Duurzaamheid in de Europese luchtvaart: de impact van nudging op de aankoopbeslissing van een CO2 compenserende vliegtuigreis

Heleen
Gistelinck
  • Marcus
    Dequeker

“Duurzaamheid in de Europese luchtvaart: de impact van nudging op de aankoopbeslissing van een CO2 compenserende vliegtuigreis.”

 

Talloze spijbelaars voor een beter klimaatbeleid. Wie vliegt vervuilt het klimaat, voor de komende twintig jaar wordt zelfs bijna een verdubbeling verwacht van alle vliegtuigpassagiers. Dit zijn allemaal feiten waar we niet omheen kunnen vandaag de dag. “Duurzaamheid in de Europese luchtvaart: de impact van nudging op de aankoopbeslissing van een CO2 compenserende vliegtuigreis.” blijkt dus wel degelijk een maatschappelijk relevant onderwerp te zijn zoals de citaten hierboven aangeven.

 

Probleemstelling en maatschappelijke relevantie

Duurzaamheid en het milieu winnen vandaag de dag aan belang. Kijk maar naar de talrijke klimaatmarsen en -verenigingen die uit de grond reizen. Ook in de luchtvaartsector wordt het steeds belangrijker om hier aandacht voor te hebben aangezien de luchtvaartsector een van de meest vervuilende transportsectoren is zoals je hieronder ziet op grafiek 1. Bovendien geeft Airbus (2018) aan dat de voorbije tien jaar de wereldwijde vraag naar vliegtuigreizen met 60% gestegen is en voorspellen ze een extra groei van 4,4% per jaar voor de volgende twee decennia (Airbus, 2018 & Bows-Larking, Mander, Traut, Anderson, & Wood, 2016). Jammer genoeg staat de mens nog vaak te weinig stil bij de externe kost. Daarom is het belangrijk om na te denken hoe consumenten overtuigd kunnen worden om bij te dragen aan de externaliteiten. Het concept nudging kan hierbij misschien wel een handige tool zijn. Nudging of ook wel een duwtje in de rug is elk aspect van de keuzearchitectuur die het gedrag van mensen op een voorspelbare manier verandert zonder opties te verbieden (Thaler & Sunstein, 2008). Bovendien gaat het over een interventie die gemakkelijk en goedkoop te vermijden is (Thaler & Sunstein, 2008).

 Het gevoerde thesisonderzoek wil dus nagaan hoe het koopgedrag bij de keuze van een vliegtuigreis genudged kan worden naar een duurzamer alternatief waar consumenten vrijwillig bijdragen aan de compensatie van deze externaliteiten.  

 

image-20190916191309-1

Grafiek 1: CO2 uitstoot per vervoersmiddel (European Environment Agency, 2014)

 

Hypotheses

Het gevoerde onderzoek is gestart vanuit 6 gestelde hypothese waarvan twee deelhypotheses. De gestelde hypotheses worden in tabel 1 weergegeven met de aanduiding of ze al dan niet bevestigd werden. Afbeelding 1 geeft een schematische weergaven van de gestelde hypotheses weer.

 

image 143

Tabel 1: conclusie hypotheses

image 144

Afbeelding 1: grafische weergave hypotheses

 

Onderzoek

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een online enquête waarin respondenten een keuze moesten maken tussen twee identieke vliegtuigreizen met het verschil dat de ene optie met ecoseats was (dus de ecologische optie) en de andere zonder. Voor de enquête werden 8 mogelijke condities uitgewerkt gebaseerd op het aantal nudges. Sommige kregen alle nudges te zien, anderen slechts twee, één of geen. Elke respondent werd slechts aan een condities onderworpen. In tabel 2 ziet u de acht mogelijke condities met het aantal respondenten per conditie. Er werd gebruik gemaakt van drie soorten nudges: informatie, label ecoseats en banner aanbevolen.  

 image 145

Tabel 2: steekproefgrootte per conditie

 

In totaal namen 386 respondenten deel aan de enquête waarvan 205 vrouwen, 179 mannen en 2 andere. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 26 jaar. 

