‘Disputationes ad valvas’ Thesisbladen aan de Leuvense universiteit in de zeventiende eeuw

Arne Van Driessen
Persbericht

‘Thesissen schrijven aan de Leuvense universiteit in de zeventiende eeuw’

Een thesis schrijven, het is van vele tijden. Ook in de zeventiende eeuw schreven de Leuvense studenten aan de universiteit hun thesissen, en dit voor vijf faculteiten: Letteren, Geneeskunde, Theologie, Burgerlijk en Kerkelijk recht. Na het schrijven van hun proefschrift dienden studenten die te verdedigen in een disputatio, een openbare discussie of debat waarbij de student de resultaten van zijn onderzoek verdedigt. Ze maakten hun disputatio bekend aan de hand van thesisbladen (Thesis prints, Thesenblätter, Thèse illustrée, Tesi). Dit zijn gedrukte bladzijden van één pagina waarin enkele vaste elementen terugkeren, zoals een korte samenvatting of een conclusie van het onderzoek, de betreffende faculteit, bedanking aan de praeses, naam van de student in kwestie en wat praktische informatie. Vaak zijn thesisbladen ook versierd met gravures of typografische ornamenten of kaders. Studenten lieten deze ‘affiches’ drukken bij een erkende Leuvense drukker.

Ook aan de vroegmoderne universiteit van Leuven was dit de gewoonte. In deze masterproef staan 469 thesisbladen uit de zeventiende eeuw centraal. Deze éénbladdrukken bevinden zich in de Leuvense universiteitsbibliotheek en het Rijksarchief. Het thesisblad is een ogenschijnlijk eenvoudige bron, maar levert veel informatie op over de universiteit en de Leuvense drukkerswereld. Het geeft in de eerste plaats gegevens over het zeventiende-eeuwse onderwijssysteem, het houden van de disputationes, de werking van de diverse faculteiten en de afkomst van de Leuvense student. Ook welke rol dit eenvoudig drukwerk speelde binnen de productie van de Leuvense drukkers wordt bestudeerd. Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat de bewaring van dit soort drukwerk problematisch is. Thesisbladen werden na gebruik vaak weggesmeten of gebruikt als kladpapier, daardoor zijn er heel wat bladen in de loop van de tijd verdwenen. Maar aan de hand van de bewaarde exemplaren, in combinatie met het oude universiteitsarchief en bronnen van de zeventiende-eeuwse drukkers is het echter wel mogelijk om een gedegen onderzoek te bewerkstelligen. De universiteit van Leuven bezit één van de belangrijkste collecties thesisbladen in heel Europa! Thesisbladen komen vooral voor aan universiteiten in de Nederlanden (Leuven, Dowaai, Leiden), Duitstalige universiteiten (Keulen, Bamberg, Bazel) en Scandinavië (Kopenhagen). In Spanje, Frankrijk en Engeland komen er nauwelijks gedrukte thesisbladen voor.

Bij de productie van thesisbladen speelde de universiteitspedel een belangrijke rol. Deze was de administratieve en organisatorische verantwoordelijke van zijn faculteit en stond in direct contact met de student. Uit kwantitatief onderzoek zal blijken dat de student voornamelijk zijn thesisbladen liet drukken bij de pedel van zijn eigen faculteit. Zo waren pedellen van de theologische faculteit Georgius en Fredericus Lipsius, Judocus de Paep en Henricus Van Overbeke verantwoordelijk voor het drukken van heel wat thesisbladen. Het blijkt dat de meeste pedellen zich na hun aanstelling omschoolden tot een erkende drukker om via het drukken van thesisbladen (en ander administratief drukwerk) een extra inkomen te verwerven. Universiteits- en stadsdrukkers waren heel wat minder betrokken bij het produceren van dit drukwerk. Voor hen was dit een minder belangrijk element binnen hun productie.

Door deze thesisbladen te analyseren zijn er evoluties merkbaar op zowel inhoudelijk als typografisch vlak. De inhoud van de disputationes kende een evolutie en de typografie evolueerde van een rijkelijke versierde omkadering naar een sobere variant. Ook de afkomst en de hoeveelheid studenten kan afgeleid worden uit de studie. Hieruit blijkt dat studenten vooral uit de directe omgeving aan de Leuvense universiteit kwamen studeren. Ook valt op dat er heel vele thesisbladen gedrukt werden voor de theologische faculteit. Nota bene één van de kleinste faculteit van de Leuvense universiteit. Dit omdat thesisverdedigingen verplicht waren binnen deze faculteit en theologie was ook een dankbaar onderwerp, zeker in de periode van de reformatie en de contrareformatie (en de opkomst van het protestantisme) om over de discussiëren en een openbare debat over te voeren. Er kan heel veel over de universiteit en de Leuvense drukkerswereld uit het thesisblad gehaald worden.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. BRONNEN

1.1. Archivalische bronnen

Rijksarchief Leuven, Archief van de Oude Universiteit Leuven 1426-1797.[1]

Nr. 51-88: Acta Universitatis Lovaniensis et Dominorum Deputatorum ejusdem: notulen van de zittingen van de Academische Raad en van het Comité van afgevaardigden. 1732-1793.

                                   Nr. 62 Tomus 16. 14 juni 1600-17 november 1608.

Nr. 63 Tomus 17. 29 november 1608-30 mei 1616.

Nr. 64 Tomus 18. 31 mei 1616-13 juni 1625.

Nr. 65 Tomus 19. 25 juli 1625-28 april 1635.

Nr. 66 Tomus 20. 30 april 1635-4 maart 1641.

Nr. 67 Tomus 21. 11 maart 1641-31 december 1649.

Nr. 68 Tomus 22. 7 januari 1650-16 november 1654.

Nr. 69 Tomus 23. 7 januari 1655-31 december 1660.

Nr. 70 Tomus 24. 3 januari 1661-6 mei 1667.

Nr. 71 Tomus 25. 8 mei 1667-29 oktober 1677.

Nr. 72 Tomus 26. 2 november 1677-22 december 1688.

Nr. 73 Tomus 28. 31 augustus 1696-8 mei 1704.

Nr. 264: Benoeming en taken van de pedellen en boden. 1614-1785.

Nr. 268: Reglementen en statuten betreffende de drukkers, de boekhandelaren en de boekbinders aanvaard door de Universiteit: 1500-1750. Stukken en rekwesten betreffende deze statuten en aanvaardingen: 1669-1750.

Nr. 269: Drukkers aanvaard door de Universiteit: toelating en privileges; moeilijkheden en processen. 1550-1772.

Nr. 271: Register van pedel-boekhandelaar Lipsius: boeken verkocht van 1637 tot 1640; verkoop bij opbod van boeken: 1640-1666. 1637-1666.

Nr. 278: Registers van rekeningen van de universiteit (Liber Computuum Receptorum Universitatis). 1543-1788, 24 juni 1669- 21 december 1679.

Nr. 279: Registers van rekeningen van de universiteit (Liber Computuum Receptorum Universitatis). 1543-1788, 21 december 1679 – 24 juni 1690.

Nr. 388: Notulen van de vergaderingen van de faculteit, Acta Facultatis S. Theologiae (notulen van de vergaderingen van de faculteit). 1608-1796. 28 februari 1631-28 februari 1663.

Nr. 484: Beschikkingen en reglementen met betrekking tot de proeven en promoties aan de theologische faculteit. 1600-1755.

Nr. 485: Reglement voor de disputen en de ‘sabbatines’, 1553-1728.

Nr. 486: Stukken m.b.t. de stof van de te verdedigen thesissen en de libelli, gedrukte bladen die deze opsomden; reglement; censuur. 18de eeuw.

Nr. 487: Stukken m.b.t. de thesissen die de Theologische faculteit verbood publiek te verdedigen: 1598-1741. Censuur door de rector van bepaalde thesissen in de rechten op aanvraag van de Theologische faculteit: 1762. 1598-1762.

Nr. 488: Formulering van thesissen: Quaestiones Theologicae. 1575-1782.

Nr. 490: stukken met betrekking tot de toekenning van de graden: vrijstellingen en certificaten.

Nr. 492: Het baccalaureaat in forma: stukken m.b.t. de verdediging van thesissen voor het bekomen van de graad van Baccalaureus Formatus (Fr. Van Vlierden). Mei-november 1581.

Nr. 501: De pedellen: benoeming, plichten en rechten. Rekeningen van de pedellen van Overbeke van de sommen geïnd voor de theologische proeven. 1735-1737-1744-1775-1777.

Nr. 504: Registrum contionum, responsionum, disputationumm et actuum facultatis sacrae theologiae, per andream sassenum, dictae facultatis bedellum descriptum anno 1579, December 1578-1605.

Nr. 505: Nomina baccalaureorum bibliocorum, sententiariorum et formato-rum, a ven. Facultate theolgiae in universitate lovaniensi promotorum ab anno ad mensem martium 1619 van de pedel gerardus Rivius.

Nr. 507: Registrum bedellorum g rivii et b masii: sermoenen, lijsten van baccalaurei, licentiaten doctoren en examinatoren 1605-1635.

Nr. 508: Acta baccalaureorum et responsiones formales, licenties en doctoraten met aanduiding van de stof en de rekeningen van bepaalde professoren, handboek van G. Rivius, 1617-1633.

Nr. 509: Ordo omnium Collegistarum: lijst van de examens en de theologische oefeningen, door de pedel Lipsius; met aanduiding van de belastingen en de geïnde bedragen. 1632-1637.

Nr. 511: Register van pedel P. de Vaddere, met aanduiding van de oefeningen en de examens van theologie. Oktober 1670-1689.

Nr. 648: Pedellen in dit verband. Aankondigingen van de vakanties. 1638-1679. 17de- 18de eeuw.

Nr. 660: (Gedrukte) opsomming van de bij de Disputationes te verdedigen thesissen. 1603-1796.

Nr. 661: (Gedrukte) opsomming van de uiteen te zetten en te verdedigen thesissen bij de Repetitiones. 1595-1795.

Nr. 675: Benoeming, rechten en plichten van de pedel. 1653-1775.

Nr. 676: Rekeningen van de uitgaven en inkomsten van de rechtsfaculteiten door de pedellen P. de Zangré en P. Paugart. 1622-1646.

Nr. 678: Rekeningen van de pedellen J. van der Borcht en P. de Zangré. 1648-1660, 1682-1683, 1691-1695.

Nr. 679: Rekeningen van de pedel P. de Vaddere, boekhandelaar, 1696-1715; nota's m.b.t. het geld dat bij de pedel P. de Zangré werd bewaard: 1724-1733.

Nr. 701: Opsomming van de voorgestelde en verdedigde thesissen: 1636-1797. Vonnis van de Theologische faculteit over de filosofische thesissen naar Descartes, verdedigd aan de Geneeskunde op 29 augustus 1662. 17de eeuw

Nr. 807: Thesissen filosofie en conclusiones openbaar te verdedigen door de studenten van de Artesfaculteit. 1643-1650, 1705, 1770-1777.

Nr. 5538: Stukken m.b.t. de procuratoren en de nuntii, of pedellen, van het Hof van de rector: benoeming, recht op de gunsten en inkomsten. 1569-1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Lijst van thesisbladen alfabetisch per drukker[2]

Cornelius Coenesteyn

 

Philosophia, Leuven, Cornelius Coenesteyn, s.d. (OUL, nr. 807).

 

DE VILLEGAS, M., DE LARDIN, O., OLIVIERIUS, I. en CLAREBOUT, M., Philosophia, logica, physica et metaphysica, Leuven, Cornelius Coenesteyn, 1645 (OUL, nr. 807).

 

Judocus Coppens

 

OPHEMIO, M., Repetitio Medica de Pleuritide, Leuven, Judocus Coppens, 1636 (OUL, nr. 701).

 

Weduwe van Judocus Coppens

 

Theses problematicæ qvas [...] defendet [...] D. Ioannes Iacobvs de Wassenaer [...] Lovanii, in scholis artium die 21. Augusti, Leuven, Weduwe van Josse Coppens, 1656 (BRES Magazijn R3B10876).

 

Philippus Dormalius

 

COELS, P., Repetitio de possessione et remediis pro eadem competentibus, Leuven, Philippus Dormalius, 1611 (OUL nr. 661).

 

DE DONGELBERGHE, F., Repetitio la paulus xcix de solut, Leuven, Philippus Dormalius, 1611 (OUL, nr. 661).

 

POLCHET, J., Repetitio de locatione conductione, Leuven, Philippus Dormalius, 1611 (OUL, nr. 661).

 

Fredericus Lipsius

 

Lovanij 18. junij anno 1683. Theses theologicæ de iustitia & iure in genere: Item de dominio [...]. Defendet. Ioannes de Witte Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 3. iulij anno 1683. Theses theologicæ de modis varijs acquirendi Dominium Defendet Petrvs de Beavsaert Rolariensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanij 9. iulij anno 1683. Theses theologicæ de vsufructu, vsu, possessione, & præscriptione. [...] Defendet Franciscus Malfroid Gourdinniensis. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 16. iulij anno 1683. Theses theologicæ de injustitia & restitutione in generali. [...] Defendet Ludovicvs Bassecovrt Montensis. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 23. iulij anno 1683. Theses theologicæ de injuriis in corpus proximi per homicidium & mutilationem. [...] Defendet. Ignatius Martin Namuranus. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 30. iulij anno 1683. Theses theologicæ de suicidio. [...] Defendet. Henricus du Bois Gerardimontensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 6. augusti anno. 1683. Theses theologicæ de iis quæ licita vel illicita cum periculo vitæ. [...] Defendet. Waltervs de Bombay Mosætrajectinus in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 13. augusti anno. 1683. Theses theologicæ de homicidio casuali. [...] Defendet. Henricvs Wolrardvs Kicken Mechelensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 20. augusti anno. 1683. Theses theologicæ de defensione cum occisione invasoris. [...] Defendet Robertvs Bvffe in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 27. augusti anno. 1683. Theses theologicæ de variis occisionibus improbandis. [...] Defendet. Maximilianvs van Beverslvys Brugensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanij 17. septemb. anno 1683. Theses theologicæ de restitutione per homicidam vel mutilatorem faciendâ. [...] Defendet. Andreas van Gestel Mollensis. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 24. septemb. anno 1683. Theses theologicæ de iniuriis in corpus proximi per stuprum & adulterium: deque congrua restitutione. [...] Defendet Gregorivs Marneffe ex Avernase in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 8. octobris anno 1683. Theses theologicæ de iniuriis per furtum & rapinam. [...] Defendet Henricvs Stox Mosætraiectinus in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 15. octobris anno 1683. Theses theologicæ de variis actionibus furti damnandis. [...] Defendet Hippolytvs Nvt Tornacensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 22. octobris anno 1683. Theses theologicæ de cooperantibus ad furtum: & speciatim de mandante & consulente. [...] Defendet Franciscvs Havs Brugensis. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 29. octobris anno 1683. Theses theologicæ de consentiente, palpone, receptante, participante: item de privativè ad damnum concurrentibus. [...] Defendet Ioannes Eligivs vanden Steen Gossiliensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij 5. novembris anno 1683. Theses theologicæ de restitutione per furem facienda. [...] Defendet Joannes Cvylen Bladelensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 12. nouembris anno 1683. Theses theologicæ de restitutione ratione rei acceptæ. [...] Defendet Ioannes Ignativs de Roo Antverpiensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 19. novembris anno 1683. Theses theologicæ de ordine restitutionis inter restituere obligatos: item inter eos quibus restituendum. [...] Defendet Ioannes Baptista Hvlin Hodetensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 26. novembris anno 1683. Theses theologicæ de causis excusantibus à restitutione. [...] Defendet Petrvs Thys Mollensis in collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 3. decembris anno 1683. Theses theologicæ de detractione & contumelia [...]. Defendet Ioannes Lambrechts Antverpiensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 10. decembris. anno 1683. Theses theologicæ de causis quæ reddere possunt licitam revelationem criminis alieni. [...] Defendet Henricus Hvrcmans Astensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 17. decembris anno 1683. Theses theologicæ de infamatione sui ipsius, & de cooperantibus ad dectractionem. [...], Leuven, Fredericus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

LAUTTENS, G.F., De dominio et modis illud acquirendi quaestio theologica, Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (OUL, nr. 488).

