De geïnformeerde burgemeester is er zéker twee waard

Robin
Dreesen

“In Antwerpen staan we op de rand dat drugshandel politieke invloed koopt”. Die markante uitspraak van Antwerps burgemeester Bart de Wever zorgde onlangs voor heel wat opschudding. Hoe is het mogelijk dat de georganiseerde misdaad zich zo vergaand in de maatschappij nestelt? Om misdaad te bestrijden wordt immers veel geld uitgegeven aan politie en justitie, anderzijds maakt de georganiseerde misdaad blijkbaar lustig gebruik van overheidsstructuren. Het lijkt wel alsof de gerechtelijke en bestuurlijke instanties niet voldoende met elkaar communiceren, waardoor we ‘dweilen met de kraan open’…

Het klinkt als een filmscenario: criminelen met politieke invloed of een vastgoedimperium, carwashes die gelinkt worden aan mensenhandel-en smokkel, motorbendes die drugs verhandelen of gewelddadige geradicaliseerden die geld witwassen via VZW’s in Molenbeek. Toch is zware criminaliteit en georganiseerde misdaad ingebed in de lokale gemeenschap. Enerzijds koopt een terrorist grondstoffen voor het maken van explosieven en wapens. Anderzijds kopen of huren ze een woonst en gaan ze naar de supermarkt om de hoek.

Beter voorkomen dan genezen

De crimineel die ergens aanschuift aan de kassa van een supermarkt: ondenkbaar? Toch niet. De bestuurlijke handhaving draait precies om de idee dat criminelen ergens hun wortels hebben. Dat gegeven biedt aan de overheid de mogelijkheid om barrières op te werpen ten aanzien van criminele activiteiten. Vroeg of laat zijn criminelen immers aangewezen gebruik te maken van faciliteiten waarin de overheid voorziet. Zo tracht de bestuurlijke handhaving te voorkomen dat malafide figuren of organisaties beroep kunnen doen op vergunningen, beschikkingen of subsidies. Bij die aanpak staat de preventieve gedachte voorop. Bestuurlijke maatregelen zijn bijgevolg, in tegenstelling tot het strafrecht, in hoofdzaak niet bestraffend van aard. Beter voorkomen dan genezen zeg maar.

De sterkte van de bestuurlijke aanpak situeert zich in zijn lokale karakter. Gemeenten zijn goed geplaatst om kordaat op te treden tegen criminele activiteiten die zich op hun grondgebied (trachten te) ontplooien. Als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid is de burgemeester bijvoorbeeld bevoegd om bepaalde ‘maatregelen van politie’ uit te vaardigen ten aanzien van inrichtingen of personen. Zo kan hij bijvoorbeeld inrichtingen waar radicaal gepredikt wordt sluiten of een plaatsverbod opleggen aan haatpredikers die zich in sociaal kwetsbare buurten begeven.

Information is the name of the game

Een absolute voorwaarde daarbij echter is, dat de burgemeester voldoende geïnformeerd te werk kan gaan. Toch blijkt het erg moeilijk te zijn een burgemeester te voorzien van informatie zonder wetten om te buigen of te breken. Niet alleen is het verstrekken van politionele informatie aan de burgemeester een inbreuk op de privacy volgens artikel 8 van het EVRM, ook het onderzoeksgeheim vormt daarbij een torenhoge horde. Hoewel er bij de politiediensten, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Strafregister een goudmijn aan relevante informatie aanwezig is, kan de burgemeester daar niet zomaar kennis van nemen; laat staan dat hij er zijn administratief besluit op kan baseren. Op de koop toe kan de motiveringsplicht een lopend strafrechtelijk onderzoek in gevaar brengen doordat de betrokkene zich realiseert dat hij de aandacht van de autoriteiten getrokken heeft. De burgemeester moet betrokkene(n) immers inlichten over de reden(en) waarom hij een bepaalde maatregel neemt.

Goede afspraken tussen de politiediensten, het OM en de burgemeester(s) zijn bijgevolg onontbeerlijk. Wie zich in de materie verdiept, zal echter vaststellen dat er vooralsnog geen eenduidige wetgeving bestaat die de informatiepositie van de burgemeester scherp afbakent. Die onduidelijkheid brengt niet enkel twijfel en rechtsonzekerheid met zich mee voor de burgemeester, maar ook voor diens samenwerkingspartners en de rechtsonderhorige(n). Een masterscriptie bood de gelegenheid om na te gaan hoe diverse informatie de burgemeester onder welke voorwaarden kan bereiken. Voor de specifieke afbakening lag de focus op het fenomeen van gewelddadige radicalisering en terrorisme, een hot topic anno 2018. De bevindingen van het onderzoek zijn echter toepasbaar in de strijd tegen een waaier aan criminaliteitsfenomenen.

België hoeft het warm water niet uit te vinden

België hoeft daarbij het warm water niet uit te vinden. Nederland kent immers een langere traditie op vlak van bestuurlijke handhaving. Er kan dus verwacht worden dat ook Nederland met de problematiek rond informatie-uitwisseling geconfronteerd werd of wordt. Via een rechtsvergelijkend onderzoek werd nagegaan of het Nederlandse model van informatie-uitwisseling ook toepasbaar is in België. Hoewel de ontwikkeling en uitwerking van de bestuurlijke handhaving in ons land moeizaam verloopt, bestaan er in België al heel wat goede initiatieven. Ondersteund door de Arrondissementele Informatie en Expertisecentra (ARIEC’s), worden er in verschillende arrondissementen al protocolakkoorden afgesloten. Die akkoorden laten toe dat de burgemeester onder strikte voorwaarden tòch gerechtelijke informatie kan ontvangen. Daarnaast sleutelt de federale overheid momenteel aan de wettelijke fundamenten van het reilen en zeilen omtrent de bestuurlijke handhaving. Toch zal het een moeilijke taak zijn om een volwaardige bestuurlijke handhaving te realiseren en een evenwicht te vinden tussen veiligheid en het recht op privacy. Dat warm water, dat België niet hoeft uit te vinden, kan daarna nog thee, koffie of soep worden; er zal altijd wel iemand zijn die het niet lust…

Bibliografie

                                                             REGELGEVING             

EUROPESE UNIE

Art. 83 VWEU.

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 4 november 1950, BS 19 augustus 1955, 5029, nr. 1950110452.

B.Raad nr. (EU) 2002/475, 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 22 juni 2002, afl. 164, 3-7.

B. Raad nr. (EU) 2008/919, 28 november 2008 tot wijziging van Kaderb. 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 09 december 2008, afl. 330, 21-23.

