Sociale documenten: overdaad schaadt, maar beterschap op komst?

Rita
Laureys

Inleiding

Help, we dreigen te verzuipen in de administratieve lasten schreeuwen de ondernemers al jarenlang uit. De tijdrovende rompslomp tast de competitiviteit aan. De administratieve verplichtingen voor bedrijven zijn grotendeels toe te schrijven aan de regelgeving inzake tewerkstelling. Zo belanden we dus bij de sociale documenten.

De beleidsmakers zijn zich ervan bewust dat de competitiviteit van onze bedrijven gevrijwaard moet worden. Al sinds het begin van deze eeuw schrijven alle federale regeringsverklaringen voor dat administratieve vereenvoudiging een must is. Maar wat gebeurt er echt? Wordt er op het vlak van de sociale documenten werk van gemaakt? En kan het nog beter?

 

Sociale documenten: what's in a name

Onder het begrip 'sociale documenten' verstaan we, in de brede zin van het woord, de verplichte geschriften en digitale aangiftes die gepaard gaan met een tewerkstelling.

Enerzijds verschaffen de sociale documenten aan werknemers en werkgevers essentiële gegevens rond de arbeidsvoorwaarden en de uitvoering ervan. Voor de overheid fungeren de documenten anderzijds als onmisbare instrumenten om de naleving van de arbeids- en socialezekerheidswetge-ving te controleren en voor de toekenning van socialezekerheidsrechten. Uiteraard mogen deze onmisbare functies niet in het gedrang komen.

De vraag is dan ook hoe de onvermijdelijke administratieve lasten voor bedrijven die samengaan met de sociale documenten beperkt kunnen worden, zonder te raken aan de essentiële functies die ze vervullen voor de overheid.

 

Mission impossible?

Tegelijkertijd de administratieve overlast aanpakken die de sociale documenten teweegbrengen en daarbij aan de cruciale vereisten van alle partijen tegemoetkomen, is dat geen onhaalbare kaart? Helemaal niet, zo blijkt uit dit onderzoek.

Om te beginnen worden het rechtskader en de huidige stand van de regelgeving geschetst en worden de belangrijkste actoren en instanties die betrokken zijn bij de informatieverwerking in kaart gebracht. Bijzondere aandacht gaat naar de reeds bestaande digitale toepassingen en op de mogelijkheden die ze in de toekomst zouden kunnen bieden. Daarnaast bespreken we een aantal algemene praktijken inzake administratieve vereenvoudiging en enkele reeds verwezenlijkte mijlpalen op dat vlak.

Daarop verder bouwend wordt op basis van de gangbare praktijken in ondernemingen in de privésector kritisch gekeken naar de relevantie en de efficiëntie van een aantal vaak voorkomende sociale documenten. Er wordt nagedacht over de noodzaak en/of de wenselijkheid van gedigitaliseerde opmaak en verwerking ervan. Daarrond worden een aantal voorstellen voor vereenvoudiging geformuleerd.

 

Een 'win-win' voor alle partijen: het kan!

Uit de analyse blijkt dat verschillende baanbrekende elektronische aangiftesystemen al tot een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging hebben geleid. De inspanningen die de overheid al leverde onder de coördinatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) resulteerden duidelijk in een win-win situatie voor alle partijen. Logischerwijze moeten de werkzaamheden op dit vlak dus worden voortgezet en zelfs versterkt. Er moet blijvend worden ingezet op informatie- en communicatietechnologie (ICT), oftewel e-government.

 

E-government, digitalisering en vereenvoudiging

Voor e-government is meer nodig dan alleen een website. Het gaat daarbij niet om een loutere digitalisering van bestaande papieren documenten, maar het is een heus structureel hervormend proces. Elke toepassing vereist een hele infrastructuur van digitale netwerken, databanken en ondersteunende diensten. De werkmethodes van de openbare diensten moeten worden aangepast en de verschillende regelgevingen moeten erop worden afgestemd.

Digitalisering maakt ook de toepassing eenvoudiger van het 'only once'-principe, het beginsel van de unieke gegevensinzameling. Door het verplichte hergebruik van de gegevens wordt vermeden dat burgers en ondernemingen telkens opnieuw dezelfde informatie moeten meedelen aan andere overheidsdiensten.

Aan de digitalisering van de documentenstromen zijn niet alleen voordelen verbonden voor de overheid en de bedrijven, ze maakt ook een betere dienstverlening naar de burgers mogelijk. Het grote succes van gepersonaliseerde onlinetoepassingen zoals www.mypension.be geeft aan dat er wel degelijk nood is aan zulke instrumenten.

Digitale gegevensuitwisseling is voor de generaties die nu op de arbeidsmarkt komen trouwens een evidentie. Zij gaan ervan uit dat informatie beschikbaar is op het moment dat ze die daadwerkelijk nodig hebben. In plaats van een verplichte bezorging van documenten op vastgelegde tijdstippen zou dus kunnen worden ingezet op het 'on demand' beschikbaar maken van relevante informatie. Digitale gegevensuitwisseling moet dan ook verder worden uitgebreid in alle richtingen.

