Kindhuwelijken: een ver-van-ons-bed-show?

Frederik
Welvaert

De toegenomen vluchtelingenstroom van de laatste jaren, waarnaar in populaire media wordt verwezen als de “vluchtelingencrisis”, leidt tot tal van problematieken en wetgevende vraagstukken. De confrontatie met kindhuwelijken is hier absoluut één van. Waar kindhuwelijken lange tijd aanzien werden als iets exotisch, als iets exclusief voor traditionele gemeenschappen, verschenen ze plots in verschillende Europese asielcentra. Oog in oog met deze problematiek zaten rechtspractici met de handen in het haar. Prangende vragen rezen, zonder dat er tijd was voor zorgvuldig overwogen beslissingen. Hoe moeten we deze koppels benaderen? Dienen ze tezamen worden opgevangen of te worden gesplitst? Moeten de minderjarige echtgenotes worden aanzien als zijnde niet-begeleid? Wat met een mogelijke strafrechtelijke vervolging? Maar ook: hoe moeten we deze huwelijken benaderen vanuit het internationaal privaatrechtelijk perspectief? Is erkenning mogelijk, of uit den boze? In hoeverre garandeert de voorziene systematiek een voldoende bescherming? En is er nood aan een wetgevende ingreep? Deze laatste vragen omtrent het internationaal privaatrecht worden in dit werk behandeld.

 

Doel van deze masterproef

Het uiteindelijke doel is om de lezer inzicht te geven in de problematiek van kindhuwelijken, de IPR-vraagstukken die het fenomeen opwerpt en de legislatieve tegemoetkomingen. Hierbij wordt het IPR-kader van België, Zweden en Duitsland, alsook hun wetgevend optreden – dat nog in de pijpleiding zit of reeds is doorgevoerd – uitvoerig besproken. Uitgaand van een kritische, doch objectieve ingesteldheid worden de verscheidene benaderingen onder de loep genomen. Deze worden vervolgens tegenover elkaar en uiteindelijk tegenover enkele algemene beginselen afgewogen. Op basis van de hierdoor verkregen input wordt finaal een eigen visie uitgewerkt. Hiermee heeft dit werk geenszins tot doel bepaalde legislatieve initiatieven in diskrediet te brengen, maar wil het louter dienen als een kritisch weerwoord dat eventueel aanzet tot heroverweging.

 

Onderliggend, wil dit werk een boodschap meegeven om niet te abstraheren, niet te denken in vakjes of vanuit absolute waarheden en vooroordelen, en al zeker niet als het gaat over emotioneel geladen thema’s zoals kindhuwelijken. Als we aan kindhuwelijken denken, hebben we allemaal het beeld in ons hoofd van een 13-jarig meisje en de 40-jarige man. Dit beeld is ons collectief gecommuniceerd geweest om de aandacht op de problematiek te vestigen en ons gewaar te maken van de vreselijke, hartverscheurende gevolgen die kindhuwelijken kunnen veroorzaken. Laat er geen twijfel over bestaan: ik ben een enorme voorstander van de gewaarwordingscampagnes die, onder andere in het kielzog van Girls Not Brides, op poten worden gezet. Waar kindhuwelijken inderdaad tot situaties kunnen leiden die ontzettend schrijnend zijn, inderdaad op grote schaal voorkomen en inderdaad moeten worden bestreden, dienen ze evenwel steeds benaderd te worden met respect en begrip voor de individuele situatie. Doen we dit niet, dan ontstaat een tunnelvisie, een irrationele smet op iedere vorm van objectieve benadering. Dergelijke kijk, vertaald in wetgeving, kan voorbijgaan aan vele realiteiten. Realiteiten die, wanneer genegeerd, tot negatieve consequenties kunnen leiden voor de betrokkenen. Mogelijks ook voor de minderjarige waarop de bescherming juist gericht is. Wanneer men naast de juridische overwegingen deze genuanceerde blik met zich meeneemt, is mijn persoonlijke missie alvast geslaagd.

 

Wat maakt deze masterproef het lezen waard?

Over het fenomeen van kindhuwelijken zijn reeds bibliotheken volgeschreven. Dit werk is evenwel uniek omdat het dit onderwerp bespreekt, niet vanuit louter sociologisch of antropologisch standpunt, maar vanuit een concreet en prangend juridisch vraagstuk binnen de rechtstak van het internationaal privaatrecht. Hiermee vervult het een pioniersrol binnen de Belgische rechtsleer. Een rol die bovendien concrete impact kan hebben op de beleidsvorming, wetende dat er recent een wetsvoorstel is ingediend omtrent deze problematiek.

 

De persoonlijke visie die in dit werk wordt uiteengezet, spruit voort uit diepgaand rechtsvergelijkend onderzoek enerzijds en een kritische toetsing aan enkele fundamentele beginselen, zoals het belang van het kind, anderzijds. Ook vanuit deze hoek is dit werk opmerkelijk. Met het rechtsvergelijkend onderzoek wordt een blik geworpen op het Duits en Zweeds internationaal privaatrecht, dewelke beiden onderbelicht zijn in de Belgische vakliteratuur. Hierbij wordt gepoogd om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te verwerven van deze vreemde rechtsregels met, onder meer, oog voor relevante rechtspraak en prangende discussies binnen de rechtsleer. De daaropvolgende toetsing zorgt daarnaast voor een interessante mensen- en kinderrechtelijke insteek. De interviews die in het kader van dit werk zijn afgenomen bij Zweedse en Belgische experten zorgden tot slot voor juist dat nodige extra inzicht. Alzo vormden zij een dankbare voedingsbodem bij het ontwikkelen van een sterke, eigen visie.

 

Zowel beleidsmakers, rechtspractici die werken met vluchtelingen als allerhande geïnteresseerden zullen dit werk dus kunnen smaken. Niet alleen vanwege het onderwerp, maar ook vanwege de diepgravende en originele aanpak ervan.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 

Wetgeving

 

Verdragen

 

Verdrag betreffende het conflictenrecht omtrent het huwelijk van 12 juni 1902, www.hcch.net/en/instruments/the-old-conventions/1902-marriage-conventio…;

 

Verdrag betreffende de het conflictenrecht en de bevoegdheid omtrent echtscheiding en scheiding van bed van 12 juni 1902, www.hcch.net/en/instruments/the-old-conventions/1902-divorce-convention.

