De straffeloosheid bij VN blauwhelmen voor seksuele uitbuiting en misbruik – De huidige tekortkomingen en de nood aan hervormingen

Julie
Vanden Hautte

De Verenigde Naties werden in het leven geroepen met als doel de internationale vrede en veiligheid te bevorderen. Één van de instrumenten die het voorhanden heeft ter verwezenlijking van deze doelstelling is peacekeeping of vredeshandhaving. Door middel van vredeshandhavingsoperaties waarbij VN blauwhelmen worden ingezet, tracht men de vrede in conflictgebieden te behouden of te herstellen. Ondanks de positieve doelstelling die vooropstaat, kent vredeshandhaving evenwel ook een keerzijde. VN blauwhelmen worden in toenemende mate in verband gebracht met seksuele uitbuiting en misbruik ten aanzien van de kwetsbare bevolkingsgroepen die zij moeten beschermen.

VN blauwhelmen en seksuele uitbuiting en misbruik

In de media doken reeds talloze berichten op die het seksueel wangedrag in hoofde van VN blauwhelmen aan het licht brachten. De eerste aantijgingen dateren van de jaren ’90 in het kader van de vredesoperatie in Cambodia maar werden al snel opgevolgd door gelijkaardige aantijgingen gedurende latere missies zoals in Haïti en de Democratische Republiek Congo. De praktijken variëren van verkrachting en prostitutie tot kindermisbruik. Minderjarige meisjes verkopen bijvoorbeeld hun lichaam in ruil voor slechts enkele dollars of blauwhelmen maken zich schuldig aan groepsverkrachtingen ten aanzien van de lokale bevolking.

Ondanks het nultolerantiebeleid van de VN en diens maatregelen om seksuele uitbuiting en misbruik in het kader van vredeshandhavingsoperaties tegen te gaan, doen dergelijke praktijken zich drie decennia later nog steeds voor. In 2016 bereikte het aantal beschuldigingen van seksueel wangedrag zelfs opnieuw een hoogtepunt. Één van de oorzaken waardoor seksuele uitbuiting en misbruik in hoofde van VN blauwhelmen zich nog steeds voordoet, is de straffeloosheid die ermee gepaard gaat. De praktijken blijven veelal onbestraft en de daders gaan vrijuit. Hierdoor heerst binnen de contingent de opvatting dat men onverminderd kan doorgaan met de praktijken.

Een cultuur van straffeloosheid - Oorzaken

Het juridische kader inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van VN blauwhelmen stoot op enkele moeilijkheden die verhinderen dat vredeshandhavers berecht worden voor hun wangedrag. Zowel de klachten- en onderzoeksprocedure, als de vervolgingsprocedure kampen met tekortkomingen. Vele misbruiken worden bijvoorbeeld niet gerapporteerd, onderzoeken vertonen een gebrek aan transparantie en de procedures nemen te veel tijd in beslag. Dit zijn evenwel slechts enkele aspecten die de berechting van VN blauwhelmen voor seksueel wangedrag bemoeilijken.

Het meest problematische aspect is de afhankelijkheid van de staten die de militaire eenheden ter beschikking van de VN stellen, ook wel zendstaten genoemd. Aan de zendstaten wordt de exclusieve jurisdictie inzake de vervolging van hun eigen eenheden toegekend. Dit betekent dat de berechting van VN blauwhelmen volledig in handen ligt van de zendstaat en diens bereidheid om op te treden ten aanzien van zijn eigen troepen. Treedt de zendstaat niet op, dan gaat de dader vrijuit.

Optreden van de zendstaat blijkt evenwel eerder de uitzondering op de regel. Naast procedurele hinderpalen zoals de moeilijkheden die gepaard gaan met het verrichten van een onderzoek naar feiten gepleegd in het buitenland, zijn zendstaten in eerste instantie terughoudend om eigen militairen te berechten. In dat geval worden zij immers geassocieerd met de praktijken die hun reputatie negatief zouden beïnvloeden.

Resolutie 2272

Om zendstaten ertoe aan te zetten hun contingenten in toom te houden en hun troepen te bestraffen, vaardigde de VN Veiligheidsraad op 11 maart 2016 Resolutie 2272 uit. De Resolutie ontneemt de exclusieve jurisdictie van de zendstaat niet maar hoopt wel door middel van de repatriëring van een nationale contingent de zendstaat onder druk te zetten zijn verantwoordelijkheden op te nemen en bijgevolg zijn troepen te disciplineren en berechten. Laat de zendstaat na de vermeende feiten te onderzoeken of te vervolgen, dan kan de Secretaris-Generaal de volledige eenheid van de zendstaat naar huis sturen. Ook wanneer er sprake is van wijdverspreide seksuele uitbuiting en misbruik door eenzelfde eenheid zal die eenheid worden gerepatrieerd. Op die manier verhindert men dat de troepen in kwestie nog meer slachtoffers maken en worden zendstaten mogelijks ijveriger hun troepen te disciplineren en te bestraffen.