 

Resultaten en conclusies 

 

Het hoofdonderzoek kan opgesplitst worden in twee onderdelen, namelijk een kwantitatief onderdeel om antwoord te geven op hypothese 1, 2 en 3 en een kwalitatief gedeelte om antwoord te geven op hypothese 4.  

 

Kwantitatief  

Voor hypothese 1 werd via een eerste ANCOVA nagegaan of twee nudges nu effectief beter werken dan één nudge. We zagen dat er wel degelijk een significant verband was tussen het aantal nudges en de voorkeur. Zo bleek dat twee nudges significant meer mensen nudged naar de ecologische optie dan wanneer er slechts een nudge werd gebruikt. Wat onze eerste hypothese bevestigd. Ook zien we in grafiek 2 dat drie nudges beter werkten dan één, maar dit gegeven is niet significant.  Om dieper in te gaan op welke combinatie van nudges het meest effectief is, werd gebruik gemaakt van een tweede ANCOVA analyse.  

 

image-20190916191309-4

Grafiek 2: Voorkeur voor het duurzaam alternatief op basis van het aantal nudges

 

Laat ons starten met hypothese 1a te bespreken aan de hand van grafiek 3 die aangeeft in welke mate de respondenten bereid zijn bij te dragen voor externaliteiten gegeven de conditie. (grafiek tonen op slides). Hoe hoger de score op de y-as, hoe meer respondenten geneigd zijn om bij te dragen. Zoals reeds vermeld willen we met hypothese 1a nagaan in welke mate de combinatie van de nudge informatie en het label ecoseats leidt tot een toename in de keuze van een meer duurzame optie in vergelijking met de condities met aparte nudges. In de grafiek zien we duidelijk dat deze hypothese bevestigd wordt. Een combinatie van nudge informatie en label ecoseats zal weldegelijk de consumenten 

meer nudgen naar de meer ecologische optie ten opzicht van de condities met aparte nudges (tonen op grafiek). Toch moet dit genuanceerd worden aangezien duidelijk blijkt dat het verschil in voorkeur tussen respondenten die enkel informatie te zien kregen en respondenten die de info en het label zagen niet significant bleek te zijn. 

 

image-20190916191309-5

 Grafiek 3: netto-effect voorkeur

 

Als we dan kijken naar hypothese 1b waarin gesteld wordt dat de combinatie van de nudge ‘Aanbevolen’ en het label ‘EcoSeats’ leidt tot een significante toename in de keuze van de meer duurzame optie, ten opzichte van de condities met aparte nudges, kunnen we zeggen dat deze hypothese ontkracht wordt. Zoals we zien is de combinatie van Label en Banner minder goed dan het label alleen.  

 

image-20190916191309-6

 Grafiek 4: Netto-effect voorkeur

 

Hypothese 2 veronderstelde dat labels beter werken dan banners. Ook hier zien we dat dit duidelijk bevestigd wordt. Al blijft het gemiddelde effect neigen naar het niet bijdragen. Een combinatie met bv. informatie is dus nodig om een positief netto effect te verkrijgen. 

 

image-20190916191309-7

Grafiek 5: Netto-effect voorkeur

 

Hypothese 3 gaat ervanuit dat het steeds interessant is om informatie toe te voegen. Dit wordt significant bevestigd en dit zien we ook terug op de grafiek. Overal waar er informatie wordt toegevoegd, is er een positief effect.  

 

image-20190916191309-8

Grafiek 6: Netto-effect voorkeur

 

Conclusie 

We kunnen samenvatten dat eerst en vooral informatie onmisbaar is wanneer een compensatie aangeboden wordt. Bovendien is het het interessantste om deze informatie te combineren met een aantrekkelijke label (nudge).  

