Idle No More! Een inheemse verzetsbeweging in Canada

Juliette
Billiet

#IdleNoMore, via deze hashtag werden eind 2012 en begin 2013 duizenden inheemse activisten en sympathisanten gemobiliseerd om de problematieken van de inheemse bevolking in Canada aan te kaarten. ‘Idle No More!’ was een oproep om niet langer ‘lui’ te zijn en dus actie te ondernemen. De aanleiding ertoe was een (zoveelste) nieuwe wet die in oktober 2012 geïntroduceerd werd door de overheid en die de wateren en het land van inheemse groepen dreigde aan te tasten. De kleinschalige (en vredevolle) protesten die hier in het begin tegen ondernomen werden, werden echter al snel onderdeel van een veel grotere en diverse beweging die pleitte voor de dekolonisatie van de Canadese samenleving.

 

Dekolonisatie in het liberale, democratische Canada

De oproep van inheemse activisten tot ‘dekolonisatie’ klinkt op het eerste zicht wellicht vreemd. “Canada is toch een liberaal, democratisch en multicultureel land?” zult u denken. Niet alleen dat,  de voorbije decennia ondernam de Canadese overheid tal van initiatieven om de problematieken van inheemse volkeren tegemoet te treden. Zo ondernam ze initiatieven om de rechten en claims van inheemse volkeren te erkennen, de integratie van inheemse gemeenschappen in de Canadese economie te bevorderen en bijvoorbeeld een verzoeningsproces op te starten met (de nabestaanden van) de slachtoffers van het Residentieel Schoolsysteem. De vraag is dus maar waarom inheemse activisten deze initiatieven ontoereikend achten en hoe zij met de Idle No More beweging hier weerstand tegen proberen te bieden.

 

Kritieken op en alternatieven voor het Canadese beleid

Een aantal inheemse theoretici zoals Glen Coulthard, Taiaiake Alfred en Leanne Simpson geven ons een antwoord op die vraag. Algemeen genomen zien zij de initiatieven van de overheid om inheemse problematieken tegemoet te treden als onderdeel van een soort ‘politics of distraction’, die de aandacht wegleiden van meer fundamentele dekolonisatie-strategieën. Meer specifiek bekritiseren zij de ‘politics of recognition’ of het multiculturele beleid van Canada; de ‘politics of reconcilitation’ of initiatieven tot verzoening; en de economische integratie van inheemse gemeenschappen. De idee is dat deze initiatieven steeds uitgevoerd worden door en in het belang van de overheid, en op die manier ook de settler-koloniale structuur van Canada in stand houden.

Een eerste strategie van de overheid om inheemse problematieken tegemoet te treden is dus bijvoorbeeld via een multicultureel beleid, waarmee de overheid politieke, culturele (en economische) claims van de inheemse bevolking probeert te accomoderen. De kritiek van bovengenoemde theoretici is dat men via deze strategie inheemse groepen tot minderheden binnen de Canadese staat wil reduceren, daar waar de inheemse bevolking eigenlijk de oorspronkelijke bevolking van Canada is en dus enig lidmaatschap aan de Canadese samenleving voorafgaat. Een politiek van ‘erkenning’ kan dus onmogelijk tot dekolonisatie leiden. Dit ook, omdat een dergelijke politiek eigenlijk steeds in het belang van de Canadese staat gebeurt en dus ook die staat niet in vraag stelt. Hetzelfde geldt voor verschillende vormen van verzoening. Initiatieven zoals de verontschuldiging van toenmalig eerste minister Stephen Harper in 2007, brengen volgens een aantal critici eigenlijk geen rechtvaardigheid, omdat ze eerder de aandacht afleiden van hedendaagse vormen van onrecht en geen vorm van restitutie bieden.

Een alternatief voor bovengenoemde strategieën stelt dat inheemse groepen hun inheemse tradities en culturele praktijken moeten herwaarderen in plaats van bevestiging of erkenning te zoeken van de staat. Coulthard spreekt in dit geval over een ‘resurgent politics of recognition’. De Idle No More beweging kende tal van voorbeelden die dit idee belichamen. Een veelvoorkomende vorm van verzet was bijvoorbeeld die van de traditionele rondedans. Door deze traditionele praktijk te combineren met de meer hedendaagse vormen van verzet zoals de flash mob en met sociale media, slaagden inheemse groepen de actuele noden en leefwereld van de inheemse bevolking te dienen en tegelijk een krachtig verzet te bieden.

