De man is een jager, de vrouw is zijn prooi. Pornografiegebruik en seksuele genderstereotypering bij jongeren

Sarah
Devos

Ongeveer 42% van de surfers bekijkt wel eens pornografische beelden op het internet. Op het eerste zicht misschien een onschuldige bezigheid, maar toch kan dit rekenen op heel wat kritiek. Één van de grootste bezorgdheden is dat zich onder deze surfers ook een groot deel jongeren bevinden. De vrees bestaat dat zij uit deze beelden wel eens een vertekend beeld over seksualiteit kunnen krijgen.

Adolescenten, oftewel jongeren tussen 10 en 18 jaar oud, beginnen rond de leeftijd van 14 jaar kennis te maken met seksualiteit. Ze verkennen hun eigen lichaam, ontdekken wat ze plezierig vinden en bovenal hoe ze zich dienen te gedragen ten opzichte van anderen. Voor dit laatste halen jongeren voornamelijk kennis uit interacties met vrienden en wat ze zien in de media. Onder vrienden worden ervaringen en denkbeelden gedeeld. In de media kan via beelden rechtstreeks afgeleid worden wat de heersende normen zijn in de maatschappij. De media, en in het bijzonder pornografie, geven echter een nogal genderstereotiepe afbeelding van seksualiteit. Zo moet de man bijvoorbeeld dominant zijn en op vrouwen jagen, terwijl de vrouw vooral onderdanig moet zijn en er sexy uitzien. Naast genderstereotiep, zijn deze beelden ook objectiverend ten opzichte van vrouwen. Dit wil zeggen dat er enkel gefocust wordt op het lichaam van de vrouw. Zulke beelden weerspiegelen duidelijk niet hoe het er in de werkelijkheid aan toe zou moeten gaan. De vraag reist daarom of jongeren die meer pornografie kijken er ook een meer genderstereotiepe denkwijze op nahouden.

Pornografie en seksuele genderstereotiepe attitudes

Wat zijn seksuele genderstereotiepe attitudes nu eigenlijk en worden ze aangewakkerd door blootstelling aan pornografie? Seksuele genderstereotiepe attitudes zijn de denkbeelden over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen in seksuele relaties. Over het algemeen wordt aangenomen dat de man de rol van dominante jager op zich moet nemen. Ze moeten het voortouw nemen en zijn vooral gericht op kortstondige seksuele interacties met vrouwen. Vrouwen daarentegen moeten zich vooral onderdanig opstellen. Ze spelen met hun uiterlijk om een man te kunnen verleiden en zijn bovendien gericht op langdurige, romantische relaties. Ze zien seksuele interacties als een uiting van liefde.

Een hoger pornografiegebruik blijkt over het algemeen niet in verband te staan met meer genderstereotiepe attitudes. Opvallend is echter wel dat als jongens en meisjes apart onder de loep worden genomen, er bij jongens wel een verband wordt vastgesteld. Jongens met een hoger pornografiegebruik vertonen dus meer genderstereotiepe attitudes. Bij meisjes is dit niet het geval. Niet enkel de verschillen in geslacht, maar ook die in opleidingsniveau werden onderzocht. Zo blijkt dat er geen verschil bestaat tussen leerlingen uit het BSO en leerlingen uit het ASO op vlak van genderstereotypering bij een hoger pornografiegebruik.

Pornografie en objectivering van vrouwen

In pornografie wordt er niet enkel genderstereotiep gedacht, ook worden vrouwen erg geobjectiveerd. Maar wat is objectivering nu juist? Het objectiveren van vrouwen wil zeggen dat er sterk gefocust wordt op het lichaam van de vrouw. Zij wordt hierbij enkel gebruikt als een middel om de seksuele behoeften van mannen te bevredigen.  

