'Lotgenoten' staat stil bij Pukkelpopdrama: "Voor sommigen opluchting om verhaal te vertellen"

Shana
Philtjens
  • Stijn
    Paredis

'Lotgenoten' op VTM staat vanavond stil bij het Pukkelpopdrama van 18 augustus 2011. "Slachtoffers, familieleden, getuigen en hulpverleners beschrijven op indrukwekkende wijze hoe zij die rampzalige dag vol drama en tragiek hebben beleefd", luidt het. "Allen zijn ze door de ramp lotgenoten van elkaar geworden. De interviews worden versterkt door archiefbeelden van de ramp en serene reconstructies."

18 augustus 2011 begon als een stralende festivaldag op Pukkelpop in Kievit, Hasselt. Broeierig wel en er was onweer voorspeld, maar dat het zo erg zou worden had niemand op de wei verwacht. Om 18 uur gaat het licht uit. Een buitengewoon onweer raast over het festivalterrein en de camping. De uren daarna heerst er alleen chaos en verwarring. En een trieste balans: er zijn 5 doden en 150 gewonden.

Eén van de dodelijke slachtoffers is de 21-jarige Marijke De Wilde uit het Oost-Vlaamse Hamme. Zij trok met haar zus Annelies, hun vriendjes en enkele vriendinnen naar Hasselt. De programmamakers praten onder anderen met een vriendin, de ouders en de zus van Marijke.

"Gek genoeg deden we voor ons optreden nog interviews", vertelt zangeres Skin van Skunk Anansie. Een journalist vroeg me nog of ik wist dat er die avond een storm zou zijn. We keken toen naar boven, en zagen de meest heldere hemel die we die zomer hadden gezien. We waren tevreden en lachten. Het was broeiend heet." Enkele uren later barstte de hel los."Ik herinner me hoe snel het allemaal gebeurde. We gingen het podium op bij gewoon weer, en bij de derde song werd het bewolkt en begon het te regenen. Bij song vier werd het publiek doornat, elke 30 seconden leek het weer heviger. Dan kwam de wind opsteken en veranderde heel het weerbeeld. De regen sloeg nu ook naar ons op het podium, en toen werd het gevaarlijk. Ik werd door de wind bijna van mijn sokken geblazen. Beangstigend gewoon. Ik herinner me dat twee roadies van een andere band me opraapten, en me letterlijk de trappen afdroegen."

"Opeens was het nacht"

"Uit alle radarbeelden bleek dat we aan de storm zouden ontsnappen", zegt Pukkelpop-organisator Chokhri Mahassine. "Vlak voor het begon, zit ik in mijn kantoor in de backstage en zie ik voor het raam ineens iets wegvliegen. Ik loop naar buiten om te bekijken wat er aan de hand is en ineens was het nacht. Ik ben erin geslaagd op de Main Stage te gaan en op dat moment vliegt Skin achteruit. Ik kon bijna niet meer ademen, zo veel wind kwam er op mij af. Het heeft een paar seconden geduurd eer ik kon zien wat er aan het gebeuren was op het terrein. Dan ben ik het podium afgerend. Via de nooduitgang ben ik in tegenstelling tot het publiek het terrein opgegaan en zag ik dat de pukkelpoppers zich probeerden beschermen tegen de hagel door onderdak te vinden."

Bibliografie

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, Buitenlandse zaken, 5.029.

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006, Buitenlandse zaken, 50.169.

Richtl. Raad 92/58/EEG, 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk, Pb. L., BS 26 augustus 1992, 245.

Richtl. Raad 2009/138/EG, 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf, Pb. L., BS 17 december 2009, 335.

Kaderwet 18 juli 1973 betreffende geluidshinder, BS 14 september 1973, 10.410. Wet 21 maart 1804 Burgerlijk wetboek, BS 3 september 1807,0.

Wet 8 juni 1867 Strafwetboek, BS 9 juni 1867, 3.133.

Wet 10 oktober 1967 Gerechtelijk wetboek, BS 31 oktober 1967, 11.360.

Wet 17 februari 1994 de gecoördineerde grondwet, BS 17 februari 1994, 4.054.

Wet 3 juli 1969 tot invoering van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals

gewijzigd bij wet 28 december 1992 (BS 31 december 1992) err BS 17 juli 1969, 75.178.

Wet 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk

van de voedingsmiddelen en andere producten, BS 8 april 1977, 4.501.