Andere initiatieven van de overheid om inheemse problematieken tegemoet te treden concentreren zich op de integratie van inheemse gemeenschappen in de Canadese economie. Theoretici als Taiaiake Alfred, Jeff Corntassel en Leanne Simpson wijzen deze strategie af, niet alleen omdat inheemse gemeenschappen door hun deelname aan de Canadese economie opnieuw de belangen van de Canadese staat dienen, maar ook omdat dit (kapitalistisch) economisch systeem fundamenteel tegengesteld is aan inheemse principes van wederkerige en duurzame relaties met de natuur. De vele onderwijsmomenten en teach-ins die het begin van de Idle No More beweging vormgaven, moesten dan ook de inheemse bevolking herinneren aan de destructieve effecten van dit economisch systeem en hen aansporen het traditionele land en de wateren te beschermen. Een andere manier om weerstand te bieden aan dit systeem waren meer militante vormen van actie, zoals de vele auto- en spoorwegblokkades. Dergelijke vormen van directe actie zijn ook nodig volgens Glen Coulthard, wil men de settler-koloniale staat - en de kapitalistische economie die daaraan ten grondslag ligt - meer fundamenteel doorbreken.

 

Relaties van harmonie en respect

Het verzet van de inheemse bevolking was echter niet uitsluitend reactief. Inheems verzet was ook affirmatief, in die zin dat tijdens het verzet meteen ook de relaties en vaardigheden werden opgebouwd die nodig zijn om een duurzaam alternatief te bieden voor het Canadese beleid. Een actie die daarin bijvoorbeeld slaagde was het kamp van de Unist’ot’en (zo’n 1000 km ten noorden van Vancouver), die in hun verzet tegen de Pacific Trail Pipelines in de loop van de jaren een duurzame, zelfvoorzienende gemeenschap opbouwden, die opnieuw op traditionele, landgerichte praktijken steunde. De relaties die zij onderhouden zijn gebaseerd op inheemse principes van wederzijds respect en harmonieus samenleven. En eigenlijk vallen alle doelstellingen van de Idle No More beweging terug te brengen op het belang van dit soort relaties: zowel de relatie met de natuur, als die tussen de verschillende generaties, tussen mannen en vrouwen, en ook met de niet-inheemse bevolking. Dit blijkt zelfs uit de structuur van de beweging, die geen duidelijke leider had en open stond voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, vrouwen als mannen, en zelfs niet-inheemse groepen om deel te nemen.

Bibliografie

LITERATUUR

 

Alfred, Taiaiake en Jeff Corntassel. “Being Indigenous: resurgences against contemporary colonialism.” Government and Opposition 40, nr. 4 (2005): 597-614.

Alfred, Taiaiake. Peace, power, righteousness: an Indigenous manifesto. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Alfred, Taiaiake. Wasáse: Indigenous Pathways of Action and Freedom. Peterborough: Broadview Press, 2005.

Aquash, Mark. “First Nations in Canada: decolonization and self-determination.” In Education 19, nr. 2 (2013): 120-137.

Barker, Adam J. “A direct act of resurgence, a direct act of sovereignty: reflections on Idle No More, Indigenous activism, and Canadian settler colonialism.” Globalizations 12, nr. 1 (2015): 43-65.

Barker, Adam J. “The contemporary reality of Canadian imperialism: settler colonialism and the hybrid colonial state.” The American Indian Quarterly 33, nr. 3 (2009): 325-51.

Brudholm, Thomas. Resentment’s virtue: Jean Améry and the refusal to forgive. Philadelphia: Temple University Press, 2008.

Carlson, Elizabeth. “Anti-colonial methodologies and practices for settler colonial studies.” Settler Colonial Studies 7, nr. 4 (2017): 496-517.

Coates, Ken S. A global history of indigenous peoples: struggle and survival. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Corntassel, Jeff. “Re-envisioning resurgence: Indigenous pathways to decolonization and sustainable self-determination.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1, nr. 1 (2012): 86-101.

Coulthard, Glen. Red skin, white masks: rejecting the colonial politics of recognition. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2014.