 

Verdrag betreffende voogdij van minderjarigen van 12 juni 1902, www.hcch.net/en/instruments/the-old-conventions/1902-guardianship-conve….

 

Verdrag van ’s-Gravenhage betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun goederen van 17 juli 1905, Stb. 1912, 285. “Haags Huwelijksgevolgen verdrag”)

 

Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, 137.

 

Europees Verdrag betreffende de Rechten van de Mens van 3 september 1953, European Treaty Series, nr. 005. (“EVRM”)

 

Verdrag betreffende de Status van Staatlozen van 28 september 1954, United Nations Treaty Series, vol. 360, 117.

 

Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken van 30 april 1957, www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.15_suppl…

 

Verdrag inzake de huwelijkstoestemming, de minimum-leeftijd waarop een huwelijk mag worden aangegaan en de registratie van huwelijken van 7 november 1962, United Nations Treaty Series, vol. 521, 231. (“Huwelijksverdrag”)

 

Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december 1966, United Nations Treaty Series, vol. 999, 171. (“BUPO-verdrag”)

 

Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen van 18 december 1979, United Nations Treaty Series, vol. 1249, 13. (“CEDAW-verdrag”)

 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989, United Nations Treaty Series, vol. 1577, 3. (“IVRK”)

 

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van 10 december 1984, BS 40678.

 

Verdrag van 's-Gravenhage inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen van 19 oktober 1996, BS 22 augustus 2014, 63560.

 

Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen van 23 november 2007, https://assets.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf.

 

 

Resoluties

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 december 1948), UN Doc. A/RES/217 (1948)

 

Resolutie 1468 Parlementair Assemblee van de Raad van Europa (5 oktober 2005) UN Doc. 1468 (2005).

 

Resolutie 66/140 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (19 december 2012), UN Doc.  A/RES/66/140 (2012);

 

Resolutie 67/144 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (20 december 2012), UN Doc. A/RES/67/144 (2012)

 

Resolutie 68/148 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 december 2013), UN Doc. A/RES/68/148 (2013).

 

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (10 augustus 2001) UN Doc. A/RES/56/10 (2001)

 

 

Aanbevelingen en rapporten

 

Algemene aanbeveling nr. 14 van het IVRK-comité met betrekking tot het recht van het kind om zijn of haar belang in primaire overweging te nemen (23 mei 2013), CRC/C/GC/14, http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf (2013).

 

Gemeenschappelijke algemene aanbeveling/ algemene commentaar nr. 31 van het CEDAW-comité en nr. 18 van het IVRK-comité (4/14 november 2014), CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?S… (2014).

 

Aanbeveling nr. 5 van het IVRK-comité met betrekking tot generale maatregelen ter implementatie van het IVRK (27 November 2003), CRC/GC/2003/5, http://www.refworld.org/docid/4538834f11.html (2003).

 

Aanbeveling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties inzake de huwelijkstoestemming, de minimum-leeftijd waarop een huwelijk mag worden aangegaan en de registratie van huwelijken (1 november 1965), Un Doc. A/RES/2018 (1965).

 

Rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten met betrekking tot de preventie en eliminatie van kind en gedwongen huwelijken (2 april 2014), UN-Doc A/HRC/26/22 (2014).

 

Rapport van de Special rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (5 januari 2016), UN-Doc A/HRC/31/57 (2016).

 

Rapport van het ad hoc comité voor Roma problemen (CAHROM) met betrekking tot kind, vroegtijdige of gedwongen huwelijken binnen Roma gemeenschappen in de context van gendergelijkheid” (29 april 2015) https://rm.coe.int/1680651475 (2015).

 

Europees recht

 

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb.L. 26 oktober 2012, Vol. 326, 47. (“VWEU”)

 

Verord.Raad (EG) nr. 2201/2003, 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening, Pb. L. 23 december 2003, afl. 338, 1. (“Brussel II-Verordening”)

 

Verord.Raad (EG) nr. 1259/2010, 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb. L. 29 december 2010, afl. 343, 10. (“Rome-III-Verordening)

 

Verord.Parl.Raad (EG) nr. 650/2012, 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring, Pb. L. 27 juli 2012, afl. 201, 107. (“Erfrecht-Verordening”)

 

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, Pb.L .3 oktober 2003, afl. 251, 12. (“Gezinsherenigingrichtlijn”)

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, 3 april 2014, COM (2014) 210.

 

 

België

 

Wetgeving

 

Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 1980, 14584.

 

Wet 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, BS 27 mei 1987, 8250.

 

Wet 19 januari 1990 tot verlaging van de leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar van, BS 30 januari 1990, 1239.

 

Wet 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, BS 9 oktober 2006, 53533.

 

 

Voorbereidende documenten

 

Verslag van de Commissie van Justitie betreffende het wetsvoorstel van het Wetboek van internationaal privaatrecht, Parl. St. Senaat 2003-2004, nr. 3-27/7.

 

Wetsvoorstel (J. LEDUC e.a.) houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, Parl. St. Senaat 2003-2004, nr. 3-27/1.

 

Wetsvoorstel (LANJRI, N.) tot wijziging van het Wetboek van internationaal privaatrecht, betreffende de erkenning van buitenlandse huwelijken met minderjarigen, in het kader van de strijd tegen kindhuwelijken (nog niet ingediend).

 

 

Parlementaire vragen

 

Vr. en Antw Kamer, comm. Justitie 2015-16, 13 juli 2016, CRABV 54 COM 480, 4-6. (Vr. nr. 13101 N. LANJRI, Antw. K. GEENS)

 

Vr. en Antw. Kamer, comm. Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, 2015-16, 19 juli 2016, nr. CRIV 54 COM 481, 41-48 (Vr. nr. 13104 N. LANJRI, Antw. T. FRANCKEN).

 

Vr. en Antw. Kamer, comm. Binnenlandse zaken,

Algemene zaken en het Openbaar Ambt, 2017-18, 25 april 2018, nr. CRIV 54 COM 877, 10-13 (Vr. nr. 24767 N. LANJRI, Antw. T. FRANCKEN).

 

 

Zweden

 

Wetgeving

 

 1. (ZW) 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap [op bepaalde internationale rechtsverhoudingen met betrekking tot huwelijk en voogdij], SFS 1904: 26, https://lagen.nu.

 

 1. (ZW) 10 juni 1949 Föräldrabalken [ouderlijk gezag], SFS 1949:381, www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar.

