Black Economic Empowerment: onmogelijk om zaken te doen in Zuid-Afrika?

Julian
De Bisschop

"Omgekeerde discriminatie" is een uitspraak van één der respondenten in het onderzoek rond de interculturele ervaringen van Vlaamse ondernemers in het zakendoen met Zuid-Afrika. Het doelt op de Black Economic Empowerment, een systeem dat ertoe dient om in Zuid-Afrika bepaalde bevolkingsgroepen te helpen in hun economische ontwikkeling. Volgens de respondenten valt de blanke bevolkingsgroep niet onder deze bevoordeelden. De Black Economic Empowerment staat centraal als probleem voor Vlaamse ondernemers om op termijn zaken te doen in Zuid-Afrika.

Het onderzoek heeft als centrale thema de Zuid-Afrikaanse bedrijfscultuur en er werd gezocht naar manieren voor Vlaamse ondernemers om met deze bedrijfscultuur om te gaan. De Zuid-Afrikaanse bedrijfscultuur werd hiervoor geïdentificeerd, bij monde van de respondenten, maar ernaast was er ook aandacht voor de relatie met de Vlaamse bedrijfscultuur en tot welke problemen het zou kunnen leiden. Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van interviews, gevoerd bij Vlaamse ondernemers die zaken deden met Zuid-Afrika, uit meerdere sectoren. Binnen het onderzoek werd voorts ook aandacht besteed aan gangbare modellen in het interculturele zakendoen, meer specifiek aan het model van Hofstede rond de culturele dimensies en aan de GLOBE-studie. De meningen van de respondenten legden verschillen bloot met de resultaten bekomen uit de respectievelijke modellen, maar ook gelijkenissen kwamen aan het licht. Bij beide modellen is er bijvoorbeeld sprake van machtafstand, wat ook in de interviews aan bod kwam. De hiërarchie ligt, volgens respondenten, duidelijker vast in de Zuid-Afrikaanse bedrijfscultuur dan in de Vlaamse. 

Al snel breidde het onderzoek zich uit van een onderzoek specifiek naar de culturen, naar een onderzoek dat zich ook inhield met verschillen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Deze verschillen kunnen het zakendoen moeilijker maken, maar liggen verder dan het zuiver culturele. Drie problemen kwamen duidelijk aan bod. Het eerste probleem is gekend onder de naam corruptie. De corruptie in Zuid-Afrika zou, volgens de respondenten, zeer grote vormen aannemen. Enerzijds is er de persoonlijke corruptie die het mogelijk maakt om bij een bepaald misdrijf een overheidsfunctionaris, in de vorm van een agent, om te kopen en het probleem te zien verdwijnen. Het geeft aan wat door meerdere respondenten werd gezien als een zeer corrupte politiek in het land. Anderzijds zakelijke corruptie. Bepaalde Zuid-Afrikaanse zakenpartners zouden, in de visie van de respondenten, graag wat geld onder tafel zien verdwijnen. Het zakendoen zou voor Vlaamse ondernemers vlotter kunnen verlopen. Respondenten in dit onderzoek gaven nadrukkelijk aan geen gevolg te geven aan de corruptie en raden het elk ander bedrijf voorts ook af.

Het tweede probleem komt voor uit de politieke situatie in het land. Dit komt ook deels voort uit het probleem dat hiervoor beschreven staat onder de noemer "Corruptie". Binnen het overheidsapparaat viert de corruptie volgens de respondenten hoogtij. Het is dan ook moeilijk te zeggen dat het verrassend te noemen is dat Jacob Zuma, voormalig president van Zuid-Afrika, vriendelijk doch met de nodige aandrang verzocht werd om af te treden, onder de zweem van corruptie. Voorts geldt er ook nog het gevaar van Julius Malema, leider van de Economic Freedom Fighters, een extreemlinkse partij die het gemunt zou hebben op de blanke boeren. Zoals in de media reeds verschenen, is het aantal boeren dat wordt overvallen en zelfs vermoord in Zuid-Afrika een schrijnend probleem. Een persoon als Julius Malema lijkt de haat tegenover deze boeren en de daarbij horende criminaliteit jegens deze personen alleen maar aan te zwengelen. Dat terwijl Nelson Mandela nog sprak over het niet met haat bestrijden van haat, na de apartheid, zoals een respondent het beschreef.  

