Voelen Aalstenaars zich even betrokken met hun evenementen als ze laten uitblijken?

Inneke
Buys
  • Silke
    Vermeir

Onderzoeksvraag:

“In welke mate is er CPE aanwezig bij evenementen die plaatsvinden in de stad Aalst?”

Korte samenvatting bachelorproef:

In dit onderzoek werd nagegaan in welke mate collectief psychologisch eigenaarschap, afgekort CPE, aanwezig is bij evenementen die plaatsvinden in de stad Aalst. Tijdens dit onderzoek werden deze evenementen opgedeeld in twee grote groepen. Enerzijds de evenementen georganiseerd door de burgers en ondersteund door de stad, denk maar aan carnaval. Anderzijds evenementen georganiseerd door de stad, denk maar aan Cirk!.

Dit onderzoek kan voor de stad Aalst interessant zijn om te weten te komen hoe groot het eigenaarschap is bij evenementen, zowel bij Aalstenaars als bij niet-Aalstenaars. Door de resultaten en de aanbevelingen van dit onderzoek heeft de stad Aalst de kans om het CPE te behouden of te verhogen en om eventuele vernieuwingen toe te passen. Tijdens dit onderzoek werd niet enkel het CPE gemeten bij de bevraagden, maar werd ook de mening gevraagd naar eventuele vernieuwingen en stellingen. Heel wat interessante informatie dus.

Voor het meten van het CPE bij de evenementen was het belangrijk om eerst op zoek te gaan waarom mensen CPE ontwikkelen en op welke manier deze tot stand komt. Ook was er in het begin heel wat desk research nodig om te weten te komen welke factoren gerelateerd zijn aan CPE. Ook was het vanzelfsprekend dat er werd opgezocht hoe men deze factoren bij de mensen kunnen stimuleren. Dit is allemaal terug te vinden in de literatuurstudie van dit onderzoek.

Nadien volgen de onderzoeksresultaten. In deze resultaten kwam naar boven dat het CPE hoger ligt bij de evenementen georganiseerd door de burgers dan bij de evenementen georganiseerd door de stad. Ook kwam er uit de resultaten naar boven dat de oudste groep van de bevraagden, de 50-plussers, het hoogste gehalte aan CPE ondervonden. Tijdens de resultaten kon men ook besluiten dat enkele factors hoger scoorden dan anderen. De factor gerelateerd aan CPE die bij deze bevraging het hoogste lag is de factor ‘beschermend gevoel’. Een zeer interessante factor.

De stad zal dus de nodige maatregelen moeten nemen om dit hoog CPE te behouden en zo weinig mogelijk weerstand te creëren. Wat zeker niet over te discussiëren valt is dat de stad zich open moet stellen en vertrouwen moet hebben in de kennis en vaardigheden van de burgers. Ook moeten ze op tijd en stond communiceren met de burgers door middel van bijeenkomsten en sociale kanalen.

Kern- en trefwoorden bachelorproef:

Psychologisch eigenaarschap, collectief, Aalstenaars, evenementen, factoren, …

image 31

image 27

Bibliografie

  1. Bibliografie

Aalders, M. (2018, februari 15). Agile werken: efficiënt, inzicht en zelfredzaamheid. Opgehaald van Werktrends: https://www.werktrends.nl/agile-werken-efficient-zelfredzaamheid

Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: resolving a paradox for top management groups. Academy of Management Journal, 123-148.

Avey, J. B., Avolio, B. J., Crossley, C. D., & Luthans, F. (2009). Psychological Ownership: Theoretical Extensions, Measurement and Relation to Work Outcomes. Journal of Organizational Behavior, 173-191.

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behaviour: a measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 103-118.

Begrip collectief. (sd). Opgehaald van encyclo.nl: www.encyclo.nl/

Bercherer, R. C., & Maurer, J. G. (1999). The proactive personality disposition and entrepreneurial behaviour among small company presidents. Journal of Small Business Management, 28-36.

Broodcoorens, F. (2016). Psychologisch eigenaarschap en betrokkenheid in familiebedrijven. 9320 Nieuwerkerken.

Brown, G., Lawrence, T. B., & Robinson, S. L. (2005). Territoriality in organizations. Academy of Management Review, 577-594.

Campbell Pickford, H., Joy, G., & Roll, K. (2016). Psychological Ownership: Effects and Applications. Oxford: Saïd Business School.

Cobbaut, J. (2017, april). www.etion.be. Opgehaald van Dossier Psychologisch eigenaarschap: "De verandering is gebasseerd op fundamente waarden": https://etion.be/sites/default/files/documents/ondernemen/2017_april_ps…

Crant, J. M. (2000). Proactive behaviour in organizations. Journal of Management, 435-462.

