En wat als ze 18 jaar oud worden?

Joke
Sonjeau

Wanneer minderjarige vluchtelingen op eigen gezag asiel aanvragen in Europa, krijgen zij gehele bescherming onder het statuut van 'niet-begeleide minderjarige vluchteling'. Binnen de huidige debatten omtrent migratie wordt hevig gediscussieerd over de bescherming van deze minderjarigen. De vraag die zich echter opdringt is wat er gebeurt met deze minderjarigen wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken en niet langer immuniteit genieten in het gastland. Welke bescherming krijgen zij nog? Welke veranderingen maken zij door? In hoeverre worden zij begeleid in deze transitiefase? 

Een gevoelige thematiek binnen het huidige politieke klimaat, waar menig man zijn handen van af houdt. De masterproef 'Alternatieve woonvormen voor NBJV in Gent' ziet het echter anders. Deze masterproef tracht tegemoet te komen aan de specifieke problematiek van deze jongeren. Met huisvesting als uitvalsbasis (tevens de 'hot potato' binnen het Vlaamse vluchtelingenwerk) wordt onderzocht welke drempels NBJV ervaren en hoe alternatieve benaderingen een antwoord kunnen bieden op huisvestingsproblemen en sociaal-culturele barrières.

Met 'alternatieve benaderingen' wordt verwezen naar alternatieve woonvormen die jongvolwassen vluchtelingen en studenten uit het Gentse samen brengt. Door middel van voorbeelden uit het buitenland, diepte-interviews met medewerkers uit het werkveld en focusgesprekken met jongvolwassen vluchtelingen wordt gezocht naar betaalbare en degelijke huisvestingsalternatieven in Gent. Het onderzoek toont eveneens aan hoe de investering in huisvesting kan bijdragen tot sociaal-culturele integratie en de uitbouw van interetnische netwerken. Een doelstelling dat zowel NBJV, studenten en de samenleving ten goede komt. Het finale resultaat van deze masterproef werd in een adviesrapport gegoten dat op zijn beurt moet leiden tot 'awareness' en dialoog rond deze problematiek. 

Bibliografie

Agentschap Binnenlands Bestuur. (2018). Integratie en Inburgering. Opgeroepen op mei 14, 2018, van integratiebeleid.vlaanderen.be: http://integratiebeleid.vlaanderen.be/integratie-inburgering

Agentschap Informatie Vlaanderen. (2017). Gemeenschappelijk wonen en woningdelen. Opgeroepen op mei 17, 2017, van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en- energie/wonen/gemeenschappelijAgentschap

Agentschap Integratie en Inburgering. (2018). Maatschappelijke Oriëntatie. Opgeroepen op mei 31, 2018, van inburgering.vlaanderen.be: https://www.integratie- inburgering.be/maatschappelijke-ori%C3%ABntatie-mo

Amnesty International. (2015, juni 23). Inburgering. Opgeroepen op juli 14, 2018, van Encyclopedie van de mensenrechten: https://www.ensie.nl/amnesty- international/inburgering

Amnesty International. (2016). Economische vluchtelingen. Opgeroepen op juli 13, 2018, van Amnesty International: www.amnesty.nl

Balci, Z., & Piqueray, E. (2014). Het interioriseren van discriminatie bij jongeren met een immigratie-achtergrond op de Belgische arbeidsmarkt: bevindingen en aanbevelingen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen: CeMIS. Opgeroepen op maart 10, 2018

Balthazar, T. (2014). Studentenhuisvestingsplan. Opgeroepen op mei 29, 2018, van Stad Gent:

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Studentenhuisvesti… .pdf

Bandura, A. (1971). Social learning theory. Morristown: General Learning Press. Opgeroepen op augustus 1, 2018

Beeckmans, L., De Maeyer, J., De Vos, E., Hauquier, K., & Van Den Driessche, M. (2017). Wonen in Diversiteit. Antwerpen: Vlaams Architectuurinstituut; de Singel Internationale Kunstcampus. Opgeroepen op mei 5, 2018

Benjamin, S. (2002). ‘Valuing diversity’: A cliché for the 21st century? International Journal of Inclusive Education, 6(4), 309-323. Opgeroepen op juli 29, 2018

