Weet de Belgische Staat binnenkort hoe rijk u bent?

Jana
Hoornaert

Topics zoals loon en vermogen blijven in België controversiële onderwerpen. Toch zijn discussies over een vermogensregister razend actueel. De vraag die zich stelt is, of de ontwikkeling van dergelijke databank in België – waardoor de overheid zicht krijgt op al uw bezittingen en schulden - effectief haalbaar is.

Vermogensregister

Is het mogelijk voor de overheid om zicht te krijgen op het vermogen in België van de Belgische burger? De meningen over de haalbaarheid van een databank waarin alle gegevens omtrent het vermogen van een persoon zijn opgenomen zijn sterk verdeeld.

Om hierop een sluitend antwoord te geven, moet eerst duidelijk zijn wat precies onder het vermogen valt. Het vermogen is het geheel van alle bezittingen en schulden van een persoon. Als deze informatie door de Staat samengebracht wordt in een databank creëert men een vermogensregister of -kadaster.

Om haalbaar te zijn, moet zo’n vermogensregister aan enkele voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat de databank een verzameling vormt van alle gegevens die samen het vermogen vormen van een persoon. Bovendien moeten die gegevens regelmatig bijgewerkt worden, zodat het vermogenskadaster actueel blijft. Tot slot is het belangrijk dat het recht op de privacy en de gegevensbescherming gerespecteerd wordt.

Om haalbaar te zijn, moet zo’n vermogensregister aan enkele voorwaarden voldoen.

Een vermogensregister wordt vaak gekoppeld aan een vermogensbelasting. Er kan immers slechts belasting worden geheven op het vermogen indien de overheid effectief weet hoe groot het vermogen van de burger is. Daarnaast kan een vermogensregister ook bijdragen aan een grotere fiscale rechtvaardigheid en in de strijd tegen fiscale fraude. Verder kan het een instrument vormen van politieke planning. Zo kan de overheid er bijvoorbeeld voor opteren om, in het kader van bosbeheer, bosgebied minder zwaar te belasten dan bouwgrond. Dit is een stimulans naar de burger toe om te investeren in bosgebied. 

Een vermogensregister kan een instrument vormen van politieke planning, bijvoorbeeld in het kader van bosbeheer.

Maar welke gegevens moeten nu precies in het vermogensregister zitten om belastingheffing mogelijk te maken? Er zijn momenteel geen Europese landen die beschikken over een vermogensregister. Hierdoor is het niet mogelijk om inspiratie uit het buitenland te halen. Wel zijn er landen die reeds over een vermogensbelasting beschikken. Dit kan als basis dienen om te bepalen welke gegevens absoluut niet mogen ontbreken in een Belgisch vermogenskadaster.

                   

 

Hoe zit het in het buitenland?

Als we de vermogensbelastingen uit Frankrijk, Nederland en Spanje met elkaar vergelijken zijn de goederen die in aanmerking worden genomen om belasting op te heffen telkens gelijkaardig. Het vermogen kan opgesplitst worden in drie grote categorieën. 

In de eerste plaats is er de categorie van de onroerende goederen. Dat betekent dat de waarde van alle woningen, gronden en rechten op deze gronden en woningen (bijvoorbeeld vruchtgebruik op een huis) die een persoon bezit in aanmerking moeten worden genomen. Deze categorie vormt in België een niet te onderschatten onderdeel van het totale vermogen van personen. Belgen worden dan ook vaak getypeerd door de baksteen in de maag, door de passie voor bouwen en vastgoed.

Op de tweede plaats zijn er de financiële goederen. Hieronder valt geld op spaarrekeningen, zichtrekeningen, geld in beleggingen, levensverzekeringen… 

De derde en laatste categorie is een restcategorie. Hierin zitten alle, relatief waardevolle goederen die door rijken vaak aanzien worden als investeringen. Denk hierbij aan kunst, juwelen, antiek, edelmetalen… maar ook wijn en luxevoertuigen kunnen onder deze categorie ondergebracht worden. 

