Een race naar de top in de antiterrorismewetgeving Wat kunnen België en Polen van elkaar leren om hun antiterrorismebeleid te verbeteren?

Sylvia
Lissens

Het artikel zelf heb ik in pdf formaat hieronder geüpload. De cartoons en afbeeldingen zijn gedownload van google afbeeldingen. De bronvermelding daarvan kan ik nog toevoegen indien nodig.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIEWETGEVINGEuropese wetgevingDraft Comprehensive Convention on International Terrorism van 28 augustus 2000, Verenigde Naties, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/622/60/pdf/N0062260.p….

 

Resolutie 2178 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (24 september 2014), UN Doc. S/RES/2178 (2014).

 

Aanvullend protocol bij het verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, Pb.L. 22 juni 2018.

 

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), BS 19 augustus 1955.

 

Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), Pb.C. 17 december 2007, afl. 306.

 

Europees Verdrag van 27 januari 1977 tot bestrijding van terrorisme, BS 5 februari 1986.

 

Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, Pb.L. 13 september 1991, afl. 256, 51-58.

 

Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie (VEU), Pb.C. 17 december 2007, afl.  306.  

 

Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 van de Raad betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, Pb.L. 6 maart 2002, afl. 63, 1-13.

 

Kaderbesluit 2002/465/JBZ van 13 juni 2002 van de Raad inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams, Pb.L. 20 juni 2002, afl. 162, 1-3.Kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 van de Raad inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 22 juni 2002, afl. 164, 3-7.

 

Kaderbesluit 2002/584/JBZ van 13 juni 2002 van de Raad betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, Pb.L. 18 juli 2002, afl. 190, 1-18.

 

Oud Verdrag betreffende de Europese Unie, Pb.C. 24 december 2002, afl. 325, 5-30.

 

Besluit 2003/659/JBZ van 18 juni 2003 van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, Pb.L. 29 september 2003, afl. 245, 44-45.

 

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven, Pb.L. 6 augustus 2004, afl. 261, 24-27.

 

Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard, Pb.L. 29 september 2005, afl. 253, 22-24.

 

Kaderbesluit 2008/919/JBZ van de Raad van 28 november 2008 tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 9 december 2008, afl. 330, 21-23.  

 

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG, Pb.L. 29 oktober 2010, afl. 283, 1-10.

 

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ, Pb.L. 14 november 2012, afl. 315, 57-73.  Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, Pb.L. 5 juni 2015, afl. 141, 73-117.  

 

Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2015 over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties, 2015/2063(INI).

 

Richtlijn (EU) 2016/681 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 132-149.

 

Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb.L. 31 maart 2017, afl. 88, 6-21.

 

Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, Pb.L. 24 mei 2017, afl. 137, 22-39.

 

Verordening (EU) 2018/1727 van 14 november 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad, Pb.L. 21 november 2018, afl. 295.

 

Verordening (EU) 2018/1860 van 28 november 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, Pb.L. 7 december 2018, afl. 312.Verordening (EU) 2018/1861 van 28 november 2018 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006, Pb.L. 7 december 2018, afl. 312.

 

Europese programma’s, actieplannen, overeenkomsten e.a.

Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, BS 29 april 1986.  

 

Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, BS 15 oktober 1993.

 

Europese Raad van Tampere 15 en 16 oktober 1999, Conclusies van het voorzitterschap, http:// www.europarl.europa.eu/summits/tam_nl.htm (consultatie 20 februari 2019).

 

Conclusies en actieplan van de buitengewone Europese Raad op 21 september 2001, https:// www.consilium.europa.eu/media/20970/concl-bxlnl1.pdf (consultatie 26 februari 2019).

 

Raad van Europa, Guidelines on human rights and the fight against terrorism, 2002, https:// www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/Docs2002/H_2002_4E.pdf (consultatie 20 februari 2019).

 

EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme, Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (2004/2214(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NON SGML+TA+P6-TA-2005-0219+0+DOC+PDF+V0//NL (consultatie 2 maart 2019).

 

Haags Programma – versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie van de Raad van 2005, Pb.C. 3 maart 2005, afl. 53, 1-14.The Council of Europe Guidelines, Human rights and the fight against terrorism, 2005, https:// www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/CoE-Human-rights-and-fight-again… .pdf (consultatie 20 februari 2019).

 

De terrorismebestrijdingsstrategie van de Europese Unie van 30 november 2005, Raad van de Europese Unie, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+14469+2005+REV+4& l=nl (consultatie 2 maart 2019).

 

EUROPEAN COMMISSION, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Council Framework Decision 2008/919/JHA amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism, https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docu… /report_on_the_implementation_of_cfd_2008-919-jha_and_cfd_2002-475-jha_on_ combating_terrorism_swd_en.pdf (consultatie 21 maart 2019).

 

Het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger, Pb.L. 4 mei 2010.

 

Belgische wetgeving

Wetboek van Strafvordering, BS 27 november 1808.

 

Strafwetboek, BS 9 juni 1867.

 

Gerechtelijk Wetboek, BS 31 oktober 1967.

 

Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, BS 28 juni 1969.

 

Wetboek Belgische Nationaliteit, BS 12 juli 1984.

 

Wet van 2 september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en van de Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, BS 5 februari 1986.

 

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

 

Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 18 december 1998.

 

Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket, BS 20 juli 2001.

 

Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, BS 22 december 2003.

 

Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, BS 29 december 2003.  

 

Wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, BS 23 januari 2004.

 

Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 26 januari 2010.

 

Wet van 18 februari 2013 tot wijziging van het boek II, titel Iter van het Strafwetboek, BS 4 maart 2013.

 

Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 14 mei 2014.

 

Wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen het terrorisme, BS 5 augustus 2015.

 

Wet van 14 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, BS 9 mei 2016.

 

Wet van 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, BS 9 mei 2016.Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme, BS 11 augustus 2016.

 

Wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, BS 22 december 2016.

 

Wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken, BS 17 januari 2017.

 

Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, BS 25 januari 2017.

 

Wet van 30 maart 2017 tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek, BS 28 april 2017.

 

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017.

 

Koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 17 januari 2007.

 

Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 8 november 2010.

 

Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters, BS 22 september 2016.Koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt, BS 30 mei 2018.

 

Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt en tot omvorming van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters naar de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters, BS 30 mei 2018.

