Transparantie van banken na de financiële crisis.

Simon
Derdelinckx
 • Eva
  Malysse

1. Inleiding

Tijdens deze masterproef wordt een onderzoek gedaan naar bank opacity in de jaren 2010 tot 2016. Bank opacity of bank ondoorzichtigheid is een situatie waarin er asymmetrische informatie bestaat tussen insiders en outsiders van banken. Dit onderzoek wil nagaan of dankzij het ontstaan van stresstesten in Europa, het niveau van bank opacity is gedaald. Stresstesten worden gebruikt om de weerstand van financiële instellingen in ernstige, ongunstige, maar realistische scenario’s te testen (Henry & Kok, 2013). De eerste stresstest voor Europese banken is uitgevoerd in 2009, vervolgens waren er nog stresstesten in 2010, 2011, 2014 en 2016. Net na de bekendmaking van stresstestresultaten is bank opacity verminderd (Petrella & Resti, 2013; Morgan, Peristiani, & Savino, 2014). Maar blijft dit lagere niveau ook aanhouden op langere termijn na een stresstest en is er ten tweede een daling in het niveau van bank opacity waarneembaar?

Deze thesis gaat deze vragen onderzoeken in de tijdsperiode van de stresstesten van 2010, 2011 en 2014 aan de hand van twee variabelen. Ten eerste worden de ratings van 25 Europese banken onderzocht, waarbij op zoek gegaan wordt naar verschillen in de ratings tussen Standard & Poor’s en Moody’s. Deze split ratings zijn een proxy voor bank opacity (Morgan, 2002; Iannotta, 2006). Ten tweede wordt er gekeken naar kredietrating downgrades in twee perioden na de bekendmaking van de resultaten van de stresstest.

2. Hypothesen

Door de literatuur kritisch te benaderen wordt verwacht dat bank opacity op lange termijn gedaald is en er dus minder split ratings zijn. Dit resulteert in de eerste hypothese:

Hypothese 1: Doorheen de jaren is het niveau van bank opacity gedaald. Dit vertaalt zich in procentueel minder split ratings bij Europese banken vanaf de stresstest van 2010 tot en met deze van 2014, aangezien splitratings een duidelijke aanwijzing zijn van bank opacity.

In de tweede onderzoeksfase zal een kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd aan de hand van een event studie. Deze event studie moet uitwijzen of het abnormale rendement bij een downgrade significant verschillend is van nul. Indien dit het geval zou zijn, betekent dit dat er nog informatie voortkomt uit de downgrade die nog niet geweten was in de markt. In deze situatie is er duidelijk nog sprake van bank opacity.

Hypothese 2: Doorheen de jaren blijkt dat downgrades in de periode volgend op een stresstest zorgen voor kleinere CAR. Dit houdt in dat er bij elke downgrade nog altijd informatie wordt vrijgegeven en dus nog steeds bank opacity is, maar dat deze toch lager is dan vroeger.

3. Onderzoek

We beginnen ons onderzoek door eerst beschrijvend de split ratings van banken in kaart te brengen, met de bedoeling om zo een eerste indicatie van bank opacity te krijgen. Het verschil in ratings wordt bekeken 3 maand voor en 3 maanden na de bekendmaking van de resultaten van de stresstesten. Vervolgens bekijken we deze ook 6 maanden na de bekendmaking van de stresstestresultaten. De steekproef bestaat enerzijds uit 25 banken voor de stresstesten 2010 en 2011, anderzijds uit 24 banken voor de overige stresstest van 2014.

Tabel 1: Split ratings tussen 3 maanden voor, 3 en 6 maanden na de resultaatbekendmaking van de stresstesten van 2010, 2011 en 2014

STRESSTEST 2010

STRESSTEST 2011

STRESSTEST 2014

3m voor

3m na

6m na

Voor

3m na

6m na

3m voor

3m na

6m na

AANTAL BANKEN MET EEN SPLIT RATING

23

23

22

21

17

16

13

15

16

AANTAL BANKEN IN STEEKPROEF

26

26

26

26

26

26

25

25

25

% SPLIT RATINGS

88%

88 %

85 %

81%

65 %

62%

52%

60 %

64 %

SPLIT RATINGS >1 NOTCH

48%

43 %

45 %

24%

18 %

44%

31%

20 %

19 %

Grafiek 1: Gemiddelde AR - Periode 1

5 .0% 4 .5% 4 .0% 3 .5% 3 .0% 2 .5% 2 .0% 1 .5% 1 .0% 0 .5%

Gemiddelde AR Periode 1

0.0%-15-14-13-12-11-10-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 - 0. 5%