In tegenstelling tot genderstereotiepe attitudes, valt er bij een hoger pornografiegebruik wel een hogere mate van seksuele objectivering ten opzichte van vrouwen op te merken. Deze bevinding verschilt niet tussen jongens en meisjes, wat wilt zeggen dat zowel jongens als meisjes die meer pornografie bekijken vrouwen ook meer objectiveren. Opleidingsniveau blijkt ook hier, net zoals bij seksuele genderstereotiepe attitudes, geen rol te spelen. Leerlingen uit een lager opleidingsniveau zullen dus bij een hoger pornografiegebruik niet meer objectivering tegenover vrouwen vertonen dan leerlingen uit een hoger opleidingsniveau.

De rol van vrienden

Ten slotte speelt niet enkel pornografie, maar ook de mening van vrienden een rol in denkbeelden over seksualiteit. Jongeren delen ervaringen onder elkaar en nemen daarom ook gedragingen van elkaar over. Zo blijkt dat ook de perceptie van genderstereotiepe attitudes bij vrienden in verband staat met de eigen seksuele genderstereotiepe attitudes. Adolescenten waarvan de peers dus genderstereotiep denken, zullen zelf ook een hoge mate van seksuele genderstereotypering vertonen. Hoewel dezelfde denkbeelden gedeeld worden, is het niet zo dat genderstereotiepe attitudes van vrienden een rol speelt in het verband tussen pornografiegebruik en genderstereotypering. Adolescenten die denken dat hun vrienden hoog scoren op genderstereotypering, zullen dus niet meer genderstereotiepe attitudes vertonen bij een hoog pornografiegebruik dan adolescenten die denken dat hun vrienden laag scoren op genderstereotypering.

Conclusie

Kort samengevat vertonen adolescente jongens met een hoog pornografiegebruik ook meer genderstereotiepe attitudes, meisjes niet. Daarnaast vertonen adolescenten die pornografie consumeren ook meer objectivering ten opzichte van vrouwen. Niet enkel media zijn belangrijk. Adolescenten die genderstereotiepe denkbeelden waarnemen bij hun peers, zullen zelf ook sterkere stereotiepe attitudes vertonen. De genderstereotiepe attitudes van peers spelen echter geen rol in het verband tussen pornografiegebruik en seksuele genderstereotypering.

De uitkomsten van deze masterproef geven meer inzicht in de rol van pornografie op seksuele attitudes. Hoewel de verbanden die gevonden werden klein zijn, is het toch belangrijk om jongeren kritisch te leren omgaan met dit soort beelden. De ouders en de school kunnen adolescenten mogelijk sensibiliseren in het omgaan met pornografie, zodat mogelijk negatieve effecten van genderstereotypering gereduceerd kunnen worden.

Bibliografie

Arnett, J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. The American Psychologist, 55(5), 469-480.  

Arnett, J. (2013). Adolescence and emerging adulthood: A cultural approach (5th ed.). Boston: Pearson. 

Ballard, S., & Morris, M. (1998). Sources of Sexuality Information for University Students. Journal of Sex Education and Therapy, 23(4), 278-287. doi:10.1080/01614576.1998.11074263 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory (Prentice-Hall series in social learning theory). Englewood Cliffs: Prentice Hall.  

Barak, A., & Fisher, W. (2001). Toward an Internet-driven, theoretically-based, innovative approach to sex education. The Journal of Sex Research, 38(4), 324-332. doi:10.1080/00224490109552103 

Barron, M., & Kimmel, M. (2000). Sexual violence in three pornographic media: Toward a sociological explanation. Journal of Sex Research, 37(2), 161-168. doi:10.1080/00224490009552033 

Bem, S. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88(4), 354-364. doi: 10.1037/0033-295X.88.4.354 

Beres, M. (2014). Points of Convergence: Introducing Sexual Scripting Theory to Discourse Approaches to the Study of Sexuality. Sexuality & Culture, 18(1), 76-88. doi:10.1007/s12119-013-9176-3 

57 

 

Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Early Adolescent Boys’ Exposure to Internet Pornography. The Journal of Early Adolescence, 35(8), 1045-1068. doi: doi:10.1177/0272431614548069 

Bleakley, A., Hennessy, M., Fishbein, M., & Jordan, A. (2009). How Sources of Sexual Information Relate to Adolescents' Beliefs about Sex. American Journal of Health Behavior, 33(1), 3748. 