 

Lovanii 14. ianuarii. anno 1684. Theses theologicæ de restitutione famæ & honoris. [...]. Defendet Amandus de Lavwere Gemertanus in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 21. ianuarii anno 1684. Theses theologicæ de excusantibus à restitutione famæ. [...]. Defendet Leonardus Danckaers ex Bladel. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 4. februarii. anno 1684. Theses theologicæ de iniuriis in bonis spiritualibus. [...]. Defendet Lavrentius Iacobs Bruxellensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 11. februarii. anno 1684. Theses theologicæ de contractibus in genere [...]. Defendet Franciscus Verschveren Gelensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 26. februarii. anno 1684. Theses theologicæ de promissione & donatione. [...] Defendet Ioannes Baptista Hallet Thudiniensis. In collegio maiorie., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 4. martii anno 1684. Theses theologicæ de testamentis. [...] Defendet Henricvs Simpernels ex Bommerschouen in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. martii anno 1684. Theses theologicæ de hæredibus, & eorum obligationibus. [...] Defendet Ioannes Franciscvs Lambillion Namuranus in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. martii anno 1684. Theses theologicæ de legatis, & signanter de pijs. [...] Defendet Theodorvs Gaspar Gevelaer ex Arcen in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 14. aprilis anno 1684 Theses theologicæ de ludis & sponsionibus. [...] Defendet Petrus Iosephvs Marichal Montensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 21. aprilis anno 1684 Theses theologicæ de emptione & venditione. [...] Defendet Iosephvs Modalve Huensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 28. aprilis anno 1684. De defectibus mercium aperiendis, & emptione debitorum ac chirographorum theses theologicæ [...]. Defendet Gerardvs Tondevr Montensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 5. maii anno 1684. Theses theologicæ de quibusdam venditionibus improbandis. [...] Defendet Petrvs Hovfnaghel Brugensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 13. maij. anno 1684 Theses theologicæ de negotiatione, & de monopoliis [...]. Defendet Andreas Lavrant Houdetensis., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 19. maij anno 1684. Theses theologicæ de mutuo & vsura. [...] Defendet Iosephvs van Geelberghen Antverpiensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 2. iunij anno 1684. Theses theologicæ de titulis ob quos licitum mutuanti exigere aliquid ultra fortis refusionem [...]. Defendet Cornelivs Molenberchs Mollensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. iunij anno 1684. Theses theologicæ de quibusdam vsuris minus evidentibus. [...] Defendet Ioannes van Reck Antverpiensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 16. iunij anno 1684 Theses theologicæ de restitutione per usurarios facienda. [...] Defendet Servatius Hoffrevmont Verviensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 23. iunij anno 1684 Theses theologicæ de cooperantibus ad vsuras, & de usurariormu pœnis. [...] Defendet Hilarivs Sovpart Binchiensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 7. iulij anno 1684. Theses theologicæ de montibus pietatis, & de coutractu [sic] societatis. [...] Defendet Dionysivs Gils Limburgensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 14. iulij. anno 1684 Theses theologicæ de censibus, & eorum varietate. [...] Defendet Andreas Hemerick ex Cortemarq. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 21. iulij. anno 1684. Theses theologicæ de requisitis ad justitiam censuum. [...] Defendet Ioannes van Schaluynen Tuerenhautanus. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 28. iulij anno 1684. Theses theologicæ de cambiis. [...] Defendet Ioannes Mottin Hannutensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 4. augusti. anno 1684. Theses theologicæ de locatione, conductione, deposito, & commodato. [...] Defendet Edmundus Britsens Lyranus in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. augusti. anno 1684. Theses theologicæ de judiciis, & signanter de temerario. [...] Defendet Thomas de Cuyper Malderensis. In collegio majori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. augusti anno 1684. Theses theologicæ de requisitis ad iudiciorum iustitiam. [...] Defendet Henricvs Franciscvs van Elswyck Venlonensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 25. augusti anno 1684. Theses theologicæ de observandis à iudice in inquirendo & condemnando. [...] Defendet Petrus Pluvier Brugensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 15. septemb. anno 1684. Theses theologicæ de officio accusatoris & testis. [...] Defendet Carolus Guens Brugensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 16. septembris anno 1684. Theses theologicæ de reo [...]. Defendet Gummarus Verhaghen Lyranus: in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 6. octobris anno 1684. Theses theologicæ de officio advocati. [...] Defendet Augustinus Weerbrouck Roularensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanij. 13. octobris anno 1684. Theses theologicæ de acceptione personarum. [...] Defendet Rainerus Wielemans Bruxellensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 20. octobris anno 1684. Theses theologicæ de tributis & vectigalibus. [...] Defendet Antonius Bertrandus Balza Binchiensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 27. octobris anno 1684. Theses theologicæ de beneficijs ecclesiasticis Defendet Franciscvs Saubain ex Bry in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 3. novembris anno 1684. Theses theologicæ de requisitis in admittendis ad beneficia. [...] Defendet Sigisfridus Iosephus Mouton Namuranus in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 10. novembris anno 1684. Quæstio theologica de beneficiorum pluralitate, & incompatibilitate. [...] Defendet Ioannes van Langendonck Lovaniensis., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 17. novembris anno 1684. Theses theologicæ de compatibilitate beneficii cum patrimonio, & de pensionibus. [...] Defendet Lavrentivs Lenglez Binchiensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 24. novembris anno 1684. Theses theologicæ de obligatione quam habent beneficiati residendi, ordines sacros suscipiendi, restituendi &c. [...] Defendet Gvilielmvs Hedon Wavriensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 1. decemb. anno 1684. Theses theologicæ de simonia, & eius divisionibus. [...] Defendet Ioannes de Witte Bruxellensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. decemb. anno 1684. Theses theologicæ de doctrinis erroneis in materia simoniæ. [...] Defendet Franciscvs Iacobus Malfroid Gourdiniensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 15. decembris anno 1684. Theses theologicæ de simonia circa sacramenta. [...] Defendet Henricvs Wolrardvs Kicken Mechelensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. decembris anno 1684. Theses theologicæ de simonia circa beneficia. [...] Defendet Arnoldus Iacobus van Winghe Tornacensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 12. ianuarii anno 1685. Theses theologicæ de simonia circa ingressum religionis. [...] Defendet Ioannes de Bombay Mosætraiectinus in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 19. ianuarii. anno 1685. Theses theologicæ miscellanea de simonia. [...] Defendet Marcus Franciscus Desmarez Montensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 26. ianuarii. anno 1685. Theses theologicæ de pœnis adversus simoniacos constitutis. [...] Defendet Henricus du Bois Gerardimontensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 3. februarii. anno 1685. Theses theologicæ de religione. [...] Defendet Andreas van Gestel Mollensis in collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. februarii. anno 1685. Theses theologicæ de actibus religionis internis. [...] Defendet Henricus Stox Mosæ-trajectinus. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 16. februarii. anno 1685. Theses theologicæ de personis pro quibus orandum, orationis loco, orantium situ &c. [...] Defendet Hippolytus Nut Tornacensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 23. februarii. anno 1685. Theses theologicæ de oratione Dominica, & Salutatione angelica. [...] Defendet Amandus de Lauwere Gemertanus. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 2. martii. anno 1685. Theses theologicæ de adoratione & sacrificio. [...] Defendet Franciscus Haus Brugensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. martii. anno 1685. Theses theologicæ de decimis, oblationibus, & primitiis. [...] Defendet Petrus Thys Mollensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 24. martii. anno 1685. Theses theologicæ de horis canonicis, & obligatis ad illas. [...] Defendet Laurentius Iacobs Bruxellensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 7. aprilis anno 1685. Theses theologicæ de peccato omittentium horas, vel sine attentione recitantium. [...] Defendet Ioannes Flawinne Namurcensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 14. aprilis anno 1685. Theses theologicæ de tempore recitandi horas canonicas, ordine servando in recitandis, & breviario quo utendum &c. [...] Defendet Franciscus Verschuren Gelensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 4. maij. anno 1685. Theses theologicæ de causis excusantibus à recitatione horarum, & de restitutione faciendâ à beneficiatis qui omiserint. [...] Defendet Livinus Poelman Gandensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. maij. anno 1685. Theses theologicæ de voto, & ejus divisionibus. [...] Defendet Maximilianus Dupont Hansurhensis. In collegio maiori., Leuven, Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Weduwe Van Fredericus Lipsius

 

Lovanii 6. julii. anno 1685. Theses theologicæ de materia voti. [...] Defendet. Joannes Cuylen Bladelensis. In collegio maiori., Leuven, Weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 13. julii anno 1685. Theses theologicæ de voti obligatione. [...] Defendet Ioannes Baptista Hallet Thudiniensis. In collegio maiori., Leuven, Weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 20. julii anno 1685. Theses theologicæ de peccatis voto ejusque obligationi contrariis. [...] Defendet Theodorus Gaspar Gevelaer Arcensis. In collegio maiori., Leuven, Weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 27. julij anno 1685. Theses theologicæ de personis quæ vovere possunt. [...] Defendet Henricus Simpernels ex Bommershoven. In collegio maiori., Leuven, Weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 3. augusti. anno 1685. Theses theologicæ de voti communicatione & dispensatione. [...] Defendet Joannes Franciscus Lambillion Namuranus. In collegio majori., Leuven, Weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. augusti. anno 1685. Theses theologicæ de juramento, & ejus divisionibus. [...] Defendet Petrus Josephus Marichal Montensis. In collegio majori., Leuven, Weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Georgius Lipsius

 

HEYNDRIX, S., De spe quaestio theologica, quid fit? Quod eius obiectum et subjectum? Quid actus? Quae vitia opposita, Leuven, Georgius Lipsius, 1661 (OUL, nr. 488).

 

Lovanii 13. octobris anno 1663. De merito & demerito operum humanorum. Qvæstio theologica quid meritum, quæ ad illud conditiones requirantur, quæ sub merito cadant, quæ sub demerito? [...] Præside [...] Thoma Leonardi [...] defendet Albertus Sclessin Spadanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1663 (BRES Magazijn CaaTHT 176).

 

LE GAST, J.J., Theses sacrae ex prioribus capitibus genesos, Leuven, Georgius Lipsius, 1667 (OUL, nr. 509).

 

DE LA ROCQ, F., De externo actu fidei, quaestio theologica, quis fit quale de eo praeceptum et quomodo contra illudpeccetur, Leuven, Georgius Lipsius, 1671 (OUL, nr. 488).

Lovanij 21. maij anno 1672. Theses sacræ ex prima & secunda Epistola ad Timotheum. [...]. Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Henricus de Charneux Visetensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1672 (BRES Magazijn CaaTHT 6).

 

Lovanij 7. novembris anno 1672. De fide theologica ejusq. objecto & actu interiori. Qvæstio theologica quid fides? Quod ejus objectum? Quis actus? Et quæ necessitas? [...]. Præside [...] Francisco Van Vianen [...] defendet Gerardus Vander Holt Ruræ-Mondensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1672 (BRES Magazijn CaaTHT 7).

Lovanij 8. novembris anno 1672. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundùm Matthæum [...]. Defendet Petrus De Smidt Casletanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1672 (BRES Magazijn CaaTHT 7).

 

Lovanii 9. novembris anno 1672. De beneficijs ecclesiasticis. Qvæstio theologica quibus, & quomodo conferenda & acceptanda? Quæ ex iis oriatur obligatio? Præside [...] Francisco Van Vianen [...] defendet Gummarus van Cauwenbergh Lyranus., Leuven, Georgius Lipsius, 1672 (BRES Magazijn Onbekend nummer).

 

Lovanij 3. februarij anno 1673. De sacramento baptismi. Qvæstio theologica quid baptismus? Quæ ejus materia & forma? Quis minister & effectus? [...]Defendet Guilielmus Van Emelen Lovaniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1673 (BRES Magazijn CaaTHT 9).

 

Lovanij 4. februarij anno 1673. De fide theologica, ejusq. objecto & actu interiori. Qvæstio theologica quid fides? Quod ejus objectum? Et quis actus ejus? [...]. Defendet Udalricus Swaga Friso-Snecanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1673 (BRES Magazijn CaaTHT 9).

 

Lovanij 1. martij anno 1674. Theses sacræ ex libro Proverbiorum [...]. Præside [...] Francisco Van Vianen [...] defendet Carolus Van Bont Bruxellensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1674 (BRES Magazijn CaaTHT 10).

 

Lovanij 26. aprilis anno 1674. Theses sacræ ex prima & secunda Epistola B. Pauli ad Timotheum [...]. Defendet Baldvinvs Georgius Van Witvelt Mechliniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1674 (BRES Magazijn CaaTHT 11).

 

Lovanij 26. junij anno 1674. Theses sacræ ex libris Judicum & Ruth [...]. Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Ioannes Ghysbrechts Antverpiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1674 (BRES Magazijn CaaTHT 12).

 

Lovanij 28. iunij anno 1674. De sacramentis in genere. Qvæstio theologica quis eorum sit institutor? Quis minister? Quis effectus? [...] Defendet Jacobvs Guilielmus de Saive Leodius., Leuven, Georgius Lipsius, 1674 (BRES Magazijn CaaTHT 13).

Lovanij 17. augusti anno 1674. De fide theologica, eiusque obiecto, & actu interiori. Qvæstio theologica quid fides? Quæ eius necessitas? & quod eius objectum? [...], Leuven, Georgius Lipsius, 1674 (BRES Magazijn CaaTHT 14).

 

Lovanij 9. octobris anno 1674. De fide theologica, eiusque objecto & actu interiori. Qvæstio theologica quid fides? Quod ejus objectum? Quis actus? & Quæ eius necessitas? Defendet Nicolavs Vander Meer Schagensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1674 (BRES Magazijn CaaTHT 15).

 

[...] anno 1675. De furto & rapina. Qvæstio theologica quid furtum? Quid rapina? Quotuplciter [sic] committantur? Quos, ac ad quid obligent? [...] Defendet Leonardus Quyten Asselensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 16).

 

Lovanij 19. februarij anno 1675. Theses sacræ ex 1. & 2. Epistola B. Pauli apostoli ad Thessalonicenses [...]. Defendet Bartholomævs Le Comte Buxeriensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 19).

 

Lovanij 4. martij anno 1675. De matrimonio secundum se & sponsalibus. Qvæstio theologica quid sint? Quæ obligatio? & Quomodo dissolvantur? [...] Defendet Jacobus Du Bois Naastensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 17).

 

Lovanij 8. martij anno 1675. Theses sacræ ex Actis apostolorum [...]. Defendet Sebastianus Cornelius Van Aken eccl. S. Michael. ord. Praem. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 18).

 

Lovanij 9. martij anno 1675. De voluntario & involuntario. Qvæstio theologica quid? Quotuplex? quæ utriusque causæ? & quæ impedimenta? [...]. Defendet Jacobus Rvzette Athensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 20).

 

Lovanij 13. martij anno 1675. Theses sacræ ex Epistola prima & secunda B. Petri apostoli [...]. Defendet Petrvs van Budtselle ZVLsekanUs., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 21).

Lovanij 14. martij anno 1675. Theses sacræ ex Epistola B. Pauli ad Ephesios [...]. Defendet Lvcas De Clercq Sottegemius., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 22).

 

Lovanij 15. martij anno 1675. De restitutione in genere & titulis ad eam obligantibus qvæstio theologica quid? unde oriatur? quomodo & à quibus facienda? & quæ ab ea excusent? [...] Defendet Cornelivs Cattier Angiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 23).

 

Lovanij 16. matrij [!] anno 1675. Theses sacræ ex Habacuc, Sophonia, & Aggæo ..Defendet Judocvs Poppe Brugensis, Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 297).

 

Lovanij 21. martij anno 1675. Theses sacræ ex prima quinquagena Psalmorum [...]. Defendet Philippus Ryckewaert Franconatensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 24).

 

Lovanij 22. martij anno 1675. De sacramentis in genere qvæstio theologica quæ & quot sunt sacramenta? Quæ illorum causa? Quis effectus? Quis & qualis minister? [...] Defendet Sebastianvs Cornelivs Van Aken eccl. S. Michael. ord. Præm. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 25).

