Bouwen aan je toekomst!

Majorie-Gracia
den Hoedt

Stel, je bent een jongvolwassen student met een autismespectrumstoornis. In het dagelijks leven ervaar problemen op het gebied van communicatie ten gevolge van dit autisme. Het maken van oogcontact kan lastig zijn, de vluchtigheid van woorden en bijvoorbeeld de interpretatie van taal. Hoe zou jij dan de ondersteuning wensen: talig, abstract en een beroep doend op wat je allemaal níet kan?!

 

In Vlaanderen en Nederland is het onderwijs op dit moment zo georganiseerd, dat jongeren met een autismespectrumstoornis zoveel mogelijk les volgen in een klas gelijk ieder ander, met de benodigde ondersteuning. In Vlaanderen gebeurt dit op basis van het M-decreet en in Nederland op basis van de principes van participatie en inclusief onderwijs. Het is de bedoeling, dat degene die jou ondersteunt in de eerste plaats natuurlijk beschikt over de noodzakelijke basiskennis van autismespectrumstoornissen en daarnaast ook de nodige ervaring heeft in het werkveld. Een logisch gevolg is dan het gebruik van aangepaste communicatie. Daarmee blijft echter de taligheid en de abstractheid van de begeleiding een feit. Ook gaat het inhoudelijk vaak over de vaardigheden waarin je tekort schiet en komen oplossingen  meestal van degene die jou begeleidt en deze zullen mogelijk sturend van karakter zijn. Weinig eigen regie dus.

 

Dat kan anders! In mijn eindwerk heb ik de Yucelmethode® bestudeerd. Dit zou je op het eerste oog een soort blokkendoos kunnen noemen. Het materiaal bestaat uit  blanke balken, gekleurde t-stukken  en gekleurde rechthoekige blokken van verschillende grootte. Uiteraard is het meer dan dat. De methode noemt zich visueel en krachtgericht. Het doet een beroep op eigen kracht, wat ook wel empowerment genoemd wordt. Met de inzet van de Yucelmethode® kun je eigenaar worden van niet alleen het probleem, maar ook van de oplossing. Het bouwwerk verbeeldt helder de situatie. Blijft het bouwwerk staan of valt het om? Hoeveel krachten zijn er en welke zijn dat dan? Hoe groot zijn de moeilijkheden waar je tegen aanloopt? Welk kernwoord beschrijft dat? Welke kleur past daarbij? In Nederland is er inmiddels geruime ervaring opgedaan met de inzet van de Yucelmethode® en binnen diverse sectoren. Onder andere binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt het ruimschoots ingezet. Ik heb de methode voor het handelingsonderzoek ingezet bij een jongeman van 17 jaar en een jongedame van 26 jaar, beide met een diagnose ASS en onderwijs volgend binnen het reguliere systeem.

 

De gemaakte opstellingen met de Yucelmethode® leverden interessante gespreksstof op en het materiaal sloot aan op de manier van denken vanuit het autistisch spectrum. Met de randvoorwaarden van aangepaste communicatie en kennis van autismespectrumstoornissen bleek de methode binnen de onderzoeksgroep inzetbaar voor de jonge studenten met ASS. Er werd daarbij een beroep gedaan op mogelijkheden en eigen kracht in plaats van het ‘medisch defect denken’ en de krachten van anderen. De Yucelmethode® weet in haar eenvoud de grenzen van diagnoses te overschrijden, evenals de leeftijdsgrenzen alsmede de grenzen van werkvelden. Kan deze bij uitstek inclusieve methode misschien ook de landsgrenzen over?

 

Graag zou ik studenten met een autismespectrumstoornis uit Vlaanderen uitnodigen om deze methode eens te bekijken op internet. Attendeer jouw begeleider op deze visuele en krachtgerichte manier van communiceren en bouw letterlijk aan je eigen toekomst!

De Yucelmethode in reistasvariant

Bibliografie

Bibliografie

 

 

Baart, A. (2006). Een theorie over de presentie. Den Haag: Lemma BV.

Berckelaer-Onnes, I. v., Degrieck, S., & Hufen, M. (2017). Autisme en zintuiglijke problemen.

Amsterdam: Boom uitgevers.

Bogdashina, O. (2015). Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en

Aspergersyndroom. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.