Doch kampt ook de Resolutie met enkele tekortkomingen die de implementatie kunnen beïnvloeden. De Resolutie bevat bijvoorbeeld vage bewoordingen, stoot op de kritiek dat een volledige eenheid bestraft wordt voor het gedrag van enkelen en de haalbaarheid om een contingent te vervangen wordt in vraag gesteld. De belangrijkste tekortkoming is evenwel dat de Resolutie niet garandeert dat naderhand wel berecht wordt. Wordt een eenheid naar huis gestuurd, dan betekent dit niet dat de zendstaat de daders alsnog zal bestraffen. Bijgevolg volstaat Resolutie 2272 niet om een einde te maken aan de straffeloosheid.

Naar een toekomst met effectieve bestraffing

Om blauwhelmen in de toekomst niet langer vrijuit te laten gaan, zijn hervormingen vereist. Naast maatregelen ter bevordering van de rapportage, is het van groot belang dat men ingrijpt in de jurisdictie die momenteel exclusief toekomt aan de zendstaat. Het niet-optreden van zendstaten vormt immers de voornaamste oorzaak van de huidige straffeloosheid. Deze bevoegdheid, alsook de bevoegdheid inzake het ontvangen van klachten en het voeren van het onderzoek, dient toe te komen aan één onafhankelijke instantie.

In mijn onderzoek komen twee alternatieve fora aan bod. Enerzijds hybride tribunalen in de ontvangststaat. Dit zijn nationale rechtbanken die als het ware geïnternationaliseerd worden. En anderzijds een nieuw permanent hof met jurisdictie inzake ernstig wangedrag van VN vredespersoneel. Hoewel beide fora volwaardige alternatieven zijn, stoten beide evenwel op hetzelfde probleem. Zendstaten moeten instemmen met de afname van hun exclusieve jurisdictie en daar wringt het schoentje. Toch is een dergelijke maatregel vereist om de straffeloosheid een halt toe te roepen.

Conclusie

Niettemin de VN reeds verschillende initiatieven namen om seksuele uitbuiting en misbruik door VN blauwhelmen te bestrijden, duiken aantijgingen van seksueel wangedrag door vredestroepen ook vandaag nog op. Dit wijst erop dat initiatieven zoals Resolutie 2272 niet afdoende zijn om een einde te maken aan het wangedrag en de bijhorende straffeloosheid. Wil de VN van VN vredeshandhaving opnieuw zijn paradepaardje maken, dan dient het het huidige juridische kader grondig te hervormen om een einde te maken aan de wanpraktijken en de straffeloosheid die elkaar momenteel in de hand werken.

Bibliografie

Wetgeving - Verdragen

Handvest van de Verenigde Naties, San Francisco, 26 juni 1945.

Conventie inzake de Privileges en Immuniteiten van de Verenigde Naties, New York, 13 februari 1946.

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, New York, 10 december 1948.

Verdrag van Genève voor de Verbetering van het Lot van de Gewonden en Zieken bij de Strijdkrachten te Velde, Genève, 12 augustus 1949.

Verdrag van Genève voor de Verbetering van het Lot van de Gewonden, Zieken en Schipbreukelingen bij de Strijdkrachten op Zee, Genève, 12 augustus 1949.

Verdrag van Genève betreffende de Behandeling van Krijgsgevangenen, Genève, 12 augustus 1949.

Verdrag van Genève betreffende de Bescherming van Burgers in Oorlogstijd, Genève, 12 augustus 1949.

 

Rechtspraak

ICTY (Trial Chamber II) 30 november 2005, nr. IT-03-66-T, Prosecutor/Limaj et al., Judgment.

ICTR (Trial Chamber I) 6 december 1999, nr. ICTR-96-3-T, Prosecutor/Rutaganda, Judgement and sentence.

ICTY (Appeal Chamber) 2 oktober 1995, nr. IT-94-1-T, Prosecutor/Dusko Tadic, Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction.

 

Rechtsleer

  1. Boeken 

Aids-Free World, Code Blue: Ending impunity for sexual violence by UN peacekeeping personnel, Montréal, Aids-Fee World, 2014, 43 p.

AKONOR, K., UN Peacekeeping in Africa: A Critical Examination and Recommendations for Improvement, Cham, Springer International Publishing, 2017, xi + 96 p.

ARNOLD, R., Law enforcement within the framework of peace support operations, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, xxiv + 442 p.

BALL, H., War Crimes and Justice: A Reference Handbook, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2002, xvi + 259 p.