 

Belgische omzendbrieven, memories van toelichting e.a.

Interministeriële omzendbrief van 10 december 1998 over de gevolgen van de Schengenovereenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&…; cn=1998121056&table_name=wet (consultatie 22 februari 2019).

 

Omzendbrief van 21 augustus 2015 betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van de Foreign Terrorist Fighters afkomstig uit België ter vervanging van de omzendbrief van 25 september 2014.  

 

Omzendbrief  (bevriezing van tegoeden) van 7 september 2015 van de minister van Justitie en de minister van Financiën betreffende de uitvoering van de artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

 

MvT bij het wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven, Parl.St. Kamer 2003, nr. 51-259/001, 5-17.

 

MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III), Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1951/001, 7.Omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de informatie-uitwisseling en de opvolging van de haatpredikers, in werking sinds 1 augustus 2016.

 

Poolse wetgeving

Kodeks Karny, Dz.U. 1997 nr. 88 poz. 553.

 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. 2002 nr. 74 poz. 676.

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004 nr. 93 poz. 889.

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009 nr. 166 poz. 1317.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz.U. nr. 191 poz. 1135.

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1855.

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2016 poz. 904.

 

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz. 768.

 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2018 poz. 723.Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, Dz.U. 2018 poz. 894.

 

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Poz. 840, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, https://www.msz.gov.pl/resource/57cf1a38-cf9d-4214-8efd-2da252 b69282:JCR (consultatie 22 maart 2019).

 

RECHTSPRAAK

Europese Unie

IGH 20 juli 2012, België / Senegal, NJB 2012, afl. 38, 2698.

 

EHRM 28 februari 2008, Saadi / Italië, Juristenkrant 2008, afl. 168, 6, JDE 2008, afl. 150, 193, Rev.dr.étr. 2008, afl. 147, 123, RW 2010-11, afl. 12, 50, T.Strafr. 2008, afl. 3, 232, T.Vreemd. 2008, afl. 4, 301, Vigiles 2008, afl. 3, 156.

 

EHRM 2 oktober 2008, Leroy / Frankrijk, AM 2008, afl. 6, 478, Juristenkrant 2008, afl. 176, 6, JDE 2008, afl. 153, 287, T.Strafr. 2008, afl. 6, 482.

 

EHRM 12 januari 2010, Gillan en Quinton / Verenigd Koninkrijk, NJB (NL) 2010, afl. 9, 561, Vigiles 2012, afl. 4, 372.

 

EHRM 17 januari 2012, Othman (Abu Qatada) / Verenigd Koninkrijk, NJB (NL) 2012, afl. 11, 744.

 

EHRM 31 januari 2012, M.S. / België, JT 2012, afl. 6477, 351, NJB 2012, afl. 16, 1111, Rev.dr.étr. 2012, afl. 167, 135, T.Strafr. 2012, afl. 2, 108, T.Vreemd. 2012, afl. 2, 169.

 

EHRM 12 september 2012, Nada / Zwitserland, JDE 2012, afl. 192, 260, JT 2012, afl. 6495, 726, NJB 2012, afl. 39, 2771, Rev.dr.étr. 2012, afl. 169, 505, RW 2014-15, afl. 8, 315.EHRM 13 december 2012, El-Masri / de voormalige Joegoslavische republiek van Macedonië, RW 2014-15, afl. 8, 318.

 

EHRM 24 juli 2014, Al Nashiri & Husayn / Polen, NJB 2014, afl. 40, 2867, T.Strafr. 2014, afl. 5, 330.

 

EHRM 4 november 2014, Tarakhel / Zwitserland, Juristenkrant 2014, afl. 299, 5 en 12, NJB 2015, afl. 5, 318, Rev.dr.étr. 2014, afl. 180, 665, RW 2015-16, afl. 36, 1437, T.Vreemd. 2015, afl. 2, 115.

 

EHRM 2 juni 2015, Ouabour / België, Juristenkrant 2015, afl. 314, 3, Rev.dr.étr. 2015, afl. 183, 295, RW 2016-17, afl. 11, 436, T.Vreemd. 2015, afl. 4, 334.

 

EHRM 23 maart 2016, F.G. / Zweden, Juristenkrant 2016, afl. 327, 3, NJB 2016, afl. 26, 1842, RW 2016-17, afl. 36, 1434, T.Vreemd. 2016, afl. 3, 390.

 

EHRM 30 maart 2016, Armani Da Silva / Verenigd Koninkrijk, NJB (NL) 2016, afl. 27, 1924, RW 2016-17, afl. 38, 1519.  

 

EHRM 13 december 2016, Paposhvili / België, JLMB 2017, afl. 17, 780, NJB 2017, afl. 9, 592, Rev.dr.étr. 2016, afl. 190, 555 en 648, Rev.dr.étr. 2017, afl. 192, 148, RW 2017-18, afl. 28, 1118, Soc.Kron. 2017, afl. 5, 209, T.Vreemd. 2017, afl. 2, 204.

 

EHRM 9 januari 2018, X / Zweden, http://www.agii.be/europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens09-01-2018 (consultatie 15 juni 2018).

 

EHRM 1 februari 2018, M.A. / Frankrijk, http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-ma-vfrance-application… (consultatie 15 juni 2018).

 

H.v.J. 13 september 2005, Commissie en Parlement / Raad, Amén. 2006, afl. 1, 27, APM 2005, afl. 8, 195, Juristenkrant 2005, afl. 120, 3, Eur.Vervoerr. 2005, afl. 5, 605, J.T.dr.eur. 2006, afl. 128, 120, NJB 2005, afl. 36, 1897, NJW 2005, afl. 121, 943, Pb.C. 2005, afl. 315, 2, Rec.CJCE 2005, afl. 8-9 (A), I, 7879, Rev.trim.dr.eur. 2006, afl. 2, 369, RW 2006-07, afl. 17, 736, SEW 2005, afl. 10, 434, SEW 2006, afl. 2, 78, TBH 2006, afl. 1, 139, TMR 2006, afl. 1, 58, T.Strafr. 2005, afl. 8, 578.