 

Kwalitatief 

 

Ten slotte hypothese 4. Alle antwoorden uit de openvraag waarom ze voor hun optie kozen staan samengevat in deze word cloud op afbeelding 3. We zien dat milieu recht tegenover prijs staat en dit zien we ook terug doorheen de antwoorden. Wanneer mensen kiezen voor de optie zonder compensatie, is dit vooral omdat het goedkoper is.   

image-20190916191309-9

Afbeelding 3: word cloud

 

 

Reflectie

Dit thesisonderzoek toonde weldegelijk zijn bruikbaarheid. Toch moet er aangehaald worden dat nudging geen exacte wetenschap is. Zo zijn er heel wat beperkingen die in een volgend onderzoek verwerkt kunnen worden. Zoals het feit dat het hier om een onlineonderzoek gaat en bepaalde groepen zoals jongeren meer vertegenwoordigd zijn. Heel belangrijk is dat het hier intentie gemeten wordt en geen effectief gedrag. Mensen kunnen wel aangeven dat ze willen bijdragen maar dit in realiteit niet doen. Hiervoor raden we zeker aan dat verder onderzoek het effectieve gedrag gaat meten. Verder zijn er ook enkele aanbevelingen. Zo kan het interessant zijn om ook de oorzaken van de reeds gevonden effecten te onderzoeken. Waarom zorgt een banner voor een slechter resultaat dan in de controle situatie? Daarnaast spitst dit thesisonderzoek zich toe op de Europese burgerluchtvaart. Verder onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen nagaan of de conclusies ook in Amerika gelden en of dit ook kan toegepast worden bij mensen die pakketjes via cargo vluchten versturen. Tot slot blijkt dat zowel Brussels Airlines als TUI interesse te hebben in .dit onderzoek wat de meerwaarde ervan aantoont.  Aangezien deze twee vliegmaatschappijen in 2018 goed waren voor ruim 20.000.000 passagiers hebben zij namelijk een niet te onderschatten impact.

 

 

 

 

 

Bibliografie

Airbus (2018). Growing horizons: 2017-2036. Global market forecast. Geraadpleegd op 8 februari 2019, van www.airbus.com/aircraft/market/global-market-forecast.html

Antonuk B, Block LG. The effect of single serving versus entire package nutritional information on consumption norms and actual consumption of a snack food. J Nutr Educ Behav. 2006;38:365–370.

ATAG. (2019). Social and economic benefits of aviation. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://www.atag.org/our-activities/social-and-economic-benefits-of-avi…

Bahri, R. (2019, 13 mei). Minder CO2, maar ook minder luchtvaartjobs: de gevolgen van een vliegtaks voor ons land volgens een gelekte EU-studie. Geraadpleegd op 13 mei 2019, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/12/gelekte-eu-studie-toont-de-gevo…

 

Bateson, M., Nettle, D., & Roberts, G. (2006). Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting. Biology letters, 2(3), 412-414.

Belgische overheid. (2017). Publieksenquête over klimaatverandering. Geraadpleegd op 8 februari 2019, van https://www.klimaat.be/nl-be/federaledienst/activiteiten/communicatie/p…

Bows‐Larkin, A., Mander, S. L., Traut, M. B., Anderson, K. L., & Wood, F. R. (2016). Aviation and climate change—The continuing challenge. In R. Blockley, & W. Shyy (Eds.), Encyclopedia of Aerospace Engineering (pp. 1–11).

Brouwer, R., Brander, L., & Van Beukering, P. (2008). “A convenient truth”: air travel passengers’ willingness to pay to offset their CO2 emissions. Climatic Change, 90(3), 299–313. https://doi.org/10.1007/s10584-008-9414-0

Brown, H. M., Rollo, M. E., De Vlieger, N. M., Collins, C. E., & Bucher, T. (2018). Influence of the nutrition and health information presented on food labels on portion size consumed: a systematic review. Nutrition Reviews, 76(9), 655–677. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy019

 

Burchell, K., Rettie, R., & Patel, K. (2012). Marketing social norms: Social marketing and the ‘social norm approach’. Journal of Consumer Behaviour, 12(1), 1–9. https://doi.org/10.1002/cb.1395

Burger, J. M., Bell, H., Harvey, K., Johnson, J., Stewart, C., Dorian, K., & Swedroe, M. (2010). Nutritious or delicious? The effect of descriptive norm information on food choice. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(2), 228-242.