Bervoets, W., & Loopmans, M. (2010). Diversité et discrimination dans le logement social: pour une approche critique de la "mixité sociale". Brussel: Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme. Opgeroepen op juli 20, 2018

Bobo, L. D. (2001). Racial Attitudes and Relations at the Close of the Twentieth Century. America becoming: Racial Trends and Their concequences , 264-301. Opgeroepen op juli 20, 2018

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. Opgeroepen op mei 28, 2018

Caestecker, F., & Derluyn, I. (2017). De ervaringen van hervestigde vluchtelingen in België. Gent: Myria. Opgeroepen op april 1, 2018

CAW. (2016). Draaiboek voor het werken met woonbuddies. Opgeroepen op 30 juli 2018, van Vluchtelingenwerk Vlaanderen : https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/draaiboek_voor_het_werken_m… oonbuddysroeselaere.pdf?file=1&type=file&id=3185&force=

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (2012). Diversiteitsbarometer Werk. Brussel: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Opgeroepen op maart 28, 2018

CGVS. (2015). U geniet subsidiaire bescherming in België. Uw rechten en plichten. Opgeroepen op 7 augustus 2018, van CGVS: http://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/2015-11-03_brochure_su…- bescherming_nl.pdf

Chase, E. (2010). Agency and Silence: Young People Seeking Asylum Alone in the UK. British Journal of Social Work(40), 2050–2068. Opgeroepen op juli 17, 2018

Ciré. (2008). Gids van de asielprocedure in België. Brussel: Frédérique Maret. Opgeroepen op maart 11, 2018

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. (2018). De vlucht vooruit. Gent: Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid Stad Gent. Opgeroepen op april 7, 2018

Cruz-Saco, M. A. (2008). Promoting Social Integration: Economic, Social and Political Dimensions with a focus on Latin America . Verenigde Staten: Connecticut College.

CURANT. (2017). Wat is CURANT? . Opgeroepen op april 16, 2017, van Cohousing CURANT: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/cohousing-curant-1/wat-is-curant

Dahlerup, D. (2006). The Story of the Theory of Critical Mass. Politics & Gender, 2(4), 511-522. Opgeroepen op oktober 23, 2017

Dahlstedt, M., & Neergaard, A. (2015). International Migration and Ethnic Relations: Critical Relations. New York : Routledge. Opgeroepen op juli 20, 2018

De Graeve, K., & Bex, C. (2017). Caringscapes and belonging: an intersectional analysis of care relationships of unaccompanied minors in Belgium. Children's Geographies, 15(1), 80-92. Opgeroepen op juli 29, 2018

De Haene, L., & Derluyn, I. (2017). Vluchtelingenkinderen: Naar een relationeel perspectief op pedagogische praktijken in de context van gedwongen migratie. Amsterdam: Boom. Opgeroepen op april 8, 2018

Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. (2013, juni 7). Opgeroepen op april 26, 2018, van codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023121.html#H1061…

Decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving, 2017-02-24/12 (februari 24, 2017). Opgeroepen op maart 7, 2018

Decrom, J. (2016). CURANT: Cohousing and case management for young adult unaccompanied refugees in Antwerp. Opgeroepen op mei 27, 2017, van vluchtelingenwerk: https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/jolien_decrom_- _ocmw_antwerpen.pdf?file=1&type=document

Departement Omgeving Vlaanderen. (2018, februari 22). Containerwoningen en minihuisjes: vergunning en architect verplicht. Opgeroepen op juli 18, 2018, van ruimtelijkeordening.be: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/art… pe/ArticleView/article"Id/9211

Departement Ruimte Vlaanderen. (2016, november). Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling. Opgeroepen op augustus 6, 2018, van Vlaanderen.be: file:///C:/Users/jsonjeau/Downloads/Vergunningen_november_2016.pdf

Derluyn, I. (2011). Niet-Begeleide buitenlandse minderjarigen in een confrontatie met (onze) grenzen. Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten(4), 220-222. Opgeroepen op juli 12, 2018

Dienst Wonen. (2014). Beleidsnota Samenhuizen in Gent. Gent: Stad Gent. Opgeroepen op juli 5, 2018

