De toekomst van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten: nieuw recept met klassieke toets

Sara
De Moor

Europees financieel toezicht: een dichter-bij-uw-bed-show dan u waarschijnlijk dacht. De financiële crisis legde bloot dat doeltreffend financieel toezicht onontbeerlijk is voor een gezond financieel klimaat. In haar masterthesis stelt Sara De Moor de wijze waarop dit toezicht wordt georganiseerd, in vraag. Er kan namelijk worden vastgesteld dat het huidige sectorale toezichtsmodel niet (meer) strookt met de cross-sectorale structuur van datgene wat onder toezicht staat. De vraag rijst waarom een evolutie naar cross-sectoraal toezicht uitblijft: wat pleit tegen en voor sectoraal toezicht? Eveneens wordt een blik geworpen in de toekomst: hoe zou de Europese toezichtstructuur eruit kunnen zien, en idealiter, hoe zou deze er moeten uitzien?

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten

Je kan ze het best vergelijken met de toezichthoudende directeur op de speelplaats: de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (European Supervisory Authorities, hierna ‘ESAs’) overzien het Europese financiële speelveld en coördineren de manier waarop de lidstaten gevolg geven aan Europese financiële regelgeving. Er zijn drie ESAs, elk verantwoordelijk voor een andere financiële sector: EBA, voor de bankensector; ESMA, voor de investeringssector; en EIOPA, voor de verzekeringssector. De missie van dit olijke trio bestaat erin te vermijden dat de op Europees niveau geharmoniseerde prudentiële regels (regels die de financiële gezondheid van een individuele financiële instelling voor ogen hebben) en gedragsregels (regels die van toepassing zijn op de relatie tussen een financiële instelling en haar cliënten) een gefragmenteerde, lidstaat-specifieke uitwerking krijgen. Om die reden is iedere ESA in essentie dan ook de optelsom van haar deelnemende nationale toezichthouders, dewelke in principe verantwoordelijk zijn voor het dagdagelijks, lokale toezicht. 

Verscheidene toezichtstructuren

De hierboven geschetste toezichtstructuur wordt het sectorale toezichtsmodel genoemd. Financieel toezicht kan echter ook op cross-sectorale wijze worden georganiseerd. Enerzijds via een geïntegreerde structuur, anderzijds via een zogenoemde ‘twin peaks’ structuur, dewelke gericht is op de doelen die financieel recht heeft. In een geïntegreerde structuur bestaat er slechts één enkele toezichthouder die zich bezighoudt met het volledige pakket aan micro-financiële regelgeving, en dit voor alle sectoren. Een twin peaks structuur maakt eveneens geen onderscheid qua sector, maar bevat twee toezichthouders: één voor prudentiële regelgeving, één voor gedragsregels. 

Probleem: sectorale toezichtstructuur in een cross-sectorale financiële wereld 

Zoals leerkrachten moeten toezien op de leerlingen in hun klas, zo moeten de ESAs toezien op de sector die zij elk onder hun vleugels hebben. “Piece of cake”, althans wanneer financiële producten en diensten, en de financiële instellingen die deze aanbieden, specifiek in te delen zijn in de banken-, of de investerings-, of de verzekeringssector. Je ziet de bui al hangen: in het huidige, continu aan verandering onderhevig, financiële klimaat wordt het almaar moeilijker om de best geplaatste financiële toezichthouder te matchen met diegene die en datgene dat toezicht vereistDe fundering waarop de pilaren van het Europese sectorale toezicht zijn gebouwd, vertoont meer en meer cross-sectorale kenmerken. 

Bovenstaande observatie beschrijft een proces dat al enkele decennia in werking is en dat zich gedurende de komende jaren zal doorzetten: “the blurring of sectors”. 

De historische logica van Europees sectoraal toezicht 

In het pre-‘Europa’ tijdperk gaven verschillende historische gebeurtenissen in de lidstaten vorm aan de scheidingslijnen tussen de bankensector, de investeringssector en de verzekeringssector; de internationaal ontwikkelde financiële standaarden volgden dezelfde drieledige indeling. Wanneer de zogenaamde Europese eengemaakte markt zich voltrok, en de molen van Europese financiële regelgeving op gang kwam, werd de traditionele sectorale opsplitsing logischerwijze gevolgd. Nochtans kan worden opgemerkt dat het startschot voor Europese financiële integratie tevens het startschot betekende voor een toenemende cross-sectorale financiële markt. Verschillende lidstaten reageerden hierop proactief door op nationaal niveau een cross-sectorale toezichtstructuur aan te meten. Op Europees niveau blijven architecturale wijzigingen echter uit; de focus ligt daarentegen op het verwezenlijken van de slagzin “meer Europa”. De idee lijkt te zijn dat nationale toezichthouders een aantal toezichtsbevoegdheden zouden moeten afstaan aan de ESAs, wat het principe van gedecentraliseerd toezicht ondermijnt. Voorbeeld bij uitstek is het project Bankenunie, en het daarbij horende Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme waardoor de Europese Centrale Bank zich ontpopte als dé toezichthouder voor banken in de eurozone. Enige aanpassing aan de huidige toezichtstructuur staat niet op de Europese agenda. 

Argumenten tegen en voor sectoraal toezicht 

De afwezigheid van enige evolutie in de Europese toezichtstructuur haalt de nieuwsgierigheidstrekker over. De lijst met argumenten die pleiten ten nadele van sectoraal georganiseerde ESAs is overtuigend, maar hetzelfde geldt voor het aantal argumenten pro sectorale ESAs. 

Contra sectoraal Europees toezicht kan, naast het reeds vermelde “blurring of sectors”, het belang aan krachtige regels aangaande consumentenbescherming worden vermeld. De stelling dat deze regels de sectorale opsplitsing overstijgen wordt bekrachtigd door het feit dat op dit vlak recent een eerste portie cross-sectorale regelgeving werd doorgevoerd. Sectoraal toezicht wordt eveneens op de helling gezet door de talrijke sector-overschrijdende uitdagingen waarvoor het financiële systeem staat, zoals onder meer de strijd tegen witwaspraktijken en de opkomst van technologie in het recht. Voor de aanhangers van het anti-sectorale kamp is de zaak kristalhelder: de sectorale toezichtstructuur heeft haar houdbaarheidsdatum overschreden.

Maar moeten we haar daarom kordaat naar de geschiedenisboeken verwijzen? Niet als het van de argumenten komende uit het kamp pro sectoraal Europees toezicht afhangt. Ten behoud van sectoraal toezicht, is er onder meer de ‘path dependence’ theorie. Op basis daarvan zou de drievoudige structuur zo gangbaar zijn, dat ervan afscheid nemen moeilijk is geworden, te meer omdat een ander toezichtsmodel niet per sebeter is en omdat er met het huidige model reeds goede resultaten zijn geboekt. Bovendien vindt het huidige toezichtsmodel steun bij financiële dienstverleners omwille van de opgebouwde sectorspecifieke expertise. Last, but certainly not least moet worden onthouden dat een specifieke structuur ondergeschikt is aan het einddoel, namelijk een efficiënte en effectieve coördinatie, communicatie en samenwerking tussen toezichthouders. 

Bron: Difference between

De toekomst van de ESAs: het beste van drie modellen in één 

Op basis van de argumenten tegen en voor sectoraal toezicht, wordt getracht een optimaal toezichtsmodel te creëren. Het voorstel dat uit de bus komt, is er één dat de voordelen van de drie modellen - geïntegreerd, twin peaks en sectoraal toezicht - combineert in één nieuwe toezichthouder: de Europese Coördinator voor Financieel Toezicht. Integratie, met het oog op het centraliseren van kennis, methodes en middelen. Twin peaks, om tegemoet te komen aan de blurring of sectors. Sectoraal toezicht, om sectorspecifieke expertise in te schakelen waar nodig. Binnenin deze nieuwe instelling staan coördinatie, communicatie en samenwerking centraal. Assistenten van dienst zijn de nationale toezichthouders. Een heuse ommezwaai, maar misschien wel één die het hoofd kan bieden aan wat het financiële systeem te wachten staat. Een nieuw recept met klassieke toets. 

 

 

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

EU Legislation and legislative documents

Regulation (EU) 2018/1717 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority [2018] OJ L291/1.

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU [2018] OJ L156/43.

Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution [2016] OJ L26/19.

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC, [2015] OJ L141/73.

Implementing Regulation (EU) 2015/500 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be followed for the supervisory approval of the application of a matching adjustment in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [2015] OJ L79/18.

Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) [2014] OJ L352/1.

Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349.

Directive 2014/51/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC and Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 1095/2010 in respect of the powers of the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [2014] L 153/1.

Regulation (EU) No 1022/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013 [2013] OJ L287/5.

Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions [2013] OJ L287/63.

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment

84

firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [2013] OJ L176/338.

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2012] OJ L201/1.

Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps [2012] OJ L86/1.

Directive 2010/78/EU of the European Parliament and of the Council amending Directives 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2009/65/EC in respect of the powers of the European Supervisory Authority (European Banking Authority), the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [2010] L 331/120 (“Omnibus I Directive”)

Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC [2010] OJ L331/84.

Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC [2010] OJ L331/48.

Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC [2010] OJ L331/15.

Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [2010] OJ L331/1.

Council Regulation (EU) 1096/2010 of 17 November 2010 conferring specific tasks upon the European Central Bank concerning the functioning of the European Systemic Risk Board, OJ L331/162.

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) [2009] OJ L335/1.

Regulation (EU) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies [2009] OJ L302/1.

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of The Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC [2008] OJ L133/66.

Commission Decision 2004/6/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors [2004] OJ L3/30.

Commission Decision 2004/5/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors [2004] OJ L3/28.

85

Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on insurance mediation [2003] OJ L9/3.

Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council “on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council [2003] OJ L35/1-27.

Commission Decision 2001/527/EC of 6 June 2001 establishing the Committee of European Securities Regulators [2001] OJ L191/43.