Byerly, H., Balmford, A., Ferraro, P. J., Hammond Wagner, C., Palchak, E., Polasky, S., ... & Fisher, B. (2018). Nudging pro‐environmental behavior: evidence and opportunities. Frontiers in Ecology and the Environment, 16(3), 159-168. https://doi.org/10.1002/fee.1777

Cabinet Office (Red.). (2015). MINDSPACE Influencing behaviour through public policy. Geraadpleegd van https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publicati…

 

Cadario, R., & Chandon, P. (2018). Which healthy eating nudges work best? A meta-analysis of field experiments. Marketing Science (forthcoming).

Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T., & Young, S. H. (2009). Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase. Journal of marketing, 73(6), 1-17.

Cammu, H. (2014, mei). Een gezond duwtje in de rug. EOS, 31(5), 20–24.

Carbonfootprint. (z.d.). carbonfootprint.com - Home of Carbon Footprinting. Geraadpleegd op 19 februari 2019, van https://www.carbonfootprint.com/

Carbonfootprint. (z.d.). carbonfootprint.com - Gold Standard Carbon Offset Projects. Geraadpleegd op 26 februari 2019, van https://www.carbonfootprint.com/offsetprojects.html

Cawley, J. (2015). An economy of scales: A selective review of obesity’s economic causes, consequences, and solutions. Journal of Health Economics, 43, 244–268. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2015.03.001

Dinan, T. (2015). Offsetting a carbon tax's burden on low-income households. Implementing a US Carbon Tax: Challenges and Debates. 120-140.

Cialdini, R. B. (1987). Influence (Vol. 3). Port Harcourt: A. Michel.

Cialdini, R. B. (2007). Descriptive social norms as underappreciated sources of social control. Psychometrika, 72(2), 263.

Climate care. (2015, 13 juli). Carbon Offsetting - ClimateCare. Geraadpleegd op 19 februari 2019, van https://climatecare.org/carbon-offsetting/

Cohen, J. D., Dunbar, K., & McClelland, J. L. (1990). On the control of automatic processes: a parallel distributed processing account of the Stroop effect. Psychological review, 97(3), 332.

Cormier, D., & Magnan, M. (2007). The revisited contribution of environmental reporting to investors' valuation of a firm's earnings: An international perspective. Ecological Economics, 62(3-4), 613–626. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.07.030

De Clercq, M. (2015). Economie toegelicht. 17 Antwerpen: Intersentia.

Demarque, C., Charalambides, L., Hilton, D. J., & Waroquier, L. (2015). Nudging sustainable consumption: The use of descriptive norms to promote a minority behavior in a realistic online shopping environment. Journal of Environmental Psychology43, 166-174.

Diliberti, N., Bordi, P. L., Conklin, M. T., Roe, L. S., & Rolls, B. J. (2004). Increased portion size leads to increased energy intake in a restaurant meal. Obesity research, 12(3), 562-568.

DiSantis, K. I., Birch, L. L., Davey, A., Serrano, E. L., Zhang, J., Bruton, Y., & Fisher, J. O. (2013). Plate size and children’s appetite: effects of larger dishware on self-served portions and intake. Pediatrics, 131(5), e1451-e1458.

Dunlap, Lierde, V., Mertig, & Jones. (2000). Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale. Journal of Social Issues, Vol. 56, No. 3, pp. 425–442.

Dworkin, G. (2017, 12 februari). Paternalism. Geraadpleegd op 8 februari 2019, van https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/paternalism/

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., Metcalfe, R., & Vlaev, I. (2012). Influencing behaviour: The mindspace way. Journal of Economic Psychology, 33(1), 264-277.

EASA. (z.d.). The Agency | | EASA. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://www.easa.europa.eu/the-agency/the-agency

EEA. (2019). Transport. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://www.eea.europa.eu/nl/themes/transport/intro

European Environment Agency. (2014, 10 december). CO2 emissions from passenger transport. Geraadpleegd op 22 februari 2019, van https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passeng…

Falk, M., & Hagsten, E. (2018). Short-run impact of the flight departure tax on air travel. International Journal of Tourism Research, 21(1), 37–44. https://doi.org/10.1002/jtr.2239

Fichert, F., Forsyth, P., & Niemeier, H. M. (2014). Auswirkungen der deutschen Luftverkehrssteuer auf das Passagieraufkommen. Eine Zwischenbilanz. Zeitschrift Fuer Verkehrswissenschaft, 85(3), 167–193.