B. Raad nr. (EU) 2008/919, 28 november 2008 tot wijziging van Kaderb. 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 09 december 2008, COM(2007)650 def.

Richtl.Eur.Parl. en Raad nr. (EU) 2017/541, 15 maart 2017 inzake de strijd tegen terrorisme en ter vervanging van Kaderb. 2002/475/JBZ en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb.L. 31 maart 2017, afl. 88, 6.

BELGIË

Wetboek van Strafvordering, Boek I, BS 27 november 1808, nr. 1808111701.

Wetboek van Strafvordering, Boek II - Titel I, BS 29 november 1808, nr. 1808111901.

Wetboek van Strafvordering, Boek II - Titel IV, BS 22 december 1808, nr. 1808121250.

Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Burgerlijke rechtspleging, BS 31 oktober 1967, nr. 1967101055.

Wet van 17 februari 1994 houdende de gecoördineerde Grondwet, BS 17 februari 1994, 4054, nr. 1994021048.

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, BS 03 september 1988, 12482, nr. 1988062452.

Wet van 05 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992, 27124, nr. 1992000606.

Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, BS 18 maart 1993, 5801, nr. 1993009167.

Wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister, BS 8 augustus 1997, 28348, nr. 2001009578.

Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, 10027, nr. 1998009267.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, BS 05 januari 1999, 132, nr. 1998021488.

Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 07 mei 1999, 15752, nr. 1999007004.

Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 20 juli 2006, 36182, nr. 2006009570.

Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering, BS 28 maart 2014, 27465, nr. 2014000253.

Wet 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, BS 9 mei 2016, 30567, nr. 2016009200.

Wet van 13 mei 2017 tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden, BS 16 juni 2017, 65244, nr. 2017012495.

Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017, 75168, nr. 2017030652.

Wet van 29 maart 2018 houdende de registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 02 mei 2018, 37228, nr. 2018040114.

KB 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister, BS 24 augustus 2001, 28357, nr. 2001009579.

KB 28 november 2006 tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 01 december 2006, 66715, nr. 2006009957.

KB 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt, BS 22 september 2016, 63970, nr. 2016-000/534.

Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken MFO-3 van 14 juni 2002 betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, BS 18 juni 2002, 27.816.

Ministeriële Omz. CP2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg, BS 29 december 2004.

Ministeriële Omz. OOP30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (verder: Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005), BS 20 januari 2005.

Ministeriële Omz. CP1 van 27 mei 2013 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 9 juli 2013.

Ministeriële Omz. Nr. 264 van 22 december 2017 betreffende de aansluiting van de gemeenten op het centraal strafregister, BS 28 december 2017, nr. 2017014359.

Omz. College PG nr. 5/2013 betreffende de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie van 13 maart 2013, www.om-mp.be/nl/meer-weten/omzendbrieven.

Omz. College PG nr. COL 06/2018 betreffende de machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan, www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_6_2018_nl.zip.

Omz.Vl. GPI 78L 31 januari 2014 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie, BS 17 februari 2014, nr. 2014000091.

Omz.Vl. BB2016/1 18 mei 2016 betreffende socio-preventieve actoren aan een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel’, https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/pr….

NEDERLAND

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815, nr. BWBR0001840.

Burgerlijk Wetboek, Boek I, Personen- en familierecht, Stcrt. 5 december 2015.

Wetboek van Strafrecht, Stb. 10 mei 1973, nr. 228.

Rijkswet van 26 september 1991, houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking van reisdocumenten, Stb. 26 september 1991, nr. BWBR0005212.

Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten, nr. BWBR0005416.

Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), nr. BWBR0005537.

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, Stb. 20 juli 2000, nr. BWBR0011468.

Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), Stb. 4 juli 2002, nr. BWBR0013798.

Wet 7 november 2002 tot wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens), Stb. 19 november 2002, nr. BWBR0014194.

Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek), Stb. 29 december 2005, nr. 726.

Wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wpg), Stb. 4 september 2007, nr. 300.

Wet van 12 juli 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012), Stb. 16 juli 2012, nr. BWBR0031788.

Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen), Stb. 15 mei 2015, nr. BWBR0033715.

Wet Politiegegevens 2016, Stb. 19 juni 2015, nr. BWBR0022463.

Wet op de rechterlijke organisatie 2017.

Wet van 10 februari 2017, houdende tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding), Stb. 01 maart 2017, nr. BWBR0039210.

Besluit van 25 maart 2004 tot vaststelling van de justitiële gegevens en tot regeling van de verstrekking van deze gegevens alsmede tot uitvoering van enkele bepalingen van de Wet justitiële gegevens (Besluit justitiële gegevens), Stb. 21 maart 2004, nr. 129.

Wpg-machtigingsbesluit van 10 juli 2017 ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, houdende toestemming aan de korpschef van de politie tot het verstrekken van politiegegevens aan het College van burgemeester en wethouders ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering en extremisme, Stcrt. 2017, 41324, nr. 2097800.

Convenant 10 juli 2017 betreffende de persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme, Stcrt. 20 juli 2017, 41324, nr. RIS297556.

Collegebesluit, RIS297556 Bijlage 2. Modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme, Den Haag, College Den Haag, 2017, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stuk….

College PG, Aanwijzing 1 september 2013 betreffende verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens), Stcrt. 21 november 2013, nr. 32596.

Aanwijzing 1 september 2013 betreffende Wet politiegegevens en de rol van de Officier van Justitie, Stcrt. 2 september 2013, nr. 24124.

VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN

BELGIË

Wetsontwerp betreffende Wet op het politieambt, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1637/1.

MvT bij Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 857/1.

Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 988/1.

Wetsvoorstel (F.X. DE DONNÉA) tot invoeging van een artikel 134ter in de nieuwe gemeentewet, Parl.St. Kamer 1997-98 nr. 1277/1.

Wetsvoorstel (VANVELTHOVEN) houdende de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, Parl.St. Kamer, 1997-98, nr. 1676/1.

Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 2031/7.

MvT bij het wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 2031/1.

Wetsvoorstel (M.W. BOONEN) tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van Mensenhandel, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 2-817/1.

MvT bij wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-2429/001.

MvT bij Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53-2712/001.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het wetboek van strafvordering, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3105/001.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, teneinde de burgemeester in de mogelijkheid te stellen inrichtingen te sluiten waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden. Adv.RvS, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1473/003.

Wetsvoorstel (D. DUCARME en O. CHASTEL), tot wijziging van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, teneinde de burgemeester in de mogelijkheid te stellen inrichtingen te sluiten waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden. Toelichting, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1473/001.

Wetsontwerp van 21 maart 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1727/001.