Verder is het aangewezen dat de huidige regelgeving herzien wordt in het licht van de algemene beginselen van administratieve vereenvoudiging. Dit betekent dat sociale documenten die geen toegevoegde waarde (meer) hebben resoluut moeten worden afgeschaft, de bestaande cruciale documenten moeten worden geoptimaliseerd en de moeilijke documenten moeten worden vereenvoudigd.

 

Heilzame maatregelen

De bevindingen van dit onderzoek worden weergegeven met een aantal 'gezondheidstips'. Voor een optimale conditie, oftewel een performante gegevensuitwisseling met zo beperkt mogelijke administratieve lasten, zijn voortdurende inspanningen nodig.

We tonen aan dat 'voorkomen beter is dan genezen'. Doeltreffende effectenanalyses van de regelgeving kunnen nodeloos complexe procedures verhinderen.

Genezen is echter nog altijd beter dan 'in hetzelfde bedje ziek te blijven'. Als de verplichtingen rond de sociale documenten achterhaald zijn of proportioneel te belastend, moeten gebruiksvriendelijkere alternatieven worden onderzocht.

Soms is 'het middel erger dan de kwaal', als bijvoorbeeld al op voorhand duidelijk is dat een verplicht op te stellen document niet dienstig zal zijn.

Af en toe is méér nodig dan een 'pleister op de wonde', lapmiddelen die tijdelijk de symptomen bestrijden maar de oorzaak van de kwaal niet ten gronde aanpakken moeten worden vermeden. Dan is een drastische aanpak nodig, want 'zachte heelmeesters maken stinkende wonden'.

Nieuwe technologieën bieden nieuwe remedies voor alle partijen, al kost het soms tijd eer ze optimaal functioneren. Tijd heelt misschien niet alle wonden, maar toch veel.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Wetgeving

Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, BS 19 augustus 1955, err. BS 29 juni 1961.

Verord. (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 1-88.

Verord. (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, Pb.L. 28 augustus 2014, afl. 247, 73-114.

Verord. (EU) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vast-stelling van de wijze van toepassing van Verordening nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale-zekerheidsstelsels, Pb.L. 30 oktober 2009, afl. 284, 1-42.

Verord. (EU) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L 7 juni 2004, afl. 166, 1-123.

Richtl. 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeids-overeenkomst of -verhouding van toepassing zijn, Pb.L. 18 oktober 1991, afl. 288, 32-35.

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 21 december 2017 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie; 2017/0355 (COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC07….

Gecoördineerde Grondwet 17 februari 1994, BS 17 februari 1994.

Bijzondere wet 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, BS 31 januari 2014.

Bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980.

Wet 15 Januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018.

Wet 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, BS 9 augustus 2017.

Programmawet 25 december 2016, BS 29 december 2016.

Wet 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identi-ficatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavings-bepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, BS 28 september 2016.

Wet 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere sociale zekerheidsstelsels, BS 30 maart 2016.

Wet 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, BS 4 juni 2014.

Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen; BS 30 april 2014.

Wet 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereen-voudiging, BS 31 december 2013; KB 21 december 2013 houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, BS 31 december 2013.

Wetboek van economisch recht 28 februari 2013, BS 29 maart 2013.

Sociaal Strafwetboek 6 juni 2010, BS 1 juli 2010.

Wet 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 juli 2007.

Programmawet (I) 27 december 2006, BS 28 december 2006.

Wet 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003.

Wet 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, BS 2 april 2003.

Wet 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 14 januari 2003.

Wet 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellings-voorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, BS 13 maart 2002.

Programmawet 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap; BS 21 februari 1998.

Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994.

Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993.

Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, BS 28 september 1990.

Wet 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, BS 22 februari 1990.

Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987 (hierna: Uitzendarbeidswet).

Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985.

Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 2 juli 1981.

Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978.

Gecoördineerde wetten 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werk-nemers, BS 30 september 1971.

Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 juli 1969.

Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 1969.

Gerechtelijk Wetboek 10 oktober 1967, BS 31 oktober 1967.

Wet 18 juli 1966 betreffende de coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, BS 2 augustus 1966.

Wet 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965.

Wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 5 mei 1965.

Burgerlijk Wetboek 21 maart 1804, BS 3 september 1807

Decr.18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015.

Decr. 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, BS 29 oktober 2008.

Decr. Raad Franse Gemeenschap 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en dokumenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen, BS 27 augustus 1982.

Decr. Ned. Cult. R. 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, BS 6 september 1973.

KB 5 december 2017 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers, BS 18 december 2017.

KB 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen, BS 8 november 2017.

KB 14 september 2016 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, BS 28 september 2016.

KB 9 maart 2014 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag; BS 20 maart 2014.

KB 20 september 2009 tot vaststelling van bepaalde gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt, BS 14 oktober 2009.

KB 30 april 2007 betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf ressorteren, BS 3 juli 2007.

KB 1 april 2007 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in België, BS 12 april 2007 (opschrift vervangen bij KB 5 december 2017 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers, BS 18 december 2017).

KB 20 maart 2007 tot uitvoering van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, BS 28 maart 2007.

KB 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 22 juni 2006.

KB 14 oktober 2005 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, BS 4 november 2005.

KB 14 november 2003 tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 14 november 2003.

KB 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 30 juni 2003.

KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 20 november 2002.