Boies, S.C. (2002). University students’ uses of and reactions to online sexual information and entertainment: Links to online and offline sexual behaviour. Canadian Journal of Human Sexuality, 11(2), 77-89. 

Braun-Courville, D.K., & Rojas, M. (2009). Exposure to Sexually Explicit Web Sites and Adolescent Sexual Attitudes and Behaviors. Journal of Adolescent Health, 45(2), 156-162. doi:10.1016/j.jadohealth.2008.12.004 

Brechwald, W.A., & Prinstein, M.J. (2011). Beyond Homophily: A Decade of Advances in Understanding Peer Influence Processes. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 166179. doi:10.1111/j.1532-7795.2010.00721.x 

Bretl, D., & Cantor, J. (1988). The portrayal of men and women in U.S. television commercials: A recent content analysis and trends over 15 years. Sex Roles, 18(9), 595-609. 

Bridges, A., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women, 16(10), 1065-1085. doi:10.1177/1077801210382866 

Brosius, H.B., Weaver, J.B., & Staab, J.F. (1993). Exploring the social and sexual “reality” of contemporary pornography. Journal of 

58 

 

Sex Research, 30(2), 161-170. doi: 10.1080/00224499309551697 

Brown, J. (2002). Mass media influences on sexuality. Journal of Sex Research, 39(1), 42-45. doi:10.1080/00224490209552118 

Brown, J.D., & L'Engle, K.L. (2009). X-rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents' exposure to sexually explicit media.(Author abstract)(Report). Communication Research, 36(1), 129-151. doi:10.1177/0093650208326465 

Brown, J.D., Halpern, C.T., & L’Engle, K.L. (2005). Mass media as a sexual super peer for early maturing girls. Journal of Adolescent Health, 36(5), 420-427. doi:10.1016/j.jadohealth.2004.06.003 

Brown, J.D., & Keller, S.N. (2009). Blame or acclaim? The role of the media as teen sexuality educators. In E. Schroeder & J. Kuriansky (Eds.), Sexuality education: Past, present, and future, Vol. 4: Emerging techniques and technologies (pp. 7597). Westport, CT: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.  

Brown, J.D., Steele, J.R. & Walsh-Childers, K. (2002). Sexual Teens, Sexual Media. Investigating Media's influence on Adolescent Sexuality. London: Lawrence Erlbaum 

Browne, B. (1998). Gender Stereotypes in Advertising on Children's Television in the 1990s: A Cross-National Analysis. Journal of Advertising, 27(1), 83-96. doi:10.1080/00913367.1998.10673544 

Buchanan, C.M., Eccles, J.S., & Becker, J.B. (1992). Are adolescents the victims of raging hormones: Evidence for activational effects of hormones on moods and behavior at 

59 

 

adolescence. Psychological Bulletin, 111(1), 62-107. doi:10.1037/0033-2909.111.1.62 

Carroll, J.S., Padilla-Walker, L.M., Nelson, L.J., Olson, C.D., McNamara Barry, C., & Madsen, S.D. (2008). Generation XXX: Pornography Acceptance and Use among Emerging Adults. Journal of Adolescent Research, 23(1), 6-30. doi:10.1177/0743558407306348 

Carver, K., Joyner, K., & Udry, J.R. (2003). National estimates of adolescent romantic relationships. In P. Florsheim (Ed.), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical implications (pp. 23-56). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Chia, S. (2006). How Peers Mediate Media Influence on Adolescents’ Sexual Attitudes and Sexual Behavior. Journal of Communication, 56(3), 585-606. doi:10.1111/j.14602466.2006.00302.x 

Cohen, J. (1977). Sources of Peer Group Homogeneity. Sociology of Education, 50(4), 227-241. doi:10.2307/2112497 

Collins, W.A., & Laursen, B. (2006). Parent-Adolescents Relationships. In P. Noller & J.A. Feeney (Eds.), Close relationships: Functions, forms and processes (pp. 111-125). Hove, England: Psychology Press/Taylor & Francis. 