Wetsvoorstel (R. TERWINGEN) betreffende het casusoverleg tussen dragers van het beroepsgeheim, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1910/001.

Wetsvoorstel (P. BUYSROGGE en S. SMEYERS) tot wijziging van artikel 134quinquies van de Nieuwe gemeentewet, teneinde de burgemeester in de mogelijkheid te stellen inrichtingen te sluiten waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-1473/008.

Hand. Kamer commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene zaken en het openbaar ambt 1998-99, nr. 2031/4.

Hand. Plenaire vergadering Senaat, 6 februari 2014, nr. 5-2366.

Hand. Kamer comm. Voor de justitie en de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt 8 september 2016, nr. 54-2026/001.

Hand. Kamer 2017-18, 7 mei 2017, nr. COM684.

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging. Derde tussentijds verslag over het onderdeel ‘Veiligheidsarchitectuur’ namens de onderzoekscommissie uitgebracht door mevrouw ONKELINX en de heren DE ROOVER, DUCARME en VERHERSTRAETEN, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-1752/008.

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging. Vierde tussentijds verslag over het onderdeel “radicalisme” namens de onderzoekscommissie uitgebracht door mevrouw ONKELINX en de heren DE ROOVER, PIVIN en VERHERSTRAETEN, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-1752/009.

NEDERLAND

MvA bij Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet), Kamerstukken II 1988-89, nr. kst-19403-10.

Voorstel (VAN HEEMST en KORTHALS) tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met maatregelen tegen overlast bij bewoning en gebruik, Kamerstukken II 1995-96, 24549.

Hand., Tweede Kamer der Staten-Generaal 1996-97, 3 november 1996, nr. kst-24699-5.

Hand., Eerste Kamer der Staten-Generaal 1996-97, 4 februari 1997, nr. kst-19961997-24699-103c.

MvT bij wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek toegankelijke lokalen of bij woningen of lokalen behorende erven te sluiten bij verstoring van de openbare orde als gevolg van gebruik van en handel in drugs, Kamerstukken II 1995-96, nr. kst-24699-3.

MvT bij de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), Kamerstukken II 1997-98, nr. kst-25892-3.

MvT bij de Wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde, Kamerstukken II 2002-03, nr. kst-28886-3.

Adv. en nader rapport AR.RvS, nr. kst-28886-A bij Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde en nader rapport bij voorstel van Wjsg, Stb. 8 juli 2004.

Hand., Tweede Kamer der Staten-Generaal 2003-04, 15 juli 2004, nr. 29628-4.

MvT bij de wet van 24 oktober 2005 houdende Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens), Kamerstukken II 2005-06, nr. kst-30327-3.

MvT bij de Vaststelling van een nieuwe Politiewet. Politiewet (200.), Kamerstukken II 2006-07, nr. kst-30880-3.

MvT bij Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel, Kamerstukken II 2012-13, nr. kst-33451-3.

MvT bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag, Kamerstukken II 2015-16, nr. kst-34314-3.

MvA bij de TWBMT. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, Kamerstukken I 2015-16 (R2046) nr. kst-34356-3.

Wetsvoorstel (A. VAN DER STEUR) tot invoeging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, Kamerstukken II 2015-16, 34359.

Adv. en nader rapport AR.RvS, nr. kst-34359-4 bij de Wet van 10 februari 2017, houdende tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding), Stcrt. 09 december 2015.

MvT bij Wet van 10 februari 2017, houdende tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding), Kamerstukken II 2015-16, nr. kst-34359-3

JURISPRUDENTIE

EUROPESE UNIE

EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside/VK.

EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, The Sunday Times/VK.                       

HvJ.EU, 21 september 1989, nr. 68/1988, Griekse Maïs.

EHRM 4 mei 2001, nr. 28341/95, Rotaru/Roemenië.

BELGIË

GwH 23 april 2015, nr. 44/2015.

RvS 22 november 1994, nr. 50.287.

RvS 6 september 1999, nr. 82.188.

RvS 1 februari 2000, nr. 85.022, noot in L.M. VENY en B. WARNEZ, Decentralisatie van bestuurlijke ordehandhaving, Mechelen, Kluwer, 2015, 104, nr. 91.

RvS 25 mei 2000, nr. 87.600.

RvS 1 april 2004, nr. 130.068.

RvS 8 december 2004, nr. 50.082, GIKO/gemeente Brasschaat.

RvS 11 januari 2007, nr. 166.573.

RvS 6 juni 2007 nr. 171.850.

RvS 20 maart 2008, nr. 181.416.

RvS 19 februari 2009, nr. 190.646, bvba Soraf.

RvS 21 januari 2010, nr. 199.708

RvS 18 maart 2010, nr. 202.037.

RvS 22 juli 2010, nr. 206.768, Petry.

RvS 22 juli 2010, nr. 206.768, Petry in S. LIERMAN, P.-J. VAN DE WEYER, J. GEENS, L. STORMS, K. GASTMANS en K. KEMPE, Enkele recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de regelgeving over algemene en bijzondere bestuurlijke politie, Brugge, Die Keure, 2013, 72.

RvS 14 februari 2012, nr. 217.930.

RvS 13 juni 2012, nr. 219.724.

RvS 26 november 2013, nr. 225.590.

RvS 11 juni 2014, nr. 228.054.

RvS 5 september 2015, nr. 232.109.

RvS 17 mei 2016, nr. 234.755.

RvS 28 december 2016, nr. 236.945.

RvS 11 april 2017, nr. 237.929.

RvS 16 mei 2017, nr. 238.214.

Cass. 10 maart 2008, Nr. S.07.0073.N., Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/N.A.

Vonnis Arbrb. Afd. Antwerpen 21 april 2006, nr. A.R. 377.731, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/N.A.

Adv.RvS van 15 juni 2016 betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 134quinquies van de Nieuwe gemeentewet, teneinde de burgemeester in de mogelijkheid te stellen inrichtingen te sluiten waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden, nr. 59.402/2.

Advies van de RvS, 28 oktober 2015, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. W03.15.0235/II.

NEDERLAND

Arr. HR 26 april 1996, nr. 15.940, ECLI:NL:HR:1996:ZC2051.

Arr. HR 30 januari 2007, nr. 00233/06, ECLI:NL:HR:2007:AZ2104 met noot A.E. SCHILDER en J.G. BROUWER.

ABRvS 28 augustus 1995, nr. H01950073, Drugspand Venlo, ECLI:NL:RVS:1995:AH6164.

ABRvS 12 november 2014, nr. 201406757/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:4117.

