Media-induced SLA of digitale taalverwerving

Quentin
Decourcelle

Iedereen gaat akkoord met het feit dat het tegenwoordig veel gemakkelijker is om rond de wereld te reizen of om met mensen aan de andere kant van de wereld te communiceren dan twintig jaar geleden. Als gevolg van die globalisering zijn volwassenen, maar ook kinderen, steeds meer in contact met vreemde talen op de computer, op tv of op de radio. Bijvoorbeeld gebeurt het vaak dat kinderen die tien tot twaalf jaar oud zijn gebruik maken van tablets of computers. Die kinderen gebruiken die digitale media niet alleen in hun moedertaal maar ook in andere talen zoals de wereldtaal Engels. De vraag is dan of het gebruik van digitale media een positief invloed heeft op het verwerven van het Engels van Belgische tieners.

Media-induced Second Language Acquisition (SLA), wat betekent dat?

Media-induced SLA verwijst naar het leren van een vreemde taal door een regelmatig gebruik van T2 (digitale) media en wordt onder ander gekenmerkt door positief ingesteld zijn t.o.v. vreemde taalsprekers en hun cultuur en een hoge motivatie om die vreemde taal te leren. Tot heden bestaat er weinig onderzoek over dat thema. Daarom onderzocht ik mogelijke factoren die het verwerven van T2 Engels beïnvloeden met bijzonder aandacht voor digitale bronnen zoals naar Tv-kijken, op de computer gamen, enz.  

Welke digitale bronnen zorgen voor T2 verwerving?

Het onderzoek nam plaats zowel in Vlaanderen als in Wallonië. In totaal waren er 264 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar betrokken bij het onderzoek. Het is belangrijk om te vermelden dat die kinderen nooit lessen Engelse hadden gevolgd. Het was heel verrassend om te merken dat al de kinderen reeds een basische kennis van het Engels hadden verworven. Ik heb onder ander gebruik gemaakt van een vragenlijst om na te gaan hoe die kinderen hun Engelse taalvaardigheid hadden verworven.  Die vragenlijst toonde aan dat de kinderen Engels hadden verworven door het gebruik van Engelstalige media zoals naar Amerikaanse soaps kijken of gamen. Meeste Vlaamse tieners kijken bijvoorbeeld regelmatig naar Engelstalige Tv-programma’s zoals The Simpsons.

Wat weten die kinderen al over de Engelse grammatica?

Om die vraag te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van een taalvaardigheidstest die peilde naar zes belangrijke onderwerpen uit de Engelse grammatica. Het eerste onderwerp was basis woordvolgorde (e.g. The boy eats an apple). Het tweede onderwerp dat gepeild was, was de negatie (e.g. I do not walk). Het derde onderwerp was wh- vragen zoals “Why do you drink coke?”. Het vierde onderwerp was de simple present die vergeleken kan worden met het O.T.T. in het Nederlands. Voor dat onderwerp waren al de zinnen in de 3de persoonsvorm enkelvoud (e.g. She eats an apple) vervoegd. Die derde persoonsvorm is vaak moeilijk om te leren voor Nederlands- en Franstaligen. Uit de verschillende statistische analyses blijkt dat de kinderen een heel goeie kennis hanteren van het meervoud en de woordvolgorde in het Engels. Ze behaalden scores hoger dan 80% voor beide onderwerpen. In tegenstelling, de tieners hadden weinig kennis over de 3de persoonsvorm -s en haalden nog geen 50% voor dat onderwerp op de taalvaardigheidstest. Wat de overblijvende onderwerpen betreft waren de resultaten dichtbij de gemiddelde 50%.

Wallonië en Vlaanderen gelijk t.o.v. Engelse media input?

In het onderzoek wordt niet alleen de casus van de Vlaamse jeugd behandeld maar er wordt ook aandacht gevestigd voor hun Waalse tegenhangers. Uit het onderzoek is het heel duidelijk dat Waalse kinderen minder kansen krijgen om Engelstalig (digitale) media te gebruiken. Het feit dat Wallonië en Vlaanderen een verschillend taalbeleid hanteren kan een eerste mogelijke verklaring zijn. Bijvoorbeeld, tv-programma’s zijn in vele gevallen gedubd in Wallonië wat minder het geval is in Vlaanderen. Een tweede mogelijke verklaring is dat het Frans meer gebruikt wordt rond de wereld en wordt daardoor beschouwt als een wereldtaal net als het Engels. Het druk ligt dus minder hoog bij Waalse kinderen om het Engels vroeg te leren aangezien dat ze hun moedertaal in vele gevallen kunnen gebruiken (b.v. bij het reizen, gamen, Tv-kijken, enz.). Met andere woorden hebben Waalse kinderen die behoefte niet om Engels te leren voordat ze formele lessen Engels volgen. Uit de vragenlijst blijkt het toch dat Waalse kinderen het Engels aantrekkelijk vinden maar het blijkt verder dat de Waalse jeugd gemiddeld minder gebruik maakt van Engelstalige media dan hun Vlaamse tegenhangers.

