 1972 p. 

 

RAHME, A., HENDRICKX, F., VANACHTER, O. en VAN BEVER, A., Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding, Antwerpen, Intersentia 2009, 175 p.

 

RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits du code pénal, V, Brussel, Bruylant, 1968 p.

 

SPAPENS, T., Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden, Mortsel, Intersentia, 2008, 321 p.

 

STEVENS, L. Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, 601 p.

 

VAN LOGHUM, B.S., Seksuologie, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, 627 p.

 

VAN EECKHOUTTE, W., Handboek Belgisch Arbeidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 591 p.

 

VAN EECKHOUTTE, W., Handboek Belgisch Arbeidsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 643 p.

 

VAN LANGENDONCK, J., PUT, J., SIMOENS, D., VAN LIMBERGHEN, G. en VAN REGENMORTEL, A.,  Handboek socialezekerheidsrecht achtste editie, Antwerpen, Intersentia, 2011, 888 p.

 

VAN LANGENDONCK, J., STEVENS, Y. en VAN REGENMORTEL, A., Handboek socialezekerheidsrecht negende editie, Antwerpen, Intersentia, 2015, 780 p.

 

VERMEULEN, G. VAN DEN HERREWEGEN E. en VAN PUYENBROECK, L., Mensenhandel in beeld. Een eerste kwalitatieve en kwantitatieve analyse van Belgische slachtoffer- data, Antwerpen, Maklu, 2007, 487 p.

 

VERVLIET, V., Buitencontractuele aansprakelijkheid bij professionele risico’s, Antwerpen, Intersentia, 2007, 678 p.

 

WEITZER, R., Legalizing Prostitution - From Illicit Vice to Lawful Business, New York, New York University Press, 2011, 288 p.

 

WESTRADE, M., en GILSON, S., Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à Pierre Blondiau, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 529 p.

 

X, Les Novelles. Droit Social, IV, Accidents du Travail, 1037 p.

 

14.3.2. Bijdragen in verzamelwerken

ANKAERT, E., “Deel IV. Moederschap” in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 327-350.

 

ARONOWITZ, A., “To punish or not to punish: What works in the regulation of the prostitution market?”, in PERŠAK, N. en VERMEULEN, G. (eds.), Reframing Prostitution From Discourse to Description, from Moralisation to Normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 223-251.

 

BAELDE, J., BONTE, M., en VAN RUMST, S., “Prostitutiebeleid in Gent, Oostende, Sint-Truiden en Luik” in VERMEULEN, G. (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 359-410.

 

BOELS, D., “Prostitution and its relations with informel economics” in N. PERŠAK en G. VERMEULEN (eds.), Reframing Prostitution From Discourse to Description, from Moralisation to Normalisation, Antwerpen, Maklu, 2014, 79-82.

 

DE BACKER, M., DE WITTE, A., en UTTENHOVE, G., “II (Legale) uitbating van prostitutie” in VERMEULEN, G. (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 27-61.

 

D’HAVÉ, C., VERWILGHEN C. en BALCAEN, A., “III. Prostitutie en volksgezondheid” in VERMEULEN, G. (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 80-94.

 

FRANCQ, K, GAYSE, B., HEIRMAN, K., MEYFROOT, S. en SUY, I., “XI. Prostitutiebeleid in Nederland” in VERMEULEN, G. (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 411-526.

 

GROSSI, V., “Maatschappelijke dienstverlening aan prostituees” in MEHEUS, A., DE RUYVER, B., MORIVAL, M. en VAN IMPE, K. (eds),Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid. De aanpak van de prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht, Antwerpen, Maklu, 1999, 103-121.

 

HANNES, P., “Deel II. Gezondheidszorg” in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 217-278.

 

HAPPE, E., SPRUYT, K.,  en SUY, I., “VI. Prostitutie, goede zeden en overlast”, in VERMEULEN, G., (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 183-228.

 

JOLIN, A., “Germany” in DAVIS, N.J. (ed.), Prostitution: An international handbook on trends, problems and policies, London, Greenwood Press, 1993, 138-139.

 

MAK, R., “De preventie van Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in de prostitutie”, in MEHEUS, A., DE RUYVER, B., MORIVAL, M. en VAN IMPE, K. (eds.) in Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid. De aanpak van de prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht, Antwerpen, Maklu, 1999, 69-77.

 

NUYTINCK, Y., en ACKER, E., “Bederf van de jeugd en prostitutie van minderjarigen” in Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, VERMEULEN, G. (ed.), Antwerpen, Maklu, 2001, 132-179.

 

RIGAUX, M., “Sociale grondrechten in de Belgische grondwet: de bakens van een vernieuwd sociaal recht?”, in X., Sociale grondrechten , 11-18.

