Zwart-witspectrum van belastingfraude: grijs (in)gekleurd

Emma
Caeyers

 

Kleurenleer

Maagdelijk wit wordt geassocieerd met onschuld, maar houdt ook kwestbaarheid in. Tegenpool zwart symboliseert daarentegen het kwade en belichaamt eveneens het mysterieuze. Grijs kan hierbij als mengeling de overgang tussen beide kleuren weergeven. Toch is het niet duidelijk of een handeling nu zwart of wit moet worden ingekleurd wanneer men in een grijze zone opereert.

Zwart of wit geld: wanneer de kat van huis is, dansen de (grijze) muizen

In ons land is nog maar weinig geweten over de attitude van de belastingplichtigen tegenover belastingfraude. Binnen dit werkstuk werd dan ook getracht aan de hand van een surveyonderzoek de attitude van de Vlaamse belastingplichtigen ten aanzien van het spectrum van belastingfraude in kaart te brengen. Hierbij werd de focus gelegd op belastingfraude inzake de personenbelasting.

Wat onder de noemer van belastingfraude wordt begrepen, is echter niet helemaal duidelijk. Nochtans maakt de wetgever een zwart-witonderscheid tussen belastingontduiking als belastingfraude en belastingontwijking, hetgeen een vorm van een toegelaten belastingbesparing inhoudt.

Bovendien stelt de wet binnen de notie van wat als belastingfraude wordt beschouwd, allerlei gradaties qua ernst voorop. Zo kan zogenaamde ‘gewone’ fiscale fraude worden onderscheiden van ‘ernstige’ fiscale fraude, hetgeen vooral van belang is wat betreft de sanctionering van deze misdrijven. Ten slotte gaat belastingfraude ook vaak gepaard met of heeft als gevolg het witwassen van de fiscale vermogensvoordelen, zodat ook het witwasmisdrijf binnen dit brede spectrum van belastingfraude valt.

Een heel ‘spectrum’ van belastingfraude wordt zo gereguleerd. De kwestie is echter of dit zwart-witonderscheid ook in de praktijk voor de belastingplichtige zo duidelijk is?

Hierbij rijst de vraag of een geval van belastingontwijking toch ook niet als belastingfraude kan worden beschouwd, terwijl anderzijds een geval van belastingontduiking misschien eerder als belastingontwijking wordt bestempeld? Wordt met andere woorden de grens tussen de toegelaten belastingontwijking en de niet-toegelaten belastingontduiking door de belastingplichtigen op dezelfde manier getrokken als die door de wet wordt bepaald? 

Zwart op wit ge(s)teld

Om na te gaan of de wettelijke bepalingen van wat belastingfraude is, overeenstemmen met de invulling ervan door de belastingplichtigen, werd een selectie van typegevallen van belastingfraude over het gehele spectrum bevraagd. Ook een typegeval van belastingontwijking werd in de selectie opgenomen, zodat kon worden nagegaan of de grens tussen de toegelaten belastingontwijking en de verboden belastingontduiking in de praktijk door de respondenten op dezelfde plaats als de wet getrokken wordt.

Het eerste luik van de gehanteerde vragenlijst peilde zo naar de attitude per typegeval. Daarnaast werd ook gevraagd de verschillende typgevallen ten opzichte van elkaar te rangschikken, zodat de attitude met betrekking tot de typegevallen over het gehele spectrum gesitueerd kon worden.

Kleur bekent: geen spel van kat en muis

Van belang is dat naar de bevindingen van dit onderzoek, de notie van belastingfraude een bredere invulling kreeg dan wettelijk voorzien. De situatieomschrijving die volgens de wet  ‘belastingontwijking’ inhoudt -en dus een toegelaten praktijk is- werd door de respondenten als feitelijke belastingfraude beschouwd.

Alle bevraagde typegevallen werden hierbij binnen de notie van ‘belastingfraude’ gesitueerd en alsdusdanig beschouwd, wat vooral opmerkelijk is voor het wettelijke geval van toegelaten belastingontwijking.

Bovendien stond men gemiddeld behoorlijk wat averser tegenover de vooropgestelde situatie van belastingontwijking dan tegenover een paar typegevallen die door de wet wel degelijk als belastingontduiking worden gekwalificeerd.

De bevindingen van dit onderzoek geven dus weer dat volgens de attitude van de respondenten dit wettelijke geval van belastingontwijking niet alleen de grens oversteekt naar belastingontduiking, maar dat zelfs dieper het buitenland wordt ingereden naar een niveau dat gevallen van wettelijk bepaalde belastingfraude achter zich laat.

Ten slotte werd ook nagegaan of verschillende generaties van belastingplichtigen met andere ogen kijken naar dat spectrum van het aangeven en betalen van belastingen. Conform buitenlands onderzoek wordt namelijk vermoed dat naarmate men ouder wordt, men meer ‘avers’ staat tegenover belastingfraude. Deze hypothese kon echter niet worden bevestigd door de onderzoeksresultaten. 

Buiten de lijntjes kleurt het tinten grijs: het muist al wat van katten komt

Gesteld kan wel worden dat de grens tussen toegelaten belastingontwijking en niet-toegelaten belastingontduiking inderdaad dus niet al te zwart op wit kan worden beschouwd. Deze grens wordt  immers anders gepercipieerd naar de perceptie of attitude dan wettelijk bepaald.

De grens tussen toegelaten belastingontwijking en niet-toegelaten belastingontduiking is trouwens niet alleen ‘dun’,

    "The difference between tax avoidance (belastingontwijking) and tax evasion (belastongontduiking) is the thickness of a prison wall"

maar de perceptie van de respondenten en hun attitude tegenover het typegeval van (wettelijke) belastingontwijking is zelfs klaar en duidelijk grensoverschrijdend. 

