Wat als volwassenen knutselen op de werkvloer?

Lorenz
Verelst

Kan jij je vaardigheden ten volle benutten in je job? Ja? Goed voor jou! Nee? Je bent niet alleen! Zo blijkt uit een recent onderzoek dat 40% van de werknemers uit diverse landen dit niet kan. Job crafting biedt hiervoor een oplossing doordat het jouw job aanpast aan je eigen vaardigheden en je eigen interesses. Bovendien blijkt uit een thesisstudie aan de KU Leuven dat job crafting gedrag aan te leren is via een micro-interventie.

picture

Euhm job crafting?

Inderdaad! En dat is geen academisch paradepaardje, maar iets dat zelfs Jan met de pet kan toepassen in zijn of – in het geval van Janine – haar job. In het Nederlands wordt het weleens ‘functieknutselen’ of ‘baanboetseren’ genoemd. Job crafting houdt in dat je als werknemer zelf veranderingen aanbrengt in je job zodat deze beter aansluit bij je eigen vaardigheden en je eigen interesses. Concreet kan je je job craften op verschillende manieren. Zo kan je bijvoorbeeld nieuwe – weliswaar leuke – taken toevoegen aan je takenpakket of een betere band creëren met één van je collega’s. Dit alles op basis van je motivatoren, talenten en persoonlijke kenmerken. Tot zover de theorie, tijd voor de praktijk. Hier knelt het schoentje echter vaak aangezien het niet altijd vanzelfsprekend is om job crafting op een effectieve manier toe te passen. 

Eerste hulp bij job crafting

Net omdat het niet altijd eenvoudig is om je job aan te passen aan je eigen vaardigheden en voorkeuren bestaan er ‘hulplijnen’, zoals workshops over job crafting. Die zijn heel leuk om bij te wonen, maar vergen vaak heel wat tijd. Tijd die we in ons drukke bestaan niet altijd ter beschikking hebben. Bijgevolg rijst de vraag of er geen andere manier bestaat om te leren job craften. Het antwoord hierop verschijnt als een ware deus ex machina in de vorm van een micro-interventie.

Een micro-interventie is een online interventie waarbij geen intensief contact met een begeleider of coach nodig is. Bovendien beslis je als deelnemer zelf waar en wanneer je aan de micro-interventie werkt. Handig hé. Micro-interventies zijn reeds succesvol toegepast in andere psychologische onderzoeken, maar hebben hun weg naar studies over job crafting nog niet gevonden. Daar wou een masterproef aan de KU Leuven verandering in brengen. Helaas bekt ‘micro-interventie’ niet zo goed, waardoor we besloten om het wat fancier te maken. En hup, de term ‘online zelfbegeleidingstraject’ was geboren.

Missie job crafting

De masterproef had als missie na te gaan of een online zelfbegeleidingstraject – alias micro-interventie – mensen leert job craften. Hiervoor maakten we gebruik van een experimentele groep, die het online zelfbegeleidingstraject volgde, en een controlegroep die het traject niet volgde. De mate van job crafting werd voor beide groepen gemeten voor en na het online zelfbegeleidingstraject. Op deze manier werd het effect ervan in kaart gebracht.

De missie van de deelnemers uit de experimentele groep bestond uit het opstellen van vier persoonlijke job crafting doelen. Deze doelen konden de deelnemers vervolgens in de weken na het zelfbegeleidingstraject uitvoeren. Op het einde van elke werkweek koppelden de deelnemers terug naar hun ‘job crafting missie’ en dachten ze na waarom hun vooropgestelde doelen al dan niet verwezenlijkt waren.

Mission (Im)possible?

