Verenigde Naties spil van internationale strijd tegen terrorisme?

Devin
Kumpen

26.400 dodelijke slachtoffers, dat is de dramatische balans die dient opgemaakt te worden als gevolg van de 17.000 terroristische aanslagen die in 2017 plaatsgrepen. Hiermee vormt 2017 het op drie na dodelijkste jaar vanaf het begin van de metingen in 1970. Enkel 2014 (43.464 doden), 2015 (38.464 doden) en 2016 (34.676 doden) klokte dramatisch af met een nog hoger dodentol. Alles tezamen werden er in de periode 2001-2017 mondiaal maar liefst 109.673 terroristische incidenten geregistreerd met in totaal 265.208 dodelijke slachtoffers tot gevolg.                                                       

    image

New York 2001, Madrid 2004, Londen 2005, Parijs 2015, Brussel 2016, Manchester 2017… Het zijn maar enkele voorbeelden die aantonen dat terrorisme niet langer een ‘ver-van-ons-bedshow’ is, maar des te meer een diffuus gevaar vormt dat ons allen een permanent gevoel van onveiligheid bezorgt. Ook de internationale gemeenschap is zich bewust van het feit dat terrorisme een acuut toenemende problematiek is die zich geenszins beperkt tot statelijke grenzen. Deze vaststellingen onderstrepen des te meer het belang van een intensieve internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding. Daarom richt dit onderzoek zich in het bijzonder op de rol die de Verenigde Naties zich in de afgelopen jaren hebben toegemeten ten aanzien van de internationale strijd tegen terrorisme. Doorheen de scriptie wordt u geloodst doorheen een kluwen van wetgevende VN antiterrorisme-instrumenten, alsook wordt u een duidelijk overzicht gegeven van het amalgaam aan actoren en instituten die ter zake zijn betrokken.

Verdrag of verdragen?

Het mag duidelijk zijn dat terrorisme geen fenomeen is dat zich beperkt tot de islamitische terreur van de eenentwintigste eeuw. Het is dan ook een misvatting te denken dat de Verenigde Naties pas sedert de aanslagen van 9/11 van wal zijn gestoken met het ontwikkelen van internationaalrechtelijke antiterrorisme-instrumenten.  Reeds sedert 1934 tracht de internationale gemeenschap een verdragsrechtelijk kader te ontwikkelen dat dienstig moet zijn voor de internationale strijd tegen terrorisme. Desondanks heeft het tot 1963 geduurd vooraleer het eerste internationaal antiterrorismeverdrag werd aangenomen in de schoot van de Verenigde Naties. In de daaropvolgende jaren kwamen nog eens elf andere verdragen tot stand, evenals zes aanhorende protocollen. In elk van deze verdragen wordt één specifieke vorm van terrorisme gecriminaliseerd, gaande van terroristische handelingen aan boord van vlieg- of vaartuigen tot chemisch of nucleair terrorisme.      

Hoewel de Verenigde Naties doorheen de jaren een verdragsrechtelijke bloeiperiode hebben gekend bleef de roep naar één omvattend internationaal antiterrorismeverdrag groot. Daarom tracht de internationale gemeenschap reeds sedert 1996 om een omvattend antiterrorismeverdrag te sluiten. Alle inspanningen ten spijt is er tot op heden nog geen consensus bereikt over de eventuele aanname van een dergelijk verdrag. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk gelegen in de blijvende onenigheid over de definiëring van het begrip ‘terrorisme’ en het toepassingsgebied van het verdrag.

De Algemene Vergadering als octopus?

Naast het actief engagement van de Algemene Vergadering bij de opstelling van verscheidene antiterrorismeverdragen vanaf 1970, heeft het wetgevend orgaan van de Verenigde Naties doorheen de jaren een uiterst breed scala aan antiterrorisme-instrumenten ontwikkeld. Zo heeft de Algemene Vergadering vanaf 1972 een grote verscheidenheid aan resoluties aangenomen. Kenmerkend hierbij is de bijzondere aandacht die wordt besteed aan het mensenrechtelijk aspect, het belang voor coördinatie en samenwerking, de sociaaleconomische oorzaken van terrorisme en het toenemend gevaar van nucleair, chemisch en biologisch terrorisme.   

Teneinde toch enige orde en samenhang te creëren bij de verdere ontwikkeling van antiterrorisme-instrumenten nam de Algemene Vergadering in 2006 een globale VN antiterrorismestrategie aan. Voornoemde strategie bestaat uit vier pijlers die elk één specifieke doelstelling vertolken; zijnde (I) het droogleggen van voedingsbodems van terrorisme, (II) terrorisme in al zijn vormen voorkomen en bestrijden, (III) bijstand verlenen aan staten en coöpereren met intergouvernementele organisaties en (IV) het beschermen van mensenrechten en de rechtstaat. Om de implementatie van deze strategie te optimaliseren werden bovendien twee comités opgericht (CTITF en UNCCT) die sedert 2017 opereren onder het United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT).  

Het mag duidelijk zijn dat de Algemene Vergadering een innoverende aanpak  hanteert waarbij een preventieve en multidisciplinaire aanpak centraal staat. Zodoende gedraagt de Algemene Vergadering zich als een octopus wiens tentakels verschillende beleidsdomeinen beslaat, evenwel blijvend gehecht aan een centrale strategie en bestuur.

De Veiligheidsraad als wereldwijde strafrechter of proactieve regering?

In tegenstelling tot de Algemene Vergadering werkt de Veiligheidsraad voornamelijk vanuit een klassiek veiligheidsperspectief waarbij vergelding en bestraffing centraal staan. Tot de verbeelding spreken vooral de verschillende sanctieregimes die door de Veiligheidsraad doorheen de jaren werden ontwikkeld. Het opzet van deze sanctieregimes bestaat erin lijsten samen te stellen van personen, groepen of entiteiten  die betrokken zijn bij terroristische activiteiten, om deze vervolgens te onderwerpen aan specifieke sancties (gaande van vluchtverboden tot bevriezing van financiële tegoeden) die worden gemonitord door de toepasselijke sanctiecomités.