 

Lovanij 29. martij anno 1675. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Matthæum [...]. Defendet Philippus Albertus Huez Athensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 26).

 

Lovanij 30. martij anno 1675. Theses sacræ ex secunda Epistola B. Pauli ad Corinthios [...]. Defendet Henricus van Herberghen Hoegardiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 27).

 

Lovanij 1. aprilis anno 1675. Theses sacræ ex Epistola prima B. Pauli apostoli ad Corinthios [...]. Defendet Antonivs Vuyst ex Wanghe., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 28).

Lovanii 2. aprilis anno 1675. De venerabili eucharistia quoad substantiam. Quaestio theologica quid sit? Quae ejus materia & forma? Quis minister & quis effectus? Defendet Petru vande Zandt Gemertanus, Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 29).

 

Lovanij 3. aprilis anno 1675. De matrimonio secundum se, & sponsalibus. Qvæstio theologica quid sint? quæ eorum obligatio, & quomodò dissolvantur? [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet fr. Gregorius van Goorlaecken Mechliniensis ordinis eremit. S.P. Augustini., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 30).

 

Lovanij 4. aprilis anno 1675. De intemperantia gulæ & luxuriæ. Qvæstio theologica quid gula? Quid luxuria, & quæ earum species? Defendet Adrianus de Vadder Bruxellensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 31).

 

Lovanij 6. aprilis anno 1675. Theses sacræ ex Epistola prima B. Pauli apostoli ad Corinthios [...]. Defendet Michael Crevecoeur Andanensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 32).

 

Lovanij 10. maij anno 1675. De emptione & venditione. Qvæstio theologica quid emptio? Quid venditio? quæ fraudes in illis committantur. [...] Defendet Jacobus Jacobi Bruxellensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 33).

 

Lovanij 15. maij. anno 1675. De suspensione, interdicto, cessatione à divinis & irregularitate. Qvæstio theologica quomodo definiantur & dividantur? Quomodo incurrantur? & quomodo tollantur? [...] Præside [...] Christiano Lvpo [...] defendet Carolus van Bont Bruxellensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 34).

 

Lovanij 16. maij anno 1675. De sacramentis in genere. Qvæstio theologica quid sacramentum? Quis ejus effectus? Quæ dispositio necessaria? &c. [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet fr. Michael Verdiere ord. erem. S. Augustini Insulensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT35).

 

Lovanij 18. maij anno 1675. De peccato originali. Qvæstio theologica deturne peccatum originale? Quid sit &c. Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet fr. Michael Verdiere Jnsulensis ordinis eremit. S.P. Augustini., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 36).

 

Lovanij 24. maij anno 1675. De iustificatione. Qvæstio theologica quid iustificatio? Quomodò fiat, & quæ ad illam requirantur? [...] Præside [...] Joanne Recht [...] defendet fr. Gregorius van Goorlaecken Mechliniensis ord. eremit. S.P. Augustini., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 37).

 

Lovanij 27. maij anno 1675. De impedimentis matrimonij. Qvæstio theologica an sint? Quæ sint? Quo jure constituta sint? & ad quem pertineat eorum dispensatio? [...] Præside [...] Joan. Antonio d'Avbermont [...] defendet fr. Gregorivs van Goorlaecken Mechliniensis ordinis eremit. S.P. Augustini., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 38).

 

Lovanij 17. iunij. anno 1675. De bonitate & malitia actuum humanorum. Qvæstio theologica quid sit actus humanus? & unde desumat bonitatem & malitiam? [...] Defendet Franciscus Vifqvin Bouvigniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 40).

 

Lovanij 26. iunij anno 1675. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Ioannem [...]. Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Joannes Franciscvs Coppin Tornacensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 39).

 

Lovanij 3 julij anno 1675 Theses sacræ ex prima, & secunda epistola B. Petri apostoli [...]. Defendet Hubertvs vander Brocht Trudonensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 41).

 

Lovanij 8. iulij anno 1675 Theses sacræ ex prioribus capitibus Epistolæ ad hæbreos [...]. Defendet fr. Theodorus van Ryswick Antverpiensis. Ecclesiæ S. Michaëlis ord: præmonstr: canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 42).

Lovanij 27. iulij anno 1675. De voto. Qvæstio theologica quid votum? Quotuplex? Quæ obligatio? & quomodo solvatur, [...]. Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Nicolaus Lamine Castrosolranus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 43).

 

Louanij 29. iulij anno 1675. De iudicio, iudice, accusatore, teste & reo. Qvæstio theologica quid iudicium? Quomodo fiat? & quomodo in eo peccetur? [...]. Defendet Hieronymvs Jgnativs van Dieghem Hallensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 44).

Lovanij 13. augusti. anno 1675 Theses sacræ ex prima, secunda, & tertia epistola B. Ioannis [...]. Defendet Joannes Simon ab Hesta Hasselensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 45).

 

Lovanij 19. augusti. anno 1675 De sacramentis in genere. Qvæstio theologica an & quæ sint sacramenta? Quæ eorum essentia? Quis illorum effectus & minister? [...] Defendet Henricvs Cloettingh Ultrajectinus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 46).

 

Lovanij 20. augusti anno 1675. Theses sacræ ex libro Ecclesiastici [...]. Defendet Philippus Malevez Scladiniensis, Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 47).

 

Lovanij 21. augusti. anno 1675. Theses sacræ ex prioribus capitibus Epistolæ B. Pauli apostoli ad Romanos [...]. Defendet Waltervs vanden Boom Waelrensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 48).

 

Lovanij 22. augusti. anno 1675 De bonitate & malitia actuum humanorum. Qvæstio theologica qui sint actus humani? Et unde bonitatem & malitiam desumant? [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Ivdocvs Iosephvs vander Linden Mechliniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 49).

 

Lovanij 29. augusti. anno 1675 Theses sacræ ex Epistolis B. Pauli apostoli, ad Philippenses & Colossenses [...]. Defendet Joannes Baptista Kynens Bruxellensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 50).

Lovanij 30. augusti. anno 1675. Theses sacræ ex prima & secunda Epist. B. Pauli apost. ad Thessalonicenses [...]. Defendet Natalis Desamori Verviensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 51).

 

Lovanij 10. septemb. anno 1675 De restitutione in genere, & titulis ad eam obligantibus, qvæstio theologica quid sit restitutio? Vnde nascatur illius obligatio? Quo ordine facienda? & quæ ab ea excusent? [...] Defendet Petrvs Grimberghs Bruxellensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 52).

 

Lovanij 13. septembris anno 1675. De impedimentis matrimonij. Qvæstio theologica quæ sint matrimonij impedimenta? Quo jure constituta? In quibus, & quis in iis dispensare possit? [...] Defendet Joannes Leonard ex Avin., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 66 en CaaTHT 53).

 

Lovanij 16. septembris anno 1675. De beneficijs ecclesiasticis. Qvæstio theologica quibus & quomodo conferenda? & quæ ex eis oriatur obligatio? [...]. Defendet Guilielmvs Renardi Hermaliensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 54).

 

Lovanij 26 octobris anno 1675. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Lucam [...]. Defendet Antonivs Lippens Gandensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 55).

 

Lovanij 29. octobris anno 1675. De peccatis in generali & eorum causis & effectibus. Qvæstio theologica quid peccatum? quæ causa illius? & quis effectus? [...]. Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...], ord. eremit. S. Augustini defendet fr Michael Verdiere Insulensis eiusdem ordinis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 56).

 

Lovanij 16. novembris. anno 1675. Theses sacræ ex prioribus capitibus Epistolæ B. Pauli apostoli ad Hebræos [...]. Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Antonius Wachmans Hooghstratanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 57).

Lovanij 18. novembris anno 1675. De simonia. Qvæstio theologica quid & quotuplex sit? Quibus modis incurratur, & quas pœnas inducat? [...] Defendet Petrvs Ians Beringus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 58).

 

Lovanij 23. novembris anno 1675. De Scriptura Sacra. Qvæstio theologica qualis Scriptura? Quis eius canon & textus? Quis sensus & interpretatio? [...] Defendet Joannes Barry Corcagiensis Ibernus., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 277).

 

Lovanij 26. novemb. anno 1675 De sacramento ordinis. Qvæstio theologica quid sit ordo? quis illius capax, quæ materia & forma? [...] Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...] defendet Ivdocvs Iosephvs Vander Linden Mechliniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 60).

 

Lovanij 27. novembris anno 1675. De restitutione in genere & titulis ad eam obligantibus. Qvæstio theologica quid sit, unde oriatur eius obligatio, à quibus, & quo ordine facienda? & quæ ab ea excusent? [...] Defendet Maximilianvs Campion ex Bievene le happart., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 59).

 

Lovanij 2. decembris. anno 1675. De venerabili eucharistia quoad substantiam. Qvæstio theologica quid sit? Quæ eius materia & forma, quis minister, quis effectus, quis effectibus obex? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Nicolavs Schep Hagestenius., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 61).

 

Lovanij 6. decembris anno 1675. Theses sacræ ex prima & secunda Epistola B. Pauli ad Timotheum [...] Defendet Franciscvs van Groenhovt Harlemensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 62).

 

Lovanij 10. decembris. anno 1675. De restitutione in genere, & titulis ad eam obligantibus. Qvæstio theologica quid sit restitutio? Vnde nascatur ejus obligatio? Quo ordine facienda? Et quæ ab ea excusent? [...] Defendet Augustinus Maiscoq Fleurucensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 63 en 67).

Lovanij 11. decembris anno 1675. De ritu eucharistiæ & sacrificio missæ qvæstio theologica an, & quale sit sacrificium novæ legis? quis offerens, & hostia? quis minister? quis effectus? quis ejus ritus? & pro quibus offerri possit? [...] Defendet Michael Bouvaert Antverpiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 64).

 

Lovanij 12. decemb. anno 1675. De impedimentis matrimonij. Qvæstio theologica quæ sint matrimonij impedimenta? Quo jure constituta? in quibus, & à quo in jis [sic] dispensari possit? [...] Defendet Jacobus Loos Parcensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1675 (BRES Magazijn CaaTHT 65).

 

Theses sacræ ex epistolis 1. 2. 3. sancti Ioannis. [...] Defendet fr. Ignativs Backx Mechliniensis eccl. B. Mariæ de Tongerloo ord: Præmonst. can., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 162).

 

 [...] anno 1676. De divinis traditionibus. Qvæstio theologica an præter Scripturam admittenda sit traditio? & cujus sit authoritatis? [...] Defendet Ioannes Opstraet Beringus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 68).

 

Lovanij 11. ianuarij anno 1676. De divina gratia eiusque necessitate, ac divisionibus. Qvæstio theologica quæ sit gratiæ necessitas & efficacia? &c. [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Josephus Naveus Leodiensis ex Viesme., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 69).

 

Lovanij 15. ianuarij anno 1676. Theses sacræ ex Daniele propheta. [...] Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...] defendet Josephus Naveus [...]., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 70).

 

Lovanij 16. ianuarij anno 1676. Theses sacræ ex posterioribus capitibus Evangelij secundum Ioannem. [...] Defendet Andreas Franciscvs Hautrage Montensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 71).

Lovanii 20. ianuarij anno 1676. Theses sacrae ex epistolis bb. Apostolorum Jacobi & ludae. Defendet Joannes Brenan Hibernus Desmoniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 276).

 

Lovanij 21. ianuarij. anno 1676. Theses sacræ ex libro Deuteronomij. [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Martinus Samin Montensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 72).

 

Lovanij 23.ianuarij.anno 1676.De beneficijs ecclesiasticis.Qvæstio theologica quibus & quomodo conferenda&acceptanda? quæ ex jis[sic]oriatur obligatio?[...]Præside [...]Joan. Antonio d'Avbermont [...] defendet Franciscvs Dandoy Thorenbasiensis S.Trudonis, Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn).

 

Lovanij 24. ianuarij anno 1676. De justificatione. Qvæstio theologica quid justificatio? Quibus modis acquiratur? &c. [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Carolus Matthias Colson Huensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 74).

 

Lovanij 25. ianuarij anno 1676. De merito & demerito operum humanorum. Qvæstio theologica an detur? Quid sit? Quibus actibus mereatur homo apud Deum? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Edmvndus Sinnigh Corcagiensis Ibernus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 75).

 

Lovanij 27. ianuarij anno 1676. Theses sacræ ex Epistola B. Pauli apost. ad Titum & Philemonem Præside [...] Joan. Antonio d'Avbermont [...] defendet Carolus Matthias Colson Huensis [...]., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 76).

 

Lovanij 29. ianuarij anno 1676. De homicidio & mutilatione. Qvæstio theologica an, & quando liceat hominem occidere vel mutilare? & an aliquando sit facienda restitutio propter homicidium vel mutilationem? [...] Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...] defendet Franciscvs Dandoy Thorenbasiensis S. Trudonis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 77).

Lovanij 31. ianuarij. anno 1676. Theses sacræ ex Epistola B. Pauli apost. ad Philippenses & Colloss. [...] Defendet fr. Godefridus Callebout Antverpiensis eccl. B. Mariæ de Tongerloo ord. Præmonst. can., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 78).

 

Lovanij 4. februarij anno 1676. De sacramento extremæ-unctionis. Qvæstio theologica an sit sacramentum, & quale, quæ eius materia & forma, effectus & minister? [...] Defendet Gaspar Colin Montensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 79).

 

Lovanij 6. februarij. anno 1676. De dominio & modis illud acquirendi. Qvæstio theologica quid dominium? Quibus, & in quæ competat? & quomodo acquiratur? [...] Defendet Jacobvs Fluchart Hervianus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 80).

 

Lovanij 11. februarij anno 1676. De ecclesia, & eius notis. Qvæstio theologica quid, & quotuplex ecclesia? Quæ eius membra? & quæ notæ? [...] Defendet Dominicus Franciscvs Rocqvenie Montensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 81).

 

Lovanij 17. februarij anno 1676. Theses sacræ ex libro 1. Regum & 12. prioribus capitibus libri primi paralipomenon. [...] Defendet Petrus van Haghendoren Hougardiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 82).

 

Lovanij 20. februarij anno 1676. Theses sacræ ex prima, secunda & tertia epistola S. Ioannis. [...] Defendet fr. Norbertus de Hauchin eccl. B. Mariæ Bonæ Spei ord. Præmonst. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 83).

 

Lovanij 21. februarij anno 1676. Theses sacræ ex prioribus capitibus Genesis. [...] Defendet fr. Norbertvs Spoormans Roselensis eccl. sti Nicolai in Postula ordinis præmonstratensis canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 84).

 

Lovanij 22. februarij anno 1676. De peccato mortali & veniali eorumque effectibus qvæstio theologica quid utrumque? Quæ distinctio? Qui effectus? [...] Defendet Gaspar Mys Antverpiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 85).

 

Lovanij 24. februarij anno 1676. De bonitate & malitia actuum humanorum. Qvæstio theologica quid sit actus humanus & unde desumat bonitatem vel malitiam? [...] Defendet Jacobvs de Coninck Gandensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 86).

 

Lovanij 26. februarij anno 1676. Theses sacræ ex Evangelio secundum Marcum. [...] Defendet Ioannes van Gennep Mollensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 87).

 

Lovanij 27. februarij anno 1676. Theses sacræ ex prima quinquagena Psalmorum. [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Philippvs dv Triev Hallensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 88).

 

Lovanij 28. februarij anno 1676. Theses sacræ ex libro Ecclesiastæ. [...] Defendet Jacobvs Franciscvs Renty Athensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 89).

Lovanij 3. martij anno 1676. De bonis matrimonij, officiis & obligationibus coniugum & divortijs. Qvæstio theologica vtrum sufficienter assignentur tria bona ad excusandum matrimonium? Ad quid teneantur conjuges? An aliquando licitum sit divortium? [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Patricivs Oganvs Corcagiensis Ibernus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 90).

 

Lovanij 4. martij anno 1676. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelii secundum Matthæum. [...] Defendet Lvdovicvs Der Kinderen Aldenardensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 91).

 

Lovanij 5. martij anno 1676. Theses sacræ ex prioribus capitibus Epistolæ B. Pauli ad Hebræos. [...] Defendet Bernardvs Verhorst Rotterodamus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 92).

