Plagen toelaten in de landbouw

Bart
Laridon

Graanhaantjes (Oulema spp.) zijn kleine kevertjes van ongeveer een halve centimeter groot. Ondanks hun grootte kunnen de larven van deze kever opbrengstverliezen tot 55 % realiseren. Met name Oulema melanopus (van het Grieks melas (= zwart) en pus = poot)) wordt in de literatuur als de grote boosdoener beschreven. Het geslacht telt meerdere soorten die echter zodanig goed op elkaar lijken dat ze op het veld (én in de literatuur) vaak fout gedetermineerd en beschreven worden. In België komen er zes graanhaantjes voor.

AFB1

Graanhaantjes integreren?

Het graanhaantje komt voornamelijk voor op kleine graangewassen waar de larven vraatschade aanbrengen. Het gevolg voor de plant is dat de fotosynthetische capaciteit verlaagd wordt. Door deze verlaagde capaciteit kan de plant onvoldoende bouwstoffen leveren tijdens de aarvorming. Dit resulteert in een lagere opbrengst en dus ook een economisch verlies.

Een landbouwer zou bij het aantreffen van graanhaantjes direct kunnen grijpen naar het dichtstbijzijnde insecticide. Zowel de sector als de burger zijn zich echter bewust geworden van de gevolgen van het ondoordacht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo kan de biodiversiteit aanzienlijk gereduceerd worden en kunnen residuen een nefast effect hebben op het milieu en het geteelde product.

Ondoordacht gebruik is echter niet meer aan de orde in de Belgische landbouw. Vandaag de dag doet een goede landbouwer immers aan Integrated Pest Management (IPM). Het principe van IPM is dat men bij het managen van een plaag een zorgvuldige afweging maakt tussen de beschikbare gewasbeschermingsmethoden. Deze methoden stelt men grafisch voor in een driehoek waarbij men bottom-up naar de top toe werkt. Men kijkt hier niet alleen naar economische maar ook naar ecologische aspecten van de methodes. Slechts als de andere methoden uitgeput zijn kan men overgaan naar een chemische behandeling.

Een voorbeeld van IPM-methode is het aanleggen van akkerranden waarin zich natuurlijke vijanden kunnen ontwikkelen. Natuurlijke vijanden zijn organismen waarvan de cyclus zich heeft afgestemd op de cyclus van een ander (plaag)organisme. Zo is er Anaphes flavipes, een bronswesp die haar eitjes in een eitje van het graanhaantje legt. De larven van A. flavipes eten vervolgens het eigeel van de gastheer op zodat de eitjes niet meer levensvatbaar zijn.

image

De laagdrempeligheid van economische schadedrempels

Een andere mogelijkheid is het hanteren van economische schadedrempels (ESD). Het principe van een ESD is vrij eenvoudig: men wacht met een chemische behandeling tot de plaag een bepaalde populatiedichtheid bereikt. Een enkel plaagindividu zal immers een bepaald opbrengstverlies realiseren. Twee plaagindividuen (ruw geschat) het dubbele. Als men een perceel gaat monitoren en men de gemiddelde plaagdichtheid vaststelt, dan kan men het te verwachten opbrengstverlies gaan berekenen. Aan dit opbrengstverlies kan men een waarde koppelen aan de hand van de heersende marktprijs. Aan een gewasbeschermingsmiddel en de toepassing ervan hangt er ook een prijskaartje. Een ESD is dat punt waar de waarde van het opbrengstverlies dat van de behandeling gaat overschrijden. Dit punt gaat men uitdrukken in aantal plaagindividuen per plant. Het doel deze thesis was het bepalen van dit punt voor graanhaantjes in tarwe. Dit doet men aan de hand van een eenvoudige formule.

image

In een eerste deel van de thesis werd het opbrengstverlies per plaagindividu bestudeerd. Dit werd gedaan aan de hand van een serreproef. Hierbij werden planten tijdens drie verschillende groeifasen op verschillende niveaus ontbladerd. Zo waren er planten die volledig ontbladerd werden (niveau 4) en planten waar slechts een half vlagblad werden weggeknipt (niveau 1). Dit werd gedaan voor meer dan 300 planten verdeeld over 78 potten wat goed was voor het (manueel) meten van de bladlengte en -breedte van meer dan 835 tarwebladeren.

Uit de resultaten van de serreproef bleek dat het volledig ontbladeren tijdens het strekken van het vlagblad een opbrengstverlies teweegbrengt van 64.5%.  Tijdens het late melkstadium resulteert dit in een opbrengstverlies van 15.9%. Hieruit kan men concluderen dat hoe vroeger de ontbladering plaats heeft, en hoe groter de hoeveelheid verwijderde bladoppervlakte, hoe lager de opbrengst.

Uit de verzamelde data werden vervolgens regressiemodellen opgesteld waaruit men kan afleiden met hoeveel het opbrengstverlies toeneemt per extra verwijderde cm² bladoppervlakte. In de literatuur vermeld men dat een graanhaantje ongeveer 5.067 cm² bladoppervlakte opeet tijdens de larvale stadia. Als men dit implementeert in de regressiemodellen bekomt men regressievergelijkingen die het opbrengstverlies weergeven in functie van het aantal larven per scheut.

imageimage

In drie stappen naar een geïntegreerde gewasbescherming

Naast het opbrengstverlies per plaagindividu bevat de basisformule voor ESD nog andere elementen. Zo is er de marktwaarde en de kost voor behandeling. Omdat deze waarden sterk kunnen variëren werd er gekozen om met een schadedrempelmatrix te werken. Deze matrix is praktisch bruikbaar door drie eenvoudige stappen te doorlopen.

In een eerste stap kiest men het gewenste product. Bovenop de kostprijs van het product (prijzen werden bekomen via verdelers) werd een toepassingskost van 25 € per ha gerekend.

In een tweede stap gaat men kijken naar de marktprijs. In de matrix varieert deze van 0.12 tot 0.24 € er kg.

In een derde stap gaat men kijken naar het stadium van het gewas. De bijbehorende percentages werden bekomen uit reeds vermelde regressiemodellen. Indien de tarwe net het vlagblad aan het strekken is zal een enkele larve 2.01% opbrengstverlies realiseren. In het late melkstadium is dit 0.80 %.

Als men het kruispunt van de drie gekozen factoren zoekt bekomt men de berekende schadedrempel. Als een landbouwer bijvoorbeeld met Minuet wil behandelen en de marktprijs op 0.14 € per kg ligt dan gaat men bij het strekken van het vlagblad pas behandelen bij een plaagdichtheid van 1.19 larven per scheut.

Door gebruik te maken van deze ESD gaat men de nadelen van gewasbeschermingsmiddelen zo lang mogelijk vermijden. In combinatie met de andere beschikbare methoden binnen het IPM-systeem kan deze ESD-matrix bijdragen aan het transitieproces richting een duurzaam landbouwsysteem. Een eerste steen (of drempel) is hierbij alvast gelegd. 

image

 

 

Bibliografie

Altay, I. (2007). Researches on population density and biology of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) in Tekirdag. Tekirdag: Namik Kemal University - Natural and applied Sciences Institute.

Alves, T., Macrae, I., & Koch, R. (2015). Soybean aphid (Hemiptera: Aphididae) affects soybean spectral reflectance. Journal of Economical Entomology, 1-10.