En dan nu de hamvraag van het onderzoek: werkt zo’n online zelfbegeleidingstraject ook? Het antwoord is… – tromgeroffel: Ja! Uit de metingen bleek dat mensen uit de experimentele groep beduidend meer aan job crafting deden dan personen uit de controlegroep, wat te wijten is aan het online zelfbegeleidingstraject. Daarnaast vonden we een positief verband tussen job crafting en werk-privé verrijking. Dit laatste is het gevoel dat positieve ervaringen op het werk eveneens voor positieve ervaringen in het privéleven zorgen, wat wordt verklaard doordat job crafting meer betekenis geeft aan het werk. Over de richting van bovenstaand verband kan echter niet met zekerheid een uitspraak worden gedaan. Job crafting kan met andere woorden voor werk-privé verrijking zorgen, maar het omgekeerde kan evenzeer waar zijn.

Kwartier functieknutselplezier

Wie dacht dat knutselen voorbehouden was voor kinderen heeft het grondig mis. Integendeel, knutselen, en meer bepaald ‘functieknutselen’ – alias job crafting –, werpt zijn vruchten af doordat het je job beter laat aansluiten bij jou als persoon en het je je job eveneens betekenisvoller maakt. Bijgevolg zouden we voortaan wat meer moeten knutselen op de werkvloer. Omdat dat makkelijker is gezegd dan gedaan, bestaat er het online zelfbegeleidingstraject waarbij stapsgewijs een persoonlijke ‘job crafting missie’ wordt uitgestippeld. Kortom: vergeet ‘Half uur natuur’, nu is er ‘Kwartier functieknutselplezier’.

Lorenz Verelst

 

 

 

Bibliografie

Akkermans, J., & Tims, M. 2017. Crafting your Career: How Career Competencies Relate to Career Success via Job Crafting. Applied Psychology, 66(1): 168-195.

Allen, T. D., Lillian T. E., Hammer, L. B., Demsky, C. A., Kossek, E. E., & Bray, J. W. 2016. Work–Family Intervention Research. The Oxford Handbook of Work and Family: Chapter 27. Oxford, US: Oxford University Press.

Allen, T. D., & Martin, A. 2017. The Work-Family Interface: A Retrospective Look at 20 Years of Research in JOHP. Journal of Occupational Health Psychology, 22(3): 259–272.

Amstad, F., Meier, L., Fasel, U., Elfering, A., Semmer, N., & Hurrell, J. J. 2011. A Meta-Analysis of Work–Family Conflict and Various Outcomes With a Special Emphasis on Cross-Domain Versus Matching-Domain Relations. Journal of Occupational Health Psychology, 16(2): 151-169.

Baetens, R. 2017. Hoe vinden vrouwen in high-skilled ‘white-collar’ jobs de balans tussen werk en privé? Een kwalitatieve studie naar de rol van job crafting op de werk-privé interferenties. Masterproef, KU Leuven, Leuven.

Bakker, A., & Demerouti, E. 2007. The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3): 309-328.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. 1986. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 1173-1182.

Beauregard, T. A., & Henry, L. C. 2009. Making the link between work-life balance practices and organizational performance. Human resource management review, 19(1): 9-22.

Bowen, D. E., & Ostroff, C. 2004.Understanding HRM firm performance linkages: The role of “Strength” of the HRM system. Academy of Management Review, 29: 203-221.

Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H., & Grzywacz, J. G. 2006. Measuring the Positive Side of the Work-Family Interface: Development and Validation of a Work-Family Enrichment Scale. Journal of Vocational Behavior, 68(1): 131-164.

Cuijpers, P., Donker, T., Van Straten, A., Li, J., & Andersson, G. 2010. Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine: 40(12), 1943-1957.

Demerouti, E., Bakker, A., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. 2001. The Job Demands–Resources Model of Burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3): 499-512.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 2017. Werkbaar en wendbaar werk. http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45804 (10/04/2018).

Frone, M. R. 2002. Work-family balance. In J. C. Quick, & L. E. Tetrick. (Eds.), Handbook of Occupational Health Psychology: 143-162. Washington D. C.: American Psychological Association.