 

Situatie in België?

De haalbaarheid van een Belgisch vermogenskadaster hangt af van het feit, of de overheid zicht heeft op bezittingen van burgers die onder de drie bovengenoemde categorieën vallen. 

Het antwoord op bovenstaande vraag is negatief. Op vandaag heeft de Belgische Staat geen zicht op alle bezittingen die onder de drie categorieën vallen. Wel beschikken we over bepaalde systemen die een degelijke aanzet vormen om verder op te bouwen. Zo beschikken we in België reeds over een register van onroerende goederen en helpt Europese regelgeving om financiële gegevens bloot te leggen. Verder zijn er vaak alternatieven of eenvoudige wetsuitbreidingen mogelijk zodat de overheid wel zicht krijgt op die gegevens. Ook in het buitenland kunnen oplossingen voor bepaalde problemen gevonden worden.

Op vandaag heeft de Belgische Staat geen zicht op alle bezittingen van een burger. Wel beschikken we over bepaalde systemen die een degelijke aanzet vormen om verder op te bouwen.

Belemmeringen

Uiteraard zijn er ook een aantal hindernissen waarmee het Belgisch vermogenskadaster moet afrekenen. Het recht op privacy en gegevensbescherming moeten namelijk gerespecteerd worden. Het zou onverantwoord zijn mocht de overheid aan elke deur aankloppen om het aantal flessen in de wijnkelder te komen tellen. Daarnaast zijn er ook enkele belemmeringen van praktische aard. Aan de ontwikkeling van een vermogenskadaster is een prijskaartje verbonden. Om haalbaar te zijn moet de uitbouw van zo’n systeem rendabel zijn. Dat is wellicht enkel te verantwoorden door de koppeling aan een vermogensbelasting. Misschien is de ontwikkeling van een vermogensregister op internationaal of Europees niveau meer opportuun. De overheid moet ook kunnen voorzien in een systeem van controle en handhaving. 

Het zou onverantwoord zijn mocht de overheid aan elke deur aankloppen om het aantal flessen in de wijnkelder te komen tellen.

Conclusie

Het Belgisch vermogenskadaster is zo dichtbij, maar toch zo ver weg. We moeten realistisch zijn, momenteel is een vermogensregister in België niet haalbaar. Dit neemt echter niet weg dat er op dit moment reeds een zekere basis is waarop de overheid kan steunen om een vermogenskadaster te ontwikkelen. 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

WETGEVING 

EUROPA 

Art. 17 BUPO-verdrag. 

Art. 6 EVRM.

Art. 8 EVRM.

Art. 5 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

Richtl. Parlement en Raad 2015/849, 20 mei 2015 inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europese Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europese Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, Pb. L. 5 juni 2015, afl. 58, 73-112. 

Richtl. Parlement en Raad 2018/843, 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, Pb. L. 19 juni 2018. 

Verord. Europees Parlement en Raad nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 89- 131. 

BELGIË

De gecoördineerde Grondwet, BS 17 februari 1994. 

Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803.

Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804.

Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808, BS 27 november 1808. 

Wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, BS 10 januari 1824.

Hypotheekwet 16 december 1851, BS 22 december 1851.

Wetboek der successierechten van 31 maart 1936, BS 7 april 1936. 

Afbeelding verwijderd.Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939. 

Domaniale wet 22 december 1949, BS 25 februari 1950. 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 

Algemene wet 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, BS 21 september 1977. 

Wet 19 juli 1979 houdende wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten, op het stuk van onroerende fiscaliteit, BS 22 augustus 1979. 

Wetboek van de inkomstenbelasting 1992. 

Wet 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS18 december 1998. 

Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2013. 

Wet 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS2 augustus 2013. 

Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 

Wet 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 30 april 2014. 

Programmawet 1 juli 2016, BS 4 juli 2016. 

Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017. 

Wet 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, BS 26 februari 2018. 

Wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie,BS 30 maart 2018. 