Anderson, R., & Paschke, J. (1968). The biology and ecology of Anaphes flavipes (Hymenoptera: Mymaridae), an exotic egg parasite of the cereal leaf beetle. Annals of The Entomological Society of America 61, 1-5.

Andow, D., Kareiva, P., Levin, S., & Okubo, A. (1990). Spread of invading organisms. Landscape Ecology 4 (2), 177-188.

Anonymous. (2018). Toepassingskost per hectare van insecticide.

Araya, J., & Foster, J. (1992). Insect, mite, and nematode pests of oat. American Society of Agronomy and Crop Science Society of America, 427-471.

Asadeh, G., Mosadegh, M., Soleymanneshadian, E., & Seraj, A. (2009). Population, spatial distribution and biology of cereal leaf beetle, Oulema melanopus L. Col.: Chrysomelidae, in winter wheat fields of Gorgan. Journal of Plant Production 16 (1), 165-180.

Bailey, W., Carlson, C., Puttler, B., & Stoltenow, C. (1991). Expansion of the range of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae), in Missouri and Iowa. Journal of the Kansas Entomological Society 64 (4), 455-457.

Ballhorn, D., Kaut, S., & Heil, M. (2013). Distance and sex determine host plant choice by herbivorous beetles. PLoS ONE 8 (2), 1-13.

Barbosa, P., Braxton, S., & Segarra-Carmona, A. (1993). A history of biological control in Maryland. Biological Control 4, 185-243.

Barcic, J., & Culjak, T. (2001). Insect pests of cereals in Croatia. Integrated Control in Cereal Crops - IOBC wprs Bulletin 24 (6), 95-99.

Barton, L., & Stehr, F. (1970). Normal development of Anaphes flavipes in cereal leaf beetle eggs killed with X-radiation, and potential field use. Journal of Economic Entomology 63 (1), 128-130.

Baselga, A., & Novoa, F. (2006). Diversity of Chrysomelidae (Coleoptera) in Galicia, Northwest Spain: estimating the completeness of the regional inventory. Biodiversity and Conservation 15, 205-230.

Baselga, A., Gomez-Rodriguez, C., Novoa, F., & Vogler, A. (2013). Rare failures of DNA bar codes to separate morphologically distinct species in a biodiversity survey of iberian leaf beetles. PLoS ONE 8 (9), 1-13.

BBCH. (2001). The extended BBCH-scale for specific crops - Cereals. In U. Meier, Growth stages of mono- and dicotyledonous plants (pp. 14-18). Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry .

Bean, R., & Ciaglo, A. (2018, Februari 08). Anaphes flavipes. Opgehaald van Biological Control: https://biocontrol.entomology.cornell.edu/parasitoids/anaphes.php

Bechini, l., Morlacchi, P., & Baumgartner, J. (2013). Coinciding development of winter wheat and leaf beetles along an Alpine transect. Aeta Oecologica 47, 95-104.

Beenen, R., Winkelman, J., van Nunen, F., & Vorst, O. (2009). Aantekeningen over Chrysomelidae (Coleoptera) in Nederland. Entomologische berichten 69 (1), 9-12.

Bengtsson, J., Ahnström, J., & Weibull, A. (2005). The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. Journal of Applied Ecology 42, 261-269.

Benigno, D., & Brook, J. (1972). Studies on the host range and properties of cocksfoot mottle and phleum mottle viruses. Plant Pathology 21 (3), 142-144.

Berberet, R., Morrison, R., & Senst, K. (1981). Impact of the alfalfa weevil, Hypera postica (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae), on forage production in nonirrigated alfalfa in the southern plains. Journal of the Kansas Entomological Society 54 (2), 312-318.

Berti, N. (1989). Contribution to fauna of France. The identity of Oulema (O.) melanopus (L.) (Col. Chrysomelidae Criocerinae). Bulletin de la Société Entomologique de France 94 (1-2), 45-47.

Bertini, I., Cavallaro, G., & Rosato, A. (2006). Cytochrome C: occurence and functions. Chemical Reviews 106, 90-115.

Bezdek, J. (2001). The species representation and the phenology of the Chrysomelid genus Oulema (Coleoptera: Chrysomelidae) in winter wheat and spring barley growths near Brno. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis XLIX (3), 29-38.

Bezdek, J., & Baselga, A. (2015). Revision of western Palaearctic species of the Oulema melanopus group, with description of two new species from Europe (Coleoptera: Chrysomelidae: Criocerinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 55 (1), 273-304.

Bienkowski, A. (2010). Feeding behaviour of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Entomological Review 90 (1), 1-10.

Blodgett, S., Tharp, C., & Kephart, K. (2004). Cereal Leaf Beetle. Montguide: Montana State University.

Boote, K., Jones, J., Smerage, G., Barield, C., & Berger, R. (1979). Photosynthesis of peanut canopies as affected by leafspot and artifical defoliation. Agronomy Journal 72 (2), 247-252.

Borowiec, L., & Szwalko, P. (1990). Chraszcze - coleoptera stonkowate - chrysomelidae Czecs 1. http://baza.biomap.pl/en/db: Warszawa.

Bouchard, O., Bousquet, Y., Davies, A., AlonsoZarazaga, M., Lawence, J., Lyal, C., . . . Smith, A. (2011). Family-group names in Coleoptera (Insecta). ZooKeys 88, 1-972.

Bouchard, P., Grebennikov, V., Smith, A., & Douglas, H. (2009). Chapter 11: Biodiversity of coleoptera. In R. Foottit, & P. Adler, Insect Biodiversity (pp. 265-302). West Sussex: Blackwell Publichsing Ltd.

Breusegem, F., Vranova, E., Dat, J., & Inzé, D. (2001). The role of active oxygen species in plant signal transduction. Plant Science 161, 405-414.

Bueno, A., Batistela, M., Bueno, R., Neto, J., Nishikawa, M., & Filho, A. (2011). Effects of integrated pest management, biological control and prophylactic use of insecticides on the management and sustainability of soybean. Crop Protection 30, 937-945.

Bukejs, A. (2010). Leaf-beetles Oulema septentrionis (Weise, 1880) and O. erichsonii (Suffrian, 1841) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Latvian fauna. Baltic Journal of Coleopterology 10 (1), 65-69.

Bukejs, A. (2012). Taxonomical structure and biogeography of leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae S.L.) of the Latvian fauna. Acta Biology University Daugavpils 12 (3), 25-34.

Buntin, D., & All, J. (2006a). Small Grain Insects. In P. Guillebeau, N. Hinkle, & P. Roberts, Summary of losses from insect damage and cost of control in georgia (pp. 31-32). Georgia: University of Georgia.

Buntin, D., & All, J. (2006b). Field Corn Insects. In P. Guillebeau, N. Hinkle, & P. Roberts, Summary of losses from insect damage and cost of control in Georgia (pp. 5-6). Georgia: University of Georgia.

Buntin, D., & Pedigo, L. (1985). Development of economic injury levels for last-stage variegated cutworm (Lepidoptera: Noctuidae) larvae in alfalfa stubble. Journal of Econnomic Entompology 78 (6), 1341-1346.

Buntin, G., Flanders, K., Slaughter, R., & DeLamar, Z. (2004). Damage loss assessment and control of the cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in winter wheat. Journal of Economical Entomology 97 (2), 374-382.

