De kansrijke vluchteling in een kansloze samenleving

Robbert
Leysen

 

Mijn leven is als een spel dat ik niet kan winnen. Ik doe telkens mijn uiterste best, maar zal mijn doel nooit bereiken. (Nur, Somalische vluchteling).

In april 2015 kwamen enkele honderden bootvluchtelingen om bij het maken van de oversteek van de Middellandse zee. Sindsdien wordt de verhoogde toestroom van vluchtelingen naar het Europees continent beschreven als de vluchtelingencrisis. 

Nur is een van de vele kanszoekers die rond deze periode is toegekomen in België. Samen met 15 andere vluchtelingen maakt hij deel uit van mijn onderzoek. Allen hebben ze een opleiding tot hoogtewerker gevolgd bij de organisatie Rising You. Ik stelde mezelf de vraag hoe deze jonge mannen zelf hun afgelegde traject hebben ervaren. Welke obstakels zijn ze tegengekomen? Hoe staan ze zelf ten opzichte van hun huidige job als hoogtewerker? En beschikken ze over de mogelijkheid om hun ware aspiraties waar te maken?   

Druk tot integratie

Uit de gesprekken kwam naar voor dat de respondenten een tweezijdige druk ondervinden om te integreren. Zo hebben ze hun thuisland ontvlucht met vrees voor eigen leven. Terugkeren naar het thuisland is met andere woorden geen optie. Ze willen deel uitmaken van de samenleving en voelen zich uitgesloten zolang ze aanspraak maken op een uitkering. Anderzijds ondervinden ze een grote druk vanuit het thuisland. Hun zoektocht naar een beter leven was enkel mogelijk door aanspraak te maken op het familiekapitaal. Ze dragen dus een zekere verantwoordelijkheid ten opzichte van achtergebleven familieleden, in die zin dat van hen verwacht wordt in financiële ondersteuning te voorzien. Ze willen dan ook zo snel mogelijk aan het werk om deze verwachtingen in te lossen. Wat echter opvalt is dat bij aankomst in België het merendeel van de interviewees de aspiratie had om verder te studeren. Deze aspiratie hebben ze moeten bijstellen omdat de combinatie van studeren en financiële zelfredzaamheid niet mogelijk was. Dit zou ten koste gaan van de familie in het thuisland.

Financiële zelfredzaamheid

Na erkenning van de vluchtelingenstatus of de status tot subsidiaire bescherming komen de vluchtelingen bij het OCMW terecht. Hier kunnen ze aanspraak maken op een leefloon. Uit de gesprekken komt naar voor dat het onmogelijk is om rond te komen met een leefloon. Dit probleem hangt rechtstreeks samen met de huisvestingsproblematiek. Door een aanbodtekort van sociale huurwoningen worden vluchtelingen gedwongen hun toevlucht te zoeken op de private huurmarkt. Sommige krijgen een huursubsidie van het OCMW, maar zelfs dan gaat het merendeel van het budget verloren aan het betalen van huur. Dit maakt dat het bijna onmogelijk wordt om hun familie in het thuisland financieel te ondersteunen zonder zichzelf te verwaarlozen. Deze financieel ongunstige situatie heeft de respondenten richting de arbeidsmarkt geduwd.  Ze willen zo snel mogelijk aan het werk om financiële zelfredzaamheid te bekomen. Wat blijkt is dat ze zo terechtkomen in slechte, onderbetaalde, arbeidsintensieve jobs.

A job to start a life

De opleiding tot hoogtewerker bij Rising You biedt de respondenten een uitweg, in die zin dat het hen in staat stelt om op korte termijn financieel zelfredzaam te zijn. Ze worden op 3 maanden tijd klaargestoomd voor een specifieke niche van de arbeidsmarkt. Omdat hoogtewerker een knelpuntberoep is vinden ze snel langdurige tewerkstelling en verdienen ze goed hun boterham. Dit inkomen stelt hen in staat om achtergebleven familieleden financieel te ondersteunen, een meer adequate woonst te vinden en nog wat geld te sparen.