Wet 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 16 juli 2018

Wet 7 november 2018 houdende wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 22 november 2018, 89080-89081. 

Koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, BS 14 november 1967.

Koninklijk besluit 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, §3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS26 juli 2013. 

Koninklijk Besluit 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS14 augustus 2018. 

DUITSLAND

Einkommensteuergesetz (EstG), BGBI. 9 oktober 2009, https://www.gesetze-im-internet.de/estg/. 

FRANKRIJK 

Code Général des Impôts (CGI), https://www.legifrance.gouv.fr

Circulaire du 8 septembre 2014 Définition du véhicule de collection – fiscalité applicable lors de l’importation d’un véhicule de collection, Bulletin officiel des douanes 08/09/2014, n°7032. 

NEDERLAND 

Wet 28 juni 1956 inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang, Stb. 2015, 538. 

Wet 15 december 1994 houdende algemene regels inzake de waardering van onroerende zaken, Stb. 2015, 506. 

Wet 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2013, 583. 

SPANJE 

Ley 19/1991 (SP) de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, BOE 7 juni 1991, https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/06/19/con. 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

BELGIË

Wetsvoorstel ter oprichting van een vermogensregister, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3451/1. 

NEDERLAND 

Verslag van de Staatssecretaris van Financiën over box3, Parl.St. Staten-Generaal Nederland, 2016, bijlage bij 354552 nr. A, 7. 

Vr. en Antw.Staten-Generaal II 2018-19, 7 februari 2019, nr. 12408, (Vr. nr. 8-9 P. OMTZIGT en H. LODDERS). 

Afbeelding verwijderd. 

Afbeelding verwijderd.RECHTSPRAAK 

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, Sunday Times v. UK. 

EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer v. United Kingdom. 

EHRM 6 oktober 1982, nr. 9702/82, X. v. UK. 

EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79, Malone v. UK. 

EHRM 26 maart 1987, nr. 9248/81, Leander v. Sweden. 

EHRM 29 juni 1992, nr. 13906/88, Anderberg v. Sweden 

EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, Niemietz v. Duitsland. 

EHRM 4 mei 2000, nr. 28341/95, Rotaru v. Romania. 

EHRM 4 februari 2005, nr. 468227/99, Mamatkulov & Askarov v. Turkije. 

EHRM 28 juni 2007, nr. 62540/00, Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria 

EHRM 16 oktober 2007, nr. 74336/01, Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria. 

EHRM 14 maart 2013, nr. 24117/08, Bernh Larsen Holding AS e.a. v. Noorwegen. 

HvJ 8 april 2014, nr. C-293/12 en C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238. 

Cass. 21 maart 1872, Pas., 1872, I, 183. 

Cass. 15 mei 1902, Pas 1902, I, 247. 

Cass. 17 januari 1955, Arr. Verbr., 1955, 381. 

Cass. 13 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 976. 

Cass. 17 september 1987, RW 1987-88, 777-778. 

Cass. 15 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 60. 

Cass. 16 september 1993, RW 1993-94, 1270. 

Cass. 15 februari 2007, RW 2007-08, afl. 22, 906, noot V. SAGAERT. 

Luik 12 april 1962, Rec. Gén. Enr. Not., 1963, 12. 

Antwerpen 21 mei 2012, NjW 2013, 31. 

Zeeland-West-Brabant 2 augustus 2018, nr. BRE-16_9517, ECLI:NL:RBZWB:2018:4637, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:… rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken.

Afbeelding verwijderd.RECHTSLEER 

BOEKEN 

AGEMANS, A.,De witwasbestrijding vandaag – La lutte contre le blanchiment aujourd’hui, Gent, Larcier, 2018, 37-57. 

BARTEL, J., DEN BOER, P., VAN BRUNSCHOT, F., VAN SOEST, A., Belastingen: inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting, Arnhem, Gouda Quint, 1990, p. 549. 

DELANOTE, M., De Vlaamse erfbelasting, Gent, Gandaius, 2019, 203. 