 

H.v.J. 23 oktober 2007, Commissie / Raad, Amén. 2008, afl. 2, 121, Juristenkrant 2007, afl. 157, 9, MER 2008, afl. 1, 93, NJB 2007, afl. 41, 2644, Pb.C. 2007, afl. 315, 9, Rec.CJCE 2007, afl. 10 (B), I, 9097, RW 2008-09, afl. 40, 1707, SEW 2007, afl. 11, 466, TMR 2008, afl. 3, 312, T.Strafr. 2008, afl. 4, 265.

 

Ger.EU 30 september 2010, Kadi / Commissie, JDE 2010, afl. 173, 290, Pb.C. 2010, afl. 317, 29, Rec.CJCE 2010, afl. 9-10, II, 5177.

 

België

Grondwettelijk Hof 28 januari 2015, BS 19 maart 2015, TVW 2015, afl. 2, 179.

 

Grondwettelijk Hof 18 januari 2018, vzw Ligue des Droits de l’Homme, BS 12 oktober 2018, 77052, NJW 2018, afl. 380, 299, TVW 2018, afl. 2, 106.

 

Grondwettelijk Hof 7 februari 2018, APT 2018, afl. 3, 271, BS 29 mei 2018, 44952, Rev.dr.étr. 2018, afl. 197, 65, RW 2017-18, afl. 30, 1199.

 

Grondwettelijk Hof 15 maart 2018, vzw Ligue des Droits de l’Homme, BS 13 juni 2018, 49138, JLMB 2018, afl. 26, 1227, NJW 2018, afl. 384, 477, RW 2017-18, afl. 34, 1360, RW 2018-19, afl. 4, 140.

 

Cass. 24 juni 2008, Federale Procureur, Turkse Staat / M.A., K.S. e.a., Arr.Cass. 2008, afl. 6-8, 1654, Pas. 2008, afl. 6-8, 1649, T.Strafr. 2009, afl. 1, 20.

 

Cass. 1 december 2015, YAHOO! Inc., Arr.Cass. 2015, afl. 12, 2777, Juristenkrant 2015, afl. 319, 5, Pas. 2015, afl. 12, 2727, RABG 2016, afl. 7, 485, Vigiles 2016, afl. 2, 69.

 

Cass. 24 mei 2016, M.E.Y. / O.R.V., F.B. / Politiezone nr. 5340 Brussel-West, D.B., O.R.V., J.B., http://www.cass.be (9 juni 2016).Cass. 13 september 2016, H.B, A.I., S.B., e.a., Juristenkrant 2016, afl. 338, 7, NC 2018, afl. 4, 384, RABG 2017, afl. 7, 556, RW 2017-18, afl. 11, 421, TGR-TWVR 2016, afl. 5, 388.

 

Cass. 31 januari 2018, België / M.I.S., JLMB 2018, afl. 10, 446.

 

RvS 28 september 2017, X. / België, Rev.dr.étr. 2017, afl. 194, 409.

 

RvS 8 februari 2018, X. / België, http://agii.be/raad-van-state-08-02-2018 (consultatie 18 juni 2018).

 

Luik 18 oktober 2017, JLMB 2017, afl. 39, 1878.

 

Corr. Brugge 28 februari 2006, Juristenkrant 2006, afl. 133, 4, Juristenkrant 2007, afl. 148, 4, T.Strafr. 2006, afl. 3, 159.

 

Rb. West-Vlaanderen 14 juli 2016, TGR-TWVR 2016, afl. 5, 386.

 

Corr. Limburg 23 juni 2017, Limb.Rechtsl. 2018, afl. 1, 51.

 

Corr. Oost-Vlaanderen 16 oktober 2017, Juristenkrant 2017, afl. 357, 2, NJW 2017, afl. 371, 805.

 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 29 maart 2018, nr. 201.891, http://www.rvv-cce.be/sites/ default/files/arr/a201891.an_.pdf.

 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 6 april 2018, nr. 202.098, http://www.rvv-cce.be/sites/ default/files/arr/a202098.an_.pdf.

 

Polen

P 1/05, 42/4/A/2005, Trybunał Konstytucyjny, 27.04.2005.

 

III K 113/16, Sąd Okręgowy w Białymstoku, 07.08.2017.

 

II K 796/17 D. D., Sąd Rejonowy w Myszkowie, 20.12.2017.V K 52/18 OSK. MOURAD T., Sąd Okręgowy w Katowicach, 22.03.2019.

 

RECHTSLEERBoekenAUVRET-FINCK, J., L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Brussel, Larcier, 2010, 331 p.

 

BOUTEN, G., De bende van Nijvel en de CIA, Leuven, Van Halewyck, 2011, 344 p.

 

BOUTEN, G., De Bende van Nijvel: verraad, manipulatie, geheime diensten, Leuven, Van Halewyck, 2015, 276 p.

 

CENTRE DE DROIT INTERNATIONAL en ASSOCIATION BELGE DES JURISTES DEMOCRATES, Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme, Brussel, ULB, 1974, 292 p.

 

CHALIAND, G. en BLIN, A., The history of terrorism: from antiquity to al-Qaeda, Berkeley, University of California press, 2007, 474 p.

 

COMBS, C., Terrorism in the twenty-first century, New Jersey, Upper Saddle River, 2006, 334 p.  

 

CONSEIL DE L’EUROPE, La lutte contre le terrorisme: les normes du Conseil de l'Europe, Straatsburg, Conseil de l'Europe, 2007, 630 p.

 

CUNHA, A., SILVA, M. en FREDERICO, R., The borders of Schengen, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2015, 195 p.  

 

DAVIS, P. en JENKINS, B., Deterrence and influence in counterterrorism: a component in the war on al Qaeda, Santa Monica, Rand, 2002, 86 p.

 

DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 310 p.FERNANDEZ-SANCHEZ, P. A., International Legal Dimension of Terrorism, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 512 p.  

 

FIJNOUT, C., De samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie bij de bestrijding van het internationale islamitisch terrorisme, Leuven, Universitaire pers Leuven, 2004, 76 p.

 

FIJNOUT, C., Een vreedzame revolutie, Mortsel, Intersentia, 2018, 1068 p.

 

FORST, B., Terrorism, crime and public policy, Cambridge, Cambridge university press, 2008, 495 p.

 

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, International terrorism: legal challenges and responses: a report by the International bar association's task force on international terrorism, Londen, International bar association, 2003, 186 p.