Canters, K. (1996). Een oriënterend onderzoek naar de effeten van akkerrandbeheer op ziekten, plagen en biodiversiteit. Leiden: Centrum voor Milieukunde.

Capinera, J., & Roltsch, W. (1980). Response of wheat seedlings to actual and simulated migratory grasshopper defoliation. Journal of Economic Entomology 73 (2), 258-261.

Carson, R. (1962). Silent Spring. Verenigde Staten: Houghton Mifflin.

Casagrande, R., Ruesink, W., & Haynes, D. (1977). The behaviour and survival of adult cereal leaf beetles. Annals of the Entomological Society of America 70, 19-30.

Caswell, H., Reed, F., Stephenson, S., & Werner, P. (1973). Photosynthetic pathways and selective herbivory: a hypothesis. The American Naturalist 107 , 465-480.

Catherall, P. (1970). Phleum mottle virus. Plant Pathology 19 (3), 101-103.

Chamberlain, J., & Catherall, P. (1976). Electron microscopy of some grasses and cereals infected with cocksfoot mottle, phleum mottle and cocksfoot mild mosaic viruses. Journal of Genetic Virology 30, 41-50.

Chambon, J., Van Laere, C., Genestier, G., Pineau, C., & Cocquempot, C. (1983). Etude des populations d'Oulema melanopus L. et Oulema lichenis Weiss. (Coleoptères Chrysomelidae) sur blé dans la region parisienne. Agronomie 3 (7), 685-690.

Chanda, S., & Singh, Y. (2002). Estimation of leaf area in wheat using linear measurements. Plant Breeding and Seed Science 46 (2), 75-79.

Clarck, S., LeDoux, D., Seeno, T., Riley, E. G., & Sullivan, J. (2004). Host plants of leaf beetle species occuring in the United States and Canada (Coleoptera: Orsodacnidae, Megalopodidae, Chrysomelidae exclusive of Bruchinae). Special Publication of the Coleopterists Society no. 2, 1-615.

Clima-data.org. (2018, Februari 08). Climate: Gorgan. Opgehaald van Climate-Data.org: https://en.climate-data.org/location/764543/

Coats, S., Coats, J., & Ellis, C. (1979). Selective toxicity of three synthetic pyrethroids to eight coccinellids, a eulophid parasitoid and two pest chrysomelids. Environmental Entomology 8, 720-723.

Connin, R., & Hoopingarner, R. (1971). Sexual behaviour and diapause of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus. Annals of the Entomological Society of America 64 (3), 655-660.

Connin, R., & Jantz, O. (1969). Some effects of photoperiod and cold storage on oviposition of the cereal leaf beetle Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae). The Great Lakes Entomologist 1 (10), 363-366.

Cossé, A., Bartelt, R., & Zilkowski, B. (2002). Identification and electrophysiological activity of a novel hydroxy ketone emitted by male cereal leaf beetles. Journal of Natural Products 65, 1156-1160.

Czerniewicz, P., Sytykiewicz, H., Durak, R., Borowiak-Sobkowiak, B., & Chrzanowski. (2017). Role of phenolic compounds during antioxidative responses of winter triticale to aphid and beetle attack. Plant Physiology and Biochemistry 118, 529-540.

Danks, H. (1987). Hoofdstuk 13: Hormonal control. In D. H.V., Insect dormancy: an ecological perspective (pp. 254-265). Ottawa: Biological Survey of Canada.

Darab, I., Malschi, D., Valean, A., Tarau, A. C., & Oltean, I. (2017). Preliminary research on the wheat pests and on their integrated control during 2015-2016 at agricultural research devolopment station Turda. Bulletin UASVM Agriculture 74 (1), 1-14.

De Clerck-Floate, R., & Carcamo, H. (2011). Biocontrol arthropods: new denizens of Canadaz's grassland agroecosystems. In K. Floate, Arthropods of Canadian grasslands (Volume 2): Inhabitants of a changing landscape (pp. 291-321). Alberta: Biological Survey of Canada.

Decleer, K., & Leten, M. (1997). De Wettelijke verplichte bestrijding van distels in Vlaanderen: Een standpunt van het Instituut voor Natuurbehoud. Brussel: Instituut voor Natuurbehoud.

Delaney, K., Wawryniak, M., Lemancyk, G., Wresinska, D., & Piesik, D. (2013). Synthetic cis-jasmone exposure induces wheat and barley volatiles that repel the pest cereal leaf beetle, Oulema melanopus L. Journal of Chemical Ecology 39, 620-629.

DiFonzo, C. (2009, juni 25). Cereal Leaf Beetle. Opgehaald van Michigan State University - Extension: http://msue.anr.msu.edu/news/cereal_leaf_beetle

Dobrovolskaya, O., Pshenichnikova, T., Arbuzova, V., Lohwasser, U., Röder, M., & Börner, A. (2007). Molecular mapping of genes determining hairy leaf character in common wheat with respect to other species of the triticeae. Euphytica 155, 285-293.

Dosdall, L., Carcamo, H., Olfert, O., Meers, S. H., & Gavloski, J. (2011). Insect invasions of agroecosystems in the Western Canadian Prairies: case histories, patterns and implications for ecosystem function. Biological Invasions 13, 1135-1149.

Dysart, R., Maltby, H., & Brunson, M. (1973). Larval parasites of Oulema melanopus in Europe and their colonization in the United States. Entomophaga 18 (2), 133-167.

EC. (2016). De Europese Unie in het kort: Landbouw. Brussel: Directoraat-generaal Communicatie Publieksvoorlichting.

EEG. (1957). Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - en bijbehorende documenten.

EFSA. (2018a). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 16 (2), 1-86.

EFSA. (2018b). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 16 (2), 1-113.

EFSA. (2018c). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 16 (2), 1-59.

Ehler, L. (2006). Perspective: Integrated Pest Management (IPM): definition, historical development and implementation, and the other IPM. Pest management science 62, 787-789.

Evans, E., Carlile, N., Innes, M., & Pitigala, N. (2013). Warm springs reduce parasitism of the cereal leaf beetle through phenological mismatch. Journal of Applied Entomology 137, 383-391.

Evans, E., Karren, J., & Israelsen, C. (2006). Interactions over time between cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) and larval parasitoid Tetrastichus julis (Hymenoptera: Eulophidae) in Utah. Journal of Economic Entomology 99 (6), 1967-1973.

FAO. (2018). Integrated Production and Pest Mangement Programme in Africa - Farmer field school approach. Opgehaald van Food and Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/agriculture/ippm/programme/ffs-approach/en/

Fauna Europaeae. (2017). Oulema Gozis. Opgehaald van Fauna Europaea: https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/832e6c89-339a-4c33-841d-7d720…

Feder, G., Murgai, R., & Quizon, J. (2004). The acquisition and diffusion of knowledge: the case of pest management training in farmer field schools, Indonesia. Journal of Agricultural Economics 55 (2), 221-243.

Fick, G., & Liu, B. (1975). Alfalfa weevil effects on root reserves, development rate, and canopy structure of alfalfa. Agronomy Journal Abstract 68 (4), 595-599.

Flessner, M., Cahoon, C., Herbert, D., & Taylor, S. (2017). Pest Management Guide Field Crops. Virginia: Virginia Cooperative Extension.