Naast het sterk vergeldend karakter van de sanctieregimes is de laatste jaren een steeds meer proactieve en preventieve benadering identificeerbaar ten aanzien van terrorismegerelateerde onderwerpen. Zo werden reeds resoluties aangenomen inzake het aanzetten tot het  plegen van terroristische gewelddaden,  de problematiek van foreing terrorist fighters en de ontkrachting van terroristische propaganda.

Algemeen gezien werkt de Veiligheidsraad met een tweesporenbeleid. Enerzijds zien we een markante evolutie waarbij de Veiligheidsraad zich steeds meer profileert als een wereldwijd strafrechter door individuen en groepering te onderwerpen aan sancties zonder enige vorm van nationale procesvoering. Anderzijds verlaat de Veiligheidsraad  haar comfortzone door preventief multidisciplinair te werken, eerder dan louter repressief. Het valt evenwel af te wachten op welke ingeslagen weg in de toekomst zal worden verder gegaan.

Wordt vervolgd…

Het mag blijken dat de Verenigde Naties zichzelf een uniek vernieuwende rol hebben toegemeten inzake de bestrijding van één van de grootste actuele bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid, zijnde terrorisme. De toekomst zal evenwel moeten uitwijzen of de Verenigde Naties erin zullen slagen deze hernieuwde rol te blijven vervullen en ontwikkelen. Hierbij zal ongetwijfeld aandacht moeten worden besteed aan institutionele imperfecties, kwestieuze legitimiteit van internationale antiterrorismemaatregelen en het manifest gebrek aan een omvattend internationaal antiterrorismeverdrag met een daarbij horende universele definitie van terrorisme.

 

“Counter-terrorism, in response, has now gone global, with the United Nations at the centre” - Jeremey Greenstock

 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 1. Wetgeving
 2. Verdragen

Internationaal verdrag ter voorkoming en bestraffing van terrorisme van 16 november 1937, World Digital Libary.

 

Internationaal verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, opgemaakt te Parijs op 9 december 1948, United Nations Treaty Series, vol. 78, p. 277.

 

Internationaal verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, opgemaakt te Tokio op 14 september 1963, United Nations Treaty Series, vol. 704, p. 219.

 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966, United Nations Treaty Series, vol. 999, p. 171.

 

Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966, United Nations Treaty Series, vol. 660, p. 195.

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen, opgemaakt te ‘s-Gravenhage op 16 december 1970, United Nations Treaty Series, vol. 860, p. 105.

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, opgemaakt te Montreal op 23 september 1971, United Nations Treaty Series, vol. 974, p. 177.

 

Internationaal verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen,met inbegrip van diplomaten, opgemaakt te New York op 14 december 1973, United Nations Treaty Series, vol.1035, p.167.

 

Internationaal verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties, opgemaakt te Wenen respectievelijk New York op 3 maart 1980, United Nations Treaty Series, vol.1456, p.1456.

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, opgemaakt te Rome op 10 maart 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1678, p. 221.

 

Internationaal verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, opgemaakt te Montreal op 1 maart 1991, ICAO Treaty Collection, Doc. 9571.

 

Internationaal verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1997, United Nations Treaty Series, vol 1316, p.205.

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van terroristische bomaanslagen, opgemaakt te New York op 15 december 1997, United Nations Treaty Series, vol. 2149, p. 256.

 

Internationaal verdrag van de organisatie van Islamitische Conferentie inzake de bestrijding van internationaal terrorisme, opgemaakt te Ouagadougou op 1 juli 1999, bijlage bij resolutie 59/26-P. 

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, opgemaakt te New York op 9 december 1999, United Nations Treaty Series, vol. 2178, p. 197.

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van daden van nucleair terrorisme, opgemaakt te New York op 13 april 2005, United Nations Treaty Series, vol. 2445 (nog niet in werking).

 

Internationaal verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart, opgemaakt te Beijing op 10 september 2010, ICAO Treaty Collection, Doc. 9960 (nog niet in werking).

 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, opgemaakt te New York op 10 december 1948, UN Doc. A/810.

 

 1. Protocollen

Aanvullend Protocol I bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten, opgemaakt te Genève op 8 juni 1977.

 

Aanvullend Protocol II bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten, opgemaakt te Genève op 8 juni 1977.

 

Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart zoals opgemaakt te Montreal op 23 september1971, opgemaakt te Montreal op 24 februari 1988, United Nations Treaty Series, vol. 1589, p. 474.

 

Protocol ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te Rome op 10 maart 1988, United Nations Treaty Series , vol. 1678, p. 304.

 

Aanvullende protocol bij het protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, opgemaakt te Londen op 14 oktober 2005, IMO, SUA 2005.

 

Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, opgemaakt te Londen op 14 oktober 2005, IMO, SUA PROT 2005.

 

Protocol bij het verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart, opgemaakt te Beijing op 10 september 2010, ICAO Treaty Collection, Doc. 9959.

 

Protocol tot wijzing van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, opgemaakt te Montreal op 4 april 2014; ICAO Treaty Collection, Doc. 10034 (nog niet in werking).

 

 1. Resoluties
 • Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Resolutie van de ‘League of Nations Council’ (10 december 1934), Proceedings of the International Conference on the Repression of Terrorism, Volkenbond, Genève, (C.49.M47.1938.V), 1 juni 1938, bijlage 1, p.183.

 

Resolutie 3034 (XXVII) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 december 1972), UN Doc. A/RES/3034 (1972).

 

Resolutie 34/145 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (17 december 1979), UN Doc. A/RES/34/145 (1979).

 

Resolutie 39/159 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (17 december 1984) UN Doc. A/RES/39/159 (1984).

 

Resolutie 40/61 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (9 december 1985), UN Doc. A/RES/40/61 (1985).

 

Resolutie 44/29 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (4 december 1987), UN Doc. A/RES/44/29 (1987).