 

Lovanij 6. martii. anno 1676. Theses sacræ ex posterioribus capitibus Evangelij secundum Lucam. [...] Defendet Jvdocvs Wandele ex Huysse., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 93).

Lovanij 9. martii. anno 1676. De legibus. Qvæstio theologica quid lex? Quotuplex? Quæ ejus obligatio? & quomodo obligare desinat? [...] Defendet Nicolavs Bodart Namuranus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 94).

 

Lovanij 11. martij anno 1676. De voluntario & involuntario. Qvæstio theologica quid? Quotuplex? Quæ utriusque sint causæ? [...] Defendet Gaspar van Goirle Desselius., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 95).

 

Lovanij 13. martii. Anno 1676. De sacramento ordinis. Qvæstio theologica quid sit ordo&quotuplex? Quis illius capax? Quæ materia&forma? Quis illius minister? [...]Defendet fr. Norbertvs de Havchin eccl. Beatae Mariae bonae Spei ordinis Praemonst. Canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn).

 

Lovanij 14. martij anno 1676. De peccatis in generali, & eorum causis & effectibus. Qvæstio theologica quid peccatum? Quæ ejus causæ, qui effectus? [...] Defendet Arnoldus Antonius Lempereur Valencenensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 9).

 

Lovanij 16. martii. anno 1676. Theses sacræ ex Epistola prima B. Pauli apost. ad Corinthios. [...] Defendet Joannes Baptista Verberckt Mechliniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 98).

 

Lovanij 18. martij anno 1676. De impedimentis matrimonij. Qvæstio theologica quæ sint impedimenta matrimonij? quo jure introducta? & quis in illis possit dispensare? [...] Defendet Joannes Richardvs Rigaltivs Haccurianus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 99).

 

Lovanij 20. martij anno 1676. De voto. Qvæstio theologica quid votum? quæ eius materia? quomodo dividatur, & quomodo solvatur? [...] Defendet Henricvs Cox Hasselensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 100).

 

Lovanij 21. martij anno 1676. Theses sacræ ex libris Iudicum & Ruth. [...] Defendet Albertus Josephvs Jehv Condatensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 101).

Lovanij 23. martii. anno 1676. Theses sacræ ex posterioribus capitibus Evangelij secundum Matthæum [...] Defendet Rudolphvs vander Meulen Stiphoutanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 102).

 

Lovanij 24. martii. anno 1676. De censuris in genere, & potestate clavium. Qvæstio theologica quid censura, quomodo incurratur &c. Quid potestas clavium, à quibus & quomodo exercenda? [...] Defendet Jacobvs Vercouwen Antverpiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 103).

 

Lovanij 26. martij anno 1676. De cultu, veneratione & canonizatione sanctorum. Qvæstio theologica an, & qualiter colendi sint sancti, & quid canonizatio? [...] Defendet Petrus Schaffers Ruræmundanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 104).

 

Lovanij 27. martii. anno 1676. Theses sacræ ex libro Ecclesiastici. [...] Defendet Bartholomæus de Backer Gandensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 105).

 

Lovanij 28. martii. anno 1676. De sacramento baptismi. Qvæstio theologica quid sit? Quæ eius materia? Quæ forma? Quis minister? & quis eius effectus? [...] Defendet Theodorus van Roosteren Eyndoviensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 106).

 

Lovanij 14. aprilis anno 1676. Theses sacræ ex posterioribus capitibus Evangelij secundum Matthæum. [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Ioannes Baptista Boutil Antverpiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 107).

 

Lovanij 15. aprilis anno 1676. De beatitudine. Qvæstio theologica quid objectiva? quid formalis beatitudo? in quo utraque consistat? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet f. Norbertvs Spoormans Roselensis ecclesiæ sancti Nicolai in postula ordinis Præmonstratensis canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 108).

 

Lovanij 16. aprilis anno 1676. De ecclesia & eius notis. Qvæstio theologica quæ sint ecclesiæ notæ? Quæ prærogativæ & privilegia? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Guilielmvs Wildt ex Eyneten., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 109).

Lovanij 17. aprilis anno 1676. De iuramento, adjuratione & perjurio. Qvæstio theologica quid, quotuplex iuramentum, quomodo obliget & solvatur, quid perjurium, & quale peccatum, quid adjuratio, & an licita? [...] Defendet Amandvs de Pauw Berthemiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 274).

 

Lovanij 18. aprilis anno 1676. Qvæstio theologica de vita, morte & resurrectione Christi. Qualis fuerit Christi vita? Qualis mors? & quis utriusque effectus? [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Gvilielmus Wildt ex Eyneten., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 110).

 

Lovanij 21. aprilis anno 1676. Theses sacræ ex prioribus Evangelij secundum Ioannem. [...] Præside [...] Joanne Recht [...] defendet Guilielmvs Wildt ex Eynatten., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 111).

 

Lovanij 22. aprilis anno 1676. De testamentis, & legatis. Qvæstio theologica quid testamentum, quid legatum, quæ ad illa requirantur? & qualiter obligent? [...] Defendet Lvdovicus Franciscvs Joos Bollezelanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 112).

 

Lovanij 24. aprilis anno 1676. Theses sacræ ex Epistola 1. & 2. beati Petri apostoli. [...] Defendet Theodoricus Tielens Zonhovius., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 113).

 

Lovanij 27. aprilis anno 1676. Theses sacræ ex Epistolis bb. apostolorum Iacobi & Iudæ. [...] Defendet Theodoricus Tielens Zonhovius., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 114).

 

Lovanij 30. aprilis anno 1676. De intemperantia gulæ & luxuriæ. Qvæstio theologica quid gula? Quid luxuria? & quæ earum species? [...] Defendet Nicolavs de Moulin Lovaniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 115).

Lovanij 7. maij anno 1676. De iuramento, perjurio & adiuratione. Qvæstio theologica quid iuramentum? Quæ eius obligatio? Quid perjurium? & quid adjuratio? [...] Defendet Philippvs Albertus Huez Athensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 116).

 

Lovanij 8. maij anno 1676. De correptione fraterna. Qvæstio theologica quid correptio fraterna? Quod eius objectum? Quis modus & ordo? [...] Defendet Petrvs Tilman Hermaliensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 117).

 

Lovanij 9 maij anno 1676 Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Lucam. [...] Defendet Ægidivs Cuvelier Leodius., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 118).

 

Lovanij 15. maij anno 1676. Theses sacræ ex posterioribus capitibus Evangelij secundum Ioannem [...]. Defendet Ioannes Baptista van Haveren ex Melschen., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 119).

 

Lovanij 20. maij anno 1676 De iudicio, judice, accusatore, teste & reo. Qvæstio theologica quid iudicium? Quæ ad illum concurrant? & quomodo in eo delinquatur? [...] Defendet Philippvs Lamæe Visetensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 120).

 

Lovanij 9. junij anno 1676 De detractione & contumelia. Qvæstio theologica quid detractio? Quid contumelia? Quale peccatum, & quæ pro illis facienda restitutio? [...]. Defendet Guilielmvs Hambrouck Lovaniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 121).

 

Lovanij. 12. iunii anno 1676 De charitate & internis eius actibus. Qvæstio theologica quid charitas? Quod eius objectum? Quæ necessitas? Quis ordo? [...]. Defendet fr. Ignatius Backx Mechliniensis eccl. B.M. de Tongerloo ord. Præmonst. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 122).

 

Lovanij 26. junij anno 1676. De divina gratia eiusque necessitate ac divisionibus. Qvæstio theologica quotuplex? Quanta eius necessitas? Quæ efficacia? [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Martinvs Samin Montensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 124).

 

Lovanij. 15. iulii anno 1676 Theses sacræ ex libro 1. Regum, & 12. primis cap. Paralipomenon [...]. Defendet Adrianvs Gilsovx Reviensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 125).

 

Lovanij 21. julij. anno 1676. De doctrina theologica secundum se, & locis è quibus argumenta eruit. Qvæstio theologica quanta sit doctrinæ divinitus revelatæ necessitas? qui & cujus authoritatis argumentorum loci? [...]. Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Edmvndvs Sinnigh Corgaciensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 123).

 

Lovanij. 23. iulii anno 1676 Theses sacræ ex libro Ecclesiastici. [...] Defendet Gvilielmvs de Prater Vltrajectinus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 126).

 

Lovanij. 30. iulii anno 1676 De sanctissimæ trinitatis mysterio. Qvæstio theologica an & quomodo Deus vnus & trinus? [...]. Præside [...] Henrico Scaille [...] defendet fr. Ignatius Backx Mechliniensis eccl: B.M. de Tongerloo ord: Præmonstratensis canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 127).

 

Lovanij 31. julij. anno 1676. De purgatorio. Qvæstio theologica an detur purgatorium? quæ & qualiter animæ ibi patiantur? & quomodo inde liberentur? [...] Defendet Jacobvs Franciscvs Renty Athensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 128).

 

Lovanij 1. augusti anno 1676. Theses sacræ ex prima & secunda Epist. B. Pauli apost. ad Timotheum [...]. Defendet Joannes de Boevr Hervianus, Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 129).

 

Lovanij. 3. aug. anno 1676 Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Matthæum .. Defendet fr. Gvilielmvs Bernardus Wales Brugensis, Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 298).

Lovanij. 7. augusti. anno 1676 De sacramentis in genere. Qvæstio theologica quot sint sacramenta? Quæ eorum essentia? Quis institutor? [...]. Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet Nicolavs vander Meer Schagensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 130).

 

Lovanij 12. augusti anno 1676. Theses sacræ ex 1. 2. & 3. Epistola beati Joannis. [...] Defendet Deodatvs Werici Leodiensis ex Anthinne., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 131).

 

Lovanij. 14. augusti. anno 1676 De impedimentis matrimonij. Qvæstio theologica quæ sint impedimenta matrimonij? Quo jure introducta? & quis in illis possit dispensare? [...] Defendet Philippvs Malevez Scladiniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 132).

 

Lovanij. 22. augusti. anno 1676 Theses sacræ ex libro Proverbiorum. [...] Defendet Clavdivs Lavrent ex Houdengt., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 133).

 

Lovanij 3. septembris anno 1676. Theses sacræ ex prioribus capitibus Exodi. [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet fr. Ignatius Backx Mechliniensis eccl: B.M. de Tongerloo ord: Præmonstratensis canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 134).

 

Lovanij. 15. septembris anno 1676 De sacramento pœnitentiæ, eiusq; partibus, ministro & effectu. Qvæstio theologica quid sit? Quæ eius partes? Quis minister & effectus? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Michael Bouvaert Antverpiensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 135).

 

Lovanij 16. septembris anno 1676. Theses sacræ ex Evangelio secundum Marcum. [...] Defendet Henricvs vander Elst Nosseghemius., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 136).

 

Lovanii 17. septemb. anno 1676. De quibusdam injustitiis vulgò minus apertis. Qvæstio theologica quæ istæ injustitiæ? Et quæ ex jis obligatio restituendi? [...] Præside [...] Gvmmaro Hvygens [...] defendet Petrus Melis Amstelodamensis in collegio Adriani VI. pontificis., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 137).

 

Lovanij 17. septembris anno 1676. Theses sacræ ex Epistolis bb. apostolorum Iacobi & Judæ. [...] Defendet Volcardus Roos Hornanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 138).

 

Lovanij 22. septembris anno 1676. De sacramento ordinis. Qvæstio theologica quid sit ordo? Quis illius capax? Quis minister & quæ materia & forma? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet fr Hroznata van Saftinghen Bruxellensis eccl. B.M. de Tongerloo ord. Præmonst. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 139).

 

Lovanij 24. septembris anno 1676. De quatuor novissimis. Qvæstio theologica quæ sint hominis extrema? [...] Præside [...] Francisco van Vianen [...] defendet fr. Hroznata van Saftinghen Bruxellensis eccl. B.M. Tongerloo ord. Præmonst. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 140).

 

Lovanij. 26. septembris anno 1676 Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Matthæum. [...] Defendet Adrianvs van Bergen Goudanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 141).

 

Lovanij 5. octobris. anno 1676. De conciliis ecclesiasticis. Qvæstio theologica quid & quotuplex sit concilium? Et quanta eius authoritas? [...] Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...] defendet fr. Hroznata van Saftinghen Bruxellensis eccl. B.M. Tongerloo ord. Præmonst. canonicus., Leuven, Georgius Lipsius, 1676 (BRES Magazijn CaaTHT 142).

 

Lovanij 15. martij anno 1677. De ecclesia & eius notis. Qvæstio theologica quæ & qualis sit vera Christi ecclesia? & quibus notis dignoscenda? [...] Defendet Lvdovicvs Derkinderen Aldenardensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 143).

 

Lovanij 16. martii anno 1677. De sacramentis in genere. Qvæstio theologica quid sacramentum? Quis author & effectus? Quis minister? [...] Præside [...] F. Joan. Ant. d'Avbermont [...] defendet fr. Theodoricvs vanden Sande ecclesiæ Parchensis canonicus Norbertinus., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 144).

 

Lovanij 18. martij anno 1677. De restitutione in genere & titulis ad eam obligantibus. Qvæstio theologica quid sit? unde oriatur eius obligatio à quibus, quo ordine, cui facienda? & quæ ab ea excusent? [...] Defendet Rvdophvs vander Mevlen Stiphautanus., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 145).

 

Lovanij 20. martij anno 1677. Theses sacræ ex Epistolis bb. apostolorum Iacobi & Iudæ. [...] Defendet Matthias Schvll Herlensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 146).

 

Lovanij 22. martii anno 1677. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelii secundum Lucam. [...] Defendet Lambertvs Loyaerts Attenhovius., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 147).

 

Lovanij 23. martii anno 1677. De peccato mortali & veniali, eorumque effectibus. Qvæstio theologica quid utrumque? quod eorum discrimen & subjectum? quis effectus? [...] Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...] defendet fr. Theodoricvs vanden Sande ecclesiæ Parchensis canonicus Norbertinus., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 148).

 

Lovanij 24. martii. anno 1677. Theses sacræ ex prioribus capitibus Isaiæ prophetæ. [...] Præside [...] fr. Christiano Lvpo [...] defendet Edmvndvs Sinnigh Corcagiensis Ibernus., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 149).

 

Lovanij 26. martij anno 1677. De horis canonicis. Qvæstio theologica quid sint, à quo, quare, quando institutæ, à quibus & qualiter recitandæ? [...] Præside [...] Joanne Recht [...] defendet Gaspar van Goirle Desselius., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 150).

 

Lovanij 27. martii. anno 1677. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Joannem. [...] Defendet Ferdinandvs Borremans Hallensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 151).

Lovanij 30. martij anno 1677. Theses sacræ ex Epistola beati Pauli apostoli ad Ephesios. [...] Præside [...] Henrico Scaille [...] defendet fr. Theodoricvs vanden Sande ecclesiæ Parchensis canonicus Norbertinus., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 152).

 

Lovanij 31. martii. anno 1677. De censibus. Qvæstio theologica quid census? an sint liciti? quomodo dividantur? [...] Defendet Hvgo Franciscvs van Hevssen Hagæcomitanus cong. orat., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 153).

 

Lovanij 2. aprilis anno 1677. Theses sacræ ex prioribus capitibus B. Pauli apost. ad Romanos. [...] Defendet Philippvs Josephvs Hocqueux Montensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 155).

 

Lovanij 6. aprilis anno 1677. Theses sacræ ex 2. Epistola B. Pauli apost. ad Corinthios. [...] Defendet Iacobvs Bersels ex Herfelingen., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 156).

 

Lovanij 7. aprilis anno 1677. Theses sacræ ex 1. 2. & 3. Epistola beati Ioannis. [...] Præside [...] Joan. Ant. d'Avbermont [...] defendet Gaspar van Goirle Desselius., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 157).

 

Lovanij 9. aprilis anno 1677. Theses sacræ ex libro Ecclesiastici. [...] Defendet Rvmoldvs Hvgo Mechliniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 158).

 

Lovanij 10. aprilis anno 1677. Theses sacræ ex Epistola prima & secunda ad Timotheum. [...] Defendet Jgnatius Maes Burburganus., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 159).