Bruin, C. d. (2018). Dit is autisme. Van hersenwerking tot gedrag. Doetinchem: Graviant Educatieve

Uitgaven.

Delfos, M. F. (2009). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten.

Amsterdam : Uitgeverij SWP.

Delfos, M. F. (2017). Autisme ontrafelen. Introductie over autisme met het Socioschema. Amsterdam : Uitgeverij SWP.

Donk, C. v., & Lanen, B. v. (2016). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Europass. (2018, 04 28). Europass eqf nlqf. Opgehaald van Europass:

https://www.europass.nl/eqfnlqf/

Geurts, H., Sizoo, B., & Noens, I. (2015). Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek.

Leusden: Diagnosis Uitgevers.

Groden, J., & e.a. (2012). Positieve psychologie bij autisme. Huizen: Uitgeverij Pica. Hart voor de ggz. (2018, 05 16). Hart voor de ggz. Opgehaald van Hart voor de ggz:

http://www.hartvoordeggz.nl/

HEE. (2018, 05 16). HEE geschiedenis. Opgehaald van HEE!: https://www.hee-team.nl/informatie- over-hee/geschiedenis

Herstelacademie. (2018, 05 16). Herstelacademie België. Opgehaald van Herstelacademie:

http://www.herstelacademie.be/

Hoedt, M. d. (2015). Werk in uitvoering. Een onderzoek naar Evidence-Based Practice in combinatie met de training Verbeeld Je Kracht bij de Herstelacademie op Emergis. Goes: in eigen beheer.

Hollander, D. d., & Wilken, J. P. (2011). Zo worden cliënten burgers. Praktijkboek Systematisch

Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Kappen, A. (2007). Deskundigheid zit in het kind. Ad Kappen in gesprek met Martine Delfos.

Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Korthagen, F., & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen. Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Mattelin, E., & Volckaert, H. (2014). Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme. .

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Movisie. (2018, 04 27). Movisie tools. Opgehaald van Movisie: https://www.movisie.nl/tools/visueel- werken-aan-oplossingen-eigen-kracht

Neef, H. d. (2015). Op weg naar rust. De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij

autisme. Amsterdam: Inspired Quality Publishers.

Nieuwe GGZ. (2018, 05 16). Nieuwe GGZ. Opgehaald van Nieuwe GGZ: http://www.denieuweggz.nl/ Os, d. J. (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis

Uitgevers.

Poelmans, P., & Severijnen, O. (2016). De APA-richtlijnen. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Scalda. (2018, 04 28). Scalda. Opgehaald van Scalda: https://www.scalda.nl

 

 

Scalda. (2018, 04 28). Scalda inclusieve school. Opgehaald van Scalda:

https://www.scalda.nl/nieuws/college-voor-welzijn-wordt-inclusieve-scho…

Smet, K., & Driel, S. v. (2009). Levensloopmodel: Werken met autisme. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.

Spek, A. (2016). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Een praktische gids voor volwassenen

met ASS, naastbetrokkenen en hulpverleners. DSM-5 editie. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. Trimbos-instituut. (2018, 04 27). Trimbos-instituut herstelondersteunende zorg. Opgehaald van

Trimbos-instituut: https://www.trimbos.nl/themas/herstelondersteunende-zorg/

Tromp, J., & Rietmeijer, E. (1989). De aanpak van onderzoek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van

Loghum.

Vermeulen, P. (2005). Ik ben speciaal 2. Werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme.

Berchem: EPO.

Wamel, A. v., & Planije, M. (2018). Implementatie van de Yucelmethode. Een handreiking. Utrecht: Trimbos-instituut.

Wikipedia. (2018, 04 28). Wikipedia Europees Kwalificatieraamwerk. Opgehaald van Wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Kwalificatieraamwerk

Wikipedia. (2018, 04 28). Wikipedia Middelbaar beroepsonderwijs. Opgehaald van Wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelbaar_beroepsonderwijs

Yücel, M. (2016). Yucelmethode 'Bouwen aan herstel'. Baarn: YCL v.o.f. Yucelmethode. (2018, 04 27). Yucelmethode. Opgehaald van Yucelmethode:

https://www.yucelmethode.nl/

Yucelmethode. (sd). Modelgetrouw werken met de Yucelmethode. Baarn: YCL v.o.f.

Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Vera Turpijn