Single European Act [1987] OJ L169/1.

Council Directive 80/390/EEC of 17 March 1980 coordinating the requirements for the drawing up, scrutiny and distribution of the listing particulars to be published for the admission of securities to official stock exchange listing [1980] OJ L100/1.

Council Directive 79/279/EEC of 5 march 1979 coordinating the conditions for the admission of securities to official stock exchange listing [1979] OJ L66/21.

First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct life assurance [1979] OJ L63/1.

First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions [1977] OJ L322/30.

First Council Directive of 24 July 1973 73/239/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance [1973] OJ L228/3.

EU Documents

CEIOPS, ‘CEIOPS Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Repackaged Loans Investment’ (2010) Consultation Paper 59/10, 28 p.

CESR, ‘Preliminary progress report: which supervisory tools for the EU securities markets?’ (2004), 33 p.

CESR, CEBS and CEIOPS, ‘Joint Protocol on Cooperation between CESR CEBS and CEIOPS’ (2005), 4 p.

Commission, ‘Fight against money laundering and terrorist financing: Commission assesses risks and calls for better implementation of the rules’ Press Release (24 July 2019),http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4452_en.htm.

Commission, ‘Capital Markets Union: Creating a stronger and more integrated European financial supervisory architecture, including on anti-money laundering’ (2019) Fact Sheet,http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1928_en.htm.

Commission, ‘European Financial Stability and Integration Review’ (2018), 89 p.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

86

Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic and Social committee and the Committee of the Regions. Strengthening the Union framework for prudential and anti-money laundering supervision for financial institutions’ COM(2018) 645 final, 11 p.

Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector’ COM(2018) 109 final, 18 p.

Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: Financing Sustainable Growth’ COM(2018) 97 final, 19 p.

Commission, ‘Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Single Supervisory Mechanism established pursuant to Regulation (EU) No 1024/2013’ COM(2017) 591 final, 20 p.

Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Reinforcing integrated supervision to strengthen Capital Markets Union and financial integration in a changing environment’ COM(2017) 542 final, 13 p.

Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Market Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market’ COM(2017) 536 final, 283 p.

Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pan- European Personal Pension Product (PEPP)’ COM(2017) 343 final, 79 p.

Commission, ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan’ COM(2017) 292 final, 22 p.

Commission, ‘Reflection Paper on the deepening of the Economic and Monetary Union’ COM(2017) 291 final, 34 p.

Commission, ‘Summary of contributions to the 'Public Consultation on FinTech: a more competitive and innovative European financial sector’ (2017), 10 p.

Commission ‘Public Consultation on Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European

87

Banking Authority) amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (the "EBA Regulation"); Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (the "EIOPA Regulation"); and Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (the "ESMA Regulation")’ (2017), 24 p.

Commission, ‘Commission Staff Working Document. Crowdfunding in the EU Capital Markets Union’ SWD(2016) 154 final, 51 p.

Commission, ‘Consultation Document. Review of the EU Macro-Prudential Policy Framework’ (2016), 41 p.

Commission, ‘Action plan on building a capital markets union’ COM(2015) 468 final, 30 p. Commission, ‘Building a capital markets union. Green paper’ COM(2015) 63 final, 27 p.

Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EU credit institutions’ COM(2014) 43 final, 65 p.

Commission, ‘Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the operation of the European Supervisory Authorities (ESAs) and the European System of Financial Supervision (ESFS)’ COM(2014) 509 final, 14 p.

Commission Staff, ‘Commission staff working document, accompanying the document ‘Report from the European Commission to the European Parliament and Council’ on the operation of the European Supervisory Authorities (ESAs) and the European System of Financial Supervision (ESFS)’ SWD(2014) 261 final, 30 p.

Commission, ‘Public Consultation on the Review of the European System of Financial Supervision’ (2013), 26 p.

Commission, ‘A Roadmap towards a Banking Union’ COM(2012) 510 final, 10 p.

Commission, ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on insurance mediation’ COM(2012) 360 final, 93 p.

Commission, ‘Communication of the Commission. European financial supervision’ COM(2009) 252 final, 17 p.

Commission, ‘Communication of the Commission to the European Parliament and the Council. Packaged Retail Investment Products’ COM(2009) 204 final, 12 p.

Commission, ‘Driving European recovery’ COM(2009) 114 final, 19 p.

Commission, ‘Review of the Lamfalussy process Strengthening supervisory convergence’ COM(2007) 727 final, 19 p.

Commission, ‘Financial services: Commission presents measures to improve regulation of banking, insurance and investment funds’ Press Release (6 November 2003), 3 p.

88

Commission, ‘Implementing the framework for financial markets: action plan’ COM(1999) 232 final, 27 p.

Council of the European Union, ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Prudential Supervision of Investment Firms’ (Brussels, 4 January 2019) 5022/19, 120 p.

Council of the European Union, ‘Agreed Council conclusions on Strengthening EU Financial Supervision’ (Brussels, 10 June 2009), 10862/09, 11 p.

ECON Committee, ‘Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market; and (EU) Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing’ (2018), 320 p.

EIOPA, ‘Opinion on supervisory convergence in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union’ (2017), 7 p.

EIOPA, ‘EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pension products (PPP)’ (2016), 108 p.

EIOPA, ‘Final Report on Public Consultation No. CP-15/006 on the creation of a standardised Pan- European Personal Pension product (PEPP)’ (2016), 711 p.

EIOPA, EBA and ESMA, ‘Letter to the European Commission: ESAs’ response to the intention of the European Commission to amend the draft Regulatory Technical Standards (RTS) jointly submitted by EBA, ESMA and EIOPA under Articles 8(5), 10(2) and 13(5) of Regulation (EU) No 1286/2014’ (2016), 2 p.

ESAs and SSM Chairs, ‘Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union’ (2018), 14 p.

ESMA, ‘General principles to support supervisory convergence in the context of the United Kingdom withdrawing from the European Union’ (2017), 7 p.

ESMA, EBA and EIOPA, ‘The cross-selling of financial products – request to the European Commission to address legislative inconsistencies between the banking, insurance and investment sectors’ (2016) Letter to the Commission, 3 p.

European Central Bank, ‘Review of the Lamfalussy framework’ (2007), Eurosystem contribution, 16 p.

89

European Parliament, ‘Provisional legislative resolution of 16 April 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long- term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market; and (EU) Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing (COM(2018)0646 – C8- 0409/2018 – 2017/0230(COD))’ (2019), 321 p.

European Parliament, ‘Factsheet: European System of Financial Supervision’ (2018), 5 p.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/84/european-system-of…- esfs-

European Parliamentary Research Service, ‘Financial technology (fintech): Prospects and challenges for the EU’ (2017) 12 p.

European Parliament, ‘Position of the European Parliament of 1 December 2016’,

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0458_EN.html?red…

Joint Committee of the European Supervisory Authorities, ‘List of financial conglomerates with the head of group in the EU/EEA’ (2018), 7 p.

Joint Committee of the European Supervisory Authorities, ‘2019 Work Programme’ (2018), 7 p.

Joint Committee of the European Supervisory Authorities, ‘Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector’ (2017), 15 p.

Joint Committee of the European Supervisory Authorities, ‘Towards European supervisory convergence’ (2016), 27 p.

Joint Committee of the European Supervisory Authorities, ‘EBA, EIOPA and ESMA’s Response to the European Commission’s Call for Advice on the Fundamental Review of the Financial Conglomerates Directive’ (2012), 84 p.

Documents of the ESAs review

All answers can be retrieved from the Commissions’ website, via the following link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/esas-operations-2017?surveyla…

AIMA, ‘AIMA Response to the Public Consultation on the Operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 15 p.

AMUNDI, ‘Amundi answers to the public consultation by the European Commission on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 18 p.

Association française de la Gestion Financière, ‘AFG Response to EC Consultation on Operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 27 p.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

90

Autorité des marchés financiers, ‘Response of the French Autorité des marchés financiers (AMF) to the European Commission’s consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 7 p.

BEUC, Review of the European Financial Supervisors: BEUC response to the Commission consultation (2017), 11 p.

BNP Paribas, ‘Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 28 p.

Commission, ‘Feedback statement on the public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities having taken place from 21 March to 16 May 2017’ (2017), 23 p.

The Division Bank and Insurance of the Austrian Federal Economic Chamber, ‘Public Consultation on the Operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 16 p.

EBA Banking Stakeholder Group, ‘Consultation on the operations of the European supervisory authorities. General Comments and Replies to Questions’ (2017), 31 p.

EBA, ‘Opinion of the European Banking Authority on the public consultation on the operation of the European Supervisory Authorities’ (2017), 6 p.

EFAMA, ‘Response to the EC Consultation on Operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 20 p.

EIOPA, ‘Consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017) Letter to the European Commission, 3 p.

EIOPA Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG), ‘Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 28 p.

EIOPA Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG), ‘Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 26 p.

ESMA, ‘ESMA response to the public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017) Letter to the European Commission, 8 p.

ESMA Securities and Markets Stakeholder Group, ‘SMSG Advice to the European Commission. Response to the Public Consultation on the Operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 12 p.

ESMA Securities and Markets Stakeholder Group, ‘SMSG contribution to the ESFS Consultation. An SMSG review of the ESA’s including a self-assessment’ (2013), 19 p.

European Savings and Retail Banking Group (ESBG), ‘ESBG response to the European Commission consultation on ESAs Operations’ (2017), 23 p.

Insurance Europe, ‘ESAs review: splitting responsibilities or losing dedicated insurance supervisor would damage quality of supervision’ Press release (16 May 2017), 2 p.

Insurance Europe, ‘Response to the European Commission’s Consultation on the Review of the European System of Financial Supervision’ (2017), 22 p.

91

International Center for Insurance Regulation, ‘The Benefits of Consolidating Financial Supervision in Europe – A Plea for a Single Integrated European Supervisory Authority’ (2017) Response from the ICIR of Goethe University Frankfurt to the European Commission, 2 p.