Frederick, J., & Bauer, P. (1999). Physiological and numerical components of wheat yield. In E. Satorre, & G. Slafer (Red.), Wheat: Ecology and Physiology of Yield Determination (pp. 45-65). New York: The Haworth Press.

Fytoweb. (2018, Maart). Toegelaten actieve stoffen voor het graanhaantje. Opgehaald van Fytoweb: https://fytoweb.be/nl

Gaborjanyi, R., & Szabolcs, J. (1987). Brome mosaic virus transmission by cereal leaf beetle (Oulema melanopus, Coleoptera, Chrysomelidae). Cereal Research Communications 15 (4), 259-264.

Gallun, R., Everly, R., & Yamazaki, W. (1967). Yield and milling quality of monon wheat damaged by feeding of cereal leaf beetle. Journal of Economic Entomology 60 (2), 356-359.

Gallun, R., Roberts, J., & Finney, R. P. (1972). Leaf pubescence of field grown wheat: A detterent to oviposition by the cereal leaf beetle. Journal of Environmental Quality 2 (3), 333-334.

Gavloski, J., & Meers, S. (2011). Chapter 9: Arthropods of Cereal Crops in Canadian grasslands. In F. K.D., Arthropods of Canadian grasslands (Volume 2): Inhabitants of a changing landscape (pp. 217-237). Alberta: Biological Survey of Canada.

Gavrilovic, B., & Curcic, B. (2013). The diversity of the family Crhysomelidae (Insecta: Coleoptera) of the Obedska Bara Special Nature Reserve (Vojvodina Province, Serbia), with special Reference to the host plants. Acta Zoologica Bulgarica 65 (1), 37-44.

Goldberg, K., & Brakke, M. (1987). Concentration of maize chlorotic mottle virus increased in mixed infections with maize dwarf mosaic virus, strain B. Papers in plant pathology 177, 162-167.

Gordon, D., Bradfute, O., Gingery, R., Nault, L., Uyemoto, J., & Teyssandier. (1984). Maize Chlorotic Mottle Virus. Association of Applied Biologists, http://www.dpvweb.net/dpv/showadpv.php?dpvno=284.

Grove, S., & Stork, N. (2000). An inordinate fondness for beetles. Invertebrate Taxonomy 14 (6), 733-739.

Guppy, J. (1979). A comparison of development and fecundity in North American and European populations of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae). Proceedings of the Entomological Society of Ontario 110, 75-78.

Guppy, J., & Harcourt, D. (1978). Effects of temperature on development of the immature stages of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae). The Canadian Entomologist 110 (3), 257-263.

Gutierrez, A., Denton, W., Shade, R., Maltby, H., Burger, T., & Moorehead, G. (1974). The within-field dynamics of the cereal leaf beetle (Oulema melanopus (L.)) in wheat and oats. Journal of Animal Ecology 43 (3), 627-640.

Hammil, A., Holt, J., & Mollory-Smith, C. (2004). Contributions of weed science to weed control and management. Weed Technology 18, 1563-1565.

Harcourt, D., Guppy, J., & Ellis, C. (1984). Chapter 19 - Oulema melanopus (L.), cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). In J. Kelleher, & M. Hulme, Biological control programmes against insects and weeds in Canada 1969-1980 (pp. 65-67). Slough: Commonwealth Agricultural Bureaux.

Haynes, D., & Gage, S. (1981). The cereal leaf beetle in North America. Annual Review of Entomology 26, 259-287.

Held, P. (2015). An introduction to Reactive Oxygen Species. Wonooski: BioTek Instruments.

Helgesen, R., & Haynes, D. (1972). Population dynamics of the ceral leaf beetle, Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae): a model for age specific mortality. The Canadian entomologist 104, 797-814.

Hennecke, V. (1987). Blattflächenverzehr durch Larven des Blauen Getreidehähnchens Oulema lichenis (Voet.) (Col., Chrysomelidae) auf Gerste und Weizen. Journal of Applied Entomology 103 (1), 477-483.

Herbert, D. J., & Van Duyn, J. (2014). Cereal Leaf Beetle: Biology and Management. Virginia: College of Agriculture and Life Sciences.

Hervert, V., Carcamo, H., Dosdall, L., Miller, T., & Kher, S. (2016). Assessment of potential non-target effects of Tetrastischus julis, a biological control agent of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus. BioControl, 1-13.

Hess, S. (1971). Cereal leaf beetle causes problem in shipment of christmas trees. American Christmas Tree Journal 15, 9-11.

Heyer, W., & Wetzel, T. (1990). Occurrence of cereal leaf beetles (Oulema melanopus L. and O. lichenis Voet) and updating of the control threshold. Nachrichtenblatt Pflanzeschuts 44 (10), 226-230.

Higley, L., & Pedigo, L. (1993). Economic injury level concepts and their use in sustaining environmental quality. Agriculture, Ecosystems and Environment 46 , 233-243.

Higley, L., & Wintersteen, W. (1992). A novel approach to environmental risk assessment of pesticides as a basis for incorporating environmental costs into economic injury levels. American Entomologist 38 (1), 34-39.

Hintz, T., Wilson, M., & Armbrust, E. (1976). Impact of Alfalfa Weevil larval feeding on the quality and yield of first cutting alfalfa. Journal of Economic Entomology 69 (6), 749-754.

Hodgson, E., VanNostrand, G., & Rusk, R. (2012). Soybean aphid efficacy evaluation. Iowa state research farm progress reports 145, 1-5.

Hoffman, G., & Rao, S. (2010). Cereal leaf beetle, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) attraction to oat plantings of different ages. Journal of the Entomological Society of British Columbia 107, 57-67.

Hoffman, G., & Rao, S. (2011). Oviposition site selection on oats: the effect of plant architecture, plant and leaf age, tissue toughness, and hardness on cereal leaf beetle, Oulema melanopus. Entomologia Experimentalis et Applicata 141, 232-244.

Hubble, D. (2013). Progress report on the Chrysomelidae recording scheme. The Coleopterist, 1-7.

Hudson, R., & Buntin, G. (1996). Small Grain Insects. In D. Riley, G. Douce, & R. McPherson, Summary of losses from insect damage and costs of control in Georgia (p. 38). Georgia: University of Georgia.

Hybert, P., Ratnasingham, S., & deWaard, J. (2003). Barcoding animal life, cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species. The Royal society publishing 270, S96-S99.

Ihrig, R., Herbert, D., Van Duyn, J., & Bradley, J. (2001). Relationship between cereal leaf beetle (Coleoptera: Chyrsomelidae) egg and fourth-instar populations and impact of fourth instar defoliation of Winter Wheat Yields in North Carolina and Virginia. Journal of Economic Entomology 94 (3), 634-639.

Ishizaki, T., & Isikawa, T. (2010). Pteromalid parasitoids (Hymenoptera) of Ouelema oryzae (Kuwayama) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Japan, with notes on Pteromalus bifoveolatus. Entomological Science 13, 144-149.

Jelokova, M., & Gallo, J. (2008). Parasitoids of Cereal Leaf Beetle Oulema Gallaeciana (Heyden, 1879). Plant Protection Science 44 (3), 108-113.

