Een tweede woning kopen? Geen eenvoudige klus!

kevin
Debremaeker

Een tweede verblijf aankopen brengt vele fiscale verplichtingen met zich mee. Iemand die geen kennis heeft binnen het vakgebied onderschat vaak de gevolgen van een tweede woning. Dit onderzoek begeleidt de belastingplichtige tijdens het hele proces van aankoop tot een eventuele verkoop in het Vlaamse Gewest.

Wanneer een belastingplichtige een onroerend goed aankoopt zal hij beroep moeten doen op een notaris. Deze regelt de overdracht van de oude eigenaar naar de nieuwe eigenaar. De grootste bijkomende aankoopkosten zijn de registratierechten, deze bedragen 10% van de aankoopprijs. Indien het gebouw nieuw is, dan zijn er geen registratierechten verschuldigd, maar wel 21% btw op de aankoopprijs. Daarnaast moet u ook een budget voorzien voor zijn ereloon, opzoekingswerken en de kosten voor de registratie in het hypotheekregister.

Indien u ook een krediet afsluit, brengt dit extra kosten mee. De aard van het afgesloten krediet bepaalt de bijkomende kosten. Indien u een hypothecair krediet afsluit zijn de kosten voor de registratie van het krediet aanzienlijk hoger dan bij een mandaat. Anderzijds geniet de belastingplichtige bij een hypothecaire inschrijving meer fiscale voordelen.

De belasting op het tweede verblijf bestaat uit drie componenten: de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de taks op het tweede verblijf. De taxatie in de personenbelasting hangt af van wie de eventuele huurder is, natuurlijk persoon of rechtspersoon. Vervolgens moet u ook rekening houden met het doel van het onroerend goed, privé- of beroepsgebruik. Een belangrijk gegeven is dat het tweede verblijf steeds belast zal worden, ook al verhuurt u het onroerend goed niet. De onroerende voorheffing is elk jaar verschuldigd door de eigenaar van het onroerende goed op 1 januari van het aanslag jaar. De eigenaar kan wel verminderingen genieten ingeval van kinderlasten. De taks tweede verblijf is bepaald door de gemeente waarin het onroerende goed gelegen is.

Indien de belastingplichtige een lening aangaat voor het verwerven van de tweede woning, dan kan hij genieten van fiscale voordelen. De intresten komen in aanmerking voor de gewone intrest aftrek, dit houdt in dat u de betaalde intresten kan aftrekken van uw onroerende inkomsten. Dit is een besparing aan het marginaal tarief, dus minstens 25%, maar in de meeste gevallen 50%. Voor het afgeloste kapitaal kan u genieten van het langetermijnsparen, indien de kapitaalaflossingen betrekking hebben op een krediet dat hypothecair is ingeschreven. Naast deze voorwaarden moet u ook kijken of de fiscale korf voor al dan niet opgevuld is met andere leningen.

Indien u toch niet tevreden bent met de aankoop van het onroerend goed, kan u het terug verkopen. Belangrijk hierbij is dat een eventuele meerwaarde binnen 5 jaar na aankoop, belast wordt aan 16,5%.

Een tweede verblijf heeft dus vele gevolgen tijdens het hele traject, ook na de aankoop van het onroerend goed. Het is essentieel om goed voorbereid te zijn en om over voldoende financiële middelen te beschikken.Het doel van deze bachelorproef is dat elke inwoner van het Vlaams Gewest zijn aangifte personenbelasting zelf kan invullen aan de hand van een website. Daarnaast is het ook de bedoeling om een overzicht te geven van al de bijkomende kosten bij de aankoop van een tweede woning, deze worden vaak onderschat.

Website: www.tributo.be

Website gevolgen tweede woning

Bibliografie

Art. 11 WIB 1992 art. 14, eerste lid, 1° WIB 1992 art. 90, 10° WIB 1992 Art. 93bis, 1° WIB 1992 art. 93bis, 2° WIB 1992 art. 93bis, 3° WIB 1992 art. 145/1 WIB 1992 art. 145/2 WIB 1992 Art. 539 WIB 1992 Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2018, BS 23 januari 2017 Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar 2019, BS 26 januari 2018 D. BAETENS, I. BEELEN, J. CAERTS, J. CONINX, E. CUYCKENS, P. DAEMEN, C. GEENS, M. GOVERS, H. MATTHIJSSENS, K. NIJS, I. NIJS, G. PAUWELS, F. VANDEN HEEDE, R; VAN ESPEN (eds.), De ondernemingsgids, indicator, 2018, 1206 p. DEBRUYNE, E., Fiscaal Compendium Btw, Mechelen, Kluwer, 2017, 1119 p. F. VANDEN HEEDE e.a. (eds.), De ondernemingsgids, Indicator, 2018, 1206 p. Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?, https://belastingen.vlaanderen.be/hoe-wordt-deonroerende-voorheffing-be… (consultatie 6 februari 2018) HUGELIER, S., Praktisch Personenbelastingen, Berchem, 2015, 703 P. J. DE MEYER, S. CORIAMONT, P. DEBBAUT, H. DE CNIJF, J. RUYSSEVELDT, E. SMETS, M. RIMBAUT, V. MICHIELS, N. DIELTJENS, K. GIJSEN, C. ENGLEBERT, D. WEIAND, S. BONNARENS, N. DE MEYER (eds.), De belastinggids 2018, Kalmthout, Pelckmans, 2018, KB 16 december 1950 betreffende Tarief van de honoraria der notarissen KCL, Een tweede verblijf aan de kust: wat kost dat?, https://www.zimmo.be/blog/2018/04/03/eentweede-verblijf-aan-de-kust-wat… (consultatie 10 april 2018)

Parl. Vr., nr. 1106, 8 juli 2016, Wouters 106 P. DE ROUCK, Belastinggids 2018, Brussel, 2018, 82 p. Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting, Parl. St. Vl. Par. 2017-18, nr. 1553/3. VANDENBERGHE, F., Handboek Personenbelastingen 2017, Antwerpen, 2017, 1498 P.

X, Gemiddelde rente OLO 20 jaar, www.tijd.be/markten-live/beurzen/gemiddelde-rente-olo-20- jaar.510138591.html (consultatie 27 mei 2018)

X, Is lenen voor een tweede verblijf fiscaal gezien een goed idee?, www.practicali.be/blog/fiscaalvoordeel-lening-tweede-verblijf/ (consultatie 5 mei 2018)

X, Kosten bij de verkoop uit de hand, https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen/kopen-enverkopen-1/ko… (consultatie 6 februari 2018)

X, Verkopen met btw, https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kopen_- _verkopen/verkopen_met_btw#q7 (consultatie 18 april 2018)

X, Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, www.belastingen.vlaanderen.be/verminderingvoor-kinderbijslaggerechtigde… (consultatie 27 mei 2018)

X, Vermindering voor bescheiden woning, www.belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voorbescheiden-woning ( consultatie 14 mei 2018) X,

Woonlening of hypothecaire leningen vergelijken, https://www.spaargids.be/sparen/vergelijk/hypothecaire-leningen.html (consultatie 27 mei 2018)

Download scriptie (2.95 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Kristien Bouchaert