KB 10 november 2001 tot verruiming van het toepassingsgebied van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985. BS 23 november 2001.

KB 2 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 19 oktober 2001.

KB 10 juni 2001 tot het in overeenstemming brengen van sommige koninklijke besluiten inzake sociale zekerheid met het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 31 juli 2001.

KB 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994.

KB 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister, BS 25 juni 1994.

KB 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993.

KB 27 augustus 1993 tot wijziging van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor betaald educatief verlof, BS 9 september 1993.

KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991.

KB 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985, BS 24 januari 1985.

KB 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 21 april 1984.

KB 18 januari 1984 betreffende de informatie van de werknemers over de staat van hun prestaties wanneer het arbeidsstelsel georganiseerd is overeenkomstig de artikelen 20, § 2, 20bis en 26bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971, BS 18 februari 1984.

KB 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 27 augustus 1980.

KB nr. 5, 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 2 december 1978.

KB 28 november 1969 tot uitvoering van RSZ-Wet, BS 5 december 1969.

KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967.

KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967.

KB 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particuliere sector betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt, BS 11 oktober 1966.

MB 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 25 januari 1992.

Besluit Vlaamse Regering 4 december 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985, BS 29 december 2015.

Besluit Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot wijziging van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6–toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers–van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 22 mei 2015.

Besluit Vlaamse Regering van 6 februari 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 3 maart 2015.

Algemene beleidsnota Werk 28 oktober 2016, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr. 54/2111/018.

Advies 8 december 2015 over sectie 02-FOD Kanselarij van de eerste minister (partim: Administratieve vereenvoudiging), Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54/1352/010.

Vr. en Antw. 6 juli 2015, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 54/032.

Algemene beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging, 28 november 2014, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 0588/027.

Algemene beleidsnota Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, 20 november 2014, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 0588/005.

Regeerakkoord 9 oktober 2014, www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Re….

Omz. 14 maart 2014 betreffende regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten, VR 2014/13, https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/VR2014-13-ria_5.doc.

Wetsvoorstel 14 juni 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen inzake digitalisering van arbeidsrechtelijke documenten, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54/3173/001.

MvT Wetsontwerp 20 februari 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevens-inzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, Parl.St., Kamer 2013-2014, nr. 53/3387/001.

Ontwerp van decreet 6 januari 2014 tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2340.

MvT Wetsontwerp 10 april 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, Parl.St. Kamer 2006-2007 nr. 51/3067/001.

MvT Ontwerp van Programmawet 27 november 2006, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 51/2773/001.

Wetsontwerp 26 september 2006 tot wijziging, wat de private ziekteverzekerings-overeenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 51/2689/001.

Verslag namens de Commissie voor de Sociale Zaken 23 april 2007, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 51/3067/003.

Wetsontwerp 26 juni 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50/0756/001.

EUROPESE COMMISSIE, D.-G.W., SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE, REFIT Study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EEC) – Final Report, Brussel, Maart 2016, 286 p.

NATIONALE ARBEIDSRAAD en CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, Rapport nr. 107 van de Gemeenschappelijke Raadszitting, Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, 4 oktober 2017, http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-107-NL.pdf.

NATIONALE ARBEIDSRAAD, Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, http://www.cnt-nar.be/INTERP-AKKOORD/IPA-2017-2018-BIL.pdf

NATIONALE ARBEIDSRAAD, Advies nr. 1972 Uitzendarbeid, 23 februari 2016, http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1972.pdf.

NATIONALE ARBEIDSRAAD, Advies nr. 1586, Juridisch kader voor het sluiten van elektro-nische arbeidsovereenkomsten en het gebruik van elektronische kennisgevingen in het arbeidsrecht, 15 december 2006, 12-13, http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1586.pdf.

 

 

 

 

Rechtspraak

HvJ 6 februari 2018, nr. C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63, Altun e.a.

HvJ 3 december 2014, nr. C-315/13, ECLI:EU:C:2014:2408, De Clercq e.a.

HvJ 16 april 2013, nr. C-202/11, ECLI:EU:C:2013:239, Anton Las/PSA Antwerp NV.

HvJ 19 juni 2008, nr. C-319/06, ECLI:EU:C:2008:350, Commissie/Luxemburg.

HvJ 8 februari 2001, nr. C-350/99, ECLI:EU:C:2001:84, Lange.

HvJ 23 november 1999, nr. C-369/96 en C-376/96, ECLI:EU:C:1999:575, Arblade en Leloup.

HvJ 4 december 1997, nr. C-253/96-258/96, ECLI:EU:C:1997:585, Kampelmann e.a./Landschaftsverband Westfalen-Lippe e.a.

 

EVA-Hof 25 maart 2013, nr. E-10/12, Yngvi Harðarson/Askar Capital hf., Pb.C. 270/7.

 

Beneluxhof 20 oktober 1997, nr. A 96/3, Cotrabel/Laute, http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_96_3_802.pdf, http://www.courbeneluxhof.be/nl/arresten.asp?RID=105

 

Cass. 2 februari 2016, AR P.150846.N

Cass. 30 november 1998, AR S950102N.

Cass. 16 november 1994, AR P940044F.

Cass. 4 mei 1987, AR 5604.

Cass. 10 september 1984, AR 102441.