Coulthard, Glen. “Idle No More in historical context.” In The winter we danced, uitgegeven door The Kino-nda-niimi Collective, 32-37. Winnipeg: ARP Books, 2014.

Davis, Lynne, Jeff Denis en Raven Sinclair. “Pathways of settler decolonization.” Settler Colonial Studies 7, nr. 4 (2017): 393-397.

Fanon, Frantz. “West Indians and Africans,” in Toward the African Revolution. Boston: Grove Press, 1967.

Fanon, Frantz. Black skin, white masks, vertaald door Charles Lam Markmann. Boston: Grove Press, 1991.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Boston: Grove Press, 2005.

Frideres, James. “Aboriginal identity in the Canadian context.” The Canadian Journal of Native Studies 28, nr. 2 (2008): 313-42.

Graveline, Fyre Jean. “Idle No More: enough is enough!” Canadian Social Work Review/ Revue Canadienne de Service Social 29, nr. 2 (2012): 293-300.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phenomenology of Spirit. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Henderson, James Youngblood. “Empowering aboriginal thought.” In Reclaiming Indigenous Voice and Vision, uitgegeven door Marie Battiste, 248-78. Vancouver: University of British Columbia Press, 2000.

Indian and Northern Affairs Canada, A history of treaty-making in Canada, 1-11, 2010 geraadpleegd op 4.4.2018, https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ap_ht….

Jacobs, Beverly en Andrea J. Williams. “Legacy of residential schools: missing and murdered aboriginal women.” In From truth to reconciliation: transforming the legacy of residential schools, uitgegeven door Marlene Brant Castellano, Linda Archibald en Mike Degagné, 121-29. Ottawa: Aboriginal Healing Foundation, 2008).

Johnson, Miranda. “Reconciliation, Indigeneity, and postcolonial nationhood in settler states,” Postcolonial Studies 14, nr. 2 (2011): 187-201.

Larsen, Soren en Jay T. Johnson. “Toward an open sense of place: phenomenology, affinity, and the question of being.” Annals of the Association of American Geographers 102, nr. 3 (2012): 632-46.

Lewis, Adam Gary. “Imagining autonomy on stolen land: settler colonialism, anarchism and the possibilities of decolonization?” Settler Colonial Studies 7, nr. 4 (2017): 474-95

Lynes, David A. “Cultural pain vs. Political gain: Aboriginal sovereignty in the context of decolonization.” Ethnic and Racial Studies 25, nr. 6 (2002): 1043-65.

Mackey, Eva. “Unsettling expectations: (un)certainty, settler states of feeling, law, and decolonization.” Canadian Journal of Law and Society 29, nr. 2 (2014): 235-52.

Mawhinney, Janet. “‘Giving up the ghost’: disrupting the (re)production of white privilege in anti-racist pedagogy and organizational change.” Masterproef, Ontatio Institute for Studies in Education of the University of Toronto, 1998.

McMillan, L. Jane, Janelle Young en Molly Peters. “Commentary: the 'Idle No More' movement in Eastern Canada.” Canadian Journal of Law and Society/ Revue Canadienne Droit et Société 28, nr. 3 (2013): 429-31.

Monture-Angus, Patricia. Journeying forward: dreaming First Nations’ independence. Halifax: Fernwood Publishing, 1999.

Nagy, Rosemary L. en Emily Gillespie. “Representing reconciliation: a news frame analysis of print media coverage of Indian residential schools.” Transitional Justice Review 1, nr. 3 (2015), 4.

Nakata, N. Martin, Victoria Nakata, Sarah Keech en Reuben Bolt. “Decolonial goals and pedagogies for Indigenous studies.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1, nr. 1 (2012): 120-40.

Palmater, Pamela. “Why are we idle no more?” In The winter we danced, uitgegeven door The Kino-nda-niimi Collective, 37-40. Winnipeg: ARP Books, 2014.

Sartre, Jean-Paul. Anti-Semite and Jew. Parijs: Schocken Books, 1948.

Sartre, Jean-Paul. Black Orpheus. French & European Publications, 1948.

Sharma, Nandita en Cynthia Wright, “Decolonizing resistance: challenging colonial states,” Social Justice 35, nr. 3 (2009): 120–138.

Simpson, Leanne. Dancing on our turtle's back, (Winnipeg: ARP Books, 2011.