DELANOTE, M., MAUS, M., Fiscaal Recht – Basisbegrippen, Brugge, Die Keure, 2016, 179. 

DEKKERS, R en DIRIX, E., Handboek burgerlijk recht. II: Zakenrecht, zekerheden, verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 589 p. 

DE GROOTE, B., BRULOOT, D., DE CORTE, R., Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 434 p. 

DE RAEDT, S., De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-verzameling door de fiscale administratie, Gent, Larcier, 2017, p. 804. 

FELTKAMP, R.,Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2016, 255 p. 

FONTANA, H., FONTANEAU, C., Applications nationales et internationales de l’Impôt Français sur la Fortune, Nice, Cahiers Fiscaux Europeens SARL, 2012, vol. 2, p. 535. 

GEPPAART, C., Vermogensbelasting, fiscaalrechtelijke beschouwingen over de belasting naar het vermogen van natuurlijke personen, Deventer, Kluwer, 1983, p. 259.

HEIRBAUT, D., Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2013, 416 p. 

HEITHUIS, E., JANSEN, J., KAVELAARS, P., De inkomstenbelasting in 2001, Deventer, Kluwer, 2001, p. 469. 

MARTYN, G., DEVLOO, R. en JORENS, Y., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure, 2018, 530 p. 

ROUZAUD, P.,L’impôt confiscatoire, Brussel, Larcier, 2016, p. 86. 

SAGAERT, V.,Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 785 p. 

SAGAERT, V., TILLEMAN, B., en VERBEKE, A., Vermogensrecht in kort bestek. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 485 p. 

SCHAFFNER, J., Droit fiscal international, Windhof, Larcier Luxembourg, 2013, 605-614. 

SMOLDERS, L., De miljonairstaks, onuitg. masterproef toegepaste economische wetenschappen UHasselt, 2018, https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/26971/1/9619b635-7ba1- 4a08-ac4a-00253bf2b27a.pdf, 38. 

STORME, M. E., Handboek Vermogensrecht: goederen- en insolventierecht, onuitg. Cursus Rechten KU Leuven, 2010, 236p. 

VANHEES, H.,Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 5. 

VAN CROMBRUGGE, S., Registratierechten, onuitg. Syllabus Rechten UGent, 2018-2019, 305 p. 

VAN DEN STEEN, L., De effectenrekening, Antwerpen, Intersentia, 2009, 880 p. 

VANGERVEN, W.,Algemeen Deel. Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1973, 519 p. 

VAN VIJFEIJKEN, I., ARENDS, A., Vermogensbelasting: fiscaal commentaar, Deventer, Kluwer, 1999, p. 247. 

WYLLEMAN, A., Goederenrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 177 p. 

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN 

CASIER, H., “De werking van het Belgisch UBO-register, VIP 2018, afl. 3, 31-35. 

CLAES, A., “Nieuwe versie van de Witwaspreventiewet: de wet van 18 september 2017, VIP 2017, afl. 4, 49-52. 

COVELIERS, D., “Wat verneemt de fiscus over uw financiële rekeningen?”, VIP 2016, afl. 1, 18-24. 

GABRIEL, S., GOYVAERTS, G., “Het UBO-register – een verstoorde balans tussen transparantie en privacy, VIP 2017, afl. 3, 24-29. 

GEENS, K., “De jaarlijkse vermogensbelasting: wordt antiek opnieuw mode?”, JuraFalc. 1979-1980, 387-413. 

HAEX, D., AELBRECHT, T., HOOGDIJK, X., “UBO-register”, TBH 2019, afl. 1, 139. 

HENDRIKX, G., FELTKAMP, R.,“Richtlijn (EU) nr.2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) nr. 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen nr. 2009/138/EG en nr. 2013/36/EU, TBH 2019, afl. 2, 331-332. 

KROONENBERG, H., “De Nederlandse fiscaliteit van beleggingen en beleggingsinkomsten”, BFW2018, afl. 1, 73-77. 