 

STERK-ELIFSON, C. en CAMBELL, C.A., “The Netherlands” in DAVIS, N.J. (ed.), Prostitution: An international handbook on trends, problems and policies, Londen, Greenwood Press, 1993, 200.

 

STEVENS, Y., “Boek I Sociale zekerheid van de werknemer, Deel IX Pensioenen” in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 629-743.

 

VAN DER HELM, T., “Nieuwe regelgeving ten aanzien van prostitutiebedrijven en de gevolgen voor de gezondheidszorg voor de prostituees in Amsterdam. Een verslag van het project vertrouwensvrouw (migranten)prostitutie”, in MEHEUS, A., DE RUYVER, B., MORIVAL, M. en VAN IMPE, K. (eds.), Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid. De aanpak van prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht, Antwerpen, Maklu, 1999, 79-95.

 

VANDE VELDE, L., DE VRIEZE, S. en DE PROOST, S., “ IX. Prostitutiebeleid in Antwerpen, Brussel en Charleroi”, in VERMEULEN, G. (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 309-357.

 

VAN ROOY, W., “Inleiding” in VAN ROOY, W., COMMERS, R., COENE, G., VANDEKERCKHOVE, W., KACAR, M. en LIZIN, A.M. (eds.), De eigenzinnigheid van prostitutie als ethische problematiek, Antwerpen, Calewaert, 2002, 7-11.

 

VERMEULEN, G., “I. Zelfregulering via kwaliteitsnormen in de seksuele dienstensector”, in VERMEULEN, G. (ed.), Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, 15-25.

 

VERBEKE, D., “Bescherming en bestraffing: de tweeslachtigheid van het sociaal recht”, in MEHEUS, A., DE RUYVER, B., MORIVAL, M., en VAN IMPE, K. (eds.) in Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid. De aanpak van de prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht, Antwerpen, Maklu, 1999, 99-102.

 

LEENKNECHT, E., “Boek I, Deel I : Socialezekerheidsbijdragen” in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 85-220.

 

VERDEYEN, V., “Deel V. Arbeidsongevallen” in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 355-414.

 

VERDEYEN, V., “Deel VI: Beroepsziekten” in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 409-434.

 

VERDEYEN, V., “Deel VII: Werkloosheid”, in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 435-576.

 

VERDEYEN, V., “Boek II Sociale zekerheid voor zelfstandigen, Deel V Faillissementsverzekering”, in PUT, J. (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid 2015. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2015, 825-879.

 

VERHOEVEN, M., VAN GESTEL B. en KLEEMANS, E., “Legale sector, illegale praktijken. De informele economie van de legale raamprostitutie in Nederland”, in BOELS, D., BISSCHOP, L., KLEEMANS E. en VAN DER VIJVER K.(eds.), Illegale en informele economie, Antwerpen, Maklu, 2013, 115-128.

 

Tijdschriftartikelen

BERGHS, K.,  DE BUYSER, W.,  en VAN LERBERGHE, G., “Het sociale en fiscale statuut van de kunstenaar: een verkenning”, Or. 2004, 72-86.

 

BOELS, D., VERHAGE, A. EN BAUTERS, D., “ Prostitutie en informele economie: 'met haken en ogen': de paradoxale lokale aanpak van sekswerk”, Orde van de Dag 2013, afl. 64, 6-19.

 

BOES, R., “Sociaalrechtelijke beschouwingen met betrekking tot de vergoeding van reiskosten, de gratis of goedkope maaltijden en maaltijdcheques, RW 1985-86, 34, 2316-2325.

 

DE JONCKHEERE, M., “Rechtspraak in kort bestek, 1 juli 2016 – 31 december 2016.”, LRB, 2016, 144.

 

DELBROUCK, I., “ Bederf van jeugd en prostitutie”, in, Postal Memorialis 2014, afl. 25, 1-35.

 

DEROUX, A., en VIAENE, J., “Essai de phénoménologie en matière d’assurances maladies professionnelles”, RDS 1962, 193-206 en 289-300.

 

DETIEGE, L., “Prostituees: van slachtoffers naar sekswerker met sociale rechten”, in BOELS, D., VERHAGE, A., DE PAUW, K., en DE PAUW, E., Sekswerk en beleid, Orde van de dag 2013, 67-71.

 

DE WILDE, I., “De herziening van het sociaal statuut van kunstenaars: een nieuwe start?”, RW 2003-2004, 361-370.

 

DO ESPIRANTO SANTO, M.E.G. en ETHEREDGE, G.D., “And then I became a prostitute… Some aspects of prostitution and brothel prostitutes in Dakar, Senegal”, Social science Journal, 2004, 41, 137-146.

 

DUCHATELET, L. “La notition d’accident du travail”, RCJB 1968, 293-310.

 

GOSSERIES, P., “L’incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire”, JTT 1997, 94-95.