 

Lovanij 29. aprilis anno 1677. De ecclesia & eius notis. Qvæstio theologica de vario statu ecclesiæ? Qui sint in illa? Qui extra illam? & quæ eius notæ? [...] Præside [...] Andrea Laurent [...] defendet Franciscvs van Groenhovt Harlemensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 160).

Lovanij 30. aprilis anno 1677. Theses sacræ ex prioribus capitibus Evangelij secundum Ioannem. [...] Defendet Petrvs van Gheel Lovaniensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 161).

 

Lovanij 4. maij anno 1677. De contractibus in genere. Qvæstio theologica quid contractus, & quotuplex? Quæ obligatio, & qui illius capaces? [...] Defendet Petrvs Verspreet Mollensis., Leuven, Georgius Lipsius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 154).

 

Bernardinus I of II Masius

 

De sanctissimo eucharistiæ sacramento. Qvæstio theologica. Quando sit institutum eucharistiæ sacramentum? quænam eius materia & forma? [...] In vesperijs aulæ suæ doctoralis ponebat F. Gvilielmvs Tasselon Bruxel. [...] Lovanii in scholis theologorvm., Leuven, Bernardinus I of II Masius, 1640 (BRES Magazijn CaaTHT 175).

 

LE BRUN, C ; DELLEYE, P.I.; PLEMPIUS, G. en DE FROIDMONT, E., Philosophia, logica, physica et metaphyscia, Leuven, Bernardinus Masius, 1643 (OUL, nr. 807).

 

DE SCHIETER, P., Geen titel, Leuven, Bernardinus Masius, 1645 (OUL, nr. 807).

 

DE GERIN, A.; DE SCHIETER, P.; HUBERTUS, G. en DU JARDIN, P., Philosophia, logica, physcia et metaphysica, Leuven, Bernardinus Masius, 1648 (OUL, nr. 807).

Philosophia qvam [...] defendet [...] Hilarivs van Werm [...] Lovanij in scholis artium die 31. Iulij, Leuven, Bernardinus I of II Masius, 1651 (BRES Magazijn R3B10876).

 

Philosphia, Leuven, Bernardinus I of II Masius, 1652 (BRES Magazijn CaaTHA9000).

 

Philosophia, Leuven, Bernardinus Masius, s.d. (OUL, nr. 807).

 

Philosophia, Leuven, Bernardinus Masius, s.d. (OUL, nr. 807).

 

WIGGERS, C.; SINNIGH, I. en VAN LANCVELT, N., Philosophia, logica, physica et metaphysica, Leuven, Bernardinus Masius, s.d. (OUL, nr. 807).

 

Joannes Masius

 

BRAM, F., Repetitio ex l quoties de rei vindicat, Leuven, Joannes Masius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

CAIFFIER, F., Repetitio Is qui bonis de cessi iuncto odorardus, Leuven, Joannes Masius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

HERENCQ, A., Repetitionibus de successionibus ab intestato, Leuven, Joannes Masius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

PELSERUS, G., Repetitio de emthyteusi, Leuven, Joannes Masius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

VAN HOORN, G., Repetitio exc. Finali de donationibus juncta siunquam c de revocandis donationibus, Leuven, Joannes Masius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

COCQUELET, H., Repetitio de rerum ecclesiasticarum alienatione, Leuven, Joannes Masius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

DE BRIGODDE, J., Repetitio ex lvlt de pactis juncta l pactum dotali de collat quamuis de pactis, Leuven, Joannes Masius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

HENRARTUS, P., Repetitio de bonorum collationibus, Leuven, Joannes Masius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

HOVYNE, J., Repetitio de transactionibus, Leuven, Joannes Masius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

VAN MAUDEN, D., Repetitio de voto, Leuven, Joannes Masius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

VAN SANTVOORT, G., Repetitio de beneficiorum collatione, Leuven, Joannes Masius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

BLEUWART, J., Disputatio de irregularitate ex clem. Si furiosus de homicidio, Leuven, Joannes Masius, 1610 (OUL, nr. 660).

 

Hieronymus Nempe

 

Theses philosophicæ qvas [...] defendet [...] Balthasar de la Flie [...] Lovanij in scholis artium, die 18. Augusti, Leuven, Hieronymus Nempe, 1655 (BRES Magazijn R3B10876).

 

Judocus de Paep

 

Theses philosophicæ qvas [...] defendet [...] Michael Godefridvs d'Overschie [...] Lovanii in scholis artium die 14. Augusti, Leuven, Judocus de Paep, 1660 (BRES Magazijn R3B10876).

 

Lovanii 25. augusti. anno 1685. Theses theologicæ de juramento promissorio. [...] Defendet Petrus Houfnaghel Brugensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 14. septemb. anno 1685. Theses theologicæ de juramenti promissorii interpretatione, & desitione. [...] Defendet. Andreas Laurent Houdetensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. septemb. anno 1685. Theses theologicæ de juramento ex metu vel errore præstito: & de juramento simulato. [...] Defendet. Josephus van Geelberghen Antverpiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 28. septemb. anno 1685. Theses theologicæ de iuramento cum restrictione. [...] Defendet. Cornelius Molenberchs Mollensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 5. octob. anno 1685. Theses theologicæ de perjurio. [...] Defendet. Joannes van Reck Antverpiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 19. octob. anno 1685. Theses theologicæ de adjuratione. [...] Defendet. Dionysius Gils Limburgensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 26. octob. anno 1685. Theses theologicæ de superstitione, & idololatria ejus specie. [...] Defendet. Henricus Nys Hoegardiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. novemb. anno 1685. Theses theologicæ de divinatione [...]. Defendet. Joannes Mottin Hannutensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 14. decemb. anno 1685. Theses theologicæ de sortibus, & de vana observantia. [...] Defendet. Servatius Hoffreumont Verviensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. januarii. anno 1686. Theses theologicæ de magia. [...] Defendet. Thomas de Cuyper Malderensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. januarii. anno 1686. Theses theologicæ de remediis adversus maleficia. [...] Defendet. Henricus Franciscus van Elswyck Venlonensis in collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 25. januarii. anno 1686. Theses theologicæ de tentatione Dei. [...] Defendet. Petrus Pluvier Brugensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 8. februarii. anno 1686. Theses theologicæ de sacrilegio [...]. Defendet. Andreas Hemerick ex Cortemarcq in collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 15. februarii anno 1686. Theses theologicæ de pietate & observantia. [...] Defendet. Andreas vanden Dale Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. februarii anno 1686. Theses theologicæ. De gratitudine & vindicatione. [...] Defendet. Carolus Guens Brugensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 1. martii anno 1686. Theses theologicæ. De veritate & vitiis oppositis. [...] Defendet. Gummarus Verhaghen Lyranus. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 8. martii anno 1686. Theses theologicæ. De affabilitate, adulatione, litigio, & epikeia. [...] Defendet. Augustinus Weerbrouck Roulariensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 16. martii anno 1686. Theses theologicæ. De liberalitate, & vitiis oppositis. [...] Defendet. Joannes de Doncker Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 23. martii anno 1686. Theses theologicæ. De præceptis justitiæ. [...] Defendet. Joannes van Schaluynen Turenhoutanus. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 30. martii anno 1686. Theses theologicæ de fortitudine, ejusq. partibus, & de vitiis oppositis Defendet. Alexander Legrand Fontensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 6. aprilis. anno 1686. Theses theologicæ de martyrio. [...] Defendet. Jacobus Philippus Hirsoit Montensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 26. aprilis. anno 1686. Theses theologicæ de temperantia & vitiis oppositus. [...]Defendet. Carolus Augustinus du Buisson Huensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 4. maii. anno 1686. Theses theologicæ de abstinentia, & iejunio ejus actu. [...] Defendet. Natalis Gerardus Radoux Xhendremaliensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 10. maii. anno 1686. Theses theologicæ. De iejunii finibus, temporibus, modo, & dispensatione in illo. [...] Defendet. Nicolaus Franciscus de Vaulx ex Brasse. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 17. maii. anno 1686. Theses theologicæ. De causis excusantibus à iejunio. [...] Defendet. Petrus Quest Lyranus. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 24. maii. anno 1686. Theses theologicæ. De gula, & de sobrietate. [...] Defendet. Josephus Taillart Huensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 31. maii. anno 1686. Theses theologicæ. De ebrietate. [...] Defendet. Jacobus Rivet Visetensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 14. junii. anno 1686. Theses theologicæ. De reis peccati ebrietatis, aut malorum ex ebrietate commissorum. [...] Defendet. Nicolaus Maillart ex Beaufort. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 21. junii. anno 1686. Theses theologicæ. De castitate & virginitate. [...] Defendet. Claudius Franciscus vander Beken Bruxellensis., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 28. junii. anno 1686. Theses theologicæ. De luxuria. [...] Defendet. Philippus Josephus Rivage ex Sart. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 5. julii. anno 1686. Theses theologicæ. De fornicatione, & adulterio. [...] Defendet. Joannes van Hyer Brugensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 12. julii. anno 1686. Theses theologicæ de raptu, incestu, stupro, & sacrilegio. [...] Defendet. Adrianus vanden Broecke Gerardimontanus. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 19. julii. anno 1686. Theses theologicæ de vitio contra naturam. [...] Defendet. Guilielmus Geeten Echtensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 3. augusti. anno 1686. Theses theologicæ de delectationibus venereis. [...] Defendet. F. Nicolaus Mou'tweir Antverpiensis. Ordin. S. Guilielmi. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. augusti. anno 1686. Theses theologicæ de mansuetudine, clementia, irâ, & crudelitate. [...] Defendet. Henricus Jeronne ex Sohier. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 17. augusti. anno 1686. Theses theologicæ de humilitate et superbia. [...] Defendet. Gerardus Josephus Dominicus de Quareux ex Quareux. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 23. augusti. anno 1686. Theses theologicæ de superbia primorum parentum. [...] Defendet. Paulus le Comte Mortaniensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. octobris. anno 1686. Theses theologicæ de studiositate, modestia, & vitiis oppositis. [...] Defendet. Udalricus Joannes Cluts Tungrensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. octobris. anno 1686. Theses theologicæ de vita activa & contemplativa. [...] Defendet. Carolus de Bruyne ex Hamme, in collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 25. octobris. anno 1686. Theses theologicæ de variis hominum statibus, & officiis. [...] Defendet. Augustinus Segaert Aldenardensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. novemb. anno 1686. Theses theologicæ de pertinentibus ad statum episcoporum. [...] Defendet. Lambertus de Kinder Hougardiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 15. novemb. anno 1686. Theses theologicæ de statu religioso. [...] Defendet. Adrianus Martinus Malbeeck Nivellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. novemb. anno 1686. Theses theologicæ de ingressu religionis & professione. [...] Defendet. Joannes Josephus Joseph ex Esclaye. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 29. novemb. anno 1686. Theses theologicæ de votis paupertatis, castitatis, & obedientiæ ad statum religiosum requisitis. [...] Defendet. Joannes Loyaerts Attenhovius. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 6. decemb. anno 1686. Theses theologicæ de his quæ competunt religiosis. [...] Defendet. Franciscus Ghysbrechts Antverpiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 13. decemb. anno 1686. Theses theologicæ de religionum varietate, & transitu de una ad aliam. [...] Defendet. Ludovicus van Waesberghe Ecloniensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1686 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 31. januarii. anno 1687. Theses theologicæ de virtutibus theologicis, & primò de fide. [...] Defendet. Joannes Carolus Piron ex Tongrinne. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 7. februarii. anno 1687. Theses theologicæ de objecto formali fidei. [...] Defendet. Jacobus Losson ex Estinne. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 14. februarii. anno 1687. Theses theologicæ de obscuritate fidei: & de evidentia credibilitatis mysteriorum ejusdem. [...] Defendet. Godefridus van Luytelaer Woenselensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 21. februarii. anno 1687. Theses theologicæ de fidei articulis, & de symbolis. [...] Defendet Leonardus Labey Visetensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 28. februarii. anno 1687. Theses theologicæ de summo pontifice. [...] Defendet Cornelius le Jeunehomme Namuranus. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 8. martii. anno 1687. Theses theologicæ de summi pontificis authoritate. [...] Defendet Hubertus Maiscocq Florucensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 15. martii. anno 1687. Theses theologicæ miscellanea de pontifice. [...] Defendet Franciscus Montenez ex Minori Quesuy. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. martii. anno 1687. Theses theologicæ de conciliis ecclesiasticis. [...] Defendet Franciscus Saubain ex Bry. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. aprilis. anno 1687. Theses theologicæ de ecclesia. [...] Defendet Joannes de Witte Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. aprilis. anno 1687. Theses theologicæ de ecclesiæ visibilitate, membris, & infallibilitate. [...] Defendet Livinus Poelman Gandensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 2. maii. anno 1687. Theses theologicæ de divinis traditionibus. [...] Defendet Henricus Nys Hougardiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. maii. anno 1687. Theses theologicæ de mediis pro discernendis traditionibus. [...] Defendet Joannes van Schaluynen Turenhoutanus. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 16. maii. anno 1687. Theses theologicæ de actu interno fidei. [...] Defendet Edmundus Britsens Lyranus. In collegio majori. [...]., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 30. maii. anno 1687. Theses theologicæ de actu exteriori fidei. [...] Defendet Joannes de Doncker Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 6. junii. anno 1687. Theses theologicæ de fidei occultatione, aut simulatione. [...] Defendet Augustinus Weerbrouck Roulariensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 13. junii. anno 1687. Theses theologicæ de variis actionibus astui fidei exterioris adversis, vel minùs subinde consonis. [...] Defendet Alexander Legrand Fontensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

[Lovanii] 20. junii. anno 1687. Theses theologicæ miscellanea de fidei professione. [...] Defendet Jacobus Philippus Hirsoit Montensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 27. junii. anno 1687. Theses theologicæ de fidei virtute, & certitudine. [...] Defendet Carolus Augustinus du Buisson Huensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 4. julii. anno 1687. Theses theologicæ de habentibus fidem. [...] Defendet Natalis Radoux ex Hendremâle. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 11. julii. anno 1687. Theses theologicæ de causa fidei, effectibus, & præcepto. [...] Defendet Nicolaus Francisdus [sic] de Vaulx ex Brasse. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. julii. anno 1687. Theses theologicæ de infidelitate in genere. [...] Defendet Josephus Taillart Huensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 1. augusti. anno 1687. Theses theologicæ de hæresi, & hæreticis, eorumq. pœnis. [...] Defendet Jacobus Rivet Visetensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 8. augusti. anno 1687. Theses theologicæ de apostasia, & blasphemia. [...] Defendet Nicolaus Maillart ex Beaufort. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1684 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 16. augusti. anno 1687. Theses theologicæ de spe. [...] Defendet Claudius vander Veken Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. augusti. anno 1687. Theses theologicæ de dono timoris. [...] Defendet F. Nicolaus Mou'tweir Antverpiensis. Ord. S. Guil. monast. SS. Trinitatis in Beveren relig. in collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 29. augusti. anno 1687. Theses theologicæ de vitiis spei oppositis. [...] Defendet Adrianus Martinus Malbeeck. Nivellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 3. septembris. anno 1687. Theses theologicæ de charitate secundùm se. [...] Defendet Joannes Baptista de Haze Bruxellensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 10. octobris. anno 1687. Theses theologicæ de charitatis infusione, augmento, amissione & diminutione. [...] Defendet Joannes van Hyer Brugensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 17. octobris. anno 1687. Theses theologicæ de charitatis objecto, & dilectione Dei. [...] Defendet Gerardus Dominicus de Quareux Stabulensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 24. octobris. anno 1687. Theses theologicæ de dilectione sui, & proximi. [...] Defendet Adrianus vanden Broecke Gerardimontensis., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 7. novembris. anno 1687. Theses theologicæ de ordine charitatis. [...] Defendet Udalricus Joannes Cluts Tungrensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 14. novembris. anno 1687. Theses theologicæ miscellanea de charitate. [...] Defendet Paulus le Comte Mortaniensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 22. novembris. anno 1687. Theses theologicæ de dilectione, gaudio, pace, misericordia, & beneficentia. [...] Defendet Guielmus Georgius Denys Mollensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 28. novembris. anno 1687. Theses theologicæ de eleemosyna, & ejus præcepto. [...] Defendet Augustinus Segaerts Aldenardensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 6. decembris. anno 1687. Theses theologicæ quinam, quibus, & ex quibus boni possint facere eleemosynam. [...] Defendet Lambertus de Kinder Hougardiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 12. decembris. anno 1687. Theses theologicæ de correptione fraterna, ejus præcepto, & materia. [...] Defendet Joannes Joseph ex Esclaye. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 19. decembris. anno 1687. Theses theologicæ de modo & ordine correptionis fraternæ. [...] Defendet Joannes Loyaerts Attenhovius. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 16. januarii. anno 1688. Theses theologicæ de bello. [...] Defendet Philippus Franciscus Jelain Montensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1688 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

Lovanii 23. januarii. anno 1688. Theses theologicæ de usitatioribus bellantium delictis. [...] Defendet Ludovicus van Waesberghe Ecloniensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1688 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 9. januarii. anno 1688. Theses theologicæ de odio, acedia, invidia, discordia, & contentione. [...] Defendet Franciscus Ghysbrechts Antverpiensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1688 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 30. januarii. anno 1688. Theses theologicæ de seditione, rixa, & duello. [...] Defendet Laurentius vander Linden Werthensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1688 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 6. februarii anno 1688. Theses theologicæ de scandalo. [...] Defendet Joannes Carolus Piron Tongrinensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep, 1688 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 13. februarii anno 1688. Theses theologicae de nonnullis actionibus scandalosis: item de schismate, & repraesaliis. Defendet Jacobus Losson ex Estinne. In collegi majori, Leuven, Judocus de Paep, 1688 (BRES Magazijn CaaB104 174).