Draulans, V. (2017). Vrouwenwerk: voor meer v/m diversiteit op het werk. Tielt: Lannoo. Opgeroepen op februari 20, 2018

Emmery, K., Luyten, D., & Jennes, G. (2010). Samenwonen in het gezinsbeleid. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Opgeroepen op mei 17, 2017

European Commission. (2018, april 2). Supporting refugees in Greece: €180 million in emergency support. Opgeroepen op juli 24, 2018, van European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2604_en.htm

European Regional Development Fund. (2016, mei 10). UIA Cities. Opgeroepen op juli 12, 2018, van http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities

European Union. (2014, mei 5). Commision Delegated Regulations (EU) No. 522/2014. Opgeroepen op juli 12, 2018, van http://www.uia- initiative.eu/sites/default/files/2015-12/Delegated%20Act_3.pdf

Europese Commissie. (2018, mei 26). Gegevensbescherming in de EU. Opgeroepen op augustus 5, 2018, van Europa.eu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/data-protection-eu_nl

Eurostat. (2018, april 9). Immigration by age group, sex and citizenship. Opgeroepen op juni 28, 2018, van Europe.eu:

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS- 075908_QID_-1C6773B5_UID_-

3F171EB0&layout=CITIZEN,L,X,0;GEO,L,Y ,0;TIME,C,Z,0;AGEDEF,L,Z,1;AGE,L, Z,2;UNIT,L,Z,3;SEX,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS- 075908AGEDEF,REACH;DS-075908INDICATO

Extra, G., Spotti, M., & Van Avermaet, P. (2009). Language testing, migration and citizenship: Crossnationall perspectives on integration regimes. London: Continuum Press. Opgeroepen op maart 21, 2018

FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. (2016). OESO. Opgeroepen op juni 16, 2018, van Diplomatie België: diplomainternationalete.belgium.be/nl/Beleid/internationale_instellingen/financieel- economische_instellingen/oeso

Galster, G. (2007). Should policy makers strive for neighbourhood social mix? An analysis of the Western European evidence base. Housing Studies, 22(4), 523- 545. Opgeroepen op mei 24, 2018

Gauffin, K., Manhica, H., Almquist, Y., Rostila, M., Berg, L., de Cortazar, A., & Hjern, A. (2017, augustus 8). Hospital admissions due to alcohol related disorders among young adult refugees who arrived in Sweden as teenagers - a national cohort study. BMC Public Health, 7, 644. Opgeroepen op maart 14, 2018

Geldof, D. (2015). Superdiversiteit: Hoe migratie onze samenleving verandert (5e ed.). Leuven: Acco. Opgeroepen op maart 10, 2018

Gonzalez Garibay, M., & De Cuyper, P. (2013). An evaluation framework for the flemish integration policies. Antwerpen: Steunpunt Inburgering en Integratie. Opgeroepen op juni 17, 2018, van https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/434452/1/00322837-1.pdf

Goodman, J. (2004). Coping with trauma and hardship among unaccompanied refugee youths from Sudan. Qualitative Health Research, 14(9), 1177-1196. Opgeroepen op juli 28, 2018

Greek Council for Refugees. (2018). Types of accommodation Greece. Opgeroepen op juli 24, 2018, van Aida: Asylum Information Database: http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception- conditions/housing/types-accommodation

Green, E., & Staerklé, C. (2013). Migration and multiculturalism. In E. Green, & C. Staerklé, The Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford: Oxford University. Opgeroepen op maart 10, 2018

Green, Eva G.T.; Staerklé, Christian. (2013). Migration and multiculturalism. In The Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford: Oxford University.