 

KETELS, B. en VERMEULEN, G., ”O tempora! O mores! Over het verhuren van panden voor prostituees en de openbare orde en goede zeden”, T. Strafr. 2008, 454-457.

 

LIETAERT, B., “Definitieve arbeidsongeschiktheid en recht op werkloosheidsuitkeringen. Naar een rationele schadevergoeding?”, RW 1995-96, 223-225.

 

LUST, A., Informatie, publiciteit en reclame door de arts: een moeilijke evenwichtsoefening, T.Gez. 2016-17, afl. 3, 147-160.

 

MILLET, G., “Vereiste banden tussen de rechthebbende en het kind voor de toekenning van kinderbijslag in de werknemersregeling”, BTSZ 1984, 554-572.

 

OUTSHOORN, J. “The Political Debates on Prostitution and Trafficking of Women”. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, vol. 12, nr. 1, 2005, 141-155.

 

RUSSE, J., “Evénement soudain et cause extérieure en accident du travail, état de la jurisprudence”, JTT 1995, 117-120.

 

RUYTERS, T., “Straatsekswerk van ’t straat? Een beschouwing over het Antwerps beleid rond straatprostitutie”, Orde van de dag 2013, afl. 64, 34-42.

 

Seals, M., “Worker rights and health protection for prostitutes: A comparison of the Netherlands, Germany and Nevada”,  Health Care for Women International 2013, 784-796.

 

SCHEI, B., en STIGUM, H., “A study of men who pay for sex, based on the Norwegian National Sex Surveys”, Scandinavian Journal of public health 2010, 38, 2, 135-140.

 

SHAVER, F.M. “Prostitution: A critical Analysis of Three Policy Approaches”, Canadian Public Policy/ Analyse de Politiques, Vol. 11, nr. 3, 1985, 493-503.

 

VAN DEN VONDER, V. en VAN EYNDE, M., “Het prostitutionele trio: prostituee, souteneur, klant”, RW 1973-74, 625-642.

 

VANDEWEERDT, M., “Het ‘open systeem’ in de beroepsziektenverzekering”, BTSZ 1994, 1045-1059.

 

VAN EECKHOUTTE, W.,  “Seks als beroep: voor werknemers en zelfstandigen. Arbeids- en socialezekerheidsrechtelijke implicaties van de Gentse lokale aanpak van sekswerk”, Orde van de dag 2013, 43-48.

 

VAN LOON, T., “Opvattingen, hulpverlening en wetgeving ten aanzien van prostitutie in België”, Ethiek en maatschappij 2012, 104-126.

 

VAN NUNNEN, K., GRYSEELS, C., en VAN HAL, G., “Sekswerkers in Vlaanderen: arbeidsomstandigheden, risico’s en hulpverlening”, Orde van de dag 2013, 25-33.

 

VAN OVERBEKE, L., “ Ontucht en prostitutie: begrip”, Comm. Straf. 1997, 161-169.

 

VERHAGE, A., BOELS, D., DE PAUW, E. EN DE PAUW, K., “Agency of dwang? De zoektocht naar een passend beleid ten aanzien van sekswerk”, Orde van de dag 2013, afl. 64, 2-5.

 

VERMEULEN, G., “Verbod op sex-advertenties en reclame voor 077-lijnen”, Panopticon 1995, 269-273.

 

VERMEULEN, G. en KETELS, B., “Schiet niet op de hoerenloper”, De Juristenkrant 2011, afl. 230, 14-15.

 

X., “Flexiloon en overuren in de horecasector”, NJW 2015, 895-897.

 

XANTIDIS, L. en MCCABE, M.P., “Personality characteristics of male clients of female commercial sex workers in Australia”, Archives of Sexual Behavior 2000, 165–176.

 

YOUNG, A.M., BOYD, C. en HUBBELL, A., “Prostitution, drug use, and coping with psychological distress”, Journal of drug issues, 2000, 30, 789-800.

 

Onderzoeksrapporten

WAGENAAR, H., en ALTINK, S., Rapportage naar aanleiding van de workshop: decriminalisering in het prostitutiebeleid, Universiteit van Leiden, Campus Den Haag, 2011, 55 p.

 

Onlinebronnen

DECROUBELE, P., “Attest bedrijfsbeheer binnenkort niet meer nodig om een zaak te starten”, De redactie, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.3026515#.

 

GOVAERTS, A., “Freelancer worden: hoe begin je eraan?”, Xerius 2016, http://www.xerius.be/blog/freelancer-worden-hoe-begin-je-eraan/.

 

HOMANS, L., Europa mag in Antwerpen komen kijken”, NVA 3 maart 2014, https://www.n-va.be/nieuws/europa-mag-in-antwerpen-komen-kijken.

 

HUYBERECHTS, P., “Stijgend aantal prostituees in België”, De Standaard 15 mei 2015, www.standaard.be/cnt/dmf20150514_01682095.