 • -  1. 0%

 • -  1. 5%

 • -  2. 0%

 • -  2. 5%

 • -  3. 0%

 • -  3. 5%

 • -  4. 0%

Dagen t.o.v. het event

Tabel 1: Gemiddelde CAR - Periode 1

EW (-15,15)

EW (0,1)

GEMIDDELDE CAR

-5,2919%

-2,6187%

T-TEST

-2,5538

-4,9753

Grafiek 2: Gemiddelde AR - Periode 2

Gemiddelde AR

5 .0% 4 .5% 4 .0% 3 .5% 3 .0% 2 .5% 2 .0% 1 .5% 1 .0% 0 .5%

Gemiddelde AR Periode 2

0.0% -15-14-13-12-11-10-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 - 0. 5%

 • -  1. 0%

 • -  1. 5%

 • -  2. 0%

 • -  2. 5%

 • -  3. 0%

 • -  3. 5%

 • -  4. 0%

Dagen t.o.v. event

Daaropvolgend is het gemiddelde CAR in periode 2, met event window (0,1) niet significant. Voor event window (-15,15) is de absolute waarde 3,58. Dit is groter dan 1,96 dus de nulhypothese wordt verworpen. Het gemiddelde CAR van -8,01% is significant. Wanneer men vergelijkt met de neutrale periode, dat een gemiddelde CAR van -4,15% had, is het cumulatieve abnormale rendement negatiever.

Tabel 2: Gemiddelde CAR - Periode 2

Deze resultaten van periode 2 zijn tegenstrijdig met onze verwachtingen. Voornamelijk omdat het gemiddelde CAR voor event window (0,1) niet significant is. A priori werd verwacht dat de rendementen minder negatief gingen zijn in vergelijking met de neutrale periode. En dat hieruit volgt dat banken minder opaque zijn.

4. Conclusie

EW (-15,15)

EW (0,1)

GEMIDDELDE CAR

-8,0100%

-0,5961%

T-TEST

-3,5773

-1,0481

Gemiddelde AR

De eerste hypothese gebruikt als variabele split ratings. Dit is een verschil in ratings gegeven door CRAs. Split ratings zijn een proxy voor bank opacity (Morgan, 2002; Iannotta, 2006). In dit onderzoek kunnen we concluderen dat de eerste hypothese wordt bevestigd. Er is een procentuele daling te zien in split ratings, maar er is terug een lichte stijging in 2014. Het niveau van split ratings verminderde van 88% naar 60% 3 maanden na de bekendmaking van de stresstestresultaten en naar 64% 6 maanden erna. De split ratings bij de steekproef van Europese banken zijn dus gedaald. Dit zou kunnen betekenen dat bank opacity ook is verminderd. Door de lichte stijging in 2014, adviseren we dat verder onderzoek nodig is.

De tweede hypothese werd getoetst aan de hand van een event studie. Het aandelenrendement bij een downgrade in de periode na de bekendmaking van stresstestresultaten werd onderzocht. We keken eerst naar de AR, hierbij werden veel niet- significante resultaten gevonden, waardoor een conclusie moeilijk kon worden genomen. Vervolgens keken we naar het gemiddelde CAR over de banken en tijd heen. Hierbij werd er vergeleken met een neutrale periode van 2007 tot 2010. Bij event window (0,1) zagen we het gemiddelde CAR minder negatief worden. Een minder negatieve CAR wijst op een daling in bank opacity. Dit bevestigde onze verwachtingen alsook hypothese twee.

Bibliografie

Basel Committee on banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework. Bank For International Settlements.

 

Beck, T., Degryse, H., & Kneer, C. (2014). Is more finance better? Disentangling intermediation and size effects of financial systems. Journal of Financial Stability, 10, 50-64.

 

Berger, A.N., & Davies S.M. (1998). The Information Content of Bank Examinations. Journal of Financial Services Research, 14(2), 117-144.

 

BIS. (z.d.). Basel III: international regulatory framework for banks. Geraadpleegd via https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

 

BIS. (z.d.). Long-term Rating Scales Comparison. Geraadpleegd via https://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm

 

Bischof, J., & Daske, H. (2013). Mandatory Disclosure, Voluntary Disclosure, and Stock Market

Liquidity: Evidence from the EU Bank Stress Tests. Journal of Accounting Research, 51(5), 997- 1029.