MALHERBE, P., BEYNSBERGER, M.,“Het Belgische fiscale bankgeheim: het einde van een tijdperk?”,TFR 2011, afl. 16, nr. 408, 740-766. 

NIESTEN, H., “Het kadastraal inkomen na veertig jaar revisited”, LRB 2015, afl. 2, 7.

PANDO, A., “IFI-ISF: jurisprudences récentes”, Les Petites affiches (LPA) 2019, n° 127, 4-6. 

ROELS, A., VAN HOE, A., “Nieuwe Pandwet maakt registerpand mogelijk voor alle roerende goederen”,Balans 2017, afl. 798, 4-6. 

ROLLEMAN, J., “Box 3: voordelen uit sparen en beleggen: Of: de belastingherziening 2001 en de terugkeer naar 1892’, O&F 2001-46, 55. 

SAGAERT, V., noot onder Cass. 12 april 2010, RW 2011-12, afl. 3, 177-180. 

STEENNOT, R., noot onder Antwerpen 21 mei 2012, NJW 2013, afl. 274, 31-32. 

VANISTENDAEL, F., “Wat voor een vermogenswinstbelasting?”, AFT 2015, afl. 1, 2-4. 

VANNESTE, L., “Centraal Aanspreekpunt krijgt meer informatie”, Fisc.Act. 2018, afl. 31, 8-11. 

VANNESTE, L., “Melding buitenlandse rekeningen aan CAP kan nu effectief gebeuren”, Fisc.Act.2015, afl. 19, 7-10. 

VANTHIENEN, S., SMET, F., “UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens”, TEP 2019, afl. 1, 33-58. 

VAN GEEL, C., “Nieuwe antiwitwaswet versterkt strijd tegen terrorisme”, DJK 2017, nr. 356, 6. 

VAN GOIDSENHOVEN, E., “De Franse Impôt sur la Fortune Immobilière en haar toepassing op de Franse tweede verblijven van Belgen”, VIP 2018, afl. 4, 33-38. 

VAN MENS, K., HOUWER, F., “De Nederlandse fiscale leeuw: hij brult!”, TFR 2006, afl. 13, nr. 305, 599-607. 

VAN MOPPES, D., BRYS, K., “UBO-register: vennootschappen moeten melden tegen 30 november”, Fisc.Act.2018, afl. 31, 1-5.

VERACHTERT, G., SANSEN, E., “Pleidooi voor de oprichter en (derde) begunstigde”, VIP 2018, afl. 1, 2-4. 

VERMEULEN, W., JOOSEN, M., “Investeren in buitenlands vastgoed – Nederland en Frankrijk: fiscale gevolgen en verschillen met België”, VIP 2016, afl. 4, 28. 

WERDEFROY, F., “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot bouwen”, TPR 1983, afl. 293, 324. 

X., “Guide Déclarations ISF”, Feuillet Rapide Fiscal Social 27/06, 3 e.v. 

BIJDRAGEN IN VERZAMELWERKEN 

ANNAERT A., SMETS, J., “Waardebepaling van onroerende goederen en zakelijke rechten” in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., II.J.2-22. 

BLOCKX, G., “Onroerende goederen” in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., I.A.2-1-I.A.3-1. 

COOPMAN, B., “Algemene beschouwingen omtrent de verkrijging van onroerende goederen” in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., VIII.B.1-1-VIII.B.1-9. 

DE HERT, P., “Het recht op privacy” in VANDELANOTTE, J. en HAECK, Y., Handboek EVRM – deel II. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2005, 711. 

DE MAYER, P., “(Rechts)vergelijkende studie Belgisch kadaster en buitenlandse kadasters” in PALMANS, R., en BOES, M. (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 332. 

JANSEN, R., DE DECKER, P., “De aanwending van het kadaster en de kadastrale informatie in het Belgisch recht” in PALMANS, R., en BOES, M. (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 42. 