Cass. 17 juni 1981, AR 6279.

Cass. 28 mei 1979, AR 2582.

 

Arbh. Brussel, 14 december 2010, AR 2009/AB/52.365.

Arbh. Brussel 10 september 2010, AR 2009/AB/51.911.

Arbh. Brussel 4 juni 2010, AR 2009/AB/52.277.

Arbh. Brussel 19 april 2010, JTT 2010, 391.

Arbh. Brussel, 24 oktober 2006, AR 47.396.

Arbh. Luik 7 februari 2006, AR 7660/04.

Arbh. Antwerpen, 13 juni 2001, AR 2000/587.

Arbh. Brussel 13 november 1995, AR. 29.523.

Arbh. Antwerpen 4 maart 1994, Soc.Kron. 1994, 363.

Arbh. Luik 3 mei 1993, JTT 1993, 360.

Arbh. Gent, 25 maart 1992, AR 87/324, RW 1992-1993, 263.

Arbh. Bergen 6 juni 1989, JTT 1989, 439.

Arbh. Antwerpen, 10 december 1982, AR 75/41, JTT 1984, 99.

 

Arbrb. Antwerpen 14 september 2010, AR 09/5074/A.

Arbrb. Namen 8 oktober 2001, Soc.Kron. 2003, 44.

Arbrb. Luik, 17 januari 1979, AR 76/74691, 76/74709, JTT 1979, 160.

Arbrb. Dendermonde, 17 maart 1976, AR 75/535, JTT 1977, 165.

Arbrb. Brussel, 11 maart 1975, RW 1975-1976, 107.

Arbrb. Antwerpen, 20 juni 1974, RW 1975-1976, 45.

 

 

 

 

Rechtsleer

BASTIAENS, N., "Digitaliseren van ondertekenen documenten", Or. 2014, afl. 5, 141–145.

BEERNAERT, J. en MAES, S., "Limosa onder de Europese loep: Belgische controle-aspecten van detacheringen in het licht van het arrest dos Santos Palhota", Or. 2011, afl. 5, 147–160.

BLANPAIN, R., "Taaldecreet blijft overeind", Juristenkrant 2013, afl. 268, 16.

BLOMME, F., Sociale documenten: werkgeversverplichtingen bij het voorkomen van sociale fraude, Brugge, Vanden Broele, 2007, 420 p.

BLOMME, F., Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België, Brugge, Vanden Broele, 2011, 459 p.

BOONE, R., "De tijd dringt voor een nieuw arbeidsrecht", Juristenkrant 2012, 8–9.

BRAEKMANS, P., De sociale documenten, Mechelen, Wolters Kluwer, 2011, 217 p.

BRAEKMANS, P., De sociale documenten: van personeelsregister naar Dimona, Diegem, Ced.Samsom, 2002, 204 p.

BRAEKMANS, P., Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, Antwerpen, Kluwer, 2011, 85 p.

BRIES, A. en SCHREURS, C., "Sociale documenten: de DmfA", Soc.Weg. 2016, afl. 19, 9–12.

CAPRONI, M. en TRUYENS, M., "Big Data… Big Deal? Toepassing en knelpunten in het arbeidsrecht", Or. 2015, afl. 6, 118–132.

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (CRB), "Detachering binnen de Europese Unie - Kosten en baten, Sociaal-economische nieuwsbrief 2017, afl. 230., 16-19.

CLARK, J. en HALL, M., "The Cinderella Directive? Employee Rights to Information about Conditions Applicable to their Contract or Employment Relationship", Industrial Law Journal 1992, afl. 21, 106–118.

CLESSE, C., "Les documents sociaux à délivrer à la dissolution du contrat", in X., Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail, Waterloo, Wolters Kluwer, 2016, losbl.

CLESSE, C.-E., Les sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations contractuelles, Waterloo, Kluwer, 2011, 110 p.

CUYPERS, D. en VERSCHUEREN, H., "De aanpassing van het Vlaamse taaldecreet na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Las: een juridisch kaartenhuis", RW 2015, afl. 23, 883–903.

DE BACKER, D. en CAUWELS, V., "Over schuld en boete: vervolging en sanctionering onder het nieuwe Sociaal Strafwetboek", Or. 2010, afl. 10, 270–284.

DE BOT, D., E-government in het federale België, Brussel, Politeia, 2015, 1184 p.

DE LANDSHEERE, J., "Only-onceprincipe. Het principe van de unieke gegevensinzameling", NJW 2016, afl. 336, 98–103.

DE PELSMAEKER, T. en VANDENBOSSCHE, E., "Het decreet van 14 maart 2014 tot wijziging van het zogenaamde ‘Septemberdecreet’: een oplossing met beperkte houdbaarheidsdatum", TBP 2016, afl. 1, 3–15.

DE VREESE, J. en PLETS, I., "Een bloemlezing van de rechtspraak 2016", Or. 2017, afl. 10, 2–14.

DE WOLF, B. en VAN HIEL, I. "10 lessen uit de rechtspraak van 2010", Or. 2011, afl. 5, 130-146.

DE WOLF, B. en VAN HIEL, I. "Wat u moet onthouden van 2011?", Or. 2012, afl. 5, 118-131.