Magyar Nemzeti Bank, ‘Comments of the Magyar Nemzeti Bank on the public consultation launched by the European Commission on the operation of the European Supervisory Authorities’ (2017), 10 p.

Paris EUROPLACE, ‘Response to the European Commission’s public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities’ (2017), 12 p.

The Netherlands Ministry of Finance, the Netherlands Financial Markets Authority and the Dutch Central Bank, ‘Response of the Netherlands – Public Consultation on the European Supervisory Authorities’ (2017), 34 p.

UK

Joint Committee on the draft Financial Services Bill, ‘Draft Financial Services Bill’ (2011) Parliament of Great Britain, 130 p.

HM Treasury, ‘A new approach to financial regulation: the blueprint for reform’ (2011), 408 p.

House of Lords, ‘Capital Markets Union: a welcome start’ (2015) 11th Report of Session 2014-2015, European Union Committee, 51 p.

US

Consumer Financial Protection Bureau, ‘Building the CFPB: a progress report’ (2011), 32 p.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010).

Department of the Treasury, ‘Financial Regulatory Reform: A New Foundation: Rebuilding Financial Supervision and Regulation’ (2009) White Paper, 89 p.

Financial Crisis Inquiry Commission, ‘The Financial Crisis Inquiry Report. Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in The United States’ (2011), 634 p.

FISCHER, R. and RODRIGUEZ, E., ‘The Consumer Financial Protection Bureau: Measuring the Progress of a New Agency’ (2013) Bipartisan Policy Center, 59 p.

NEIMAN, R.H. and OLSON, M., ‘Dodd-Frank’s Missed Opportunity: A Road Map for a More Effective Regulatory Architecture’ (2014) Bipartisan Policy Center, 80 p.

PAULSON, H.M., STEEL, R.K. and NASON, D.G., ‘Blueprint for a Modernized Financial Regulatory Structure’ (2008) Report for the Department of the Treasury, 219 p.

The Volcker Alliance, ‘Reshaping The Financial Regulatory System. Long Delayed, Now Crucial’ (2015), 64 p.

United States Government Accountability Office, ‘Financial Regulation: Industry Changes Prompt Need to Reconsider U.S. Regulatory Structure’ (2004) GAO-05-61, 166 p.

92

Case law

CJEU C-270/12, United Kingdom vs. European Parliament and Council of the European Union[2013] ECLI:EU:C:2013:562, Opinion of AG Jääskinen, paras 35-53.

CJEU C-270/12, United Kingdom vs. European Parliament and Council of the European Union[2014] ECLI:EU:C:2014:18.

CJEU C-9/56, Meroni v. High Authority [1958] ECR 133.

Books

ALEXANDER., K., ‘ECB and Banking Supervision: Does Single Supervisory Mechanism Provide an Effective Regulatory Framework’ in M. ANDENAS and G. DEIPENBROCK, Regulating and Supervising European Financial Markets (Springer 2016), 253-276.

ARMOUR, J. (a.o.), Principles of Financial Regulation (OUP 2016), 669 p.

ARTHUR, W.B., Increasing Returns and Path Dependence in the Economy (University of Michigan

1994), 224 p.

BENJAMIN, J., Financial Law (OUP 2007) 654 p.

BENSTON, G.J., The Separation of Commercial and Investment Banking: The Glass-Steagall Act Revisited and Reconsidered (OUP 1990), 263 p.

BLISS, R.R., ‘Multiple regulators and insolvency regimes. Obstacles to efficient supervision and resolution’ in D. MAYES and G.E. WOOD, The Structure of Financial Regulation (Routledge 2007), 132-154.

BOCCUZZI, G., The European Banking Union. Supervision and Resolution (Palgrave 2016), 219 p. BOŽINA BEROŠ, M., Agencies in European Banking: A Critical Perspective (Palgrave 2018), 99

p.

ČIHÁK, M. and PODPIERA, R., ‘Experience with Integrated Supervisors: Governance and Quality of Supervision’ in D. MASCIANDARO and M. QUINTYN (eds.), Designing Financial Supervision Institutions. Independence, Accountability and Governance (Elgar 2007), 309-341.

CHIU, I., ‘Power and Accountability in the EU Financial Regulatory Architecture: Examining Inter- Agency Relations, Agency Independence and Accountability’ in M. ANDENAS and G. DEIPENBROCK, Regulating and Supervising European Financial Markets (Springer 2016), 67- 101.

COLAERT, V., ‘European Financial Regulation: Levelling the Cross-Sectoral Playing Field. A Research Agenda’ in V. COLAERT, D. BUSCH and T. INCALZA, European Financial Regulation: Levelling the cross-sectoral playing field (Hart 2019, forthcoming), 11 p., draft available viahttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3153754

COLAERT, V., ‘MiFID II in Relation to Other Investor Protection Regulation: Picking Up the Crumbs of a Piecemeal Approach’ in D. BUSCH and G. FERRARINI (eds.), Regulation of the EU financial markets: MiFID II and MiFIR (OUP 2017), 587-611.

Afbeelding verwijderd.

93

COUSY, H. ‘Changing Insurance Contract Law: An Age-Old, Slow and Unfinished Story’ in P. MARANO and M. SIRI, Insurance Regulation in the European Union: Solvency II and Beyond,(Palgrave 2017), 31-57.

COUSY, H., ‘CDS, Swap or Insurance?’ in L. CORNELIS, Finance and Law: Twins in Trouble(Intersentia 2015), 139-158.

COUSY, H., ‘The European internal insurance market anno 2003’ in D. HEREMANS, S. PROOST, J. STUYCK and E. TERRYN (eds.), Current Developments in Financial Integration. Financial Services Transport Policy (Leuven University Press 2004), 91-114.

DEIPENBROCK, G., ‘The European Securities and Markets Authority and Its Regulatory Mission: A Plea for Steering a Middle Course’ in M. ANDENAS and G. DEIPENBROCK, Regulating and Supervising European Financial Markets (Springer 2016), 13-41.

DI NOIA, C. and FURLO, M.C., ‘The new structure of financial supervision in Europe: what’s next?’ in E. WYMEERSCH, K. HOPT and G. FERRARINI, Financial Regulation and Supervision: A post- crisis analysis (OUP 2012), 172-192.

DRAGOMIR, L., European Prudential Banking Regulation and Supervision: the legal dimension(Routledge 2010), 418 p.

FAWCETT, A.C., ‘Examining the Objectives of Financial Regulation’ in E. FERRAN and C. GOODHART, Regulating Financial Services and Markets in the Twenty First Century (Hart 2001), 37-56.

FERRAN, E., ‘Understanding the new institutional architecture of EU financial market supervision’ in E. WYMEERSCH, K. HOPT and G. FERRARINI, Financial Regulation and Supervision: A post- crisis analysis (OUP 2012), 111-158.

FERRAN, E., Building an EU Securities Market (CUP 2004), 304 p.

ERDÉLYI, O.J., Twin Peaks for Europe: State-of-the-Art Financial Supervisory Consolidation.

Rethinking the Group Support Regime Under Solvency II (Springer 2015), 262 p.

GENETAY, N. and MOLYNEUX, P., Bancassurance (Macmillan 1998), 270 p.

GODDARD, J., MOLYNEUX, P. and WILSON, J., ‘Banking in the European Union: Deregulation, Crisis and Renewal’ in A. BERGER, P. MOLYNEUX and J. WILSON (eds.), The Oxford Handbook of Banking (2nd edn, OUP 2015), 849-873.

GORTSOS, C.V., ‘The Role of the European Banking Authority (EBA) After the Establishment of the Single Supervisory Mechanism (SSM)’ in M. ANDENAS and G. DEIPENBROCK, Regulating and Supervising European Financial Markets (Springer 2016), 277-297.

HANSEN, J.L., ‘A Path-dependent Route towards a Single Financial Regulator: The Experience of Denmark’, in M. ANDENAS and Y. AVGERINOS, Financial Markets in Europe: Towards a Single Regulator? (Kluwer 2003), 447-456.

HARDY, M., Investment Guarantees: Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance (John Wiley & Sons 2003), 286 p.

94

HELLWEGE, P., ‘A Comparative History of Insurance Law in Europe’ in P. HELLWEGE, A Comparative History of Insurance Law in Europe. A Research Agenda (Duncker & Humblot 2018), 223-230.

HERDEGEN, M., Bankenaufsicht im Europäischen Verbund. Banking Supervision within the European Union (De Gruyter 2010), 179 p.

HOFLICH, P., Banks at Risk: Global Best Practices in an Age of Turbulence (Wiley 2011), 256 p.

HOUBEN, R., ‘The Single Supervisory Mechanism. Banking supervision in the Eurozone since 4 November 2014’ in R. HOUBEN and W. VANDENBRUWAENE, Het nieuwe bankentoezicht - The New Banking Supervision (Intersentia 2016), 21-86.

HUDSON, A., Securities Law (Sweet & Maxwell 2008), 912 p.

KREMERS, J., SCHOENMAKER, D. and WIERTS, P., ‘Cross-Sector Supervision: Which Model?’ in R.J. HERRING and R.E. LITAN (eds.), Brookings-Wharton Papers on Financial Services: 2003(Brookings Institution Press, 2003), 225-243.

LANNOO, K., ‘Concrete Steps Towards More Integrated Financial Oversight: the EU’s Policy Response to the Crisis’ in C. SECCHI and A. VILLAFRANCA, Liberalism in Crisis?: European Economic Governance in the Age of Turbulence (Elgar 2009), 55-93.

LANNOO, K., ‘Challenges to the structure of financial supervision in the EU’ in M. BALLING, E.H. HOCHREITER and E. HENNESSY, Adapting to Financial Globalisation (Routledge 2001), 259-294.

LASTRA, R.M., International Financial and Monetary Law (OUP 2015), 678 p.