Arr. Arbh. 26 april 2007, nr. A.R. 2060354, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/ N.A.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2013, nr. 20-002822-13, ECLI:NL:GHSHE:2013:5954.

Rb ’s‑Hertogenbosch 5 augustus 2010, nr. AB 2010/304, ECLI:NL:RBSHE:2010:BN3313 met noot A.E. SCHILDER en J.G. BROUWER.

Rb Oost-Brabant 23 december 2015, nr. AB 2016/190, ECLI:NL:RBOBR:2015:7607.

Art. 125 Gemeentewet, met noot KORTMANN, C.N.J. en DE JONG, M.A.D.W., Gemeentewet en haar toepassing, artikel 125 Gemeentewet, Kluwer, 2014.

 

 

RECHTSLEER

 

                                BELEIDSDOCUMENTEN & JAARVERSLAGEN                     

EUROPESE UNIE

EUROPEAN COMMISSION’S EXPERT GROUP ON VIOLENT RADICALISATION, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism, Brussel, Europese Commissie, 2008, 20 p.

EUROPESE RAAD VAN TAMPERE, conclusies van het voorzitterschap, Europees Parlement, Tampere, 1999, 11 p.

EUROPOL, Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS) Revisited, Den Haag, Europol, 2016, 14 p.

EUROPOL, TE-SAT 2007, Den Haag, Europol, 2007, 39 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2008, Den Haag, Europol, 2008, 51 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2009, Den Haag, Europol, 2009, 56 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2010, Den Haag, Europol, 2010, 56 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2011, Den Haag, Europol, 2011, 46 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2012, Den Haag, Europol, 2012, 48 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2013, Den Haag, Europol, 2013, 56 p

 

EUROPOL, TE-SAT 2014, Den Haag, Europol, 2014, 60 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2015, Den Haag, Europol, 2015, 52 p.

 

EUROPOL, TE-SAT 2016, Den Haag, Europol, 2016, 60 p.

EUROPOL, TE-SAT 2017, Den Haag, Europol, 2017, 62 p.

 

 

 

 

BELGIË

BOFFÉ, A., NAGELS, I., THOMSIN, A., MILIS, I., SEMPOT, L. en LALMAND, C., Jaarverslag 2016. Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, Brussel, Hans Meurisse, 2017, 66 p.

CBPL, Advies van 16 december 2015 betreffende het voorontwerp van wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme (CO-A-2015-063), nr. 57/2015.

College van procureurs-generaal, Jaarverslag 2016, Openbaar Ministerie, 2016, 23, www.om-mp.be/sites/default/files/u1/jaarverslag_2016_nl.pdf.

COMITÉ I, Activiteitenverslag 2016, Antwerpen, Intersentia, 2017, 498 p.

COMITÉ P, Opvolgingsverslag inzake het toezichtsonderzoek over de middelen die door de geïntegreerde politiedienst worden ingezet om de risico’s gebonden aan de toegang tot de politionele informatie in te perken, in het bijzonder voor de informatie betreffende het operationeel domein en/of de zogenaamde gevoelige informatie, 30 november 2017, nr. 2015-71322, www.comitep.be/AdditionalReports/2017-11-30%20info%20sensible-nl.pdf.

COMITÉ P, Tussentijds verslag toezichtsonderzoek naar de inzet van de politiecapaciteit in bepaalde wijken van Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek teneinde de veiligheid (leefbaarheid) van de burgers te waarborgen, 11 december 2014, Dossiernummer 117935/2011, www.comitep.be/AdditionalReports/2014-12-11%20Anderlecht%20en%20Sint-Ja….

JAMBON, J., Algemene beleidsnota federale politie en geïntegreerde werking, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2708/009.

JAMBON, J., en GEENS, K., Nationaal veiligheidsplan 2016-2019: Samen, naar de kern van de zaak, Brussel, 2016, 59 p.

GEENS, K. en JAMBON, J., Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019, Brussel, FOD Justitie, 2016, 164 p.

Politiezone CARMA, Visietekst project M: Politie, parket en hulpverlening gaan onder één dak voor lik-op-stukbeleid, Genk, 2018.

NEDERLAND

CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID (CCV), Handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. Het instrument in de praktijk, Utrecht, CCV, Utrecht, 2010, 88 p.

GRAPPERHAUS, F., Aanbiedingsbrief Integrale aanpak terrorisme [gericht aan de Tweede Kamer], 24 november 2017, Ministerie Veiligheid en Justitie, www.nctv.nl/binaries/TK%20Aanbiedingsbrief%20integrale%20aanpak%20terro….

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, notitie bij Aanbiedingsbrief Integrale aanpak terrorisme [gericht aan de Tweede Kamer], 24 november 2017, www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/1….

NCTV, Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, Den Haag, NCTV, 2014, 20 p.

NCTV, Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43. Samenvatting, Den Haag, NCTV, 2016, 8 p.

NCTV, Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020, 2016, www.nctv.nl/binaries/CT-strategie%202016-2020_tcm31-80007.pdf.

COMMISSIE VAN TRAA, Eindrapport Enquête opsporingsmethoden, 1 februari 1996, nr. kst-24072-10, 484 p.

                                                                   BOEKEN

BARENSEN, J., BRIENEN, M.E.I., KLEEMANS, E.R., KOUWENBERG, R.F., PAULIDES, G. en VAN DE BUNT, H.G., Georganiseerde criminaliteit in Nederland: Tweede rapportage op basis van de WODC-monitor, Den Haag, Juridische Uitgevers, 2002, 219 p.

BEELEN, T., Bestuurlijke handhaving in de praktijk, Brugge, Die Keure, 2014, 96 p.

BOCKSTAELE, M., Processen-verbaal, Antwerpen, Maklu-Uitgevers nv, 2011, 454 p.

CALLENS, M., The interorganisational trust process in the Flemish judicial youth care chain. Perceived trustworthiness, its inputs, and willingness to exchange information, IO KU Leuven, Leuven, 2017, 240 p.

CONINGS, C., Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs, Mortsel, Intersentia, 2017, XXIV 862 p.

DE HERT, P., Artikel 8 E.V.R.M. en het Belgisch recht. De bescherming van de privacy, gezin, woonst en communicatie, Gent, Mys & Breesch Uitgevers, 1998, 367 p.

DE JONG, M.A.D.W., VAN DER WOUDE, W., ZORG, W.S., BROEKSTEEG, J.L.W., NEHMELMAN, R., TAPPEINER, I.U. en KUMMELING, H.R.B.M., Orde in de openbare orde. Een onderzoek naar verbetering van de toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het openbare-orderecht, Deventer, Kluwer, 2017, 646 p.

