Allemaal digitaal, of toch (nog) niet helemaal?

Marie-Julie
De Merlier

De digitalisering van het oprichtingsproces van vennootschappen

We leven vandaag meer dan ooit in een digitale samenleving en kunnen ons geen leven zonder smartphone en/of computer meer inbeelden. Niet alleen het dagdagelijkse leven, ook de ondernemings- en juridische wereld surfen mee op deze digitale golf van verandering. Het volledig online oprichten van een vennootschap, zoals een Naamloze Vennootschap (NV) of Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA), brengt heel wat voordelen met zich mee. De digitalisering van het oprichtingsproces is dan ook van groot belang in het kader van een modern vennootschapsrecht.

Tot op vandaag is het echter onmogelijk om alle Belgische vennootschappen digitaal op te richten. Moet de Belgische wetgever hier verandering in brengen of houden we beter vast aan ons klassiek oprichtingsproces? Hoe pakken andere landen een digitaal oprichtingsproces aan en kunnen wij dit als inspiratiebron gebruiken?

Het Belgisch vennootschapsrecht in een nieuw jasje

“Wij zijn een land met zeer veel ondernemers en moeten dat ook blijven. Ik wil dat zoveel mogelijk ondernemingen in België ‘geboren’ worden. Dat is goed voor de tewerkstelling en de economie van ons land. Dat ondernemerschap moeten we blijven ondersteunen en stimuleren. Een aantrekkelijk investeringsland blijven is een absolute vereiste, we mogen niet achterophinken door niet aangepaste wetgeving of rechtspraak.”– Minister Geens, 25 mei 2018.

De Belgische wetgever ondernam reeds een heus initiatief om een aantrekkelijker Belgisch vennootschapsrecht te creëren, namelijk het voorstel voor een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit voorstel bestaat uit innovatieve en creatieve bepalingen welke beantwoorden aan het hedendaagse ondernemingsklimaat. Een digitaal oprichtingsproces van vennootschappen haalde het echter.

Hierdoor blijft het onmogelijk om een Belgische NV of BVBA online op te richten. Een authentieke oprichtingsakte blijft namelijk vereist. Aangezien enkel de notaris deze kan opstellen, is de oprichter-ondernemer steeds verplicht om zich tot de notaris te begeven ter oprichting van de vennootschap. Deze vaststelling valt echter te betreuren gelet op de doelstellingen van de hervorming, een modern en aantrekkelijk vennootschapsrecht.

Voordelen online oprichtingsproces

Een online oprichtingsproces leidt onder meer tot minder papierwerk, minder oprichtingskosten en een sneller verloop van de procedure. Laat dit nu net zijn wat ondernemers weet te bekoren. Daarnaast is het ook veel eenvoudiger voor buitenlandse ondernemers om een vennootschap op te richten indien dit mogelijk is op afstand, via een digitale procedure. Zo hoeft men zich namelijk niet te verplaatsen naar het land van oprichting.

Het verband tussen een digitaal oprichtingsproces en de keuze van het land van oprichting door ondernemers werd reeds meermaals vastgesteld.

image

image

Een ontdekkingsreis rond de wereld

Meerdere landen erkennen reeds het belang van een digitaal oprichtingsproces en maakten hiervan, in tegenstelling tot de Belgische wetgever, werk van. Dit door bijvoorbeeld in te zetten op een vereenvoudiging van de procedure en een drukking van de kosten. Uit mijn vergelijkende studie blijkt dat Denemarken, Estland en Frankrijk reeds een online oprichtingsprocedure kennen.

Zo kan je in 20 minuten een Estse vennootschap oprichten. Dit staat in contrast met de oprichtingsduur van een Belgische vennootschap, wat soms een aantal maanden kan duren. In Hongkong is het zelfs mogelijk om een vennootschap op te richten louter via een smartphone.

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Naast de vele voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan een digitaal oprichtingsproces. Deze worden grondig besproken in mijn scriptie en in gedachten gehouden tijdens het aanbrengen van voorstellen.

De grootste valkuil bij het mogelijk maken om een vennootschap op afstand op te richten, is het gebruik ervan als witwasinstrument. Het is namelijk een uitdaging om de identiteit en de bedoelingen van de oprichter te controleren wanneer hij/zij niet in persoon hoeft te verschijnen voor een notaris. Wie er aan ‘de andere kant van het scherm’ zit, is niet vanzelfsprekend te achterhalen en controleren.

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal

Er werden reeds een aantal lovenswaardige initiatieven opgestart in het kader van een digitaal oprichtingsproces. Dankzij de e-griffie kunnen particulieren zelf vennootschappen, waarvoor een onderhandse oprichtingsakte volstaat, oprichten. Deze akte kan, in tegenstelling tot de authentieke, opgesteld worden door eenieder en elektronisch geregistreerd worden bij de e-griffie.

De meest voorkomende vennootschapsvormen, de NV en BVBA, vereisen echter een authentieke oprichtingsakte. Om de tijd die het opstellen van deze aktes inneemt te drukken, werd de website ‘StartMyBusiness.be’ ontwikkeld. Hierdoor kunnen oprichters op voorhand bepaalde informatie online doorgeven aan de notaris. Een afspraak op het notariaat blijft echter noodzakelijk. Het ‘e-Depot’ zorgt er vervolgens voor dat de notaris de oprichtingsakte, eens deze werd opgesteld, elektronisch kan registreren.