Wet 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte

verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, BS 20 september 1979, 10.386. Wet 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterkedrank, BS 30

december 1983 (Opgeheven), 16.462.

Wet 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18

juli 1997, BS 29 mei 1990, 10.963.

Wet 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, BS 1 april 1994, 8.921. Wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994, 19.297.

Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996, 24.309.

Afbeelding verwijderd. Afbeelding verwijderd.

76

Wet 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, BS 4 februari 1998, 3.122.

Wet 7 mei 1999 wetboek van vennootschappen, BS 6 augustus 1999, 29.440.

Wet 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, BS 31 mei 2001, 18.178.

Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, BS 29 augustus 2005, 37.309.

Wet 15 juli 2005 betreffende het gemeentedecreet, BS 31 augustus 2004, 38.153.

Wet 20 juli 2005 betreffende houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, 33.804.

Wet 14 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II, BS 28 december 2005, 56.431. Wet 6 mei 2009 betreffende diverse bepalingen, BS 29 mei 2009, 37.860.

Wet 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, BS 29 december 2009, 82.139.

Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot de instelling van een beschermingsstatuut die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013, 38.132.

Wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 1 juli 2013, 41.293.

Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 30 april 2014, 35.487.

Wet 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014, 44.352.

Wet 25 april 2013 houdende invoeging van boek IX " Veiligheid van producten en diensten " in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 27 mei 2013, 33.975.

Decr. Vl. 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 28 juni 2016, 39.017.

KB 3 april 1953 tot samen ordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, BS 4 april 1953, 2.107.

KB 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, BS 26 april 1977, 5.371.

KB 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, BS 13 april 1991, 7.736.

KB 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op het werk, BS 19 september 1997, 24.395.

77

KB 28 december 1999 tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1999, 50.507.

KB 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, BS 7 februari 2001, 3.305. KB 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als

beveiligingsonderneming, BS 9 juli 2002, 30.684.

KB 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve

ontspanningsevenementen, BS 7 mei 2004, 37.201.

KB 13 juni 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterkedrank en betreffende het vergunningsrecht en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterkedrank en betreffende het vergunningsrecht, BS 29 juni 2006, 32.779.

KB 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, BS 2 april 2010, 19.928.

KB 27 mei 2010 tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Starter ", tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 31 mei 2010, 32.582.

KB 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, BS 28 december 2010, 82.475.

KB 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden, BS 5 november 2012, 66.449.

KB 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners, BS 10 april 2014, 30.715.

KB 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, BS 23 april 2014, 34.562. Vr. En Antw. Kamer 2014-15, 5 oktober 2015 nr. 54-618.

Besluit van de Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, BS 26 juni 1991, 14.269.

Besluit van de Vlaamse Regering 17 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen, BS 29 maart 2012, 20.149.

Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, BS 26 april 2012.

78

Ministeriële omzendbrief 3 maart 1992 betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, BS 7 maart 1992, 4.947.

Omz. SPV06 25 mei 2016 veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3, BS 10 juni 2016, 35.648.

Omz. DGH/2017/D2/ 17 februari 2017 medisch interventieplan, BS 17 februari 2017, 25.145. Rondzendbrief SPV05 1 maart 2011 betreffende de bewaking in het uitgangsleven, BS 1 maart 2011,

14.237.

8.2 Rechtspraak

GwH 15 maart 2011, nr. 37/2011.

GwH 23 april 2015, nr. 44/2015.

Cass. 13 februari 1991, AR 8517.

Cass. 8 nov. 2002, AR C.00.0124.N.

Cass. 21 november 2013, AR C.02.0347.F RvS 9 april 1999, nr. 79.786.

RvS 20 september 2005, nr. 149.138.

RvS 18 oktober 2011, nr. 215.828.

Arbh. Brussel (3e k.) 23 april 2013, R nr. 2012/AB/48.

8.3 Rechtsleer

8.3.1 Boeken

CHRISTIAENSEN, S., Veiligheid bij muziekevenementen in openlucht: Verantwoordelijkheden, regelgeving en handreikingen voor een gemeentelijk beleid, Brussel, Politeia, 2003, 150.

DECUYPERE, P., We love Events - Een gedurfde kijk op marketing, Tielt, Lannoo Campus, 2015, 319. DEHAESE, E., Cursus Vennootschapsrecht, Hasselt, PXL, 2016, 186.

GULDIX, E., Cursus Personenrecht, Brussel, VUB, 2010, 310.

SENAEVE, S., GERLO, J. En LIEVENS, F., De hervorming van het voogdijrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 372.