Wie scoort het hoogst op de taalvaardigheidstest?

Het onderzoek toont aan dat Vlaamse kinderen gemiddeld hoger scoren op de taaltest dan hun Waalse tegenhangers. De Vlaamse kinderen behaalden hogere scores voor de zes verschillende grammaticale onderwerpen (cf. tabel 1). Dit verschil kan onder ander verklaard worden door het feit dat Vlaamse kinderen regelmatig naar Engelstalig Tv-kijken. Bovendien schatten de Vlaamse kinderen hun niveau Engels hoog in terwijl Waalse kinderen meer twijfelachtig zijn over hun kennis van het Engels. Die hogere zelfbeoordeling heeft als gevolg dat hun zelfvertrouwen ook hoger ligt wat samenhangt met betere resultaten op de taalvaardigheidstest.

 

Tabel 1 Gemiddelde scores op de taaltest

Is media-induced SLA de toekomst?

Uit het onderzoek blijkt het dat het media-induced SLA beïnvloed wordt door vier mogelijke factoren: een regelmatig media gebruik in de vreemde taal, een positieve attitude t.o.v. de vreemde taalsprekers en hun cultuur, een hoge motivatie om die vreemde taal te leren en een positieve zelfbeoordeling van T2 taalvaardigheid. Tot slot blijkt het dat Vlaamse kinderen meer kansen hebben om Engels dankzij de media te leren dan hun Waalse tegenhangers wat tot gevolg heeft dat hun voorkennis van het Engels ook hoger ligt wanneer ze aan de lessen Engels beginnen in het secundair onderwijs.

Bibliografie

Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K. (2008). The Robustness of Aptitude Effects in Near-native  Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 30(4), 481-509.

Anderson, R. W. (1983). Transfer to Somewhere. In Gass, S. & Selinker, L. (eds.), Language Learning, 177-201. Rowley, MA: Newbury House.

Anderson, R. W. (1984). The One to One Principle of Interlanguage Construction. Language Learning, 34(4), 77-95.

Bailey, N., Madden, C., & Krashen, S. (1974). Is There a Natural Sequence in Adult Second Language Learning? Language Learning, 24(2), 235-243.

Berninger, V.W., Nielsen, K.H., Abbott, R.D., Wijsman, E. & Raskind, W. (2008). Gender Differences in Severity of Writing and Reading Disabilities. Journal of School Psychology, 46(2), 151-172.

Berns, M., De bot, K. & Hasebrink, U. (eds.). (2007). In the Presence of English: Media and European Youth. New York, NY: Springer. 

Bialystok, E. (1994). Analysis and Control in the Development of Second Language Proficiency. Studies in second language acquisition, 16(2), 157-168.

Birch, D., & Veroff, J. (1966). Motivation: A study of Action. Belmont, CA: Brooks Cole Publishing Company.

Bourdieu, P. (1977). The Economics of Linguistic Exchanges. Information (International Social Science Council), 16(6), 645-668.

Bright, J. & McGregor, G. (1970). Teaching English as a Second Language: Theory and Techniques for the Secondary Stage. London: Longman.

Brown, R. (1973). A First Language. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cancino, H., Rosansky, E., & Schumann, J. H. (1978). The Acquisition of English Negatives and Interrogatives by Native Spanish Speakers. In E. Hatch (ed.), Second Language        Acquisition: A Book of Readings, 207-230. Rowley, MA: Newbury House.

Chomsky, Noam. (1986). Knowledge of language: its nature, origin, and use. Westport, CT:Praeger.

Collins, L. (2002). The Roles of L1 Influence and Lexical Aspect in the Acquisition of Temporal Morphology. Language Learning, 52(1), 43-94.

Collins, L. (2004). The Particulars on Universals: A Comparison of the Acquisition of Tense  Aspect Morphology among Japanese- and French-speaking Learners of English. Canadian Modern Language Review, 61, 251-274.

Corder, S. P. (1971). Idiosyncratic Dialects and Error Analysis. International Review of Applied Linguistics, 9, 149-159.

Decourcelle, Q. (2017). Incidental English Acquisition by Belgian Pupils in the First Grade of Secondary School. In Buysschaert, J. Taalkunde Gesprokkeld: een Coproductie van Studia Germanica Gandensia (Libri) en Spieghel Historiael, het jaarboek van de Bond van Gentse Germanisten, 7-50. Gent: Skribis.