Johnson, K., O'Neal, M., Ragsdale, D., Difonzo, C., & Swinton, S. (2009). Probability of cost-effective management of soybean aphid (Hemiptera: Aphididae) in North America. Journal of Economical Entomology 102 (6), 2101-2108.

Jolivet, P. (1988). Food habits and food selection of Chrysomelidae. bionomic and evolutionary perspectives. In P. Jolivet, E. Petitpierre, & T. Hsiao, Biology of Chrysomelidae (pp. 1-2). Parijs: Kluwer Academic Publishers.

Joukhadar, R., El-Bouhssini, M., Jighly, A., & Ogbonnaya, F. (2013). Genome-wide association mapping for five major pest resistances in wheat. Molecular breeding 32, 943-960.

Karren, J. (1993). Cereal Leaf Beetle. All Archived Publications Paper 756, 1-4.

KB . (19 maart 2013). Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbechermingsmiddelen en toevoegingsstoffen. Federale overheidsdient volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

KBINW. (2017). Belgische Soortenlijst. Opgehaald van Belgische Soortenlijst: http://www.species.be/nl/index.php

Khalaim, A. (2005). A review of the subgenera Diaparsis s. str. and Pectinoparsis subgen. n. of the genus Diaparsis Förster (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tersilochinae). Entomological Review 85 (5), 538-554.

Kher, S. (2014). Sustainable management of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae), a new invasive insect pest of cereal crops in Western Canada. Edmonton: Faculty of Graduate Studies and Research.

Kher, S., Dosdall, L., & Carcamo, H. (2011). The cereal leaf beetle: biology, distribution and prospects for control. Insects and Diseases 4, 32-41.

Kjaer, C., Elmegaard, N., Axelson, J., Andersen, P., & Seidelin, N. (1998). The impact of phenology, exposure and instar susceptibility on insecticide effects on a Chrysomelid Beetle Population. Pesticide Science 52, 361-371.

Klimaszewski, J., & Watt, J. (1997). Coleoptera family-group review and key to identification. Fauna of New Zealand 37, 199.

KMI. (2017). De maandnormalen te Ukkel. Opgehaald van KMI: https://www.meteo.be/meteo/view/nl/360955-Maandelijkse+normalen.html

Koehler, P., & Pimentel, D. (1973). Economic injury levels of the alfalfa weevil (Coleoptera: Curculionidae). The Canadian Entomologist 105 (1), 61-74.

Koppert. (2018, Februari). Entonem. Opgehaald van Koppert Biological systems: https://www.koppert.nl/plagen/varenrouwmug/producten-tegen/entonem/

Koyama, J. (1978). Control threshold for the rice leaf beetle, Oulema oryaze Kuwayama (Coleoptera: Chrysomelidae). Applied Entomology and Zoology 13 (3), 203-208.

Laznik, Z., Strukelj, M., & Trdan, S. (2010a). Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf beetle (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions. Acta Agriculturae Slovenica 95 (2), 141-148.

Laznik, Z., Toth, T., Lakatos, T., Vidrih, M., & Trdan, S. (2010b). Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) adults are susceptible to entomopathogenic nematodes (Rhabditida) attack: results from a laboratory study. Journal of Plant Diseases and Protection 117 (1), 30-32.

Laznik, Z., Vidrih, M., Vucajnk, F., & Trdan, S. (2012). Is foliar application of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) an effective alternative to thiametoxam in controlling cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.) on winter wheat? Journal of Food, Agriculture and Environment 10 (2), 716-719.

LeSage, L., Dobesberger, E., & Majka, C. (2007). Introduced Leaf beetles of the Maritime Provinces, 2: The Cereal Leaf Beetle Oulema Melanopus (Linnaeus) (Coleoptera: Chrysomelidae). Proceedings of the Entomolgical Society of Washington 109 (2), 286-294.

Liu, H., & Beckenbach, A. (1992). Evolution of the Mitochondrial Cytochrome Oxidase II Gene among 10 Orders of Insects. Molecular Phylogenetics and Evolution 1 (1), 41-52.

Lunt, D., Zhang, D., Szymura, J., & Hewitt, G. (1996). The insect cytochrome oxidase I Gene: Evolutionary patterns and conserved primers for phylogenetic studies. Insect Molecular Biology 5 (3), 153-165.

Luske, B., Janmaat, L., Bos, M., Daniels, L., Holstein, J., & De Weerd, A. (2015). Wat elke graanteler moet weten over geïntegreerde beheersing van het graanhaantje. Driebergen: Louis Bolk Instituut.

Lyon, W. (1969). Behavioral response of the adult cereal leaf beetle Oulema melanopus (Linnaeus), (Coleoptera, Chrysomelidae) to various chemical lures. Ohio: The Ohio State University.

Lytle, M. (2007). The Getle subversive: Rachel Carosn, Silent Spring, and the Rise of the Environmental Movement. United States: Oxford University Press.

Macedo, T., Peterson, R., & Weaver, D. (2006). Photosynthetic Responses of Wheat, Triticum aestivum L., plants to insect defoliation during vegetative growth and at grain fill. Environmental Entomology 35 (6), 1702-1709.

Macedo, T., Peterson, R., Dausz, C., & Weaver, D. (2007). Photosynthetic responses of wheat, Triticum aestivum L., to defoliation patterns on individual leaves. Environmental entomology 36 (3), 602-608.

Maertens, E., Bernaerts, E., Oeyen, a., & Tcuenier, b. (2013). Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2011-2012. Brussel: Departement Landbouw en Visserij.

Maican, S. (2005). Checklist of Chysomelidae (Coleoptera) of Romania. Travaux du muséum National d'Histoire Naturelle XLVIII, 119-136.

Maican, S. (2007). Some mediterranean chysomelid species (Coleoptera: Chysomelidae) newly entered in the collections of 'Grigore Antipa" National Museum of Natural History. Travaux du muséum National d'Histoire Naturelle L., 421-429.

Makinen, K., Naess, V., Tamm, T., Truve, E., Aaspollu, A., & Saarma, M. (1995). The putative replicase of the cocksfoot mottle sobemovirus is translated as a part of the polyprotein by 1 Ribosomal frameshift. Virology 207, 566-571.

Maltby, H., Stehr, F., Anderson, R., Moorehead, G., & Barton, L. (1971). Establishment in the United States of Anaphes flavipes, an egg parasite of the cereal leaf beetle. Journal of Economic Entomology 64 (3), 693-697.

McLaughlin, A., & Mineau, P. (1995). The impact of agricultural practices on biodiversity. Agriculture, Ecosystems and Environment 55, 201-212.

McPherson, R. (1983). Seasonal abundance of cereal leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in Virginia small grains and corn. Journal of Economic Entomology 76 (6), 1269-1272.

Meindl, P., Kromp, B., Bartl, B., & Ioannidou, E. (2001). Arthropod natural enemies of the cereal beetle (Oulema melanopus L.) in organic winter wehat fields in Vienna, Eastern Austria. Integrated Control in Cereal Crops IOBS wprs Bulletin 24 (6), 79-86.

Meissle, M., Knecht, S., Waldburger, M., & Romeis, J. (2012). Sensiitivity of the cereal leaf beetle Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae) to Bt maize expressed Cry3Bb1 and Cry1Ab. Arhtropod-Plants Interaction 6, 203-211.