Daarnaast bestaan er in België verschillende middelen om op een veilige en zekere manier de identiteit van een persoon die zich online wenst te identificeren, te controleren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het e-ID en kaartlezer of de applicatie ‘It’sme’.

image

image

Gelet op het huidig oprichtingsproces, de bestaande initiatieven en het vergelijkend onderzoek ben ik tot de algemene conclusie gekomen dat het Belgisch vennootschapsrecht gebaat zou zijn met een digitaal oprichtingsproces voor elke Belgische vennootschap. Zonder hierbij de notaris uit het proces te sluiten. Dit kan, kort samengevat, gerealiseerd worden door het invoeren van modelstatuten, welke de oprichters elektronisch kunnen invullen. Dit kan gecombineerd worden met technieken ter identificatie van personen op afstand. Daarnaast kan de notaris tevens ingeschakeld blijven als controlepost. Al zal het in dat geval gaan om een controle achteraf, in plaats van voorafgaand aan de oprichting.

Tot slot dient er opgemerkt te worden dat de Europese Unie vandaag werkt aan een Richtlijn betreffende het gebruik van digitale tools en processen in het vennootschapsrecht. Deze richtlijn betreft onder meer de digitalisatie van het oprichtingsproces van vennootschappen. Wanneer de richtlijn in werking treedt, zal de Belgische wetgever het vennootschapsrecht hoe dan ook moeten wijzigen, waardoor ook ons oprichtingsproces elektronisch moet kunnen verlopen.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Wetgeving

Europese wetgeving

Verord. Europees Parlement en de Raad, nr. 910/2014, 23 juli 2014, aangaande elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, Pb. L. 28 augustus 2014, afl. 257.

Richtl. Europees Parlement en de Raad, 1999/93/EG, 13 december 1999, aangaande een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, Pb.L. 19 januari 2000, afl. 13.

Richtl. Europees Parlement en de Raad, 2003/58/EG, 15 juli 2003, tot wijziging van Richtlijn 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen, Pb.L. 4 september 2003, afl. 221.

Richtl. Europees Parlement en de Raad, 2006/123/EG, betreffende diensten op de interne markt, Pb. L. 27 december 2006, afl. 376.

Richtl. Europees Parlement en de Raad, (EU)2017/1132, 14 juni 2017, aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, Pb.L. 30 juni 2017, afl. 169.

Uitvoeringsverordening Commissie, (EU) 2015/1502, 8 september 2015, betreffende de vaststelling van minimale technische specificaties en procedures betreffende het betrouwbaarheidsniveau voor elektronische identificatiemiddelen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, Pb. L. 9 september 2015, afl. 235.

Uitvoeringsbesluit Commissie, (EU) 2015/1984, 3 november 2015, betreffende de vaststelling van de omstandigheden, formaten en procedures voor aanmeldingen in het kader van artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, Pb. L. 5 november 2015, afl. 289.

Voorstel (Comm) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, COM(2014)0212 def.

Voorstel (Comm) voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012, 2 mei 2017, COM(2017)256 def.

Voorstel (Comm) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wijziging van richtlijn 2017/1132 aangaande het gebruik van digitale middelen en processen in het vennootschapsrecht, 25 april 2018, COM(2018) 239 def. -  2018/0113 (COD).

Res. 2016/2273 van het Europees Parlement over het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 (16 mei 2017) P8_TA(2017)0205.

Res. 2016/2147 van het Europees Parlement over de beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 me het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma (13 juni 2017) P8_TA(2017)2053.

Mededeling (Comm) aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 – Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten, 19 april 2016, COM(2016)109 def.

Mededeling (Comm) aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale interne markt - Een connectieve digitale interne markt, 10 mei 2017, COM(2017)228 def.

Mededeling (Comm) aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s over het Werkprogramma van 2018 voor de Europese Commissie 2018. Een agenda voor een meer verenigd, sterker en meer democratischer Europa, 24 oktober 2017, COM(2017)650 def.

Werkdocument Commissie juridische zaken (EP) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 6 februari 2015, PE 549.150v01-00.  

Tweede werkdocument Commissie juridische zaken (EP) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 5 januari 2016, PE575.031v02-00.

Staff working document (Comm) executive summary of the impact assessment accompanying the document proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law, 25 april 2018, SWD(2018)142 def.

Toespraak (Comm.) Staat van de Unie 2016: Naar een beter Europa — een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt, 14 september 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_nl.htm.

Memo (Comm) Proposal for a Directive on single-member private limited liability companies – frequently asked questions, 9 april 2014, MEMO/14/275.

Buitenlandse wetgeving

Äriseadustik [Commercial Code], 15 februari 1995, RT I 1 september 1995, 26-355, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519122017001/consol….

Act No. 470 Selskabsloven [Public and Private Limited Companies - Danish Companies Act], 12 juni 2009, Bill. L. 170, https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/danish_companies…;

Wet 19 december 2007, Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus [Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act], RT I 2008, 3, 21, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/521122017004/consol….

Code de commerce, 22 juni 2000, JORF 21 september 2000, n°219, pag. 14777, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5E8C19D7CF52544….

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, Brief van de minister van buitenlandse zaken over de nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, 23 mei 2014, nr. 1856.

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT, Beknopt advies inzake het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten éénpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ("SUP"), hierna: “het Voorstel.”, 26 mei 2014.