Forest Trends. (2016). Raising Ambition State of the Voluntary Carbon Markets 2016. Geraadpleegd van https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/2016sovcm-rep…

Giné, X., Karlan, D., & Zinman, J. (2010). Put your money where your butt is: a commitment contract for smoking cessation. American Economic Journal: Applied Economics, 2(4), 213-35.

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of consumer Research, 35(3), 472-482.

Gordijn, H., & Kolkman, J. (2011). Effects of the air passenger tax: Behavioral responses of passengers, airlines and airports. KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis: Ministry of Infrastructure and the Environment.

Goodwin, T. (2012). Why we should reject ‘nudge’. Politics, 32(2), 85-92.

Gössling, S., Fichert, F., & Forsyth, P. (2017). Subsidies in aviation. Sustain- ability, 9(8), 1–19.

Greenseats. (z.d.). Greenseats. Geraadpleegd op 19 februari 2019, van https://greenseat.nl/en/

Hanks, A. S., Just, D. R., & Wansink, B. (2013). Smarter lunchrooms can address new school lunchroom guidelines and childhood obesity. The Journal of pediatrics, 162(4), 867-869.

Hansen, P. G., & Jespersen, A. M. (2013). Nudge and the manipulation of choice: A framework for the responsible use of the nudge approach to behaviour change in public policy. European Journal of Risk Regulation, 4(1), 3-28.

Halpern, D. (2016). Inside the nudge unite: How small changes can make a big difference. Londen, Verenigd Koninkrijk: Penguin Books

Harvard Law School. (z.d.). Cass R. Sunstein | Harvard Law School. Geraadpleegd op 7 maart 2019, van https://hls.harvard.edu/faculty/directory/10871/Sunstein

Hausman, D. M., & Welch, B. (2010). Debate: To nudge or not to nudge. Journal of Political Philosophy, 18(1), 123-136.

Hays, R. D., Hayashi, T., & Stewart, A. L. (1989). A five-item measure of socially desirable response set. Educational and psychological measurement49(3), 629-636.

Hofling, C. K., Brotzman, E., Dalrymple, S., Graves, N., & Pierce, C. M. (1966). An experimental study in nurse-physician relationships.The Journal of nervous and mental disease,143(2), 171-180.

IATA (2018). Fact sheet industry statistics. Geraadpleegd op 27 februari, van http://www.iata.org/pressroom/ facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf

Jeong, E., & (Shawn) Jang, S. (2019). Price premiums for organic menus at restaurants: What is an acceptable level? International Journal of Hospitality Management, 77, 117–127. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.06.020

 Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives?. Science, 302(5649), 1338-1339.

Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. American psychologist, 58(9), 697.

Kahneman, D. (2012). Thinking, Fast and Slow. Londen, Verenigd Koninkrijk: Penguin Books.

Kormos, C., Gifford, R., & Brown, E. (2015). The influence of descriptive social norm information on sustainable transportation behavior: a field experiment. Environment and Behavior, 47(5), 479-501.

Labelinfo. (2018, 30 mei). MSC. Geraadpleegd op 7 maart 2019, van https://www.labelinfo.be/label/voeding-msc

Lehner, M., Mont, O., & Heiskanen, E. (2016). Nudging–A promising tool for sustainable consumption behaviour?. Journal of Cleaner Production, 134, 166-177.

Lerner, J. S., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgement and choice. Cognition & Emotion, 14(4), 473-493.

Lewinski, P., Fransen, M. L., & Tan, E. S. (2016). Embodied Resistance to Persuasion in Advertising. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01202

Lu, J., & Wang, C. (2018). Investigating the impacts of air travellers’ environmental knowledge on attitudes toward carbon offsetting and willingness to mitigate the environmental impacts of aviation. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 59, 96–107. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.12.024

Mair, J. (2011). Exploring air travellers’ voluntary carbon-offsetting behaviour. Journal of Sustainable Tourism, 19(2), 215–230. https://doi.org/10.1080/09669582.2010.517317

Mann, T., & Ward, A. (2007). Attention, self-control, and health behaviors. Current Directions in Psychological Science, 16(5), 280-283.