BAREGU, M., Understanding Obstacles to Peace: Actors, Interests, and Strategies in Africa’s Great Lakes Region, Kampala, Fountain Publishers, 2011, xxx + 353 p.

BASTICK, M., GRIMM, K. en KUNZ, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the Security Sector, Genève, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007, 214 p.

BELLAMY, A. J., WILLIAMS P. en GRIFFIN, S., Understanding Peacekeeping - Second Edition, Cambridge, Polity, 2010, xix + 447 p.

BOTHE, M. en KONDOCH, B., International Peacekeeping: The Yearbook of International Peace Operations, Den Haag, Kluwer Law International, 2001, xii + 455 p.

BURKE, R., Sexual Exploitation and Abuse by UN Military Contingents: Moving Beyond the Current Status Quo and Responsibility under International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, xx + 382 p.

CHUN, S., Sexual Exploitation ans Abuse by UN Peacekeepers, Oslo, International Peace Research Institute, 4 p.

CORN, G. S., VANLANDINGHAM, R. E. en REEVES, S. R., U.S. Military Operations: Law, Policy, and Practice, Oxford, Oxford University Press, 216, xv + 862 p.

CSAKY, C., No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers, Londen, Save the Children UK, 2008, 28 p.

DANIEL, D. C. en HAYES, B. C., Coercive Inducement and the Containment of International Crises, Washington, United States Institute of Peace Press, 1999, xviii + 272 p.

DEKKER, I. F. en HEY, E., Netherlands Yearbook of International Law 2011 – Agora: The Case of Iraq: International Law and Politics, Den Haag, Springer, 2011, xvi + 245 p.

DESCHAMPS, M., JALLOW, H. B., en SOOKA, Y., Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers – Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic, 17 december 2015, 170 p.

International Committee of the Red Cross, Increasing respect for international humanitarian law in non-international armed conflicts, Geneva, 2008, 34 p.

KATAYANAGI, M., Human Rights Functions of United Nations Peacekeeping Operations, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, xix + 316 p.

KONDOCH, B., International Peacekeeping, New York, Routledge, 2016, xxxii + 578 p.

KUNZ, D. B., The Economic Diplomacy of the Suez Crisis, North Carolina, UCL Press, 1991, xii + 295 p.

Leichtenstein Institute on Self-Determination, Handbook Ratification and Implementation of the Kampala Amendments to the Rome Statute of the ICC, 59 p.

MAGNUS, B., Misconduct by United Nations peacekeeping personnel, a legal analysis, onuitg. Masterproef Rechten UGent, 2014-2015, xii + 129 p.

MAZURANA, D., RAVEN-ROBERTS, A. en PARPART, J., Gender, Conflict and Peacekeeping, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2005, x + 304 p.

NEUDORFER, K., Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping: An Analysis of Risk and Prevention Factors, Maryland, Lexington Books, 2015, xviii + 195 p.

NOLLKAEMPER, A. en PLAKOKEFALOS, I., The Practice of Shared Responsibility in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, lxxv + 1152 p.

OSWALD, B., DURHAM, H. and BATES, A., Documents on the Law of UN Peace Operations, Oxford, Oxford University Press, 2010, xvi + 608 p.

PADDON RHOADS, E., Taking Sides in Peacekeeping: Impartiality and the Future of the United Nations, Oxford, Oxford University Press, 2016, 248 p.

REYCHLER, L. en PAFFENHOLZ, T., Handboek terreindiplomatie, Leuven, Garant, 2000, 380 p.

RICHMOND, O. P., Maintaining Order, Making Peace, Basingstoke, Palgrave, 2002, x + 264 p.

Rode Kruis Vlaanderen, Internationaal Humanitair Recht – Antwoorden pp uw vragen, Mechelen, Rode Kruis Vlaanderen, 2015, 52 p.

RODRIGUES PLA, M. I., Protecting Children from Sexual Exploitation and Abuse in the context of UN peacekeeping operations: a seminar on good practices by Troop Contributing Countries, Brazil, Keeping Children Safe, 2016, 43 p.

SIEKMANN, R., National Contingents in United Nations Peace-Keeping Forces, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, xv + 229 p.

SIEVERS, L. en DAWS, S., The procedure of the UN Security Council: 4th edition, Oxford, Oxford University Press, 2014, www.scprocedure.org/chapter-6-section-5 (update 20 maart 2016).

SLOAN, J., The Militarisation of Peacekeeping in the Twenty-First Century, Oxford, Hart Publishing, 2011, xxix + 306 p.

STERN, J., Reducing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping: Ten Years after the Zeid Report, Washington, Stimson, 23 p.

United Nations, Yearbook of the United Nations 1992 – Volume 46, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 1238 p.