 

 1. (ZW) 12 december 1958 Ärvdabalken [erfrecht] SFS 1958:637, https://lagen.nu.

 

 1. (ZW) 14 mei 1987 Äktenskapsbalken [huwelijksrecht], SFS 1987: 230, https://lagen.nu.

 

 1. (ZW) 8 maart 1990 med särskilda bestämmelser om vård av unga, [ met speciale bepalingen over de zorg voor jongeren], SFS 1990: 52, www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar.

 

 1. (ZW) 12 juni 2003 Sambolag [samenwonen], SFS 2003: 376, www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar.

 

 1. (ZW) 1 april 2004 om ändring i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap [tot wijziging van de wet op bepaalde internationale rechtsverhoudingen betreffende huwelijk en patronage], SFS 2004: 144, https://lagen.nu.

 

 1. (ZW) 22 juni 2016 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige [betreffende tijdelijke beperkingen op de mogelijkheid om een ​​verblijfsvergunning in Zweden te krijgen], SFS 2016: 752, https://lagen.nu.

 

 

Voorbereidende werken

 

 1. (ZW) 1973 med förslag till lag om ändring i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, [met een wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende bepaalde internationale rechtsverhoudingen met betrekking tot huwelijk en voogdij], nr. 1973: 158, Riksdag 1973. 8 Saml. 42102.

 

 1. (ZW) om invandrings- och flyktingpolitiken [wetsvoorstel inzake migratie en vluchtelingenbeleid], 22 maart 1984, nr. 1983/84: 144, https://data.riksdagen.se/fil/AAFF49E0-D9A6-4112-9D80-3BFEFCDCBB09.

 

 1. (ZW) uppehållstillstånd på grund av anknytning [verblijfsvergunning vanwege verlenging], 20 januari 2000, nr. 1999/2000: 43, www.regeringen.se/contentassets/aa7f03533e6e43e4ab03ba2f906be41f/uppeha….

 

 1. (ZW) åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap [Maatregelen tegen kindhuwelijken en gedwongen huwelijken], 18 december 2003, nr. 2003/4: 48, www.regeringen.se/contentassets/3a2e0fb8abb046a0a306bca697bdc7c5/atgard….
 2. (ZW) Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor [Versterkte bescherming tegen gedwongen huwelijken en kindhuwelijken en toegang tot het Verdrag van de Raad van Europa over geweld tegen vrouwen],  2013/14: 208, https://data.riksdagen.se/fil/A77F5A67-EF0B-4B9F-8925-DFE3E8347ED7

 

 1. (ZW) ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden [nieuwe beroep en proceduremogelijkheden in vreemdelingen en nationaliteitszaken], 26 mei 2005, nr. 2004/05: 170, www.regeringen.se/contentassets/6005be29fafb41e389e8431e0155a386/ny-ins….

 

 1. (ZW) stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor [versterkte bescherming tegen gedwongen huwelijken en kindhuwelijken en toegang tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen], 27 maart 2014, nr. 2013/14: 2008, https://data.riksdagen.se/fil/A77F5A67-EF0B-4B9F-8925-DFE3E8347ED7.

 

 

Overheidsonderzoeken (Statens offentliga utredningar)

 

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR, “internationella familjefrågor”, 1987, nr. 1987: 18, onuitg.

 

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR, “Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap”, 5 december 2017, nr. 2017: 96www.regeringen.se/4adfba/contentassets/75c08a57f1e648c59327cc77e4d8af2a….

 

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR, “Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap”, 2 mei 2012, nr. 2012: 35, www.regeringen.se/49bb88/contentassets/550921ff5a4645768cd8a4e827a5826e…

 

 

Duitsland

 

Wetgeving

 

 1. (DE) 17 december 2008 über die religiöse Kindererziehung [op religieus opvoeden] Bundesgesetzblatt Teil III, nr. 404-9, 2586.

 

 1. (DE) 17 juli 2017 zur Bekämpfung von Kinderehen [inzake de bestrijdig van kindhuwelijken], Bundesgesetzblatt 2017 Teil I, nr. 48, 2429-2433. 

 

 

Voorbereidende werken

 

 1. (DE) eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen [voor de wet op de bestrijding van kindhuwelijken], 25 april 2017, nr. 18/12086, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812086.pdf

 

 

Rechtspraak

 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 

EHRM 13 juni 1979, nr. 6833/74, Marx/België.

 

EHRM 28 mei 1985, nr. 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/VK.

 

EHRM 24 maart 1988, nr. 10465/83, Olsson/Zweden.

 

EHRM 26 mei 1994, nr. 16969/90, Keegan/Ierland

 

EHRM 27 oktober 1994, nr. 18535/91 Kroon en anderen/Nederland

 

EHRM 22 April 1997, nr. 21830/93, X, Y and Z/VK

 

EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. T./ Finland.

 

EHRM 28 juni 2007, nr. 76240/01, Wagner en J.M.W.L./Luxemburg.

 

EHRM 6 juli 2010, nr. 38797/07, Mary Green en Ajad Farhat/Malta.

 

EHRM 20 juli 2010, nr. 38816/07, Dadouch/Malta.

 

EHRM 8 december 2015, nr. 60119/12, Z.H. en R.H./Zwitserland.

 

EHRM 24 januari 2017, no. 25358/12, Paradisio en Campanelli/Italië

 

EHRM 13 december 2017, nr. 39051/03, Emonet en anderen /Zwitserland.

 

 

Hof van Justitie

 

HvJ (grote k.) 2 oktober 2003, nr. C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539, ‘Garcia Avello’.

 

HvJ (grote k.) 14 oktober 2008, nr. C-353/06, ECLI:EU:C:2008:559, ‘Grunkin-Paul’.

 

HvJ (grote k.) 16 december 2008, nr. C-213/07, ECLI:EU:C:2008:731, Michaniki AE/ Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias.

 

HvJ (3de k.) 23 december 2009, nr. C-403/09 PPU, ECLI:EU:C:2009:810, Detiček.

 

HvJ (2de k.) 4 maart 2010, nr. C-578/08, ECLI:EU:C:2010:117, Chakroun. 

 

 

 

België

 

Cass. 4 mei 1950, Arr.Verbr. 1950, 557.

 

Cass. (3e k.) 3 december 2007, nr. S.06.0088.F, JTT 2008, afl. 997, 37.