Simpson, Leanne. Lighting the eighth fire: the liberation, resurgence, and protection of Indigenous nations. Winnipeg: Arbeiter Ring Publishing, 2008.

Sium, Aman en Eric Ritskes. “Speaking truth to power: Indigenous storytelling as an act of living resistance.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 2, nr. 1 (2013): I-X.

Sium, Aman, Chandni Desai en Eric Ritskes. “Towards the ‘tangible unknown’: decolonization and the Indigenous future.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1, nr. 1 (2012): I-XIII.

Smith, Andrea. “Indigeneity, settler colonialism, white supremacy.” In Racial Formation in the Twenty-First Century, uitgegeven door Daniel Martinez HoSang, Oneka LaBennett en Laura Pullido, 82-90. Oakland: University of California Press, 2012.

Taylor, Charles. “The politics of recognition.” In Re-examining the politics of recognition, uitgegeven door Amy Gutmann, 27–73. Princeton: Princeton University Press, 1994.

Taylor, Charles. Multiculturalism and ‘the politics of recognition’. Princeton: Princeton University Press, 1992.

Tuck, Eve en K. Wayne Yang. “Decolonization is not a metaphor.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1, nr. 1 (2012): 1-40.

Veracini, Lorenzo. “Settler colonialism and decolonization.” Borderlands 6, nr. 2 (2007): 1-11. Geraadpleegd 8.11.2017. http://borderlands.net.au/index.html.

Webber, Jeffrey R. “Idle No More: an introduction to the symposium on Glen Coulthard’s Red Skin, White Masks.” Historical Materialism 24, nr. 3 (2016): 3-29.

Wolfe, Patrick. “Settler colonialism and the elimination of the native.” Journal of Genocide Research 8, nr. 4 (2006): 387-409.

Wotherspoon, Terry en John Hansen. “The “Idle No More” movement: paradoxes of First Nations inclusion in the Canadian context.” Social Inclusion 1, nr. 1 (2013): 21-36.

 

 

BRONNEN

 

“Background of the campaign.” Unistoten Camp. Geraadpleegd 25.07.2018. http://unistoten.camp/no-pipelines/background-of-the-campaign/.

“Calls for change.” Idle No More. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.idlenomore.ca/calls_for_change.

“Governance structure.” Unistoten Camp. Geraadpleegd 25.07.2018. http://unistoten.camp/about/governance-structure/.

“Idle No More - one heartbeat across Turtle Island.” Geraadpleegd 19.06.2018. https://www.facebook.com/events/312625895520410/?active_tab=about.

“Idle No More organizes #swampline9 solidarity actions.” Idle No More. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.idlenomore.ca/idle_no_more_organizes_swampline9_actions.

“Idle No More spreading beyond Canada's borders.” CBC, 1.01.2013. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.cbc.ca/news/canada/idle-no-more-spreading-beyond-canada-s-bo….

The Kino-nda-niimi Collective. “Timeline of major events spanning the winter we dance.” In The winter we danced, uitgegeven door The Kino-nda-niimi Collective, 32-37. Winnipeg: ARP Books, 2014.

“The Manifesto.” Idle No More. Geraadpleegd 19.07.2018. http://www.idlenomore.ca/manifesto.

“The story.” Idle No More. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.idlenomore.ca/story.

“Tiny house warriors up.” Idle No More. Geraadpleegd 25.07.2018. http://www.idlenomore.ca/tiny_house_and_more_updates.

“Turning the tables.” Idle No More. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.idlenomore.ca/turn_the_tables#_ftn1.

“Wet’suwet’en people.” Unistoten Camp. Geraadpleegd 25.07.2018. http://unistoten.camp.

Alfred, Taiaiake en Tobold Rollo. “Resetting and restoring the relationship between Indigenous peoples and Canada.” Geraadpleegd 19.06.2018. https://ipsmo.files.wordpress.com/2012/12/idlenomore_handout.pdf.

Apihtawikosisân. “Renewal: what Idle No More means to me.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society. Geraadpleegd 19.06.2018. https://decolonization.wordpress.com/2012/12/21/renewal/.

CBC News. “Idle No More protesters stall railway lines, highways.” CBC. Geraadpleegd 19.06.2018. https://www.cbc.ca/news/canada/idle-no-more-protesters-stall-railway-li….