 

HUYBERECHTS, P., “Ons land telt 26.000 prostituees, 8 op de 10 worden uitgebuit”, Het Nieuwsblad 15 mei 2015, www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150515_01682147.

 

EMCDDA, “What is decriminalisation of drugs?”, Youtube, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=-BdA0Wod-_M.

 

SAMYN, S., “Zo lief meneer”, De Morgen, 3 september 2011, http://www.demorgen.be/nieuws/zo-lief-meneer-b776897d/.

 

VAN DONGEN, M., “Op mannenprostitutie rust een dubbel taboe”, de Volkskrant, 11 februari 2010, http://www.volkskrant.nl/binnenland/op-mannenprostitutie-rust-een-dubbe….

 

PALMER, J., “The Bro Code. Booze, Sex, and the Dark Art of Dealmaking in China”, ChinaFile, 4 februari 2015, http://www.chinafile.com/reporting-opinion/postcard/bro-code.

 

RIJKSOVERHEID NEDERLAND, “Veilige en gezonde prostitutiebranche”, 2017, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prostitutie/inhoud/veilige-en-….

 

WIJERS, M. en BIJLEVELD, L., “Evaluatie opting-in regeling in de besloten prostitutie”, Utrecht, Platform Prostitutieverbetering Prostituees en vereniging vrouw en recht clara winchman, 2014, https://www.vrouwenrecht.nl/wp-content/uploads/Evaluatie-Opting-in-Rege….

 

MTM, “Prostitutie in Antwerpen: de cijfers”, Het Nieuwsblad 2017,  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170510_02874904.

 

X, VN-Vrouwenverdrag. Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, New York, 18 december 1979,

http://home.wxs.nl/~evenwild/wsts210/ivdv/verdrag/nedtekst.htm.

 

X, “Standpuntvoorstel: Prostitutie”, Nederlandstalige vrouwenraad 2002, http://www.vrouwenraad.be/file?fle=16985&ssn=, 68 p.

 

X., “Mikael, Antwerpen”, The men’s company, 20 november 2009, http://www.gigolo-services.com/escort-man/mikael_antwerpen-prive.php.

 

X, “Prostitutieteam en schepen Fons Duchateau stellen ‘pandkalender’ voor”, Politie Antwerpen 2015, https://www.politieantwerpen.be/news/press-item/prostitutieteam-en-sche….

 

X., “Sekswerk legaliseren is de seksindustrie legaliseren”, Knack Weekend, 12 augustus 2015, http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/sekswerk-legaliseren-is-de-seks….

 

X., “Omzet prostitutie in België geraamd op 870 miljoen euro”, De Redactie 25 september 2015, www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2451769.

 

X., “Omzet prostitutie in België geraamd op 870 miljoen euro”, De Standaard 25 september 2015, www.standaard.be/cnt/dmf20150925_01886568?utm_source=facebook&utm_mediu….

 

X., “Moet wie betaalt voor seks gestraft worden? Een moraliserende trend”, De Standaard, 7 april 2016, http://www.standaard.be/cnt/dmf20160407_02224402.

 

X., “Sekswerk missen”, Blog Hella doet seks, 2 juni 2016, https://helladoetseks.wordpress.com/.

 

X, “Prostitutie en mensenhandel”, Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen 2016, https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/prostitutieenmensenhande….

 

X, “Betekenis ‘Prostitutie’”, Van Daele, 2017, http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=prostitutie&lang=nn.

 

X, “Zelfstandige worden”, FOD Economie 2017, http://economie.fgov.be/nl/binaries/Zich_vestigen_als_zelfstandige_tcm3….

 

X, “Beroepsbekwaamheid”, Vlaamse overheid 2017, https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/bewijs-v….

 

X, “Ondernemen, boekhouding”, FOD Financiën 2017, https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/boekhouding-belastingen-en-fisc….

 

X, “Opting-in in de prostitutie”, Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid 2017,  https://www.soaaids.nl/nl/informatie-voor/prostitutie/goed-geregeld/opt….

 

X, “Horecazaak starten”, Ondernemen in Antwerpen 2017, http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-ei….

 

X, “Raamprostitutie uitbaten”, Ondernemen in Antwerpen 2017,  http://www.ondernemeninantwerpen.be/raamprostitutieruimte-uitbaten.

 

X., “Lesbisch en hoer”, Blog Zondares, 20 maart 2017,  http://zondares.blogspot.fr/.

 

X., “Prostitutie”, Wikipedia, 22 maart 2017,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie.

                                                               

X, “Teledating”, de Zondag  regio Noord 26 maart 2017, 38, http://makr.roularta.be/3DI/DZ/index2.jsp?editie=105.

Download scriptie (2.34 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Yves Jorens