 

Cass. 4 mei 1950, Arr.Verbr. 1950, 557.

 

Cass. 25 oktober 1979, nr. 137, Arr. Cass.1979-80, 258.

 

Cass. 2 april 1981, nr. 468, Arr. Cass., 1980-81, 969.

 

Cass. 27 februari 1986, nr. 414, Arr. Cass. 1985-86, 887.

 

Cass. 17 december 1990, nr. 207, Arr. Cass. 1990-91, 432.

 

Cass. 18 juni 2007, AR C.04.0430.F, www.juridat.be. 

 

Cass. 29 april 2011, AR C.10.0183.N, www.juridat.be. 

 

Cass. 13 december 2016, P.16.0421.N, www.juridat.be.

 

Arbitragehof 4 mei 2005, nr. 84/2005, A.A. 2005, afl. 1, 1035.

 

GwH 26 juni 2008, nr. 95/2008, Arr. GwH 2008, afl. 3, 1457, overw. B.20.4.

 

HvB Brussel (32ste kamer) 9 maart 2010, nr. 201°/JR/36, onuitg.

 

HvB Brussel (33ste kamer), 30 mei 2013, nr. 2013/JR/67, onuitg.

 

Jeugdrb. Gent 9 mei 2005, T.Fam 2008, 90, noot R. VASSEUR.

 

Jeugdrb. Gent 5 november 2005, T.Fam 2008, 92, noot R. VASSEUR.

 

RvV 21 januari 2008, nr. 6033, www.agii.be/raad-voor-vreemdelingenbetwistingen-2008-01-21, 4-6.

 

RvV 27 oktober 2016, Tijdschrift@ipr.be 2017, nr. 1, 115-123.

 

 

Zweden

 

Kammarrätten Stockholm (ZW) 21 juli 2015, nr. 4875-15, http://www.karnovgroup.com;

 

Kammarrätten Jönköping (ZW), 17 februari 2009, nr. 934-08, http://www.karnovgroup.com. 

 

Förvaltningsrätten Malmö (ZW) 9 september 2015, nr. 8796-15, http://www.karnovgroup.com. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen (ZW) 14 maart 2012, nr. 2438-11, https://lagen.nu.

 

ME (ZW) 5 maart 2012, nr. 2012: 4,  https://lagen.nu.

 

 

Duitsland

 

BVerfG (DE) mei 1971, 1 BvR 636/68, BVerfGE 31, 58, NJW 1971, 1509 FamRZ 1971, 414.

 

BGH, 6 novemver 1992, nr. 2 BvR 805/91, NJW 1993, 848.

 

OLG Köln (DE) 9 mei 1966, nr. 21 WF 151/95, FamRZ 1996, 1147.

 

KG (DE) 7 juni 1989, nr. 18 U 2625/88, BeckRS 1989, 2838.

 

OLG Zweibrücken (DE) 5 juli 1996, 2 UF 132/95,  FamRZ 1997, 93.   

 

OLG Düsseldorf (DE) 19 december 2008, nr. I-3 Wx 51/08, FamRZ 2009, 1013.

 

OLG Offenbach (DE) 30 oktober 2009, nr. 314 F 1131/09, FamRZ 2010, 1561.

 

OLG Hamburg (DE) 4 maart 2010, nr. 2 WF 259/09, NJW-RR 2010, 1090.

 

KG (DE) 21 november 2011, nr. 2 UF 255/10, NJOZ 2012, 165.

 

AG Tübingen (DE) 25 oktober 1990, nr. 3 GR 105/90, BeckRS 2016, 16524.

 

AG Hannover (DE) 07 januari 2002, nr. 616 F 7355/00, FPR 2002, 448.

 

AG Aschaffenburg (DE) 07 maart 2016, nr. 7 F 2013/15, onuitg.

 

AG Wuppertal (DE) 18 april 2016, nr. 64 F 154/15, onuitg.

 

AG Wuppertal (DE) 18 april 2016, nr. 64 F 154/15, onuitg.

 

VG Berlin (DE) 30 november 2017, 5 L 550.17 V, https://dejure.org.

 

VG Berlin (DE) 19 januari 2018, 28K 418.16V, https://dejure.org. 

 

 

 

 

 

 

 

Literatuur

 

Boeken

 

BECKMANN, F. en BENDA-BECKMANN, K., Mobile people, mobile law: expanding legal relations in a contracting world, Aldershot, Routledge, 2005, 297-315.

 

BOGDAN, M., Private intenational law in Sweden, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2015, 132p.

 

BÜCHLER, A., Islamic Law in Europe, Londen, Ashgate, 2011, 168p.

 

CHAUDHARY, K., Pakistani Marriages and the Private International Laws of Germany and England, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2014, 311p.

 

ERIKSSON, M., Article 16’ in The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Scandinavian University Press, New York, 1992, 474p.

 

ERMAN en G. HOHLOCH, “BGB”, Keulen, Otto Schmidt, 2014, 7194p.

 

FOBLETS, M.-C., “Mobility versus Law, Mobility in the Law? Judges in Europe are Confronted with the Thorny Question "Which Law Applies to Litigants of Migrant Origin?" in BENDA-

 

KOKKINI, D., IATRIDOU, Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Deventer, Kluwer, 1988, 660p.

 

KRUGER, T. en VERHELLEN, J., Internationaal privaatrecht: de essentie, Brugge, die Keure, 2016, 465p.

 

LOOSCHELDERS, D., Internationales Privatrecht - Art. 3-46 EGBGB, Berlin, Springer, 2004, 693p.

 

PARKES, A., Children and International Human Rights Law: The Rights of the Child to be Heard, Routledge, Londen, 2013, 424p.

 

RAUSCHER, T., Sharī'a, islamisches Familienrecht der sunna und shī'a, Frankfurt am Main, Verl. für Standesamtswesen, 1987, 151p.

 

SCHIRATZKI, J., Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, Uppsala, Jure, 2005, 210p.

 

VAN DEN EECKHOUT, V., Huwelijk en Echtscheiding in het Belgisch Conflictenrecht: een analyse vanuit de invalshoek van de nationaliteitsgemengde partnerverhouding, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 340p.

VERHELLEN, J., Het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken: wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk, Brugge, Die Keure, 2012, 513p.