 

JALATA, A., Phases of terrorism in the age of globalization: From Christopher Columbus to Osama bin Laden, New York, Palgrave Macmillan, 2016, 272 p.

 

KERKHOFS, J., SCHOTSAERT, A., VAN LINTHOUT, P., Contra-Terrorisme: De gerechtelijke aanpak van terrorisme in België, Brussel, Larcier, 2018, 403 p.

 

LETSCHERT, R., PEMBERTON, A. en STAIGER, I., Assisting Victims of Terrorism, Nederland, Springer, 2010, 375 p.

 

OFFERGELD, J. en SOURIS, C., Euroterrorisme: la Belgique étranglée, Montigny-le-Tilleul, Scaillet, 336 p.

 

PONSAERS, P., Jihadi's in België: De route van Zaventem en Maalbeek, Antwerpen, Maklu, 2017, 252 p.

 

SMIT, W., Terrorisme en rechtvaardige oorlog: recht en onrecht in tijden van terreur, Antwerpen, Garant, 2007, 206 p.TEMMERMAN, K., Terreurbestrijding in België en Europa: de interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, Antwerpen, Maklu, 2007, 205 p.

 

VAN DOORSLAER, R. en VERHOEYEN, E., De moord op Lahaut: het communisme als binnenlandse vijand, Leuven, Kritak, 233 p.

 

VAN LEEUWEN, M., Confronting terrorism: European experiences, threat perceptions and policies, Boston, Kluwer Academic, 2003, 236 p.

 

ArtikelsARGOMANIZ, J. en REES, W., “The EU and counter-terrorism: Politics, Policy and Policies after 9/11”, 2011, www.academia.edu/download/31691600/Chapter_20_Argomaniz__Rees_final .doc.

 

ARTHUR, P. en COWELL-MEYERS, K., “Irish Republican Army (IRA)”, Britannica Academic, Encyclopædia Britannica 28 Dec. 2017.

 

BARCIK, J., “Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w świetle polskiego kodeksu karnego”, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 2007, afl. 32, p. 1-13.

 

BERNARD, F., “La Cour européenne des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme”, Revue trimestrielle des droits de l'homme 2016, afl. 1,  p. 43-59.

 

BORGERS, M., “Implementing framework decisions”, Common Market Law Review 2007, afl. 44(5), p. 1361-1386.

 

BORKOWSKI, R., “Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne)”, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, afl. XXIV(3), p. 39-50.  

 

BYCZYK, M., “Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do kodeksu karnego art. 259a”, Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 2017, afl. Rok LXXIX – zeszyt 1, p. 73-84.BYMAN, D., “The Jihadist Returnee Threat: Just How Dangerous?”, Political Science Quarterly 2016, afl. 131(1), p. 69-99.

 

CASSESE, A., “The Multifaceted Criminal Notion Of Terrorism In International Law”, Journal of International Criminal Justice 2006, afl. 4(5), p. 933-958.

 

DE GRAAF, B. A., “Terrorisme- en radicaliseringsstudies: Een explosief onderzoeksveld”, Justitiële Verkenningen 2017, afl. 43(3), p. 8-30.

 

DENYS, L., “De onverwijderbare vreemde terrorist”, RW 2017-18, nr. 39, 1522.

 

DERLUGUIAN, G., “Terroryzm, broń słabych organizacyjnie”, Polski Przegląd Dyplomatyczny 2003, afl. 14(4), p. 69-104.

 

EIJKMAN, Q., “Preventive counter-terrorism and non-discrimination assessment in the European Union”, Security and Human Rights 2011, afl. 22(2), p. 89-101.

 

FABBRINI, F. en LARIK, J., “The Past, Present and Future of the Relation between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights”, Yearbook of European Law 2016, afl. 35(1), p. 145-179.  

 

FIJNOUT, C., “The Schengen Treaties and European Police Co-operation”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1993, afl. 1(1), p. 37-56.

 

GACKA, P., “Foreign Terrorist Fighters from the Perspective of Polish and European Criminal Law”, Studia Iuridica 2017, afl. 17, p. 25-49.

 

GILLETT, M. en SCHUSTER, M., “Fast-Track Justice: The Special Tribunal For Lebanon Defines Terrorism”, Journal of International Criminal Justice 2011, afl. 9(5), p. 989-1020.

 

GUZIK-MAKARUK, E. M., “Czy w świadomości Polaków terroryzm stanowi zagrożenie dla polskiego społeczeństwa? Wyniki badań własnych”, Archiwum Kryminologii 2011, afl. XXXIII, p. 227-244.HILLS, A., “Responding to Catastrophic Terrorism” in Studies in Conflict & Terrorism, UK, Informa Ltd, 2002, afl. 25(4), p. 245-261.  

 

HOFFMAN, B., “Rethinking Terrorism and Counterterrorism Since 9/11” in Studies in Conflict & Terrorism, UK, Informa Ltd, 2002, afl. 25(5), p. 303-316.  

 

INDECKI, K., “Polish Substantive Penal Law Against Terrorism (Selected Issues)”, American Behavioral Scientist 2005, afl. 48(3), p. 710-742.

 

JANSSENS, C., “Het beginsel van wederzijdse erkenning in de interne markt van de EU en de justitiële strafrechtelijke samenwerking in de EU: Een analyse vanuit een beleidsoverschrijdende benadering”, RW 2011-2012, p. 1830-1842.  

 

KUIJPER, P. J., “The evolution of the Third Pillar from Maastricht to the European Constitution: institutional aspects”, Common Market Law Review 2004, afl. 41(2), p. 609-626.  

 

LABOTT, E. en BROWNE, R., “European nations' counterterrorism tools are limited”, CNN Wire 2016.

 

MAHMOOD, S., “The Schengen information system: An inequitable data protection regime”, International Journal of Refugee Law 1995, afl. 7(2), p. 179-200.  

 

MELLINGER, L., “Illusion of security: why the amended EU framework decision criminalizing “incitement to terrorism” on the Internet fails to defend Europe from terrorism”, Syracuse Journal of International Law and Commerce 2010, afl. 37(2), p. 339-368.

 

MICHALSKA-WARIAS, A., “Fighting Terrorism in Polish Criminal Law – the Influence of EU Legislation”, Białostockie Studia Prawnicze 2011, afl. 10, p. 157-170.