MAROT, B., DIMIEZ, C., “L’impôt sur la fortune” in DERÈME, F., DE PAGE P. (eds.), Ingènierie patrimoniale: questions particulières dans un contexte Franco-Belge, Bruxelles, Larcier, 2013, 381- 403. 

MERCIER, J., “L’impôt sur la fortune immobilière” in Lefebvre, F. (ed.), Dossiers pratiques Francis Lefebvre, Levallois, Éditions Francis Lefebvre, 2019, p. 240. 

SNAET, S., DERINE, R., “Zakelijke rechten” in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., I.C.2-1. 

VAN DE MEULEBROUCKE, A., “Recht op informatie versus recht op privacy m.b.t. patrimoniumdocumentatie” in PALMANS, R., en BOES, M. (eds.), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 92 e.v. 

VERMEULEN, W., SANSEN, E., “Frankrijk” in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, afl. 254, Antwerpen, Kluwer, 2013, losbl., XIV.S-35-SIV.S-56. 

VERMEULEN, W., SANSEN, E., “Nederland” in in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, afl. 254, Antwerpen, Kluwer, 2013, losbl., XIV.S-122. 

VERMEULEN, W., SANSEN, E., “Spanje” in in DERINE, R., COUTURIER, J., BAX, M. e.a. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, afl. 254, Antwerpen, Kluwer, 2013, losbl., XIV.S-62. 

ONLINE BRONNEN 

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Binnenland 

DELBARRE, A., “Rechtvaardige vermogensfiscaliteit: tergend haalbaar”, Samenleving & Politiek, maart 2015, https://www.stichtinggerritkreveld.be/2015/03/rechtvaardige-vermogensfi…- tergend-haalbaar. 

DE GREEF, J., “Vermogenswinstbelasting vs. vermogensbelasting?”, VRT Nieuws 19/12/2014, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/12/19/vermogenswinstbelastingvsvermog…- 2186919/. 

TUERLINCKX, J., “Het vermogenskadaster komt eraan”, Knack MoneyTalk 04/06/2015, https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/het-vermogenskadas…- eraan/article-opinion-575903.html. 

VAN GEEL, C., “Nieuw wettelijk kader voor ‘Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten’ bij Nationale Bank”, ImmoSpector Kluwer 16/07/2018, https://immospector.kluwer.be/NewsView.aspx?id=kl2243206&contentdomains… MMORES,IMMONEW,IMMOMOD)&lang=nl. 

VERGAUWEN, E., “VIER VRAGEN. Wat u moet weten over de vermogens(winst)belasting”, De Standaard 05/01/2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150105_01457639. 

VERVENNE, W., “Handleiding bij de effectentaks”, De Tijd 01/02/2018, https://www.tijd.be/nieuws/archief/handleiding-bij-de-effectentaks/9976….

WILLEMS, F., “Spaanse parlement keurt begroting af, komen er vervroegde verkiezingen?”, VRT Nieuws 13/02/2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/13/spanje-begroting/. 

WUYTS, S., “Belgisch vermogenskadaster vanaf november een feit”, Knack Kanaal Z 17/08/2018, https://kanaalz.knack.be/nieuws/belgisch-vermogenskadaster-vanaf-novemb…- normal-1185979.html. 

Buitenland 

ALEXANDRE, S., “Le barème de l’ISF pour 2017”, Le Figaro 04/01/2017, http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1621670/le-bareme-de-l-isf-pou….

BLEVINS FRANKS, ‘Tax Residence In Spain’, 16 juni 2015, https://www.blevinsfranks.com/news/blevinsfranks/article/tax-residence-…;

JONGBLOED, D., “Box 3 – Vermogen, spaargeld en belastingheffing”, Jongbloed Fiscaal Juristen 20/09/2018, https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/databank/inkomstenbelasting/bo….

MAZUIR, V., “IFI, le nouvel ISF version Macron”, LesEchos.fr 05/12/2018, https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/030655430833/030655430…- isf-version-macron-2119468.php. 