Herz, M., & Lalander, P. (2017). Being alone or becoming lonely? The complexity of portraying ‘unaccompanied children’ as being alone. Journal of Youth Studies, 1062-1076. Opgeroepen op juli 7, 2018

Heylighen, E., Bonamini, C., Houben, K., Keytsman, E., & De Valck, H. (2015). Wat is een vluchteling? Brussel: Vluchtelingenwerk Vlaanderen; CIRE. Opgeroepen op maart 11, 2018

Homans, L. (2014). Beleidsnota Inburgering & Integratie 2014-2019. Opgeroepen op maart 24, 2018, van Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-i…- eninburgering

Homans, L. (2017, oktober 27). Beleidsbrief Integratie en Inburgering 2017-2018. Opgeroepen op februari 17, 2018, van Vlaams Parlement: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1340234

Iceland, J. (2014). Residential Segregation: A Transatlantic Analysis. Washington DC: Migration Policy Institute. Opgeroepen op augustus 5, 2018

Janssens, M., & Steyaert, C. (2001). Meerstemmigheid: organiseren met verschil. Leuven: Universitaire pers Leuven. Opgeroepen op juli 29, 2018

Kanter, R. M. (1977, maart). Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women. American Journal of Sociology, 965-990 . Opgeroepen op december 16, 2017

Kantola, J., & Nousiainen, K. (2009). Institutionalizing Intersectionality in Europe – (2009). International Feminist Journal of Politics, 11(4), 459-477. Opgeroepen op april 7, 2018

Khannoussi, N. (2015, augustus 14). Inburgeringstest in 2016: troef in de samenleving voor nieuwkomers? De Wereld Morgen, p. 5. Opgeroepen op maart 24, 2018, van http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/08/14/inburgeringstest-in-201…- in-de-samenleving-voor-nieuwkomers

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford, Verenigd Koninkrijk : Clarendon Press. Opgeroepen op maart 10, 2018

Lahlali, M., Andino, W., & Spaas, N. (2012). Praktijktests discriminatie Antwerpse en Gentse Woningmarkt. Brussel: Minderhedenforum.

Lantolf, J. P. (2000). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press. Opgeroepen op augustus 4, 2018

Lietaer, G. (1995). Vergelijkend proces– en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 115-122. Opgeroepen op juli 28, 2018

Logan, J. R., Zhang, W., & Alba, R. D. (2002, april). Immigrant Enclaves and Ethnic Communities in New York and Los Angeles. American Sociological Review, 67(2), 299-322. Opgeroepen op juli 5, 2018

Mahieu, R., & Ravn, S. (2017, mei ). Cohousing and casemanagement for Unaccompanied young adult Refugees in Antwerp: Groundwork for evaluation and literature review. Antwerpen: CeMIS. Opgeroepen op juni 6, 2018, van http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017- 07/CURANT_Groundwork_for_evaluation_and_literature_study_2017.pdf

Manhica, H., Almquist, Y., Rostila, M., & Hjern, A. (2017, oktober). The use of psychiatric services by young adults who came to Sweden as teenage refugees: a national cohort study. Epidemiology And Psychiatric Sciences , 26(5), 526-534. Opgeroepen op maart 14, 2018

Meeus, J., & De Cuyper, P. (2015). De NT2-trajecten van inburgeraars in kaart gebracht: Inzicht in de doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid, duur van het NT2- traject en opstap naar een vervolgmodule. Leuven: Steunpunt Inburgering en Integratie. Opgeroepen op juni 8, 2018

Mels, C., Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Social support in unaccompanied asylum‐ seeking boys: a case study. Child: care, health and development, 34(6), 757-762. Opgeroepen op mei 12, 2018

Meys, E., Pleysier, S., & Hermans, K. (2015). Op weg naar zelfstandig wonen Een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Opgeroepen op juni 8, 2018

Minor Ndako. (2017, december). Kleine wooneenheden. Opgeroepen op mei 4, 2018, van Kleine wooneenheden Minor Ndako: https://minor-ndako.be/wp- content/uploads/2017/12/2017-12-KLEINE-WOONEENHEDEN-MINOR-NDAKO- Website.pdf

Minor Ndako. (2018). Eligo. Opgeroepen op mei 4, 2018, van Minor Ndako: hulpverlening: https://minor-ndako.be/watwedoen/eligo/

Minor Ndako. (2018). Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opgeroepen op mei 4, 2018, van Minor Ndako: https://minor-ndako.be

Minor Ndako. (2018). Studio 54. Opgeroepen op mei 4, 2018, van Minor Ndako: hulpverlening: https://minor-ndako.be/watwedoen/studio-54/