DE POOT, C.J., SONNENSCHEIN, A., SOUDIJN, M.R.J., BIJEN J.G.M. en VERKUYLEN, M.W., Jihadistisch terrorisme in Nederland. Een beschrijving op basis van afgesloten opsporingsonderzoeken, Den Haag, BJU, 2009, 181 p.

DE RAEDT, E., BERKMOES, H., DE MESMAEKER, M. en LINERS, A., De Wet op het politieambt. Het handboek van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2013, 810 p.

DE RUYVER, B., VEREECKE, E., KAZADI TSHIKALA, T., VANDER BEKEN, T. en JANSSENS, J., Bestuurlijke handhaving van georganiseerde misdaadfenomenen. Een leidraad, Gent, IRCP, 2017.

DE SOMERE, P., Burgemeester. Bevoegdheden, Brugge, Die Keure, 2013, 225 p.

DE WAELE, M. en LEDEGEN, H., Rapportage VVSG Vragenlijst Radicalisering & Polarisering, Brussel, VVSG, 2016, 1-6.

DECAIGNY, T., Tegenspraak in het vooronderzoek, Mortsel, Intersentia, 2013, XVIII, 719 p.

DECORTE, T. en ZAITCH, D., Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2010, 574 p.

DERUYCK, F., Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2017, 289 p.

DEVROE, W., Rechtsvergelijking in een context van Europeanisering en globalisering, Leuven, Acco, 2018, 298 p.

EUROPEAN COMMISSION’S EXPERT GROUP ON VIOLENT RADICALISATION, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism, Brussel, Europese Commissie, 2008, 20 p.

GIELEN, A.-J., Radicalisering en identiteit. Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken, Amsterdam, Aksant, 2008, 140 p.

GLORIE, J., Naar een integraal lokaal veiligheidsbeleid, Brussel, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, 2007, 36 p.

HOCHSTENBACH, C., UITERMARK, J. en VAN GENT, W., Evaluatie effecten Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ("Rotterdamwet") in Rotterdam, Amsterdam, AISSR, 2015, 176 p.

HUIKESHOVEN, M., HUISMAN, W., NELEN, H., STRUIKSMA, J. en VAN DEN BUNT, H.G., Het Van Traa-project. Evaluatie van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam. Amsterdam, Boom Juridische uitgevers, 2005, 189 p.

INTERNATIONAL CENTRE FOR COUNTER-TERRORISM (ICCT), The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. Profiles, Threats & Policies, Den Haag, ICCT, 2016, 149 p.

MERRYMAN, J.H. en PÉREZ-PERDOMO, R., The civil law tradition. An introduction to the legal systems of Europe and Latin America, Stanford, Stanford University Press, 2007, 192 p.

MC CULLOCH, J. en WILSON, D., Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, Londen, Routledge, 2015, 154 p.

MOUSOURAKIS, G., Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, Londen, Springer International Publishing, 2015, 309 p.

NELKEN, D., Comparative criminal justice: making sense of difference, Londen, Sage, 2010, 136 p.

OPDEBEEK, I. en DE SOMER, S., Algemeen bestuursrecht: grondslagen en beginselen, Mortsel, Intersentia, 2017, 732 p.

ÖRÜCÜ, E., The enigma of comperative law. Variations on a theme for the twenty-first century, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, 242 p.

PAKES, F., Comparative criminal justice, Devon, Willan Publishing, 2004, 200 p.

PONSAERS, P., DE RUYVER, B., EASTON, M., VERHAGE, A., NOPPE, J., HELLINCKX, J. en VANDEVELDE, M., Polarisering en radicalisering: een integrale preventieve aanpak, FOD BiZa: ADVP, Associatieonderzoeksgroep Governance of Security, 2010, 199 p.

PRINS, R., Safety First. How local processes of securitization have affected the position and role of Dutch mayors, Den Haag, Eleven International Publishing, 2014, 358 p.

REIMANN, M. en ZIMMERMANN, R. (eds.), The Oxford handbook of comparative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 1456 p.

SAELENS, R., DE HERT, P., ENHUS, E. en BAUWENS, T., Bestuurlijke aanpak van criminaliteit door informatie-uitwisseling, Brussel, Politeia, 2012, 315 p.

SCHOL, M., STRUIKSMA, N., WINTER H. en VISSER, F., Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid, Groningen, WODC, 2013, 136 p.

SMITS, J., SIBMA, A., ROODNAT, J., STRUIKSMA, N. en SCHEL, R., Glazen privacy. Knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg), Den Haag, WODC, 2013, 185 p.

SMITS, J., STRUIKSMA, N. en SCHUDDE, B., Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, Den Haag, WODC, 2016, 111 p.

SPAPENS, A.C.M., PETERS, M. en VAN DAELE, D., Administrative approaches to crime: Administrative measures based on regulatory legislation to prevent and tackle (serious and organized) crime. Legal possibilities and practical applications in 10 EU Member States, Den Haag, Eleven International Publishing, 2015, 577 p.

VAN DAELE, D., KOOIJMANS, T., VAN DER VORM, B., VERBIST, K. en FIJNAUT, C., Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 3. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in België, Antwerpen, Intersentia, 2010, 494 p.

VAN DER PLIGT, J. en KOOMEN, W., Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme, Den Haag, WODC, 2009, 85 p.

VAN BORGH, G., Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, Die Keure, 2011, 460 p.

VAN HEDDEGHEM, K., Wegwijs in lokale handhaving, Brussel, Politeia, 2016, 264 p.

VAN HEDDEGHEM, K., VANDER BEKEN, T., VERMEULEN, G. en DE RUYVER, B., Gewapend bestuursrecht gescreend, Antwerpen, Maklu, 2002, 212 p.

VENY, L.M. en WARNEZ, B., Decentralisatie van bestuurlijke ordehandhaving, Mechelen, Kluwer, 2015, 229 p.

ZWEIGERT, K. en KÖTZ, H., Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 744 p.

                             BIJDRAGEN IN BOEKEN & VERZAMELWERKEN

AERTS, S. en NAWAS, J., “Hoe islamitisch is islamitisch radicalisme?” in LOOBUYCK, P. (ed.), De lokroep van IS: Syriëstrijders en (de)radicalisering, Kalmthout, Pelckmans, 2015, 103-124.

BAILLEUX, A., “The fiftieth shade of grey. Competition law, “criministrative law” and “fairly fair trials”, in GALLI, F. en WEYEMBERGH, A. (eds.), Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative law and criminal law. The influence of the EU, Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 2014, 137-152.