De perceptie van de Vlaamse belastingplichtige tegenover het al dan niet legitieme (niet) betalen van belastingen komt dus niet altijd overeen met de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Hoewel de wet dus voorziet in een zwart-wituiteenzetting van wat wel en wat niet door de beugel kan, kleuren grijstinten de invulling van wat onder de noemer van belastingfraude begrepen wordt en de situering ervan binnen het gehele spectrum. 

Verder onderzoek naar de attitude omtrent belastingfraude bij belastingplichtigen zou belangrijke extra politieke en beleidsinformatie kunnen opleveren.

Een stiekeme hoop is in ieder geval dat dit werkstuk een kleine aanzet kan zijn om vanuit een breder draagvlak de strijd tegen belastingfraude te verfijnen en waar nodig op te voeren.

Gezien attitudes goede voorspellers zijn van gedrag, vormt dit attitudeonderzoek immers ongetwijfeld een interessant uitgangspunt, en kan deze oriëntatie als instrument of hulpmiddel fungeren binnen het kader van de strijd tegen belastingfraude.

Het is aan de wetgever deze bevindingen al dan niet mee te nemen in verder onderzoek en daarna het spectrum zodanig in te kleuren dat de grijstinten stilaan meer vervagen binnen een spectrum van belastingfraude dat effectiever en met een breder draagvlak bij de bevolking kan worden aangepakt.

 