Morrice, L. (2007). Lifelong learning and the social integration of refugees in the UK: The significance of social capital. International Journal of Lifelong Education, 2(26), 155-172. Opgeroepen op juli 26, 2018

Musterd, S., & Van Kempen, R. (2009). Segregation and housing of minority ethnic groups in Western European cities. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), 559-566. Opgeroepen op juli 4, 2018

Nijhawan, L. P., Janodia, M. D., Muddukrishna, B., Bhat, K. M., Bairy, K., Udupa, N., & Musmade, P. B. (2013). Informed consent: Issues and challenges. Journal of advanced Pharmaceutical Technology and Research, 4(3), 134–140. Opgeroepen op mei 27, 2018

Noppe, J., Vanweddingen, M., Doyen, G., Stuyck, K., Feys, Y., & Buysschaert, P. (2018). Vlaamse Migratie en Integratiemonitor 2018. Brussel: Agentschap Binnenlands Bestuur. Opgeroepen op mei 30, 2018

Nye, M. (2007, juli 19). The challenges of multiculturalism. Culture and religion: An interdisciplinary Journal, 8, 109-123. Opgeroepen op juli 4, 2018

Odé, A., & Walraven, G. (2013). Binding en Burgerschap. Buurtbetrokkenheid in Rotterdam en Den Haag. Nederland: Garant.

Onderwijsraad. (2003). Leren in een kennissamenleving. Verkenning. Den Haag. Den Haag: Onderwijsraad. Opgeroepen op augustus 1, 2018

Oppedal, B., & Idsoe, T. (2015). The role of social support in the acculturation and mental health of unaccompanied minor asylum seekers. Scandinavian journal of psychology, 56(2), 203-211. Opgeroepen op juli 26, 2018

Parekh, B. (2000). The political structure of multicultural society. In B. Parekh (2000) Rethinking Multiculturalism. Cultural diversity and political theory. Houndmills, London: Macmillan Press. Opgeroepen op april 17, 2018

POB Maatschappelijke Integratie. (2017, september 1). Bedragen van het leefloon op 1 september 2017. Opgeroepen op mei 29, 2018, van Armoedebestrijding: http://www.armoedebestrijding.be/colloquesamenwonen_2018/PODMI.pdf

Provincie West-Vlaanderen. (2018). Taskforce vluchtelingen. Opgeroepen op maart 24, 2018, van West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be/vluchtelingen

Pulinx, R. (2016). Sociale netwerken en inburgering: Een explorerend onderzoek naar het zichtbaar maken van de sociale netwerken van nieuwkomers. Antwerpen: Steunpunt Inburgering en Integratie. Opgeroepen op maart 6, 2018

Pulinx, R., & Van Avermaet, P. (2015). Integration in Flanders (Belgium). Citizenship as achievement. Journal of Language and Politics, 14(3), 335-358. Opgeroepen op maart 14, 2018

Raghallaigh, M., & Gilligan, R. (2010). Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the relevance of religion. Child & Family Social Work, 15(2), 226-237. Opgeroepen op augustus 4, 2018

Roose, H., & Meuleman, B. (2017). Methodologie van de sociale wetenschappen: Een inleiding. Gent: Academia Press. Opgeroepen op mei 30, 2018

Rudmin, F. W. (2003). Critical history of the acculturation psychology of assimilation, separation, integration, and marginalization. Review of General Psychology, 7(1), 3-37. Opgeroepen op maart 23, 2018

Samenhuizen Vzw. (2016). Huisvesting van vluchtelingen: de sleutel tot een goede start. Opgeroepen op mei 16, 2017, van http://www.samenhuizen.be/huisvesting-van- vluchtelingen-de-sleutel-tot-een-goede-start

Samenhuizen vzw. (2018). Lokaal beleid. Opgeroepen op augustus 6, 2018, van samenhuizen.be: http://www.samenhuizen.be/lokaal-beleid

Schildkraut, D. (2007). Defining American identity in the 21st century: How much “there” is there? Journal of Politics.(69), 597–615.