 

Blau, B.M., Brough T.J., & Griffith, T.G. (2017). Bank opacity and the efficiency of stock prices. Journal of banking and Finance, 76, 32-47.

 

Campbell, J.Y, Lo, A.W., & MacKinlay, A.C. (1997). The econometrics of financial markets, Princeton University Press.

 

Committee of European Banking Supervisors. (2009). CEBS's press release on the

results of the EU-wide stress testingen exercise.

 

Committee of European Banking Supervisors. (2010). CEBS Guidelines on Stress Testing. Geraadpleegd via https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/ST_Guidelines.pdf

 

Committee of European Banking Supervisors. (2010). CEBS's statement on key features of the extended EU-wide stress test. Geraadpleegd via https://www.eba.europa.eu/documents/10180/15977/ST_followupPR.pdf

 

Dedobbeleer, K. (2010). Moody's zette druk voor rooskleurige ratings. Geraadpleegd via https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/Moody-…

 

Dandapani,K. & Lawrence, E.R. (2007). Examining Split Bond Ratings: Effect of Rating Scale. Quarterly Journal of Business and Economics, 46(2), 65-82. 

 

Diamond, D.W., & Dybvig, P.H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. The Journal of Political Economy, 91(3), 401-419.

 

Dudley, W.C. (2009). Financial Market Turmoil: The Federal Reserve And The Challenges Ahead. Geraadpleegd via https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2009/dud090306

 

Ellahie, A. (2013). Capital Market Consequences of EU Bank Stress Tests. London Business School.

 

European Banking Authority. (z.d.) EU-wide stress testing. Geraadpleegd via http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing

 

European Banking Authority. (2011). European Banking Authority 2011 EU-Wide Stress Test

Aggregate Report. Geraadpleegd via https://www.eba.europa.eu/documents/10180/15935/EBA_ST_2011_Summary_Rep…

 

European Banking Authority. (2014). Results of 2014 EU-wide stress test. Geraadpleegd via https://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/2014+EU-wide+ST-aggreg…

 

European Banking Authority. (2015). Draft Guidelines on stress testing and supervisory stress

testing. Consultation Paper.

 

European Banking Authority. (2016). 2016 EU-wide Stress Tests Results. Geraadpleegd via http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1532819/2016-EU-wide-stress-te…

 

European Banking Authority. (2018). EU-wide stress testing 2018. Geraadpleegd via http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/…

 

European Central Bank. (2016). Press release: Stress test shows improved resilience of euro area banking system. Geraadpleegd via https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2016/html/sr1607…

 

European Commission. (z.d.). Investment services and regulated markets – Markets in financial instruments directive (MiFID). Geraadpleegd via https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/fin…

 

European Parliament. (2017). The resolution of Banco Popular. Geraadpleegd via http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602093/IPOL_BRI(…

 

European Securities and Markets Authority. (2017). Report on CRA Market Share Calculation. Geraadpleegd via https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-5-209_-_c…

 

European Systematic Risk Board. (2014). EBA/SSM stress test: The macroeconomic

adverse scenario. Geraadpleegd via https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/140430_Adverse-scenar…

 

Fatnassi, I., Ftitti, Z., & Hasnaoui, H. (2014). Stock market reaction to sovereign credit rating changes: Evidence from four European Countries. Journal of Applied Business Research, 30(3), 953-958.

 

Federal Reserve Bank of New York. (2011). Valuing the Treasury’s Capital Assistance Program. Management Sciences, 57(7), 1195-2111.

 

Fernandes, M., Igan, D., & Pinheiro, M. (2015). March Madness in Wall street: (What) Does the

market learn from Stress Tests? (Working paper/15/271). Geraadpleegd via International Monetary Fund website: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15271.pdf

 

Fieberg, C., Marten Körner, F.K., Prokop, J., Varmaz, A. (2015). Big is beautiful: the information content of bank rating changes. The Journal of Risk Finance, 16(3), 233-252.

 

Flannery, M.J., Kwan S.H., & Nimalendran, M. (2013). The 2007-2009 financial crisis and bank opaqueness. Journal of Financial Intermediation, 22(1), 55-84.

 

Frog, C.A. (2007). Credit Rating Agencies in Capital Markets: A Review of Research Evidence on Selected Criticisms of the Agencies. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22 (3), 469-492.