Miller, D. T., & Ross, M. (1975). Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction?. Psychological bulletin, 82(2), 213.

Mills, C. (2017). The Choice Architect’s Trilemma. Res Publica, 24(3), 395–414. https://doi.org/10.1007/s11158-017-9363-4

Mijnwoordenboek. (2019). [nudge - Vertaling Engels-Nederlands]. Geraadpleegd op 27 februari 2019, van https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/nudge

Miyoshi, C., & Mason, K. (2009). The carbon emissions of selected airlines and aircraft types in three geographic markets. Journal of Air Transport Management, 15(3), 138-147. doi:10.1016/j.jairtraman.2008.11.009

Moffatt, I. (2000). Discussion. Ecological Economics, 32(3), 359–362. https://doi.org/10.1016/s0921-8009(99)00154-8

Monbiot, G.  (2006, 17 januari). Buying Complacency. Geraadpleegd op 19 februari 2019, van https://www.monbiot.com/2006/01/17/buying-complacency/

Nielsen, A. S. E., Sand, H., Sørensen, P., Knutsson, M., Martinsson, P., Persson, E., & Wollbrant, C. (2017). Nudging and pro-environmental behaviour. Nordisk Ministerråd.

OAG. (2019). [OAG Analytics]. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van https://analytics.oag.com/analyser-client/home

 

Ölander, F., & Thøgersen, J. (2014). Informing Versus Nudging in Environmental Policy. Journal of Consumer Policy, 37(3), 341–356. https://doi.org/10.1007/s10603-014-9256-2

Richter, I., Thøgersen, J., & Klöckner, C. (2018). A Social Norms Intervention Going Wrong: Boomerang Effects from Descriptive Norms Information. Sustainability, 10(8), 2848. https://doi.org/10.3390/su10082848

Reisch, L. A., & Sunstein, C. R. (2016). Do Europeans Like Nudges? SSRN Electronic Journal, . https://doi.org/10.2139/ssrn.2739118

Roberto, C. A., Swinburn, B., Hawkes, C., Huang, T. T., Costa, S. A., Ashe, M., ... & Brownell, K. D. (2015). Patchy progress on obesity prevention: emerging examples, entrenched barriers, and new thinking. The Lancet, 385(9985), 2400-2409.

Romero, M. (2016), Healthy-Left, Unhealthy-Right: Can Displaying Healthy Items to the Left (versus Right) of Unhealthy Items Nudge Healthier Choices? Journal of Consumer Research, Volume 43, Issue 1, Pages 103–112,

Rossell, S. L., Bullmore, E. T., Williams, S. C., & David, A. S. (2001). Brain activation during automatic and controlled processing of semantic relations: a priming experiment using lexical-decision. Neuropsychologia, 39(11), 1167-1176.

Urry, J. (2012). Social networks, mobile lives and social inequalities. Journal of Transport Geography, 21, 24–30.

SAS. (z.d.). Boeing 737-600/700/800 - SAS. Geraadpleegd op 19 februari 2019, van https://www.sasgroup.net/en/boeing-737-600700800/

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological science, 18(5), 429-434.

Shleifer, A. (2012). Psychologists at the Gate: A review of Daniel Kahneman's thinking, fast and slow. Journal of Economic Literature, 50(4), 1080-91.

Selinger, E., & Whyte, K. (2011). Is there a right way to nudge? The practice and ethics of choice architecture. Sociology Compass, 5(10), 923-935.

Steppler, U. (2011). German air travel tax and other duties. A new Euro- pean trend? The Air & Space Lawyer, 24(1), 19–23.

Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (2003). Libertarian paternalism is not an oxymoron. The University of Chicago Law Review, 1159-1202.

Sunstein, C. R. (2014). Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy, 37(4), 583-588.

Sunstein, C. R. (2015). The ethics of nudging. Yale J. on Reg., 32, 413.

Sunstein, C. R., Reisch, L. A., & Rauber, J. (2018). A worldwide consensus on nudging? Not quite, but almost. Regulation & Governance, 12(1), 3-22.

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological science, 18(5), 429-434.