Schillebeeckx, E., Oosterlynck, S., & De Decker, P. (2016). Vergrijzing, migratie en veerkracht : een veerkrachtige ruimte ten aanzien van immigratie? Exploratief onderzoek in 3 Vlaamse casegebieden: case Antwerpen-Noord. Naar een strategisch ruimtelijk concept voor Vlaanderen. Een focus op aankomstwijken. Brussel: Departement ruimte Vlaanderen. Opgeroepen op maart 29, 2018

Schinkel, W. (2008). Denken in een tijd van sociale hypochondrie (2e ed.). Utrecht, Nederland: Klement. Opgeroepen op juli 14, 2018

Smaling, A. (2009). Generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek. Tijdschrift voor kwalitatief Onderzoek, 14(3), 5-12. Opgeroepen op mei 10, 2018

Socius. (2016). Startblok Riekerhaven. Opgeroepen op juli 10, 2018, van http://www.socius-wonen.nl/startblok-riekerhaven.html

Song, S. (2016, augustus 12). Multiculturalism. Opgeroepen op augustus 5, 2018, van Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/

Sonjeau, J., Maazouzi, N., De Waele, M., Van Bladel, L., & Gaudissabois, Z. (2017). Co- housing met Niet-begeleide jongvolwassen vluchtelingen: Naar een model in Gent. Gent: Universiteit Gent. Opgeroepen op maart 25, 2018

Stad Gent. (2012). Bestuursakkoord 2013 – 2018. Gent: Stad Gent . Opgeroepen op juni 3, 2018

Stad Gent. (2014, juli 14). Samenhuizen beleidsnota. Opgeroepen op juni 27, 2018, van Stad Gent:

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Samenhuizen%20bele… %20%28Stad%20Gent%2014%20juli%202014%29.pdf

Stad Gent. (2018). Taskforce Vluchtelingen. Opgeroepen op juni 2, 2018, van Stad Gent: stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/migratie-integratie/asiel-en- vluchtelingen/taskforce-vluchtelingen

Stas, K., Serrien, L., & Van Menxel, G. (2008). Jongvolwassenen: tussen wal en schip. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Opgeroepen op maart 25, 2018

Stein, M. (2005). Resilience and Young People Leaving Care. York: Joseph Rowntree Foundation. Opgeroepen op juli 27, 2018

Stein, M. (2006). Research review: Young people leaving care. Child & family social work, 11(3), 273-279. Opgeroepen op juni 29, 2018

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (2017). Feiten en cijfers. Opgeroepen op mei 23, 2017, van Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_leefloon.htm

Stuyck, K., Doyen, G., Feys, Y., Noppe, J., Jaques, A., & Buysschaert, P. (2018). Survey Samenleven in diversiteit 2017. Brussel: Agentschap Binnenlands Bestuur. Opgeroepen op maart 30, 2018

Tanghe, F. (2010). Multiculturalisme kritisch bekeken. Antwerpen; Apeldoorn: Garant. Opgeroepen op juli 4, 2018

Taylor, C. (1994). multiculturalism: Expanded paperback edition. Princeton: Princeton University Press. Opgeroepen op juli 4, 2018

Temmerman, M. (2017, juni 1). In 2 maanden tijd een woning zoeken: een race tegen de tijd, die meestal mislukt. Opgeroepen op juni 2, 2017, van De Redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2993967

UNHCR. (2016, juli 11). ‘Refugee’ or ‘migrant’ – Which is right? Opgeroepen op maart 10, 2018, van The UN Refugee Agency: http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refug…- migrant-right.html

UNIA. (2014). Diversiteitsbarometer Husivesting. Brussel: Interfederaal Gelijkekansencentrum. Opgeroepen op mei 24, 2018

UNODC. (2018). Human Trafficking. Opgeroepen op juni 2, 2018, van United Nations Office on Drugs and Crime: https://www.unodc.org/unodc/en/human- trafficking/what-is-human-trafficking.html

Van Avermaet, P. (2009). Fortress Europe? Language policy regimes for immigration and citizenship. In G. Hogan-Brun, C. Mar-Molinero, & P. Stevenson, Discourses on Language and Intergration (pp. 15-44). Amsterdam: John Benjamins. Opgeroepen op maart 21, 2018

Van Avermaet, P. (2016). Multiculturalisme studies . Gent: Steunpunt Diversiteit en leren .