DE WOLF, B. en VAN HIEL, I., "Rechtspraak 2012 in een notendop", Or. 2013, afl. 6, 144–160.

DEGRAVE, E., "L’e-gouvernement et la protection de la vie privée", CDPK 2013, afl. 3, 234-241.

DEGRAVE, E., "L’obligation de collecter les données à caractère personnel via la Banque-carrefour de la sécurité Sociale: un renforcement de la Responsabilité des institutions de Sécurité sociale", RDS 2014, 527–557.

DERIDDER, K., DE PAUW, B. en VAN BRAEKEL, B., "Het LIMOSA-project: grensoverschrijdende tewerkstelling vanuit vogelperspectief", BTSZ 2007, afl.1, 109–155.

DEVOS, K., "Limosa-meldingsplicht voor buitenlandse gedetacheerden: what goes around ... comes around", Or. 2007, afl. 4, 77–87.

DIENST ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING (DAV), Verslag Impactanalysecomité 2015, Brussel, Secretariaat van het Impactanalysecomité, 2016, 44 p, http://www.vereenvoudiging.be/sites/default/files/documents/Analyse%20d….

DREESEN, A., "Strijd tegen detacheringsfraude: heiligt het doel de middelen?", Or. 2013, afl. 10, 238–249.

DRIESSE, T., "La déclaration dite ‘LIMOSA’; - Les modifications apportées à cette réglementation en 2013", Ors. 2014, afl. 1, 18–24.

DRIESSE, T., "La déclaration dite ‘Limosa’; au coeur de la tourmente juridique", Ors. 2015, afl. 6, 2–7.

DRIESSE, T., Les documents sociaux dans l’entreprise. Obligations et sanctions, Limal, Anthemis, 2015, 262 p.

DUMORTIER, J., "Elektronische archivering. Wet van 21 juli 2016", NJW 2017, afl. 357, 130–137, afl. 358, 170–177.

ENGELS, C., "Het taalgebruik in de onderneming", JTT 2014, afl. 1196, 345–354, afl. 1197, 365–374.

FAINGNAERT, D. en MAES, S., "Implementering van de Handhavingsrichtlijn in België en voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn: ‘Let’s make the posting of workers great again’", Or. 2017, afl. 7, 2–19.

FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN, Wegwijs in de arbeidsovereenkomst, Brussel, FOD WASO, 2012, 96 p. C:\Users\RL\Google Drive\RL-VUB\masterproef SOCDOC\www.meta.fgov.be\WorkArea\showcontent.aspx?id=3790

FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN, Wegwijs in de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de sociale documenten, Brussel, FOD WASO, 2007, 48 p, http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3612.

GOFFIN, K. en VAN MOL, J. (eds.), Administratieve vereenvoudiging - Prioriteiten uit de bedrijfspraktijk, Antwerpen, Voka – Vlaams Economisch Verbond, 2006, 89 p.

GOLDFAYS, M. en VANDERHOVEN, M., "L’information des travailleurs", Ors. 2003, afl. 2, 4–16.

GOLDFAYS, M., "Jaarlijkse vakantie. 10 jaar rechtspraak (1999 – 2009)", Or. 2009, afl. 6, 154–170.

GRAUX, H., "'Hoe graag willen we omschakelen naar digitale maatschappij?'", Trends 9 april 2018, http://trends.knack.be/economie/e-business/hoe-graag-willen-we-omschake….

HAMAEKERS, S., "Loondocumenten: de individuele rekening en de uitlopers ervan", Soc.Weg. 2016, afl. 16, 15–18.

HEIRMAN, J., GRATIA, M. en VAN MOSSELAER, G., Les documents sociaux, Brussel, Kluwer, 2010, 277 p.

HEIRMAN, J.-C. (ed.), Jaarverslag Directie-generaal Sociale Inspectie 2016, Brussel, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2017, 133 p.

HEIRMAN, J.-C. (ed.), Jaarverslag Directie-generaal Sociale Inspectie 2015, Brussel, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2016, 133 p.

HEIRMAN, J.-C. (ed.), Jaarverslag Directie-generaal Sociale Inspectie 2014, Brussel, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2015, 129 p.

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO, Advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging, Brussel, 27 april 2016, http://www.hrzkmo.fgov.be/.

HUMBLET, P., JANVIER, R., RAUWS, W., RIGAUX, M. en VAN REGENMORTEL, A., Synopsis van het Belgische arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 410 p.

JACQUEMAIN, H., "La conclusion du contrat de travail par voie électronique", in ROSIER, K, (ed.) Le droit du travail à l’ère du numérique: les technologies de l’information et de la communication dans les relations de travail, Limal, Anthemis, 2011, 15–60.

JACQUEMAIN, J., "91/533/CEE, la directive perdue", Soc.Kron. 2007, afl. 1, 55–56.

KEFER, F. en CLESSE, J., Manuel de droit du travail, Brussel, Larcier, 2014, 546 p.

KEGELS, C. en VERWERFT, D., "De administratieve lasten in België voor het jaar 2014", Brussel, Federaal Planbureau, 2016, 80 p, www.plan.be/press/communique-1551-nl-administratieve+lasten+in+belgie+v…..

LEFLOT, C., "Preuve des modifications des éléments essentiels du contrat de travail", Soc.Kron. 2015, afl. 1, 39.