Belgische wetgeving

Burgerlijk Wetboek, 21 maart 1804, BS 3 september 1807.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 30 november 1939, BS 1 december 1939.

Wetboek van vennootschappen, 7 mei 1999, BS 6 augustus 1999.

Wetboek van Economisch Recht, 28 februari 2013, BS 29 maart 2013.

Hypotheekwet, 16 december 185, BS 22 december 1851.

Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, BS 1 juni 1921.

Wet 16 januari 2003 betreffende de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003.

Wet 14 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II, BS 28 december 2005.

Wet 5 mei 2014 betreffende de verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, BS 4 juni 2014.

Wet 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, BS 9 augustus 2017.

Wet 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017.

Programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009.

Decreet 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 december 2013.

KB 30 januari 2001 betreffende de uitvoering van het wetboek vennootschappen, BS 6 februari 2001.

KB 25 april 2014 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, wat de elektronische invoer van gegevens door derden in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft, BS 21 mei 2014.

KB 16 juni 2016 betreffende de uitvoering van artikel 32ter, Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016.

KB 1 februari 2018 tot aanwijzing van instanties conform de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, BS 9 februari 2018. 

MB 2 september 2005 houdende de uitvoering van de artikelen 1, 9, 12, en 15 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de datum bepaald in artikel 10 van het koninklijk besluit houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 14 september 2005.

MB 20 juni 2016 houdende de bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016.

Normen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren 7 december 2001 inzake controle van inbreng in natura en qausi inbreng, IBR-IRE, https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/normen_en_aanbevelingen/normen/Pa….

Vr. en Antw. Kamer 2015-16, nr. 51-1500/001.

Algemene beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54 - 1428/008.

Algemene Beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54 – 2111/021.

BELGISCH CENTRUM VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT (BCVCDS), Beleidsnota, Een modern Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 2 oktober 2015.

Samenwerkingsprotocol tussen de FOD Justitie en de juridische beroepen inzake informatisering, Prot. 22 juni 2016.

Omz. FOD Justitie 28 december 2012 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken van handelsvennootschappen en van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller….

Rechtspraak

HvJ 9 maart 1999, nr. C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126, ‘Centros arrest’.

HvJ 5 november 2002, nr. C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632, ‘Uberseering arrest’.

HvJ 30 september 2003, nr. C-167/01, ECLI:NL:XX:2003:AL7886, ‘Inspire Art arrest’.

Cass. 24 mei 2007, RW 2009, afl.10, 1.

Cass. 2 oktober 2012, trv 2013, 783, noot D. BRULOOT.

Rechtsleer

Boeken

BATS, G., DE KLERCK, B., VANDER LINDEN, M. en VANDERSTAPPEN, E., Inbreng in natura en quasi-inbreng: praktische toepassingsgevallen, Brugge, Die Keure, 2006, 207p.

BREACKMANS, H., HORMANS, G. en NELISSEN, J.M., “Oogmerk en perspectieven”, in BRAECKMANS, H., CAPRASSE, O. en DE CORDT, Y. (eds.), Modernisering van het vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 446p.

BRULOOT, D., BYTTEBIER, K., CERFONTAINE, J., DE WULF, H., en MARESCEAU, K., Duiding Vennootschappen, Brussel, Lacier, 2017, 1254p.

CHRISTIAENS, J., DENEF, M., GEENS, K., De VZW, Brugge, Die Keure, 2010, 684p.

DE GRAEVE, A., ROODHOOFT, J. en WINDEY, B. (eds.), Praktisch vennootschapsrecht, Antwerpen, De Boeck, 2010, 240p.

DEMEYERE, I., GOVERS, M., POPPE, G., VAN HECKE R. en VINCKE, J.P., Vademecum voor de vzw, Antwerpen, Intersentia, 2012, 457p.

DE WILDE, H., DU FAUX, G., “Oprichtingsakte - Maatschap (burgerlijke vennootschap) - Partnership Agreement” in CAPELLE, L., DE WILDE, H., LAMBRES, J., VAN MINNEBRUGGEN, W., e.a., Bijvoorbeeld – Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Wouters Kluwer, 2016, 188p.

FRANCOIS, A., “De grondvoorwaarden van het vennootschapscontract” in TILLEMAN, B., BENOIT-MOURY, A., CAPRASSE, O., THIRION, N. (eds.), De oprichting van de vennootschappen en de opstartfase van de onderneming, Brugge, Die Keure, 2003, 1251p.

GERMAIN, M. en MAGNIER, V., Les sociétés commerciales, Issy-les-Moulineaux Cedex, L.G.D.J., 2017, 1120p.

VERBEKE, M. en FRANCOIS, A., “De Societas Unius Personae: supporter of niet?” in BRISON, F., DEVLOIE, J., FELTKAMP, R., FRANCOIS, A., (eds.), Liber amicorum Michel Flamée – schuim op de branding, Brugge, Die Keure, 2017, 589p.

WEYTS, L., DE WULF, H., BRULOOT, D. en DE GEYTER, S., Notarieel vennootschapsrecht, Leuven, Uitgeverij Acco, 2015, 376p.

Bijdragen in tijdschriften

BAGGERMAN, F., “Nieuwerwetse fratsen 2.0: over digitaal ondertekende volmachten”, WPNR 2016, afl. 7123, 843-846. “

BRULOOT, D., “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht Belgische aandachtspunten”, TRV 2014, afl. 5, 445-473.