Derde probleem is dat van de Black Economic Empowerment, uitgebreid naar Broad-Based Black Economic Empowerment. Het is een systeem dat als reactie werd ingevoerd op de apartheid, om bepaalde bevolkingsgroepen economisch te helpen. Hiervoor wordt vooral gedoeld op de als in de Zuid-Afrikaanse wetgeving beschreven black people, wat neerkomt de zwarte bevolkingsgroep en de coloured people. Het systeem veronderstelt dat ondernemingen black people moeten aanstellen, zoveel mogelijk en op zo hoog mogelijke posities, binnen hun bedrijf. Volgens meerdere respondenten is het een onmogelijk systeem, aangezien gesproken werd over het gebrek aan educatie van deze black people. Het niet navolgen van dit systeem leidt tot een bepaalde quotatie, die gaat van één tot zeven, die het aan het bedrijf in kwestie moeilijker maakt om zaken te doen in Zuid-Afrika. Vooral zakendoen met de Zuid-Afrikaanse overheid is praktisch onmogelijk indien het systeem niet wordt nageleefd. Volgens de respondenten leidt het tot allerlei wanpraktijken, bedrijven die het systeem trachten te omzeilen, via bv. fronting, wat staat voor het in dienst nemen van iemand die onder de noemer "black people" valt, die eigenlijk niets in de pap te brokken heeft. Kort gezegd, maakt het Vlaamse bedrijven veel moeilijker om zaken te doen in het land. Op lange termijn vrezen ze dat hun Zuid-Afrikaanse zakenpartners geen zaken meer zullen doen met de Vlaamse bedrijven, omdat het de lokale bedrijven zelf niet makkelijker maakt. 

Drie centrale problemen werden, na dit onderzoek te hebben gevoerd, duidelijk. Het is immers zo dat, hoewel de respondenten aangaven zeer veel linken te zien met de Zuid-Afrikaanse bedrijfscultuur, deze problemen als zeer moeilijk te zien. Deze problemen gaan verder dan zuiver cultuur. De respondenten zagen deze problemen graag opgelost in de toekomst, maar vrezen er toch een beetje voor. Het anders bekijken van verschillende bevolkingsgroepen ligt zeer gevoelig in het land. Nelson Mandela zag het land nog als de rainbow nation, Zuid-Afrika als land dat toebehoorde aan iedereen die eraan toebehoorde. De respondenten zagen de situatie veranderd. 

Bibliografie

After he's gone. (1996, Oct 12). The Economist, 341, 17-18. Geraadpleegd op 4 juni 2018, van https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/224097…

Art. 1 (i). Act no. 47 of 1953, South African Statute 9/10/1953

Art. 7. Act no. 47 of 1953, South African Statute 9/10/1953

Borgatti, S. (z.j.). Introduction to Grounded Theory. Analytic Technologies. Geraadpleegd op 28 november 2017

Broad-Based Black Economic Empowerment Act. (2004, 9 januari). Geraadpleegd op 13 augustus 2018 via  http://bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2016/03/bbbee_act-No-53…

Broad-Based Black Economic Empowerment Amendment Act. (2014, 27 januari). Geraadpleegd op 13 augustus 2018 via http://www.dti.gov.za/news2014/Act46of2013BEE.pdf

Burns, A. C. & Bush, R.F. (2006). Principes van marktonderzoek. Amsterdam: Pearson Education Benelux

Credendo. (2017). Credendo’s Country Risk Assessment. Geraadpleegd op 28 november 2017 via https://www.credendo.com/rating-explanation#commercialrisk

Davis, G. (2001). The Credibility of a Threat to Nationalize. Journal of Environmental Economics and Management. Geraadpleegd op 16 augustus 2018, via https://www-sciencedirect-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/science/arti…

de Wet, A. (2016). THE TOP 10 CHALLENGES TO B-BBEE. Accountancy SA, 31-33. Geraadpleegd op 14 augustus 2018 via https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/181319…

de Wet, A., CA(SA). (2017a). QUALIFYING HOW TO COMPLY WITH B-BBEE. Accountancy SA,  48-49. Geraadpleegd op 14 augustus 2018 via https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/196732…

de Wet, A., CA(SA). (2017b). SHOULD WE FEAR B-BBEE? Accountancy SA, 32. Geraadpleegd op 14 augustus 2018 via https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/186828…

European Commission. (2017). Southern African Development Community (SADC). Geraadpleegd op 26 november 2017 via http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/sadc/

European Commission. (z.j.). South Africa. Geraadpleegd op 22 november 2017 via http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-…

Flanders Investment & Trade (z.j. d). Kansrijke sectoren. Geraadpleegd op 16 augustus 2018 via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-afrika/ka…

Flanders Investment & Trade. (z.j . a). Wat doen we? Geraadpleegd op 15 augustus 2018 via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/wat-doen-we

Flanders Investment & Trade. (z.j. b). Plannen om te exporteren vanuit Vlaanderen? Geraadpleegd op 15 augustus 2018 via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/

Flanders Investment & Trade. (z.j. c). Zakendoen in Zuid-Afrika. Geraadpleegd op 15 augustus 2018 via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-afrika/za…

Flanders Investment & Trade (z.j. f). Zuid-Afrika in cijfers. Geraadpleegd op 18 november 2017 via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-afrika/ci…

Flanders Investment & Trade. (z.j. e). Exporteren naar Zuid-Afrika. Geraadpleegd op 28 november 2017 via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-afrika

Franke, R. H., Hofstede, G., & Bond, M. H. (1991). Cultural roots of economic performance: a research note. Strategic Management Journal, 12, 165-173.