Dawkins, S., Tiam, A., Newman, A., & Martin, A. J. (2015). Psychological Ownership: A Review and Research Agenda. Journal of Organizational Behavior.

De Dreu, C. K., & Van de Vliert, E. (1997). Using conflict in organizations. Londen: Sage.

De Dreu, C. K., & Weingart, L. R. (2003). Tasks versus relationship conflict, team performance and team member satisfaction: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 741-749.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: Does psychology need choice, self-determination, and will? . Journal of Personality, 1557-1587.

Departement werk & sociale economie. (2015, oktober 1). "Eigenaarschap door de werknemers is geen idealisme, maar gezond verstand.". Opgehaald van PALA: https://pala.be/nl/artikel/eigenaarschap-door-de-werknemers-geen-ideali…

Dittmar, H. (1992). The social psychology of material possessions: To have is to be. New York: St. Martin's Press.

Furby, L. (1978). Possession in humans: An exploratory of its meaning and motivation. Social Behaviour and Personality, 49-65.

Higgins, E. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 1280-1300.

Janssen, O. (2003). Innovative behaviour and job involvement at the price of conflict and less satisfactory relations with co-workers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 347-364.

Janssens, G. (2017, april). Psychologisch eigenaarschap: de kracht van betrokkenheid. Opgehaald van www.etion.be: https://etion.be/sites/default/files/documents/beleidsnotas/bn95_psycho…

Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative Science Quarterly, 256-282.

Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Accounting for the effects of accountability. Psychological Bulletin, 255-275.

Mayhew, M. G., Bramble, T., Ashkanasy, N. M., & Gardner, J. (2007). A study of the antecedents and consequences of psychological ownership in organizational settings. The Journal of Social Psychology, 477-500.

Olckers, C. (2012). Psychological Ownership: Development of an instrument. SA Journal of Industrial Psychology, 1-13.

Parker, S. K., Turner, N., & Williams, H. M. (2006). Modelling the antecedents of proactive behaviour at work. Journal of Applied Psychology, 636-652.

Pierce, J. L., Kostova, T., & Dirks, K. T. (2003). The state of psychological ownership: Integrating and extending a century of research. Review of General Psychology, 84-107.

Pierce, J. L., Van Dyne, L., & Cummings, L. L. (1992). Psychological ownership: a conceptual and operational exploration. Southern Management Association Proceedings, 203-211.

Pierce, J., Kostova, T., & Dirks, K. (2001). Toward a theory of psychological ownership in organizations. The Academy of Management Review, 298-310.

Porteous, J. (1976). Home: The territorial core. Geographical Review, 383-390.

Rogers, L., & Freundlich, F. (1998). Nothing measured, nothing gained. Employee Ownership Report, XVIII, No. 1. Oakland, CA: National Center for Employee Ownershi. Opgehaald van http://www.ownershipassociates.com/nothing.shtm

Rook, G. (2007). Psychologisch eigenaarschap en de factoren die er gerelateerd aan zijn. Zwolle: Universiteit Twente.

Rudmin, F. W., & Berry, J. W. (1987). Semantics of ownership: A free-recall study of property. Psychological Record, 257-268.

Sennett, R. (2008). De ambachtsman - de mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff.

Simons, T. L., & Peterson, R. S. (2000). Task conflict and relationship conflict in top management teams: the pivotal role of intragroup trust. Journal of Applied Psychology, 102-111.

Stigter, E. (2018, april 30). Nokia - De ondergang van een onbetwiste marktleider. Opgehaald van Markethings.net: http://www.markethings.net/nokia-de-ondergang-van-een-onbetwiste-marktl…

van der Haak, P. (2018). Eigenaarschap stimuleren: de randvoorwaarden. In P. van der Haak, Wie zorgt dat het goedkomt? (p. 176). Nederland: Business Contact. Opgehaald van P&A Talentontwikkeling: https://www.talentontwikkeling.com/blog/eigenaarschap-stimuleren-randvo…

Van der Vegt, G., & Janssen, O. (2003). Joint impact of interdependency and group diversity on innovation. Journal of Management, 729-751.

Van Dyne, L., & Pierce, J. L. (2004). Psychological Ownership and Feelings od Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Organizational Behavior, 439-459.

Van Yperen, N. W., & Janssen, O. (2004). Employees' goal orientations, the quality of leadermember exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. Academy of Management Journal, 368-384.

Verkuyten, M., & Martinovic, B. (2017). Collectif Psychological Ownership and Intergroup Relations. Association for Psychological Sciene, 1021-1039.

Weil, S. (1952). The need for roots: Prelude to a declaration of duties toward mankind. Londen: Routledge & Kegan Paul.

Wood, J. A., & Winston, B. E. (2007). Development of three scales to measure leader accountability. Leadership & Organization Development Journal, 167-185.

 

Download scriptie (1.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Ilse Uyttersprot