 

Resolutie 42/159 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (7 december 1987), UN Doc. A/RES/42/159 (1987).

 

Resolutie 46/51 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (9 december 1991), UN Doc. A/RES/46/51(1991).

 

Resolutie 49/60 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (9 december 1994), UN Doc. A/RES/49/60 (1994).

 

Resolutie 51/210 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (17 december 1996), UN Doc. A/RES/51/210 (1996).

 

Resolutie 53/108 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (26 januari 1999),  UN Doc. A/RES/53/108 (1999).

 

Resolutie 56/24 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 januari 2002), UN Doc. A/RES/56/24 (2002).

 

Resolutie 60/78 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 januari 2003), UN Doc. A/RES/60/78 (2003).

 

Resolutie 57/219 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (27 februari 2003), UN Doc. A/RES/57/219 (2003).

 

Resolutie 2003/68 van de VN Mensenrechten Commissie (25 april 2003), UN Doc. E/CN.4/RES/2003/68 (2003).

 

Resolutie 59/80 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (16 december 2004), UN Doc. A/RES59/80 (2004).

 

Resolutie 59/894 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (3 augustus 2005), UN Doc. A/59/894 (2005).

 

Resolutie 60/288 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (20 september 2006), UN Doc. A/RES/60/288 (2006).

 

Resolutie 61/06 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (6 december 2006), UN Doc. A/RES/61/86 (2006).

 

Resolutie 62/33 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (5 december 2007), UN Doc. A/RES/62/33 (2007).

 

Resolutie 62/46 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (5 december 2007), UN Doc. A/RES/62/46 (2007).

 

Resolutie 62/172 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (20 maart 2008), UN Doc. A/RES/62/172 (2008).

 

Resolutie 62/272 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (15 september 2008), UN Doc. A/RES/62/272 (2008).

 

Resolutie 63/60 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2 december 2008) UN Doc. A/RES/63/60 (2008).

 

Resolutie 64/38 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2 december 2009), UN Doc. A/RES/64/38 (2009).

 

Resolutie 64/177 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (14 januari 2010), UN Doc. A/RES/64/177 (2010).

 

Resolutie 64/297 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (13 oktober 2010), UN Doc. A/RES/64/297 (2010).

 

Resolutie 65/62 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (8 december 2010), UN Doc. A/RES/65/62 (2010).

 

Resolutie 65/74 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (8 december 2010), UN Doc. A/RES/66/50 (2010).

 

Resolutie 66/50 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2 december 2011), UN Doc. A/RES/66/50 (2011).

 

Resolutie 66/10 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (7 december 2011), UN Doc. A/RES/66/10 (2011).

 

Resolutie 66/178 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (29 juni 2012), UN Doc. A/RES/66/178 (2012).

 

Resolutie 66/282 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (12 juli 2012), UN Doc. A/RES/66/282 (2012).

 

Resolutie 68/178 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 december 2013), UN Doc. A/RES/68/178 (2013).

 

Resolutie 68/187 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 december 2013), UN Doc. A/RES/68/187 (2013).

 

Resolutie 68/279 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (24 juni 2014), UN Doc. A/RES/68/276 (2014).

 

Resolutie 70/291 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (19 juli 2016), UN Doc. A/RES/70/291 (2016).

 

Resolutie 71/291 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (19 juni 2017), UN Doc. A/RES/60/288 (2017).

 

 • Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 286 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (9 september 1970), UN Doc. S/RES/286 (1970).

 

Resolutie 457 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (4 december 1979), UN Doc. S/RES/457 (1979).

 

Resolutie 461 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (31 december 1979), UN Doc. S/RES/461 (1979).

 

Resolutie 579 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (18 december 1985), UN Doc. S/RES/579 (1985).

 

Resolutie 618 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (29 juli 1988), UN Doc. S/RES/618 (1988).

 

Resolutie 731 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (29 januari 1992), UN Doc. S/RES/731 (1992).

 

Resolutie 748 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (31 maart 1992), UN Doc. S/RES/748 (1992).

 

Resolutie 883 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (11 november 1993), UN Doc. S/RES/883 (1993).

 

Resolutie 1044 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (31 januari 1996), UN Doc. S/RES/1044 (1996).

 

Resolutie 1054 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (26 April 1996), UN Doc. S/RES/1054 (1996).

 

Resolutie 1070 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (16 augustus 1996), UN Doc. S/RES/1070 (1996).

 

Resolutie 1076 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (22 oktober 1996), UN Doc. S/RES/1076 (1996).

 

Resolutie 1189 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (13 augustus 1998), UN Doc. S/RES/1189 (1998).

 

Resolutie 1192 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (27 augustus 1998), UN Doc. S/RES/1192 (1998).

 

Resolutie 1193 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 augustus 1998), UN Doc. S/RES/1193 (1998).

 

Resolutie 1214 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (8 december 1998), UN Doc. S/RES/1214 (1998).

 

Resolutie 1267 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (15 oktober 1999), UN Doc. S/RES/1267 (1999).

 

Resolutie 1333 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (19 december 2000), UN Doc. S/RES/1333 (2000).

 

Resolutie 1363 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (30 juli 2001), UN Doc. S/RES/1363 (2001).

 

Resolutie 1368 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (12 september 2001), UN Doc. S/RES/1368 (2001).

 

Resolutie 1372 van de Verenigde Naties (28 september 2001), UN Doc. S/RES/1372 (2001).

 

Resolutie 1373 van de VN Veiligheidsraad (28 september 2001), UN Doc. S/RES/1373 (2001).

 

Resolutie 1388 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (15 januari 2002), UN Doc. S/RES/1388 (2002).

 

Resolutie 1390 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (16 januari 2002), UN Doc. S/RES/1390 (2002).

 

Resolutie 1452 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (20 december 2002), UN Doc. S/RES/1452 (2002).

 

Resolutie 1455 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 januari 2003), UN Doc. S/RES/1455 (2003).

 

Resolutie 1456 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (20 januari 2003), UN Doc. S/RES/1456 (2003).