 

 

Judocus de Paep en de weduwe van Fredericus Lipsius

 

Lovanii 17. augusti. anno 1685. Theses theologicæ de juramenti materia, causa efficiente, & modo illud exigendi. [...] Defendet Josephus Modalve Huensis. In collegio majori., Leuven, Judocus de Paep en de weduwe van Fredericus Lipsius, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

De weduwe van Judocus de Paep

 

LOYAERTS, J., De sacramenti in Genere, Quaestio theologica, quid sacramentum? Quae ejus partes effentiales? Quis minister? Quae intentio?, Leuven, weduwe van Judocus de Paep, 1689 (OUL, nr. 488).

 

 

 

Petrus Pangartium

 

VAN ESPEN, J., Repetitio ex L. in testamento, Leuven, Petrus Pangartium, 1631 (OUL, nr. 661).

 

VAN DER GOES, J., Repetitio de fideicommissariis hereditatibus et ad sc trebellianum, Leuven, Petrus Pangartium, 1633 (OUL, nr. 661).

 

Gerardus Rivius

 

VAN UDEN, R., Disputatio devi et effectu substitutionis unius sub altera contentae, Leuven, Gerardus Rivius, 1603 (OUL, nr. 660).

 

A LECORA, L., Repetitio ex c nulli et extravagante ambitiolae de rebus ecclesiae alienandis vel non alienandis juncto c sine exceptione causa, Leuven, Gerardus Rivius, 1604 (OUL, nr. 661).

 

DE HERTOGHE, S., Disputatio de testamentis inter coniuges, Leuven, Gerardus Rivius, 1604 (OUL, nr. 660).

 

FLERONTINUS, A., Disputatio exl. Quod Maior ad Municip. C .cum omnes de constit., Leuven, Gerardus Rivius, 1604 (OUL, nr. 660).

 

TABOLLET, R., Repetitio exl. Imperium ff. De Jurisdictione omnium Judicum, Leuven, Gerardus Rivius, 1604 (OUL, nr. 661).

 

D’ARDEMBOURCQ, C., Repetitio ex labyrintho diuiduorum et individuorum, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

DE BEHAULT, G., Disputatio de rescindenda venditione, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 660).

DE EEU, B., Repetitio de rescripto moratorio l. quoties l. Universa C. de precib. Imp. Off, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

DE HAEN, A., Repetitio de materia substitutionis compendiosae exl centurio ff de vulg et pupil l precibus c de impub et aliis substit, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

DE LA VALLEE, P., Disputatio de divisione bonorum interliberos, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 660).

 

DE LA VALLEE, P., Repetitio exll Nuptiae 1 et 2 ff de rit nupt., Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

DE MOULEMBAIS, C., Repetitio ex tit ff de vulg et pupill substit iuncto tit c. de impub et aliis substitut, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

DE NEUFVILLE, A., Repetitio ex l hac consultissima ex imperfecto de testamentis, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

GILLIUS, C., Repetitio de iure patronatus, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

IONART, A., Repetitio de successionibus feudorum, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

KIMPS, P., Repetitio de primo et secunde decreto, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

LUDOVICUS, J., Repetitio exc. In praesentia x de probationibus iuncta auth ingressi c de sacrosantis ecclesiis, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

SELYS, M., Disputatio de haereditariis actionibus, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 660).

SCHORENBROOT, I., Repetitio de praelationibus creditorum, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

THOELEN, J., Repetitio de jure Feudorum, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

THIMON, J., Disputatio de processu criminali, Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 660).

 

VAN PULLE, C., Repetitio exl Julianus 14 ff de actionibus empti et vend., Leuven, Gerardus Rivius, 1605 (OUL, nr. 661).

 

AB ALEXANDRO, P., Repetitio ex l assiduis c qui pot in pig hab, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

COLOMA, P., Disputatio de acquir. Vel amitt. Possess, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 660).

 

DE LATRE, A., Repetitio exl. M Maioris 2 c de rescind vend, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

DE VENDVILLE, J., Repetitio ex l precibus de impuberum et aliis substitu, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

KELDERS, L., Repetitio de beneficio inventarii, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

MOVISSART, P., Disputatio de in integrum restitutionibus conclusio prima, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 660).

 

MOVISSART, P., Repetitio de jure retractus gentilitii ex l dudum c de contrahen empt., Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 661).

 

NESSEL, J., Disputatio defideicommisso a liberis relicto, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 660).

 

VILELLA DA GAMMA, F., Disputatio de sacramento matrimonii, Leuven, Gerardus Rivius, 1606 (OUL, nr. 660).

 

ROOSE, P., Repetitio ex jure controverso, Leuven, Gerardus Rivius, 1607 (OUL, nr. 661).

 

VANDERLAEN, G.N., Disputatio de pactis, Leuven, Gerardus Rivius, 1611 (OUL, nr. 660).

 

VAN ETTEN, G., Disputatio exl. Graece ff de fideiussoribus juncta novel 4 eod. Tit., Leuven, Gerardus Rivius, 1611 (OUL, nr. 660).

 

VAN RANST, G., Disputatio de homicidi, Leuven, Gerardus Rivius, 1611 (OUL, nr. 660).

 

Petrus Sassenus

 

NICOLAUS, M., Repetitio condictione indebiti, Leuven, Petrus Sassenus, s.d. (OUL, nr. 661).

 

Guilielmus Stryckwant

 

Thesis historico-theologica Lovaniensium cum Thomistis concordiam circa necessitatem gratiæ per se efficacis in statu naturæ lapsæ luculente demonstrans quam præside [...] Joanne Liberto Hennebel [...] defendet Franciscus Cachar Visetensis. In collegio Bay die XII. maii 1684., Leuven, Guilielmus Stryckwant, 1684 (GOSA G.EB.422(r), GBIB Godgeleerdheid 043.01 33, 273.719 735, GBIB: Maastricht University Jansenistica Collection 273.719 1911).

 

Theses theologicæ adversus anti-theses oppositas nuperis thesibus nostris theologicis, id est, Articulis theologorum Lovaniensium exhibitis illustrissimmo ac reverendissimo domino archiepiscopo Mechlieniensi. Quas præside [...] Gummaro Huygens [...] defendet Franciscus Jacobus Vivien Bruxellensis. In collegio Adriani VI. pontificis die 20. augusti 1685., Leuven, Guilielmus Stryckwant, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT 5001, CaaA773 19, CaaTHT9010, GBIB 043.01 31, PN00005/Q°, 043.01 607* 1-34 ).

 

Theses sacræ in Genesim ubi præter sensum litteralem, sensus spiritualis exponitur. Quas præside [...] Gummaro Huygens [...] defendet Joannes Baptista Beckers Beringus. In collegio Adriani VI. pontificis, die 29. novembris 1685., Leuven, Guilielmus Stryckwant, 1685 (BRES Magazijn CaaTHT 5002, CaaA773 28, GBIB: Godgeleerdheid 043.01 454 BURC Thes).

 

Anti-theses adversus theses quasdam defensas Lovanii octava & nona julii 1687. Quas præside [...] Gummaro Huygens [...] defendet Joannes Raelen Gandensis. In collegio Adriani VI. pontificis die 10. julii 1687., Leuven, Guilielmus Stryckwant, 1687 (BRES Magazijn CaaTHT 5000 BURC Thes, GBIB 043.01 607* 1-34, PN00005/Q°, PN00005/Q°*, 043.01 607* 1-34).

 

Thesis theologica de sponsa duorum sive de muliere catholica à ministro acatholico duobus successivè, alteri acatholico, alteri catholico copulata [...]. Quam præside [...] Martino Henrico de Swaen [...] defendet Hermannus Henricus Holst Ootmarsiensis. In collegio ss. Willibrordi & Bonifacii vulgò Alticollensi, die 11. augusti 1690., Leuven, Guilielmus Stryckwant, 1690 (BRES Magazijn CaaA945 11).

 

Henricus Van Overbeke

 

FRANCISCUS, P., De sacramento poenitentiae ejusque partibus ministro et effectu, quaestio theologica, Leuven, Henricus Van Overbeke, 1690 (OUL, nr. 488).

 

Lovanii 23. decemb. anno 1693. De peccatis gulæ & luxuriæ. Quæstio theologica, quid peccatum gulæ item luxuriæ? Quænam sint species gulæ? Quænam luxuriæ? Quotupliciter peccetur per actus internos luxuriæ? Quomodo vitium luxuriæ curari debeat à confessariis? [...] Defendet Jacobus Bachusius Namuranus., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1693 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

RIELANDT, A., De charitate internis ejus actibus quaestio theologica, Leuven, Henricus Van Overbeke, 1694 (OUL, nr. 488).

Lovanii 5. martii. anno 1695. De beneficiis ecclesiasticis. Quæstio theologica, quid beneficium? Quomodo dividatur? Quibus modis acquiratur? Quibus distribuendum &c. [...] Defendet Guilielmus Tilman ex Preixhe., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1695 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 25. junii anno 1695. De ortu & vita Christi, qvæstio theologica, quales fuerint? [...] Præside [...] Martino Steyaert [...] defendet Laurentius de Behault Montensis. In scholis theologorum., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1695 (BRES Magazijn CaaTHT9001).

 

Lovanii 18. januarii anno 1696. De juramento, perjurio & adjuratione. Quæstio theologica, quid juramentum? Quomodo obliget? Quid perjurium? Quid adjuratio? [...] Defendet Sebastianus vanden Cruys Perensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1696 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 31. martii. anno 1696. De dominio & modis illud acquirendi. Quæstio theologica, quid dominium? Quis illius capax? Et qui modi illud acquirendi? [...] Præside [...] Henrico de Charneux [...] defendet Simon Josephus Valtin Namuranus., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1696 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 13. junii. anno 1696. De simonia. Quæstio theologica, quid simonia? Quomodo dividatur? Et quæ ejus pallia? [...] Defendet. Henricus de Nuict Binchiensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1696 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 9. julii. anno 1696. De emptione & venditione. Quæstio theologica, quid emptio-venditio? Quotuplex pretium? Quænam in hoc contractu conditiones? [...] Præside [...] Joanne Sullivane [...] defendet Joannes Baptista Soupart Binchiensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1696 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 24. octobris anno 1696. De juramento, adjuratione, & perjurio. Qvæstio theologica, quæ in illis vitanda temeritas? [...] Defendet Jacobus Paradis Mettensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1696 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

Lovanii 26. octobris. anno 1696. De temperantia & jejunio, ejus actu. Quæstio theologica, qualis virtus sit temperantia? In quo consistat jejunium, ejus actus, quomodo solvatur? [...] Præside [...] Joanne Sullivane [...] defendet Jacobus de Bay Morighemius., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1696 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 13. februarii. anno 1697. De beneficiis ecclesiasticis. Quæstio theologica, quid beneficium? Quomodo dividatur? Quibus modis acquiratur? Quibus, ac quomodo distribuendum & utendum? [...] Defendet Antonius Ignatius des Mons ex Marbays., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1697 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 30. martii. anno 1697. De religione & actibus ejus, devotione & oratione. Quæstio theologica qualis sit virtus? Circa quæ versetur? Et quomodo contra eam peccetur? [...] Defendet Thomas Martin Anderlucensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1697 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 2. aprilis. anno 1697. De juramento, adjuratione & perjurio. Quæstio theologica, quid juramentum? Quomodo obliget & obligare desinat? Quid perjurium & quale peccatum? Quid adjuratio & an licita? [...] Defendet Christianus Wynants Mechliniensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1697 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 22. maii. anno 1697. De religione, & actibus ejus, devotione, & oratione. Quæstio theologica. Qualis sit virtus? Circa quæ versetur? Et quomodo contrà eam peccetur? [...] Præside [...] Henrico de Charneux [...] defendet F. Emmanuel Ballexo Hispanus Vallisoletanus, ordinis eremit. S.P. Augustini., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1697 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 11. novembris anno 1697. De mutuo & usura quæstio theologica, quid mutuum? Quid usura? Quomodo dividatur & pallietur? [...] Defendet Gisbertus Joannes Brenart Lovaniensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1697 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

[...] anno 1698. De dominio & modis illud acquirendi. Quæstio theologica, quid dominium? Quibus, & in quæ competat? Et quomodo acquiratur? [...] Præside [...] Henrico de Charneux [...] deefndet [sic] Sebastianus vande Cruys Perensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

[...] anno 1698. De simonia, quæstio theologica, quid sit? Quomodo incurratur? Et quibus pœnis sit obnoxia? [...] Defendet Godefridus Reinders Kevelariensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 8. novembris. anno 1698. De dominio & modis illud acquirendi. Quæstio theologica, quid dominium? Quis illius capax, & qui modi illud acquirendi? [...] Præside [...] Henrico de Charneux [...] defendet Gisbertus Joannes Brenart Lovaniensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 10. maii anno 1698. De jure & justitia generaliter, quæstio theologica, quid sit jus & justitia? Et quomodo dividantur? [...] Defendet Carolus Ignatius Laloyaux Binchiensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 3. julii anno 1698. De dominio & modis illud acquirendi. Quæstio theologica, quid dominium? Quibus & in quæ competat? Et quomodo acquiratur? [...] Defendet Milo Schuermans Baerlensis, canonicus ecclesiæ B. Mariæ de Tungerlo ordin. Præmonst., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 17. julii. anno 1698. De voto, quæstio theologica, quid votum? Quæ ejus materia? Quotuplex obligatio? Et quomodo tollatur? [...] Defendet Joannes Franciscus Delaunoy ex Gondernie., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 2. augusti anno 1698. De beneficiis ecclesiasticis. Quæstio theologica, quid beneficium? Quomodo dividatur? Quid requiratur? Quibus distribuendum? [...] Defendet Jacobus vande Zande Antverpiensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1698 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 4. aprilis. anno 1699. De beatitudine, quæstio theologica, quid beatitudo, & in quo consistat? Quid aureola? Quæ dotes beatitudinis? Quæ juxta Evangelium certissima nota prædestinationis ad eandem? .. Defendet Joannes Cottart Bruxellensis, Leuven, Henricus Van Overbeke, 1699 (BRES Magazijn CaaTHT296).