VAN DER LIJN, J., Walking the Tightrope: Do UN Peacekeeping Operations Actually Contribute to Durable Peace?, Amsterdam, Rozenberg Publishers, 2006, vi + 411 p.

WEIR, E. A., Greater expectations: UN Peacekeeping & Civilian Protection, Washington, Refugees International, 2009, 12, 25 p.

WIKER, A., Sexual exploitation and abuse in U.N peacekeeping, ontuig. bachelorthesis Tallinn University of Technology, 2016, 45 p.

WHALAN, J., Dealing with Disgrace: Addressing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping, New York, International Peace Institute, 2017, 27 p.

WESTENDORF, J., WPS, CRSV and sexual exploitation and abuse in peace operations: making sense of the missing links, LSE Centre for Woman, Peace and Security, September 2017, 15 p. 

WHITWORTH, S., Men, Militarism & UN Peacekeeping: A Gendered Analysis, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2004, ix + 225 p.

  1. Tijdschriftartikelen

AKANDE, D. en TZANAKOPOULOS, A., “The Crime of Aggression in the ICC and State Responsibility”, Harv. Int’l L. J. 2017, 33-36.

BERDAL, M. en UCKO, D. H., “The Use of Force in UN Peacekeeping Operations”, The Rusi Journal 2015, 6-12.

BARTELS, R., “Gewapend conflict is geen eenduidig begrip”, IHR in de kijker 2008, 69-81.

BLAU, L. G., “Victimizing those they were sent to protect: enhancing accountability for children born of sexual abuse and exploitation by UN peacekeepers”, Syracuse J. Int’l L. & Com., 2016, 122-148.

BURKE, R., “Central African Republic Peacekeeper Sexual Crimes, Institutional Failings: Addressing the Accountability Gap”, NZJPIL 2016, 97-127.

BURKE, R., “Status of Forces Deployed on UN Peacekeeping Operations: Jurisdictional Immunity”, JCSL 2011, 63-104.

CHAPMAN, P. F., “Ensuring Respect: United Nations Compliance with International Humanitarian Law”, Human Rts. Brief 2009, 1-10.

CHU, B., “The Forgotten Chapter: The Legality of Peacekeeping, Peace Enforcement, and Military Intervention under Chapter III of the UN Charter”, Gonz. J. Int’l L. 2016, 1-16.

COX, K. E., “Beyond Self-Defense: United Nations Peacekeeping Operations & The Use of Force”, DenvJIntL&Pol 1999, 239-273.

DEEN-RACSMANY, Z., “The Amended UN Model Memorandum of Understanding: A New incentive for States to Discipline and Prosecute Military Members of National Peacekeeping Contingents?”, JCSL 2011, 321-355.

DEFEIS, E. F., “U.N. Peacekeepers and sexual abuse and exploitation: an end to impunity”, Wash. U. Global Stud. L. Rev. 2008, 185-214.

DESROCHES, R., COMERIO, M. et al., “Overview of the 2010 Haiti Earthquake”, Earthquake Spectra 2011, S1-S21.

DORUSSEN, H. en GIZELIS, T., “Into the lion’s den: Local responses to UN peacekeeping”, J. Peace Res. 2013, 691-706.

DOYLE, M., “UN Peacekeeping: An Early Reckoning of the Second Generation”, ASILPROC 1995, 275-291.

DURALL, J. G., “United Nations Peacekeeping Operations under Chapter VII: Exception or Widespread practice?”, IEEE 2013, afl. 2, 1-26.

FERRARO, T., “The applicability and application of international humanitarian law to multinational forces”, IRRC 2013, 561-612.

FERSTMAN, C., “Special Report – Criminalizing Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers”, USIP 2013, 1-16.

FORTNA, V. P., “Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention and the Duration of Peace After Civil War”, ISQ 2004, 269-292.

GAGGIOLI, G., “Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law”, IRRC 2014, 503-538.

GALLAVIN, C. en GRAHAM, K., “Building Criminal Accountability at the Global Level: the ICC and its discontents”, Policy Quarterly 2017, 60-65.

GEERAERTS, G., “De evolutie van VN-vredesoperaties en de rol van regionale organisaties”, Int. Spect. 2013, 18-22.

GILES, S. A., “Criminal Prosecution of UN Peacekeepers: When Defenders of Peace Incite Further Conflict through Their Own Misconduct”,  Am. U. Int’l L. Rev. 2017, 147-185.

GOULDING, M., “The Evolution of United Nations Peacekeeping”, International Affairs 1993, 451-464.

HARRINGTON, A. R., “Victims of Peace: Current Abuse Allegations Against U.N. Peacekeepers and the Role of Law in Preventing them in the Future”, ILSA J. Int’l & Comp. L. 2005, 125-151.