 

Resolutie 1526 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (30 januari 2004), UN Doc. S/RES/1526 (2004).

 

Resolutie 1535 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (26 maart 2004), UN Doc. S/RES/1535 (2004).

 

Resolutie 1540 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 april 2004), UN Doc. S/RES/1540 (2004).

 

Resolutie 1566 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (8 oktober 2004) UN Doc. S/RES/1566 (2004).

 

Resolutie 1617 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (29 juli 2005), UN Doc. S/RES/1617 (2005).

 

Resolutie 1624 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (14 september 2005), UN Doc. S/RES/1624 (2005).

 

Resolutie 1699 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (8 augustus 2006), UN Doc. S/RES/1699 (2006).

 

Resolutie 1730 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (19 december 2006), UN Doc. S/RES/1730 (2006).

 

Resolutie 1732 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (21 december 2006), UN Doc. S/RES/1732 (2006).

 

Resolutie 1735 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (22 december 2006), UN Doc. S/RES/1735 (2006).

 

Resolutie 1810 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (25 april 2008), UN Doc. S/RES/1810 (2008).

 

Resolutie 1822 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (30 juni 2008), UN Doc. S/RES/1822 (2008).

 

Resolutie 1904 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 december 2009), UN Doc. S/RES/1904 (2009).

 

Resolutie 1977 (20 april 2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, UN Doc. S/RES/1977 (2011).

 

Resolutie 1988 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 juni 2011), UN Doc. S/RES/1988 (2011).

 

Resolutie 1989 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 juni 2011), UN Doc. S/RES/1989 (2011).

 

Resolutie 2055 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (29 juni 2012), UN Doc. S/RES/2055 (2012).

 

Resolutie 2083 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 december 2012), UN Doc. S/RES/2083 (2012).

 

Resolutie 2161 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 juni 2014), UN Doc. S/RES/2161 (2014).

 

Resolutie 2170 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (15 augustus 2014), UN Doc. S/RES/2170 (2014).

 

Resolutie 2178 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (24 september 2014), UN Doc. S/RES/2178 (2014).

 

Resolutie 2199 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (21 februari 2015), UN Doc. S/RES/2199 (2015).

 

Resolutie 2214 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (27 maart 2015), UN Doc. S/RES/2214 (2015).

 

Resolutie 2253 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (17 december 2015), UN Doc. S/RES/2253 (2015).

 

Resolutie 2255 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (21 december 2015), UN Doc. S/RES/2255 (2015).

 

Resolutie 2325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (15 december 2016), UN Doc. S/RES/2325 (2016).

 

Resolutie 2331 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (20 december 2016), UN Doc. S/RES/2331 (2016).

 

Resolutie 2347 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (24 maart 2017), UN Doc. S/RES/2347 (2017).

 

Resolutie 2354 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (24 mei 2017), UN Doc. S/RES/2354 (2017).

 

Resolutie 2368 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (20 juli 2017), UN Doc. S/RES/2368 (2017).

 

Resolutie 2395 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (21 december 2017), UN Doc. S/RES/2395 (2017).

 

Resolutie 2396 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (21 december 2017), UN Doc. S/RES/2396 (2017).

 

 1. Rechtspraak

House of Lords 24 maart 1999, ‘Pinochet case’, IILJ.

Raadpleegbaar:http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Regina-v.-Bartle-ex.-p.-Pino….

 

IGH 27 juni 1986, Nicaragua/Verenigde Staten, 1986.

 

IGH 14 februari 2002, Democratische Republiek Congo/België (Arrest Warrent), dissenting opnions van rechters Higgings, Koojmans en Buergenthal, punt 47-79 + 85.

 

 1. Rechtsleer
 • Boeken

BAKKER, E en SINGLETON, M., “Foreign Fighters in the Syria and Iraq Conflict: Statistics and Characteristics of a Rapidly Growing Phenomenon” in DE GUTTRY, A., CAPONE, F en PAULUSSEN, C (eds.)., Foreing Fighters under International Law and Beyond, Den Haag, Asser Press, 9-25 p.

 

CHESTERMAN, S., JOHNSTONE, I en MALONE, D.M., Law and Practice of the United Nations, Oxford, Oxford University Press, 2016, 741 p.

 

COOLSAET, R., Al – Qaeda the myth: the root causes of International Terrorism and how to tackle them, Gent, Academia Press, 2005, 100 p.

 

COOLSAET, R (ed)., Macht en waarden in de wereldpolitiek – Actuele vraagstukken in de internationale politiek, Gent, Academia Press, 2015, 494 p.

 

DE GUTTRY, A., “The Role Played by the UN in Countering the Phenomenon of Foreing Terrorist Fighters” in DE GUTTRY, A., CAPONE, F en PAULUSSEN, C (eds.)., Foreing Fighters under International Law and Beyond, Den Haag, Asser Press, 259-281 p. 

 

DE JONGE OUDRAAT, C., “The Role of the Security Council” in BOULDEN, J en WEISS, T.G (eds.)., Terrorism and the UN: Before and After September 11, Bloomington,  Indiana University Press, 2004, 151-172 p.

 

DE LONDRAS, F., Detention in the War on Terror: Can Human Rights Fight Back?, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 328 p.

 

GIOIA, A., “The UN Conventions on the Prevention and Suppression of International Terrorism” in NESI, G., International Cooperation in Counter-Terrorism – The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Hampshire, Ashgate, 2006, 3-23 p.

 

GRISET, P en MAHAN, S., Terrorism in Perspective, Californië, Sage Publications, 2013, 456 p.

 

GOODIN, R.E., What's Wrong With Terrorism?, Cambridge, Polity Press, 2006, 256 p.

 

HIGGINGS, R., “The General International Law of Terrorism”, in HIGGINGS, R en FLORY, M (eds.)., Terrorism and International Law, Londen, Routledge, 1997, 23-29 p.

 

HOFFMAN, B., Inside Terrorism, New York, Colombia University Press, 2006, 456 p.