 

Lovanii 9. aprilis anno 1699. De juramento, adjuratione & perjurio. Quæstio theologica, quid juramentum? Quomodo obliget? Quid perjurium? Quid adjuratio? [...] Defendet Petrus Andreas Damiens Antverpiensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1699 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 15. aprilis. anno 1699. De juramento, perjurio & adjuratione, quæstio theologica, quid juramentum? Quomodo obliget, & obligare desinat? Quid adjuratio, & quomodo in eâ procedendum. [...] Defendet Gerardus Renson Blehemiensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1699 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 1. martii. anno 1700. De temperantia, & jejunio ejus actu, quæstio theologica, qualis virtus sit temperantia? In quo consistat jejunium, ejus actus? Quomodo solvatur? [...] Defendet Guilielmus Eloy Montensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1700 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 6. aprilis anno 1700. De detractione & contumelia, quæstio theologica, quid detractio? Quid contumelia? Et quæ ex utrâque oriatur obligatio? [...] Defendet F. Otto Frisch Coloniensis, canonicus ecclesiæ B. Mariæ Heylessemensis ordin. Præmonst., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1700 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 22. junii anno 1700 De religione & actibus ejus, devotione, & oratione, quæstio theologica, qualis sit virtus? Circa quæ versetur? Et quomodo contra eam peccetur? [...] Præside [...] Martino Steyaert [...] defendet Joannes Antonius Aerts Bruxellensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1700 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

Lovanii 7. augusti anno 1700. De intemperantia gulæ, & luxuriæ. Quæstio theologica, quid intemperantia gulæ? Quid luxuriæ? Et quæ species? [...] Defendet Michael Josephus Brion ex Corbais., Leuven, Henricus Van Overbeke, 1700 (BRES Magazijn CaaTHT9002).

De mutuo & usura quid mutuum? Quid usura? Quomodo incurratur? Quæ ejus pœnæ &c.? Quæstio theologica [...] Præside [...] Martino Harney [...] defendet Franciscus Baudechon Tornacensis., Leuven, Henricus Van Overbeke, s.d. (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

De detractione & contumelia quæstio theologica, quid detractio? Quid contumelia? A quibus committatur? Quænam restitutio? [...] Defendet Ferdinandus de Vynck Casletanus., Leuven, Henricus Van Overbeke, s.d. (BRES Magazijn CaaTHT9002).

 

François Wyckmans

 

Controversiæ ivris civilis per trimestre in celeberrimo Lovaniensi baccalavreorvm I. V. collegio [...] qvas [...] repetet Petrvs Frederici Lvmnivs, I. V. baccalavrevs [...] die 20. febr. 1648, Leuven, François Wyckmans, 1648 (BRES Magazijn R3B10876).

 

Repetitio ivridica dispvtationvm per trimestre in celeberrimo Lovaniensi baccalavreorvm I.V. collegio svb avspiciis D. Francisco Selys Leodiensis tvnc temporis decani hebdomatim propvgnatarvm: eodem denvo præside habita per D. Lambertvm de Haling Leodiensem I.V. baccalavrevm [...] die 27. maij anno 1649., Leuven, François Wyckmans, 1649 (BRES Magazijn CaaTHJ 208).

 

Philosophia qvam [...] defendet Godefridvs de Licht [...] Lovanij, in scholis artium die 2. Septembris, Leuven, François Wyckmans, 1654 (BRES Magazijn R3B10876).

 

Weduwe van François Wyckmans

 

Disputatio de testamento inter liberos .. Defendet in collegio baccalaureorum J.U. Petrvs Nicolavs Bovrgoigne Brvxellensis. Lovanij 8. aprilis ... 1666, Leuven, Weduwe van François Wyckmans, 1666 (BRES Magazijn CaaTHJ396).

 

Petrus Zangrius

 

DE SOMER, J., Repetitio de bonorum collationibus, Leuven, Petrus Zangrius, 1650 (OUL, nr. 661).

 

Dispvtatio ad præcipvos libri qvarti Codicis titvlos Qvam svb præsidio ... AntonI PerezI ... in celeberrima academia Lovaniensi publice defendendam suscipit perillvstris dominvs Ioan. Pavlvs Leopoldvs Walderode ab Eckhavsen. Eques Boemus provincialis Austriæ ad diem XVI. iulij, in auditorio publico, Leuven, Petrus Zangrius, 1658 (BRES MagazijnCaaTH005 3, 7B1035).

 

Dispvtatio de acqvirendo rerum dominio. Qvam svb præsidio [...] D. Henrici Loyens [...]. In celeberrima academia Lovaniensi publice defendendam suscipit Ioannes Ignativs Nvtz dominus de Warttenbvrg et Oberperckhaimb. Ad diem [ ] ianuarij, in auditorio publico., Leuven, Petrus Zangrius, 1658 (BRES Magazijn CaaTHJ 5001).

 

DIRIX, F., Repetitio de novi operis nuntiatione, Leuven, Petrus Zangrius, 1659 (OUL, nr. 661).

 

VAN UUTTUM, J.D., Disputatio de decimis, Leuven, Petrus Zangrius, 1664 (OUL, nr. 660).

Zonder titel, Leuven, Petrus Zangrius, 1674 (OUL, nr. 660).

 

Repetitio ad regulam in dubijs semita tutior est eligenda probatam a summis pontificibus [...] eversivam hujus pseudo-maximæ quidquid est speculativè probabile, est practicè certum. Quam defendendam svscipit Cornelius Zegerus Zeghers Antverpiensis. Die V. julij, anno 1677., Leuven, Petrus Zangrius, 1677 (BRES Magazijn CaaTHT 5004).

 

FRANCISCUS, J., Repetitionibus de jure belle et pacis, Leuven, Petrus Zangrius, 1684 (OUL, nr. 661).

 

Theses canonicæ de veterum canonum et in eis contentæ canonicæ disciplinæ stabilitate, et legitimo eorum usu Quas præside ... D. Zegero Bernardo van Espen ... defendet Arnoldus Josephus de Brigode Insulensis. Die [ ] februarii anni 1696, Leuven, Petrus Zangrius, 1696 (BRES Magazijn CaaTHJ5010).

 

FRA, L., Zonder titel, Leuven, Petrus Zangrius, s.d. (OUL, nr. 661).

 

 

 

Weduwe van Cornelius de Blehem

 

Dispvtatio de sangvinis motv circvlari ad mentem Hyppocratis. [...] Præside [...] Adriano Regnault [...] defendet in schola medica. Carolus Ignatius Camusel Bruxellensis. XV. martii anno 1691., Leuven, de weduwe van Cornelius de Blehem, 1691 (BRES Magazijn CaaTHM 7).

 

Weduwe van Theodorus Lipsius

 

Thesis historico-logico-theologica pertinens ad theses in collegio Adriani papa VI. propugnatas 22. octob. 1682. 14. jan. & 5. feb. 1683 Quam præside ... Gummaro Huygens ... defendet Adrianus Engelbertus Lantremenge Leodius. Die 18. februarii anno 1683. In eodem collegio, Leuven, Weduwe van Theodorus Lipsius, 1683 (BRES Magazijn CaaTHT5006, CaaTHT9010, RA82389; GOSA G.EB.422(m); GBIB: Godgeleerdheid 043.01 11).

 

Onbekende drukkers

 

COCQUELET, H., Disputatio de hereditatis inter cohaeredes divisione, Leuven, onbekende drukker, 1606 (OUL, nr. 660).

 

EILERUS, J., De meritus bonorum operum quaestio theologica, Leuven, onbekende drukker, 1621 (OUL, nr. 488).

 

GOVAERTS, H.S., Disputatio de Tutelis, Leuven, onbekende drukker, 1678 (OUL, nr. 660).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Andere gedrukte bronnen en gravures

            1.3.1 Andere gedrukte bronnen

MOLANUS, J., historiae Lovaniensium libri XIV, 1014-1028. 

           

1.3.2 Gravures

COLLAERT, J., Impresso Librorum, naar Jan van der Straet ‘Stradanus’, gravure, ca. 1580, (PHILADELPHIA, Francis Brisbane Dick Fonds, 34.30[5]).

 

1.4. Uitgegeven bronnen

 

BAUWENS, P., Inventaire analytique, Brussel, 1996.

 

DE RAM, P., Les quatorze livres sur l’histoire de la ville de Louvain de Jean Molanus, II, 952-955.

 

DE RAM, P., Recueil des ordonnances des pays-bas, règne de Albert et Isabelle, II, 326-339.

 

DE VOCHT, H., Inventaire des archives de l’université de Louvain 1426-1797 aux archives générales du Royaume à Bruxelles, Leuven, 1927.

 

DE VOCHT, H., Inventaire des archives de l’Université de Louvain 1426-1797/Henri De Vocht,, Brussel, 1979.

 

PUT, E., Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. 2: Archief van de secretariaten, Brussel, 1999.

 

REUSENS, E., Matricule de l'Université de Louvain, Brussel, 1903-1980.

 

SOENEN, M., Inventaire analytique des consultes du Conseil des finances (Département du commerce et des douanes, 1715-1794), Brussel, 2001.

 

SOENEN, M., Inventaire analytique des documents relatifs à l'impression et au commerce des livres (1546 - 1702) contenus dans les cartons 1276 à 1280 du conseil privé espagnol, Brussel, 1983.

 

SOENEN, M., Inventaire analytique des documents relatifs à l'impression et au commerce des livres (1546 - 1702) contenus dans les cartons 1276 à 1280 du conseil privé espagnol, Brussel, 1983.

 

VAN HOVE, A., ‘Statuts de l’université de Louvain, antèrieurs à l’année 1459’, Bulletin de la commission royale d’histoire, 76 (1907), 630-631.

 

 

 

 2. WERKEN

 

550 jaar universiteit Leuven, tentoonstellingscatalogus, Leuven, 1976.

 

Autour du jansénisme, Port-Royal et Louvain, Tentoonstellingscatalogus van de Maurits-Sabbebibliotheek, Leuven, 2013.

 

‘De academische drukkerij van de oude universiteit Leuven’, Alumni Leuven, 2 (1985), 24-27.

Jansenistica Lovaniensia : mededelingen van het Centrum voor de Studie van het Jansenisme, 1985- .

 

Lovanium Docet, Leuven, 2014.

 

Nationaal biografisch woordenboek, Brussel, 1964-.

 

Nouvelle biographie Nationale, Brussel, 1988-.

 

ADAM, R., ‘The profession of Printer in the Southern Netherlands before the reformation: considerations on professional religious and state legislations’, in SOEN, V.; VANYSACKER, D. en FRANCOIS, W., Church, censorhip and Reform in the Early Modern Habsburg Netherlands, Leuven/Louvain-La-Neuve, 2017. 13-26.

 

AERTS, E., ‘Les Pays-Bas espagnols et autrichiens in VAN HEESCH, J.; YANTE, J.M. en

LOWAGIE, H. (red.), Monnaies de compte et monnaies réelles. Pays-Bas méridionaux et principauté de Liège au Moyen Âge et aux temps modernes, Association Professeur Marcel Hoc, Louvain-La-Neuve, 2016, 163-200.

 

APPUHN-RADTKE, S., ‘Thesenblatt’, Enzyklopädie der Neuzeit, XIII, Stuttgart/Weimar, 2005, 540-547.

 

APPUHN-RADTKE, S., Das Thesenblatt im Hochbarock : Studien zu einer graphischen Gattung am Beispiel der Werke Bartholomäus Kilians, Weissenhorn, 1988.

 

ARBLASTER, P., ‘Policy and publishing in the Habsburg Netherlands 1585-1690’, in DOOLEY, B. en BARON, S., The politics of Information in Early Modern Europe, 1 (2001), 179-198.

 

ARBOUR, R., ‘Les Femmes et les métiers du livre en France, de 1600 à 1650, in Studies on Montaigne and the Renaissance, 2 (54), Chicago, 1997, 213-214

 

BAELDE, M., ‘De toekenning van drukkersoctrooien door de Geheime Raad in de zestiende eeuw’, De Gulden Passer, 40 (1962), 19-58.

 

BAUDOUIN, F., ‘Een thesisprent ontworpen door Abraham Van Diepenbeeck gegraveerd door Adrien Lommelin’, De Gulden Passer, 52 (1974), 26-43.

 

BAUWENS, P., Inventaire analytique, Brussel, 1996.

 

BEGHEYN, P., ‘Two thesis prints by Matthaeus Aloysius van Hulten (1630-78) of Amsterdam, printed at Douai in 1648 and 1649’, Quaerendo, 26 (1996), 207-212.

 

BLOK, P.J. en MOLHUYSEN, P.C., ‘Bolck Gerardus’, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel IV, Amsterdam, 1918.

 

CEYSSENS, L., ‘Jansenius Cornelius’, Nationaal biografisch woordenboek, IX, Brussel, 1996, 393-417.

 

CEYSSENS, L., ‘Steyaert, Martinus’, Nationaal biografisch woordenboek, VI, Brussel, 2011, 897-910.

 

CEYSSENS, L., Het theologisch denken en het Jansenisme 1640 – 1730, Haarlem, 1979.

 

CLAES, F., ‘De Leuvense drukkersfamilie De Zangere (16e-18e eeuw)’, De Gulden Passer, 70 (1992), 119-121.

 

CLAES, F., ‘Uit welk Tielt kwam de Leuvense drukker Peter de Zangere (1559-1610)?’, de Leiegouw, XXXV (1993), 83-85.

 

CLAES, F., ‘Zangere, Peter de’, Nationaal Biografisch Woordenboek, 15 (1996), 855-856.

 

CLAUDE, J. en NEVEU, B., Elements pour une histoire de la thèse, Parijs, 1993

 

COCKX, E. en HUYBENS, G., ‘De Leuvense prentenatlas, Zeventiende-eeuwse tekeningen uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel’, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring voor Leuven en omgeving, Leuven, 2003.

 

COLLAERT, J., Nova Reperta, New inventions of Modern Times, Haarlem/Antwerpen, rond 1600.

 

COPPENS, C., Leuven in books, books in Leuven: the oldest university of the Low Countries and its library, Leuven, 1999.

 

DE KOOKER, H.W., Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800. Bibliografie van publikaties over particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland, verschenen voor 1991, Utrecht, 1993.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘Cadre(s) gravé(s) : les affiches de thèse dans le decor éphemère de la soutenance académique’ in CORDON, N.; DEGANS, E.; DOULKARIDOU, E. en HEERING, C., Jeux et enjeux du cadre dans les systèmes à l’époque moderne.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘Displaying Gift-Giving: Thesis Prints in the Spanish Netherlands’, in BARTLETT-RAWLINGS, B. en LEBENS, N., Placing Prints. New developments in the Study of Prints, 1400-1800, Leiden/Boston, 2017.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘Disputatio and Dedication Seventeenth-Century Thesis Print in the Southern Low Countries’, De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 2 (2015), 284-306.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘Double meaning of personification in Early Modern Thesis Prints of the Southern Low Countries: Between Noetic and Encomiastic Representation’, in MELION, W.S. en RAMAKERS, B., Personification, embodying meaning and emotion, 433-460.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘La mise en abyme dans les affiches de thèse : paratexte et méta-narration’, in RAUS, T. en TORE, G.M., Sonder l’abyme. Poétiques de la mise en abyme dans les textes et les images, Rennes, 2017.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘Les thèses illustrées dans les Pays-Bas méridionaux à l’époque moderne : enjeux esthétiques, scientifiques et politiques’, GEMCA : papers in progress, 2 (2013), 217-233.

 

DE MÛELENAERE, G., ‘Omnia singularem disputatione conciliabant celebritatem, Les défenses de theses dans les Pays-Bas Espagnols’, in DEKONINCK, R.; DELBEKE, M.; DELFOSSE, A.; VERMEER, K. en HEERING, C., Cultures du spectacle baroque entre Italie et anciens Pays-Bas, 2017.

 

DE MÛELENAERE, G., Displaying Gift-Giving: Thesis Prints in the Spanish Netherlands "Placing Prints: New Developments in the Study of Print, 1400-1800". Joint Annual Renaissance Early Modern Postgraduate Symposium, Courtauld Institute of Art, Londen (12/02/2016 tot 13/02/2016), Conferentieverslag.

 

DE MÛELENAERE, G., Thesis prints in the southern Netherlands in the 17th century. Iconological analysis of the relationships between art science and power, doctoraatsverhandeling, Louvain-La-Neuve, 2017.

 

DE RIDDER-SYMOENS, H. en RUEGG, W., A history of the university in Europe, 4 dln., Cambridge, 1991-2010.

 

DE RIDDER-SYMOENS, H., ‘Bibliografisch overzicht universiteitsgeschiedenis der Nederlanden’, Nieuwsbrief universiteitsgeschiedenis, 1 (1995).