Afbeelding verwijderd. Afbeelding verwijderd.

79

VAN DER STRAETEN, K., Hoe organiseer je een geslaagd evenement, Tielt, Lannoo Campus, 2013, 231. VAN GERVEN, W., Algemeen deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard,

1973, 519.

VANDENBON, G., Gids voor afvalarme evenementen: handleiding voor de milieuvriendelijke

organisatie van massa-evenementen, Mechelen, Ovam, 1996, 32.

VERHAAR, J., Projectmanagement 1: Een professionele aanpak van evenementen. Vierde oplage

2007, Amsterdam, Boom Onderwijs, 2007, 265.

8.3.2 Tijdschrift

SWENNEN, F., “Het nieuwe voogdijrecht, ”, RW 2001-2002, nr. 1, 1-21.

VERDEYEN, V., “Arbeidsongeval bij uitzendarbeid”, NjW 2010, 594.

VERDEYEN, V., “Rechten van de vrijwilligers”, TVW 2005, 341-344.

VERDEYEN, V., “Wijzigingen in de wet betreffende de rechten van vrijwilligers”, TVW 2006, 468-470.

VERJANS, E., “De festivaltickets van Pukkelpop, een casus contractenrecht ...”, Juristenkrant, afl. 241, 11 januari 2012.

8.4 Materiële bronnen

DOOMS, T., LOGGHE, M., Model veiligheidsdraaiboek, http://economie.fgov.be/nl/binaries/39- veiligheidsdraaiboek_tcm325-53148.pdf (Consultatie 18 januari 2017).

DOOMS, T., LOGHHE, M., Veiligheidsdraaiboek, www.waterski.be/Downloads/Veiligheidsdraaiboek%20Actieve%20Ont.do (Consultatie 15 december 2017).

FOD, Risicoanalyse, http://economie.fgov.be/nl/binaries/39_Algemene_brochure_risicoanalyse_…- 29818.pdf (Consultatie 5 december 2016).

FOD, Vennootschapsvormen, http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/D… dre/statut_juridique/#.WMFX4WOoKJM (Consultatie 7 maart 2017).

FOD, Vennootschapsvormen, http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/s… psvormen/#.WKlw5GOoKJM (Consultatie 12 februari 2017).

SCHEYS, M., Bewakingswet, www.lokalepolitie.be/sites/5389/images/stories/formulieren/bewakingswet… (Consultatie 12 februari 2017).

Stad Hasselt, Aanvragen vergunningen, http://evenement.hasselt.be (Consultatie 12 januari 2017). 80

Afbeelding verwijderd.

Wolters Kluwer, Geluidoverlast, www.legalworld.be/legalworld/m_content.aspx?mid=48270&LangType=2067 (Consultatie 10 december 2016).

X, Begeleiders en ondersteunende medewerkers, www.werk.belgië.be (Consultatie 18 januari 2017). X, Brandveiligheid openluchtevent, www.fuifpunt.be/nieuws/tent-en-openluchtfuiven-en-

brandveiligheid (Consultatie 24 november 2016).

X, Geluidsoverlast, www.mediarte.be/sites/default/files/fileupload/wetgeving-geluidsnormen… (Consultatie 10 december 2016).

X, Green-ID, www.pukkelpop.be/en/api/practical/clean-up-your-act/ (Consultatie 15 februari 2017). X, Onbekwamen, www.rechtswijzer.be/het-recht/burgerlijk-recht/personenrecht/onbekwamen

(Consultatie 2 januari 2017).

X, Reglement evenement, www.ovam.be/reglement-evenementen (Consultatie 4 januari 2017).

X, Tabel 105 Sabam, http://www.sabam.be/sites/default/files/Nederlands/Utilisateur/Musique/…- temps/t105_feestenfuiven.pdf (Consultatie 12 december 2016).

X, Veiligheidspictogrammen, www.veiligheidspictogrammen.be (Consultatie 20 januari 2017). X, Wat is een CVBA, https://data.be/nl/bedrijf/The-Factory-CVBA-SO-0434153588#Overzicht (Consultatie 10 februari 2017).

X, Wat is een evenement, www.vandale.nl/opzoeken?pattern=event&lang=en (Consultatie 12 december 2016).

X, Wat is organiseren, www.vandale.nl/gratis-woordenboek/betekenis/nederlands/organiseren (Consultatie 12 december 2016). 

Download scriptie (12.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Evy Daniëls