LIETAERT, B., "De dwangsom in het arbeidsrecht (noot onder Beneluxhof 20 oktober 1997, nr. A 96/3)", AJT 1998, 93–98.

MAES, P. en ROBBEN, F., "De ‘harmonisering’ van het loonbegrip in de sociale zekerheid", in JANVIER, R, VAN LIMBERGHEN, G. en VAN REGENMORTEL, A., Het loonbegrip, Brugge, Die Keure, 2005, 203-227.

MERGITS, B. en VAN PUYVELDE, I., "Documenten bij het einde van de arbeidsovereen-komst", in X., Aanwerven. Tewerkstellen. Ontslaan. Ontslaan, ATOZ 2016, afl. 125, O.801-10-O.807-60.

MERGITS, B., "Schadevergoeding in geval van niet-afgifte" in Documenten bij het einde van de arbeidsovereenkomst, ATOZ 2016, afl. 125, (O.801-10) O 806-10.

MERTENS, N., "Uitzendarbeid: de 48-urenregel is verleden tijd en de elektronische arbeidsovereenkomst is de toekomst", Soc.Weg. 2016, afl.19, 5–6.

MONSEREZ, L., "10 jaar Richtlijn inzake de verplichting om de werknemer schriftelijk in kennis te stellen van de belangrijkste gegevens van diens arbeidsovereenkomst: onbekend maakt onbemind?", Or. 2001, afl. 11, 211–226.

MORSA, M., "Invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude", BTSZ 2015, afl. 3, 609–630.

MORSA, M., "La déclaration LIMOSA pour travailleurs salariés: conforme au droit européen et à la liberté de prestation de services?", JTT 2015, afl. 1208, 49–54.

NEVENS, K., "De aard en de draagwijdte van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona)", JTT 2017, afl. 1280, 245–250.

PERTRY, V., "Postcontractuele verbintenissen in het arbeidsrecht: over wettelijke en conventionele verplichtingen die de arbeidsovereenkomst ‘overleven’" in RAUWS, W. en RIGAUX, M., Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 - Actualia van het ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 421-479.

PEULEN, B., "Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers", Soc.Weg. 2017, afl. 6, 2–4.

PLETS, I., "I. PLETS, ‘Databescherming en HR’ in X., CBR Jaarboek 2015-2016, Antwerpen, Intersentia, 75-98.

PLETS, I., "Taalperikelen in het personeelsbeleid", Or. 2011, afl. 2, 41–46.

POEL, K. en MARNEFFE, W., "De federale regelgevingsimpactanalyse: een stand van zaken na zes maanden", TVW 2014, afl. 3, 185–201.

POEL, K., MARNEFFE, W. en VAN HUMBEECK, P., "De federale regelgevingsimpactanalyse: nood aan hervormingen?", TVW 2016, afl. 3, 196–216.

RAETS, S., "Alles wat werkgevers moeten weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)", Or. 2016, afl. 7, 208–225.

RAUWS, W., "Discussienota voorstel arbeidsovereenkomstenwet", in L. LENAERTS, L. NIETVELT, J. en RAUWS, W. Voorstel van nieuwe arbeidsovereenkomstenwet (NAOW), Brugge, Die Keure, 2011, 5–19.

RAUWS, W., "Het bewijs in arbeidszaken", TSR 2013, afl. 2, 233–339.

RAUWS, W., "Het vernieuwde Vlaamse Taaldecreet inzake arbeidsverhoudingen", RW 2014, afl. 41, 1602.

RAUWS, W., "Limosa-verplichting gewijzigd onder Europese druk", in VAN LIMBERGHEN, G., Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 209–244.

RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE, Jaarverslag 2016, Brussel, RJV, 2017, 36 p., https://rjv.be/nl/publicaties-en-cijfers.

RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE, Jaarverslag 2017, Brussel, RJV, 2018, 32 p., https://rjv.be/nl/publicaties-en-cijfers.32.

ROBBEN, F. en MAES, P., "De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor van e-government in de sociale sector", VTOM 2005, afl. 4, 35–55.

SALOMEZ, K., "De hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht", in DUMONT, D. en DORSSEMONT, F., Aux sources du droit social: en hommage à Micheline Jamoulle Sociaal recht, over bronnen en herbronnen: als eerbetoon aan Micheline Jamoulle, TSR 2017, bijz. afl. 1-2, 61-90.

SALOMEZ, K., Sociaal strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 167 p.

SANTERMANS, M., "Sociale documenten", Soc.Weg. 2016, afl. 12, 15–17.

SCHEPENS, K., "Hoe doet u als werkgever een tijdige en correcte DIMONA?", Soc.Weg. 2016, afl. 14, 6–9.

SNYDERS, K. en SEGAERT, S., "De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling: een sleutelrol voor e-government in de sociale zekerheid", TSR 2003, afl. 1, 73–106.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLAANDEREN (SERV), Startnota - De transitie naar een digitale samenleving - Een verkenning van kansen en uitdagingen, Brussel, 2017, 56 p., http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170503_startno….

STOX, Y., "De Dimona-aangifteplicht en de detachering van (schijn)zelfstandigen", JTT 2016, afl. 29, 471–474.