 

Goldstein, I., & Sapra, H. (2014). Should Banks’ Stress Test Results be Disclosed? An Analysis of the Costs and Benefits. Foundations and Trends in Finance, 8(1), 1-54.

 

Goldstein, M. (2014). Bank Stress Tests and Financial Stability: Lessons from the 2009-14 US- and EU-Wide Tests for Asian Emerging Economies. Petersons Institute for International Economics.

 

Haggard, S.K., & Howe, J.S. (2012). Are Banks Opaque?. International Review of Accounting, Banking, and Finance, 4, 51-72.

 

Hakkarainen, P. (2017). Financial Integration, Competition, and Efficiency. Geraadpleegd via https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2018/html/…;

 

Henry, J., & Kok, C. (2013). A macro stress testing framework for assessing systematic

risks in the banking sector (Occasional paper series nr. 152). Geraadpleegd via

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp152.pdf

 

Hirtle, B., & Lehnert, A. (2014). Supervisory Stress Tests. Federal Reserve Bank of New York.  Geraadpleegd via https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr…

 

Hull, J.C. (2018). Options, Futures, and Other Derivatives (9th ed). Essex: Pearson Education Limited.

 

Iannotta, G. (2006). Testing for Opaqueness in the European Banking Industry: Evidence from Bond Credit Ratings. Journal of Financial Services Research, 30(3), 287-309.

 

FDIC (z.d.). Risk Management Manual of Examination Policies: Capital. Geraadpleegd via https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section2-1.pdf

 

Jiang, L., Levine, R., & Lin, C. (2016). Competition and Bank Opacity. The Review of Financial Studies, 29(7), 1911-1942.  

 

Jin, L., & Myers, S.C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257-292.

 

Jordan, J.S., Peek. J., & Rosengren, E.S. (2000). The Market Reaction to the Disclosure of Supervisory Actions: Implications for Bank Transparency. Journal of Financial Intermediation, 9(3), 298-319.

 

Jungherr, J. (2016). Bank Opacity and Financial Crises (ADEMU Working Paper 2016/002). Geraadpleegd via Institu d’Analisi Economica, MOVE and Barcelona GSE website: https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/26003/Ademu-WP-002-20…

 

Kwan, S.H., & Carleton, W.T. (2010). Financial Contracting and the Choice between Private Placement and Publicly Offered Bonds (Working paper 2004-20) Geraadpleegd via Federal Reserve Bank of San Francisco website: https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp04-20bk.pdf

 

Liu, D.P., & Shao, Y. (2011). Opacity, Credit Default Swap, and Financial Crisis (CFA Society of Arkansas Meeting). Geraadpleegd via https://www.cfasociety.org/arkansas/SiteCollectionDocuments/Opacity,_CD…

 

Livingston, M., Naranjo, A., & Zhou, L. (2007). Asset Opaqueness and Split Bond Ratings. Financial Management, 36(3), 49-62.

 

MacKinlay, C.A. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.

 

Magnus, M., & Duvillet-Margerit, A. (2016). Bank stress testing: Stock taking and

challenges. Geraadpleegd via http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587358/IPOL_BRI(…

 

Morgan, D.P. (2002). Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry. American Economic Review, 92(4), 874-888.

 

Morgan, D.P., Peristiani, S., & Savino, V. (2014). The Information Value of the Stress Test. Journal of Money, Credit and Banking, 46(7), 1480-1499.

 

Peristiani, S., Morgan, D.P., & Savino, V. (2010). The Information Value of the Stress Test and

Bank Opacity. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 460, 1-37.

 

Petrella, G., & Resti, A. (2013). Supervisors as information producers: Do stress tests reduces bank opaqueness?. Journal of Banking & Finance, 37(12), 5406-5420.

 

Ramakrishnan, S., & Scipio, P. (2016). Big three in credit ratings still dominate business. Geraadpleegd via https://www.reuters.com/article/uscorpbonds-ratings/big-three-in-credit…

 

Thomson Reuters. (z.d.). Conduct Risk. Geraadpleegd via https://risk.thomsonreuters.com/en/risk-solutions/conduct-risk.html

 

Van Laere, E., Vantieghem, J., Baesens, B. (2012). The Difference between Moody’s and S&P bank ratings: Is discretion in the rating process causing a split?

 

Van Laere, E., Duan, J-C. (2012). A public good approach to credit ratings – From concept to reality. Journal of Banking & Finance, 36 (12), 3239-3247.

 

 

 

 

 

 

Download scriptie (1.07 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Jessie Vantieghem