 

MICHALSKA-WARIAS, A., “New Terrorist Offences in Polish Criminal Law” in Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 2018, p. 103-114.MICKOLUS, E., “How Do We Know We're Winning the War Against Terrorists? Issues in Measurement” in Studies in Conflict & Terrorism, UK, Informa Ltd, 2002, afl. 25(3), p. 151160.  

 

MITSILEGAS, V., “EU Criminal law competence after Lisbon: from securitised to functional criminalisation” in ACOSTA ARCARAZO, D. en MURPHY, C.C. (ed.), EU Security and justice law after Lisbon and Stockholm, Oxford, Hart, 2014, p. 110-128.  

 

NACOS, B., “The Terrorist Calculus behind 9-11: A Model for Future Terrorism?” in Studies in Conflict & Terrorism, UK, Informa Ltd, 2003, afl. 26(1), p. 1-16.

 

NEVITT, L., “The spirit of America lives here: US pro-wrestling and the post-9/11 War on Terror”, Journal of War and Culture Studies 2011, afl. 3(3), p. 319-334.  

 

NUGENT, N., “Chapter 5 – From Rome to Amsterdam”, The government and politics of the European Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006, p. 79-103.

 

OSTANT, W., “Współczesny terroryzm – wymiar teoretyczny i ewolucja zjawiska, Contemporary Terrorism – Theoretical Dimension and Evolution of the Phenomenon”, Przegląd Zachodni 2010, afl. 4, p. 65-87.  

 

RESZTAK, I., “Zjawisko terroryzmu”, Prokuratura i Prawo 2012, afl. 7-8, p. 148-159.

 

RICHMOND, O., “Realizing Hegemony? Symbolic Terrorism and the Roots of Conflict” in Studies in Conflict & Terrorism, UK, Informa Ltd, 2003, afl. 26(4), p. 289-309.  

 

SACRAMENTO, O., “Schengen and the security obsession, Selective citizenship, exclusion and the ironies of control” in CUNHA, A., SILVA, M. en FREDERICO, R., The borders of Schengen, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2015, p. 115-127.  

 

SCHBLEY, A., “Defining Religious Terrorism: A Causal and Anthological Profile” in Studies in Conflict & Terrorism, UK, Informa Ltd, 2003, afl. 26(2), p. 105-134.SIO-LOPEZ, C. B., “Dialogues beyond the ‘Fortress Europe’: Tracing back the genesis and evolution of the ‘free circulation of persons’ concept through EP Schengen Area debates, 1985-2015” in CUNHA, A., SILVA, M. en FREDERICO, R., The borders of Schengen, Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2015, p. 33-50.  

 

SULLIVAN, C., “Real Irish Republican Army”, Britannica Academic, Encyclopædia Britannica 24 Mar. 2017.

 

SYMONIDES, J., “International Law and the Struggle against Terrorism”, Pol. Q. Int’l Aff. 2001, afl. 10, p. 22-39.  

 

TEICHMAN, J., “How to define terrorism” in GEARTY, C., Terrorism, Aldershot, Dartmouth, 1996, p. 3-15.

 

VAN KEMPEN, P.H.P.H.M.C., “Communautaire doorwerking en straf(proces)recht. Over toepassing van directe werking, conforme interpretatie en staatsaansprakelijkheid in strafzaken en het belang bij ruimere implementatiemarges” in BORGERS, M.J., KRISTEN, F.G.H. en SIMMELINK, J.B.H.M. (eds.), Implementatie van kaderbesluiten, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006, p. 73-104.    VAN OOIK, R. H., “Het Verdrag van Lissabon: structuur en overzicht” in VAN OOIK, R.H. en WESSEL, R.A. (ed.), De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon, Deventer, Kluwer, 2009, p. 3-13.

 

WERNERT, S., “L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme”, Politique étrangère 2018, afl. 2, p. 133-144.

 

WHELEHAN, N., “Terrorism: A History”, European Review of History: Revue européenne d'histoire 2011, afl. 18(4), p. 627-629.

 

WIAK, K., “Counter-terrorism Measures in the Polish Penal Code”, Law of Ukraine 2011, afl. 9-10, p. 187-194.WOUTERS, J. en NAERT, F., “Of arrest warrants, terrorist offences and extradition deals: An appraisal of the EU's main criminal law measures against terrorism after ‘11 September’”, Common Market Law Review 2004, afl. 41(4), p. 909-935.

 

WOUTERS, J. en NAERT, F., “De aanpak van internationaal terrorisme in de VS en Europa”, Beknopte samenvattende nota voor de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, hoorzitting van 24 mei 2004 over de strijd tegen het internationaal terrorisme, Instituut voor Internationaal Recht, Universiteit Leuven, p. 1-3.

 

ZGORZAŁY, R., “Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym”, Prokuratura i Prawo 2007, afl. 7-8, p. 58-79.

 

ZIEBA, A., “Counterterrorism systems of Spain and Poland: Comparative Studies”, Przegląd Politologiczny 2015, afl. 3, p. 65-78.

 

ZIMMERMANN, D., “The European Union and Post-9/11 Counterterrorism: A Reappraisal” in Studies in Conflict & Terrorism, Switzerland, Taylor & Francis Group, 2006, afl. 29(2), p. 123-145.

 

ZUBRZYCKI, W., “Combating terrorism in Republic of Poland”, Public security and public order 2017, afl. 18, p. 77-90.

 

Masterproeven

DE BRUYNE, K., De juridische evolutie van het begrip terrorisme, masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2016-2017, 120 p.

 

DE CLERCQ, L., Terrorismelijsten en mensenrechten. Een contradictio in terminis?, masterthesis Rechten Universiteit Gent, 2015-2016, 78 p.

 

MASSET, A., La répression du terrorisme: réponses en droit belge, en droit pénal comparé, et en droit pénal international, doctoraatsthesis Rechten Université de Liège, 1994, 328 p.SENDEK, Ł., Zjawisko terroryzmu oraz walka z nim w Unii Europejskiej, masterthesis Internationale Betrekkingen Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrewskiego, 2009, 186 p.

 

Websites

ADAMSON, J., Jozef Pilsudski, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Jozef_Pilsudski (consultatie 8 juni 2018).

 

BUTTER, E., Hoeveel moslims wonen er in België?, http://www.republiekallochtonie.nl/blog/feiten/ hoeveel-moslims-wonen-er-in-belgie (consultatie 12 maart 2019).