Cook, S.W., & Selltiz, C. (1964). A Multiple-Indicator Approach to Attitude Measurement. Psychological Bulletin, 62, 36-55. doi:10.1037/h0040289 

Cooper, A. (1998). Sexuality and the Internet: Surfing into the New Millennium. (1998). CyberPsychology & Behavior, 1(2), 187193. doi:10.1089/cpb.1998.1.187 

60 

 

Daniels, E., & Wartena, H. (2011). Athlete or Sex Symbol: What Boys Think of Media Representations of Female Athletes. Sex Roles, 65(7-8), 566-579. doi:10.1007/s11199-011-9959-7 

Diamond, L.M., & Savin-Williams, R.C. (2009). Adolescent sexuality. In R.M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), Handbook of Adolescent Psychology (pp. 479-523). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons  

Dines, G., Jensen, R., & Russo, A. (1998). Pornography: The production and consumption of inequality. London: Routledge. 

Emmerink, P., Eijnden, R., Bogt, T., & Vanwesenbeeck, I. (2017). A Scale for the Assessment of Sexual Standards Among Youth: Psychometric Properties. Archives of Sexual Behavior, 46(6), 1699-1709. doi:10.1007/s10508-017-1001-x 

England, P., & Bearak, J. (2014). The sexual double standard and gender differences in attitudes toward casual sex among U.S. university students. Demographic Research, 30(46), 13271338. 

Flood, M. (2007). Exposure to pornography among youth in Australia. Journal of Sociology, 43(1), 45-60. doi:10.1177/1440783307073934 

Fredrickson, B., & Roberts, T. (1997). Objectification theory - Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. Psychology Of Women Quarterly, 21(2), 173-206. doi:10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x 

Frith, H., & Kitzinger, C. (2001). Reformulating sexual script theory developing a discursive psychology of sexual negotiation. Theory & Psychology, 11(2), 209-232. doi:10.1177/0959354301112004 

61 

 

Gagnon, J.H., & Simon, W. (1973). Sexual conduct: The social sources of human sexuality. Chicago: Aldine 

Garos, S., Beggan, J., Kluck, A., & Easton, A. (2004). Sexism and Pornography Use. Journal of Psychology & Human Sexuality, 16(1), 69-96. doi:10.1300/J056v16n01_05 

Gaughan, M. (2006). The Gender Structure of Adolescent Peer Influence on Drinking. Journal of Health and Social Behavior, 47(1), 47-61. doi:10.1177/0022146506047001047 

Glick, P., Lameiras, M., & Castro, Y. (2002). Education and Catholic Religiosity as Predictors of Hostile and Benevolent Sexism Toward Women and Men. Sex Roles, 47(9), 433-441. doi:10.1023/A:1021696209949 

Gorman, S., Monk-Turner, E., & Fish, J. (2010). Free Adult Internet Web Sites: How Prevalent Are Degrading Acts? Gender Issues, 27(3), 131-145. doi:10.1007/s12147-010-9095-7 

Greenberg, B.S., Brown, J.D., & Buerkel-Rothfuss, N. (1993). Media, sex and the adolescent (Hampton press communication series). Cresskill: Hampton press. 

Harris, J. (1998). The nurture assumption: Why children turn out the way they do. New York: Free Press. 