LO SCHIAVO, G. and TÜRK, A., ‘The Institutional Architecture of EU Financial Regulation: The Case of the European Supervisory Authorities in the Aftermath of the European Crisis’ in L.S. TALANI, Europe in Crisis: A Structural Analysis (Palgrave 2016), 89-122.

MARCACCI, A., Regulating Investor Protection under EU Law. The Unbridgeable Gaps with the U.S. and the Way Forward (Palgrave 2018), 394 p.

MASCIANDARO, D. and QUINTYN, M., ‘The Evolution of Financial Supervision: The Continuing Search for The Holy Grail’ in M. BALLING and E. GNAN, 50 Years of Money and Finance: Lessons and Challenges (Larcier 2013), 263-318.

MASCIANDARO, D., ‘Comment: Allocating financial regulatory powers: the twin views’ in D. MAYES and G.E. WOOD, The Structure of Financial Regulation (Routledge 2007), 213-231.

MASCIANDARO, D. and FREYTAG, A., ‘Financial Supervision Architecture and Central Bank Independence’ in D. MASCIANDARO and M. QUINTYN, Designing Financial Supervision Institutions. Independence, Accountability and Governance (Elgar 2007), 211-261.

Afbeelding verwijderd.

ILLEGEMS S. and PORTUGAELS, N., ‘Distributiekanalen’ in B. WEYTS and T.

Afbeelding verwijderd.

VANSWEEVELT, Handboek Verzekeringsrecht (Intersentia 2016), 67-94.

Afbeelding verwijderd.

KNIGHTS, D. and MORGAN, G. (eds.), Regulation and Deregulation in European Financial

Afbeelding verwijderd.

Services (MacMillan 1997), 247 p.

95

MOLONEY, N., EU Securities and Financial Markets Regulation (3rd edn, OUP 2014), 1120 p.

MOLONEY, N., ‘The Committee of European Securities Regulators and level 3 of the Lamfalussy Process’ in M. TISON, H. DE WULF, C. VAN DER ELST and R. STEENNOT (eds.), Perspectives in Company Law and Financial Regulation. Essays in Honour of Eddy Wymeersch (CUP 2009), 449- 476.

MORRISON, A.D., ‘Universal banking’ in A. BERGER, P. MOLYNEUX and J. WILSON (eds.),The Oxford Handbook of Banking (2nd edn, OUP 2015), 113-139.

NICOLETTI, B., The Future of FinTech Integrating Finance and Technology in Financial Services(Palgrave 2017), 334 p.

PADOA-SCHIOPPA, T., ‘Financial supervision: inside or outside central banks?’ in J. KREMERS, D. SCHOENMAKER and P WIERTS (eds.), Financial Supervision in Europe (Elgar 2003), 160- 175.

PAGLIARI, S., ‘How Can We Mitigate Capture in Financial Regulation?’ in S. PAGLIARI (ed.),Making Good Financial Regulation: Towards a Policy Response to Regulatory Capture (Grosvenor House Publishing Limited 2012), 1-50.

PAN, E.J., ‘Organizing Regional Systems: the US Example’ in N. MOLONEY, E. FERRAN and J. PAYNE (eds.), The Oxford Handbook of Financial Regulation (OUP 2015), 189-212.

PAPADOPOULOS, T., ‘European System of Financial Supervision’ in R. WOLFRUM (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (OUP 2014), 12 p. available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2638620

PAULSON, H.M., On the brink: inside the race to stop the collapse of the global financial system(Business Plus 2010), 478 p.

PRAST, H. and VAN LELYVELD, I., ‘The Netherlands’ in D. MASCIANDARO (ed.), Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe. Architectures in the Supervision of Financial Markets (Elgar 2005), 311-354.

PROCTOR, C., The law and practice of international banking (OUP 2015), 1008 p.

RICCI, O., ‘The Development of Bancassurance in Europe’ in F. FIORDELISI and O. RICCI (eds.),

Bancassurance in Europe (Palgrave 2012), 5-25.

SCHEBEN, E., ‘Comment’ in D. MAYES and G.E. WOOD, The Structure of Financial Regulation

(Routledge 2007), 65-68.

SCHOENMAKER, D. and OOSTERLOO, S., ‘Cross-border issues in European financial supervision’ in D.G. MAYES and G.E. WOOD, The Structure of Financial Regulation (Routledge 2007), 264-291.

SCHUERMANS, P., ‘Great expectations. Perspectives on insurance regulation and supervision’ in F. BRISON, J. DELVOIE, R. FELTKAMP and A. FRANÇOIS (a.o.), Liber amicorum Michel Flamée – Schuim op de branding (die Keure 2017), 491-498.

SMITS, J.M. (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (Elgar 2006), 840 p.

Afbeelding verwijderd.

96

SOMANATHAN, T. and NAGESWARAN, V., The Economics of Derivatives (CUP 2015), 255 p. STORY, J. and WALTER, I., Political economy of financial integration in Europe. The battle of

the systems (Manchester University Press 1997), 337 p.

TEIXEIRA, P.G., ‘The Regulation of the European Financial Market after the Crisis’ in P.D. POSTA

and L.S. TALANI, Europe and the Financial Crisis (Palgrave 2011), 9-27.

TISON, M., ‘Regulering en distributie van (gestructureerde) beleggingsproducten’ in Instituut voor

Financieel Recht, Financiële regulering in de kering (Intersentia 2012), 367-400.

THIEFFRY, G., ‘After the Lamfalussy Report: The First Steps towards a European Securities Commission?’ in M. ANDENAS and Y. AVGERINOS, Financial Markets in Europe: Towards a Single Regulator? (Kluwer 2003), 183-210.

THYGESEN, N. ‘Comments on the Political Economy of Financial Harmonisation in Europe’ in J. KREMERS, D. SCHOENMAKER and P WIERTS (eds.), Financial Supervision in Europe (Elgar 2003), 142-150.

TSAGAS, G., ‘The Regulatory Powers of the European Supervisory Authorities: Constitutional, Political and Functional Considerations’ in M. ANDENAS and G. DEIPENBROCK, Regulating and Supervising European Financial Markets (Springer 2016), 103-138.

TSATSARONIS, K., ‘The supervision of an integration European banking sector. Theory, practice and challenges’ in X. FREIXAS, P. HARTMANN and C. MAYER, European Financial Markets and Institutions (OUP 2008), 668-689.

UNDERHILL, G., ‘The making of the European financial area: global market integration and the EU single market for financial service’, in G. UNDERHILL (ed.), The New World Order in International Finance (Macmillan 1997), 101-123.

VALDEZ, S. and MOLYNEUX, P., An Introduction to Global Financial Markets (Palgrave 2010), 502 p.

VAN DEN BERGHE, L. (ed.), Financial Conglomerates: New Rules for New Players? (Springer 1995), 186 p.

VAN HENGEL M., HILBERS, P. and SCHOENMAKER, D., ‘Experiences with the Dutch Twin Peaks Model: Lessons for Europe’ in A.J. KELLERMAN, J. DE HAAN and F. DE VRIES, Financial supervision in the 21st century (Springer 2013), 185-199.

VAN ROSSUM, A., ‘Appendix 2A – Comments by Anton van Rossum, in J. KREMERS, D. SCHOENMAKER and P. WIERTS (eds.), Financial Supervision in Europe (Elgar 2003), 49-50.

VEIL, R., European Capital Markets Law (Hart 2013), 512 p.

WALKER, G., International Banking Regulation: Law, Policy and Practice (Kluwer 2001), 576 p.

WATSON, A., Legal transplants: an approach to comparative law (Scottish Academic Press 1974), 106 p.

97

WYMEERSCH E., ‘The European Financial Supervisory Authorities or ESAs’ in E. WYMEERSCH, K. HOPT and G. FERRARINI, Financial Regulation and Supervision: A post-crisis analysis (OUP 2012), 232-317.

Journals

ALEXANDER., K., ‘Reforming European financial supervision: adapting EU institutions to market structures’ (2011) ERA Forum 12(2), 229-252.

ARTHUR, W.B., ‘Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events’ [1989] The Economic Journal 99, 116-131.

BAILY, M.N., KLEIN, A and SCHARDIN, J., ‘The Impact of the Dodd-Frank Act on Financial Stability and Economic Growth’ [2017] The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences 3(1), 20-47.

BAXTER, L.G., ‘Capture in Financial Regulation: Can We Channel It toward the Common Good’ [2011] Cornell Journal of Law and Public Policy 21(1), 175-200.

BEGG, I., ‘Regulation and Supervision of Financial Intermediaries in the EU: The Aftermath of the Financial Crisis’ [2009] Journal of Common Market Studies 47(5), 1107-1128.

BEGG, I., ‘Commentary: The Single Market’ [1998] National Institute Economic Review 2, 7-10.

BENOIST, G., ‘Bancassurance: The new challenges’ [2003] The Geneva Papers on Risk and Insurance 27(3), 295-303.

BENNET, C.J., ‘How States Utilize Foreign Evidence’ [1991] Journal of Public Policy 11(1), 31-54.

BERGSTRÖM, C.F., ‘Shaping the new system for delegation of powers to EU agencies: United Kingdom v. European Parliament and Council (Short selling)’ [2015] Common Market Law Review 52(1), 219-242.

BÖRZEL, T.A., ‘Pace-Setting, Foot-Dragging, and Fence-Sitting: Member State Responses to Europeanization’ [2002] Journal of Common Market Studies 40(2), 193-214.

BOŽINA BEROŠ, M. and BAJAKIĆ, I., ‘Examining agency governance in the European Union financial sector – a case-study of the European Securities and Markets Authority’ [2017] Economic Research-Ekonomska Istraživanja 30(1), 1743-1757.

BUSUIOC, M., ‘Rule-Making by the European Financial Supervisory Authorities’ [2013] European Law Journal 19(1), 111-125.

BULMER, S. and PADGETT, S., ‘Policy transfer in the European Union: An Institutionalist Perspective’ [2005] British Journal of Political Science 35(1), 103-126.