BRULOOT, D. en MARESCEAU, K., “Het aandeelhoudersregister in het Belgische recht: toepassingsproblemen en voorstellen tot hervorming”, T. Not. 2014, afl. 12, 688-729.

CARNEWAL, T., “Een eerste commentaar op de BVBA Starter”, Notariaat 2010, afl. 1, 1-6.

CARRON, V. en VANRAES, T., “De BVBA in de praktijk. Het financieel plan”, monkey.be 2017, 1-2.

CLAES, C., “Akten waarvoor registratie verplicht is omwille van het gebruik vat ervan is gemaakt”, monkey.be 2017, 1.

CLAES, C., “De oprichting van een vennootschap”, monkey.be 2017, 1-5.

DE CORTE, R., “Elektronische handtekening en identificatie in de virtuele wereld”, P.&B./ R.D.J.P. 2001, af. 5, 207-234.

DELBOO, M., “De familiale burgerlijke maatschap”, Not. Fisc. M. 2003, afl. 9, 265-281.

DE MULDER, F., “De vermelding van het ondernemingsnummer op uitgaande stukken van ondernemingen: een misgelopen kans op een consequente weergave van hun identiteit”, trv 2004, afl. 4, 291-311.

FRANCOIS, A., DELVOIE, J. en COEN, T., “Modern times van het Belgisch vennootschapsrecht? Tendensen van modernisering en vereenvoudiging van het Belgisch (besloten) vennootschapsrecht”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 1, 2-24.

GEENS, K., “De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap”, TPR 1990, (1631) 1635-1683.

GEENS, K., WYCKAERT, M., CLOTTENS, C., PARREIN, F., DE DIER, S en COOLS, S., “Vennootschappen (1999-2010). Overzicht rechtspraak”, tpr 2012, afl. 49, 73-683.

GORET, H., “De taal van de vennootschapsakte: het lijkt eenvoudig …”, Notariaat 2017, afl. 5, 1-11.

GOVAERT, C., “Justitie blokt ‘frivole’ oprichtingen af (art. 37-38 DB Justitie)”, VZW Info 2013, afl. 6, 2.

GOYVAERTS, D., “Enkele aandachtspunten inzake de anno 2010 gewijzigde preventieve witwaswet en de impact hiervan voor het notariaat”, Notariaat 2010, afl. 18, 1-7.

GRAUX, H., “De e-IDAS Verordening en begeleidende Belgische wetgeving: nieuwe marsorders voor elektronische handtekeningen en andere vertrouwensdiensten”, Cah. Jur. 2016, afl. 3, 53-62.

HANSEN, J.L., “The Danish green paper on company law reform. Modernising company law in the 21st century”, EBOR 2009, afl. 10, 73-95.

HANSEN, J.L., “The New Danish Companies Act 2009”, EBOR 2010, afl. 11, 87-94.

JACQUEMIN, H., “Les services de confiance depuis le règlement eIDAS et la loi du 21 juillet 2016”, JT 2017, afl. 136, 197-209.

KREVETS, A., “Discussion Report: The Proposal for a Directive on the Single-Member Private Limited Liability Company”, European Company and Financial Law Review 2015, afl. 12, 125-138.

LAMBRECHTS, J., “De Tussenkomst van derden bij de oprichting. De bankier”, VENA 2007, afl. 8, 32-148.

MARESCEAU, K., “De “Europese markt voor vennootschapsrecht”: een (her)evaluatie van het vennootschapsrechtelijk harmonisatieprogramma”, TPR 2015, afl. 52, pag. 549-596.

MCCAHERY, J.A., VERMEULEN, E.P.M., HISATAKE, M. en SAITO, J., “Traditional and Innovative Approaches to Legal Reform: The ‘New Company Law’”, EBOR 2007, afl. 8, 7-57.

MEERT, C., “Het notariaat en de witwaswetgeving”, Notariaat 2004, afl. 9, 1-12.

PARREIN, F., “De financiarisation van het Belgisch vennootschapsrecht: een analyse aan de hand van recente wetgevende evoluties’, DAOR 2009, afl. 92, 359-380.

PELGROMS, H. en ROELAND, S., “Aanloop naar elektronische aanbieding ter registratie en op het hypotheekkantoor: impact voor het notariaat”, Not.Fisc.M. 2014, afl. 4, 82-103.

RENSEN, G.J.C., en TIMMERMAN, L., “De notaris in het moderne ondernemingsrecht”, WPNR 2016, afl. 7121, 775-780.

ROCHTUS, J., “De notaris en de meldingsplicht in het kader van de Witwaswet”, Not. Fisc. M. 2014, afl. 8, 203-218.

SCHOEFS, R. en VAN EECKE, P., “Europa verstevigd vertrouwen in elektronische identificatie”, De Juristenkrant 2014, afl. 297, 3.

SOENS, P. en WYNANT, L., “De tussenkomst van derden bij de oprichting. De notaris”, VENA 2016, afl. 15, 3-15.

VANDENBON, A., “Stand van zaken na een half jaar Kruispuntbank van Ondernemingen”, Balans 2004, afl. 490, 4-6.

VAN GERVEN, D., “Vzw, stichting en internationale vereniging: oprichting en openbaarmaking”, trv 2004, afl. 5, 405-425.