Herbenick, D., Reece, M., Schick, V., Sanders, S., Dodge, B., & Fortenberry, J. (2010). Sexual Behavior in the United States: Results from a National Probability Sample of Men and Women Ages 14–94. Journal of Sexual Medicine, 7, 255-265. doi:10.1111/j.1743-6109.2010.02012.x 

Hurrelmann, K. (1996). The social world of adolescents: a sociological perspective. In K. Hurrelmann & S. Hamilton (Eds.), Social problems and social contexts in adolescence: Perspectives across boundaries (pp. 39-62). Hawthorne, New York: Aldine de Gruyter.  

62 

 

Hollander, D. (2001). Perceptions of Peer Behavior Predict Whether Peruvian Adolescents Have Had Sex. International Family Planning Perspectives, 27(3), 157-158. doi:10.2307/2673843 

Jewell, J., & Brown, A. (2013). Sexting, Catcalls, and Butt Slaps: How Gender Stereotypes and Perceived Group Norms Predict Sexualized Behavior. Sex Roles, 69(11), 594-604. doi: 10.1007/s11199-013-0320-1 

 

Kim, J., Lynn Sorsoli, C., Collins, K., Zylbergold, B., Schooler, D., & Tolman, D. (2007). From Sex to Sexuality: Exposing the Heterosexual Script on Primetime Network Television. Journal of Sex Research,44(2), 145-157. doi:10.1080/00224490701263660 

Kincaid, D.L. (2004). From innovation to social norm: Bounded normative influence. Journal of Health Communication, 9(1), 37–57. doi:10.1080/10810730490271511 

Klaassen, M.J.E., & Peter, J. (2014). Gender (In)equality in Internet Pornography: A Content Analysis of Popular Pornographic Internet Videos. The Journal of Sex Research, 52(7), 1-15. doi:10.1080/00224499.2014.976781 

Koletić, G. (2017). Longitudinal associations between the use of sexually explicit material and adolescents' attitudes and behaviors: A narrative review of studies. Journal of Adolescence, 57, 119-133. doi:10.1016/j.adolescence.2017.04.006 

Konijn, E., Oegema, D., Schneider, I., de Vos, B., Krijt, M., & Prins, J. (2010). Jong en multimediaal: Mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren. Amsterdam: Vrije universiteit Amsterdam 

63 

 

Lacroix, J., & Pratto, F. (2015). Instrumentality and the denial of personhood: The social psychology of objectifying others. Revue Internationale De Psychologie Sociale, 28(1), 183-211. 

Lampert, T., Sygusch, R., & Schlack. R. (2007). Nutzung elektronischer Medien im Jugendalter. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 50(5), 643-652. doi:10.1007/s00103-0070225-7 

L’Engle, K.L., Brown, J.D., & Kenneavy, K. (2006). The mass media are an important context for adolescents’ sexual behavior. Journal of Adolescent Health, 38(3), 186-192. doi:10.1016/j.jadohealth.2005.03.020 

Lo, V., & Wei, R. (2002). Third-Person Effect, Gender, and Pornography on the lnternet. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 46(1), 13-33. doi:10.1207/s15506878jobem4601_2 

Lo, V., & Wei, R. (2005). Exposure to Internet pornography and Taiwanese adolescents’ sexual attitudes and behavior. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49(2), 221–237. doi:10.1207/s15506878jobem4902_5 

Löfgren-Martenson, L., & Mansson, S. (2010). Lust, Love, and Life: A Qualitative Study of Swedish Adolescents' Perceptions and Experiences with Pornography. Journal Of Sex Research, 47(6), 568-579. doi:10.1080/00224490903151374 

Loughnan, S., Haslam, N., Murnane, T., Vaes, J., Reynolds, C., & Suitner, C. (2010). Objectification leads to depersonalization: The denial of mind and moral concern to objectified others. European Journal of Social Psychology, 40(5), 709-717. doi:10.1002/ejsp.755 

64 

 

Luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, J.C. (2011). Associations between online pornography and sexual behavior among adolescents: Myth or reality? Archives of Sexual Behavior, 40(5), 1027–1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0 

McCormick, N.B. (2010). Preface to sexual scripts: Social and therapeutic implications. Sexual and Relationship Therapy, 25(1), 91–95. doi:10.1080/14681990903563707 

Mckee, A. (2005). The objectification of women in mainstream pornographic videos in Australia. Journal of Sex Research, 42(4), 277-290. doi:10.1080/00224490509552283 

Moore, S., & Rosenthal, D. (2006). Sexuality in adolescence: Current trends (Adolescence and society). London: Routledge. 

Nussbaum, M. (1995). Objectification. Philosophy and Public Affairs, 24(4), 249–291. 

Owens, E., Behun, R., Manning, J., & Reid, R. (2012). The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research. Sexual Addiction & Compulsivity, 19(1-2), 99-122. doi:10.1080/10720162.2012.660431 

Pardun, C.J. (2002). Romancing the Script; Identifying the Romantic Agenda in Top-Grossing Movies. In J.D. Brown, J.R Steele, & K. Walsh-Childers (Eds.), Sexual Teens, Sexual Media: Investigating Media’s Influence on Adolescents Sexuality (pp. 211-225). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 

Peter, J., & Valkenburg, P. (2006a). Adolescents’ Exposure to Sexually Explicit Material on the Internet. Communication Research, 33(2), 178-204. doi:10.1177/0093650205285369 

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2006b). Adolescents’ exposure to sexually explicit online material and recreational attitudes 

65 

 

toward sex. Journal of Communication, 56(4), 639-660. doi: 10.1111/j.1460-2466.2006.00313.x 

Peter, J., & Valkenburg, P. (2007). Adolescents’ Exposure to a Sexualized Media Environment and Their Notions of Women as Sex Objects. Sex Roles, 56(5), 381-395. doi:10.1007/s11199-006-9176-y 

Peter, J., & Valkenburg, P.M. (2008). Adolescents’ exposure to sexually explicit Internet material, sexual uncertainty, and attitudes toward uncommitted sexual exploration: Is there a link? Communication Research, 35(5), 579-601. doi: 10.1177/0093650208321754 

Peter, J., & Valkenburg, P.M. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit Internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59(3), 407–433. doi:10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x 

Peter, J., & Valkenburg, P.M. (2010). Processes underlying the effects of adolescents’ use of sexually explicit Internet material: The role of perceived realism. Communication Research, 37(3), 375-399. doi:10.1177/0093650210362464 

Peter, J., & Valkenburg, P. (2011). The Use of Sexually Explicit Internet Material and Its Antecedents: A Longitudinal Comparison of Adolescents and Adults. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 1015-1025. doi:10.1007/s10508-010-9644-x 

Peter, J., & Valkenburg, P. (2012). Do Questions about Watching Internet Pornography Make People Watch Internet Pornography? A Comparison Between Adolescents and Adults. International Journal of Public Opinion Research, 24(3), 400-410. doi:10.1093/ijpor/edr052 

66 

 

Peter, J., & Valkenburg, P. (2016). Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research. The Journal of Sex Research, 53(4-5), 509-531. doi:10.1080/00224499.2016.1143441 

Petersen, J.L., & Hyde, J.S. (2010). A Meta-Analytic Review of Research on Gender Differences in Sexuality, 1993-2007. Psychological Bulletin, 136(1), 21-38. doi: 10.1037/a0017504 

Potard, C., Courtois, R., & Rusch, E. (2008). The influence of peers on risky sexual behaviour during adolescence. European Journal of Contraception and Reproductive Healthcare, 13(3), 264-270. doi:10.1080/13625180802273530 

Roberts, D.F., Foehr, U.G., & Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8–18 year olds. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation 

Ropelato, J. (2009). Internet pornography statistics. Geraadpleegd via http://www.ministryoftruth.me.uk/wpcontent/uploads/2014/0 3/IFR2013.pdf 

Rubin, K.H, Bukowski, W.M, & Laursen, B. (2009). Handbook of peer interactions, relationships, and groups (Social, emotional, and personality development in context). New York: Guilford Press. 