 

Bijdragen in Verzamelwerken

 

BOGDAN, M. “Refugees in Swedish private internationl law”, in J. GRIMHEDEN EN R. RING (eds.), Essays in Honour of Göran Melander, Nijhoff, Brill Academic Publishers, 2006, 311-320.

 

DAWIDOWICZ, M., “The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation” in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON, The Law of International Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2010, 677- 687.

 

FOBLETS, M.-C., “Mobility versus Law, Mobility in the Law? Judges in Europe are Confronted with the Thorny Question "Which Law Applies to Litigants of Migrant Origin?" in F. BENDA-BECKMANN e.a., Mobile people, mobile law: expanding legal relations in a contracting world, Aldershot, Routledge, 2005, 297-315.

 

JÄNTERÄ-JAREBORG, M., “Barn- och tvångsäktenskap i Sverige - finns det utrymme för olika kulturer och tolerans?” in T. FRANTZEN, J. GIERTSEN EN G. C. MOSS (eds.), Rett og toleranse: festkrift til Helge Johan Thue : 70 år, Oslo, Gyldendal Akademisk, 2007, 312-320.

 

JÄNTERÄ-JARENBORG, M, “Combatting child marriages and forced marriages- the prospects of the Hague Marriage Convention in de Scandinavian “multicultural” societies” in EINHORN, T., SIEHR, K. (eds.), Interncontinental Cooperation through Private International Law – Essays in Memory of Peter E. Nygh, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 2004, 163-175.

 

LEYE, E., SABBE, A., “Gedwongen huwelijken” in BLOW, H.. Handboek Familiaal Geweld, Brussel, Politeia, 2015, 2/1-2/10.

 

MENSCH, B., SINGH, S., CASTERLINE, J., “Trends in the timing of first marriage among men and women in the developing world” in C. Lloyd, J. Behrman, N. Stromquist en B. Cohen (eds.) The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries, Washington D.C., The National Academies Press, 2005, 118-171.

 

 

Masterproeven en Doctoraten

 

MARIEVOET, R., “Reproductieve rechten in sub-Sahara Afrika”, masterproef Rechten aan UGent, 2010, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/350/RUG01-001458350_2011_000…, 116p.

 

MUSTASAARI, S., “Rethinking Recognition: Transnational Families And Belonging In Law”, masterproef Rechten Universiteit van Helsinki, 2017, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/225021/RETHINKI.pdf?se…, 99p.

 

STOYTCHEVA, H., “Erkännande av utländska barnäktenskap i Sverige - är lagstiftningen förenlig med barnkonventionen?”, masterproef rechten Universiteit Stockholm, 2016, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1050030/FULLTEXT01.pdf, 77p.

 

VAN EIJK, E., “Family law in Syria : a plurality of laws, norms, and legal practices”, doctoraat Universiteit van Leiden, 2013, 287p.

 

 

Tijdschriftartikels

 

ANDRAE, M., “Flüchtlinge und Kinderehen”, NZFam 2016, 923- 929

 

ANTOMO, J., “Eheschließung Minderjähriger und das deutsche Recht”, NZFam 2016, 1155-1161.

 

ANTOMO, J., “Kinderehen, ordre public und Gesetzesreform”, NJW 2016, 3558-3563.

 

BESSON, S., “The principle of non-discrimination in the Convention on the Rights of the Child”, The International Journal of Children s Rights 2005, 433-461.

 

BOWDEN, J.J., “Marriageable Age in Islam: A Study on Marriageable Age Laws and Reforms in Islamic Law”, LUX 2013, 1-16.

 

BÜCHLER, A. en SCHLATTER, C., “Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws: a Comparative Survey”, EJIMEL 2013, 37-74.

 

COESTER, M., “Probleme des Eheschießungsrechts in rechtsvergleichender Sicht”, StAZ 1988, 122-129.

 

CÖSTER, M., “Die rechtliche Behandlung von im Ausland geschlossenen Kinderehen”, StAZ 2016, (257) 261.

 

DAWOUD, S., “Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien?”, T. Vreemd. 2014, 286-320.

 

DE MEYER, J., “Het arrest Grunkin en Paul van het Europese Hof van Justitie en zijn impact op de nationale regels van internationaal privaatrecht”, Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht 2008, 82-86.

 

DIJUF, “Anerkennung der Eheschließung eines nach ausländischem staatlichen bzw religiösem Recht verheirateten minderjährigen Flüchtlings”, JAmt 2016, 127-129.

 

E. MEURLING, “New choice of law rules for capacity to marry and the recognition of marriage in Sweden – a new principle?” Yearbook of Private International Law 2006, 413-420.

 

ERSANILLI, E. en KOOPMANS, R., “Rewarding Integration? Citizenship Regulations and the Socio-Cultural Integration of Immigrants in the Netherlands, France and Germany”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2010, 773-791.

 

F. NAHID, “Child marriage in Bangladesh: Socio-legal analysis”, International Journal of Sociology and Anthropology 2013¸ afl. 6, 1-7.

 

GAFFNEY-RHYS, R., “International law as an instrument to combat child marriage”, The International Journal of Human Rights 2011, 359-373.

 

JAMABO, T., “A discourse on the developmental effects of child marriage”, African Journal of Social Sciences, 2012, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=57A4D66CEEF27B…, 135-144.

 

JÄNTERÄ-JAREBORG, M.,“The Influence of the Hague Convention on the development of Swedish Family Conflicts Law”, Netherlands International Law Review 1993, 49-65.

 

KIBRETB G. D., WORKINEH, S., DEGU, G “Determinants Of Early Marriage Among Female Children In Sinan District, Northwest Ethiopia”, Health Science Journal 2015, 1-7.

 

LE STRAT, Y., DUBERTRET, C., en LE FOLL, B., “Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women”, American Acadamy of Pediactrics 2011, https://pdfs.semanticscholar.org/1650/1de7d009ee0f65abdc1e5f821b65cd4e1…, 524-530.

 

MAJER, C., “Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen”, NZFam 2017, 537-540.

 

MANKOWSKI, P. “Zur Anerkennug einer nach syrischem Recht geschlossenen Kinderehe” (noot onder OLG (DE) Bamberg, 5 mei 2016), FamRZ 2016, 1274 - 1275.

 

MARPHATIA, A. A., AMBALE, G. S., & REID, A. M., “Women’s Marriage Age Matters for Public Health: A Review of the Broader Health and Social Implications in South Asia”, Frontiers in Public Health 2017, 1-23.

