Waarom economie studeren?

Derya
Ay

Dit afstudeerproject is samengesteld naar aanleiding van de beëindiging van mijn studies lerarenopleiding economie-biologie aan de PXL te Hasselt. Het project richt zich tot het duidelijk maken van het belang van een economische studiekeuze in het secundair onderwijs of hogere studies.

Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag in mijn bachelorproef is: Hoe kan ik leerlingen uit de tweede graad overtuigen om economie te kiezen als studierichting? Om een antwoord te bieden op deze vraag heb ik eerst en vooral een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierin heb ik een antwoord geformuleerd op de volgende vragen:

  • Deelvraag 1: Wat is economie
  • Deelvraag 2: Welke richtingen met economie bestaan er in het secundair onderwijs?
  • Deelvraag 3: Welke projecten bestaan er reeds om in het vierde jaar te gebruiken om de leerlingen kennis te laten maken met economie?
  • Deelvraag 4: Welke projecten kan ik uitvoeren om leerlingen uit het 4e jaar in contact te laten komen met economie?

Economie is een breed thema waar we dagelijks in contact mee komen. Voor sommigen kan economie gedefinieerd worden als een studie die zich bezighoudt met inflatie, crisis, politiek, staatschuld en begroting, maar economie is meer dan dat. Het is een sociale wetenschappen die de behoefte van elk individu op elk niveau bestudeerd. (A.,2011)

Het is een term die iedereen moet kunnen interpreteren. Elk individu heeft een bepaalde basiskennis van economie nodig. Dat is helaas nog niet het geval. In de huidige structuur van het onderwijs krijgen niet alle leerlingen een basispakket economie. Dit zou wel veranderen met de modernisering van het onderwijs. Naast het behalen van de eindtermen zouden alle leerlingen een basis aan financiële geletterdheid moeten behalen.

Project

Mijn project is ontwikkeld om al de leerlingen van het vierde jaar van het Sint Jozefinstituut Bokrijk nu al een basis aan economische kennis te geven. Natuurlijk bestaan er verschillende projecten, zoals Jieha!, Mini-ondernemingen, Top team enzoverder. Al deze opgesomde projecten kunnen in principe gebruikt worden in het vierde middelbaar, maar deze waren minder gepast voor mijn doelpubliek. De opgesomde projecten zijn eerder bestemd voor leerlingen die in een economische richting zitten, daarom was het beste alternatief dat ik zelf een bundel zou uitwerken.

Resultaat

Heeft het project een meerwaarde geboden? Ja!

Veel leerlingen hebben gemeld na de dag dat ze iets bijgeleerd hebben en de vakoverschrijdende eindtermen van economie zijn (gedeeltelijk) behaald. Het doel is dus bereikt. 

Ik wil benadrukken dat al mijn besluiten geformuleerd zijn voor de leerlingen van het vierde middelbaar van het Sint-Jozefinstituut Bokrijk in het schooljaar 2017-2018. Indien mijn onderzoek uitgevoerd wordt op een ander moment of op een andere school kunnen er andere conclusies getrokken worden.

Bibliografie

Boeken: Van De Velde A. (2011). Basisconcepten economie. Brugge: Die keure Flynn S.M.(2005) Economie voor dummies. Londen: Pearson Wouter Van den Berghe (2008) Vijf jaar accent voor talent. Brussel: Koning-Boudewijnstichting Wetteksten: Decreet van 31 juli 1990 betreffende onderwijs II Voorstel van de Commissie Monard,“kwaliteit en kansen voor elke leerling”, 20 april 2009 Motie 28 november 2012 stuk 1820(2012-2013) – nr. 1.) Websites: Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Tijdlijn. Geraadpleegd op19 november 2017, via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdlijn Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Studierichtingen in het secundair onderwijs. Geraadpleegd op19 november 2017, via https://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/structuur.aspx?hs=3… Hilde Crevits. Conceptnota tweede en derde graad SO. Geraadpleegd op 19 november 2017, via https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VR_2016… _1.pdf Regeerakkoord. (2013). Masterplan hervorming s.o. Geraadpleegd op 19 november. Via https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Masterp… Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Van masterplan tot Conceptnota. Geraadpleegd op19 november 2017, via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-masterplantot-conceptnotas#maste… Rob Frederix. (2016). Top Team. Geraadpleegd op 30 januari 2018. Via http://www.topteambusinessgames.be/tweedegraad.html Mieke Kennis. Vlajo! Geraadpleegd op 30 januari 2018. Via https://www.vlajo.org Vicariaat onderwijs Mechelen. Business games. Geraadpleegd op 30 januari 2018. Via http://www.vikom.be/sites/default/files/business_games.pdf Opleidingen PXL. Geraadpleegd op 2 februari 2018. Via https://www.pxl.be/Opleidingen.html Opleidingen Uhasselt. Geraadpleegd op 2 februari 2018. Via https://www.uhasselt.be Unizo. Geraadpleegd op 8 februari 2018. Via.https://www.unizo.be/starters/advies/welkeformaliteiten-moet-ik-vervull…

Vlaanderen.be. Geraadpleegd op 8 februari 2018. Via https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/starten-… Eindtermen Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 mei 2018. Via http://eindtermen.vlaanderen.be/publicaties/voet/voet2010.pdf Skillville. Geraadpleegd op 31 mei 20A8. Via http://www.skillville.be/app/index.php

Boeken: De Cnuydt I., De velder S.(2016) Economie vandaag. Gent: Academia press Websites: http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=economie&lang=nn https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie https://www.wat-betekent.nl/wat-betekent-economie/ http://www.nbbmuseum.be/doc/infosheets/fiche_information_NL_01.pdf?v201… http://roberta.infoteur.nl/specials/wat-is-economie.html http://www.ru.nl/economie/economie/(bedrijfs)economie-1/ https://www.youtube.com/watch?v=R610AROCVb8 http://whystudyeconomics.ac.uk/what-is-economics/ https://www.youtube.com/watch?v=2YULdjmg3o0 https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?detail=60 https://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsvoorbereidend_leerjaar http://www.hildecrevits.be/nl/tags/de-onderwijshervorming https://www.klasse.be/73458/nieuw-model-studieaanbod-secundair/ https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/hervorming-van-het-secundair-on… https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsspel https://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_in_België https://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/particuliere… https://ikwilstarten.be/startersvragen/kies-ik-voor-een-nv https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_nl.htm https://www.eccbelgie.be/themas/onlineaankopen/afzien-van-een-aankoop-o… https://www.belgium.be/nl/werk/werk_zoeken/studentenjob/

Download scriptie (16.85 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Ellen Rusch
Thema('s)