Santelli, J.S., Kaiser, J., Hirsch, L., Radosh, A., Simkin, L., & Middlestadt. S. (2004). Initiation of sexual intercourse among middle school adolescents: The influence of psychosocial factors. Journal of Adolescent Health, 34(3), 200-208. doi:10.1016/j.jadohealth.2003.06.004 

Schauer, T. (2005). Women’s porno: The heterosexual female gaze in porn sites “for women”. Sexuality & Culture, 9(2), 42-64. doi:10.1007/s12119-005-1007-8 

Séguin, L., Rodrigue, C., & Lavigne, J. (2018). Consuming Ecstasy: Representations of Male and Female Orgasm in Mainstream 

67 

 

Pornography. The Journal of Sex Research, 55(3), 348-356. doi:10.1080/00224499.2017.1332152 

Ševčíková, A., & Daneback, K. (2014).  Online pornography use in adolescence: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology, 11(6), 674–686. doi:10.1080/17405629.2014.926808 

Sieving, R., Eisenberg, M., Pettingell, S., & Skay, C. (2006). Friends' Influence on Adolescents' First Sexual Intercourse. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 38(1), 1319. doi:10.1363/3801306 

Simon, W. (1996). Postmodern sexualities. London: Routledge. 

Simon, W., & Gagnon, J.H. (1986). Sexual scripts: Permanence andchange. Archives of Sexual Behavior, 15, 97–120. doi:10.1007/BF01542219 

Steele, J.R. (1999). Teenage sexuality and media practice: Factoring in the influences of family, friends, and school. Journal of Sex Research, 36(4), 331-341. doi:10.1080/00224499909552005 

Steele, J.R. & Brown, J.D. (1995). Adolescent room culture: Studying media in the context of everyday life. Journal of Youth and Adolescence, 24(5), 551-576. doi:10.1007/BF01537056 

Stephenson, M.T., Hoyle, R.H., Palmgreen, P., & Slater, M.D. (2003). Brief measures of sensation seeking for screening and largescale surveys. Drug and Alcohol Dependence, 72(3), 279-286. doi:10.1016/j.drugalcdep.2003.08.003 

Sun, C., Bridges, A., Johnson, J., & Ezzell, A. (2016). Pornography and the Male Sexual Script: An Analysis of Consumption and Sexual Relations. Archives of Sexual Behavior, 45(4), 983994. doi:10.1007/s10508-014-0391-2 

68 

 

Sutton, M.J., Brown, J.D., Wilson, K.M., & Klein, J.D. (2002). Shaking the Tree of Knowledge for Forbidden Fruit: Where Adolescents Learn About Sexuality and Contraception. In J.D. Brown, J.R Steele, & K. Walsh-Childers (Eds.), Sexual Teens, Sexual Media: Investigating Media’s Influence on Adolescents Sexuality (pp. 25-55). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 

Ter Bogt, T.F.M., Engels, R.C.M.E., Bogers, S., & Kloosterman, M. (2010). "Shake It Baby, Shake It": Media Preferences, Sexual Attitudes and Gender Stereotypes Among Adolescents. Sex Roles, 63, 844-0025. doi:10.1007/s11199-010-9815-1 

To, S-M., Ngai, S.S-Y., & Iu Kan, S-M. (2012). Direct and mediating effects of accessing sexually explicit online materials on Hong Kong adolescents' attitude, knowledge, and behavior relating to sex. Children and Youth Services Review, 34(11), 21562163. doi:10.1016/j.childyouth.2012.07.019 