Gama, N., & Willemse, L. (2015). A descriptive overview of the education and income levels of domestic workers in post-apartheid south africa. GeoJournal, 80(5), 721-741. Geraadpleegd op 1 december 2017 via http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s10708-014-9591-5

GLOBE. (2004). Understanding the Relationship Between National Culture, Societal Effectiveness and Desirable Leadership Attributes: A Brief Overview of the GLOBE Project. Geraadpleegd op 12 augustus 2018, van http://globeproject.com/study_2004_2007#data.

Hareeparsad, S. (2015). B-BBEE AND ITS IMPLICATIONS FOR FRONTING. Accountancy SA, 24-26. Geraadpleegd op 14 augustus 2018 via https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/168246…

Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in work-related values. Beverly Hills: Sage.

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations Londen: SAGE

Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations. New York: Mc Graw Hill.

Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2015). Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Business Contact. 

Hopkins, B. (2009). Cultural Differences and Improving Performance. Surrey: Gower Publishing Limited.

House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Culture, Leadership, and Organizations. The GLOBE Study of 62 Societies. Londen: Sage Publicationes Ltd.

Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6), 743-757.

Lodge, T. (1981). The destruction of Sophiatown. The Journal of Modern African Studies, Vol. 19, 107-132.

Lucassen, P.L.B.J. & Olde-Hartman, T.C. (2007). Kwalitatief Onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Nuytiens, A., & Christiaens, J. (2010). Trajecten van vrouwelijke gedetineerden. Tijdschrift Voor Criminologie, 52(4), 395-411. Geraadpleegd op 17 augustus 2018 via https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/883051…

OCFO Insights. (2015). Four Reasons Why Being B-BBEE Compliant is Important. Geraadpleegd op 14 augustus 2018 via https://www.outsourcedcfo.co.za/four-reasons-why-being-b-bbee-compliant…

Peng, M. & Meyer, K. (2016). International Business: Custom Edition. Andover: Cengage Learning

Posel, D. (2009). The Assassination of Hendrik Verwoerd: The Spectre of Apartheid's Corpse. Geraadpleegd op 30 mei 2018, van https://www-tandfonline-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/doi/abs/10.108….

Rabinovich, M., & Kacen, L. (2010). Advanced relationships between categories analysis as a qualitative research tool. Journal of Clinical Psychology, 66(7), 698-708.

Roose, H. & Meuleman, B. (2017). Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding. Gent: Academia Press

Ross, R. (2014). A Concise History of South Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2004). Methoden en Technieken Van Onderzoek. Londen: Pearson Education

Schein, E. (2015). Corporate Culture. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Geraadpleegd op 26 mei 2018 via https://www-sciencedirect-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/science/arti…

Sharpeville Massacre. (2018). Geraadpleegd op 31 mei 2018, van https://academic-eb-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/levels/collegiate/….

Sorensen, P. (2018). Land expropriation without compensation in South Africa. International Journal of Environmental Studies. Geraadpleegd op 16 augustus 2018 via https://www-tandfonline-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/doi/pdf/10.108…

Soweto. (2018). In Encyclopædia Britannica. Geraadpleegd op 1 juni 2018,  van https://academic-eb-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/levels/collegiate/…

The World Bank (2018). GDP (current US$). Geraadpleegd op 1 juni 2018 van https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=….

The World Bank. (2017). Economy Rankings. Geraadpleegd op 28 november 2017 via http://www.doingbusiness.org/rankings

The World Bank. (z.j. a). GDP (current US$). Geraadpleegd op 23 november 2017 via https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

The World Bank. (z.j. b). GDP per capita (current US$). Geraadpleegd op 23 november 2017 via https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZA

The World Bank. (z.j. c). Ease of doing Business in South Africa. Geraadpleegd op 19 augustus 2018 via http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/south-africa

Thornton, R. (1990). The Shooting at Uitenhage, South Africa, 1985: The Context and Interpretation of Violence. American Ethnologist, 17(2), 217-236. Geraadpleegd op 1 juni 2018, van http://www.jstor.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/645077.

Worden, N. (2007). The Making of Modern South Africa. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

World Trade Organization. (2017). Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty. Geraadpleegd op 26 november 2017 via https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.ht

 

Download scriptie (1.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Christiane Verschooten