Van Avermaet, P., & Sierens, S. (2010). Diversiteit is de norm. Er mee omgaan de uitdaging. Een referentiekader voor omgaan met diversiteit in onderwijs. Brussel: Politeia.

Van den Broeck, K., Heylen, K., & Winters, S. (2013). Discriminatie en selectie op de private huurmarkt in België. Leuven: HIVA - KU Leuven. Opgeroepen op juli 13, 2018

Van den Houte, K., Ryckwaert, M., Delbeke, B., & Oosterlynck, S. (2015). Gemeenschappelijk Wonen. Leuven: Steunpunt Wonen. Opgeroepen op juni 3, 2018

Van der Bracht, K., & Van de Putte, B. (2013). Het "not-in-my-property-syndroom" (NIMPS). Etnische discriminatie op de huizenmarkt. Gent: Vakgroep Sociologie Universiteit Gent. Opgeroepen op juli 20, 2018

Verenigde Naties. (1953, juni 26). Verdrag van Geneve. Opgeroepen op mei 23, 2017, van cgvs:

http://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_v…. pdf

Verhaeghe, P.-P., Van der Bracht, K., & Van de Putte, B. (2012). Migrant zkt toekomst: Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie. Antwerpen - Apeldoorn: Garant. Opgeroepen op juli 4, 2018

Verloo, M. (2006). Multiple Inequalities, Intersectionality and the European Union. European Journal of Women’s Studies, 13(3), 211-228. Opgeroepen op februari 20, 2018

Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). Longitudinal follow-up of the mental health of unaccompanied refugee minors. European child & adolescent psychiatry, 5(23), 337-346.

Vlaamse Overheid. (2018). Integratie en inburgering in Vlaanderen. Opgeroepen op februari 18, 2018, van vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse- overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/integratie-en-inburgering- vlaanderen#publicaties

Vlaamse Regering. (2016, januari 29). Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Opgeroepen op mei 3, 2018, van Vlaamse Codex: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1026683&datum=&geanno… erd=true&print=false

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (2018). Vluchteling. Opgeroepen op juli 13, 2018, van Vluchtelingenwerk vlaanderen: https://www.vluchtelingenwerk.be/index/vluchtelingen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw. (2018). Huisvesting. Opgeroepen op april 26, 2018, van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: https://www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting

Volman, M. (2006). Jongleren tussen traditie en toekomst. De rol van docenten in leergemeenschappen. Rede in verkorte vorm. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. Opgeroepen op augustus 1, 2018, van www.stichtingdebeauvoir.nl/PDF-artikelen/Oratie%20M.%20Volman.pdf

Vygotsky, L. S. (1997). Educational psychology. (R. Silverman, Vert.) Florida: St. Lucie Press. Opgeroepen op augustus 2, 2018

Waldron, J. (1995). "Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative,” in The Rights of Minority Cultures. Oxford: Oxford University Press. Opgeroepen op augustus 5, 2018

Wallin, A.-M. M., & Ahlström, G. I. (2006, augustus 16). Unaccompanied Young Adult Refugees in Sweden, Experiences of their Life Situation and Well-being: A Qualitative Follow-up Study. Ethnicity & Health, 10(2), 129-144. Opgeroepen op maart 18, 2018

Wets, J., Lodewyckx, I., & Timmerman, C. (2011). Gezinshereniging in België, de mythe ontcijferd. Leuven: Koning Boudewijnstichting. Opgeroepen op augustus 5, 2018, van https://lirias2repo.kuleuven.be/bitstream/id/140875/;jsessionid=7892B0A… 17A2363188FDFA6863

Wets, J., Rea, A., & Herman, B. (2014). The Long and Winding Road to Employment. An analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and Refugees in Belgium. Gent: Academia Press. Opgeroepen op april 2, 2018

Zetter, R. (1991). Labelling refugees: Forming and transforming a bureaucratic identity. Refugee Studies, 4, 44-45. Opgeroepen op mei 30, 2018

Download scriptie (3.44 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Piet Van Avermaet