Tolman, D.L., Kim, J.L., Schooler, D., & Sorsoli, C.L. (2007). Rethinking the Associations between Television Viewing and Adolescent Sexuality Development: Bringing Gender into Focus. Journal of Adolescent Health, 40(1), 84.e9-84.e16. doi:10.1016/j.jadohealth.2006.08.002 

Tolman, D., Striepe, M., & Harmon, T. (2003). Gender matters: Constructing a model of adolescent sexual health. Journal of Sex Research, 40(1), 4-12. doi:10.1080/00224490309552162 

Træen, B., Spitznogle, K., & Beverfjord, A. (2004). Attitudes and use of pornography in the Norwegian population 2002. Journal of Sex Research, 41(2), 193-200. doi:10.1080/00224490409552227 

Vandenbosch, L., & Van Oosten, J. (2017). The Relationship Between Online Pornography and the Sexual Objectification of Women: The Attenuating Role of Porn Literacy Education. 

69 

 

Journal of Communication, 67(6), 1015-1036.  doi:10.1111/jcom.12341 

Van den Eijnden, R.J.J.M., Spijkerman, R., Vermulst, A.A., Van Rooij, T.J., & Engels, R.C.M.E. (2010). Compulsive Internet Use among Adolescents: Bidirectional Parent-Child Relationships. Journal of Abnormal Child Psychology, 38(1), 77-89 

Van Doorn, N. (2010). Keeping it real: User-generated pornography, gender reification, and visual pleasure. Convergence, 16(4), 411-430. doi:10.1177/1354856510375144 

Vannier, S., Currie, A., & O'Sullivan, L. (2014). Schoolgirls and Soccer Moms: A Content Analysis of Free “Teen” and “MILF” Online Pornography. Journal of Sex Research, 51(3), 1-12. doi:10.1080/00224499.2013.829795 

Wallmyr, G., & Welin, C. (2006). Young People, Pornography, And Sexuality: Sources And Attitudes. The Journal of School Nursing, 22(5), 290-295. doi:10.1177/10598405060220050801 

Ward, L.M. (2002). Does Television Exposure Affect Emerging Adults' Attitudes and Assumptions About Sexual Relationships? Correlational and Experimental Confirmation. Journal of Youth and Adolescence, 31(1), 1-15. doi:10.1023/A:1014068031532 

Ward, L.M. (2003). Understanding the role of entertainment media in the sexual socialization of American youth: A review of empirical research. Developmental Review, 23(3), 347-388. doi:10.1016/S0273-2297(03)00013-3 

Ward, L.M., Gorvine, B., & Cytron, A. (2002). Would that really happen? Adolescents’ perceptions of sexual relationships according to prime-time television. In J.D. Brown, J.R. Steele 

70 

 

& K. Walsh-Childers (Eds.), Sexual teens, sexual media: Investigating media’s influence on adolescent sexuality (pp. 95-123). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

Watts, J., & O'Byrne, P. (2010). Theory and Practice: Examining PHAC's STI Assessment Guidelines Using Sexual Script Theory. Aporia, 2(4), 6-18.  

Wiederman, M.W. (2015). Sexual Script Theory: Past, Present, and Future. In J. DeLamater (Ed.), Handbook of the Sociology of Sexualities (pp.7-22). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007%2F978-3-319-17341-2 

Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Unwanted and wanted exposure to online pornography in a national sample of youth Internet users. Pediatrics, 119(2), 247–257. doi:10.1542/peds.2006-1891 

Wright, P.J. (2011). Mass media effects on youth sexual behavior: Assessing the claim for causality. Communication Yearbook, 35, 343–386. doi:10.1080/23808985.2011.11679121 

Ybarra, M.L., & Mitchell, K.J. (2005). Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey. CyberPsychology and Behavior, 8(5), 473–486. doi:10.1089/cpb.2005.8.473 

Download scriptie (1.73 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Professor Laura Vandenbosch