 

KOEFA, K., “Human Rights and Terrorism in the United Nations” in ALFREDSSON, G en  STAVROPOULOU, M (eds.)., Justice Pending: Indigenous Peoples and Other Good Causes – Assays in Honour of Erica-Irene A. Daes, Den Haag, M. Nijhoff Publishers, 2002, 203-218 p. 

 

KOUFA, K., “The UN, Human Rights and Counter-Terrorism” in NESI, G., International Cooperation in Counter-Terrorism – The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Hampshire, Ashgate, 2006, 45-68 p.

 

FLORES, M., “Foreign Fighters Involvement in National and International Wars: A Historical Survey” in DE GUTTRY, A., CAPONE, F en PAULUSSEN, C (eds.)., Foreing Fighters under International Law and Beyond, Den Haag, Asser Press, 27-47 p.

 

LUBAN, D., “Eight Fallacies about Liberty and Security” in WILSON, R.A. (ed)., Human Rights in the War on Terror, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 242-257 p.

 

LUCK, E., UN Security Council – Practice and Promise, Oxon, Routledge, 2006, 208 p.

 

MARGARITI, S., “Defining International Terrorism. Between State Sovereignty and Cosmopolitanism” in WERLE, G., FERNANDEZ, L., VORMBAUM, M (eds.)., International Criminal Justice Series 15, Den Haag, Springer, 2017, 186 p.

 

MARSCHIK, A., “The Security Council’s Role: Problems and Prospects in the Fight Against Terrorism” in NESI, G., International Cooperation in Counter-Terrorism – The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Hampshire, Ashgate, 2006, 69-80 p.

 

MASFERRER, E., Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency - Security and Human Rights in Countering Terrorism, Dordrecht, Springer, Springer, 2012, 348 p.

 

PERERA, A.R., ‘Reviewing the UN Conventions on Terrorism: Towards a Comprehensive Terrorism Convention’, in FIJNAUT, G., WOUTERS, J en NAERT, F(eds.), Legal Instruments in the Fight against International Terrorism, A Transatlantic Dialogue, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, 576-588 p.

 

PEREZ-GONZALEZ, M., “Combating Terrorism: An International Humanitarian Law Perspective” in FERNANDEZ-SANCHEZ, P.A.,  International Legal Dimension of Terrorism, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers (International Humanitarian Law Series), 2009, 253-274 p.

 

PFANNER, T., “Scope of Application, Perpetrators of Terror, and International Humanitarian Law” in FERNANDEZ-SANCHEZ, P.A., International Legal Dimension of Terrorism, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers (International Humanitarian Law Series), 2009, 275-290 p.

 

RABBAT, P.J., “The role of the United Nations in the prevention and repression of international terrorism” in MALJEVIC, A en WADE, M., A War on Terror?, New York, Springer, 2009, 82-106 p.  

 

ROSAND, E., “Resolution 1373 and the CTC: The Security Council’s Capacity-building” in NESI, G., International Cooperation in Counter-Terrorism – The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Hampshire, Ashgate, 2006, 81-88 p.

 

SANTORI, V., “The UN Security Council’s (Broad) Interpretation of the Notion of the Threat to Peace in Counter-terrorism” in NESI, G., International Cooperation in Counter-Terrorism – The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism, Hampshire, Ashgate, 2006, 89-112 p.

 

SAMUEL, K., “The OIC, the UN, and Counter-Terrorism Law-Making: Conflicting or cooperative Legal Orders?”, Londen, Hart Publishing (Bloomsbury Collections), 2013, 415-493 p.

 

SAUL, B., “Terrorism as a transnational crime” in BOISTER, N en CURRIE, N., Routledge Handbook of Transnational Criminal Law, Abingdon, Routledge, 2015, 349-408 p.

 

TRAPP, K.N., State Responsibility for International Terrorism, Oxford, Oxford University Press, 2011, 320 p.

 

VAN GINKEL, B., The Practice of the United Nations in Combating Terrorism from 1946 to 2008 – Questions of Legality and Legitimacy, Antwerpen, Intersentia, 2010, 460 p.

 

WALLENSTEEN, P en JOHANSSON, P., “Security Council Decisions in Perspective” in D. MALONE (ed.), The UN Security Council: From Cold War to the 21st Century, Boulder, Lynne Rienner, 2004, 17-36 p.

 

WALTER, C., “Defining Terrorism in National and International Law” in WALTER, C.,  VONEKY, V.ROEBEN, S en SCHORKOPF, S (eds.)., Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, Den Haag, Springer, 2004,  23-45 p.

 

WEIMANN, G., ., “The Emerging Role of Social Media in the Recruitment of Foreign Fighters” in in DE GUTTRY, A., CAPONE, F en PAULUSSEN, C (eds.)., Foreing Fighters under International Law and Beyond, Den Haag, Asser Press, 77-95 p. 

 

 • Tijdschriften

ASADA, M., “Security Council Resolution 1540 to Combat WMD Terrorism: Effectiveness and Legitimacy in International Legislation”, JC&SL 2008, 303-332 p.

 

BIANCHI, A., “Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case”, EJIL 1999, 237-277 p.

 

BIANCHI, A., “Security Council’s Anti-terror Resolutions and their Implementation by Member States”, JICJ 2006, 1044-1073 p.

 

BROOMHALL, B, “State Actors in an International Definition of Terrorism from a Human Rights Perspective”, Case W.Res.J.Int'l L 2004, 421-441 p.

 

BYERS, M., “Terrorism, The use of Force and International Law After 11 September”, ICLQ 2008, 401-414 p.

 

CASSE, A., “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, JICJ 2006, 933-958 p.

 

DEMEYERE, B., “The Proliferation of International Nuclear Law’s Actors: Resolution 1540 and the Security Council’s Fight Against Weapons of Mass Destruction Falling into Terrorists’ Hands”, Nuclear Law Bulletin 2005 of the Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, 35-61 p.