 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

RECHTSLEER

(Bijdragen in) boeken 

 • AFSCHRIFT, T., Fiscaal Misbruik, Gent, Larcier, 2013, 275 p.
 • ALBARRACIN, D., JOHNSON, B.T. en ZANNA, M.P, The handbook of attitudes, New Jersey, Lawrence erbium associates publishers, 2005, 826 p.
 • ALBINSKY, M., Survey-research: een methode van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Antwerpen, Spectrum, 1967, 200 p.
 • ANDRES, L., Designing & doing survey research, Londen, Sage, 2013, 197 p.
 • BAARDA, B., Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2014, 192 p.
 • BAARDA, B., Research. This is it!, Guidelines how to design, perform and evaluate quantitative and qualitative research, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2014, 183 p.
 • BAARDA, B., BAKKER, E., BOULLART, A., JULSING, M., FISCHER, T., PETERS,V., VAN DER VELDEN, T., Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, Groningen, WoltersNoordhoff, 2013, 297 p.
 • BAARDA, B., BAKKER, E., FISCHER, T., JULSING, M., VAN VIANEN, R. en VAN DER HULST, M., Basisboek methoden en technieken: kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2017, 429 p.
 • BAARDA, B., DE GOEDE, M. en VAN DIJKUM, C., Basisboek statistiek met SPSS, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2007, 212 p.
 • BAARDA, B., KALMIJN M. en DE GOEDE, M., Basisboek enquêteren. Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2015, 129 p.
 • BAARDA, B., VAN VIANEN, R.T., Basisboek statistiek met Excel: handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeksgegevens), Groningen, Wolters-Noordhoff, 2015, 180 p.
 • BALNAVES, M en CAPUTI, P., Introduction to quantitative research methods. An investigative approach, Londen, Sage Publications, 2001, 257 p.
 • BARNET, V., Sample Survey: principles & methods, Londen, Wiley 2002, 241 p. - BAR-TAL, D. en KRUGLANSKI, A., The Social Psychology of Knowledge, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, 339 p.
 • BARTELS, J.F., JANSEN, E.P.W.A en JOOSTENS, Th. H., Enquêteren: het opstellen en gebruiken van vragenlijsten, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1989, 143 p.
 • BEM, D.J., Beliefs, Attitudes, and Human Affairs, Belmont, Brooks and Cole, 1970, 114 p.
 • BETHLEHEM, J., Applied Survey Methods: a statistical perspective, Hoboken, Wiley, 2009, 375 p.
 • BETHLEHEM, J. en BIFFIGNANDI, S., Handbook of websurveys, Hoboken, John Wiley & Sons, 2012, 465 p.
 • BILLIET, J., en WAEGE, H., Een samenleving onderzocht: methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek, Antwerpen, De Boeck, 2012, 390 p.
 • BOHNER, G. en WANKE, M., Attitudes and attitude change, East Sussex, Psychology Press, 2002, 295 p.
 • BREES, M., DE NAEYER, K., DUCHEYNE, D en VANASSCHE, D., “Belastingplanning en belastingontwijking in de rechtspraak van het Hof van Justitie” in VAN CROMBRUGGE, S. (ed.), Actuele fiscale thema’s 2008: de botsing tussen nationale soevereiniteit en interne markt in het Europees fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, 351-406.
 • BRINKMAN, J., De vragenlijst, Groningen, Wolters Noordhoff, 2000, 199 p.
 • CANE, P. en KRITZER, H.M., The Oxford Handbook of empirical legal research, Oxford, Oxford University Press, 2012, 1094 p.
 • CHAMBERS, R.L. en SKINNER, C.J., Analysis of survey data, Londen, Wiley, 2003, 376 p.
 • COUTURIER, J.J, PEETERS, B en VAN DE VELDE, E., Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2018, 1393 p.
 • COUTURIER, J., PEETERS, B. en PLETS, N., Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2015, 1260 p.
 • DASSESSE, M., MINNE, P. en FORESTINI, R., Droit Fiscal: principes généraux et impôts sur les revenus, Brussel, Bruylant, 1995, 939 p.
 • DAVAIN, J-L., Le régime spécial d'imposition de cadres et dirigeants étrangers in Etudes pratiques de droit fiscal nr. 19, Brussel, Kluwer, 2003, 400 p.
 • DE BROE, L., “De vervagende grens tussen belastingontduiking en belastingvermijding” in De hervorming van de strijd tegen de fiscale fraude, Gent, Larcier, 2010, 34-53.
 • DECORTE, T. en ZAITCH, D., Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2016, 601 p.
 • DELRUE, G., Fiscale fraude, Antwerpen, Maklu, 2007, 168 p.
 • DELRUE, G., Witwassen en financiering van terrorisme, Antwerpen, Maklu, 2012, 566p.
 • DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 380 p.
 • DE NAUW, A., Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 138 p.
 • DE RAEDT, S., Geef de keizer wat de keizer toekomt. Belastingweerstand in België, Antwerpen, Maklu, 2003, 51 p.
 • DERUYCK, F., “De fiscaal-administratieve sancties in het licht van art. 6 EVRM” in ROZIE, M. (ed.), Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 23-41.
 • DE SCHAMPHELEIRE en I. VAN LOOVEREN, De techniek van de enquête: een inleiding, Leuven, Acco, 1996, 143 p.
 • DESTERBECK, F., Krachtlijnen van het fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht, Brussel, Larcier, 2015, 94 p.
 • DESTERBECK, F. (ed.), Witwasbestrijding vandaag- La lutte contre la blanchiment aujourd’hui, Brussel, Larcier, 2018, 112 p.
 • DILLEY, C.A. en HERPIN, E., The Circular, an in-depth analysis of Belgium's special tax regime for foreign executives, Brussel, Bruylant, 1979, 224 p.
 • DUPONT, L., “Fiscale valsheid in geschrifte” in L. DUPONT en F. VANISTENDAEL, Acta Falconis. Strafrecht en belastingsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1983, 87-145. DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 913 p.
 • EAGLY, H. A. en CHAIKEN, S., The Psychology of Attitudes, New York, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993, 794 p.
 • FAES, F., Het rechtsmisbruik in fiscale zaken. Artikel 344 § 1 WIB – 15 jaar later, Gent, Larcier, 2008, 211 p.
 • FAZIO, R.H en PETTY, R.E., Attitudes their structure, function and consequences, New York, Psychology Press, 2008, 491 p.
 • FIELD A. en HOLE, G., How to design and report experiments, Londen, Sage, 2006, 384 p. -
 • FISHBEIN, M. en AJZEN, I., Belief, Attitude, Intention and Behaviour: an introduction to Theory and Research, Reading Massachusetts, Addison-Wesley publishing company, 1975, 578 p.
 • FISHBEIN, M. en AJZEN, I., Understanding attitudes and predicting social behavior, New Jersey, Prentice Hall, 1980, 278 p. 
 • FRANK, M., L’exacte perception de l’impôt. De Juiste Belastingheffing, Brussel, Bruylant, 1973, 397 p.
 • GEEROMS, H., Fiscale fraude, Leuven, Davidsfonds, 1986, 120 p. 
 • GHYSELEN, M., De fiscale gevolgen van nietige rechtshandeling., Kalmthout, Biblo, 1996, 390 p
 • GREENWALD, A.G., BROCK, T.C. en OSTROM, T.M., Psychological Foundations of Attitudes, New York, Academic Press, 1968, 426 p.
 • HESSING, D. J., KINSEY, K. A., ELFFERS, H., WEIGEL, R. H., "Tax evasion research: measurement strategies and theoretical models" in VAN RAAIJ, W.F., VAN VELDHOVE, G.M. en WERNERYD, K-E., Handbook of economic psychology, New York, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 516-537. - HUYBRECHT, L., De fiscalist tussen cliënt en wet, in fundamentele rechten van de belastingplichtige, Diegem, CED Samsom, 1998, 235 p. -
 • HUYBRECHTS, L., “Fiscaal strafrecht” in APR, Mechelen, Kluwer, 2002, 317 p. -
 • JOHNSON, R. L. en MORGAN, G.B., Survey scales a guide to development, analysis and reporting, New York, The Guilford Press, 2016, 269 p. -
 • KIRCHGASSER, G., "Tax morale, Tax evasion and the shadow economy" in SCHNEIDER, F., Handbook on the shadow economy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, 1-26.
 • KIRCHLER, E., The economic psychology of tax behavior, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 243 p
 • KIRKPATRICK, J. en GARABEDIAN, D., Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2003, 604 p.
 • MAIO, G.R. en HADDOCK, G., The psychology of attitudes and attitude change, Sage, Londen, 2012, 276 p.
 • MAUS, M., Iedereen doet het! Belastingontduiking in België : de trucs, de cijfers, het bedrog van hoog tot laag, Gent, Borgerhoff en Lamberigts, 2012, 231 p.
 • MAUS, M., Handboek fiscale sanctionering, Brugge, Die Keure, 2017, 314 p.
 • MAUS, M. en DE MEULENAER, S., Everest Handboek Fiscaal strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 300 p.
 • MAUS, M. en ROZIE, M., Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, Antwerpen, 2011, 760 p. 
 • MCGEE, R.W., The ethics of tax evasion. Perspectives in theory and practice, New York, Springer, 2012, 677 p.
 • MCGUIRE, W.J., “The Nature of Attitudes and Attitude Change” in LINDZEY, G. en ARONSON, E., The Handbook of Social Psychology, III, Reading Massachusetts, Addison-Wesley, 1969, 136- 314.
 • NIMMEGEERS, N., Hoe minder personenbelasting betalen? Alles over uitgaven met fiscaal voordeel, federaal en gewestelijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 859 p.
 • OPPENHEIM, A.N., Questionnaire design and attitude measurment, New York, Basic Books, Inc. Publishers, 1966, 298 p.
 • OSKAMP, S.P., Attitudes and opinions, New Jersey, Prentice Hall, 1991, 499 p.
 • OSKAMP, S. en SCHULTZ, P.W., Attitudes and Opinions, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2005, 578 p. -
 • PACOLET, J., PERELMAN, S., DE WISPELARE, F., SCHOENMAECKERS, J., NISEN, L., FEGATILLI, E., KRZESLO, E., DE TROYER, M. en MERCKX, S., Social and fiscal fraud in Belgium:a pilot study on declared and undeclared income and work: SUBLEC, Leuven, Acco, 2012, 13-25, https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/s…. -
 • PARMENTIER, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., Justitie doorgelicht: De resultaten van de eerste Belgische “justitiebarometer”, Gent, Academia Press, 2004, 118 p.
 • PEETERS, B., “Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de Belgische Grondwet : verstrakking of erosie ?” in RIMANQUE, K., PEETERS, B. en VELAERS, J., (eds.), De Grondwet in groothoekperspectief. Liber amicorum discipulorumque, Antwerpen, Intersentia, 2007, 509-562.
 • PETTY, R.E., FAZIO, R.H. en BRINOL, P. (eds.), Attitudes. Insights from the New Implicit Measures, New York, Psychology Press, 2009, 544 p.
 • POMPEN, E., Zwart geld: wat is fraude, hoeveel kost het ons en hoe geraken we ervan af?, Antwerpen, Luster, 2010, 127 p. 
 • RAVYSE, S., De verbeurdverklaring bij fiscale misdrijven en het witwassen van fiscale vermogensvoordelen, Leuven, Instituut van Forensische Auditoren, 2003, 103p.
 • ROBERTS, C. en R. JOWELL (eds.) Attitude measurement, volume 1, Londen, Sage, 2008, 314 p.
 • ROBINSON, J., De witwassers: achter de schermen van ’s werelds op twee na grootste industrie, Rijswijk, Elmar, 1994, 352 p.
 • ROBINSON, S.B. en LEONARD, K.F., Designing quality survey question, Londen, Sage, 2019, 229 p
 • ROSENBERG, M.J., HOVLAND, C.J., MCGUIRE, W.J., ABELSON, R.P. en BREHM, J.W., Attitude organization and change: an analysis of consistency among attitude components, New Haven, Yale University Press, 1960, 239 p.
 • ROZIE, M., Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesh, 1996, 258 p.
 • SLOTBOOM, H., Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2008, 327 p.
 • SPEECKE, J., Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 225 p.
 • SPRIET, B. en SYMOENS, H., Fiscale procedure en fiscaal strafrecht 2013, Brussel, Larcier, 2013, 802 p
 • STESSENS, G., De nationale en internationale bestrijding van het witwassen: onderzoek naar een meer effectieve bestrijding van de profijtgerichte criminaliteit, Antwerpen, Intersentia, 1997, 652 p. 
 • STOOP, I., BILLIET, J., KOCH, A. en FITZGERALD, R., Improving Survey Response, lessons learned from the European Social Survey, Londen, Wiley, 2010, 328 p
 • STORME, M., VAN CROMBRUGGE, S., COUTURIER, J. en RIMANQUE, K. (eds.), Actuele problemen van fiscaal recht, XVe postuniversitaire lessencyclus Willy Delva, Antwerpen, Kluwer, 1989, 372 p.
 • TIBERGHIEN, A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, 518 p.
 • TIBERGHIEN, A., Handboek voor Fiscaal Recht 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 1618 p.
 • TIBERGHIEN, A., Handboek voor Fiscaal recht, 2017-2018, I, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1184 p.
 • TITTLE, C., Sanctions and social deviance: The question of deterrence, New York, Praeger, 1980, 346 p.
 • VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2009, 78 p. 
 • VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2013, 76 p
 • VANDEN BRANDEN, J. en JAECQUES D., , Fiscale rechtspraakoverzichten: fiscaal strafrecht 1980-2005, Gent, Larcier, 2006, 138 p.
 • VAN DER PLIGT, J. en BLANKERS, M., Survey-onderzoek. De meting van attitudes en gedrag, Amsterdam, Boom Lemma, 2013, 289 p.
 • VAN DE WOESTEYNE, I., Fiscaal recht in essentie, Antwerpen, Intersentia, 2017, 414 p. 
 • VAN DYCK, S., Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2007, 747 p. 
 • VAN GERVEN, W., Algemeen deel, Beginselen van het Belgisch privaat recht, I, Antwerpen, Standaard, 1969, 519 p.
 • VANHEESWIJCK, L., De belasting van buitenlandse kaderleden in België volgens de circulaire van 8 augustus 1983, Antwerpen, Kluwer, 1986, 165 p.
 • VANHEESWIJCK, L., Reflecties over de aanpak van de fiscale fraude en de rechten van de belastingplichtige, Brussel, Larcier, 2010, 161 p.
 • VANHEESWIJCK, L. en VANAVERBEKE, L., De belasting van buitenlandse kaderleden in België, Mechelen, Kluwer, 2007, 180 p
 • VAN HOUTTE, J., Beginselen van het Belgisch belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, 521 p.
 • VANMEERHAEGHE, K., Met de fiscus op restaurant. Een pikante analyse, Mechelen, Wolters Kluwer 2014 147 p.
 • VAN STEENWINCKEL, J. en DE WIT, T., “Fiscaal Strafrecht” in VAN STEENWINCKEL, J. en DE WIT, T. (eds.), Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2004, 145-184.
 • VERSCHUREN, P. en DOOREWAARD, H., Het ontwerpen van onderzoek, Amsterdam, Boom Lemma Uitgevers, 2015, 311 p.
 • WIJNEN, K, JANSSENS, W., DE PELSMACKER, P. en VAN KENHOVE, P., Marktonderzoek met SPSS: statistische verwerking en interpretatie, Antwerpen, Garant, 2002, 465 p. - ZIMBARDO, P.G. en LEIPPE, M.R., The psychology of attitude change and social influence, Maidenhead, McGraw-Hill, 1991, 370 p. 
 • X, Fraude: opgelucht of opgelicht?, Leuven, SBB, 1999, 213 p

(Tijdschrift)artikelen

 • AJZEN, I., “The theory of planned behavior”, Organizational behavior & human decision processes 1991, vol. 50, nr. 2, 179-211.
 • ALM, J., "Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies", International Tax and Public Finance, 2012, vol. 19, nr. 1, 54-77.
 • ALM, J. en GOMEZ, J.L., “Social Capital and Tax Morale in Spain”, Economic Analyis and Policy 2008, vol. 38, nr. 1, 73-87.
 • ALM, J. en TORGLER, B., “Culture differences and tax morale in Spain”, Economic Analysis and Policy 2006, vol. 38, nr. 1, 73-87.
 • AL-MAMUM, A., ENTEBANG, H., MANSOR, S.A, YASSER, Q.R. NATHAN, T.M en RAHMAN, M.A., “The impact of demographic factors on tax compliance attitude and behavior in Malaysia”, Journal of Finance, Accounting & Management 2014, vol. 5, nr. 1, 109-124. 
 • ANTHONISSEN, K., “Belastingontwijking en belastingfraude: waar ligt de grens?”, TFR 2010, 111-124. - APPERMONT, N., “De verhouding tussen het burgerlijk recht en het fiscaal recht binnen de Belgische rechtsorde”, AFT 2018, 23- 56.
 • BAGUS, P., BLOCK, W., EABRASU, M., HOWDEN, D. en ROSTAN, J., “The ethics of tax evasion”, Business & Society Review 2011, vol. 116, nr. 3, 375-401.
 • BEIRNAERT, K., “Oogmerk van belastingontduiking niet vereist voor fiscaal misdrijf”, TFR 2016, 748-750. - CARIDI, P. en PASSERINI, P. “The underground economy, the demand for currency approach and the analysis of discrepancies: some recent European experience”, Review of Income and Wealth 2001, vol. 47, nr. 2, 239-250.
 • COLLINS, J.H., MILLIRON, V.C. en TOY, D.R., “Determinants of tax compliance: A contingency approach”, Journal of the American Taxation Association 1992, vol. 14, nr. 2, 1–29. -
 • CUMMINGS, R.G., MARTINEZ-VAZQUES, J., MCGEE, M. en TORGLER, B. “Tax morale affects tax compliance: evidence from surveys and an artefactual field experiment”, Journal of Economic Behaviour & Organization 2009, vol.70, nr. 3, 447–457.
 • DE GROOT, G., “De notie van de wetsovertreding in het kader van art. 344 §1 WIB”, TFR 2007, 558-561.
 • DELANOTE, M., “Belastingontduiking en belastingontwijking: het Belgische antimisbruikconcept in Europees perspectief”, TFR 2004, 719-736.
 • DESTERBECK, F., ‘Ernstige fiscale fraude’: tweede arrest Grondwettelijk Hof, Fisc. Act. 2015, 11-12.
 • DUBIN, J.A. en WILDE, L.L., “An empirical analysis of federal income tax auditing and compliance”, National Tax Journal 1988, vol. 41, nr. 1, 61-74.
 • FAN, W. en YAN, Z., "Factors affecting response rates of the web survey: a systematic review",Computers in Human Behavior 2010, vol. 26, nr. 2, 132-139.
 • GARCIA, G.A., AZORIN, J. D. B. en DE LA VEGA, M., “Tax evasion in Europe: an analysis based on spatial dependence”, Social science quarterly 2018, vol. 99, nr. 1, 7- 23.
 • GROENLAND, E. en VAN VELDHOVEN, G. M., "Tax evasion behavior: a psychological framework", Journal of economic psychology 1983, vol. 3, nr. 2, 129- 144. -
 • HADDOCK, G. en MAIO, G.F., “Inter-individual differences in attitude content: cognition, affect and attitudes”, Advances in Experimental Social Psychology 2019, vol 59, 53-102.
 • - HAELTERMAN, A. en DE BROE, L. en VANDEKERKEN, C., DEVLIES, C., DESTREBECK, F., DUBOIS, H., VAN DER MAELEN, D. en VERSTRAETEN, R., “FORUM Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, TFR 2010, 327-369. -
 • HINNEKENS, L., “Het (niet-) rijksinwonerschap van de gedetacheerde werknemer volgens de laatste stand van wetgeving en rechtspraak”, AFT 1995, 270-280. -
 • HO, D., HO, D. en YOUNG, A., “A study on the impact of culture on tax compliance in China”, International Tax Journal 2013, vol. 39, nr. 3, 33-47.
 • GERXHANI, K., “Did you pay your taxes?” How (not) to conduct tax evasion surveys in transition countries, Social indicators Research 2007, vol. 80, nr. 3, 555-581. -
 • GNEDASJ, S, “Negentig jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek”, AFT 2016, 5- 119. -
 • GOETHALS, L. en LEBERSORG, J., “De circulaire voor buitenlandse kaderleden: een stand van zaken na 14 jaar praktijk”, AFT 1997, 313-327.
 • HOFMANN, E., VORACEK, M., BOCK, C. en KIRCHLER, E., "Tax compliance across sociodemographic categories: meta-analyses of survey studies in 111 countries", Journal of Economic Psychology 2017, vol. 62, 63-71. -
 • JOSEPH, G. “Het nieuwe belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden in België of ‘The circular revisited’ ”, AFT 1983, 177-196. -
 • KAZEMIER, B. en VAN ECK, R., “Survey investigations of the hidden economysome methodological results”, Journal of economic psychology 1992, vol. 13, nr. 4, 569- 587. -
 • KIRCHLER, E., MACIEJOVSKY, B., en SCHNEIDER, F., "Everyday representations of Tax avoidance, Tax evasion and tax flight: do legal differences matter?", Journal of economic psychology 2003, vol. 24, nr. 4, 535- 553. -
 • KORNDORFER, M., KRUMPAL, I. en SCHMUKLE, S.C., "Measuring and explaining tax evasion: Improving self-reports using the crosswise model", Journal of Economic Psychology 2014, vol. 45, 18-32.
 • LACKO, M., “Hidden economy – an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transition countries 1989-95”, Economics of Transition 2000, vol. 8, nr. 1, 117-149.
 • LAGO-PENAS, I. en LAGO-PENAS, S., “The determinants of tax morale in comparative perspective: evidence from European countries”, European Journal of Politcial Economy 2010, vol. 26, nr. 4, 441-453. -
 • LEFEBVRE, M., PESTIEAU, P, RIEDL, A en VILLEVAL, M.C., “Tax Evasion, Welfare Fraud, and “The Broken Windows” Effect: An Experiment in Belgium, France and the Netherlands”, International Tax and Public Finance 2014, vol. 22, 401-425. -
 • LIKERT, R., “A technique for the Measurement of attitudes”, Archives of Psychology 1932, vol. 22, nr. 22, 5-55. -
 • MARRIOTT, L., “An investigation of attitudes towards tax evasion and welfare fraud in New Zealand”, Australian and New Zealand Journal of Crimology 2017, vol. 50, nr. 1, 123-145. -
 • MARTINEZ-VAZQUEZ J. en TORGLER, B, “The evolution of tax morale in modern Spain”, Journal of Economic issues 2009, vol. 43, nr. 1, 1-28. - MASON, R. en CALVIN, L., “A study of admitted income tax evasion”, Law and Society Review 1978, vol. 13, nr. 1, 73–89
 • MAUS, M., “Una via in fiscale zaken: een weg vol puttenen bulten”, Fisc. Act. 2012, 5-9. - MCGEE, R.W., "Chinese views on the ethics of tax evasion", International Journal of Business & Public Administration 2014, vol. 11, nr. 2, 84-97. -
 • MCGEE, R.W. en BENK, S., "The ethics of tax evasion: a study of Turkish opinion", Journal of Balkan & Near Eastern Studies 2011, vol. 13, nr. 2, 249-262. -
 • MCGEE, R.W. en LUI, Z., "The ethics of tax evasion: an empirical study of Chinese opinion", Journal of Accounting, Ethics and Public Policy 2016, vol. 17, nr. 4, 1046- 1084. -
 • MEULEMAN, B., ABTS, K. en SWYNGEDOUW, M., “Hoe denken Belgen over belastingen?”, Sampol 2015, 50-69. -
 • MOLERO, J. en PUJOL, F., "Walking Inside the Potential Tax Evader's Mind: Tax Morale Does Matter", Journal of Business Ethics 2012, vol. 105, nr. 2, 151-162. -
 • NIESTEN, H., “Belastingvoordelen aan niet-inwoners natuurlijke personen na de zesde staatshervorming gewikt en gewogen”, AFT 2016, 5-40
 • NIESTEN, N., “Het bijzonder statuut van buitenlands kaderlid na 35 jaar circulaire fiscaal doorgelicht”, TFR 2018, 1046-1079.
 • NORMAN, C., “Attitude as a scientific concept”, Social forces 1966, vol. 45, nr. 2, 278-281. -
 • ONKELINX, Y., “Kritische bemerkingen bij de bijdrage van Prof. L. DUPONT ivm. Fiscale valsheid in geschrifte”, Acta Falconis 1983, 139-145. -
 • OSTROM, T.M., “The relationship between the affective, behavioral and cognitive components of attitude”, Journal of experimental social psychology 1969, vol. 5, nr. 2, 12-30. -
 • PEETERS, B., “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, AFT 2010, 4- 42. -
 • PEETERS, B., “De algemene fiscale antimisbruikbepalingen. Een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, AFT 2014, 4-34. -
 • PETTY, R.E. en WEGENER, D.T. “Attitudes and Attitude Change”, Annual Review of Psychology 1997, vol. 48, 609- 647. -
 • RAHMAN, A.K.M., "Attitudes toward Tax Evasion: A Comparative Study of Opinions of Business Students in Bangladesh", Amity Global Business Review 2010, vol. 5, nr. 1, 109-136.
 • RANDLANE, K., “Tax compliance and tax attitudes: the case of Estonia”, Journal of Managament & Change 2012, vol. 29, nr. 1, 89-103. -
 • RICHARDSON, G., "The determinants of Tax evasion: a cross-country study", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 2006, vol 15, nr. 2, 150- 169. -
 • RICHARDSON, M. en SAWYER, A.J., “Taxonomy of the tax compliance literature: further findings, problems and prospects”, Australian Tax Forum 2001, vol. 16, nr. 2, 137-284. -
 • ROSS, A.M. en MCGEE, R.W., “Attitudes toward Tax Evasion: A Demographic Study of Malaysia”, Asian Journal of Law & Economics 2011, vol. 2, nr. 3, 1-49. -
 • ROSS, A.M. en MCGEE, R.W., “Attitudes toward Tax Evasion: A Demographic Study of Switzerland”, Business Studies Journal 2011, vol. 3, nr. 2, 1-47. -
 • ROSS, A.M en MCGEE, R.W., “Attitudes toward tax evasion: a demographic study of the Netherlands”, Journal of International Business Rese ROZIE, J., “Het cassatie-arrest van 29 juni 1999 onder de loupe genomen: over ne bis in idem en overschrijding van de redelijke termijn”, T. Strafr. 2000, 103-111. arch 2012, vol. 11, nr. 2, 1-44
 • SCHWARZ, N., “Attitude measurement”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2015, vol. 2, 178-186. - S
 • ERRUYS, H., “Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden. Overzicht van rechtspraak na 30 jaar circulaire”, AFT 2013, 4-12.
 • - SERRUYS, H. en VERLINDEN, F., “Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden. Overzicht van 25 jaar rechtspraak”, AFT 2008, 50-58. -
 • SONG, Y-D., en YARBROUGH, T. E., "Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey", Public Administration Review 1978, vol. 38, nr. 5, 442-445. -
 • STESSENS, G., “Nogmaals over de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit een misdrijf en aanverwante aspecten, zoals de strafbaarstelling van witwassen”, RW 1999-2000, 1073-1086. -
 • STESSENS, G., "Strafbaarstelling witwassen in fiscalibus: ingeperkt…en uitgebreid", Fiscoloog 2007, 1-5. -
 • STIENON, P., “Fiscale valsheid in geschrifte”, AFT 1989, 328-332. - THURSTONE, L.L.“Attitudes can be measured”, American Journal of sociology 1928, vol. 33, nr. 4, 529-554.
 • TORGLER, B., “Tax morale in Asian countries”, Journal of Asian Economics 2004, vol. 15, nr. 2, 237-266. -
 • TORGLER, B., “Tax Morale, Eastern Europe and European enlargement”, Communist and Post-Communist Studies 2012, vol. 45, nr. 1-2, 11-25. -
 • TORGLER, B. en ALM, J., "Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality", Journal of Business Ethics, 2011, 635-665. -
 • TORGLER, B. en MURPHY, K., “Tax morale in Australia: what shapes it and has it changed over time ?”, Journal of Australian Taxation 2004, vol. 7, nr. 2, 298-335. -
 • TORGLER, B. en SCHNEIDER, F., “Attitudes towards paying taxes in Austria: an empirical analysis”, Empirica, 2005, vol. 32, nr. 2, 231-250. -
 • TORGLER, B. en SCHNEIDER, F., "The impact of Tax morale and institution quality on the shadow economy", Journal of Economic Psychology 2009, 228-245. -
 • TORGLER, B. en VALEV, N.T., “Gender and public attitudes toward corruption and tax evasion”, Contemporary Economic Policy 2010, vol. 28, nr. 4, 554-568. -
 • VAN CROMBRUGGE, S., “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht”, TRV 1993, 271-286
 • VANDEVELDE, T., “Ethische aspecten van de fiscale amnestie”, AFT 2004, 31-37
 • VAN DROOGBROECK, J. “Over het witwassen van illegale vermogensvoordelen via het ereloon van de accountants en belastingconsulenten”, Accountancy & Tax 2009, 4- 23. -
 • VAN EYNDHOVEN, J., “Ernstige fiscale fraude en het lex certa-beginsel”, TFR 2015, 490-497. -
 • VAN GUCHT, K., “Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, status quaestionis”, AFT 2008, 9-38. - VANISTENDAEL, F., “Het verschijnsel belastingontduiking”, Jura Falconis 1973, 53-73. -
 • VANISTENDAEL, F., “Belastingontduiking en –vermijding. Wordt het fiscale landschap hertekend?”, AFT 2010, 1-6. -
 • VAN MENS, K. en FABER, A., “Fraus legis. Het grijze gebied tussen belastingontduiking, belastingontwijking en geoorloofde financiële planning”, TFR 2008, 215-225. -
 • VAN ZANTBEEK, A., “Antimisbruik en onroerend goed: rien ne va plus?”, TBO 2012, 307-309
 • VERACHTERT, G. en GOYVAERTS, G., “Grondwettelijk Hof verwerpt vernietigingsberoep tegen ‘ernstige fiscale fraude’”, Fisc. Act. 2015, 4-9. -
 • VERHULST, I., “Ernstige fiscale fraude- duidelijk een onduidelijk begrip! En wat nu?”, VIP 2015, 4-9. -
 • VERSTRAETEN, R. en DEWANDELEER, D., "Witwassen na de wet van 7 april 1995: kan het nog witter?", RW 1995-1996, 689-702. -
 • VERSTRAETEN, R. en DEWANDELEER, D., “Repressieve en preventieve witwaswetgeving na de Wetten van 27 april 2007 en 10 mei 2007”, Nullum crimen 2008, 1-45.
 • - VERSTRAETEN, B. en HANNES, P., “Una via Koorts stijgt Vlaanderen naar het hoofd”, Fisc. Act. 2016, 1-6. -
 • VOGEL, J., “Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data”, National Tax Journal 1974, vol. 27, nr. 4., 499–513.
 • WAUMAN, M., “Rechtspraak erkent wettelijkheid circulaire”, Fiscoloog 2000, 2-6. - WILLIAMS, C.C. en MARTINEZ-PEREZ, A., "Explaining cross-national variations in tax morality in the European Union: an exploratory analysis", Studies in transition states and societies 2014, vol. 6, nr. 1, 5-18.
 • YEATON, K. en STELLENWERF, A., “Tax Evasion and the Stages of Moral Development”, Proceedings of the Northeast Business & Economics Association, 2007, 219-221.

Verhandelingen

 • BAVINCK, A., Een case study naar attitudes van medewerkers bij een integratie van bedrijven, Afstudeerscriptie, Master Communicatie, Beleid en Management, Universiteit Utrecht, 2012, 71 p. -
 • COVENTS, S., Justitiebarometers 2002-2007-2010 Een vergelijking van de resultaten inzake bestraffing van misdrijven, Verhandeling, Master in de criminolgische wetenschappen, K.U Leuven, 2011-2012, 73 p. -
 • CROKAERT, J., Belastingontwijking en belastingfraude: omvang, oorzaken en technieken, onuitg. thesis, Faculteit economische en toegepaste economische wetenschappen. Departement toegepaste economie, K.U. Leuven, 1987, 105 p. -
 • HENDRIKS, A., De grens tussen belastingontwijking, fiscaal misbruik en belastingontduiking, bekeken vanuit familiaal vermogensrechtelijke context, Verhandeling, Master in de rechten, Universiteit Gent, 2015-2016, 206 p.
 • MA, J., Taxpayers’ attitudes towards tax compliance in developed and developing countries: a critical review of the literature, Dissertation, Master of Business, Auckland University of Technology, 2017, 101 p. https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/10753/MaJ.pdf?s…; isAllowed=y. -
 • MICHIELSENS, L., Fiscale Fraude in België en de Economische gevolgen, Verhandeling in het bekomen van het licenciaat in de Toegepaste economische wetenschappen, Universiteit Antwerpen, 1988, 69 p. -
 • ROGIERS, D., De circulaire buitenlandse kaderleden, Masterproef, Master in de Rechten, Universiteit Gent, 2015-2016, 117 p.
 • TORGLER, B., Tax moral: Tax compliance and Tax morale: a theoretical and empirical analysis, Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften, Universität Basel, 2003, 668 p. -
 • VAN DEN ACKER, M., Secundaire analyses op de justitiebarometer 2007. Punitiviteit en vertrouwen in justitie gedifferentieerd naar achtergrondvariabelen,
 • Verhandeling, Master in de Criminologische wetenschappen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent, 2008-2009, 143 p. -
 • VAN DEN BUNDER, B., De antimisbruikbepaling in het Belgisch fiscaal recht na cassatie 10 juni 2010, Masterproef, Master in de Rechten, Universiteit Gent, 2011-12, 102 p. -
 • VAN DEN BERGHE, V., Houding van de Belgische bevolking tegenover belastingontduiking, onuitg. thesis, Faculteit Economische en toegepaste economische wetenschappen, Departement toegepaste economie, KU Leuven 1995, 81 p.
 • - VANDENBERGHE, W., Het fiscaal statuut van buitenlandse kaderleden, Masterproef? Master in de Rechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent, 2016, 125 p.
 •  
 • Onlinebronnen en websites -

 • CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING, 23ste activiteitenverslag, 2016, 16-17, www.ctif-cfi.be -
 • CROMBEZ, J., Actieplan van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude, 2012-2013, 114 p. https://www.ieciab.be/nl/leden/Publicaties/editoriaal/Documents/20-2012…- %20NL%20Editoriaal%20bijlage.pdf. -
 • DIALLO, H., KARAKAYA, G., MEULDERS, D. en PLASMAN, R., Raming van de belastingfraude in Belgie, 2010, 56 p., www.dulbea.org. -
 • EUROPEAN COMMISSION, Undeclared work in the European Union: report, Special Eurobarometer 284/wave 67.3, 2007, 138 p., http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_284_…. -
 • EUROPEAN COMMISSION, Undeclared work in the European Union: report, Special Eurobarometer 402/ wave EB79.2, 2014, 207 p.,
 • EUROPEAN COMMISSION, Thematic factsheet European semester. Undeclared work, 14 p., https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/europeansemester…
 • EUROSTAT, Tax-to-GDP ratio up to 40.2% in EU, 2018, 5 p. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9409920/2-28112018-APEN…. -
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, De Belgen en justitie in 2007, Resultaten van de tweede Belgische justitiebarometer 2007, 78 p., http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/baro-2007-n-2…. -
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Rapport Justitiebarometer 2010, 83 p., http://www.hrj.be/sites/default/files/press_publications/baro-2010-n_0…. -
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Vierde Justitiebarometer 2014, 46 p., http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/justitiebarome…. -
 • MAUS, M., Fiscale fraude in België, 7p., http://www.politiestudies.be/userfiles/Maus,%20academische%20beschouwin… fraude%20in%20Belgie.pdf. -
 • REKENHOF, Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, Brussel, februari 2003, 59 p.,
 • REKENHOF, Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen. Denksporen voor een efficiëntere belasting, 2014, 82 p., https://www.ccrek.be/Docs/2015_01_BelastingNietInwoners.pdf. -
 • REKENHOF, Sanctiebeleid inzake directe belastingen, 2018, 64., https://www.ccrek.be/Docs/2018_17_SanctiebeleidDirecteBelastingen.pdf. -
 • ROSS, A.M en MCGEE, R.W., “Attitudes toward tax evasion: a demographic study of South African attitudes on tax evasion”, 2014, 71 p., https://ssrn.com/abstract=2410559, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2410559 . -
 • SCHNEIDER, F. en BUEHN, A., “Shadow economies in highly developed OECD countries: what are the driving forces?”, IZA DP 2012, nr. 6891, 34 p., https://ssrn.com/abstract=2161228. - TORGLER, B, en SCHNEIDER, F.G., “What shapes attitudes towards paying taxes? Evidence from multicultural European countries”, Berkeley Olin Program in Law & Economics, Working Paper Series, 2006, 36 p,
 • X, Het witwassen van geld verdiend met ‘gewone fiscale fraude’ niet meer strafrechtelijk vervolgbaar, IAB, 6 september 2007,
 • www.iec-iab.be. -
 • https://socialsecurity.belgium.be.
 • www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. 
 • https://europeanvaluesstudy.eu/
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Pr. Anne Van de Vijver