VAN MELKEBEKE, P., “Administratieve vereenvoudiging betreffende de vennootschapsakten”, Notariaat 2006, afl.1, 1-7.

VERBRUGH, M.A., “Concurrentie van vennootschapssystemen in Europa”, SEW 2008, afl. 7/8, 267-278.

VINCKE, J.P., “De neerlegging ter griffie, al dan niet in elektronische vorm, als vereiste voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen”, monkey.be 2017, 1-4.

WAUTERS, B., “Commentaar bij art. 68 W.Venn.”, OVV 2010, afl. 33, 1-12.

X, “KBO wordt anti fraudetool”, De Juristenkrant 2010, afl. 201, 1.

Working paper series

BRULOOT, D., DE WULF, H. en MARESCEAU, K., “Het vennootschapsrecht aan de vooravond van een fundamentele hervorming: een eerste overzicht en evaluatie”, Financial Law Institute Working paper series 2018, beschikbaar op http://www.law.ugent.be/fli/wps/pdf/WP2018-02.pdf.

BECHT, M., MAYER, C., WAGNER, H.F., “Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry”, ECGLI – Law Working Paper Series 2006, afl. 70, beschikbaar op https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906066.

MCCAHERY, J.A., VERMEULEN, E.P.M., en PRIYDERSHINI, P., “A Primer on the Uncorporation”, ECGI - Law Working Paper Series 2013, afl. 198, 34, beschikbaar op https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2200783.

Masterproeven en werkstukken

DEJONGHE, S., Evaluatie van de voorstellen van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht m.b.t. de BVBA in het licht van de recente hervormingen van het BV-recht in Nederland, onuitg. Masterproef Notariaat UGent, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/708/RUG01-002213708_2015_000…, 67p.

D’HONT, F., De voorstellen van de commissie over een Europese éénpersoonsvennootschap (SUP): een evaluatie, onuitg. Masterproef Rechten UGent, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/139/RUG01-002272139_2016_000…, 143p.

LANNEAU, L.L., Societas Unius Personae. Een eerste analyse, onuitg. Masterproef Rechten UGent, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/229/RUG01-002272229_2016_000…, 140p.

POELMAN, P., Het gebruik van de Limited op het continent. De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en haar gevolgen voor de lidstaten, onuitg. Masterproef Rechten UGent, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/566/RUG01-001391566_2010_000…, 149p.

VAN LOVERBOSCH, M., Werkelijke zetelleer vs. incorporatieleer: een proactief perspectief, onuitg. werkstuk Rechten Universiteit Antwerpen, 14p.

VAN MOER, E., De digitalisering van het notariaat: mogelijkheden en moeilijkheden, onuitg. Masterproef Notariaat UGent, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/692/RUG01-002349692_2017_000…, 54p.

Andere 

Actua

BOVE, L., “Geen groen licht voor vingerafdruk op ID kaart”, De Tijd, 11 april 2018, https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-algemeen/Geen-groen-licht-….

DE PRETER, W., “Gents Trust Buil der zet turbo op zijn identiteit software”, De Tijd, 9 januari 2018, beschikbaar op http://www.vectispe.be/nl/nieuws/2018/1/9/vectis-verschaft-groeikapitaa….

VANBRUSSEL, E., “De drie stappen van de bankenrevolutie”, De Tijd 2 oktober 2017, https://www.tijd.be/ondernemen/banken/De-drie-stappen-van-de-bankenrevo….

WELLER, C., “Law firms of the future will be filled with robot lawyers”, Business Insider UK 7 juli 2016, http://uk.businessinsider.com/law-firms-are-starting-to-use-robot-lawye….

Onlinebronnen

Europese bronnen

BUSINESSEUROPE, Position paper on digitalisation of Company law and Corporate Governance 2016, EU Company law going digital, https://www.businesseurope.eu/publications/eu-company-law-going-digital.

EUROPEAN COMMISSION, European eGovernment Action Plan 2011-2015, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-acti….

EUROPEAN COMMISSION, EU Company law upgraded Package:digital solutions and providing efficient rules for cross border operations of companies, beschikbaar via https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2…;

EUROPEAN COMMISSION, EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190.

EUROPESE COMMISSIE, Register van documenten van de commissie, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?language=nl.

EUROPEAN COMMISSION, Brochure 2017, State of the Union 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-….

EUROPEAN COMMISSION, President Juncker delivers State of the Union Address 2017, https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-delivers-state-u….

EUROPEAN COUNCIL, Single-member private limited liability companies: Council agrees on general approach, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/28/compe….

EUROPEES PARLEMENT, Briefing 2018, Upgrading EU Company Law for digital solutions and cross-border operations, 2, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/611014/EPRS_BRI(….

EUROPEAN PARLIAMENT, Upgrading EU Company Law for digital solutions and cross-border operations, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS….

EVERIS, Study on digitalisation of company law for the European Commission – DG Justice and consumers, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_digitalisation_of_co….

DIGITAL SINGLE MARKET, DSM: Improving access to digital goods and services, https://ww.youtube.com/watch?v=mTeqrJJPkfg.

THE INFORMAL COMPANT LAW EXPERT GROUP (ICLEG), Report on digitalisation in compagny law, maart 2016, beschikbaar op https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2893701.

X, Veilige transacties via internet, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/LSU/?uri=CELEX:32014R0910.

X, Procedure 2014/0120/COD, https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2014_120.