 

EVANS, S.S., “The Lockerbie Incident Cases: Libyan-Sponsored Terrorism, Judicial Review and the Political Question Doctrine”, Md. J. Int'l L. & Trade 1994, 21-76 p.

 

FORCESE, C en ROACH, K., “Limping into the future: The U.N. 126 Terrorism Listing Process at the Crossroads”, GWashIntlLRev 2011, 218-277 p.

 

FRIEDRICHS, J., “Defining the International Public Enemy: The Political Struggle behind the Legal Debate on International Terrorism”, LJIL 2006, 69-91 p.

 

GROZDANOVA, R., “ ‘Terrorism’ – Too Elusive Term for an International Legal Definition?”, NILR 2014, 305-334 p.

 

HAALAND KRAMER, H en YETIV, S.A., “The UN Security Council’s Response to Terrorism: Before and After September 11, 2001”, Political Science Quarterly 2007, 409-432 p.

 

HAPPOLD, M., “Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United Nations”, LJIL 2003, 593-510 p.

 

HERAULT, P., “L’application de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité : bilan et perspectives” , Sécurité Globale 2010, 53-75 p.

 

HMOED, M., “Negotiating the Draft Comprehensive Convention on International Terrorism”, JICJ 2006, 1031–1043 p.

 

JAZAIRY, I., “Terrorism: An Algerian Perspective”, Rich J Global L & Bus 2004, 11-20 p.

 

KLEIN, D., “Union Transports Aériens Flight UT 772: The Qaddafi Connection”, The Global Journal of Airport & Airline Security 2011, 16-21 p.

 

KRAVIK, A.M., “Introductory note to United Nations Security Council Resolution 2354 & comprehensive international framework to counter terrorist narratives”, ASIL 2018, 181-192 p.

 

KOPITZKE, C., “Security Council Resolution 2178 (2014): An Ineffective Response to the Foreign Terrorist Fighter Phenomenon”, Ind. J. Global Legal Stud 2017, 309-341 p.

 

KRAMER, H.H en YETIV, S.A., “The UN Security Council’s Response to Terrorism: Before and After September 11,2001”, PolSciQ 2007, 409-432 p.

 

MESSMER, W.B. en YORDAN, C., “A Partnership to Counter International Terrorism: The UN Security Council and the UN Member States”, Studies in Conflict & Terrorism 2010, 843-861 p.

 

MESSMER, W.B. en YORDAN, C., “The Origins of United Nations Global Counter-Terrorism System”, HAOL 2010, 173-182.

 

PAUST, J.J., “Proscription and Core Elements of an Objective Definition”, Santa Clara J. Int’l L I 2010, 51-68 p.

 

PLACHTA, M., “The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in enforcing the principle aut dedere aut judicare”, EJIL 2001, 125-140 p.

 

RAMSAY, G., “Why terrorism can, but should not be defined”, Critical Studies on Terrorism 2015, 211-228 p.

 

ROELE, I., “Disciplinary Power and the UN Security Council Counter Terrorism Committee”, Journal of Conflict & Security Law 2013, 49-84 p.

 

RONEN, Y., “Current Legal Developments: Incitement to Terrorist Acts and International Law”, LJIL 2010, 646-674.

 

ROSAND, E., “Security Council Resolution 1373, The Counter-Terrorism Committee, and the Fight Against Terrorism”, AJIL 2003, 333-341 p.

 

ROSTOW, N., “Before and after: The Changed UN Response to Terrorism Since September 11th”, Cornell Int’l L.J. 2002, 475-490 p.

 

STILES, KW., “The Power of Procedure and the Procedures of the Powerful: Anti-Terror Law in The United Nations”, JPeaceRes 2006, 37-54 p.

 

STAN, A en PERKINS, D., “United Nations Security Council Resolution 1540: a military Perspective”, Strategic Impact 2013, 81-87 p.

 

SUBEDI, S., “The UN Response to International Terrorism in the Aftermath of the Terrorist Attacks in America and the Problem of the Definition of Terrorism in International Law”, FORUM 2002, 159-169 p.

 

SULLIVAN, G en DE GOEDE, M., “Between Law and the Exception: The UN 1267 Ombudsperson as a Hybrid Model of Legal Expertise”, LJIL 2013, 833-854 p.

 

TAYLER, L., “Foreing Terrorist Fighter Laws: Human Rights Rollbacks Under UN Security Council Resolution 2178”, ICLR (2016), 456-482 p.

 

USHYNSKYI, S., “Pan Am flight 103 investigation and lessons learned”, Aviation 2009, 78-86 p.

 

VAN GINKEL, B., “Incitement to Terrorism: A matter of Prevention or Repression?”, ICCT Research Paper 2011, 1-27.

 

WALLENSTEEN, P en JOHANSSON, P., “Security Council Decisions in Perspective” in D. MALONE (ed.), The UN Security Council: From Cold War to the 21st Century, Boulder, Lynne Rienner, 2004, 17-36 p.

 

WARD, C.A., “Building Capacity to Combat International Terrorism: The role of United Nations Security Council”, Journal of Conflict & Security Law 2003, 289-305 p.

 

WILLIS, G.L., “Security Council Targeted Sanctions, Due Process and the 1267 Ombudsperson”, Geo. J. Int'l L. 2011, 673-746 p.

 

 • Masterproeven

DE BRUYNE, K., De juridisch evolutie van het begrip terrorisme, onuitg. masterproef Rechten UGent, 2017, 120 p.

Raadpleegbaar op: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/511/RUG01-002349511_2017_000….

 

MIRSHAHI, F., The UN 1267 Sanctions Regime: Due Process and Intelligence Evidence, onuitg. Masterproef Rechten University of Toronto, 2012, 42 p.

Raadpleegbaar op: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/33432/1/Mirshahi_Farn….

 

 1. Variabelen
 • Persberichten en verklaringen

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1 november 1996), UN Doc. GA/L/3013 (1996). 

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (14 november 1997), UN Doc. GA/L/3036 (1997).