Smith, J. R., Louis, W. R., Terry, D. J., Greenaway, K. H., Clarke, M. R., & Cheng, X. (2012). Congruent or conflicted? The impact of injunctive and descriptive norms on environmental intentions. Journal of Environmental Psychology, 32(4), 353-361.

Schmitt, A. (2018). Optimal Carbon Pricing and Income Taxation Without Commitment. Geraadpleegd van https://www.ifo.de/DocDL/wp-2018-274-schmitt-carbon-pricing-income-taxa…

Schneider, C., Weinmann, M., & Vom Brocke, J. (2018). Digital nudging. Communications of the ACM, 61(7), 67–73. https://doi.org/10.1145/3213765

 

Stanovich, K. E., & West, R. F. (2003). The rationality debate as a progressive research program.Behavioral and Brain Sciences,26(4), 531-533.

Székely, N., Weinmann, M., Vom Brocke, J. (2016) , NUDGING PEOPLE TO PAY CO2 OFFSETS – THE EFFECT OF ANCHORS IN FLIGHT BOOKING PROCESSES. Research-in-Progress Papers. 62.

Tanghe, M. (Nieuwslezer). (2019, 24 januari). Nieuws 24 januarie 19u [Nieuwsuitzending]. Medialaan  (uitvoerdende maatschappij). VRT nieuws. Vilvoorde, België: VRT.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2003). Libertarian paternalism. American economic review, 93(2), 175-179.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven (Conn.): Yale university press.

The Behavioural Insights Team. (z.d.). Dr David Halpern. Geraadpleegd op 7 maart 2019, van https://www.bi.team/people/dr-david-halpern/

The Economist. (2006, 12 april). The state is looking after you. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://www.economist.com/leaders/2006/04/06/the-state-is-looking-after…

The University of Chicago Booth School of Business. (z.d.). Richard H Thaler | The University of Chicago Booth School of Business. Geraadpleegd op 7 maart 2019, van https://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/t/richard-h-thaler

Thomas, J. M., Ursell, A., Robinson, E. L., Aveyard, P., Jebb, S. A., Herman, C. P., & Higgs, S. (2017). Using a descriptive social norm to increase vegetable selection in workplace restaurant settings. Health Psychology, 36(11), 1026.

TUI. (z.d.). Duurzaam ondernemen - nog duurzamer | TUI fly. Geraadpleegd op 4 mei 2019, van https://www.tuifly.be/nl/nog-duurzamer

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. science, 185(4157), 1124-1131.

Tyers, R. (2018). Nudging the jetset to offset: voluntary carbon offsetting and the limits to nudging. Journal of Sustainable Tourism, 26(10), 1668–1686. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1494737

Vanschoubroek, C. (2007, 26 april). Toetrede tot grote luchtvaartalliantie wenkt. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van http://www.standaard.be/cnt/u61befef

Vermeir, I. (2018, 5 november). The when and where of consumption – Behavioural Economics [Powerpoints]. Geraadpleegd van https://minerva.ugent.be/main/document/document.php?cidReq=F71030102018

Verra. (z.d.). Verified Carbon Standard - Verra. Geraadpleegd op 26 februari 2019, van https://verra.org/project/vcs-program/

Ven, C (2015, 5 augustus). Homo economicus. Geraadpleegd op 17 februari 2019, van https://www.tijd.be/opinie/column/homo-economicus/9661836.html).

VRT Nieuws. (2019, 24 januari). Het journaal [Video]. Geraadpleegd op 8 februari 2019, van https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/het-journaal/2019/het-journaal-het-journaal-19u-20190124/

Wansink B, Chandon P. Can “low-fat” nutrition labels lead to obesity? J Market Res. 2006;43:605–617.

Widrich, L. (2013, 27 december). Why Is Facebook Blue? The Science Behind Colors In Marketing. Geraadpleegd op 21 februari 2019, van https://www.fastcompany.com/3009317/why-is-facebook-blue-the-science-be…

Wilkinson, T. M. (2012). Nudging and Manipulation. Political Studies, 61(2), 341–355. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.00974.x

Zuidberg, J. (2015). The implications of air travel taxes. Journal of Airport Management, 10(1), 64–72.

Download scriptie (4.74 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Hendrik Slabbinck