CIUMAS, C., CHIŞ D.-M. and COCA, R.A., ‘Unit-linked life insurance contracts with investment guarantees – a proposal for Romanian life insurance market’ [2014] Journal of Public Administration, Financial and Law – Special Issue 1, 19-24.

COLAERT, V., ‘The Regulation of PRIIPs: Great Ambitions, Insurmountable Challenges?’ [2016] Journal of Financial Regulation 2, 203-224.

98

COLAERT, V., ‘European Banking, Securities and Insurance Law: Cutting Through Sectoral Lines?’ [2015] Common Market Law Review 52(6), 1579-1616.

DACEV, N., ‘The necessity of legal arrangement of unit-linked life insurance products’ [2017] UTMS Journal of Economics 8(3), 259-269.

DAVIES, H.,‘Finance Regulation: why, how and by whom?’ [1997] Bank of England Quarterly Bulletin, 107-112.

DE LAROSIÈRE, J., ‘The New European Financial Supervision Framework Applied to Cross-border Banks and the Possible Specific Implications for Small Countries’ [2010] Droit Bancaire et Financier 1, 3-9.

DEMARIGNY, F., ‘The Forum of European Securities Commissions (FESCO): an Answer to the Needs of a European Single Market for Financial Services’ [2000] Revue d'économie financière 60, 125-133.

DIETRICH, D. and VOLMER, U., ‘Are universal banks bad for financial stability? Germany during the world financial crisis’ [2012] The Quarterly Review of Economics and Finance 52(2), 123-134.

DI GIORGIO, G. and DI NOIA, C., ‘Should banking supervision and monetary policy tasks be given to different agencies? [1999] International Finance 2(3), 361-378.

FAHEY, E., ‘Does the Emperor Have Financial Crisis Clothes? Reflections on the Legal Basis of the European Banking Authority’ [2011] The Modern Law Review 74(4), 581-595.

[2013] Journal ofFERRAN, E., ‘The Break-up of the Financial Services Authority’ [2011] Oxford Journal of Legal

Studies 31(3), 455-480.

FERRARINI, G., ‘Regulating Fintech: Crowdfunding and Beyond’ [2018] European Economy 3(2), 121-142.

FLAMÉE, M. and WINDELS, P., ‘Restructuring Financial Sector Supervision’ [2009] The Geneva Papers on Risk and Insurance 34, 9-23.

FLEISCHER, V., ‘Regulatory arbitrage’ [2010] Texas Law Review 89(2), 227-289.

FREIXAS, X., LORANTH, G. and MORRISON, A. D., ‘Regulating financial conglomerates’ [2007] Journal of Financial Intermediation 16, 479-514.

FREIXAS, X., HARTMANN, P. and MAYER, C., ‘The Assessment: European Financial Integration’ [2004] Oxford Review of Economic Policy 20(4), 475-489.

GODWIN, A., HOWSE, T. and RAMSAY, I., ‘A jurisdictional comparison of the twin peaks model of financial regulation’ (2017) Journal of Banking Regulation 18(2), 103-131.

GORTSOS, C.V., ‘Competence Sharing Between the ECB and the National Competent Supervisory Authorities Within the Single Supervisory Mechanism (SSM)’ [2015] European Business Organization Law Review 16(3), 401-420.

Afbeelding verwijderd.

FERRAN, E. and BABIS, V., ‘The European Single Supervisory Mechanism’

Afbeelding verwijderd.

Corporate Law Studies 13(2), 255-285.

99

GRUSON, M., ‘Supervision of financial conglomerates in the European Union’ [2004] Journal of International Banking Law and Regulation 19, 363-381.

HERRING, R.J. and CARMASSI, J., ‘The Structure of Cross-Sector Financial Supervision’ [2008] Financial Markets, Institutions & Instruments 17(1), 51-76.

HERRING, R. and SANTOMERO, A., ‘The Corporate Structure of Financial Conglomerates’ [1990] Journal of Financial Services Research 4(4), 471-497.

HENNESSY, A., ‘Redesigning financial supervision in the European Union (2009-2013)’ [2014] Journal of European Public Policy 21(2), 151-168.

HOWELL, E., ‘Regulatory Intervention in the European Sovereign Credit Default Swap Market’ [2016] European Business Organization Law Review 17(3), 319-353.

INCALZA, T., ‘National anti-money laundering legislation in a unified Europe: Jyske’ [2014] Common Market Law Review 51(6), 1829-1850.

INGHAM, H. and THOMPSON, S., ‘Structural Deregulation and Market Entry: The Case of Financial Services’ [1993] Fiscal Studies 14(1), 1-14.

KERJEAN, S., ‘The European Systemic Risk Board (ESRB)’ [2011] Euredia 3, 303-330.

KRAUS, H.-M., ‘Securities Regulation in Germany? Investors’ Remedies for Misleading Statements by Issuers’ [1984] International Lawyer 18, 109-125.

LAMANDINI, M., ‘When More Is Needed: The European Supervisory Reform and Its Legal Basis’ [2009] European Company Law 6(5), 197-202.

LANNOO, ‘Financial Supervision in EMU’ [1998] Yearbook of International Financial and Economic Law 3, 145-171.

LASTRA, R.M., ‘The Governance Structure for Financial Regulation and Supervision in Europe’ [2003] Columbia Journal of European Law 10, 49-68.

LEVETIN, A.J., ‘The Consumer Financial Protection Bureau: An Introduction’ [2013] Review Of Banking & Financial Law 32, 321-369.

LO SCHIAVO, G. ‘From National Banking Supervision to a Centralized Model of Prudential Supervision in Europe: The Stability Function of the Single Supervisory Mechanism’ [2014] Maastricht Journal of European and Comparative Law 21(1), 110-140.

LUMPKIN, S., ‘Supervision of financial services in the OECD area’ [2002] OECD Journal Financial Market Trends 81, 81-139.

MAHONEY, J., ‘Path Dependence in Historical Sociology’ [2000] Theory and Society 29(4), 507- 548.

MARKHAM, J.W., ‘Merging the SEC and CFTC – A Clash of Cultures’ [2009] University of Cincinnati Law Review 78, 537-612.

MASCIANDARO, D. and ROMELLI, D., ‘Central bankers as supervisors: Do crises matter?’ [2018] European Journal of Political Economy 52, 120-140.

100

MASCIANDARO, D. and QUINTYN, M., ‘The Governance of Financial Supervision: Recent Developments’ [2016] Journal of Economic Surveys 30(5), 982-1006.

MASCIANDARO, D. and QUINTYN, M., ‘Regulating the Regulators: The Changing Face of Financial Supervision Architectures before and after the Crisis’ [2012] European Company Law 6(5), 187-196.

MASCIANDARO, D., ‘Divide et impera: Financial supervision unification and central bank fragmentation effect’ [2007] European Journal of Political Economy 23(2), 285-315.

MIKITA, M., ‘EU Single Financial Market – Prospects for changes’ [2012] e-Finanse: Financial Internet Quarterly 8(1), 53-60.

MILLER, M.H., ‘Financial innovation: The last twenty years and the next’ [1986] Journal of Financial and Quantitative Analysis 21(4), 459-471.

MOLONEY, N., ‘Brexit and EU financial governance: business as usual or institutional change?’ [2017] European Law Review 42(1), 112-128.

MOLONEY, N., Capital markets union: "ever closer union" for the EU financial system’ [2016] European Law Review 41(3), 307-337.

MOLONEY, N., ‘The European Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market – A Tale of Two Competences: Part (2) Rules in Action’ [2011] European Business Organization Law Review 12(2), 177-225.

MOLONEY, N., ‘The European Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market – A Tale of Two Competences: Part (1) Rule-Making’ [2011] European Business Organization Law Review 12(1), 41-86.

MONTANARO, E., ‘The process towards centralisation of the European financial supervisory architecture: the case of the banking union’, [2016] PSL Quarterly Review 69, 135-172.

MULLINEUX, A.,‘‘Brexit’: ‘The City’ and EU capital markets’ [2019] International Economics and Economic Policy 16, 17-25.

NORTON, J.J., ‘Global Financial Sector Reform: The Single Financial Regulator Model Based on the United Kingdom FSA Experience – A Critical Reevaluation’ [2005] Policy International Lawyer 39(1), 15-62.

ONADO, M., ‘Is the Larosière Proposal on European Financial Regulation on the Right Path?’ [2010] The International Spectator 45(1), 59-73.

ONADO, M., ‘The Consequences of European Financial Integration for the Regulatory Authorities’ [1999] Tijdschrift voor Economie en Management 3, 233-260.

PEETERS, J., ‘U.K. ‘Re-Regulation of the Financial Services Industry in the United Kingdom’ [1988] University of Pennsylvania Journal of Business Law 10(3), 371-407.

PELECKIENĖ, V., PELECKIS, K. and DUDZEVIČIŪTĖ, G. ‘New Challenges Of Supervising Financial Conglomerates’ [2011] Intellectual Economics 5(2), 298-311.

101

PEREZ, S.A. and WESTRUP, J., ‘Finance and the macroeconomy: the politics of regulatory reform in Europe’ [2010] Journal of European Public Policy 17(8), 1171-1192.

PIERSON, P., ‘Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics’ 2000 The American Political Science Review 94(2), 251-267.

QUAGLIA, L. and HOWARTH, D., ‘The policy narratives of European capital markets union’ [2018] Journal of European Public Policy 25(7), 990-1009.

QUAGLIA, L., ‘Completing the single market in financial services: the politics of competing advocacy coalitions’ [2010] Journal of European Public Policy 17(7), 1007-1023.

QUAGLIA, L., ‘Setting the Pace? Private Financial Interests and European Financial Market Integration’ [2008] The British Journal of Politics and International Relations 10(1), 46-53.

QUAGLIA, L., ‘The politics of financial services regulation and supervision reform in the European Union’ [2007] European Journal of Political Research 46(2), 269-290.