 

MEURLING, E. “New choice of law rules for capacity to marry and the recognition of marriage in Sweden – a new principle?” Yearbook of Private International Law 2006, 413-420.

 

MIKHAIL, S. L. B., “Child marriage and child prostitution: two forms of sexual exploitation” Gender and Development 2002, www.jstor.org/stable/pdf/4030681.pdf?acceptTC=true,  43–49.

 

MILLER, M., “Stop Forced Child Marriage: A Comparative Global Law Analysis”, International Journal of Humanities and Social Sciences 2015, 3908-3917.

 

MÖLLER L.-M., EN YASSARI, N., “Wenn Jugendliche heiraten”, Kritische Justiz 2017, 269-285.

 

MONTAZERI, S., GHARACHEH, M., MOHAMMADI, N., RAD, J.A., en ARDABILI, H.E., “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study,” Journal of Environmental and Public Health 2016, 1-8.

 

NAWAL, N.-M., “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue.” Reviews in Obstetrics and Gynecology 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2672998/, 51–56.

 

NOUR, N., “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue”, Reviews in Obstetrics & Gynaecology 2009, 51 - 56.

 

PARSONS, J., EDMEADES, J., KES, K., PETRONI, S., SEXTON, M. en WODON, Q., “Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature”, The Review of Faith & International Affairs 2015, 12-22.

 

R. FRANK, “Die Anerkennung von Minderjährigenehen”, StAZ 2012, 129-133.

 

RAJ, A., BOEHMER, U., “Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries. Violence Women”, Sage Journals 2013, https://doi.org/10.1177/1077801213487747, 536-551.

 

SABBE A, OULAMI H, ZEKRAOUI W, HIKMAT H, TEMMERMAN M, LEYE E. “Determinants of child and forced marriage in Morocco: stakeholder perspectives on health, policies and human rights”, BMC international health and human rights 2013, 43-56.

 

SABBE, A., TEMMERMAN, M., BREMS, E., LEYE, E., “Forced marriage: an analysis of legislation and political measures in Europe”, Crime Law Soc Change 2014, 171-189.

 

SCHOLZ, P., “Die Internationalisierung des deutschen ordre public und ihre Grenzen am Beispiel islamisch geprägten Rechts”, IPRax 2008, 213-218.

 

SCHOLZ, P., “Islam-rechtliche Eheschließung und deutscher ordre public”, StAZ 2002, 321 - 334.

 

SEGER, W., “Huwelijk en Echtscheiding”, TPR 2012, 1644-1691.

 

TRAEST, M., “De omzettingsbrief van 23 januari 2004 betreffende het homohuwelijk of: hoe een omzendbrief Belgische conflictenregels wil wijzigen, E.J. 2004, 49-52.

 

UNICEF INNOCENTI RESEARCH CENTRE, “Early Marriage Child Spouses”, Innocenti Digest 2001, afl. 5, 1-17.

 

VAN DEN BRINK, M., “What’s in a Name Case? Some Lessons for the Debate Over the Free Movement of Same-Sex Couples Within the EU”, German Law Journal, 421-450.

 

VAN HOUTTE, H., "De 'openbare orde' als beletsel voor de erkenning of tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen", RW 1973-74, 738- 761.

 

VASSEUR, R., “Over de blanco-norm ‘gewichtige redenen’ uit artikel 145 B.W. en de evolutieve aard ervan” (noot onder Jeugdrb. Gent, 5 november 2007), T.Fam. 2008 92-100.

 

WARNER, E., “Behind the wedding veil: Child marriage as a form of trafficking in girls”, 2004, American U Journal Gender Soc. Policy & Law 2014, 233-270.

 

WIJFFELMAN, A., “Child marriage and family reunification: an a. alysis under the European Convention on Human Rights of the Dutch Forced Marriage Prevention Act”, Netherlands Quarterly of Human Rights 2017, 104–121.

 

WILLEMARCK, L., “De exceptie van de De exceptie van openbare orde in het internationaal privaatrecht: Een juridisch middel om essentiële waardeconflicten op te lossen en fundamentele cultuurtegenstellingen te overbruggen”, Netherlands Journal of Legal Philosophy 2003, 97-123.

 

ZAHRAA, M., “The Legal Capacity of Women in Islamic Law”, Arab Law Quarterly 1996, 245-263.

 

ZERMATTEN, J., “The best interests of the child principle: literal analysis and function”, International Journal of Children’s Rights 2010, 483-499.

 

 

Onlinebronnen

 

ANDREA BARTELS, S., MICHAEL, S., ROUPETZ, S., S. GARBERN, CHILC RIGHST INFORMATION CENTER, “Guide to non-discrimination and the CRC”, 2009, www.crin.org/en/docs/CRC_Guide.pdf.

 

BAHGAM, S., MUKHATARI, W., “Study on Child marriage in Afghanistan”, 2004, www.medicaafghanistan.org/Publications/Research%20and%20Manuals/Afghani….

 

CDU/CSU FRAKTION, “Schutz der Schwächeren - Verbot von Kinderehen in Deutschland”,  2016, www.cducsu.de/sites/default/files/beschluss_fv_cducsu_verbot_kinderehen…;

 

CDU/CSU FRAKTION, “Schutz der Schwächeren - Verbot von Kinderehen in Deutschland”, 2016, www.cducsu.de/sites/default/files/beschluss_fv_cducsu_verbot_kinderehen….

 

COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, “Report of the 2012 day of general discussion: the rights of all children in the context of international migration”, 2012, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndR….

 

COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, “State Party Report: Sweden, 12 July 2004, www.refworld.org/docid/42d28d594.html.

 

CORNELOUP, S., HEIDERHOFF, B., HONORATI, C., JAULT-SESEKE, F., KRUGER, T., RUPP, C., VAN LOON, H. en VERHELLEN, J.,“Private international law in a context of increasing international mobility: challenges and potential”, 2017, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583157/IPOL_STU(2017)58….

 

COUNCIL OF EUROPE, “The best interests of the child – A dialogue between theory and practice”, 2016, https://rm.coe.int/1680657e56.

 

CREMER, G., “Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen”, Berlijn, 2 februari 2017,  www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downl….

 

DAVIS, A., POSTLES, C. AND ROSA, G. “A girl’s right to say no to marriage: Working to end child marriage and keep girls in school”, https://plan-uk.org/file/en-a-girls-right-to-say-no-to-marriage-fullrep….