 

Persbericht van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (13 augustus 1998), UN Doc. SC/6559 (1998). 

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 november 1998), UN Doc. GA/L/3036 (1998).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 november 1998), UN Doc. GA/L/3093 (1998).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (11 november 1998), UN Doc. GA/L/3094 (1998).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (12 november 1998), UN Doc. GA/L/3095 (1998).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (12 november 1998), UN Doc. GA/L/3096 (1998).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (12 november 1999), UN Doc. GA/L/3134 (1999).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (15 november 1999), UN Doc. GA/L/3135 (1999).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (15 november 1999), UN Doc. GA/L/3136 (1999).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (16 november 1999), UN Doc. GA/L/3137 (1999).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 november 1999), UN Doc. GA/L/3138 (1999).

 

Persbericht van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (13 november 2000), UN Doc. GA/L/3167 (2000).

 

Persbericht van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (7 juli 2012), UN Doc. SC/6559 (2012). 

 

Verklaring van de Voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (20 december 2006), UN Doc. S/PRST/2005/56 (2005).

 

Verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties  (11 mei 2016), UN Doc. S/PRST/2016/6 (2016).

 

Verklaring van Jeremy Greenstock (eerste voorzitter van het Counter-Terrorism Committee) op de 4734ste bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (4 april 2003), UN Doc. S/PV.4734 (2003).

 

Verklaring van de Secretaris-Generaal aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Kofi Annan van 23 september 2003.

Raadpleegbaar op:  https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2003-09-23/secretary-gene….

 

Verklaring van Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon tijdens de 9de bijeenkomst van het UNCCT Advisory Board (7 November 2014).

Raadpleegbaar op https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-11-07/secretary-gene….

 

Verklaring van de Secretaris-Generaal aan de plenaire zitting van de internationale conferentie inzake democratie, terrorisme en veiligheid op 10 maart 2005 te Madrid, Spanje.

Raadpleegbaar op:  https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2005-03-10/kofi-annan%E2%8….

 

Verklaring van Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres op 26 november 2017 te Londen (Verenigd Koninkrijk) inzake ‘Counter-terrorism and human rights: winning the fight while upholding our values’.

Raadpleegbaar op: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-11-16/secretary-gene…;

 

 • Rapporten

Rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kurt Waldheidm (8 september 1972), UN Doc. A/8791 (1972). 

 

Rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Boutros Boutros-Ghali (25 juni 1994), UN Doc. A/49/257 (1994).

 

Rapport van het U.S. Department of State on Patterns of Global Terrorism:1994, 1994 (april 1995), Department of State Publication. 10239 (1995).

Raadpleegbaar op: https://fas.org/irp/threat/terror_94/midleeast.html.

 

Rapport van het Ad Hoc Comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zoals opgericht middels resolutie 51/210 van 17 December 1996 (1 februari 2002), UN. Doc. A/56/37, bijlage V (2002).

 

Rapport van het zesde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (27 november 1998), UN Doc. A/53/636 (1998).

 

Rapport van speciaal rapporteur Ms. Kalliopi K. Koufa van 7 juni 1999 inzake ‘Terrorism and Human Rights’.

 

Rapport van de Working Group on the measures to Eliminate International Terrorism (19 oktober 2000), UN Doc. A/C.6/55/L.2, bijlage II (2000).

 

Rapport van de Working Group on the measures to Eliminate International Terrorism (27 november 2001), UN Doc. A/56/593 (2001).

 

Rapport van het eerste comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (14 november 2001), UN Doc. A/56/536 (2001).

 

Rapport van de Policy Working Group on the United Nations and Terrorism (6 augustus 2002), UN Doc. A/57/273-S/2002/875 (2002).

 

Rapport van het High-level Panel on Threats, Challenges and Change inzake ‘A more secure world: our shared responsibility’ (2 december 2004), UN Doc. A/59/565 (2004).

 

Rapport van het VN Counter-Terrorism Committee (26 januari 2004), UN Doc. S/2004/70 (2004).

 

Rapport van het VN Counter-Terrorism Committee (19 februari 2004), UN Doc. S/2004/124 (2004).

 

Rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan (21 maart 2005), UN Doc. A/59/2005 (2005).

 

Rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan (27 april 2006), UN Doc. A/60/825 (2006).

 

Rapport van The Stationery Office (op verzoek van the House of Commons)., Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, 11 mei 2006, HC 1087. Raadpleegbaar op: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo….

 

Rapport van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon (28 augustus 2008), UN Doc. A/63/337 (2008).

 

Rapport van de werkgroep van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zoals opgericht krachtens resolutie 1566 (30 december 2010), UN Doc. S/2010/683.

 

Rapport het Ad Hoc comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zoals opgericht middels resolutie 51/210 van 17 December 1996 (12 april 2013), UN Doc. A/68/37 (2013).

 

Rapport van the Global Center, Human Security Collective en International Centre for Counter-Terrorism., “Policy Brief: Adressing the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon From a European Perspective” (December 2014), 1-18 p.

 

Rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres (12 april 2016), UN Doc. A/70/826 (2016).

 

Rapport van het VN Veiligheidsraad comité-1540 (9 december 2016), UN Doc. S/2016/1038 (2016).

 

Rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres (3 april 2017), UN Doc. A/71/858 (2017).

 

Rapport van het United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) (maart 2018). Raadpleegbaar op https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/04/CTED-Trends-Report….

 

Rapport van The Homeland Security Committee Task Force On Combating Terrorist and Foreign Fighter Travel (September 2015). Raadpleegbaar op https://homeland.house.gov/wp-content/uploads/2015/09/TaskForceFinalRep…;

 

Rapport van The United Nations Securit Council Counter-Terrorism Executive Directorate on the Implementation of Security Council resolution 2178 (2014) by States affected by foreign terrorist fighters (2016).

Raadpleegbaar op https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/09/FTF-Report-1-3_Eng….

 

 • Overigen

Algemene Informatie inzake ‘UN Security Resolution 1540 (2004)’.