HATTO, R., “From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the rol of the United Nations in peace operations”, IRRC 2013, 495-515.

HOWARD, L. M., “Peacekeeping, Peace Enforcement, and UN Reform”, Geo. J. Int’l Aff. 2015, 6-13.

KARIM, S. en BEARDSLEY, K., “Explaining sexual exploitation and abuse in pecekeeping missions: The role of female peacekeepers and gender equality in contributing countries”, J. Peace Res. 2016, 100-115.

KENKEL, K. M., “Five generations of peace operations: from the ‘thin blue line’ to ‘painting a country blue’”, Rev. Bras. Polit. Int. 2013, 122-143.

LEURDIJK, D. A., “Robuuste vredeshandhaving – Nieuwe doctrine voor VN-operaties”, Int. Spect. 2006, 376-380.

LEWIS, F., “Human Rights Abuses in U.N. Peacekeeping: Providing Redress and Punishment while Continuing Peacekeeping Missions for Humanitarian Progress”, S. Cal. Interdisc. L. J.  2014, 595-626.

MALAN, M., “A Concise Conceptual History of UN Peace Operations”, African Security Review 1997, 16-27.

MATEJA, P., “Between Doctrine and Practice: The UN Peacekeeping Dilemma”, Global Governance 2015, 351-370.

MATHIAS, S., “UN peacekeeping today: legal challenges and uncertainties”, MJIL 2017, 138-153.

MURHY, R., “United Nations Military Operations and International Humanitarian Law: What Rules Apply to Peacekeepers?”, CrimLF 2003, 153-194.

NASU, H., “Chapter VII Powers and the Rule of Law: The Jurisdictional Limits”, AustYBIL 2007, 87-117.

NDULO, M., “The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers During Peacekeeping Missions”, Berkeley J. INT’L Law 2009, 127-161.

NOUWEN, S. M. H., “Research paper – ‘Hybrid Courts’: The Hybrid category of a new type of international crimes courts”, ULR 2006, 190-214.

O’BRIEN, M., “Protectors on trial? Prosecuting peacekeepers for war crimes and crimes against humanity in the International Criminal Court”, Int. J. Law Crime Justice 2012, 223-241.

ODELLO, M., “Tackling Criminal Acts in Peacekeeping Operations: The Accountability of Peacekeepers”, JCSL 2010, 347-391.

ORAKHELASHVILI, A., “The Legal Basis of the United Nations Peace-Keeping Operations”, VJIL 2003, 485-524.

RAWSKI, F., “To Waive or not to Waive: Immunity and Accountability in UN Peacekeeping Operations”, CJIL 2002, 103-132.

ROBERTS, A., “The Crisis in Peacekeeping”, Survival 1994, 93-120.

SHRAGA, D.,“UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related Damage”, AJIL 2000, 406-412

STARMER, K., “Responsibility for troops abroad: UN mandated forces and issues of human rights accountability”, EHRLR 2008, 318-337.

SZASZ, P. C. en INGADOTTIR, T., “The UN and the ICC: The Immunity of the UN and Its Officials”, LJIL 2001, 867-885.

TSAGOURIAS, N., “Consent, Neutrality/Impartiality and Self-Defence in Peacekeeping: Their Constitutional Dimension”, JC&SL 2006, 465-482.

VAN PESKI, C. J., “Vredesopbouw door de Verenigde Naties; bouwen aan een Architectuur voor de Vrede”, VN Forum 2013, http://nvvn.nl/vredesopbouw-door-de-verenigde-naties-bouwen-aan-een-arc….

VOJDIK, V. K., “Sexual Abuse and Exploitation of Woman and Girls by U.N. Peacekeeping Troops”, Mich. St. J. Int’l L 2007, 157-168.

WESTENDORF, J. en SEARLE, L., “Sexual exploitation and abuse in peace operations: trends, policy responses and future directions”, International Affairs 2017, 365-387.

WILLS, S., “Continuing Impunity of Peacekeepers: The Need For a Convention”, J. Int’l Human. Legal Stud. 2013, 47-80.

WILSON, R. J. en HURVITZ, E. S., “Human Rights Violations by Peacekeeping Forces in Somalia”, Hum. Rts. Brief, 2014, 2-7.

WORSTER, W. T., “Immunities of United Nations Peacekeepers in the Absence of a Status of Forces Agreement”, Mil. L. & L. War Rev. 2008, 277-376.

ZWANENBURG, M., “The Statute for an International Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire?”, EJIL 1999, 124-143.

  1. Encyclopedia

ARCARI, M., “Suez Canal”, in R. Wolfrum (ed), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, oktober 2007, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-97801992….