T’KINDT, P. en VAN NIEUWENHOVE, J., "De federale voorafgaande regelgevingsimpactanalyse (RIA) - Een wassen neus of een stapje vooruit?", TVW 2014, afl. 3, 168–184.

UNIZO, Adminstratieve vereenvoudiging: de aanhouder wint, Brussel, Unizo Studiedienst, 2011, 31 p.

VAN DELM, J., "Sociaal recht is absoluut niet meer hip bij jongeren", Juristenkrant 2014, afl. 295, 8–9.

VAN DER STADT, K.,"Wie niet zoekt, niet vindt", Data News 2 februari 2018, 14-21, http://datanews.knack.be/ict/nieuws/de-grote-gdpr-enquete-belgische-bed….

VAN DER SYPE, Y. en VEDDER, A., "Privacy, werk en internet of things, Or. 2016, afl. 5, 118-127.

VAN DER SYPE, Y., "Werkgevers, wees gewaarschuwd. Enkele nieuwe uitdagingen voor het rechtmatig verwerken van werknemersgegevens, Arbeid. J. 2016, afl. 2, 23-29.

VAN EECKHOUTTE, W. "Administratieve organisatie" in VAN EECKHOUTTE, W. Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 210-232.

VAN EECKHOUTTE, W., "[Arbeidsovereenkomst] Vorm en Bewijs", in VAN EECKHOUTTE, W. Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2016-2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 687-695.

VAN EECKHOUTTE, W., "[Sociale zekerheid voor werknemers] Inschrijving, aangifte en betaling van bijdragen" in VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 260-354.

VAN EECKHOUTTE, W., "Afdwingen van het arbeidsrecht door de overheid", in VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2016-2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2815-2924.

VAN EECKHOUTTE, W., "Internationaal toepasselijke wetgeving", in VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium. Socialezekerheidsrecht met fiscale notities 2017-2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 81-126.

VAN EECKHOUTTE, W., "Kruispuntbank van de sociale zekerheid", in VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities 2016-2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 176–184.

VAN PUYVELDE, I, "Dwangsom" in Documenten bij het einde van de arbeidsovereenkomst, ATOZ 2012, afl. 107, O 807-10-O 807-30.

VAN SEBROECK, H., E-GOV naar een elektronische overheid in België, Brussel, Federaal Planbureau, 98 p.

VANDEN BROECK, P., "De bevoegdheden van de arbeidsinspectie", in JORENS, Y, BELIËN, M., BOGAERT, J-P, BRISART, I, DEVLIES, C., PONSAERS, P., VANDEN BROECK, P., en VERHAEGHE, M., Sociaal strafrecht. Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, 2011, 87-175.

VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN, 10-puntenplan voor een digitale economie – Digitale agenda, Brussel, VBO 2015, 48 p., http://www.vbo.be/globalassets/publicaties/plan-en-10-points-pour-une-e….

VERHAEGEN, E., "Sociale dumping-De Europese Unie, de moeilijke balans tussen een economisch en een sociaal project", Soc.Weg. 2016, afl. 14, 10–16, afl. 16, 7–13, afl. 17, 10–16.

VERSCHUEREN, H., "Controle op buitenlandse detacheringen: recente Europese en Belgische initiatieven", in VAN LIMBERGHEN, G., Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 171–208.

VERSCHUEREN, H., "De territoriale en extraterritoriale toepassing van het sociaal recht binnen de Europese interne markt", in DUMONT, D. en DORSSEMONT, F., "Aux sources du droit social: en hommage à Micheline Jamoulle Sociaal recht, over bronnen en herbronnen: als eerbetoon aan Micheline Jamoulle", TSR 2017, bijz. afl. 1-2, 283-308.

VERSCHUEREN, H., "Lang Leve LIMOSA", Juristenkrant 2014, afl. 300, 6–7.

VERVLIET, V., "20 jaar jaarlijkse vakantie -Overzicht van rechtspraak 1980-2000", TSR  2001, 3–40.

VOKA, Administratieve vereenvoudiging - Prioriteiten uit de bedrijfspraktijk, Antwerpen, Voka–Vlaams Economisch Verbond, 2006, 89 p.

X, "KBO wordt anti-fraudetool", Juristenkrant 2010, afl. 201, 2.

X., Activiteitenverslag 2014 Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Brussel, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, s.d., 181 p.; http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=45023.

X., Activiteitenverslag 2014 Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Brussel, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, s.d., 181 p., http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=45023.

X., Activiteitenverslag 2015 Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Brussel, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, s.d., 188 p.; http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=46322.

X., Activiteitenverslag 2015 Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Brussel, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, s.d., 188 p., http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=46322.