SABATIER, P.A., ‘The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe’ [1998] Journal of European Public Policy 5(1), 98-130

SCHAMMO, P., ‘EU Day-to-Day Supervision or Intervention-based Supervision: Which Way Forward for the European System of Financial Supervision?’ [2012] Oxford Journal of Legal Studies 32(4), 771-797.

SCHAMMO, P., ‘The European Securities and Markets Authority: lifting the veil on the allocation of powers’ [2011] Common Market Law Review 48(6), 1879- 1913.

SCHOENMAKER, D., ‘The financial trilemma’ [2011] Economics Letters 111(1), 57-59.

SCHOENMAKER, D. and OOSTERLOO, S., ‘Financial Supervision in an Integrating Europe’: Measuring Cross-Border Externalities’, [2005] International Finance 8(1), 1-27.

SCHÖN, W., ‘Free Movement of Capital and Freedom of Establishment’ [2016] European Business Organization Law Review 17(3), 229-260.

SCHREIBER, A.C., ‘Lord Mansfield – The Father of Insurance Law’ [1960] Insurance Law Journal, 766-770.

SCOTT, H.S., ‘Reducing systemic risk through the reform of capital regulation’ [2007] Journal of International Economic Law 13(3), 763-778.

SIMON, C.J., ‘The Effect of the 1933 Securities Act on Investor Information and the Performance of New Issues’ [1989] The American Economic Review 79(3), 295-318.

SIMPSON, W., ‘Above Reproach: How The Consumer Financial Protection Bureau Escapes Constitutional Checks & Balances’ [2016] Review of Banking & Financial Law 36(1), 343-378.

SOUCY, B.D., ‘The CFPB: The Solution or the Problem?’ [2013] Florida State University Law Review 40(3), 691-720.

SPENDZHAROVA, A., ‘Is More ‘Brussels’ the Solution? New European Union Member States’ Preferences about the European Financial Architecture’ [2012] Journal of Common Market Studies 50(2), 315-334.

102

STIGLER, G., ‘The Theory of Economic Regulation’ [1971] The Bell Journal of Economics and Management Science 2(1), 3-21.

SUCKOW, S., ‘The European Prospectus’ [1975] The American Journal Of Comparative Law 23(1), 50-68.

SIMONCINI, M., ‘Legal Boundaries of European Supervisory Authorities in the Financial Markets: Tensions in the Development of True Regulatory Agencies’ [2015] Yearbook of European Law 34(1), 319-350.

TAYLOR, M.W. and FLEMING, A., ‘Integrated Financial Supervision Lessons of Scandinavian Experience’ [1999] Finance and Development, 42-45.

TEUNISSEN, M., ‘Bancassurance: Tapping into the Banking Strength’ [2008] The Geneva Papers on Risk and Insurance 33, 408-417.

THELEN, K., ‘Historical Institutionalism in Comparative Politics’ [1999] Annual Revue of Political Science 2, 369-404.

VANCE, W.R., ‘Early History of Insurance Law’ [1908] Columbia Law Review 8(1), 1-17.

VAN DEN BERGE, L. and VERWEIRE, K., ‘Convergence in the Financial Industry’ [2001] The Geneva Papers on Risk and Insurance 26(2), 173-183.

VAN DEN BROECK, M., ‘Designing Supervision under the Preventive Anti-Money Laundering Policy in the European Union’ [2014] Utrecht Law Review 10(5), 151-167.

VAN LELYVELD, I. and SCHILDER, A., ‘Risk in Financial Conglomerates: Management and Supervision’ [2003] Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 195-224.

VAN LOON, A., ‘Domestic politics and national differences in restructuring EU financial supervision’ [2018] European politics and society 19(3), 247-263.

VITKOVA, D., ‘Level 3 of the Lamfalussy process: an effective tool for achieving pan-European regulatory consistency?’ [2008] Law and Financial Markets Review 2(2), 158-174.

WYMEERSCH, E., ‘Europe’s New Financial Regulatory Bodies’ [2011] Journal of Corporate Law Studies 11(2), 443-462.

WYMEERSCH, E., ‘The Structure of Financial Supervision in Europe: About Single Financial Supervisors, Twin Peaks and Multiple Financial Supervisors’ [2007] European Business Organization Law Review 8(2), 237-306.

WYMEERSCH, E., ‘The Future of Financial Regulation and Supervision in Europe’ [2005] Common Market Law Review 42(4), 987-1010.

Research papers, working papers and studies

ABRAMS, R.K. and TAYLOR, M.W., ‘Issues in the Unification of Financial Sector Supervision’ (2000) IMF Working Paper 13, 32 p.

AMPUDIA, M. and BECK, T. a.o., ‘The architecture of supervision’ (2019) ECB Working Paper 103

Series no 2287, 64 p.

ARTHUR, W.B., ‘On competing technologies and historical small events: the dynamics of choice under increasing returns’ (1983) IIASA Working Paper 90, 21 p.

BARAN, A., ECKHARDT, P., SCHMIDT, C. and VAN ROOSEBEKE, B., ‘European Supervisory Authorities. Room for improvement at Level 2 and Level 3’ (2016) CEP study, 57 p.

BLAIR, C., ‘Financial Services and Markets Bill’ (1999) Research Paper House of Commons 68, 82 p.

BLOT, C., CREEL, J., DELATTE, A., LABONDANCE, F. and LEVASSEUR, S., ‘Structural evolutions and reforms of the French banking and financial system since the 1980s: Relationship with the legal process of European integration’ (2014) FESSUD (Financialization Economy Society and Sustainable Development) Working Paper Series 66, 43 p.

BOUVERET, A., ‘Cyber Risk for the Financial Sector: A Framework for Quantitative Assessment’ (2018) IMF Working Paper 143, 28 p.

BRIAULT, C., ‘The Rationale for a Single National Financial Services Regulator’ (1999) FSA Occasional Paper 2, 40 p.

BROEDERS, D. and PRENIO, J., ‘Innovative technology in financial supervision (suptech) – the experience of early users’ (2018) FSI Insights on policy implementation 9, 26 p.

FRAILE CARMONA, A., GONZÁLEZ-QUEL LOMBARDO, A. e.a., ‘Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)’ (2018) Study for the ECON Committee, 134 p.

CALVO, D., CRISANTO, J., HOHL, S. and GUTIERREZ, O., ‘Financial supervisory architecture: what has changed after the crisis?’ (2018) FSI Papers 8, 39 p.

ČIHÁK, M. and PODPIERA, R., ‘Is One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision’ (2006) IMF Working Paper 57, 30 p.

DE LUNA MARTINEZ, J. and ROSE, T., ‘International Survey of Integrated Financial Sector Supervision’ (2003) World Bank Policy Research Working Paper 3096, 49 p.

DEEG, R., ‘Institutional Change and the Uses and Limits of Path Dependency: The Case of German Finance’ (2001) Paper for the Max Planck Institute für Gesellschaftsforschung 6, 39 p.

DEMARIGNY, F., MCMAHON, J. and ROBERT, N., ‘Review of the New European System of Financial Supervision (ESFS). Part 1: The Work of The European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA) – The ESFS’S Micro-Prudential Pillar’ (2013) Study for the ECON Committee, European Parliament, 158 p.

DETZER, D., and HERR, H., ‘Financial Regulation in Germany’ (2014) FESSUD (Financialization Economy Society and Sustainable Development) Working Paper Series 55, 225 p.

DIERICK, F.,‘The Supervision of Mixed Financial Services Groups in Europe’ (2004) ECB Occasional Paper Series 20, 59 p.

Financial Stability Board, ‘Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention’ (2017), 61 p.

104

GORTSOS, C.V., ‘Identifying Groups as ‘Financial Conglomerates’ under European Financial Law (Directive 2002/87/EC): A not so straightforward exercise’ (2017), 34 p., available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=3066037

GORTSOS, C.V., ‘‘Chinese walls’ within the European Central Bank after the establishment of the Single Supervisory Mechanism’ (2015), Paper presented at the conference The Europeanisation of the Payment System, II Edition, 18 p.

HE, D., LECKOW, R. a.o. (IMF Staff Team), ‘Fintech and Financial Services: Initial Considerations’ (2017) IMF Staff Discussion Note, 49 p.

HENDERSON, M.T. ‘Credit Derivatives Are Not "Insurance"’ (2009) John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 476, 55 p.

HOWARTH, D. and QUAGLIA, L., ‘The Political Economy of the Single Supervisory Mechanism: Squaring the ‘Inconsistent Quartet’ (2015) EUSA Biennial Conference, 31 p.

IKENBERRY, G.J., ‘History’s Heavy Hand: Institutions and the Politics of the State’ (1994) Paper for the conference on “New Perspectives on Institutions” at the University of Maryland, 31 p.

KIRSCHENBAUM, J. and VERON, N., ‘A better European Union architecture to fight money laundering’ (2018) Bruegel Policy Contribution 19, 28 p.

KREMERS, J. and SCHOENMAKER, D., ‘Twin Peaks: Experiences in the Netherlands’ (2010) LSE Financial Markets Group Paper Series, 11 p.

KUS, B., ‘Dodd-Frank: From Economic Crisis to Regulatory Reform’ (2016) Sheffield Political Economy Research Institute (SPERI) Paper 29, 18 p.

LAMANDINI, M., ‘A supervisory architecture fit for CMU: Aiming at a moving target?’ (2018) European Capital Markets Institute Commentary 55, 8 p.

LANGFIELD, S. and PAGANO, M., ‘Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth’ (2015) ECB Working Paper 1797, 60 p.

LAWSON, J., BARNES, S. and SOLLIE, M., ‘Financial Market Stability in the European Union. Enhancing Regulation and Supervision’ (2009) OECD Economics Department Working Papers 670, 44 p.

LLEWELLYN, D.T., ‘Institutional structure of financial regulation and supervision: the basic issues’ (2006) Paper for the World Bank Seminar - Aligning Supervisory Structures with Country Needs, 45 p.