BOVENKERK, F., “Enkele opmerkingen over het beleid tegen islamitisch terrorisme” in SPAPENS, T., GROENHUIJSEN, M. en KOOIJMANS, T. (eds.) Universalis liber amicoricum Cyrille Fijnaut, Antwerpen, Intersentia, 2011, 903-916.

BRIÈRE, C., “Combatting trafficking in human beings: moving beyond labels with the EU’s multidisciplinary, integrated and holistic approach”, in GALLI, F. en WEYEMBERGH, A. (eds.), Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative law and criminal law. The influence of the EU, Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 2014, 19-42.

CACHET, A. en PRINS, R.S., “Ontwikkeling van het lokaal veiligheidsbeleid” In MULLER, E. (ed.), Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland, Kluwer, 2012, 447-459.

CAEIRO, P., “The influence of the EU on the “blurring” between administrative and criminal law”, in GALLI, F., en WEYEMBERGH, A. (eds.), Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative law and criminal law. The influence of the EU, Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 2014, 171-190.

COOLSAET, R., “(De)radicalisering tussen praktijk en ambiguïteit” in DE WAELE, M., MOORS, H., GARSSEN, A. en NOPPE, J. (eds.), Aanpak van gewelddadige radicalisering, Antwerpen, Maklu, 2017, 219-229.

COTTERELL, R., “Comparative law and legal culture” in REIMANN, M. en ZIMMERMANN, R. (eds.), The Oxford handbook of comparative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 709-737.

DANNEMANN, G., “Comparative law: study of similarities or differences?” in REIMANN, M. en ZIMMERMAN, R. (eds.), The Oxford handbook of comparative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 383-419.

DE HOOG, D., “Politiële terrorismebestrijding in Nederland: inrichting en uitdagingen van een bijzondere politietaak” in E.R. MULLER, U. ROSENTHAL en R. DE WIJK (eds.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, Deventer, Kluwer, 2008, 579-612.

DE RUYVER, B., “Bestuurlijke handhaving van radicalisme, gewelddadig extremisme en terrorisme” in TRAEST, P., VERHAGE, A. en VERMEULEN, G., (eds.), strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving?, Mechelen, Kluwer, 2017, 647-702.

DEVROE, E. en PONSAERS, P., “De wonden en littekens van Molenbeek”, Handboek politiediensten, veiligheidsbeleid, s.l., Kluwer, 2016, 1-27.

EASTON, M., PONSAERS, P., DEMAREE, C., ENHUS, E., ELFFERS, H., HUTSEBAUT, F. en GUNTER MOOR, L., “Politiewerking in multiculturele buurten: de beeldvorming bij burgers en agenten over de gemeenschapsgerichte politiezorg.” in VAN CRAEN, M., (ed.), meer kleur op straat: diversiteit en veiligheid in België en Nederland, Brugge, Vanden Broele, 2010, 45-87.

FEELEY, M. M., “Comparative criminal law for criminologists: comparing for what purpose?” in NELKEN, D. (ed.), Comparing legal cultures, Aldershot, Dartmouth, 1997, 93-104.

GALLI, F., “The freezing of terrorists’ assets: preventive purposes with a punitive effect”, in GALLI, F. en WEYEMBERGH, A., (eds.), Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative law and criminal law. The influence of the EU, Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 2014, 137-152.

GIELEN, A-J. en ADVIES B.V., A.G., “Bijlage 1: radicalisering?” in BROECKHOVEN, K. en GIELEN, A-J. (eds.), Handvatten voor een lokale aanpak van radicalisering, Brussel, VVSG, 2015, 1-4.

GRAZIADEI, M., “The functional heritage” in LEGRAND, P. en MUNDAY, R. (eds), Comparative legal studies: traditions and transitions, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 100-127.

GUNST, J.C., Arrondissementeel Regionaal Informatie- & Expertisecentrum (ARIEC) Antwerpen, ARIEC Antwerpen, 12 p.

LASSER, M. de S.-O.l’E., “The question of understanding” in LEGRAND, P. en MUNDAY, R. (eds.), Comparative legal studies: traditions and transitions, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 197-239.

LIERMAN, S., VAN DE WEYER, P-J., GEENS, J., STORMS, L., GASTMANS, K. en KEMPE, K., “Enkele recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de regelgeving over algemene en bijzondere bestuurlijke politie”, in LIERMAN, S., DE BECKER, A., GASTMANS, K., GEENS, J., KEMPE, K., STORMS, L., VAN DE WEYER, P-J. en VAN GARSSE, S., (eds.), Themis 84 - Actualia Gemeenterecht, Brugge, Die Keure, 2013, 69-141.

MICHAELS, R., “The functional method of comparative law” in REIMANN, M. en ZIMMERMANN, R. (eds.), The Oxford handbook of comparative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 339-382.

MOOR, L.G., “Politie in buurten en wijken: schraalhans keukenmeester of toch nog reassurance policing?”, in PONSAERS, P., DEVROE, E., PAUWELS, L., VERHAGE, A., EASTON, M. en COOLS, M., Liber Amicorum Paul Ponsaers: Tegendraadse criminologie, Antwerpen, Maklu, 2012, 361-375.

MULLER, E.R. en PETIT, G.M., “Strategieën tegen terrorisme” in MULLER, E.R., ROSENTHAL, U. en DE WIJK, R., (eds.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, Deventer, Kluwer, 2008, 271-306.

PAUWELS, L. en DE RUYVER, B., “Preventie van gewelddadig extremisme en terrorisme” in LOOBUYCK, P. (ed.), De lokroep van IS: syriëstrijders en (de)radicalisering, Kalmthout, Pelckmans, 2015, 239-263.

PONSAERS, P., “Tussen woord en daad groeit een onoverbrugbare spagaat” in BRUGGEMAN, W. en HARDYNS, W., (eds.), Radicalisering en terrorisme: van theorie naar praktijk, Antwerpen, Maklu, 2016, 135-144.

PRINS, R.S., CACHET, A., PONSAERS, P. en HUGHES, G., “Fragmentation and interconnection in public safety governance in the Netherlands, Belgium and England” In FENGER, M. en V. BEKKERS (eds.), Beyond fragmentation and interconnectivity: public governance and the search for connective capacity, Amsterdam, IOS, 2012, 19-43.

VAN DAELE, D., “The administrative approach in Belgium” in SPAPENS, A.C.M., PETERS, M. en VAN DAELE, D., (eds.), Administrative approaches to crime: Administrative measures based on regulatory legislation to prevent and tackle (serious and organized) crime. Legal possibilities and practical applications in 10 EU Member States, Den Haag, Eleven International Publishing, 2015, 12-38.