De Villiers, P. A. & de Villiers, J.G. (1973). A Cross-sectional Study of the Development of Grammatical Morphemes in Child Speech. Journal of Psycholinguistics Research, 2(3), 267-278.

Dewaele, J.-M. (2005a). Sociodemographic, Psychological and Politico-cultural Correlates in   Flemish Students’ Attitudes Towards French and English. Journal of Multilingual and        Multicultural Development, 26(2), 118–137.

Dewaele, J.-M. (2009). Individual Differences in Second Language Acquisition. The New Handbook of Second Language Acquisition, 2, 623-646.

Dörnyei, Z. (2014). The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. London: Routledge.

Dulay, H. C. & Burt, M. K. (1973). Should we Teach Children Syntax? Language Learning, 23(2), 245-258.

Dulay, H. C., & Burt, M. K. (1974). Natural Sequences in Child Second Language Acquisition. Language Learning, 24(1), 37–53.

Duyck, M. (2013). The Acquisition of English Productive and Receptive Vocabulary of Walloon Secondary School Children Prior to English Instruction. MA dissertation: Ghent  University.

Eckman, F. R. (2012). Second Language Phonology. In Susan, M. & Mackey, A. (eds.), The Routledge Handbook of Second Language Acquisition, 91-105. London and New York:  Routledge.

Ellis, N. (2012). Frequency-based accounts of second language acquisition. In Susan, M. & Mackey, A. (eds.), The Routledge Handbook of Second Language Acquisition, 91-105. London and New York: Routledge.

Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. (2005). Measuring Implicit and Explicit Knowledge of a Second Language: A Psychometric Study. Studies in Second Language Acquisition, 27(2), 141-172.

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, 3rd edn. London: Sage.

Flynn, S., Foley, C., & Vinnitskaya, I. (2004). The Cumulative-enhancement Model for Language Acquisition: Comparing Adult’s and Children’s Patterns of Development if First, Second and Third Language Acquisition of Relative Clauses. International  Journal of Multilingualism, 1(1), 3-16.

Gass, S., & Selinker, L. (2008). Second Language Acquisition: An Introductory Course, 3rd edn. New York: Routledge.

Gass, S., & Mackey, A. (2012). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. New York: Routledge.

Gatbonton, E., & Trofimovich, P. (2008). The Ethnic Group Affiliation and L2 Proficiency Link: Empirical Evidence. Language Awareness, 17(3), 229-248.

Gatbonton, E., Trofimovich, P., & Segalowitz, N. (2011). Ethnic Group Affiliation and Patterns of Development of a Phonological Variable. The Modern Language Journal, 95(2), 188-204.

Ginsburgh, V. & Weber, S. (2006). La Dynamique des Langues en Belgique. In: Regards Economiques, 42(1), 1-10.

Houthuys, S. (2011). The Differences between Flemish Pupils Acquiring English and Walloon Pupils Acquiring English before the Input of Formal Instruction. Ghent. MA     dissertation: Ghent University.  

Hyltenstam, K. (1977). Implicational Patterns in Interlanguage Syntax Variation. Language Learning, 27(2), 383-411.

Keenan, E., & Comrie, B. (1977). Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar. Linguistic Inquiry, 8(1), 63-99.

Kellerman, E. (1979). The Problem with Difficulty. Interlanguage Studies Bulletin, 4(1), 27-48.

Klein, E. (1995). Second versus Third Language Acquisition: Is there a Difference? Language Learning, 45(3), 419-465.

Klein, W. (1986). Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Klein, W. & Purdue, C. (1997). The Basic Variety (or: Couldn’t Natural Languages be Much  Simpler?). Second Language Research, 13(4), 301-347.

Koolstra, C. M., & Beentjes, J. W. (1999). Children's Vocabulary Acquisition in a Foreign Language through Watching Subtitled Television Programs at Home. Educational    Technology Research and Development, 47(1), 51-60.

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon.

Krashen, S., Butler, J., Birnbaum, R., & Robertson, J. (1978). Two Studies in Language Acquisition and Language Learning. ITL: Review of Applied Linguistics, 39(40), 73-92.

Lado, R. (1957). Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Teachers. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan.

Larsen-Freeman, D. (1975). The Acquisition of Grammatical Morphemes by Adult ESL Students. TESOL Quarterly, 9(4), 409–419.

Larsen-Freeman, D. (1976). An Explanation for the Morpheme Acquisition Order of Second Language Learners. Language Learning, 26(1), 125–134.

Lenneberg, E.- H. (1967). The Biological Foundations of Language. Hospital Practice, 2(12),  59-67.