 

DEUTSCHER NOTARVEREIN, “Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen”, Berlijn, 22 februari 2017, www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downl….

 

DEUTSCHER NOTARVEREIN, “Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen”, Berlijn, 2017, www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downl…

 

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE, “Es gibt keine Pauschallösung beim Thema Minderjährigen-Ehe”, Berlijn, 18 november 2016, www.deutscher-verein.de/de/download.php?file=uploads/presse/pm/2016/pm_…;

 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE, “Zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen”, 2017, www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen….

 

DIECI, A., “Balancing the principle of the best interest of the child with the right to be heard: an ongoing challenge from an international perspective”, 2014, www.juragentium.org/forum/infanzia/it/dieci.pdf.

 

ECPAT, “Unrecognised sexual abuse and exploitation of children in child, early and forced marriage”, 2015, www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Child%20Marriage_ENG.pdf.

 

EUROPEAN COMMISSION, “Ad-Hoc Query on Syrian child brides in the asylum procedure”, 6 februari 2015, http://emn.ypes.gr/images/docs/EMN_QUERIES/EMN_QUERIES_2015_TILL_7_2015….

 

EUROPEAN MIGRATION NETWORK, “Family Reunification of TCNs in the EU: National Practices”, 2016, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/27a_sweden_fa….

 

EUROPEAN MIGRATION NETWORK, “Family Reunification of Third Country Nationals in the EU: National Practices - Country report Sweden”, 2016, www.emnsweden.se/download/18.4100dc0b159d67dc6148dac/1494411473964/Fami….

 

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, “Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices”, 2014 www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/2014_4958_forced_….

 

EUROPESE COMMISSIE, “Groenboek inzake het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die in de Europese Unie verblijven (Richtlijn 2003/86/EG)”, 15 november 2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC073….

 

FONTENEAU, B. en HUYSE, H., “Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking?”, 2014, www.planinternational.be/sites/default/files/2017-09/plan_hiva_cfmrepor….

 

HANMER, L. en ELEFANTE, M., “The Role of Identification in Ending Child Marriage Identification for Development”, 2016,  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25184/The0ro….

 

HYNES, T., “The issue of ‘trust’ or ‘mistrust’ in research with refugees: choices, caveats and considerations for researchers”, 2013,  www.unhcr.org/research/working/3fcb5cee1/issue-trust-mistrust-research-….

 

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN, “Gedwongen huwelijk? Handleiding voor dienstverleners”, 2015, http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/84%20-%20Gedw…;

 

INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN, “Child marriage and poverty”, Washington, 2006, www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Poverty.pdf.

 

KINSCH, P.“Private international law topics before the european court of human rights”, 2011, https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/16880/1/EurCtHR.pdf.

 

KREIENBRINK, S. RÜHL, “Family Reunification in Germany – Small Scale Study IV in the Framework of the European Migration Network”, 2007, www.india-eu-migration.eu/media/legal_module/Directive/Directive%202003….

 

KRUGER, T., “The family: a state of the art”, 2010, http://docplayer.net/14539746-The-family-a-state-of-the-art.html.

 

L. KILZAR, H. BERGQUIST, N. BAKHACHE, C. DAVISON, A. BUNTING, “Making sense of child, early and forced marriage among Syrian refugee girls: a mixed methods study in Lebanon”, 2017, http://gh.bmj.com/content/3/1/e000509.full.pdf.

 

LAMBERTZ, G., JÄNTERÄ-JAREBORG, M., MODÉE, E. en KALLIFATIDES, J., “Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap”, 2012, https://data.riksdagen.se/fil/7A62AC7C-A97A-4EB1-8FDC-9E9063132B4B. 

 

LEVINE, R., LLOYD, C., GREENE, M., GROWN, C., “Girls Count A Global Investment & Action Agenda”, 2009, www.cgdev.org/sites/default/files/15154_file_GC_2009_Final_web_0.pdf.

 

M. RIEBAU, “Sachverständigenausarbeitung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Minderjährigenehen”, Berlijn, 16 mei 2017, www.bundestag.de/blob/507002/54485ba1005ebdc28971b105a2feb099/riebau_st….

 

MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT, “The Draft Legislation on Child Marriage and Private International Law: An Interview with Institute Director Jürgen Basedow”, 24 februari 2016, www.mpipriv.de/files/pdf4/Interview_with_Jrgen_Basedow__The_Draft_Legis….

 

MELCHIORRE, A., “A minimum common denominator? Minimum ages for marriage reported under the Convention on the Rights of the Child”, www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/AngelaMelc….

 

MIGRATIONVERKET, “Är du gift?”, 2016, http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/520/Utredning….

 

MYRIA, “Mensenhandel en Mensensmokkel: schakels verbinden”, Brussel, 2015, www.myria.be/files/Mensenhandel-verslag-2015-LR.pdf.

 

PFEIFFER, T., “Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen”, 15 mei 2017, www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/ProfPfeiffer_Kinderehen.pdf.

 

ROBLES, O.J., “Include child marriage in long-term global development agenda”, 2012, http://tooyoungtowed.org/blog/tag/millennium-development-goals/.

 

RUTTEN, S., VAN EIJK, E. DROST, L., KADROUCH-OUTMANY, K., EN SMITS VAN WAESBERGHE, E., “Gewoon getrouwd – een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland”, 2015, www.verwey-jonker.nl/doc/2015/315021_Gewoon_Getrouwd.pdf.

 

SAVE THE CHILDREN, “Child marriage in Niger”, 2017, www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/child-ma….

 

SAVE THE CHILDREN, “Too young to wed - the growing problem of child marriage among Syrian girls in Jordan”, 2014, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TOO_YOUNG_TO_….

 

UNFPA-UNICEF, “Global programme to accelerate action to end child marriage”, 2017, www.unicef.org/protection/files/ChildMarriage-Global-DonorReport-v7.pdf.

 

UNFPA, “Marrying too young”, 2012, www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf.

 

UNICEF, “A study on early marriage in Jordan 2014”, 2014, www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-E_COPY_.pdf.

 

UNICEF, “Child Marriage: A Harmful Traditional Practice. A Statistical Exploration”, 2005, www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf.

 

UNICEF, “Ending Child Marriage – progress and prospects”, 2014,  www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf.

 

UNICEF, “State of the world’s children - maternal and newborn health ”, 2009, www.unicef.org/protection/SOWC09-FullReport-EN.pdf.