Merritt, D., & Apple, J. (1969). Yield Reduction of Oats Caused by the Cereal Leaf Beetle. Journal of Economic Entomology 62 (2), 298-301.

Morlacchi, P., Limonta, L., & Baumgartner, J. (2007). From a descriptive toward an explicative growth-based model on immature Oulema duftschimdi (Coleoptera: Chrysomelidae) Development at different temperatures. Environmental Entomology 36 (2), 245-255.

Myser, W. (1969). A study of radiation on the biology and population dynamics of the cereal leaf beetle, Oulema melanopa (L). Columbus, Ohio: The Ohio state university research foundation.

Nakao, T., Naoi, A., Hama, M., Kawahara, N., & Hirase, K. (2012). Concentration-dependent effects of GABA on insensitivity to fipronil in the A2's mutant RDL GABA receptor from fipronil resistant Oulema oryzae (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of economic entomology 105 (5), 1781-1788.

NAPAN. (2014). Belgian action plan to reduce the risks and impacts linked to pesticides. Brussel.

Naranjo, S. (2011). Impacts of Bt transgenic cotton on Integrated Pest Management. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59, 5842-5851.

Nault, L., Styer, W., Coffey, M., Gordon, D., Negi, L., & Niblett, C. (1978). Transmission of Maize Chlorotic Mottle Virus by Chrysomelid Beetles. Phyttoppathology 68, 1071-1074.

NCBI. (2013). GenBank Overview. Opgehaald van Genbank: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

NCBI. (2017). Oulema. Opgehaald van Nationial Center for Biotechnology Information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?name=Oulema

Nielsen, C., & Hajek, A. (2005). Control of invasive soybean aphid, Aphid glycines (Hemiptera: Aphididae), populations by existing natural enemies in New York State, with emphasis on entomopathogenic fungi. Environmental Entomology 34 (5), 1036-1047.

Noordijk, J., Ulenberg, S., Zwakhals, C., Heijerman, T., & Luski, B. (2016). Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chyrsomelidae: Oulema). Entomologische Berichten 76 (1), 2-10.

Noordijk, R., Winkelman, J., van Nunen, F., & Vorst, O. (2009). Aantekeningen over Chrysomelidae (Coleoptera) in Nederland. Entomologische berichten 69 (1), 9-12.

Norris, R. (1999). Ecological implications of using thresholds for weed management. Journal of crop production 2 (1), 31-58.

Oerke, E. (2006). Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science 144, 31-43.

Olfert, O., & Weiss, R. (2005). Impact of climate change on potential distributions and relative abundances of oulema melanopus, meligethes viridescens and ceutorhyunchus obstrictus in Canada. Agriculture, Ecosystems and Environment 113, 295-301.

Olfert, O., Weiss, R., Woods, S., Philip, H., & Dosdall, L. (2004). Potential distribution and relative abundance of an invasive cereal crop pest, oulema melanopus, (Coleoptera: Chrysomelidae) in Canada. Canadian Entomologist 136, 277-287.

Orsolya, C., Lajos, K., & Szalai, M. (2017). Influence of leaf trichome density of different winter wheat cultivars on cereal leaf beetle larval leaf feeding. Gödöllő: Szent István University, Faculty of Agriculture and Environmental Sciences, Plant Protection Institute.

Özdikmen, H. (2012). Naked List of Turkish Cerambycoidea and Chrysomeloidea (Coleoptera). Munis Entomology & Zoology 7 (1), 51-108.

Panella, J., Webster, J., & Zabik, M. (1974). Cereal leaf beetle host selection and plant resistance: Olfactometer end feeding attractant tests (Coleoptera: Crysomelidae). Journal of Kansas Entomological Society 47 (3), 348-357.

Papp, M., & Mesterhazy, A. (1996). Resistance of winter wheat to cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) and bird cherry-oat aphid (Homoptera: Aphididae). Journal of Economicl Entomology 89 (6), 1649-1657.

Papp, M., Kolarov, J., & Mesterhazy, A. (1992). Relation between pubescence of seedling and flag leaves of winter wheat and its significance in breeding resistace to cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). Environmental Entomology 21 (4), 700-705.

Pedigo, L., Hutchins, S., & Higley, L. (1986). Economic injury levels in theory and practice. Annual Review of Entomology 31, 314-368.

Peschken, D. (1984). Host range of Lema Cyanella (Coleoptera: Chrysomelidae), a candidate for biocontrol of Canada Thistle, and of four stenophagous, foreign, thistle insects in North America. The Canadian Entomologist 116 (10, 1377-1384.

Peschken, D., & Johnson, G. (1979). Host specificity and suitability of Lema cyanella (Coleoptera: Chrysomelidae), a candidate for the biological control of canada thistle (cirsium arvense). The Canadian Entomologist 111 (9), 1059-1068.

PESI. (2017). Oulema Gozis. Opgehaald van Pan European species directories infrastructure: http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:faunaeur.org:taxn…

Peter, A., Shanower, T., & Romeis, J. (1995). The role of plant trichomes in insect resistance: a selective review. Phytophaga 7, 41-63.

Peterson, R., & Hunt, T. (2003). The probabilistic economic injury level: incorparating uncertainty into pest management decision-making. Journal of economical entomology 96 (3), 536-542.

Peterson, R., Danielson, S., & Higley, L. (1993). Yield responses of alfalfa to simulate alfalfa weevil injury and development of economic injury levels. Agronomy Journal 85, 595-601.

Peterson, R., Shannon, C., & Lenssen, A. (2004). Pjotosynthetic responses of legume species to leaf-mass consumption injury. Environmental Entomology 33 (2), 450-456.

Philip, H. (2007). Insect pest report to the western committee on crop pests. British Colombia ministry of agriculture and lands.

Philips, C., Herbert, D., Kuhar, T., Reisig, D., & Roberts, E. (2012). Using degree days to predict cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) egg and larval population peaks. Environmental Entomology 41 (4), 761-767.

Philips, C., Herbert, D., Kuhar, T., Reisig, D., Thomason, W., & Malone, S. (2011). Fifty years of cereal leaf beetle in the US: an update on its biology, management and current research. Journal of integrated pest management 2 (2), 1-5.

Phytofar. (2018, april 1). Les membres. Opgehaald van PhytoDis: https://www.phytodis.be/web/les%20membres/1011306039/list1187970075/f1…

Piesik, A., & Piesik, D. (1998). The spring cereals food preferences of Oulema ssp. in pure and mixed crops. Electronic Journal of Polish Agriculture Universities 1(1), 1-7.

Piesik, D. P., Delaney, K., Skocek, A., Lamparski, R., & Weaver, D. (2011b). Cereal crop volatile organic compound induction after mechanical injury, beetle herbivory (Oulema spp.) or fungal infection (Fusarium spp.). Journal of Plant Physiology 168, 878-886.

Piesik, D., Lemncyk, G., Skocek, A., Lamparski, R., Bocianowski, J., Kotwica, K., & K.J., D. (2011a). Fusarium infection in maize: volatile induction of infected and neighboring uninfected plants has the potential to attract a pest cereal leaf beetle: Oulema melanopus. Journal of plant Physiology 168, 1534-1542.

Piesik, D., Piesik, A., Lamparski, R., Tabaka, P., Ligor, R., & Busewski, B. (2010). Effects of mechanical injury and insect feeding on valatiles emitted by wheat plants. Entomological Fennica 21, 117-128.