Gordon, H. J., Demerouti, E., Le Blanc, P. M., Bakker, A. B., Bipp, T., & Verhagen, M. A. M. T. 2017. Individual job redesign: Job crafting interventions in healthcare. Journal of Vocational Behavior, 104: 98-104.

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. 1985. Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1): 76-88.

Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. 2006. When work and family are allies: a theory of work-family enrichment. Academy Of Management Review, 31(1): 72-92.

Grzywacz, J., & Carlson, D. 2007. Conceptualizing Work-Family Balance: Implications for Practice and Research. Advances in Developing Human Resources, 9(4): 455-471.

Grzywacz, J. G., & Marks, N. F. 2000. Reconceptualising the work-family interface: An ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology, 5: 111-126.

Haar, J. M., Russo, M., Suñe, A., & Ollier-Malaterre, A. 2014. Outcomes of work–life balance on job satisfaction, life satisfaction and mental health: A study across seven cultures. Journal of Vocational Behavior, 85(3): 361-373.

Hakanen, J. J., Peeters, M. C., & Schaufeli, W. B. 2017. Different Types of Employee Well-Being Across Time and Their Relationships With Job Crafting. Journal of Occupational Health Psychology, 22(4): 429-528.

Haslam, S., Jetten, J., O'Brien, A., & Jacobs, E. 2004. Social identity, social influence and reactions to potentially stressful tasks: Support for the self‐categorization model of stress. Stress and Health, 20(1), 3-9.

Johnson & Johnson. 2018. Healthiest Employees. http://www.careers.jnj.com/employee-benefits/health-benefits (10/04/2018).

Kaplan, S., Bradley-Geist, J. C., Ahmad, A., Anderson, A., Hargrove, A. K., & Lindsey, A. 2014. A test of two positive psychology interventions to increase employee well-being. Journal of Business and Psychology, 29(3): 367-380.

Kahn, W. A. 1990. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4): 692–724.

Knecht, M. K., Bauer, G. F., Gutzwiller, F., & Hämmig, O. 2011. Persistent work-life conflict and health satisfaction - A representative longitudinal study in Switzerland. BMC Public Health, 11: 271-271.

Kristof, A. L. 1996. Person–organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49: 1-49.

Lievens, F. 2015. Training en ontwikkeling. In Lievens (Eds.), Human resource management: Back to basics (9de druk ed.): 233-288. Leuven: LannooCampus.

Marks, S. P. 1977. Multiple roles and role strain: Some notes on human energy, time and commitment. American Sociological Review, 42: 921-936.

Mayo, E. 1930. The Western electric company experiment. Human Factor, 6(1): 1-2.

Mcnall, L. A., Nicklin, J. M., & Masuda, A. D. 2010. A meta-analytic review of the consequences associated with work-family enrichment. Journal of Business and Psychology, 25(3): 381-396.

Netemeyer, R., Boles, J., McMurrian, R., & Bobko, Philip. 1996. Development and Validation of Work–Family Conflict and Family–Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81(4): 400-410.

Peeters, M., van den Heuvel, M, & Demerouti, E. 2017a. Sleutelen aan je werk: Effecten van een job crafting interventie voor rijksambtenaren. Tijdschrift voor HRM, 8.

Peeters, M. Van Steenbergen, E. F., & Ybema, J. F. 2017b. Positive Psychological Micro-Interventions to Improve the Work-Family Interface: Use your Resources and Count your Blessings. Ongepubliceerde paper, Utrecht University, Utrecht.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Verckens, J. P., & Booij, M. C. 2011. Methoden en technieken van onderzoek.  (7de ed). Amsterdam: Pearson.

Schaufeli, W., & Bakker, A. 2007. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Schaufeli, W., & Taris, T. 2013. Het job demands-resources model: Overzicht en kritische beschouwing. Gedrag en Organisatie, 26(2): 203-204.