Buitenlandse bronnen

AGENCY FOR DIGITALISATION, National identity and signing, https://en.digst.dk/digitisation/eid/.

CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL, InMotion, https://www.cncbinternational.com/personal/e-banking/inmotion/en/index….

COMPANY REGISTRY, Announcements, https://www.eregistry.gov.hk/icris-ext/apps/por01a/index?m=n.

COMPANIES REGISTRY, e-Services Demo, https://www.eregistry.gov.hk/icris-ext/apps/por01a/index?m=n.

COMPANIES REGISTRY, Specified Forms, https://www.cr.gov.hk/en/forms/specified.htm.

COMPANIES REGISTRY, Major Services, https://www.cr.gov.hk/en/forms/specified.htm.

DBS BANK, Open a DBS Business Account Online, http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/other-information/ac-opening/20170….

DLA PIPER, Minimum capital requirement, https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/index.html?t….

EREGISTRY, About e-Registryhttps://www.eregistry.gov.hk/icris-ext/apps/por01a/menu?filename=about_….

GOV.UK, Starting a company,  https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company.

GSMA, Estonia’s Mobile-ID: Driving Today’s e-Services Economy, https://www.gsma.com/identity/wp-content/uploads/2013/07/GSMA-Mobile-Id….

HONGKONG MONETARY AUTHORITY, Account opening, http://www.hkma.gov.hk/eng/other-information/ac-opening/.

HONGKONG MONETARY AUTHORITY, Account opening process, http://www.hkma.gov.hk/eng/other-information/ac-opening/ac-op-pro.shtml.

HONGKONG MONETARY AUTHORITY, Information Required, http://www.hkma.gov.hk/eng/other-information/ac-opening/documents.shtml.

INVEST HK, Company bank accounts, http://www.investhk.gov.hk/setting-up-your-business/company-bank-accoun….

INVEST HK, Company type and name, http://www.investhk.gov.hk/setting-up-your-business/company-name-and-st….

INVEST HK, Hong Kong company incorporation, http://www.investhk.gov.hk/setting-up-your-business/hong-kong-company-i….

MINISTERY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, Brochure 2018, Guide to Establishing a Business in Denmark, 2, https://investindk.com/en/set-up-a-business.

MINISTERY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK, How to set up a business in Denmark, https://investindk.com/our-services/how-to-set-up-a-business-in-denmark.

NEMID, NemID self-service, https://service.nemid.nu/dk-da/bestil_nemid/bestil_med_koerekort_eller_….

NEMID, How do I obtain NemID?,  https://www.nemid.nu/dk-en/get_started/how_do_i_obtain_nemid/.

NEMID, NemID business for banking, https://www.nemid.nu/dk-en/about_nemid/business/nemid_business_for_bank….

NEMID, NemID employee Certificatie,  https://www.nemid.nu/dk-en/about_nemid/business/nemid_employee_certific….

THE WORLD BANK – IBRD/IDA, Business reforms for starting a business, http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/topic/Starting-a-Business.

THE WORD BANK – IBRD/IDA, Ease of doing business in Denmark,  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/denmark#starting-a-b….

THE WORLD BANK – IBRD/IDA, Ease of doing business in Belgium,  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belgium.

THE WORLD BANK – IBRD/IDA, Ease of doing business in France, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/france#starting-a-bu….

VASCO, Digipass SMS-based authentication, https://www.vasco.com/products/two-factor-authenticators/software/index….

VIRK, Conditions for use, https://datacvr.virk.dk/data/cvr-help/conditions-use.

MANGAN, D., Lawyers could be the next profession to be replaced by computers, https://www.cnbc.com/2017/02/17/lawyers-could-be-replaced-by-artific ial-intelligence.html.

MANJOO, F., Will Robots Steal Your Job?, http://www.slate.com/technology/2018/04/amazon-domestic-robot-home-assi….

MOSCHETTA, G., EU Company Law for digital solutions and cross-border operations: the framework for the need to developing and simplifying legislation, http://www.nctm.it/en/news/articles/eu-company-law-for-digital-solution….

VAN DEN BELD B., Friday Infographic: The Success of Zalando, http://www.stateofdigital.com/infographic-success-zalando/. 

VAN HOE, A., EU company law: public consultation on rules on digital solutions and efficient cross-border operations, https://corporatefinancelab.org/2017/05/21/eu-company-law-public-consul….

WELLER, C., Law firms of the future will be filled with robot lawyers, http://uk.businessinsider.com/law-firms-are-starting-to-use-robot-lawye….

X, Dutch Bol.com to generate €1 billion of revenue in 2016, https://ecommercenews.eu/dutch-bol-com-generate-e1-billion-revenue-2016/.

X, Establishing a company, https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/pr….

X, Private limited company (oü), https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/le….

X, Public limited company (as), https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/le….

X, Company registration portal, http://www.rik.ee/en/company-registration-portal/e-residency.

X, Starting a company, https://investinestonia.com/business-in-estonia/establishing-company/pr….

X, Authentication, https://www.id.ee/index.php?id=36950.

X, E-taks/E-costums, https://www.emta.ee/eng/emta_login/nojs.

X, e-banking, https://e-estonia.com/solutions/business-and-finance/e-banking/.

X, become a e-resident, https://e-resident.gov.ee/become-an-e-resident/.

X, e-residency, https://e-estonia.com/solutions/e-identity/e-residency.

X, How to establish a company, https://e-resident.gov.ee/start-a-company/.  