 

Online bronnen

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/een-aangetekende-e-mail-kan-dat….

http://onssrszlss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz.

http://onssrszlss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/aangiften-bijdragen-en-ver….

http://trends.knack.be/economie/e-business/hoe-graag-willen-we-omschake….

http://www.vereenvoudiging.be/content/impactanalyse.

http://www.wedden.fgov.be/infoflash/20170522.htm

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=7a748….

https://bosa.belgium.be/nl/activiteiten/dg-digitale-transformatie.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/inho….

https://economie.fgov.be/nl/themas/online/e-government/de-elektronische.

https://economie.fgov.be/nl/themas/online/elektronische-handel/elektron….

https://economie.fgov.be/nl/themas/online/het-begrip-e-government.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Online/Lijst-gekwali….

https://eid.belgium.be/nl.

https://eid.belgium.be/nl/wat-de-eid.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC07….

https://ksz-bcss.fgov.be/nl.

https://ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/ebox-burger.

https://ksz-bcss.fgov.be/nl/faq#faq-13.

https://ksz-bcss.fgov.be/nl/over-de-ksz/de-ksz-het-kort/wat-doet-de-ksz….

https://ksz-bcss.fgov.be/nl/over-de-ksz/opdrachten/motor-en-coordinator….

https://ksz-bcss.fgov.be/nl/over-de-ksz/opdrachten/structuur-van-het-ne….

https://mypension.onprvp.fgov.be/NL/about/news/paginas/sfpd.aspx.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisbrief

https://overheid.vlaanderen.be/opmaken-van-een-ria.

https://overheid.vlaanderen.be/reguleringsimpactanalyse.

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/VR2014-13-ria_5.doc.

https://rjv.be/nl/attesten-aanvragen.

https://rjv.be/nl/consultatie-vakantiebestand.

https://rjv.be/nl/mijn-vakantierekening.

https://rsz.be/nl/attests.

https://socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html.

https://www.antwerpen.be/socialecentra/ik-zoek-hulp/werk-en-opleiding/v….

https://www.zoomit.be/nl/start/payslip.html.

www.aangetekende.email.

www.agoria.be/nl/Elektronisch-tekenen-dateren-verzenden-en-archiveren-e….

www.aim-ima.be/.

www.belgium.be/nl/online_dienst/app_detachering_werknemers.

www.belgium.be/nl/werk/arbeidscontract/sociale_documenten/individuele_r….

www.breakatwork.be/.

www.csam.be/nl/over-csam.html.

www.doccle.be.

www.federgon.be/sites/default/files/custom/uploads/federgon_-_jaarversl….

www.fedict.belgium.be/nl/infrastructuur.

www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict.

www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/sinds_1_maart_maak….

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/18318….

www.hrzone.nl/technologie/technologie-artikelen/entry/hr-digitaal-geen-….

www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/.

www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/.

www.interimsign.be/.

www.intermut.be/.

www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html.

www.itsme.be/nl.

www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/basisdiensten/elektronische….

www.mycareer.be.

www.mysocialsecurity.be/nl/index.html.

www.mysocialsecurity.be/nl/over-deze-website.html.

www.mysocialsecurity.be/student/nl/over-student-at-work/index.html.

www.philippedebacker.be/media/belgi%C3%AB-voorbeeld-van-sociale-fraudeb….

www.plan.be.

www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/13_sta….

www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/KMO_NL….

www.riziv.fgov.be/nl/riziv/Paginas/opdrachten-riziv.aspx#.WliPrciLRPY.

www.rjv.be/nl/home.

www.rsz.fgov.be/nl/home.

www.rsz.fgov.be/nl/inspectie.

www.rsz.fgov.be/nl/news/712/samen-digitaal-van-brievenbus-naar-e-box.

www.rszjaarverslag.be/2016/nl/een-moderne-instelling/e-government/index….

www.rva.be.

www.rva.be/nl/de-rva.

www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten.

www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten-0.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e14.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e70.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e71.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t106.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblade.

www.rva.be/nl/ebox.

www.rva.be/nl/formulieren/c103-jeugdvakantie-werknemer.

www.rva.be/nl/formulieren/c103-seniorvakantie-werknemer. 

www.rva.be/nl/formulieren/c4-asr.

www.rva.be/nl/nieuws/verplichting-tot-elektronische-aangifte-van-sommig….

www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C4_ASR_2/01_01_2017_C….

www.sigedis.be/.

www.socialsecurity.be/.

www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/interimatwork/index.htm#.

www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/mypension/index.htm.

www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/infos/general/index.htm.

www.socialsecurity.be/citizen/nl/verlof-tijdskrediet-en-loopbaanonderbr….

www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/general/about.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/general/news.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/gotot/gotot-out.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/gotot/index.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/meldingsplicht/index.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/meldingsplicht/qrcode.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/studentatwork/general/wh….

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm#noss.

www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-itsme.

www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/general/about.htm.

www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm.

www.vbo-feb.be/actiedomeinen/innovatie-rd/innovatie-rd/officiele-elektr….

www.vdab.be/magezine/dec13/tijdskrediet.shtml.

www.vereenvoudiging.be/boek/vereenvoudigen/vereenvoudigen.

www.vereenvoudiging.be/content/only-once-wet-2014.

www.vereenvoudiging.be/content/ria-publicatie.

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/nieuwe-richtlijnen-voor-de-opma….

www.vlaanderen.be/nl/werk/opleiding/betaald-educatief-verlof-voor-werkn….

www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof/terugbetaling-aan-….

www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof/terugbetaling-aan-….

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=407.

www.werk.belgie.be/sv-es/gebruikvandeebox.aspx.

www.wikisoc.be/nl/blog/post/de-antimisbruikwet-gereanimeerd.

 

Download scriptie (2.07 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Professor W. Rauws