VAN DER VEEKEN, B., “Aangifte inkomstenbelasting: wie, wat en wanneer”, Be Tax Bright 20 februari 2018, http://www.betaxbright.nl/nl/aangifte-inkomstenbelasting-wie-wat-wannee….

X., “Box 3-heffing over werkelijk rendement is er nog lang niet”, Rendement.nl 11/02/2019, https://www.rendement.nl/nieuws/id22169-box-3-heffing-over-werkelijk-re…- lang-niet.html. 

OVERIGE INSTANTIES 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, 2woning, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/2e_ woning. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Aandelen, obligaties, winstbewijzen en dergelijke, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/aan delen_obligaties_winstbewijzen_en_dergelijke. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2019, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_ en_beleggen/berekening-2019/. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Common Reporting Standard (CRS), https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… ionaal/vermogen/common_reporting_standard/common_reporting_standard. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Overige onroerende zaken, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/ove rige_onroerende_zaken/. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Overige vorderingen zoals uitgeleend geld en contant geld, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/ove rige_vorderingen_zoals_uitgeleend_geld_en_contant_geld. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/niet _vrijgesteld_deel_kapitaalverzekeringen. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Waarde duurzaam verpachte woning, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/ove rige_onroerende_zaken/waarde_duurzaam_verpachte_woning. 

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/ove rige_onroerende_zaken/waarde_verhuurde_woning_als_overige_onroerende_zaak/.

BELASTINGDIENST NEDERLAND, Waarde verhuurde woning en erfpacht, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi… _en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/ove rige_onroerende_zaken/waarde_verhuurde_woning_en_erfpacht. 

BELASTINGEN VLAANDEREN, Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering (artikel 22 AVG), https://belastingen.vlaanderen.be/recht-niet-te- worden-onderworpen-aan-geautomatiseerde-individuele-besluitvorming-profilering-artikel.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie, https://www.vlaanderen.be/organisaties/algemene-administratie- van-de-patrimoniumdocumentatie. 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, Beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy/beleid-van-de-fod-f…- bescherming-van-de-persoonlijke. 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, Patrimoniumdocumentatie, https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algem… atrimoniumdocumentatie. 

FEDNOT, Notarissen en accountants/belastingconsulenten lanceren samen elektronisch effectenregister, 20 maart 2018, https://www.notaris.be/download/%252Fnews%252F5c90ac6a31cc9.pdf.

FOD FINANCIËN, UBO-register, https://financien.belgium.be/nl/ubo-register. 

IMPOTS GOUVERNEMENT FRANÇAIS, Patrimoine taxable à l’ISF, 05/04/2017, https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/patrimoine-taxable-lisf.

KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN, Project stedelijk fiscaal instrumentarium: waardering aan marktwaarde, 2011, http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/kennisbank/lopendonderzoek/Doc… port%20stedelijk%20fiscaal%20instrumentarium.pdf. 

KPMG, Taxation of Individuals, 7 maart 2018, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/lu/pdf/lu- en-Taxation-of-Individuals-2018.pdf. 

LEROY, J., Actualisatie kadastrale inkomens: een dossier met vele aspecten, Brussel, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, 2015, 16 p. 

PIKETTY, T.,Kapitaal in de 21ste eeuw, De bezige bij, Amsterdam, 2017, 616-617. 

RIJKSOVERHEID NEDERLAND, Waardering onroerende zaken (WOZ), 20 december 2018, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-wo…- antwoord/woz-waarde-bepalen. 

SERVICE PUBLIC FRANÇAIS, Impôt sur la fortune immobilière (IFI): personnes concernées, 01/01/2019, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F563. 

VLAAMSE BELASTINGDIENST, De aangifte van nalatenschap, https://belastingen.vlaanderen.be/de-aangifte-van-nalatenschap. 

VLAAMSE BELASTINGDIENST, Waardering van de activa en de https://belastingen.vlaanderen.be/EB_waardering-van-de-activa-en-van-de….

ANDERE

X, Lycaeus juridisch woordenboek, https://www.juridischwoordenboek.be.

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Annelies Wylleman