X, Work in Denmark. Start your own business, https://danishbusinessauthority.dk/business-registration.

X, Introduction to NemID, https://www.nemid.nu/dk-en/about_nemid/introduktion_til_nemid/index.html.

X, Banking in France: Opening a French bank account, https://www.expatica.com/fr/finance/Banking-in-France-Opening-a-bank-ac….

X, De Deense autoriteit voor het bedrijfsleven, https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states….

Belgische bronnen  

BS, Tarieven (neerlegging vanaf 1 maart 2018), http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm.

BS, Formulieren,  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm.

CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING (CTIF-CFI), Notarissen en de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/typo_ctifcfi/notairesnl.pdf.

CTIF-CFI, Witwasindicatoren, http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/typo_ctifcfi/indicatorennl.pdf.

DAV, Mogelijkheid tot elektronische neerlegging van akte in het vennootschapsdossier, http://www.vereenvoudiging.be/realisaties/mogelijkheid-tot-elektronisch….

DAV, Brochure 2016, 2016: Administratieve vereenvoudiging voor burgers, ondernemers en overheid, http://www.vereenvoudiging.be/webfm_send/3318.

DAV, Rechtspersonen kunnen publicaties in Belgisch Staatsblad betalen via storting of overschrijving, http://www.vereenvoudiging.be/realisaties/rechtspersonen-kunnen-publica….

 DAV, Meetrapport administratieve lasten (2015), http://www.vereenvoudiging.be/nieuws/meetrapport-administratieve-lasten….

 DAV, Activering BTW-nummer via ondernemingsloket, http://www.vereenvoudiging.be/realisaties/activering-btw-nummer-via-ond….

DAV, Overheid mag gegevens maar één keer opvragen, https://dt.bosa.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/overheid_mag_gegevens….

DG DIGITALE TRANSPORTATIE, Edepot, https://dt.bosa.be/nl/gegevensuitwisseling/combinatie_van_gegevens/edep….

DG DIGITALE TRANSFPORMATIE, Oprichting van vzw’s sneller en goedkoper dankzij e-griffie https://dt.bosa.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/fedivers/copy_of_fedi….

FEDNOT, Reglement van de nationale kamer van notarissen inzake het witwassen van geld en financiering van terrorisme, beschikbaar via https://www.notaris.be/notaris/wetgeving-en-reglementen/witwas.

FOD Economie, Elektronische handtekening en andere vertrouwensdiensten, https://economie.fgov.be/nl/themas/online/elektronische-handel/elektron….

FOD ECONOMIE, Kruispuntbank van Ondernemingen, https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van.

FOD ECONOMIE, Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/insc….

FOD ECONOMIE, De erkende ondernemingsloketten, https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprich….

FOD ECONOMIE, Een vennootschap oprichten, http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/D….

FOD ECONOMIE, Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/strijd-tegen-het….

FOD ECONOMIE, Te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket, https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprich….

FOD JUSTITIE, Statuten, https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/verenigingen_en_stich….

FOD JUSTITIE, Minister Geens en juridische beroepen sluiten partnerschap voor een digitale justitie,  https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/Informatisering%20Justitie%20door….

FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE, Brochure 2017, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers (2017), 26, beschikbaar op https://economie.fgov.be/nl/publicaties/boordtabel-van-de-kmos-en-0.&nb…;

INSTITUUT VAN DE BEDRIJFDSREVISOREN (IBR-IRE), Wat is een bedrijfsrevisor?, https://www.ibr-ire.be/nl/het_beroep/de_bedrijfsrevisor/wat_is_een_bedr….

VLAAMSE BELASTINGSDIENST, Welke akten moeten ter registratie worden aangeboden?, https://belastingen.vlaanderen.be/welke-akten-moeten-ter-registratie-wo….

VLAIO, Brochure 2017, Mijn eigen zaak – starten met kennis van zaken, https://www.vlaio.be/nl/publicaties/mijn-eigen-zaak-starten-met-kennis-….

BELGISCH CENTRUM VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT (BCV-CDS), Diavoorstelling: Het voorliggend ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BVC-CDS, 2017, 49dia’s.

HOGE RAAD VOOR WERKGELEGENHEID, Verslag juni 2016 Digitale economie en arbeidsmarkt, Brussel, Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 2016, 226p.

REKENHOF, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers – Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), Brussel, Rekenhof, 2015, D/2015/1128/23, 78p.

VLAAMSE OVERHEID, Brochure ‘Zakendoen in Europa, de Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk’, Brussel, Vlaamse Overheid, 2009, D/2010/3241/104.

KBC, Itsme, overal veilig inloggen met slechts 1 code, https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/betalen/zelf-bankieren/itsm….

ONDERNEMINGSDATABANK, Nieuwe naam voor uw vennootschap, even checken…, https://ondernemingsdatabank.indicator.be/algemene_vergadering___naamsw….

CASIER, F., Elektronische documentatie en elektronische identificatie; stand van zaken(1), https://www.agoria.be/nl/Elektronische-documenten-en-elektronische-iden….

DE CROO, A., Persbericht – Kamer keurt nieuw wettelijk kader voor digitaal aanmelden overheidstoepassingen goed, http://www.decroo.belgium.be/nl/kamer-keurt-nieuw-wettelijk-kader-voor-….