CBC News. “Manitoba blockades mark Idle No More in Manitoba.” CBC. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/blockades-mark-idle-no-more-in-m….

Coulthard, Glen. “Idle No More in historical context.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society. Geraadpleegd 8.11.2017. https://decolonization.wordpress.com/2012/12/24/idlenomore-in-historica….

Filice, Michelle. “The journey of Nishiyuu (the journey of the people).” The Canadian Encyclopedia. Geraadpleegd 19.06.2018. https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/the-journey-of-the-people/.

Irlbacher, Stephanie. “#IdleNoMore: settler responsibility for relationship.” Idle No More. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.idlenomore.ca/idlenomore_settler_responsibility_for_relation….

Jacobs, Beverly. “Decolonizing the violence against Indigenous women.” Decolonization: Indigeneity, Education and Society. Geraadpleegd 19.06.2018. https://decolonization.wordpress.com/2013/02/13/decolonizing-the-violen….

Kutner, Paul. "Idle No More and the round dance flash mob.” Beautiful Trouble: A Toolbox for Revolution. Geraadpleegd 19.06.2018. http://beautifultrouble.org/case/idle-dance-flash-mob/.

Manno, Tony. “Special report: the First Nations blockade that could shut down the Tar Sands.” Yes! Magazine.  Geraadpleegd 25.07.2018. https://www.yesmagazine.org/planet/special-report-unsurrendered-20151120.

McMahon, Ryan. “The round dance revolution: Idle No More.” Indigenous Music Culture. Geraadpleegd 19.06.2018. http://rpm.fm/news/the-round-dance-revolution-idle-no-more/.

Nason, Dory. “We hold our hands up: on Indigenous women’s love and resistance.” Decolonization: Indigeneity, Education and Society. Geraadpleegd 19.06.2018. https://decolonization.wordpress.com/2013/02/12/we-hold-our-hands-up-on….

Palmater, Pamela. “Why we are idle no more.” Workplace Blog. Geraadpleegd 19.06.2018. http://blogs.ubc.ca/workplace/2013/01/pamela-palmater-why-we-are-idle-n….

Pearson, Matthew. “Nishiyuu Walkers reach Chelsea, their ranks swollen from seven to several hundred.” Ottawa Citizen. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.ottawacitizen.com/Nishiyuu+Walkers+reach+Chelsea+their+ranks….

Scansen, Kirstin. “Indigenous sovereignty and human rights: Idle No More as a decolonizing force.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society. Geraadpleegd 19.06.2018. https://decolonization.wordpress.com/2012/12/28/indigenous-sovereignty-….

Simpson, Leanne. “Aambe! Maajaadaa! (What #IdleNoMore means to me).” Decolonization: Indigeneity, Education & Society. Geraadpleegd 19.06.2018. https://decolonization.wordpress.com/2012/12/21/aambe-maajaadaa-what-id….

Simpson, Leanne. “Dancing the world into being: a conversation with Idle Mo More’s Leanne Simpson.” Interview door Naomi Klein, Yes! Magazine, 5.03.3013. Geraadpleegd op 19.06.2018. http://www.yesmagazine.org/peace-justice/dancing-the-world-into-being-a….

Strapagiel, Lauren. “Nishiyuu Walkers meet with Justin Trudeau, Bernard Valcourt.” Huffington Post. Geraadpleegd 19.06.2018. https://www.huffingtonpost.ca/2013/03/26/nishiyuu-journey-walkers-justi….

The Canadian Press. “Idle No More spreading beyond Canada’s borders.” CBC. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.cbc.ca/news/canada/idle-no-more-spreading-beyond-canada-s-bo….

The Canadian Press. “National chief urges Canadians to 'stand with us’.” CBC. Geraadpleegd 19.06.2018. http://www.cbc.ca/news/politics/national-chief-urges-canadians-to-stand….

Walia, Harsha. “Indigenous women: never idle.” Idle No More, Geraadpleegd 19/06.2018. http://www.idlenomore.ca/indigenous_women_never_idle.

Williamson, Tara. “We are all treaty people.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 24.12.2012. Geraadpleegd 19.06.2018. https://decolonization.wordpress.com/2012/12/24/we-are-all-treaty-peopl….

Download scriptie (1.22 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Berber Bevernage