BOTHE, M., “Peacekeeping Forces”, in R. Wolfrum (ed), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, Augustus 2016, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-97801992….

LABUDA, P., “Peacekeeping and Peace Enforcement”, in R. Wolfrum (ed), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, September 2015, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-97801992….

TREVES, T., “Customary International Law”, in R. Wolfrum (ed), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, November 2006, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-97801992….

X., “United Nations Security Council Resolution 2272 (2016), 11th March 2016”, opil.ouplaw.com, 7 juni 2016, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e76.013.1/law-oxio-e76?prd….

 

UN referenties

  1. Resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering

Resolutie 2409 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (27 maart 2018), UN Doc. S/RES/2409 (2018).

Resolutie 2350 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (13 april 2017), UN Doc. S/RES/2350 (2017).

Resolutie 2272 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (11 maart 2016), UN Doc. S/RES/2272 (2016).

Resolutie 2147 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 maart 2014), UN Doc. S/RES/2147 (2014).

Resolutie 2098 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 maart 2013), UN Doc. S/RES/2098 (2013).

Resolutie 2070 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (12 oktober 2012), UN Doc. S/RES/2070 (2012).

Resolutie 1908 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (19 januari 2010), UN Doc. S/RES/1908 (2010).  

Resolutie 1925 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 mei 2010), UN Doc. S/RES/1925 (2010).

Resolutie 1542 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (30 april 2004), UN Doc. S/RES/1542 (2004).

Resolutie 1529 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (29 februari 2004), UN Doc. S/RES/1529 (2004).

Resolutie 1528 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (27 februari 2004) UN Doc. S/RES/1528 (2004).

Resolutie 1279 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (30 november 1999), UN Doc. S/RES/1279 (1999).

Resolutie 57/306 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (22 mei 2003), UN Doc. A/RES/57-306 (2003).

Resolutie 337 (V) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (3 november 1950).

  1. UN rapporten, modelakkoorden en overige documenten

United Nations, Contributors to UN Peacekeeping Operations by Country and Post, 31 maart 2018, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/1_summary_of_contributi….

United Nations, Summary of Troop Contribution to UN Peacekeeping Operations by Mission, Post and Gender, 28 februari 2018, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/7_gender_report.pdf.

United Nations, Summary of Troop Contributing Countries by Ranking, 31 augustus 2017, www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2017/aug17_2.pdf.

United Nations, Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2017 to 30 June 2018, 30 juni 2017, UN Doc. A/C.5/71/24.

United Nations, Note to correspondents on MINUSCA, 21 juni 2017, www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-06-21/note-corresp….

United Nations, Special measures for protection from sexual exploitation and abuse: a new approach, 28 februari 2017, UN Doc. A/71/818.

United Nations, Special measures for protection from sexual exploitation and abuse, 16 februari 2017, UN Doc. A/70/729.

United Nations, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse: Thematic Glossary of current terminology related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the context of the United Nations, 5 oktober 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/un_glossary_on….

United Nations, Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic, 23 juni 2016, UN Doc. A/71/99.

United Nations, Approved resources for peacekeeping operations from the period from 1 July 2016 to 30 June 2017, 22 juni 2016, UN Doc. A/C.5/70/24.

United Nations, Agenda – United Nations peacekeeping operations, 11 maart 2016, UN Doc. S/PV.7643.

United Nations, Agenda – United Nations peacekeeping operations, 10 maart 2016, UN Doc. S/PV.7642.

United Nations, Special measures for protection from sexual exploitation and abuse, 4 maart 2016, UN Doc.  A/70/729.

United Nations, Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and people, 17 juni 2015, UN Doc. A/70/95-S/2015/446.

High-Level Independent Panel on Peace Operations, Uniting our strengths for peace, politics, partnership and people, 16 juni 2015, 94 p.

 UN Office of Internal Oversight Services, Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekeeping Operations, 15 mei 2015, UN Doc. IED-15-001.

Office of the United Nations High commissioner for Human Rights, Rule-of-law tools for post-conflict states – Maximizing the legacy of hybrid courts, Genève, United Nations, 2008, 45 p.

Department of Peacekeeping Operations, United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, New York, United Nations, 2008, 11 p.

United Nations, Criminal accountability of United Nations officials and experts on mission, 11 september 2007, UN Doc. A/62/329.

United Nations, Memorandum of Understanding between the United Nations and [participating State] contributing resources to [the United Nations Peacekeeping Operation], 2007, UN Doc. A/C.5/63/18.

 United Nations, Ensuring the accountability of United Nations staff and experts on mission with respect to criminal acts committed in peacekeeping operations, 16 augustus 2006, UN Doc. A/60/980.

United Nations, Security Council report – Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeeping Personnel, 20 februari 2006, www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF….

United Nations, A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations, 24 maart 2005, UN Doc. A/59/710.

UN Office of Internal Oversight Services, Investigation by the Office of Internal Oversight Services into Allegations of Sexual Exploitation and Abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, 5 januari 2005, UN Doc. A/59/661.

United Nations, Secretary-General’s Bulletin – Special Measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 9 oktober 2003, UN Doc. ST/SGB/2003/13.

UN Secretary General, UN Secretary General’s Bulletin – Observance by UN Forces of International Humanitarian Law, 6 augustus 1999, UN Doc. ST/SGB/1999/13.

Agreement on the Status of the United Nations Assistance Mission for Rwanda, 5 november 1993, UN Doc. 30482.

United Nations, An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping, 17 juni 1992, UN Doc. A/47/277-S/24111.

United Nations, Model Agreement between the United Nations and Members States Contributing Personnel and Equipment to United Nations Peace-Keeping Operations, 23 mei 1991, UN Doc. A/46/185.

United Nations, Model status-of-forces agreement for peace-keeping operation, 9 oktober 1990, UN Doc. A/45/594.

United Nations, Sexual exploitation and abuse – Management of Reports and Allegations Involving UN Personnel in Peacekeeping and Special Political Missions, https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/infographic_v10-revi….

  1. UN meetings coverage, statements en press releases

United Nations, Meetings coverage – Security Council asks Secretary-General to Replace Contingents from Countries Failing to Hold Sexual Predators Accountable, 11 maart 2016, UN Doc. SC/12277.

United Nations, Meetings coverage – ‘Intervention Brigade’ Authorized as Security Council Grants Mandate Renewal for United Nations Mission in Democratic Republic of Congo, 28 maart 2013, UN Doc. SC/10964.

United Nations, Statement – Secretary-General’s remarks to Security Council consultations on the situation in the Central African Republic, 13 augustus 2015, www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-08-13/secretary-generals-rem….

United Nations, Press release – Secretary-General Appoints Independent Review Panel on UN Response to Allegations of Sexual Abuse by Foreign Military Forces in Central African Republic, 22 juni 2015, UN Doc. SG/SM/16864-SG/A/1578.

United Nations, Press Release - Problem of sexual abuse by peacekeepers now openly recognized, broad strategy in place to address it, Security Council told, 23 februari 2006, UN Doc. SC/8649.

United Nations, Press release – UN established Peacekeeping Conduct and Discipline Units, 3 augustus 2005, UN Doc. PKO/120.

United Nations, Press Release – Fifty years of United Nations Peacekeeping has helped pave road to peace, Secretary-General tells Special Commemorative Meeting of Assembly, 6 oktober 1998, UN Doc. SG/SM/6732.

  1. UN websites

www.ohchr.org

www.un.org

http://conduct.unmissions.org

http://peacekeeping.un.org

http://research.un.org

 

Actua

BUSARI, S., “Charity: Aid workers raping, abusing children”, CNN, 27 mei 2008, http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/05/27/charity.aidworkers/index….

CAPLAN, G., “Peacekeepers gone wild: How much more abuse will the UN ignore in Congo?”, The Globe and Mail, 3 augustus 2012, https://beta.theglobeandmail.com/news/politics/second-reading/peacekeep….

DODDS, P., “AP Exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests”, Associated Press, 12 april 2017, https://apnews.com/e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1.

DOMINGUEZ, G., “What drives South Asians to peacekeeping?”, Deutsche Welle, 11 januari 2016, www.dw.com/en/what-drives-south-asians-to-peacekeeping/a-18970732.

ESSA, A., “Why do some peacekeepers rape? The full report”, Aljazeera, 10 augustus 2017, www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/peacekeepers-rape-full-repor….

ESSA, A., “Is the UN doing enough to stop peacekeeper abuse?”, Aljazeera, 6 augustus 2017, www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/stop-peacekeeper-abuse-17073….

HOLT, K. en HUGHES, S., “Sex and the UN: when peacemakers become predators”, Independent, 11 januari 2005, www.independent.co.uk/news/world/africa/sex-and-the-un-when-peacemakers….

KLARREICH, K., “Will the United Nations’ legacy in Haiti be all about scandal?”, The Christian Science Monitor, juni 2012, www.csmonitor.com/World/Americas/2012/0613/Will-the-United-Nations-lega….

MARINER, J., “UN peacekeepers who rape and abuse are criminals – so treat them as such”, The Guardian, 20 augustus 2015, www.theguardian.com/global-development/2015/aug/20/un-peacekeepers-rape….

WALD, J., “U.N. ‘outraged’ by sex abuse”, CNN, 9 januari 2005, http://edition.cnn.com/2005/WORLD/africa/01/09/congo.peacekeepers.sex/.