 

DE RIDDER-SYMOENS, H., ‘De praktijk van kennisoverdracht aan de Europese universiteiten voor 1800’, in VANPAEMEL, G; SMEYERS, K.; SMETS, A. en VAN DER

MEIJDEN, D., Ex Cathedra: Leuvense collegedictaten van de 16de tot de 18de eeuw, Leuven, 2012, 7-21.

 

DE ROEVER, N., ‘Boekdrukkers en boekverkoopers’, Oud Holland - Quarterly for Dutch Art History, 2 (1884), 170-205.

 

DE SCHEPPER, S., ‘De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) en de ‘ontdekking’ van de Leuvense drukker Judocus de Paep’, Ex Officina, 25 (2012), 2-3.

 

DELSAERDT, P., Georgius Lipsius, Brussel, 2002.

 

DELSAERDT, P., ‘Boeken, kopers, verkopers. Een relationele databank voor de historische analyse van boekveilingcatalogi’, Bibliotheek- en archiefgids, 70 (1994), 160-170.

 

DELSAERDT, P., ‘Branding the revival of knowledge, Leuven University Press and the Renaissance of Typography, 1759’, Quaerendo, 45 (2015), 273-291.

 

DELSAERDT, P., ‘Distributie en consumptie van boeken in de zeventiende eeuw: de boekhouding van de Leuvense boekverkoper Georgius Lipsius (1608-1682)’, Bijdragen tot de geschiedenis, 81 (1998), 145-160.

 

DELSAERDT, P., ‘Domino ac Patono Meo Clementissimo, Une thèse dédiée au prince de Ligne’, Nouvelle Annales Prince de Ligne, 10, 59-67.

 

DELSAERDT, P., ‘Domino ac patrono meo clementissimo: une thèse dédiée au prince de ligne’, Nouvelles annales prince de ligne, 1996.

 

DELSAERDT, P., ‘Georgius Lipsius’, Nationaal biografisch woordenboek, 16 (2002), 535-539.

 

DELSAERDT, P., ‘Les règlements sur la production et la vente de livres, promulges par l’ancienne université de Louvain : édition critique’, Lias, 17 (1990), 63-89.

 

DELSAERDT, P., ‘Printers and Printing policy at Leuven University, 15th – 18th centuries’, in VAN DELFT, M., New perspectives in book history: contributions from the Low Countries, Zuthpen, 2006, 49-64.

 

DELSAERDT, P., ‘Puteanus acheteur de livres chez Georges Lipsius: un fragment’, Humanistica Lovaniensia, 49 (2000), 231-238.

 

DELSAERDT, P., ‘Reglementering van het boekbedrijf’, Lias, 17 (1990) 63-89.

 

DELSAERDT, P., Catalogus librorum ex domibus mortuariis ... P. Clasenii i.u. doctoris et ... C. Bollii advocati, venalium in publica auctione die Lunae 18 febr. 1636 Lovanii, per Geor. Lipsium. Leuven: Georgius Lipsius, 1636, Brussel, 2008.

 

DELSAERDT, P., Suam quisque Bibliothecam, Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit, 16e-18e eeuw, Leuven, 2001.

 

DE VLIEGER-DEWILDE, K. (red.), Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen, (uitgaven van de Vereniging der Antwerpse bibliofielen Nieuwe reeks, 1), Antwerpen, 2004.

 

DEWALD, J., Europe 1450-1789: Encyclopedia of the Early Modern World, 6 dln., New York, 2004.

 

FREEDMAN, J.S., ‘Disputations in Europe in the early modern period’, Hora est: on dissertations, Leiden, 2005, 30-50.

 

GRAESSE, J.G., Orbis Latinus, 1972.

 

GRIETEN, J., ‘Thesisbladen van de Oude Universiteit’, Ex Officina, 1 (2014), 2-3.

 

HEIREMAN, K., ‘De jonge boekdrukkunst en de Leuvense universiteit’, Bulletin van de Vrienden van de Leuvense universiteitsbibliotheek, 5 (1988), 48-61.

 

HEITJAN, I., ‘Die stellung der buchgewerbebetreibenden in der Stadt Köln und zu ihrer Universität (15e bis 18e Jahrhundert)’, Archiv fur Geschichte des Buchwesens, 11 (1971), 1129-1358.

 

Historische Dissertationen, Vom Einblattdruck zum Pflichtexemplar, Bergisch Gladbach, 1995.

 

JANSSEN, A., Verlichte regeerders en vernieuwingsgezinde professoren: de medische faculteit te Leuven van 1754 tot 1797, uitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 2007.

 

KIRWAN, R., ‘Function in form: single-sheet items and the utility of cheap print in the early modern German University’, in PETTEGREE, A. (red.), Broadsheets, single-sheet publishing in the first age of print, Boston, 2017, 337-354.

 

KWANTES, D., Meesters in medicijnen: prosopografisch onderzoek naar de professoren van de medische faculteit in Leuven in de periode 1425 – 1530, uitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Amsterdam, departement Geschiedenis, 2000.

 

LAMBERTS, E. en ROEGIERS, J., De universiteit te Leuven 1425-1985, Leuven, 1988.

 

LE CLERCQ, L., ‘Drukkersoctrooien in de 17e en 18e eeuw, voor Antwerpen, Brussel, Leuven, etc.’, Tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 20 (1931), 183-192.

 

LECHNER, G.M., Das barocke Thesenblatt: Entstehung, Verbreitung, Wirkung, Göttweig, 1985.

 

LIMBACH, S., ‘Advertising Medical Studies in Sixteenth-Century Basel: Function and Use of Academic Disputations’, Broadsheets, Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, Leiden, 2017, 376-398.

 

LODEWIJCKX, M. en WOUTERS, M., Het Iers college te Leuven, Leuven, 2003.

 

MACHIELS, J., Privilegie, censuur en indexen in de Zuidelijke Nederlanden tot aan het begin van de 18e eeuw, Brussel, 1997.

 

MACLEAN, I., Scholarship, Commerce, Religion, Cambridge, 2012.

 

MEEUS, H., ‘Printing in the shadow of a Metropolis’, in RIAL COSTAS, B., Print culture and Provincial cities in Early Modern Europe: a contribution to the history of Printing and the book trade in small European and Spanish cities, Leiden, 2012, 147-170.

 

MENEGUS, M. en GONZALES, E., Historia de las universidades en Hispanoamérica, Mexico-Stad, 1995.

 

MEYER, V., ‘Catalogue de thèses illustrées in-folio soutenues aux XVIIe et XVIIIe siècles par des bordelais’, Revue française d'histoire du livre, 60 (1991), 201-265.

 

MEYER, V., L’illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVIIe siècle Peintres-graveurs-éditeurs, Parijs, 2002.

 

MEYER, V., Pour la plus grande gloire du roi, Louis XIV en thèses, Rennes, 2017.

 

NIJHOFF, M., AHBH annual bibliography of the history of the printed book and libraries, Den Haag, 1970-.

 

NISSEN, P.J.A., Met stijl en toewijding : de pedel in de geschiedenis van de Nijmeegse universiteit : een essay bij het afscheid van Boudewijn Bouman als pedel van de Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 2005.

 

PETTEGREE, A., Brand Luther: 1517, Printing, and the making of the Reformation, New York, 2015.

 

PETTEGREE, A., Broadsheets, Single-Sheet publishing in the First Age of Print, Leiden, 2017.

 

PROOT, G., ‘Survival Factors of Seventeenth-Century Hand-Press Books Published in the Southern Netherlands’, in FLAVIA, B. en PETTEGREE, A., (red.), Lost books, 160-201.

 

RICE, L., ‘Pomis sua Nomina Servant : The emblematic Thesis Prints of the Roman Seminary’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 70 (2007), 195-246.

 

RIDDERIKHOFF, C.M., ‘Studenten en het universitaire onderwijs’, Varia historica Brabantica, 7 (1978), 3-21.

 

ROEGIERS, J., ‘Archiefbescheiden of bibliotheekmateriaal? Het ‘Fonds De Ram’ in de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief’, in JANSSENS, G.; MARECHAL, G. en SCHEELINGS, F., Door de archivistiek gestrikt, Liber amicorum prof. Dr. Juul Verhelst (Archiefinitiatie(f)), Brussel, 2000, 197-216.

 

ROEGIERS, J., ‘De reglementering van het boekbedrijf aan de oude universiteit Leuven’, Liber Amicorum H.D.L. Vervliet, 75-88.

 

ROEGIERS, J., ‘Het Leuvense artesonderwijs 1426-1797: leerstof en onderwijsmethode’, in

VANPAEMEL, G.; SMEYERS, K.; SMETS, A. en VAN DER MEIJDEN, D., Ex Cathedra: Leuvense collegedictaten van de 16de tot de 18de eeuw, Leuven, 2012, 23-45.

 

ROEGIERS, J., Jansenius en het Jansenisme in de Nederlanden, Catalogus samengest. door J. Roegiers., Leuven, 1979.

 

ROEGIERS, J., ‘Van toen tot nu’, in NELISSEN, M., De stichtingsbul van de Leuvense universiteit, Leuven, 2000, 263-275.

 

ROEGIERS, J., De reglementering van het boekbedrijf aan de oude universiteit Leuven, Kapellen, 1988.

 

ROELANTS, J., Aspecten van de Leuvense economie in de 17e eeuw, de voeding en de dranken, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1979.

 

ROMMELT, S.W., ‘Thesenblatt’, Medien und Kommunikation, in historicum.net. geraadpleegd op 27 september 2017.

 

ROOVERS, R., Aegidius Denique, drukker te Leuven (1684 - 1728) en pedel van de artesfaculteit, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 1988.

 

ROUZET, A., Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975.

 

SCHEMMEL, B., en SEITZ, W. Die Graphischen Thesen- und Promotionsblätter in Bamberg, Wiesbaden, 2001.

 

SMEYERS, M., ‘De Leuvense boekdrukkunst en de Universiteit 1473 - begin 17de eeuw’, Het culturele leven in de Brabantse steden van de 15de tot de 18de eeuw, 1978, 319-357.

 

SMITH, H., ‘Grossly material things’ : women and book production in Early Modern England, Oxford, 2012.

 

STEENO, O., Joannes-Remigius Jacquelart uit Nijvel (1721-1809): professor regius aan de medische faculteit van de oude universiteit Leuven (1745-1790), Leuven, 1997.

 

SZILAS, S.J., ‘Schule, Bildung, Theater’, Archivum Historium Societatis Iesu, 61 (1992), 211-234.

 

TELESKO, W., Barocke Thesenblätter, Linz, 1994.

 

THOMAS, W., Precolumbiaanse en koloniale geschiedenis van Latijns-Amerika, cursus, Katholieke Universiteit Leuven, onderzoekseenheid Geschiedenis, 2016.

 

THOMAS, W., ‘Zuid-Nederlandse drukkers in Spanje en Spaans-Amerika’, Een wereld op papier, Zuid-Nederlandse boeken, prenten en kaarten in het Spaanse en Portugese wereldrijk (16e-18e eeuw), THOMAS, W. en STOLS, E., Leuven/Den Haag, 2009.

 

TORFS, J.A., Geschiedenis van Leuven, van den vroegsten tijd tot op heden, Leuven, 1899.

 

VALERIUS, A., ‘Bibliotheca Belgica, Leuven: Jacobus Zegers, 1643 (eerste uitgave: Leuven: Henrick van Haestens, 1623). Facsimile-uitgave’, Monumenta Humanistica Belgica, deel 5, Nieuwkoop, 1973.

VAN DAELE, D., Gerardus Rivius, drukker te Leuven en pedel van de theologische faculteit (1597-1634), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 1987.

 

VAN DER AA, A.J., Biografisch woordenboek der Nederlanden, Amsterdam, 1878, 490-493.

 

VAN DEN BRANDEN, L., Drukoctrooien door de Raad van Brabant tot 1600, Leuven, 1990.

 

VAN DOORSLAER, H., ‘Une nomenclature d'étudiants en théologie à l'université de Douai de 1615 à 1625 d'après un recueil de Quaestiones theologicae’, Archief- en bibliotheekwezen in België, 49 (1978), 541-572.

 

VAN DRIESSEN, A., Pieter de Clerck en efemeer drukwerk in het zestiende-eeuwse Brugge en Gent, onuitgegeven tweedejaarsoefening, Katholieke Universiteit Leuven Associatie Kortrijk, departement Geschiedenis, 2016.

 

VAN EIJL, E.J.M., ‘De theologische faculteit te Leuven in de XVe en XVI eeuw. Organisatie en opleiding’, Facultas S. Theologiae Lovaniensis 1432-1797. Bijdragen tot haar geschiedenis, 1977, 69-153.

 

VAN EVEN , E., ‘Les imprimeurs Maes’, bibliophile belge, 5 (1848), 381-383.

 

VAN GEHUCHTEN, F., Het recruteringsveld van de Leuvense Universiteit (1616-1700), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 1980.

 

VAN HERWAARDEN, J., De pedel geboekstaafd, Rotterdam, 1999.

 

VAN ROSSEM, S.; PROOT, G. en DELSAERDT, P., ‘De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV): de bibliografie van het zeventiende-eeuwse boek in Vlaanderen’, De Gulden Passer, 81 (2003), 201-217.

 

VANPAEMEL, G.; SMEYERS, K.; SMETS, A. en VAN DER MEIJDEN, D., Ex Cathedra: Leuvense collegedictaten van de 16de tot de 18de eeuw, Leuven, 2012.

 

VERHEYDEN, P., ‘Drukkersoctrooien in de 16e eeuw’, tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 8, (1910), 203-226.

 

VERLINDEN, C., Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, 1965.

 

VERVLIET, H., Overzicht van de geschiedenis der boekdrukkunst in België en voornamelijk te Leuven Outline of the history of the art of printing in Belgium and especially in Louvain Übersicht der Geschichte der Buchdruckerkunst in Belgien und besonders in Löwen Aperçu de l'histoire de l'imprimerie en Belgique et notamment à Louvain, 1967, Leuven.

 

VERVLIET, H., Sixteenth century printing types of the Low Countries, Amsterdam, 1968.

 

VINCENT, A., l’imprimerie à Louvain jusqu’à 1800, Gembloux, 1935.

 

VINCENT, J.B., Essai sur l’histoire de l’imprimerie en Belgique depuis le XVme jusqu’à la fin du XVIII siècle’, 1867, Brussel.

 

WALSBY, M., ‘Cheap print and the academic market: The printing of dissertations in sixteenth-century Louvain’ in PETTEGREE, A., Broadsheets: Single-sheet Publishing in the First Age of Print, Leiden, 2017, 355-375.

 

WALSBY, M., The printed book in Brittany, 1484-1600, Leiden, 2011.

 

WAUTERS, A., Bibliotheken van de Colleges en de pedagogieën aan de Oude Universiteit van Leuven (vijftiende-achttiende eeuw), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, 1989.

 

WYFFELS, H., The printer’s widow in the Southern Low Countries (long 16th – 17th centuries): women between family, business and religion, Gent, 2016.

 

WYFFELS, H., ‘Weduwen-drukkers in 16e-eeuws Antwerpen. Samengebracht in een biobibliografisch repertorium’, De Gulden Passer, 2 (95), 231-260.

 

 

3. WEBSITES

‘Theses universitatis Lovaniensis 1500-1850’, Limo KuLeuven, 2018 (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fct…). Geraadpleegd op 15 maart 2018.

BnF catalogue général, 2018 (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33570635d.public). Geraadpleegd op 8 maart 2018).

 

Orbis Latinus online, 2000 (http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html). Geraadpleegd op 12 maart 2018.

 

Rijksarchief in België, ons collectief geheugen: Het Rijksarchief te Leuven, 2018 (http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=onze-leeszalen&d=…). Geraadpleegd op 15 maart 2018.

 

[1] H., DE VOCHT, Inventaire des archives de l’Université de Louvain 1426-1797/Henri De Vocht, Leuven.

[2] De thesisbladen zelf zijn chronologisch geordend.

Universiteit of Hogeschool
Master in Arts Geschiedenis
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Professor Violet Soen
Kernwoorden
Share this on: