Dubbel zo rijk door migratie

Stijn
Bruers

Ongelijk loon voor gelijk werk, en een welvaartsverlies van miljarden euro’s. Dat zijn de twee gevolgen van een antimigratiebeleid. Grenzen sluiten voor migranten is onrechtvaardig en inefficiënt. Helaas leeft bij de publieke opinie een heel ander buikgevoel: “Ze stelen onze jobs, profiteren van onze sociale zekerheid en kosten te veel voor onze welvaartsstaat.” Nationalistische partijen winnen verkiezingen met dergelijk sentiment. Maar economische analyses maken brandhout van die rechts-populistische buikgevoelens. We denken spontaan dat migranten een deel van de taart opsnoepen, maar in werkelijkheid wordt de taart veel groter dankzij migratie.

Schadelijkheid van migratiebeperkingen

Elk jaar sterven meer dan 1000 migranten bij hun poging om Europa te bereiken via de Middellandse Zee. Voor een plek op een schamel bootje betalen ze duizenden euro’s aan mensensmokkelaars. Met het vliegtuig was veiliger, goedkoper en sneller geweest. Maar landsgrenzen sluiten voor migranten is ook economisch schadelijk.

Migratierestricties creëren de grootste loonkloof: het reële uurloon voor hetzelfde werk in een rijk land ligt ongeveer vier keer hoger dan in een laag- of middeninkomensland. Ter vergelijking: deze loonkloof  op basis van geboorteland is bijna tien keer groter dan de loonkloof op basis van geslacht. Deze onrechtvaardigheid is het gevolg van een mondiale arbeidsmarkt die niet in evenwicht is. Productieve arbeiders worden verhinderd om te gaan werken, daar waar de arbeidsproductiviteit het hoogst is. In armere landen is er dan een arbeidsoverschot (of kapitaaltekort), in rijkere landen een arbeidstekort.

Dat onevenwicht op de mondiale arbeidsmarkt zorgt ook voor een productiviteitsverlies ter waarde van biljoenen euro’s. Een vrijere migratie kan het wereldinkomen of bruto mondiaal product met 10% tot 100% verhogen. Dat betekent bijna een verdubbeling van de mondiale welvaart. Ter vergelijking: deze inkomenswinst van een vrije arbeidsmarkt is meer dan tien keer hoger dan van een volledig geliberaliseerde kapitaal- en goederenmarkt. We laten als het ware miljarden 100€-briefjes op de stoep liggen als we migranten niet toelaten op onze arbeidsmarkt.

Een vrijere migratie creëert win-winsituaties: wederzijds voordelige transacties tussen werknemers en werkgevers, producenten en consumenten, kopers en verkopers, huurders en verhuurders. Een extra immigrant is een extra klant voor een winkelier, maar ook een extra huurder, werkkracht of ondernemer. Migranten dragen bij aan de lokale economie in een ontvangend land. Migratierestricties zijn vergelijkbaar met het tegenhouden van sollicitanten aan bedrijfspoorten of van klanten aan winkeldeuren. Die vrijheidsbeperking is niet enkel schadelijk voor de sollicitant of klant, maar ook voor de werkgever en winkelier.

De inkomensveranderingen door migratie

Hoe veranderen de inkomens van verschillende bevolkingsgroepen als Europa extra migranten toelaat? Die vraag werd in de masterthesis beantwoord aan de hand van een literatuuroverzicht. Een verzameling van meer dan zestig economische studies bracht duidelijke resultaten. Gemiddeld genomen zorgt het toelaten van een extra migrant op de Europese arbeidsmarkt voor een stijging van het wereldinkomen met bijna 30.000 euro per jaar. Dit is het migratiesurplus. Vooral migranten zijn de grote winnaars, want zij kunnen hun reële loon met een factor vier zien vermenigvuldigen. Via geldzendingen pikken de achterblijvende familieleden in de herkomstlanden een graantje mee. Maar ook de autochtone bevolking in de ontvangende landen heeft baat bij immigratie: ongeveer een derde van het migratiesurplus, dus 10.000 euro per jaar per migrant, is ten voordele van de autochtone bevolking. Vooral kapitaalbezitters en werkgevers winnen bij immigratie. De gemiddelde reële lonen van autochtone arbeiders veranderen bijna niet.

Als er voornamelijk laaggeschoolde arbeiders immigreren, dan  kunnen de lonen van autochtone laaggeschoolde arbeiders en van de reeds aanwezige immigranten licht dalen. Voor de bevolking laaggeschoolden in de ontvangende landen gaat het om een daling van ongeveer 1000 euro per jaar per nieuwe migrant. Deze kost wordt verdeeld over de volledige bevolking laaggeschoolden en kan ruimschoots gecompenseerd worden door de stijging met meer dan 10.000 euro per jaar voor de rest van de autochtone bevolking. Bij een progressieve belasting en inkomensherverdeling kunnen de nettolonen van (laaggeschoolde) autochtone arbeiders wel stijgen.

Het resultaat van het literatuuroverzicht is samen te vatten in onderstaande figuur. De breedte en hoogte van de balken komen overeen met respectievelijk de bevolkingsomvang en de reële inkomens van de verschillende bevolkingsgroepen. De stippellijnen geven de situatie weer na migratie. De grootste winnaars zijn de migranten (groene balk) die hun inkomen sterk zien toenemen. De resterende arbeiders in de herkomstlanden (gele balk) zien hun inkomen stijgen, omdat er in die landen minder arbeidsoverschot is bij emigratie en omdat de lokale bevolking geldzendingen ontvangt van de migranten. De kapitaalbezitters in de ontvangende landen (blauwe balk) zien hun kapitaalinkomsten toenemen omdat hun kapitaal productiever wordt bij extra arbeiders. De gemiddelde lonen van arbeiders (rode balken) blijven ongeveer constant. De hooggeschoolden kunnen iets hogere inkomens krijgen, de laaggeschoolden iets lagere.

image-20190710195746-1

Inkomenseffecten van bevolkingsgroepen. Breedte en hoogte van de balken komen overeen met de bevolkingsomvang en het inkomen. Stippellijnen geven de situatie weer na migratie.

Verklaringen van de inkomenseffecten

Het meest contra-intuïtieve resultaat van de economische studies is dat de lonen en werkgelegenheid van autochtone arbeiders niet of nauwelijks dalen bij immigratie. In de masterthesis werd een algemeen economisch model opgesteld dat toelaat om hier twee belangrijke verklaringen voor te geven. Ten eerste is er op korte termijn een complementariteit tussen migranten- en autochtonenarbeid omdat immigranten mobieler zijn en daardoor de arbeidsmarkt in de rijke regio kunnen ‘smeren’ door te migreren naar de plaatsen waar hun productiviteit het hoogst is. Ten tweede zijn er op langere termijn extra kapitaalinvesteringen die de productiviteit en werkgelegenheid in de rijke regio verhogen.

Beleidsaanbevelingen

Er is een duidelijke consensus bij economen dat vrijere migratie meer voordelen dan nadelen biedt. Zo helpen immigranten het Europese vergrijzingsprobleem verzachten. Het sluiten van grenzen is dan irrationeel. Waarom zouden grenzen gesloten moeten zijn voor arbeidsmigranten terwijl ze wel open zijn voor goederen en toeristen? Waarom zouden grenzen gesloten moeten zijn tussen landen, terwijl ze wel open zijn tussen gemeenten of gewesten? Net zoals men van de ene gemeente naar de andere kan verhuizen (mits registratie in de nieuwe gemeente), zo zou men van het ene land naar het andere kunnen verhuizen. Omwille van rechtvaardigheid en efficiëntie moeten we grenzen meer openen.

 

Bibliografie

Artikels

Aleksynska, M., & Tritah, A. (2015). The heterogeneity of immigrants, host countries’ income and productivity: a channel accounting approach. Economic Inquiry, 53(1), 150-172.

Alesina, A., Harnoss, J., & Rapoport, H. (2016). Birthplace diversity and economic prosperity. Journal of Economic Growth, 21(2), 101-138.

Angrist, J. D., & Kugler, A. D. (2003). Protective or counter‐productive? Labour market institutions and the effect of immigration on EU natives. The Economic Journal, 113(488), F302-F331.

Aubry, A., Burzyński, M., & Docquier, F. (2016). The welfare impact of global migration in OECD countries. Journal of International Economics, 101, 1-21.

Aydemir, A., & Borjas, G. J. (2007). Cross-country variation in the impact of international migration: Canada, Mexico, and the United States. Journal of the European Economic Association, 5(4), 663-708.

Bargain, O., Orsini, K. & Peichi, A. (2011). Labor Supply Elasticities in Europe and the US. IZA Discussion Paper No. 5820.

Bauer, T. & Zimmermann, K. (1999). Assessment of Possible Migration Pressure and its Labour Market Impact Following EU Enlargement to Central and Eastern Europe. IZA Research Report No. 3.

Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2015). Immigration and the Distribution of Incomes. In Handbook of the economics of international migration (Vol. 1, pp. 793-843). North-Holland.

Borjas, G. J., & Ramey, V. A. (1995). Foreign competition, market power, and wage inequality. The quarterly journal of economics, 110(4), 1075-1110.

Borjas, G. J., Freeman, R. B., Katz, L. F., DiNardo, J., & Abowd, J. M. (1997). How much do immigration and trade affect labor market outcomes?. Brookings papers on economic activity, 1997(1), 1-90.

Borjas, G.J. (1995). The Economic Benefits of Immigration. Journal of Economic Perspectives, 9(2), 3-22.

Borjas, G. J. (2001). Does immigration grease the wheels of the labor market?. Brookings papers on economic activity, 2001(1), 69-119.

Borjas, G. J. (2003). The Labor Demand Curve is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market. Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1335-1374.

Borjas, G. J. (2006). Native internal migration and the labor market impact of immigration. Journal of Human resources, 41(2), 221-258.

Borjas, G. J. (2008). Labor outflows and labor inflows in Puerto Rico. Journal of Human Capital, 2(1), 32-68.

Borjas, G. J. (2013). The analytics of the wage effect of immigration. IZA Journal of Migration, 2(1), 22.

Borjas, G. J. (2015). Immigration and globalization: A review essay. Journal of Economic Literature, 53(4), 961-74.

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, M., & Schøne, P. (2010). Immigration Wage Impacts by Origin (No. 1030). Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), Department of Economics, University College London.

Card, D. (2001). Immigrant inflows, native outflows, and the local labor market impacts of higher immigration. Journal of Labor Economics, 19(1), 22-64.

Card, D. (2009). Immigration and inequality. American Economic Review, 99(2), 1-21.

Clemens, M. (2011). Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk? Journal of Economic Perspectives, 25(3), 83–106.

Clemens, M. A. (2013). Why do programmers earn more in Houston than Hyderabad? Evidence from randomized processing of US visas. American Economic Review, 103(3), 198-202.

Cortes, P. (2008). The effect of low-skilled immigration on US prices: evidence from CPI data. Journal of political Economy, 116(3), 381-422.

D’Amuri, F., & Peri, G. (2014). Immigration, jobs, and employment protection: evidence from Europe before and during the great recession. Journal of the European Economic Association, 12(2), 432-464.

Di Giovanni, J., Levchenko, A. A., & Ortega, F. (2015). A global view of cross-border migration. Journal of the European Economic Association, 13(1), 168-202.

Docquier, F., Özden, Ç., & Peri, G. (2011). The wage effects of immigration and emigration. The World Bank.

Docquier, F., Ozden, Ç., & Peri, G. (2013). The labour market effects of immigration and emigration in OECD countries. The Economic Journal, 124(579), 1106-1145.

Docquier, F., Machado, J., and Sekkat, K. (2015). Efficiency Gains from Liberalizing Labor Mobility. Scandinavian Journal of Economics 00(0), 1–44.

Dustmann, C., Frattini, T., & Preston, I. P. (2012). The effect of immigration along the distribution of wages. Review of Economic Studies, 80(1), 145-173.

Dustmann, C., Frattini, T., & Glitz, A. (2007). The impact of migration: a review of the economic evidence. Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), Department of Economics, University College London, and EPolicy LTD, November, 1-113.

Edo, A. (2018). The impact of immigration on the labor market. Journal of Economic Surveys. doi:10.1111/joes.12300.

Elsner, B. (2013). Emigration and wages: The EU enlargement experiment. Journal of International Economics, 91(1), 154-163.

Felbermayr, G. J., Hiller, S., & Sala, D. (2010). Does immigration boost per capita income?. Economics Letters, 107(2), 177-179.

Foged, M., & Peri, G. (2016). Immigrants' effect on native workers: New analysis on longitudinal data. American Economic Journal: Applied Economics, 8(2), 1-34.

Friedberg, R. M., & Hunt, J. (1995). The impact of immigrants on host country wages, employment and growth. Journal of Economic perspectives, 9(2), 23-44.

Gagnon, J. (2011). Stay With US? The Impact of Emigration on Wages in Honduras, OECD Development Centre Working Paper No. 300.

Gibson, J., McKenzie, D., Rohorua, H., & Stillman, S. (2017). The long-term impacts of international migration: Evidence from a lottery. The World Bank Economic Review, 32(1), 127-147.

Glitz, A. (2012). The labor market impact of immigration: A quasi-experiment exploiting immigrant location rules in Germany. Journal of Labor Economics, 30(1), 175-213.

González, L., & Ortega, F. (2008). How do very open economies absorb large immigration flows. Recent Evidence from Spanish Regions. Economic Reports, 06-08.

Hall, R., Jones, C.I. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much Output per Worker Than Others? Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83--116.

Hamilton, B. and Whalley, J. (1984). Efficiency and Distributional Implications of Global Restrictions on Labour Mobility. Journal of Development Economics, 14, 61–75.

Hanson, G. H. (2005). Emigration, labor supply, and earnings in Mexico (No. w11412). National Bureau of Economic Research.

Hanson, G. H. (2009). The Economic Consequences of the International Migration of Labor. Annual Review of Economics, 1(1), 179–207.

Hendricks, L., & Schoellman, T. (2017). Human capital and development accounting: New evidence from wage gains at migration. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 665-700.

Iranzo, S., & Peri, G. (2009). Migration and trade: Theory with an application to the Eastern–Western European integration. Journal of International Economics, 79(1), 1-19.

Iregui, A. M. (2005). Efficiency Gains from the Elimination of Global Restrictions on Labour Mobility. In G. J. Borjas and J. Crisp (eds.), Poverty, International Migration and Asylum, Palgrave Macmillan, New York, pp. 211-238.

Jaeger, D. A. (1996). Skill Differences and the Effect of Immigrants on the Wages of Natives. US Bureau of Labor Statistics Working Paper, 273. Revised in 2007.

Jaumotte, M. F., Koloskova, K., & Saxena, M. S. C. (2016). Impact of migration on income levels in advanced economies. International Monetary Fund.

Kennan, J. (2013). Open Borders. Review of Economic Dynamics, 16, L1–L13.

Klein, P. and Ventura, G. (2007). TFP Differences and the Aggregate Effects of Labor Mobility in the Long Run, B.E. Journal of Macroeconomics 7, article 10.

Klein, P. and Ventura, G. (2009). Productivity Differences and the Dynamic Effects of Labor Movements. Journal of Monetary Economics, 56, 1059–1073.

Leeson, G. (2012). Migration as a policy response to population ageing. International Risk Governance Council - Public Sector Governance of Emerging Risks.

León‐Ledesma, M. & Piracha, M. (2004). International Migration and the Role of Remittances in Eastern Europe. International Migration, 42, 65-83.

Lewis, E. G. (2011). Immigrant-native substitutability: The role of language ability (No. w17609). National Bureau of Economic Research.

Longhi, S., Nijkamp, P., & Poot, J. (2005). A meta‐analytic assessment of the effect of immigration on wages. Journal of economic surveys, 19(3), 451-477.

Manacorda, M., Manning, A., & Wadsworth, J. (2012). The impact of immigration on the structure of wages: theory and evidence from Britain. Journal of the European economic association, 10(1), 120-151.

Mishra, P. (2007a). Emigration and Wages in Source Countries: Evidence from Mexico, Journal of Development Economics, 82, 180-199.

Mishra, P. (2007b). Emigration and Brain-Drain: Evidence from the Caribbean, The B.E. Journals in Economic Analysis & Policy, 7(1) Article 24.

Mishra, P. (2014). Emigration and wages in source countries: A survey of the empirical literature. International Handbook on Migration and Economic Development, Cheltenham: Edward Elgar, 241-266.

Monras, J. (2018). Immigration and wage dynamics: Evidence from the mexican peso crisis.

Moses, J. W. & Letnes, B. (2004a). The Economic Costs to International Labor Restrictions: Revisiting the Empirical Discussion. World Development, 32(10), 1609–1626.

Münz, R., Straubhaar, T., Vadean, F., & Vadean, N. (2006). The costs and benefits of European immigration. HWWI Policy Reports 3, Hamburg Institute of International Economics (HWWI).

Okkerse, L. (2008). How to measure labour market effects of immigration: A review. Journal of Economic Surveys, 22(1), 1-30.

Orrenius, P. M., & Zavodny, M. (2007). Does immigration affect wages? A look at occupation-level evidence. Labour Economics, 14(5), 757-773.

Ortega, F. & Peri, G. (2013). Migration, Trade & Income, IZA Discussion Paper 7325.

Ottaviano, G. I., & Peri, G. (2008). Immigration and national wages: Clarifying the theory and the empirics (No. w14188). National Bureau of Economic Research.

Ottaviano, G. I., & Peri, G. (2012). Rethinking the effect of immigration on wages. Journal of the European economic association, 10(1), 152-197.

Ratha, D., De, S., Ju Kim, E., Plaza, S., Schuettler, K., Seshan, G. & Yameogo, N.D. (2018), Migration and Remittances, Recent Developments and Outlook. Migration and Development Brief 29. World Bank Group.

Walmsley, T. L. & Winters, L. A. (2005). Relaxing the Restrictions on the Temporary Movement of Natural Persons: A Simulation Analysis. Journal of Economic Integration, 20, 688–726.

 

Boeken

Bouton, L., Paul, S., & Tiongson, E. R. (2011). The impact of emigration on source country wages: evidence from the Republic of Moldova. The World Bank.

Clemens, M. A., Montenegro, C. E., & Pritchett, L. (2008). The place premium: wage differences for identical workers across the US border. The World Bank.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). The economic and fiscal consequences of immigration. National Academies Press.

Posner, E. & Weyl, G. (2018). Radical Markets. Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society. Princeton University Press. www.radicalmarkets.com

Pritchett, L. (2006). Let Their People Come: Breaking the Gridlock on Global Labor Mobility. Center for Global Development, Washington DC.

Van Hove, H. & De Vos, D. (2017). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Brussel.

World Bank (2005) Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration, Washington, D.C.: World Bank.

World Bank (2018). Moving for Prosperity. Global Migration and Labor Markets. World Bank Group, Policy Research Report, Washington.

 

Artikels in boeken

Altonji, J. G., & Card, D. (1991). The effects of immigration on the labor market outcomes of less-skilled natives. In Immigration, trade, and the labor market (pp. 201-234). University of Chicago Press.

Iregui, A. M. (2005). Efficiency Gains from the Elimination of Global Restrictions on Labour Mobility. In G. J. Borjas and J. Crisp (eds.), Poverty, International Migration and Asylum, Palgrave Macmillan, New York, pp. 211-238.

Moses, J. W., & Letnes, B. (2004b). If people were money: Estimating the gain and scope of free migration. In G. J. Borjas & J. Crisp (Eds.), Poverty, international migration and asylum. London: Palgrave, pp. 188-210.

 

Internet en media

Bulman, M. (2017). Brexit: People voted to leave EU because they feared immigration, major survey finds. Independent, 28-06-2017.

Caplan, B. (2015). The case for open borders, Time, 7-10-2015 time.com/4062074/migrants-open-borders/

Matthews, D. (2014). The case for open borders, Vox, 15-12-2014 www.vox.com/2014/9/13/6135905/open-borders-bryan-caplan-interview-gdp-double/

New American Economy (2017). An Open Letter from 1,470 Economists on Immigration. www.newamericaneconomy.org/feature/an-open-letter-from-1470-economists-on-immigration/

Open Borders (2019a). openborders.info/

Open Borders (2019b). openborders.info/immigration-tariffs/

Open Borders (2019c). openborders.info/economist-consensus/

Peri, G. (2013). The economic benefits of immigration, Berkeley Review of Latin American Studies, University of California, Berkeley clas.berkeley.edu/research/immigration-economic-benefits-immigration

UNITED (2018). The Fatal Policies of Fortress Europe, list of deaths. http://www.unitedagainstracism.org/campaigns/refugee-campaign/fortress-europe/  

 

Download scriptie (1.06 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Filip Abraham