VANDERBEKEN, T. en VAN DAELE, S., “De gunst van de poortwachters”, in DEVROE, E., PAUWELS, L., VERHAGE, A., EASTON, M. en COOLS, M., (eds.), Liber Amicoricum Paul Ponsaers, Antwerpen, Maklu, 2012, 275-285.

VAN ETTEKOVEN, B.J. en MARSEILLE, A.T., “Afscheid van de klassieke procedure in het bestuursrecht?” in COENRAAD, L.M., INGELSE, P., VAN ETTEKOVEN, B.J., MARSEILLE, A.T., CRIJNS, J.H. en KOOL, R.S.B., (eds.), Afscheid van de klassieke procedure?, Kluwer, NJV, 2017, 139-264.

VRANKEN, J., “Rechtsvergelijken: hoe doe je dat? Drie benaderingen en een experiment” in SPAPENS, T., GROENHUIJSEN, M. en KOOIJMANS, T., (eds.), Liber Amicorum Cyrille Fijnaut Universalis, Antwerpen, Intersentia, 2011, 287-300.

WEIGEND, T., “Criminal law and criminal procedure”, in SMITS, J.M., (ed.), Elgar Encyclopedia of comperative law, Cheltenham, Edward Algar, 2006, 214-227.

WITTE, R. en HADJAR, F., “Bijen vang je niet met azijn, maar met honing” in DE WAELE, M., MOORS, H., GARSSEN, A. en NOPPE, J., (eds.), Aanpak van gewelddadige radicalisering, Antwerpen, Maklu, 2017, 151-167.

 

                                             BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN

BACKAVECAS, A., “A comparative analysis of definitions of administrative law”, European Scientific Journal 2014, 236-247.

BROUWER, J.G. en SCHILDER, A.E., “Haatpredikers, openbare orde en het censuurverbod”, NJB 2016 749-751.

BROUWER, J.G. en SCHILDER, A.E., “Woonoverlast en de persoonlijke levenssfeer: naar een balans tussen bescherming en beperking”, NTM/NJCM-Bulletin 2011, 307-324.

CACHET, L. en PRINS, R., “Lokaal veiligheidsbeleid in Nederland en België: op zoek naar verschil”, Tijdschrift voor Veiligheid 2010, 60-72.

DE COCK, M., “Sluiting van inrichtingen die gelinkt worden aan terrorisme, Nieuw artikel 134septies: een vergiftigd geschenk voor de burgemeesters?”, Brulocalis 2017, 49-51.

DE COSTER, T., “De inzage in het strafdossier en het statuut van de benadeelde persoon”, NC 2015, 96-112.

DE GRAAF, B.A., “Terrorisme-en radicaliserings-studies”, Justitiële Verkenningen 2017, 8-30.

DE HERT, P. en PYL, G., “De Wet op het politieambt en de grondrechtelijke legaliteitseis. Is er sprake van veroudering, onvolledigheid of onnauwkeurigheid?”, Vigiles 2013, 58-73.

DE HERT P. en SAELENS, R., “Lokale besturen, informatienoden en de nood aan een wet verwerking persoonsgegevens. Gedaan met deeloplossingen”, Vigiles 2011, 1-5.

DE MIDDELEER, F. en DE RUYVER, B., “De verschuiving van illegale drugsmarkten van Nederland naar België. Perceptie of realiteit?”, Justitiële Verkenningen 2017, 103-119.

FEELY, M.M., “Comparative criminal law for criminologists: comparing for what purpose?” in NELKEN, D. (ed.), Comparing legal cultures, Aldershot, Dartmouth, 1997, 93-104.

FIJNAUT, C., “De belangrijke rol van het strafrecht bij de bestrijding van (islamitisch) terrorisme”, Rechtsgeleerd magazijn Themis 2005, 209-215.

FIJNAUT, C., “Introduction of the New York Double Strategy to Control Organized Crime in the Netherlands and the European Union”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2010, 43-65.

FIJNAUT, C., “Western Europe under Terrorist Attack, also after the Military Defeat of IS”, Eur. Journ. Crime Cr.L. & Cr.J. 2016, 235-273.

HOWARD, R.D. en TRAUGHBER, C.M., “Summary of Conclusions: Combating Terrorism Working Group (CTWG)”, The Quarterly Journal 2007, 103-106.

HUTSEBAUT, F., GOOSSENS, F., BERKMOES, H., DUCHATELET, A. en LINERS, A., “Opgelet: werken! De Wet op het politieambt als eeuwige werf”, Vigiles 2013, 127-142.

HUYBRECHTS, L., “Strafrecht, dringende medische hulp en het openbaar bestuur: delicate latrelaties”, NC 2010, 215-227.

LIEGEOIS, Y., “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het strafprocesrecht, van een schijnhuwelijk naar een schijnscheiding”, NC 2007, 303-329.

MC CAULEY, C. en MOSKALENKO, S., “Mechanisms of political radicalization: Pathways to terrorism”, Terrorism and Political Violence 2008, 415-433.

MEIN, A., “Uitbreiding bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een versterking of verzwakking van de positie van de burgemeester?” Tijdschrift voor veiligheid 2010, 34-44.

MOGHADDAM, F.M., “The staircase to terrorism: a psychological exploration”, American Psychologist 2005, 161-169.

MULLER, E., “Burgemeester als onderwerp van wetenschap”, Tijdschrift voor Criminologie 2017, 291-298.

PELS, T. en DE RUYTER, D., “De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis”, Pedagogiek 2011, 117-133.

PIETERS, P., “Is er nood aan een ANG Bestuurlijke Politie?”, Panopticon 2009, 81-86.

PRINS, R., CACHET, L., PONSAERS, P., HUGHES, G., BRUGGEMAN, W., BISSCHOP, L. en DE KIMPE, L., “Fragmentatie en samenhang in de aanpak van veiligheid. Een vergelijking tussen Nederland, België en Engeland”, Orde van de dag 2012, 12-31.

PRINS, R. en CACHET, L., “Integrale veiligheidszorg en de burgemeester”, Tijdschrift voor Veiligheid 2011, 43-58.

PRINS, R., “De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland”, CPS 2016, 151-165.

RENARD, T., “Fear not: a critical perspective on the terrorist threat in Europe”, Egmont Security Policy Brief 2016, 1-6.

SCHEEPMAKER, M.P.C., “Voorwoord”, Justitiële Verkenningen 2010, 5-9.

SCHUERMANS, F., “Gewapend bestuursrecht: is er een rol weggelegd voor de pro-actieve recherche?”, Custodes 1999, 105-125.