Popov, c., Malschi, D., Vilau, F., & Stoica, V. (2005). Insect pest management of Lema malanopa in Romania. Romanian Agricultural Research 22, 47-53.

Prokopy, R. (2003). Two decaes of bottem-up, ecologically based pest management in a small commercial apple orchard in Massachusetts. Agriculture, Ecosystems and Environment 94, 299-309.

Ragsdale, D., McCornack, B., Venette, R., Potter, B., Macrae, I., Hodgson, E., . . . Glogoza, P. C. (2007). Economic threshold for soybean aphid (Hemiptera: Aphididae). Journal of economical entomology 100 (4), 1258-1267.

Rao, S., Cassé, A., Zilkowski, B., & Bartelt, R. (2003). Aggregation pheromone of the cereal leaf beetle: field evaluation and emission from males in the laboratory. Journal of Chemical Ecology 29 (9), 2165-2175.

Reay-Jones, F. (2010). Spatial distribution of the cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in wheat. Environmental Entomology 39 (6), 1943-1952.

Reisig, D., Bacheler, J., Herbert, D., Kuhar, T., Malone, S., Philips, C., & Weisz, R. (2012). Efficacy and value of propholactic vs. integrated pest management approaches for management of cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in wheat and ramifications for adoptoin by growers. Journal of Economic Entomology 105 (5), 1612-1619.

Richtlijn (EG) Nr. 128. (2009). Tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. 21 oktober 2009: Het Europees Parlement en de Raad.

Riley, D. (2004). Economic Injury level (EIL) and economic threshold (ET) concepts in pest management. Tifton: University of Georgia.

Robberts, D., & Walenta, D. (2012). Integrated Pest Management (IPM) for the Cereal Leaf Beetle in Washington State. Washington State University. Opgehaald van https://research.wsulibs.wsu.edu/xmlui/bitstream/handle/2376/4417/EM054…

Roberts, D., Pike, K., Miller, T., & Miller, S. (2014). Cereal Leaf Beetle Managament - Chemical or Biological. Opgehaald van Washington State University Extension: https://www.slideserve.com/hateya/cereal-leaf-beetle-management-chemica…

Rodriguez, D., Keltjens, W., & Goudriaan, J. (1998). Plant leaf area expansion and assimilate production in wheat (Triticum aestivum L.) growing under low phosphorus conditions. Plant and Soil 200, 227-240.

Rostas, M., Ton, J., Mauch-Mani, B., & Turlings, T. (2006). Fungal infection reduces herbivor-induced plant volatiles of maize but does not affect naive parasitoids. Journal of Chemical Ecology , 1897-1909.

Rozner, I., & Rozner, G. (2008). Data to the leaf beetle fauna of Macedonia (Coleoptera, Chysomelidae). Natura Somogyiensis 12, 111-131.

Rozner, I., & Rozner, G. (2013). Collection data to Nort Africa's (Morocco, Algeria, Tunisia) leaf beetle fauna (Coleoptera; Chrysomelidae). Natura Somogyiensis 23, 159-172.

Ruppel, R. (1974). A test of insecticides against the cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of the Kansas Entomological Society 47 (3), 412-415.

Sanahuja, G., Banakar, R., Twyman, R., Capell, T., & Christou, P. (2011). Bacillus thuringiensis: a century of research, development and commercial applications. Plant Biotechnology Journal 9, 283-300.

Sawyer, A., & Haynes, D. (1986). Cereal leaf beetle spatial dynamics simulations with a random diffusion model. Ecological Modelling 33, 89-99.

Schillinger, J. (1969). Three laboratory techniques for screening small grains for resistance to the cereal leaf beetle. Journal of Economic Entomology 62 (2), 360-363.

Schillinger, J., & Gallon, R. (1968). Leaf pubescence of wheat as a deterrent to the cereal leaf beetle, Oulema melanopus. Annals of the Entomological Society of America 61 (4), 900-903.

Schmitt. (2010). Catalogue of Palearctic Coleoptera. In I. Löbl, & A. Smetana. Stenstrup: Apollo Books.

Schmitt, M., & Rönn, T. (2011). Types of geographical distribution of leaf beetles (chrysomelidae) in Central Europe. ZooKeys 157, 131-158.

Schmitt, M., & Uhl, G. (2017). Oulema septentrionis and O. erichsonii are neither conspecific nor melanic variants of O. melanopus as assessed by micro CT analysis of ther lectotypes (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae, Criocerinae). ZooKeys 720, 121-130.

Schoon, B., & Grotenhuis, R. (2000). Values of farmers, sustainability and agricultural policy. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 12, 17-27.

Selman, B. (1988). Biology of Chrysomelidae: H12 Viruses and chrysomelidae. Department of Agricultural Biology, Newcastle upon Tyne: Kluwer Academic Publishers.

Severini, M., Baumgärtner, J., & Limonta, L. (2003). Parameter estimation for distributed delay based population models from laboratory data: egg hatching of Oulema duftschmidi REdthenbacher as an example. Ecological modelling 167, 233-246.

Sexton, S., Lei, Z., & Zilberban, D. (2007). The economics of pesticides and pest control. International Review of Environmental and Resource Economics 1, 271-326.

Shade, R., & Wilson, M. (1967). Leaf-Vein spacing as a factor affecting larval feeding behaviour of the cereal leaf beetle, oulema melanopus (Coleopter: Chrysomelidae). Annals of the entomological society of America 60 (3), 493-496.

Shade, R., Hansen, H., & Wilson, M. (1970). A partial life table of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus, in Northern Indiana. Annals of the Entomological Society of America 63, 52-59.

Sokolov, I. (1999). Effect of damage by the cereal leaf beetle Oulema melanopus (L.) (Coleoptera, chrysomelidae) larvae on the winter wheat ear yield. Entomology Review 78 (2), 307-315.

Stamenkovic, S. (2004). Pojava i štetnost žitne pijavice, Oulema melanopus L. Biljni lekar, 124-131.

Stanley, G., & Jensen, U. (1985). Laboratory Transmission of Maie Chlorotic Mottle Virus. Plant Disease 69, 864-868.

Stehr, F., Gage, P., Burger, T., & Montgomery, V. (1974). Establishment in the United States of Lemophagus curtus, a larval parasitoid of the cereal leaf beetle. Enverionmental Entomology, 453-454.

Stern, V., Smith, R., van den Bosch, R., & Hagen, K. (1959). The integrated control concept. A journal of agricultural science 29 (2), 81-101.

Stiltman, D. (1995). Population dynamics of cereal leaf beetles oulema melanopus and O. lichenis Voet (Coleoptera: Chrysomelidae) on wheat fields in southern Belgium. Belgian Journal of Zoology 125 (1), 199-205.

Synagra. (2018, mei 31). Landbouwprijzen (INDIC.). Opgehaald van Synagra - Beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten: http://www.synagra.be/AgriculturalPrices.aspx

Taketa, S., Chang, C., Ishii, M., & Takeda, K. (2002). Chromosome arm location of the gene controlling leaf pubescence of a Chinese local wheat cultivar 'hong-mang-mai'. Euphytica, 141-147.