MARQUARDT, J., ‘Financial Market Supervision: Some Conceptual Issues’ (1987) BIS Economic Papers 19, 43 p.

MASON, J.R., BALCOMBE, J.D. and DALRYMPLE, W.S., ‘Financial Supervision and Regulation in the US. Dodd-Frank Reform’ (2018) Study for the ECON Committee, 52 p.

MONNET, E., PAGLIARI, S. and VALLÉE, S., ‘Europe between financial repression and regulatory capture’ (2014) Bruegel Working Paper 8, 17 p.

Afbeelding verwijderd.

105

PELKMANS, J. and SIMONCINI, M., ‘Mellowing Meroni: How ESMA can help build the single market’ (2014) CEPS Commentary, 6 p.

QUAGLIA, L., ‘European Union Financial Regulation, Banking Union, Capital Markets Union and the UK’ (2017) Sheffield Political Economy Research Institute (SPERI) Paper 38, 22 p.

RAWLINGS, P., GEORGOSOULI, A. and RUSSO, C., ‘Regulation of financial services: aims and methods’ (2014) Queen Mary University Centre for Commercial Law Studies, 64 p.

SAPIR, A., VÉRON, N. and WOLFF, G., ‘Making a reality of Europe’s Capital Markets Union’ (2018) Bruegel Policy Contribution 7, 13 p.

SCHILDBACH, J., ‘Universal banks: Optimal for clients and financial stability. Why it would be wrong to split them up’ (2012) Deutsche Bank Research, 24 p.

SCHOENMAKER, D., ‘European insurance union and how to get there’ (2016) Bruegel Policy brief, 8 p.

SCHMULOW, A., ‘Twin Peaks: A Theoretical Analysis’ (2015) Centre for International Finance and Regulation Research Working Paper Series 64, 42 p.

STÄNDER, P., ‘What will happen with the Capital Markets Union after Brexit?’ (2016) Jacques Delors Institut Policy Paper 181, 16 p.

TAYLOR, M.W., ‘“Twin Peaks”: A regulatory structure for then new century’ (1995) Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) Working Paper 20, 18 p.

THE GROUP OF THIRTY, ‘The structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace’ (2008), 197 p.

VAN DEN BERGHE, L.A.A., VERWEIRE, K. and CARCHON, S.M.W., ‘Convergence in the financial services industry’ (1999) OECD Paper, 94 p.

VELTROP, D. and DE HAAN, J., ‘I just cannot get you out of my head: Regulatory capture of financial sector supervisors’ (2014) DNB Working Paper 410, 37 p.

VERHELST, S., ‘Assessing the Single Supervisory Mechanism: Passing the Point of No Return for Europe’s Banking Union’ (2013) Egmont Paper 58, 58 p.

VERHELST, S., ‘Renewed Financial Supervision in Europe – Final or Transitory?’ (2001) Egmont Paper 44, 64 p.

WYMEERSCH, E., ‘Financial Regulation: its objectives and their implementation in the European Union’ (2019) European Banking Institute Working Paper Series 36, 20 p.

WYMEERSCH, E., ‘The single supervisory mechanism or “SSM”, part one of the Banking Union’ (2014) NBB Working Paper 255, 80 p.

Reports

DELMAS-MARSALET, J., ‘Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers’ (2005) Rapport pour le Gouvernement de la République française, 58 p.

106

Financial Services Authority, ‘The Turner Report: A regulatory response to the global banking crisis’ (2009), 122 p.

Financial Stability Board, ‘Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention’ (2017), 61 p.

High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, ‘Final report’ (2012), 139 p (“Liikanen report”).

High-Level Group on Financial Supervision in The EU, ‘de Larosière report’ (2009) (“de Larosière report”)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527…

Inter-Institutional Monitoring Group, ‘Final Report Monitoring the Lamfalussy Process’ (2007), 31 p.

IOSCO, ‘A Resolution on International Conduct of Business Principles’ (1990), 10 p

IOSCO, ‘International Equity Offers. Summary of reports’ (1989), 16 p.

IOSCO, ‘Capital Adequacy Standards for Securities Firms’ (1989), 28 p.

JUNCKER, J.-C., TUSK, D., DIJSSELBLOEM, J., DRAGHI, M. SCHULZ, M. ‘Completing Europe’s Economic and Monetary Union’ (2015), 24 p. (‘The Five Presidents’ Report’).

LAMFALUSSY, A. e.a., ‘Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities markets’ (2001), 115 p.

O’SHEA, M., ‘Comparison of the Regulatory Approach in Insurance and Banking in the Context of Solvency II’ (2013) European Actuarial Consultative Group, 23 p.

ROLDÁN, J.M. and LANNOO, K., ‘ECB Banking Supervision and Beyond’ (2014) Report of a CEPS task force, 90 p.

SEGRÉ, C., ‘The Development of a European Capital Market. Report of a Group of experts appointed by the EEC Commission’ (1966), 366 p. (“The Segré Report”).

STUPAK J.M., ‘Financial Stability Oversight Council (FSOC): Structure and Activities’ (2018) Congressial Research Service Report, 13 p.

The Tripartite Group of Bank, Securities and Insurance Regulators, ‘Report on the supervision of financial conglomerates’ (1995), 115 p.

Whitepapers

Banco de Portugal, ‘White Paper on the regulation and supervision of the financial system’ (2016), 148 p.

Commission, ‘Completing the internal market. White Paper from the Commission to the European Council’, COM (85) 310 final, 92 p.

Afbeelding verwijderd.

107

Others

Dictionary

Oxford English Dictionary, Second edition, 1989; online version December 2018.

Blogposts/contributions/commentary/letters/policy briefs/speeches/statements

ALEXANDER, K., ‘Mis-selling of Financial Products: Marketing, Sale and Distribution’ (2018) Study for the ECON Committee, 39 p.

ANGELONI, I., ‘The Single Supervisory Mechanism: were expectations fulfilled?’ (Frankfurt, 22 November 2018) Speech at the Fifth Conference on the Banking Union,https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2018/html/…

BARAN A.-K. and VAN ROOSEBEKE, B., ‘Review of the European Supervisory Authorities: 12 Recommendations’ (2014) CEP Input 04, 23 p.

Basel Committee on Banking Supervision, ‘Principles for effective supervisory colleges’ (2014) Bank for International Settlements, 30 p.

Better Finance, ‘A major enforcement issue: the mis-selling of financial products’ (2017), Briefing Paper, 36 p.

BEUC, Better Finance, Finance Watch, AGE Platform Europe and COFACE Families Europe, ‘Reform of the European Supervisory Authorities and financial consumer protection’ (2019) Letter to the Council, 2 p.

BEUC, ‘Fintech: A More Competitive and Innovative European Financial Sector. BEUC Response to Commission Consultation (2017), 14 p.

BEUC, Better Finance, Finance Watch, AGE Platform Europe, EFIN and COFACE Families Europe, ‘Proposal for the EU financial supervisory reform’ (2017) Open letter, 6 p.

CARRIER, A., ‘Member States to continue discussions over controversial ESAs review proposal’ (2018), Blogpost Norton Rose Fulbright, https://www.regulationtomorrow.com/eu/member-states- to-continue-discussions-over-controversial-esas-review-proposal/

DE GRAUWE, P., ‘The Banking Crisis: Causes, Consequences and Remedies’ (2008) CEPS Policy brief 178, 12 p.

DEMARIGNY, F. and LANNOO, K., ‘Navigating the minefield of the ESA review’ (2018) European Capital Markets Institute Commentary 49, 5 p.

DEMERTZIS, M., MERLER, S. and WOLFF, G.B., ‘Capital Markets Union and the fintech opportunity’ (2017) Bruegel Policy Contribution 22, 17 p.

ENRIA, A., ‘The Single Market after the Banking Union’ (Brussels, 18 November 2013) Lecture at the AFME and EBF Banking Union in Europe Conference, 13 p.

FALLESEN, I.-M., ‘The Challenges of the EU Banking Union – will it succeed in dealing with the next financial crisis?’ (2015) Bruges European Economic Policy Briefings 36, 33 p.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

108

FEDERLE, M., ‘The CMU initiative: Is a hard Brexit really an option?’ (2018) Politheor: European Policy Network, https://politheor.net/the-cmu-initiative-is-a-hard-brexit-really-an-opt….

Financial Services User Group, ‘Responsible Consumer Credit Lending. FSUG opinion and recommendations for the review of the Consumer Credit Directive’ (2019), 24 p.

Financial Services User Group, ‘Proposal for the EU financial supervisory reform’ (2018) Open letter, 4 p.

Insurance Europe, ‘Why insurers differ from banks’ (2014), 67 p.

HENRY, I., ‘CRD IV and Solvency II: an executive Summary’ (2012) British Bankers’ Association, 3 p.

HILL, J., ‘Bringing financial services back to the people they serve’ (Frankfurt am Main, 3 June 2015) Keynote speech at the 3rd Joint ESAs Consumer Protection Day, 11 p.

HUFELD, F. ‘Review of the European System of Financial Supervision’ (Brussels, 27 February 2018) Statement at the Public Hearing, European Parliament (ECON Committee),https://www.bafin.de/SharedDocs/V eroeffentlichungen/EN/Reden/re_180227_ESAReview_p_en. html.

HUIZINGA, H., ‘The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working Group’s reflection paper’, (2018) study for the ECON committee, 19 p.

KORPAS, A. and MAGNUS, M., ‘The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS): A De Facto Standard Setter in Banking Legislation’ (2017) Briefing of the European Parliament, 9 p.

KRAHNEN, J.P., ‘On the European Commission’s Proposal for a Structural Reform of Banking’ (2014) Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE) Press Article, 3 p.

LANNOO, K., ‘The Roadmap to Banking Union: a call for consistency’ (2012) CEPS Commentary, 9 p.

LANNOO, K., ‘Financial supervision is not well served by half-baked solutions’ (2008) CEPS Commentary, 2 p.