Seligman, M., Steen, T., Park, N., Peterson, C., & Anderson, N. B.  2005. Positive Psychology Progress. American Psychologist, 60(5): 410-421.

Spreitzer, G. M. 1995. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5): 1442-1465.

Sturges, J. 2012. Crafting a balance between work and home. Human Relations, 65(12): 1539-1559.

Tims, M., & Bakker, A. B. 2010. Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. SA Journal of Industrial Psychology, 36: 1–9.

Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. 2012. The development and validation of the Job Crafting Scale. Journal of Vocational Behavior, 80: 173-186.

Tims, M., Bakker, A. B., Arnold, B., & Derks, D. 2013a. The Impact of Job Crafting on Job Demands, Job Resources, and Well-Being. Journal of Occupational Health Psychology, 18(2): 230-240.

Tims, M., Bakker, A. B., Arnold, B., & Derks, D. 2013b. The Job Demands-Resources approach of job crafting. Gedrag & Organisatie, 26(1): 16-31.

Tims, M., Derks, D., & Bakker. A. B. 2016. Job crafting and its relationships with person–job fit and meaningfulness: A three-wave study. Journal of Vocational Behavior, 92: 44-53.

UCB. 2017. Your career at UCB: Striking the right work-life balance. https://www.ucb.com/careers/your-career (09/05/2018).

Vanbelle, E., Van den Broeck, A., & De Witte, H. 2016. Validation of the Overarching Job Crafting Scale. Manuscript in review, KU Leuven, Leuven.

Vanbelle, E. 2017. Job crafting: An Overarching approach. Doctoraat, KU Leuven, Leuven.

Van Coillie, H., & Vossaert, L. 2016. Job crafting bij de Belgische werknemer

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/online-brochure/nl/… (09/11/17).

van den Heuvel, M., Demerouti, E., & Peeters, M. 2015. The job crafting intervention: Effects on job resources, self‐efficacy, and affective well‐being. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(3): 511-532.

Van Steenbergen, E. F, Ellemers, N., Mooijaart, A., & Tetrick, L. E. 2007. How Work and Family Can Facilitate Each Other: Distinct Types of Work-Family Facilitation and Outcomes for Women and Men. Journal of Occupational Health Psychology, 12(3): 279-300.

Van Vuuren, M., & Dorenbosch, L. 2011. Naar een betere baan zonder weg te gaan. In Van Vuuren, M., & Dorenbosch, L (Eds.), Mooi Werk: 114-157. Amsterdam, Uitgeverij Boom.

van Wingerden, J.,  Bakker, A. B., & Derks, D. 2017. Fostering employee well-being via a job crafting intervention. Journal of Vocational Behavior, 100: 164-174.

Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. 2017. Rapport Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – werknemers, http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20170125_Werkbaa… (19/10/2017).

Wepfer, A. G., Brauchli, R., Jenny, G. J., Hämmig, O., & Bauer, G. F. 2015. The experience of work-life balance across family-life stages in Switzerland: a crosssectional questionnaire-based study. BMC Public Health, 15:1290.

Werkbaarwerk. 2016. Verschillen werk-privébalans tussen beroepsgroepen, http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/page/verschillen-werk-priv%C3%A… (19/10/2017).

Wrzesniewski, A. 2003. Finding positive meaning in work. In K. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship: 296-308. San Francisco: Berrett-Koehler.

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. 2001. Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. The Academy of Management Review, 26: 179-201.

Zhang, M., Griffeth, R. W., & Fried, D. D. 2012. Work-family conflict and individual consequences. Journal of Managerial Psychology, 27(7): 696-713.

Zheng, C., Kashi, K., Fan, D., Molineux, J., & Ee, M. 2016. Impact of individual coping strategies and organisational work–life balance programmes on Australian employee well-being. The International Journal of Human Resource Management, 27(5): 501.

Download scriptie (1.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Rein De Cooman