Tanaskovic, S., Madic, M., Durovic, D., Knesevic, D., & Vukajlovic, F. (2012). Susceptibility of cereal leaf beetle in winter wheat to various foliar insecticides in western serbia region. Romanian Agricultural Research 29, 362-366.

Troukens, W. (2012). Bladhaantjes aan de westrand van Brussel (Coleoptera: Chrysomelidae), Deel 1: Criocerinae, Cryptocephalinae en Chrysomelinae. Vlaamse Vereniging voor Entomologie 40 (1), 7-14.

Trumble, J. (1998). IPM: overcoming conflicts in adoption. Integrated Pest Mangement Reviews 3, 195-207.

Tschumi, M., Albrecht, M., Entling, M., & Jacot, K. (2015). Hifh effectiveness of tailored flowered strips in reducing pests and crop plant damage. Proceedings of the royal society of biological sciences 282, 1-8.

Ueno, O., Kawano, Y., Wakayama, M., & Takeda, T. (2006). Leaf Vascular systems in C3 and C4 grasses: a two-dimensional analysis. Annals of botany 97, 611-621.

Ulrich, W., Czarnecki, A., & Kruszynski, T. (2004). Occurence of pest species of the genus Oulema (Coleoptera: Chrysomelidae) in cereal fields in northern Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 7 (1), 1-8.

USDA-APHIS. (1995). Factsheet - Cereal leaf beetle - Plant Protection & Quarantain. United States Department of Agriculture: Animal and Plant Health Inspection Service.

Van Den Berg, H., & Jiggins, J. (2007). Investing in Farmers - The impacts of farmer field schools in relation to integrated pest management. Elsevier Ltd., 1-24.

Van Duyn, K., Bambara, S., & Ihrig, R. (1997). Managing the cereal leaf beetle in small grains and corn. Small grains Insect Pest Management Department of Entomology, https://www.ces.ncsu.edu/depts/ent/notes/Grain/smg_3.html.

Verordening (EG) Nr. 889. (2008). tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 834/2007 van de Raad inzakde de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft. 5 september 2008: De Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Verordering (EG) Nr. 834. (2007). Inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91. 28 juni 2007: De Raad van de Europese Unie.

Vilas-Bôas, G., Peruca, A., & Arantes, O. (2007). Biology and taxonomy of Bacillus cereus, Bacillus anthracis and Bacillus thuringiensis. Canadian Journal of Microbiology, 673-687.

Vrints, G., Deuninck, J., Tacquenier, B., D'Hooghe, J., & Van der Straeten, B. (2015). Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land en tuinbouw - Dieren en gewassen 2009-2013 - op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk. Brussel: Departement Landbouw en Visserij.

Walczak, F. (2005a). Studies on leaf Beetles (Oulema spp.) development for short-term forecasting - evaluation of effect of temperature and humidity on duration of egg incubation. Journal of plant protection research 45 (3), 135-143.

Walczak, F. (2005b). Determination of developmental periods of leaf beetle for short-term forecasting. Journal of plant protection research 45, 145-153.

Watanabe, M., & Tanaka, K. (2000). Hormonzal control of diapause and overwintering traits in a leaf beetle, Aulacophora nigripennis. Physiological Entomology 25, 337-345 .

Way, M., & Van Emden, H. (2000). Integrated pest management in practice - Pathways towards successful application. Crop Protection 19, 81-103.

Webster, J., & Smith, D. (1983). Cereal leaf beetle (Oulema melanopus (L.)) population densities and winter wheat yields. Crop protection 2 (4), 431-436.

Webster, J., Smith, D., & Hoxie, R. (1980). Reduced yield of spring oat cultivars by cereal leaf beetles [Oulema melanopus; Michigan]. Agricultural research results.

Webster, J., Smith, D., & Hoxie, R. (1981). Effect of cereal leaf beetle on the yields of resistant and susceptible winter wheat. Crop Science 22 (4), 836-840.

Wellso, S. (1978). Feeding Differences by pre- and postaestival cereal leaf beetles on first and third blades of seedling corn. Environmental Entomology 7 (2), 265-269.

Wellso, S. (1986). Cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) and winter wheat: host plant resistance relationships. The great lakes entomologist 19 (3), 191-198.

Wellso, S., & Hoxie, R. (1981). Diapause and nondiapause behavior of the cereal leaf beetle. Entomologia Experimentalis et Applicata 30, 19-25.

Wellso, S., & Hoxie, R. (1988). Biology of Oulema. In P. Jolivet, E. Petitpierre, & T. Hsiao, Biology of Chrysomelidae (pp. 497-511). London: Kluwer Academic Publishers.

Wellso, S., Connin, R., Hoxie, R., & Cob, D. (1970). Storage and behaviour of plant and diet fed adult cereal leaf beetle, Oulema melanopus (Coleoptera: Chrysomelidae). The Great Lakes Entomologist 3 (4), 103-107.

Wellso, S., Ruesink, W., & Gage, S. (1975). Cereal Leaf Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae): Relationships between feeding, oviposition, mating and age. Annals of the Entomological Society of America 68 (4), 663-668.

Welso, S. (1972). Reproductive systems of the cereal leaf beetle comparison of morphology during seasonal develompent. Annals of the Entomological Society of America 65, 945-949.

Wetzel, T., Reinsch, B., & Freier, B. (1983). The effect of combined infestation by cereal aphids (Macrosiphum avenae (Fabr.) (Sitibion avenae) and Rhopalosiphum padi (L.)) and cereal leaf beetles (Oulema melanopus (L.)) on their population development and on yield winter wheat. Crop Protection 2 (2), 159-172.

Whitehorn, P., O'Connor, S., Wackers, F., & Goul-son, D. (2012). Neonicotionid pesticide reduces bumble bee colony growth and queen production. Science Express, 1-4.

Wilson, M., & Shade, R. (1966). Survival and development of larvae of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus, on various species of graminaceae. Annals of the entomological Society of America 59, 170-173.

Wilson, M., Treece, R., Shade, R., Day, M., & Stivers, R. (1969). Impact of Cereal Leaf Beetle Larvae on Yields of Oats. Journal of Economic Entomology 62 (3), 699-702.

Wittouck, D., Willaert, L., Claeys, J., Boone, K., Lambrechts, Y., Flusu, F., . . . Martens, D. (2016). Rassenonderzoek wintertarwe 2016. Graanbericht Nr. 2016.G.28: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) vzw.

Xia, Z., Zhao, Z., Chen, L., Li, M., Zhou, T., Deng, C., . . . Fan, Z. (2016). Synergetic infection of two viruses MCMV and SCMV increases the accumulation of both MCMV and MCMV-derived siRNAs in maize. Scientific Reports 6, 1-12.

Xibei, W., Yihao, F., Shizhong, L., Lirong, Z., & Huadi, W. (1994). A study on the damaga and economic threshold of the soybean aphid at the seedling stage. Plant production 20, 12-13.

Yokoyama, V., & Miller, G. (2002). Bale compression and hydrogen phosphide fumigation to control cereal leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in exported rye straw. Journal of Economic Entomology 95 (2), 513-519.

Zarubova, L., Kourimska, L., Novy, P., Zouhar, M., Douda, O., & Skuhrovec, J. (2014). Botanical pesticides and their human health safety on the example of the Citrus essential oil and Oulema melanopus under laboratory conditions. Mendel Net, 330-336.

 

Download scriptie (7.44 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Geert Haesaert