SEDGWICK, M., “The Concept of Radicalization as a Source of Confusion”, Terrorism and Political Violence 2010, 479-494.

SOUGUIR, S., “Themanummer preventie radicalisering”, Binnenband 2016, afl. 2, 1-48.

VAN DAELE, D., “De bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes: is het Duitse 'Vereinsverbot' ook relevant voor België?”, Vigiles 2016, 7-28.

VAN DAELE, D., “De bestuurlijke sluiting van inrichtingen in geval van terroristische activiteiten: een analyse van het nieuwe artikel 134septies van de Nieuwe Gemeentewet”, RW 2017, 563-575.

VAN DAELE, D., “De gemeentelijke aanpak van mensenhandel en mensensmokkel: een analyse van het nieuwe artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet”, NC 2013, 286-298.

VAN DAELE, D. en VERBIST, K., “De Nederlandse Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur: ook voor België het overwegen waard?”, Vigiles: Tijdschrift voor Politierecht 2011, 232-257..

VAN GARSSE, S., “De administratieve politiebevoegdheid van de burgemeester”, TBP 2001, 141-147.

VAN GEEBERGEN, B. en VAN DAELE, D., “Is de studie van het recht een wetenschap en wie kan het wat schelen?”, RW 2009, nr. 24, 986-994.

VAN HEDDEGHEM, K. en VANDER BEKEN, T., “Bijtend bestuur. Op zoek naar de juridische mogelijkheden van een gewapend bestuursrecht in België”, T.Strafr. 2002, 219-240.

VAN DEN BERG, A.E.M., TOLLENAAR, A. en VELDHUIS, R.W., “Algemene inleiding op de Wet Bibob”, in Jonge VAR reeks, Beoordelen van integriteit met de Wet bibob, Den Haag, BJu, 2009, 9-18.

VELDHUIS, T. en BAKKER, E., “Causale factoren van radicalisering en hun onderlinge samenhang”, Vrede en Veiligheid 2007, 447-470.

VINCKE, I., DELVAUX, P., LENDERS, J., LEPINAY, C. en VAN DEN HOVE, E., “Dossier: organen en maatregelen tegen radicalisering”, Nieuwsbrief. Brochure BXL 2016, 10-19.

ZEDNER, L., “Pre-crime and post-criminology?”, Theoretical Criminology 2007, 261-281.

ZEDNER, L., “Pre-crime and pre-punishment: a health warning”, Criminal Justice Matters 2015, 23-24.

                                                        INTERNETBRONNEN

BOSSANT, S., LIVC’s krijgen vorm, www.besafe.be/kennisdatabank/livc-s-krijgen-vorm.

FOD BiZa, “Dossier bestuurlijke aanpak”, Besafe Magazine 2018, www.besafe.be/nl/publicaties/besafe-magazine-46.

BROENS, B., “Vier doden bij mogelijke terreurdaad in Luik”, De Tijd 2018, www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/vier-doden-bij-mogelijke-….

CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID (CCV), Politie: partner in de bestuurlijke aanpak. De gezamenlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit, 2011, https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Georganiseerde_crimin….

CCV, Infosheet Gebiedsverbod, Utrecht, 2017, https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Keuzewijzer_Veilig_Ui….

EUROPEAN CRIME PREVENTION NETWORK (EUCPN), EUCPN Toolbox Series. No. 5. Administrative approach – towards a general framework, EUCPN 2014, http://eucpn.org.

HUYBERECHTS, P., DE BECKER, R. en VAN DE CAUTER, H., “Rellen in Brussel. Impulsief en snel: als ze de boel maar kunnen afbreken”, Gazet van Antwerpen 2017, www.gva.be/cnt/dmf20171127_03209814/rellen-in-brussel-impulsief-en-snel….

KNAPE, C.A. en POSTMA, B.A.A., “111.1 Justitiële documentatie en strafvorderlijke gegevens: algemeen”, in J. BOKSEM, e.a. (eds.), Handboek strafzaken, Kluwer Navigator Online 2013, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=009F9CB9&cpid=WKNL-LTR-Nav2.

KNAPE, C.A. en POSTMA, B.A.A., “111.3.2 Op welk moment worden de gegevens van misdrijven in de justitiële documentatie geregistreerd?”, in J. BOKSEM, e.a. (eds.), Handboek strafzaken, Kluwer Navigator Online 2013, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=009F9CB9&cpid=WKNL-LTR-Nav2.

MUIJEN, P.J.D.J., “18.7 Het bereik van de WPG”, in BOKSEM, J., FRIELINK, P., MEVIS, P., WALING, C. en WOLSWIJK, H. (eds.), Handboek strafzaken, Kluwer Navigator Online, 2017, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=009F9BAB&cpid=WKNL-LTR-Nav2.

PIWPG, Handreiking Verstrekkingen, 2008, www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/73763.pdf.

THE ROBBINS COLLECTION, The Common Law and Civil Law Traditions, 2010, 1, www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf.

VAN HORENBEEK, J., “Regering beslist: elke gemeente moet helpen om radicalisme te bestrijden”, De Morgen 2018, www.demorgen.be/politiek/regering-beslist-elke-gemeente-moet-helpen-om-….

VVSG, VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet, 2015, www.vvsg.be/veiligheid/bestuurlijke%20handhaving/GAS/Documents/Evaluati….

NCTV, Bijlage 1. Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme. Handleiding voor gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en ketenpartners, 2017, https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/ex….

NCTV, Bijlage 2. Modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme, 2017, https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/ex….

X, Justitieel Documentatie Systeem, 2008, www.justid.nl/binaries/facsheet-jds_tcm17-21493.pdf.

X, Privacy Protocol Integrale Veiligheid en Complexe Multi-Problematiek zorg- en veiligheidshuis, geraadpleegd op 14 april 2018, www.veiligheidshuizen.nl/doc/Template-PrivacyProtocol-ZVH-versie-1-0.do….

X, “Protocol om georganiseerde misdaad aan te pakken”, Radio 2 2018, https://radio2.be/limburg/protocol-om-georganiseerde-misdaad-aan-te-pak….

                                                         ANDERE BRONNEN

Interviews

Interview met de heer DEBEAUSSAERT, D., adviseur radicalisering kabinet binnenlandse zaken, 24 april 2018.

Interview met de heer DRIES, W., burgemeester stad Genk/Voorzitter VVSG, 30 april 2018.

Doctoraatsproefschriften, verhandelingen, (master-)scripties

BECKERS, S., “Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamitische gewelddadige radicalisering, onuitg., masterthesis, Criminologische wetenschappen, KU Leuven, 2016-2017.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Dirk Van Daele
Kernwoorden