Raadpleegbaar op: https://www.un.org/en/sc/1540/about-1540-committee/general-information….

 

Algemeen overzicht werkingskader UNCCT.  

Raadpleegbaar op https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct.

 

Briefing vanwege het UNCCT aan haar leden betreffende de activiteiten van het UNCCT (16 januari 2013).

Raadpleegbaar:http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/UNCCT%20General%20Membership%….

 

Brief van 24 juni 1996 van de Permanente Vertegenwoordiger van Soedan bij de Verenigde Naties aan de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad, UN Doc. S/1996/464, bijlage II.

 

Brief van 2 juli 1996 van de Permanente Vertegenwoordiger van Soedan bij de Verenigde Naties aan de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad, UN Doc. S/1996/513.

 

Brief (en bijlage) van 26 april 2017 van de voorzitter van het VN Veiligheidsraad comité zoals opgericht krachtens resolutie 1373 (2001) aan de voorzitter van de VN Veiligheidsraad betreffende terrorismebestrijding (28 april 2017), UN Doc. S/2017/375 (2017).

 

BRUNNEE, J., “The Security Council and Self-Defence: Which Way to Global Security”, 18-30. Raadpleegbaar op: https://www.law.utoronto.ca/documents/brunnee/BrunneeSecurityCouncilSel…;

 

BURKE, J., “Africa embassy bombings: attacks that propelled Bin Laden into the limelight”, The Guardian 2015.

Raadpleegbaar op: https://www.theguardian.com/world/2015/jan/20/africa-embassy-bombings-o….

 

CTITF., “CTC Special Meeting on “International Judicial Cooperation in Counter-Terrorism Matters pursuant to Security Council resolution 2322 (2016) and Other Relevant Council resolutions” Advance Passenger Information (API)”, United Nations Counter-Terrorism Centre, 2017.

Raadpleegbaar op https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2017/06/UNCCT_Rachel-Moura….

 

DE CAPITANI, E., ““Foreign Fighters” and EU implementation of the UNSC resolution 2178. Another case of “Legislate in haste, repent at leisure…” ?”, European Area of Freedom Security & Justice, 2017.

Raadpleegbaar op: https://free-group.eu/2015/04/06/foreign-fighters-and-eu-implementation…;

 

Document A/C.3/57/L.61 inzake ‘Protecting human rights and fundamental freedoms while countering’ aangenomen door het derde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (12 november 2002), UN Doc. A/C.3/57/L.61.

 

‘Global Terrorism Database (GTD)’ van de universiteit van Maryland.

Raadpleegbaar op: https://www.start.umd.edu/gtd/.

 

NI AOLAIN, F., “The UN Security Council, Global Watch Lists, Biometrics, and the Threat to the Rule of Law”, Just Security, 2018.

Raadpleegbaar op: https://www.justsecurity.org/51075/security-council-global-watch-lists-…

 

‘Plan of action’ als bijlage bij resolutie 60/288 inzake ‘The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy’ van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (20 september 2006), UN Doc. A/RES/60/288.

 

‘Vienna Declaration and Programme of Action’ aangenomen op de wereldconferentie inzake mensenrechten op 25 juni 1993.  

Raadpleegbaar op http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx

 

Office of the Ombudsperson of the Security Council’s 1267 Committee, “Procedure - Procedure for requests for delisting submitted to the Office of the Ombudsperson”.

 

Organisatorisch plan van het CTED (8 februari 2008), UN Doc. S/2008/80 (2008). Raadpleegbaar op https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/procedure.

 

PETERS, A., “Security Council Resolution 2178 (2014): The “foreign terrorist fighter” as an international legal person, Part I”, EJIL:Talk, 2014.                                                                                                                                                      Raadpleegbaar op https://www.ejiltalk.org/security-council-resolution-2178-2014-the-fore….

 

RUPEREZ, J., “The United Nations in the Fight Against Terrorism”, CTED 2006, 18-19. Raadpleegbaar op:

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2017/01/2006_01_26_cted_le….

 

RUQUET, M., “United Nations Security Council Resolution 2354 (2017) on threats to international peace and security caused by terrorist acts, 24th May 2017 (UN Doc S/RES/2354 (2017))”, OPIL 2018.

Raadpleegbaar op  http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e312.013.1/law-oxio-e312

 

Sanctiecomité 1267/1989/2253, “Assets Freeze: Explanation of Terms - Approved by the Al-Qaida Sanctions Committee on 24 February 2015”.

Raadpleegbaar op: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/eot_asset….

 

Sanctiecomité 1267/1989/2253, “Travel Ban: Explanation of Terms - Approved by the Al-Qaida Sanctions Committee on 24 February 2015”.

Raadpleegbaar op: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/eot_trave….

 

Sanctiecomité 1267/1989/2253, “Arms Embrago: Explanation of Terms - Approved by the Al-Qaida Sanctions Committee on 24 February 2015”.

Raadpleegbaar op: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/eot_arms_….

 

Sanctiecomité 1267/1989/2253, The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267/1989/2253, 9 mei 2018.

 

SCHEININ, M., “Back to post-9/11 panic? Security Council resolution on foreign terrorist fighters”, Just Security (2014).

Raadpleegbaar op https://www.justsecurity.org/15407/post-911-panic-security-council-reso…

 

UNITED STATES MISSION TO THE UNITED NATIONS., “Fact Sheet: Resolution 2396 (2017) on Foreign Terrorist Fighters (Returnees and Relocators)”, U.S. Mission to the United Nations in New York City and the Bureau of Public Affairs in Washington, DC, 2017, https://usun.state.gov/remarks/8237

 

VAN GINKEL, B., MEHRA, T en BOS, W., “Capacity-Building Challenges: Identifying Progress and Remaining Gaps in Dealing with Foreign (Terrorist) Fighters’, ICCT, 2018.

Raadpleegbaar op: https://icct.nl/wp-content/uploads/2018/05/ICCT-Bos-VanGinkel-Mehra-Cap…

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Jan Wouters - De heer Thomas Van Poecke