 

WELLER, M.P., “Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen”, Heidelberg, 2017, www.ipr.uni-heidelberg.de/md/jura/ipr/personen/weller/weller_stellungna….

 

WOMEN’S REFUGEE COMMISSION, “A Girl No More: The Changing Norms of Child Marriage in Conflict”, 2016, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Changing-Norm…

 

X., “The Syrian refugee crisis and its repercussions for the EU”, 2016, http://syrianrefugees.eu

 

ZEGHAL, M., WALDMAN, R., “Islamic world”, Encyclopædia Britannica, www.britannica.com/topic/Islamic-world. 

 

 

Krantenartikels

 

AFBEREMI, H., “Violence Against Girl-Children in a Rights Paradigm: Deconstructing Child Marriage from Islamic Perspectives”, Sisters in Islam, www.sistersinislam.org.my/news.php?item.991.41.

 

AIZENMAN, N., “The loopholes that allow child marriage in the U.S.”, NPR, 30 augustus 2017,  www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/08/30/547072368/a-look-at-the-lo….

 

AL-AHMED, A., “Why is no one protecting Saudi Arabia's child brides?”, The Guardian, 9 november 2011, www.theguardian.com/commentisfree/2011/nov/08/saudi-arabia-child-brides….

 

BENDIXEN, M.C., “Sweden has done a u-turn”, 23 september 2016, refugees.dk, http://refugees.dk/en/focus/2016/september/sweden-has-done-a-u-turn.

 

HODALI, D., “German officials set their sights on 'child marriage’”, DW, 4 september 2016,  www.dw.com/en/german-officials-set-their-sights-on-child-marriage/a-195….

 

KONINGS, S., “No obligation on States to recognize a marriage contracted abroad: the case of Z.H. and R.H. v. Switzerland”, Strassbourg Observers, 11 januari 2016,  https://strasbourgobservers.com/2016/01/11/no-obligation-on-states-to-r…

 

MALMBERG, F.,"Sverige ska utgå från ett skyddsperspektiv - barn kan aldrig samtycka till äktenskap", Dagens Juridik, 4 februari 2016, www.dagensjuridik.se/2016/02/debatt-replik-fredrik-malmberg-bo-barnakte…

 

MUNOTH, S., “The Case For Recognition Of Muslim Marriages In South Africa”, Oxford Human Rights Hub, 12 oktober 2017, http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-case-for-recognition-of-muslim-marriages-i….

 

PERCZYNSKA, O., “Child marriage in Nepal: what do you do when it’s by choice?”, 2014, www.girlsnotbrides.org/child-marriage-nepal-choice.

 

RADU, R., “Romania's child brides”, The Guardian, 29 juni 2011,  https://www.theguardian.com/journalismcompetition/romanias-child-brides.

 

RODGERS, L, e.a., “Syria: The story of the conflict”, BBC, 11 maart 2016, www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868.

 

SAF, C., "Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige - och ska respekteras", Dagens Juridik, 26 januari 2016, www.dagensjuridik.se/2016/01/debatt-carolina-saf-barnaktenskap”.

 

SENGUPTA, S., “One by One, Marry-Your-Rapist Laws Are Falling in the Middle East”, New York Times, 22 juli 2017, www.nytimes.com/2017/07/22/world/middleeast/marry-your-rapist-laws-midd….

 

TSUI, A., NOLAN, D., AMICO, C., “Child marriage in America – By the Numbers”, FRONTLINE, 6 juli 2017, http://apps.frontline.org/child-marriage-by-the-numbers.

 

UNITED NATIONS POPULATIONS FUND, “New study finds child marriage rising among most vulnerable Syrian refugees”, 31 januari 2017, UNPF News, www.unfpa.org/news/new-study-finds-child-marriage-rising-among-most-vul….

 

VAN DER ZEE, R., “It put an end to my childhood’: the hidden scandal of US child marriage”, The Guardian, 6 februari 2018, www.theguardian.com/inequality/2018/feb/06/it-put-an-end-to-my-childhoo….

 

WENDLE, J., “Barnäktenskap med 14-åring erkändes av Skatteverket”, Sverige Radio, 19 febrauri 2015, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6096214.

 

X. “CDU will Kinderehen annullieren”, Focus, 17 augustus 2016, www.focus.de/politik/deutschland/syrien-fluechtlinge-in-aschaffenburg-c…;

 

X. “CDU will Kinderehen in Deutschland komplett verbieten”, Welt, 12 november 2016., www.welt.de/politik/deutschland/article158707635/CDU-will-Kinderehen-in….

 

X. “Dual citizenship in Europe: Which rules apply where?” DW, 28 maart 2017, http://www.dw.com/en/dual-citizenship-in-europe-which-rules-apply-where….

 

X. “Hunderte Flüchtlingskinder sind verheiratet”, N-TV, 11 september 21016, www.n-tv.de/politik/Hunderte-Fluechtlingskinder-sind-verheiratet-articl… .

 

X. “Wann ist eine Ehe eine Ehe?”, ZEIT, 5 april 2017, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/kinderehe-kabinett-cdu-c….

 

X., “Applications for EU asylum drop by nearly half in 2017”, 1 februari 2018, DW, www.dw.com/en/applications-for-eu-asylum-drop-by-nearly-half-in-2017/a-….

 

X., “Child marriages: MEPs discuss how to put an end to this scourge”, European Parliament News, 2 april 2017, www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20170407STO70797/child-m….

 

X., “Hongerstaking van kindbruid is afgelopen”, De Standaard, 1 april 2016,  www.standaard.be/cnt/dmf20160401_02213615

 

X., “Married refugee minors allowed to live with adult spouses”, Sverige Radio, 18 januari 2016,  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=63481….

 

X., “Nearly 1,500 child marriages on the books in Germany”, DW, 9 september 2016, http://p.dw.com/p/1Jyp6. 

 

X., “UN lauds Somalia as country ratifies landmark children’s rights treaty”, UN News, 20 januari 2015, https://news.un.org/en/story/2015/01/488692-un-lauds-somalia-country-ra…

 

X., “UN lauds South Sudan as country ratifies landmark child rights treaty”, UN News, 4 mei 2015, https://news.un.org/en/story/2015/05/497732-un-lauds-south-sudan-countr…

Download scriptie (2.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Jinske Verhellen