 

CARDOEN, S., PAELINCK, G. en SEGERS, F., 2 doden bij antiterreuractie in Verviers, http:// deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2209594 (consultatie 21 juni 2018).

 

CHRISTIAANS, T., 1 op 10 Belgen straks moslim, https://www.nieuwsblad.be/cnt/g4335kfjt (consultatie 13 maart 2019).

 

DE GREEF, J., Terreur in België, een overzicht, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/ 1.2609157# (consultatie 4 juni 2018).

 

DEWINTER, F., Radicale islam, http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva& language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B082-900-1384-20152016100 66.xml (consultatie 13 april 2019).  

 

DRABEK, P., Marokańczyk który mieszkał na Sląsku oskarżony o współpracę z ISIS – koniec procesu [WYROK], http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/marokanczyk-ktory-mieszkal-na-slas… (consultatie 1 april 2019).

 

EUROPAHUIS RYCKEVELDE, Dossier EU en terreur, https://www.europahuis.be/media/ dossier_eu_en_terreur.pdf (consultatie 19 februari 2019).

 

EUROPEAN COMMISSION, Security Union: new rules on reinforced Schengen Information System enter into force, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6921_en.htm (consultatie 23 februari 2019).GOOSSENS, J., CANNOOT, P., et al., Zetten antiterreurmaatregelen onze fundamentele rechten en vrijheden onder druk?, https://www.knack.be/nieuws/belgie/zetten-antiterreurmaatregelenonze-fu… check=1550665449 (consultatie 20 februari 2019).

 

KACPRZYK, M. en KŁYS, T., Zjawisko terroryzmu w prawie polskim, 2015, https://elc4u.org/ publikacje/prace-badawcze/ (consultatie 15 juni 2018).

 

KNITTER, A., Ida po znajomych Stefana W. Nowy watek ws. Zabójstwa Adamowicza, https:// www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/atak-na-pawla-adamowicza-prezy… (consultatie 14 maart 2019).

 

KOZŁOWSKI, B., Artykuł 255a kodeksu karnego – kolejne bezsensowne ograniczenie wolności słowa, http://bartlomiejkozlowski.pl/255a.pdf (consultatie 20 maart 2019).

 

KRZESNICKI, M., Terroryzm a kodeks karny, https://bezprawnik.pl/co-grozi-terrorystom-polsce/ (consultatie 19 maart 2019).

 

LALLEMAND, T., 4 op 10 Belgen voelt zich vreemdeling in eigen land, https://sceptr.net/2018/06/4op-10-belgen-voelt-zich-vreemdeling-in-eige… (consultatie 13 maart 2019).

 

LEMMENS, L., KB preciseert werking databank ‘Foreign Terrorist Fighters’, https:// polinfo.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300462411&lang=nl (consultatie 4 juni 2018).

 

LEMMENS, L., Nu ook info over haatpredikers en ‘homegrown terrorist fighters’ bijgehouden in databanken, https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id= VS300618521&lang=nl (consultatie 9 maart 2019).

 

LEMMENS, L., OCAD krijgt meer personeel, https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx? contentdomains=POLINFO&id=VS300619619&lang=nl  (consultatie 9 maart 2019).LEMMENS, L., Herziene BIM-wet geeft inlichtingendiensten meer armslag, vooral bij terrorisme, https://polinfo.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300… ang=nl (consultatie 4 juni 2018).

 

LESAFFER, P., Weet u hoeveel procent moslims er in ons land zijn? Veel Vlamingen zitten er ferm naast, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180122_03315515 (consultatie 13 maart 2019).

 

MANDHAI, S., How big an issue is Islamophobia in Poland?, https://www.aljazeera.com/news/ 2017/11/big-issue-islamophobia-poland-171113064903344.html (consultatie 13 maart 2019).

 

METSU, K., Trainingskampen voor moslims in België, https://www.dekamer.be/kvvcr/ showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54b082-900-1387-2015201610073.xml (consultatie 13 april 2019).

 

MILANOVIC, M., France Derogates from ECHR in the Wake of the Paris Attacks, https:// www.ejiltalk.org/france-derogates-from-echr-in-the-wake-of-the-paris-at… (consultatie 20 februari 2019).

 

NARKOWICZ, K. en PEDZIWIATR, K., Why are Polish people so wrong about Muslims in their country?, https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/why-are-polish-peop… (consultatie 13 maart 2019).

 

PAS, B., Het onder huisarrest plaatsen van haatpredikers, https://www.dekamer.be/kvvcr/ showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54b100-900-1851-2016201713789.xml (consultatie 13 april 2019).

 

PAS, B., De screening van haatpredikers, https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm? section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b102-866-15722016201713357.xml (consultatie 13 april 2019).

 

PAS, B., Databank in de strijd tegen radicalisering, http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm? section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b091-900-15982015201611487.xml (consultatie 13 april 2019).  PAS, B., Het sluiten van haatwebstekken, https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm? section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b098-866-14782016201712616.xml (consultatie 13 april 2019).

 

SHERRER, A., European Parliamentary Research Service: The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/ EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf (consultatie 30 april 2019).

 

STEVENS, G., Themsche: het zinloze bloedbad dat Antwerpen blijvend tekende, https:// www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160511_02283627 (consultatie 4 juni 2018).

 

STURTEWAGEN, B., 22 maart 2016, een scharnierdatum, http://www.standaard.be/cnt/ dmf20160322_02196634 (consultatie 4 juni 2018).

 

SZUMIEC-ZIELINSKA, E., Wybuch w Cytadeli, http://www.polska1918-89.pl/pdf/wybuch-wcytadeli-,1835.pdf (consultatie 8 juni 2018).

 

SZYNKARCZYN, J., Prezydent Gdanska dzgniety nozem podczas finalu WOSP-u. Holenderskie media reaguja, https://www.mojaniderlandia.pl/aktualnosci/prezydent-gdanska-dzgnietyno… (consultatie 14 maart 2019).

 

TESAT EUROPOL, European Union: Terrorism Situation and Trend Report 2018,  https:// www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat_2018_1.pdf (consultatie 3 april 2019).

 

UNIA, 781.887 moslims in België?, https://www.unia.be/nl/artikels/781887-moslims-in-belgie-1 (consultatie 13 maart 2019).