WAX, E., “Congo’s Desperate ‘One-Dollar U.N. Girls’”, Washington Post, 21 maart 2005, www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A52333-2005Mar20.html.

X., “UN Troops face child abuse claims”, BBC News, 30 november 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/6195830.stm.

 

Overige

AKANDE, D. “The International Criminal Court gets jurisdiction over the crime of aggression”, EJIL: Talk!, 15 december 2017, www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-gets-jurisdiction-ove….

BOUCHET-SAULNIER, F., “The Practical Guide to Humanitarian Law – Peacekeeping”, Medecins sans Frontieres, http://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/peacekeeping/.

HAEGEMANS, N., “VN-Vredesoperaties in crisis: analyse van de problematiek en mogelijke uitwegen”, De Vlaamse ScriptieBank, www.scriptiebank.be/scriptie/2003/vn-vredesoperaties-crisis-analyse-van….

HILEMAN, A. en BURNETT, T., “Best-Practice Guide: Inter-agency community-based complaint mechanisms”, Save the Children’s Resource Centre, 29 november 2017, https://resourcecentre.savethechildren.net/library/best-practice-guide-….

International Criminal Court, Draft resolution proposed by the Vice-Presidents of the Assembly – Activation of the jurisdiction of the Court over the crime of aggression, 14 december 2017, ICC-ASP/16/L.10.

KAUL, A., “Sexual exploitation and abuse among peacekeeping forces, and India’s response”, Observer Research Foundation, 21 februari 2018, www.orfonline.org/expert-speaks/sexual-exploitation-and-abuse-among-pea….

NEUDORFER, K., “UNSC Resolution 2272: Progress against Sexual Abuse in UN Peacekeeping”, E-International Relations, 21 april 2016, www.e-ir.info/2016/04/21/unsc-resolution-2272-progress-against-sexual-a….

Office of the Prosecutor (ICC), Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor, September 2003, 9 p, www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/1fa7c4c6-de5f-42b7-8b25-60aa962ed8b6/14359…

PETROVA, M., “Criminal Misconduct and Sexual Offenses Committed by UN Personnel During Peacekeeping Missions”, Beyond Intractability, februari 2015, www.beyondintractability.org/library/criminal-misconduct-and-sexual-off….

PILPG, Hybrid Tribunals: Core Elements – Legal Memorandum, juni 2013, http://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/PILPG-Syria-Hybrid-Tr….

Resolutie RC/Res.6 van de Assembly of State Parties (11 juni 2010), ICC Doc. RC/11 (2010).

SMITH, S., “Introducing UN Resolution 2272: Preventing Sexual Exploitation and Abuses by Peacekeepers”, IICRR, 23 februari 2017, http://iicrr.ie/introducing-un-resolution-2272-preventing-sexual-exploi….

SMITH, S., “Resolution 2272: Holding UN Peacekeepers Accountable”, Australian Institute for International Affairs, 10 juli 2017, www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/resolution-2272-holdi….

VAN MIERLO, S., “De Suez Crisis van 1956”, InfoNu, 18 september 2008, http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/20545-de-suez-crisis-van….

VANREUSEL, A., “CAR: Beschuldigingen seksueel geweld door VN-vredestroepen”, Amnesty International, 6 november 2017, www.amnesty-international.be/nieuws/car-beschuldigingen-seksueel-geweld….

X., “About Us”, Aids-free World, http://aids-freeworld.org/About-Us.aspx.

X., “A Practical Plan to End Impunity for Peacekeeper Sexual Abuse, Code Blue, 13 oktober 2016, www.codebluecampaign.com/press-releases/2016/10/13.

X., “Central African Republic 2017/2018”, Amnesty International, www.amnesty.org/en/countries/africa/central-african-republic/report-cen….

X., “Definition of the crime of aggression”, crimeofaggression.info, https://crimeofaggression.info/role-of-the-icc/definition-of-the-crime-….

X., “Internationaal Strafrecht”, Rode Kruis Vlaanderen, www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ihr/van-a-tot-z/internatio….

X., “Special Court Mechanism Proposal”, Code Blue, www.codebluecampaign.com/solutions/.

X., “The Ongoing Evolution Of Peacekeeping”, Peace Operations Monitor, http://pom.peacebuild.ca/bestpracticesevol.shtml.

X., “The problem: impunity for sexual exploitation and abuse by UN peacekeeping personnel”, Code Blue, www.codebluecampaign.com/the-problem/.

X., “UN special tribunal sought for peacekeeper sex crimes”, inquirer.net, 13 oktober 2015, http://newsinfo.inquirer.net/730390/un-special-tribunal-sought-for-peac….

Download scriptie (2.15 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. An Cliquet