GEENS, K., Minister van Justitie - Justitieplan deel 4, Efficient functionerende justitiediensten, http://www.stapvoorwaarts.be/rechtvaardige-justitie/.

GEENS, K., Minister van Justitie, De informatisering van Justitie, https://www.koengeens.be/policy/de-informatisering-van-justitie.

GOVAERT, C., Europa codificeert werking, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen, https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/in-het-staatsblad/europa-….

GRIJSEELS, C., Neerslag voordracht CFI, De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme, Voordracht CFI 2015, 12, http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/pub_art/NLweb25.pdf.

HENDRICKX, F., Bvba, nv en andere vennootschappen oprichten wordt duurder, https://graydon.be/blog/bvba-nv-en-andere-vennootschappen-oprichten-wor….

LEMMENS, L., Binnenkort snel en eenvoudig met smartphone aanmelden op overheidswebsites, https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300….

PIETTE, C. en VAN DE VELDE, G., Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, http://www.klaw.be/news-and-events/nieuw-wetboek-van-vennootschappen-en….

VANANROYE, J., Waarom staat oprichtersaansprakelijkheid niet in Boek XX WER?, https://corporatefinancelab.org/2018/03/08/waarom-staat-oprichtersaansp….

VAN DE LOOVERBOSCH, M., Blockchain aandeelhoudersregister: pleidooi voor minder archeologie en meer cryptografie, https://legalnews.be/ondernemingsrecht/vennootschapsrecht/blockchain-aa….

VOGELAERE, I., E-box en e-deposit binnenkort van start, https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/algemeen-justitie/….

WITTEMANS, A. en DE WILDE, A., Krachtlijnen nieuw vennootschapsrecht zijn bekend gemaakt, https://www.bdo.be/nl-be/nieuws/2017/krachtlijnen-nieuw-vennootschapsre….

X, Succes internetbankieren, https://safeinternetbanking.be/nl/cijfers/succes-internetbankieren.

X, Lee & Ally, de allereerste juridische legal AI B2B-robot in Europa, https://ictrecht.be/featured-2/lee-ally-allereerste-juridische-legal-ai….

X, Oprichting van een onderneming: op papier of elektronisch? http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels/20130901-opric….

X, E-griffie. Elekronische neerlegging van de oprichtingsakte van een rechtspersoon, https://www.e-griffie.be/evzw/nl/homepage.

X, Elektronische neerlegging van wijzigingsakten laat op zich wachten, https://www.eubelius.com/nl/nieuws/elektronische-neerlegging-van-wijzig….

X, De elektronische neerlegging van wijzigingsakten staat nog steeds niet op punt, https://www.lexgo.be/nl/artikels/handels-en-vennootschapsrecht/vennoots….

X, eID Software - Aanmelden met eID, https://eid.belgium.be/nl/aanmelden-met-eid#7556.

X, e-Gov aangiftes, http://www.bpost.be/site/nl/professionele-oplossingen/document-manageme….

X, Wat zijn e-certificaten en waarvoor dienen ze?, https://eid.belgium.be/nl/aanmelden-met-eid#7556.

X, Nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat: je vennootschap vlot oprichten met StartMyBusiness, https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/actueel/nieuwe-stap-in-de-d….

X, Vlot en veilig je vennootschap oprichten?, https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/startmybusiness.

X, Ondertekenen via Blockchain – Waarom?, https://www.firm24.com/blog/contracten/ondertekenen-via-blockchain/.

X, Wat is DigiD?, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-ant….

X, Parlement denkt na over nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, https://www.eubelius.com/nl/nieuws/parlement-denkt-na-over-nieuw-wetboe….

X, Modernisering Belgisch vennootschapsrecht op komst!, http://be.vgd.eu/nieuws/modernisering-belgisch-vennootschapsrecht-op-ko….

X, Blijft de nationaliteit van de vennootschap steeds dezelfde?, https://be.vgd.eu/nieuws/blijft-de-nationaliteit-van-de-vennootschap-st….

X, Krachtlijnen nieuw vennootschapsrecht zijn bekend gemaakt, https://www.bdo.be/nl-be/nieuws/2017/krachtlijnen-nieuw-vennootschapsre….

X, Formulieren voor inschrijving vennootschap aangepast, https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/in-het-staatsblad/formuli….

X, Kruispuntbank van Ondernemingen - Diensten voor iedereen, https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/krui….

X, Starten met je eigen zaak, https://starten.acerta.be/nl/starten-met-je-eigen-zaak/voor-je-verder-g….

X, vennootschap oprichten, https://www.xerius.be/zelfstandigen/start-eigen-zaak/vennootschap-opric… .

X, Hervorming vennootschapsrecht: geen onderscheid meer tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, https://www.factumfiscalis.be/nieuwsbericht/hervorming-vennootschapsrec….  

X, Beer, chocolates & corporate law… Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten, http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20180202_beer-chocol…;

X, Koens Geens: “2018 is het jaar van de ondernemer”, http://fokus-online.be/koen-geens-2018-is-het-jaar-van-de-ondernemer/.

X, Zich bij de BTW identificeren, https://www.debelgischegids.be/documentatie/zich-bij-de-btw-identificer….

X, Activeer jouw btw-nummerhttps://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/opstart-van-je-onderne….

X, De oprichting van een vennootschap, https://www.1819.brussels/nl/content/de-oprichting-van-een-vennootschap.

Download scriptie (1.63 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. dr. Diederik Bruloot