 

VELASCO, F. en GROVES, N., Poland’s Muslim misconception, http://www.euroviews.eu/2017/ 2017/04/05/polands-muslim-misconception/ (consultatie 13 maart 2019).VERVOORN, L. en NEVE, R., Contraterrorismewetgeving. Een overzicht van negentien EU lidstaten, https://www.wodc.nl/binaries/werkdocument-7-wetgeving-overige-landen_tc… (consultatie 19 februari 2019).

 

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN VZW, Migranten op doortocht in België: aanbevelingen voor een meer menselijke aanpak, https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/ default/files/jan2019_migranten_op_doortocht_in_belgie_0.pdf (consultatie 30 april 2019).

 

ŻYWOLEWSKI, W., Wyrok w sprawie czterech obywateli narodowości czeczeńskiej oskarżonych w finansowanie terroryzmu, http://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci/778-komunikat-201708071.html (consultatie 1 april 2019).

 

X, What measures is the EU taking to combat terrorism?, https://epthinktank.eu/2017/02/09/whatmeasures-is-the-eu-taking-to-comb… (consultatie 9 juni 2018).

 

X, Schengen Information System: full force to catch criminals in the EU, https://www.eppgroup.eu/ newsroom/news/sis-full-force-to-catch-criminals-in-the-eu (consultatie 23 februari 2019).

 

X, Commission takes steps to strengthen EU cooperation in the fight against terrorism, organised crime and cybercrime, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm (consultatie 25 februari 2019).

 

X, France: New Emergency Powers Threaten Rights, https://www.hrw.org/news/2015/11/24/francenew-emergency-powers-threaten… (consultatie 20 februari 2019).

 

X, European Judicial Network (EJN), https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_Status OfImpByCou.aspx?CountryId=351 (consultatie 21 maart 2019).

 

X, In Belgium, arguments about Islam grow louder, https://www.economist.com/erasmus/2017/10/ 15/in-belgium-arguments-about-islam-grow-louder (consultatie 13 maart 2019).

 

X, Hoe terrorisme te stoppen: wat zijn de EU-maatregelen?, http://www.europarl.europa.eu/ news/nl/headlines/security/20180316STO99922/hoe-terrorisme-te-stoppen-wat-zijn-de-eumaatregelen (consultatie 19 februari 2019).X, De uitwisseling van passagiersgegevens is zonet geland, https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/ on-the-arrivals-board-airline-passenger-data-sharing_N005-160413-002_ev (consultatie 19 februari 2019).

 

X, Welke landen zijn Schengenlanden?, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/ vraag-en-antwoord/welke-landen-zijn-schengenlanden (consultatie 3 april 2019).

 

X, EU-strategie voor terrorismebestrijding, https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/fightagainst -terrorism/eu-strategy/ (consultatie 26 februari 2019).

 

X, Terrorismebestrijding, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorisme-en-nationaleveiligh… (consultatie 19 februari 2019).

 

X, Europees Hof van Mensenrechten veroordeelt Litouwen en Roemenië, http://www.knack.be/ nieuws/belgie/europees-hof-van-mensenrechten-veroordeelt-litouwen-en-roemenie/articlebelga-1154731.html (consultatie 14 juni 2018).

 

X, Hof voor Mensenrechten veroordeelt Litouwen en Roemenië voor “geheime CIA-gevangenissen”, https://www.hln.be/nieuws/buitenland/hof-voor-mensenrechten-veroordeelt… (consultatie 14 juni 2018).

 

X, Litouwen en Roemenië hadden geheime CIA-martelgevangenis, http://m.standaard.be/cnt/ dmf20180531_03540027 (consultatie 14 juni 2018).

 

X, Mag terrorismebestrijding ten koste gaan van mensenrechten?, http://www.europarl.europa.eu/ news/nl/headlines/world/20120410STO42634/mag-terrorismebestrijding-ten-koste-gaan-van -mensenrechten (consultatie 9 juni 2018).

 

X, EU verscherpt regels om nieuwe vormen van terrorisme te voorkomen, http:// www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/03/07/rules-to-pre… (consultatie 3 juni 2018).

 

X, Politieke moorden in België, https://www.gva.be/cnt/oid191350/archief-politieke-moorden-inbelgie (consultatie 4 juni 2018).X, Aanslag Joods Museum, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/2.33642 (consultatie 21 juni 2018).

 

X, Politici reageren geschokt op schietpartij Joods Museum, http://www.standaard.be/cnt/ dmf20140524_029 (consultatie 21 juni 2018).

 

X, Overzicht aanslagen en grote schietpartijen in België, https://www.hln.be/nieuws/binnenland/ overzicht-aanslagen-en-grote-schietpartijen-in-belgie~a1d2d67d/ (consultatie 4 juni 2018).

 

X, Wat we weten over de antiterreuroperatie in Verviers, https://www.hln.be/nieuws/binnenland/watwe-weten-over-de-antiterreurope… (consultatie 21 juni 2018).

 

X, Vijf doden en 123 gewonden bij aanslag in Luik, http://www.knack.be/nieuws/belgie/vijf-dodenen-123-gewonden-bij-aanslag… (consultatie 21 juni 2018).

 

X, Aantal doden aanslag Luik loopt op tot vijf, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/ 1.1175834 (consultatie 21 juni 2018).

 

X, Aanslagen Zaventem en Brussel: alles wat we weten, https://www.hln.be/nieuws/aanslagenzaventem-en-brussel-alles-wat-we-wet… (consultatie 4 juni 2018).

 

X, Teruglezen: 22 maart 2016, een gitzwarte dag voor België, https://www.hln.be/nieuws/teruglezen22-maart-2016-een-gitzwarte-dag-voo… (consultatie 4 juni 2018).

 

X, Antiterreurmaatregelen, https://www.koengeens.be/policy/antiterreurmaatregelen (consultatie 3 juni 2018).

 

X, 12 maatregelen: nieuwe omzendbrief foreign terrorist fighters, http://jambon.belgium.be/nl/12maatregelen-nieuwe-omzendbrief-foreign-te… (consultatie 14 juni 2018).