Long, M. H., & Sato, C. J. (1984). Methodological Issues in Interlanguage Studies: An  Interactionist Perspective. In Davies, A., Criper, C. & Howatt, A. (eds.), Interlanguage, 253-279. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Luk, Z. P. & Shirai, Y. (2009). Is the Acquisition Order of Grammatical Morpheme Impervious     to L1 Knowledge? Evidence from the Acquisition of Plural -s, Articles, and Possessive‘s. Language Learning, 59(4), 721-754.

Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being. Princeton, NJ: Van Nostrand.

Mettewie, L. & Janssens, R. (2007). Language Use and Language Attitudes in Brussels. In Lasagabaster, D. & Huguet, A. (eds.), Multilingualism in European Bilingual Contexts: Language Use and Attitudes. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Mitchell, R., Myles, F. & Marsden, E. (2013). Second Language Learning Theories. London: Routledge.

Odlin, T. (2003). Cross-linguistic Influence. In Doughty, C.J. & Long, M. H. (eds), Handbook of Second Language Acquisition, 436-486. Malden, MA: Blackwell.

Odlin, T. & Jarvis, S. (2004). Same Source, Different Outcomes: A Study of Swedish Influence on the Acquisition of English in Finland. International Journal of Multilingualism,1(2), 123-140.

Ortega, L. (2009). Understanding Second Language Acquisition. New York, NY: Routledge.

Piechurska-Kuciel, E. (2011). A Study of Gender-related Levels of Processing Anxieties over Three Years of Secondary Grammar School Instruction. In Arabski, J. & Wojtaszek, A. (eds.), Individual learner differences in SLA. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Pienemann, M., Johnston, M. & Brindley, G. (1988). Constructing an Acquisition-based Procedure for Second Language Assessment. Studies in Second Language Acquisition, 10(2), 217-243.

Piske, T., & Young-Scholten, M. (Eds.). (2008). Input Matters in SLA. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Piller, I. (2002). Bilingual Couples Talk: The Discursive Construction of Hybridity. Amsterdam: Benjamins.

Ravem, R. (1968). Language Acquisition in a Second Language Environment. International  Review of Applied Linguistics, 6(1-4), 175-185.

Rebuschat, P. & J. N. Williams. (2011). Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Acquisition. Applied Psycholinguistics, 33(4), 829-856.

Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (2013). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. London: Routledge.

Ringbom, H. (1987). The Role of the First Language in Foreign Language Learning. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Ringbom, H. (2007). Cross-Linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Saville-Troike, M. (2012). Introducing Second Language Acquisition, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Sampasivam, S. & Clément, R. (2014). The Dynamics of Second Language Confidence. In Mercer, S. & Williams, M. (eds.), Multiple Perspectives on the Self in SLA. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Schmidt, R. (2010). Attention, Awareness, and Individual Differences in Language Learning. In Chan, W. M., Chi, S., Cin, K. N., Istanto, J., Nagami, M., Sew, J. W., Suthiwan, T.   & Walker, I., Proceedings of CLaSIC 2010, Singapore, December 2-4 (721-737). Singapore: National University of Singapore, Centre for Language Studies.

Selinker, L. (1972). Interlanguage. International Review of Applied Linguistics, 10(1-4), 209-231.

Selinker, L., and Baumgartner-Cohen, B. (1995). Multiple Language Acquisition: Damn it, Why can’t I Keep These Two Languages Apart? In Ben-Soussan, M. & Berman, I. (eds.),  Language Culture and Curriculum (special issue), 8(2), 1–7.

Schachter, J. (1974). An Error in Error Analysis. Language Learning, 24(2), 205-214.

Singleton, D. (1987). Mother and Other Tongue Influence on Learner French: A Case-study.  Studies in Second Language Acquisition, 9(3), 327-345.

Skehan, P. (1989). Individual Differences in Second-Language Learning. London: Edward Arnold.

Slobin, D. I. (1973). From “Thought and Language” to “Thinking for Speaking”. In Gumperz, J. J. & Levinson, S. C. (eds.), Rethinking Linguistic Relativity, 70-96. Cambridge: Cambridge University Press. 

Van Herreweghe, M. (2015). English L2 Lexical Acquisition by Children prior to Instruction. (PowerPoint slides)

VanPatten, B. (2002). Processing Instruction: An Update. Language Learning, 52(4), 755-803.

Wode, H. (1976). Developmental Sequences in Naturalistic L2 Acquisition. Working Papers on Bilingualism, 11(8), 1-31.

Zwart, J. W. (2011). The syntax of Dutch. Cambridge: Cambridge University Press.

Download scriptie (925.08 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Mieke Van Herreweghe en Prof. Dr. Piet Van Avermaet