LIEBSCHER, K., ‘Financial deregulation in the EU – chances and challenges for financial stability’ (Innsbruck, 18 November 2005), Speech at the Fifth Annual CSI Conference “New Agenda of the WTO: Challenge and Contribution of the European Union”, 5 p.

MAIJOOR, S. ‘Brexit – the regulatory challenges’ (Dublin, 13 February 2019) Speech at the European Financial Forum, 7 p.

MAIJOOR, S., ‘[Closing keynote on progress made in achieving the Capital Markets Union]’ (Brussels, 11 April 2017) Speech at CMU Mid-Term Review Public Hearing Speech, 10 p.

MAIJOOR, S., [‘Topics on the agenda of the Joint ESAs Consumer Protection Day’] (Frankfurt Am Main, 3 June 2015), Opening speech at the 3rd Joint ESAs Consumer Protection Day, 4 p.

MULDER, J., ‘Let’s Build a European Financial Consumer Authority in Paris’ (2017) Blogpost for Better Europe, https://www.bettereurope.eu/2017/05/efca-paris/

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

109

NOUY, D., ‘Too much of a good thing? The need for consolidation in the European banking sector’ (Madrid, 27 September 2017) Speech at the VIII Financial Forum,https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2017/html/…

PISANI-FERRY, J., SAPIR, A., VÉRON, N. and WOLFF, G.B., ‘What Kind of European Banking Union?’ (2012) Bruegel Policy Contribution 12, 20 p.

RESTOY, F., ‘The organisation of financial supervision’ (Madrid, 18 January 2016) Speech at the presentation of the “Guide to the Spanish Financial System”, 6 p.

ROLDÁN, J.M., ‘Integrated Supervision of Financial Conglomerates: Challenges for the Future’ (Amsterdam, 12 May 2005) Speech at the conference “Integrated Supervision of Financial Conglomerates: Challenges”, 3 p.

ROSS, V., ‘Towards a genuine single European financial market – the role of regulation and supervision’ (Lisbon, 6 June 2018), Statement at the CIRSF Annual International Conference, 8 p.

SAPIR, A., SCHOENMAKER, D. and VERON, N., ‘Making the best of Brexit for the EU27 financial system’ (2017) Policy Contribution Issue 1, 8 p.

SCHOENMAKER, D. and VÉRON, N., ‘A ‘twin peaks’ vision for Europe’ (2017) Bruegel Policy Contribution 30, 10 p.

SCHOENMAKER, D. and VERON, N., ‘EBA relocation should support a long-term ‘twin peaks’ vision’ (2017) Bruegel blog post, http://bruegel.org/2017/04/eba-relocation-should-support-a-long- term-twin-peaks-vision/

SCHOENMAKER, D., ‘Stealing London’s financial crown would bring both benefits and responsibilities’ (2016) Bruegel blog post, http://bruegel.org/2016/11/stealing-londons-financial- crown-would-bring-both-benefits-and-responsibilities/

TEMPLER, L., ‘First Banking Union, then ‘Brexit’: Is the EBA dead?’ (2017) Regulation-Y blogpost, https://regulation-y.com/2017/03/31/first-the-ssm-then-brexit-is-the-eb…

The Greens/European Free Alliance, ‘Danske Bank: European Commission must now investigate money laundering scandal after EU Member States have put the brakes on the EBA’ (2019),https://sven-giegold.de/danske-bank-european-commission-must-now-invest…

The Greens/European Free Alliance, ‘Supervisory hearing: ESMA and EIOPA are doing nothing to fight money laundering’ (2018), https://sven-giegold.de/esma-eiopa-money-laundering/

The Greens/European Free Alliance, ‘European supervisory authorities trilog conclusion: EU governments including Germany prevent much needed fundamental governance overhaul’ (2019),https://sven-giegold.de/supervisory-authorities-conclusion/

The Netherlands Ministry of Finance, the Netherlands Financial Markets Authority and the Dutch Central Bank, ‘Response of the Netherlands – European Commission Green Paper – Building a Capital Markets Union’ (2015), 36 p., https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-516145.pdf.

TONVERONACHI, M., ‘The ECB and the Single European Financial Market: a Proposal to Repair Half of a Flawed Design’ (2014) Levy Economics Institute of Bard College Public Policy Brief 137, 13 p.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

110

News sites/news articles/interviews

Afbeelding verwijderd.

BERÉS, P. ‘First step towards ‘twin peaks’ model of financial supervision’ (2010)

https://www.euractiv.com/section/euro-finance/opinion/first-step-toward…- financial-supervision/

BINHAM, C. and ARNOLD, M., ‘Europe’s banking watchdog warns on wave of dirty money’ Financial Times (London, 10 June 2019), https://www.ft.com/content/fecc4006-8b59-11e9-a24d- b42f641eca37

BINI SMAGHI, L., ‘Europe cannot ignore its financial trilemma’ Financial Times (London, 21 June 2009), https://www.ft.com/content/068622e0-5e8c-11de-91ad-00144feabdc0

CONTIGUGLIA, C., ‘EU agency staff who don’t want to leave London set to miss out on benefits’ Politico (Brussels, 8 July 2017), https://www.politico.eu/article/ema-eba-staff-london-benefits/

DAVIES, H.,‘Was the financial crisis wasted?’ The Guardian (London, 30 Augustus 2018),

https://www.theguardian.com/business/2018/aug/30/was-the-financial-cris…

DAWSON, G., ‘It’s time the City – and the UK – show support for a capital markets union’ City AM (London, 18 February 2015), http://www.cityam.com/209755/it-s-time-city-and-uk-show-support- capital-markets-union

GARSIDE, J., ‘Is money-laundering scandal at Danske Bank the largest in history?’ The Guardian (London, 21 September 2018), https://www.theguardian.com/business/2018/sep/21/is-money- laundering-scandal-at-danske-bank-the-largest-in-history.

GUARASCIO, F. and STRUPCZEWSKI, J., ‘ECB’s Coeuré says EU should have agency to fight money laundering’ Reuters (London, 7 September 2018), https://www.reuters.com/article/us-eu- banks-moneylaundering/ecb-calls-for-eu-agency-to-combat-money-laundering-idUSKCN1LN1KZ.

IRWIN, D. and JOHNSON, C., ‘Long Fight Ahead for Treasury Blueprint; Consumer Groups, Agencies Criticize Regulatory Overhaul’ The Washington Post (Washington, 30 March 2008), accessed via Proquest,https://searchproquestcom.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/41018771… 3PQ/6?accountid=17215&fbclid=IwAR2W oNDWfNoJQ6YSRegoGfw78O0GgoLzy4QWgEuRC C_xB1vJ2iwrszK5ITI.

KALETA, P., ‘Q and A with Pervenche Berès’ (2018), https://www.pervencheberes.fr/?p=12449.

JONES, H., ‘Paris neck-and-neck with Frankfurt in Brexit race: French lobbyist’ Reuters (Paris, 15 February 2018), https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-banks/paris-neck-and-neck…- frankfurt-in-brexit-race-french-lobbyist-idUSKCN1FZ234.

KEATINGE, T., ‘Cross-border money laundering cannot be fought with domestic tools’ Financial Times (London, 10 September 2018), https://www.ft.com/content/0397fc40-b281-11e8-87e0- d84e0d934341.

LABATON, S., ‘Parts of U.S. Treasury plan are said to have no hope of survival’ The New York Times (New York, 1 April 2008)https://www.nytimes.com/2008/04/01/business/worldbusiness/01iht-regulat….

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

111

MAXWELL, F. and SMITH-MEYER, B., ‘Frankfurt’s plan to snatch EU bank regulator from London’ PoliticoPro (Brussels, 21 March 2017), https://www.politico.eu/pro/frankfurts-plan-to- snatch-eu-bank-regulator-from-london/.

SMYTH, P., ‘Paris pips Dublin in race to win post-Brexit European Banking Authority’ The Irish Times (Brussels, 20 November 2017), https://www.irishtimes.com/business/economy/paris-pips- dublin-in-race-to-win-post-brexit-european-banking-authority-1.3298881.

THOMPSON, J., ‘Fears mount over mis-selling of ESG-labelled products’ Financial Times (London, 20 January 2019), https://www.ft.com/content/2d3f7683-65a6-3171-8cbb-66ff5ab34405.

VALERO, J., ‘EU watchdog gains new powers to fight money launderers’ (2019) Euractiv article,

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-watchdog-gains-ne…- money launderers/.

WILLIAMSON, E., ‘Political Pendulum Swings Toward Stricter Regulation’ The Wall Street Journal (New York, 24 March 2008), https://www.wsj.com/articles/SB120631764481458291.

X [author unknown], ‘EBA Nominee Sees Need for ‘More Integration’ on AML’ (2019),https://www.riskscreen.com/kyc360/news/eba-nominee-sees-need-for-more-i….

Thesis

VAN CLEYNENBREUGEL, P., ‘From Shared Competences to Institutional Heteronomy. The Constitutional Architecture of Supranationally Structured Market Supervision’ (PhD thesis Catholic University of Leuven 2013), 484 p.

V aria

On the definition of money laundering, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/money-laundering_en.

Diagram concerning the prevention of money laundering and terrorist financing across the EU,

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diagram_aml_2018.07_ok.pdf.

ECON Committee, ‘Public hearing in Financial Supervision in the EU’, statement by Jacques de Larosière (Brussels, 27 February 2018), http://www.europarl.europa.eu/ep- live/en/committees/video?event=20180226-1500-COMMITTEE-ECON.

EIOPA, ‘List of Members and Observers of the EIOPA Board of Supervisors’ (2019),

https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/BoS%20of%20EIOPA%20… f.

Infographic concerning the EU agencies relocation, available on the European Council’s website,

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-relocation-agencies/.

List of ‘foreign supervisory authorities’ published on the website of the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin),https://www.bafin.de/EN/Internationales/BilateraleZusammenarbeit/Auslae… ndischeaufsicht_node_en.html.

 

Download scriptie (1.81 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Veerle Colaert