 

X, Databank Syriëstrijders uitgebreid naar ‘homegrown terrorists’ en haatpredikers, https://www.hln.be/nieuws/binnenland/databank-syriestrijders-uitgebreid… (consultatie 16 maart 2019).X, Polen houdt tijdelijk grenscontroles, https://www.telegraaf.nl/nieuws/399020/polen-houdttijdelijk-grenscontro… (consultatie 22 maart 2019).

 

X, Polen brengt tijdelijke EU grenscontroles terug, https://www.polennieuws.nl/2016/04/polenbrengt-tijdelijke-eu-grenscontr… (consultatie 22 maart 2019).

 

X, Belgen overschatten aantal moslims in ons land, https://www.knack.be/nieuws/belgie/belgenoverschatten-aantal-moslims-in… (consultatie 13 maart 2019).

 

X, “België heeft binnen 12 jaar een moslimmeerderheid”: Islam-partij kopstuk ziet z’n toekomstige winst al (maar vergist zich), http://newsmonkey.be/article/88518 (consultatie 13 maart 2019).

 

X, Terrorisme, https://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/terrorisme (consultatie 24 maart 2019).

 

X, Wat betekenen de dreigingsniveaus?, https://www.canvas.be/antwoordennaparijs/wat-betekenende-dreigingsnivea… (consultatie 31 maart 2019).

 

X, 781.887 musulmans vivent en Belgique: découvrez la carte, commune par commune, https:// www.sudinfo.be/art/1580627/article/2016-05-24/781887-musulmans-vivent-e… (consultatie 12 maart 2019).

 

X, Józef Piłsudski, https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski (consultatie 8 juni 2018).  

 

X, 25 września 1921 r. Zamach na Józefa Piłsudskiego, http://nowahistoria.interia.pl/kartka-zkalendarza/news-25-wrzesnia-1921… (consultatie 8 juni 2018).

 

X, Wybuch w Cytadeli, http://www.ekartkazwarszawy.pl/kartka/wybuch-w-cytadeli/ (consultatie 8 juni 2018), gebaseerd op P. OSEKA, Dlaczego wybuchła Cytadela?, Ale Historia, 2013.

 

X, Najwiekszy zamach terrorystyczny w historii Polski, czyli zamach w Cytadeli, http://o-historii.pl/ najwiekszy-zamach-terrorystyczny-historii-polski-zamach-cytadeli/ (consultatie 8 juni 2018).X, Zamach bombowy na tarnowskim dworcu kolejowym, http://www.it.tarnow.pl/pol/Atrakcje/ TARNOW/Ciekawostki/Taka-jest-historia/Zamach-bombowy-na-tarnowskim-dworcu-kolej owym (consultatie 8 juni 2018).

 

X, “Wojna zaczeła sie w Tarnowie”. Zamach bombowy na dworcu, http://nowahistoria.interia.pl/ polska-walczaca/news-wojna-zaczela-sie-w-tarnowie-zamach-bombowy-na-dworcu,nId,149 0932 (consultatie 8 juni 2018).

 

X, 28 sierpnia 1939 r. – zamach bombowy na dworcu w Tarnowie. Czy tak zaczela sie II wojna swiatowa?, http://tarnow.in/28-sierpnia-zamach-bombowy-na-dworcu-w-tarnowie-czy-ta… (consultatie 8 juni 2018).

 

X, Tak ABW zapobiegła zamachom. Szczegóły operacji „Miecz”, https://www.tvp.info/18104257/ tak-abw-zapobiegla-zamachom-szczegoly-operacji-miecz (consultatie 25 maart 2019).

 

X, Udaremnione zamachy podczas pasterek. Dlaczego akcję "Miecz" przypomniano po 11 latach?, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/operacja-miecz-dlaczego-mowi-…, 500229.html (consultatie 25 maart 2019).

 

X, Kolejne zarzuty dla Brunona K. Grozi mu do 15 lat więzienia, https://www.tvn24.pl/wiadomosciz-kraju,3/kolejne-zarzuty-dla-brunona-k-… (consultatie 25 maart 2019).

 

X, Czego nie wiemy w sprawie Brunona K., https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/ 1532843,1,czego-nie-wiemy-w-sprawie-brunona-k.read (consultatie 25 maart 2019).

 

X, Moment ataku na prezydenta Gdańska, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydentgdanska-pawel-adamow… (consultatie 13 maart 2019).

 

X, Wszystko rozegralo sie w niecale 90 sekund. Rekonstrukcja ataku na Adamowicza, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/atak-na-prezydenta-adamowicza… (consultatie 14 maart 2019).X, Rząd znowelizował Kodeks karny: będą większe kary za terroryzm, https://prawo.gazetaprawna.pl/ artykuly/521258,rzad-znowelizowal-kodeks-karny-beda-wieksze-kary-za-terroryzm.html (consultatie 20 maart 2019).

 

X, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochronaantyterrorysty/ustawa-o-dzia… RYSTYCZNYCH.html (consultatie 1 april 2019).

 

X, W związku ze szczytem NATO i SDM tymczasowo wracają kontrole graniczne, https://rcb.gov.pl/ w-zwiazku-ze-szczytem-nato-i-sdm-tymczasowo-wracaja-kontrole-graniczne/ (consultatie 22 maart 2019).

 

X, Straż Graniczna otrzyma od linii lotniczych pełne dane o pasażerach, https://www.forbes.pl/ wiadomosci/ustawa-o-przekazywaniu-przez-linie-lotnicze-danych-pasazerow/8zj8r1v (consultatie 26 maart 2019).

 

X, Centrum Antyterrorystyczne (CAT), https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/ centrum-antyterrorysty/62,Centrum-Antyterrorystyczne-CAT.html (consultatie 2 april 2019).

 

X, Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych, http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ ochrona-antyterrorysty/miedzyresortowy-zespol/408,MIEDZYRESORTOWY-ZESPOL-DS -ZAGROZEN-TERRORYSTYCZNYCH.html (consultatie 2 april 2019).

 

X, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor -informacji-finansowej (consultatie 2 april 2019).

 

X, Anonimowe konto bankowe. Przegląd legalnych metod zwiększenia anonimowości transakcji, https://www.najlepszekonto.pl/anonimowe-konto-bankowe (consultatie 29 maart 2019).

 

X, Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP, http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopniealarmowe/858,Stopnie-alarmow… (consultatie 27 maart 2019).

Download scriptie (1.28 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof. B. Demarsin