Kanttekening

Toch zijn er een aantal kanttekeningen die dienen gemaakt te worden. Veel jobs op hoogte zijn seizoensafhankelijk. Het merendeel van de respondenten werd opgeleid tot schilder op hoogte. Bij slecht weer kunnen ze dit beroep niet uitoefenen. Hierdoor moeten ze een aantal keer per jaar langdurig aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. De uitkering voor tijdelijke werkloosheid bedraagt 65% van het gemiddeld loon. Voor heel wat respondenten ligt dit bedrag rond de armoedegrens. Dit is met andere woorden niet voldoende om huur te betalen, familie te ondersteunen en voor zichzelf te zorgen. Dit maakt dat ze aanspraak moeten maken op het reeds vergaarde spaargeld. Dit spaargeld speelt nochtans een belangrijke rol om hun lange termijn aspiraties waar te maken. Ze komen vast te zitten in een job die niet overeenkomt met hun aspiraties. De duurzaamheid van dit soort fast-track tewerkstellingstrajecten kan dus in vraag gesteld worden.

Beleid

Trek het leefloon op tot boven de armoedegrens. De ambitie om verder te studeren wordt opzijgeschoven vanwege een gebrek aan financiële middelen. Een hoger leefloon zou een extra incentive kunnen geven om toch te studeren. Dit zou een veel duurzamere uitkomst bieden i.p.v. zo snel mogelijk verzeild te geraken in slecht betaald, arbeidsintensief werk.

Verder zou het beleid moeten inspelen op de huisvestingsproblematiek. Alleen zo kan de financiële draagkracht van de vluchteling vergroot worden. In Vlaanderen bedraagt het percentage sociale huurwoningen in verhouding tot de totale woningmarkt 5,6%, dit cijfer ligt onder het Europees gemiddelde van 8,3%. Verder blijkt ook dat de overheidsbudgetten met betrekking tot de woningmarkt ongelijk verdeeld zijn. Er gaat slechts 14% van de woonsubsidies naar de sociale huurmarkt en maar liefst 84% naar eigenaar-bewoners. Hier zou een meer gelijke verdeling moeten worden doorgetrokken.

Tot slot moet de toetredingstermijn waarbinnen vluchtelingen mogen participeren op de arbeidsmarkt verder afgebouwd worden. In België mag een vluchteling vier maanden na het indienen van zijn asielaanvraag toetreden tot de arbeidsmarkt. Onderzoek heeft echter aangetoond dat een snellere toetreding tot de arbeidsmarkt de lange termijn integratie ten goede zal komen. Hierbij is het van cruciaal belang om relevante geïndividualiseerde trajecten op te stellen. Bij aankomst in België zouden er competentietesten moeten worden afgenomen om een beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden waarover een vluchteling beschikt. Vervolgens zou er een opleidingstraject op maat kunnen worden samengesteld zodat de vluchteling kan doorstromen naar meer relevante jobs die overeenkomen met de voormalige werkervaring opgedaan in het thuisland.

Onze kijk op integratie moet volledig anders. Momenteel zijn er te veel uitsluitingsmechanismen aanwezig die duurzame integratie in de weg staan. De capaciteiten en ambities van de vluchteling moeten op de voorgrond worden geplaatst. Iets wat volledig verloren gaat in het huidige politiek discours.

 

Bibliografie

11. Literatuurlijst

Abdi, A. M. (2005). In Limbo: Dependency, insecurity, and identity amongst Somali Refugees in Dadaab camps. Refuge: Canada's Journal on Refugees, 22(2), 6-14.

Agentschap integratie en inburgering. (z.d.). Heb je recht om te werken als asielzoeker,subsidiair beschermde of erkende vluchteling?. Geraadpleegd van http://agii.be/thema/werk/heb-je-recht- om-te-werken/heb-je-recht-om-te-werken-met-je-verblijfsstatuut/heb-je-recht-om-te-werken- als-asielzoeker-subsidiair-beschermde-of-erkend-vluchteling

Agentschap integratie en inburgering. (z.d.). Attest van immatriculatie. Geraadpleegd van http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal- privaatrecht/verblijfsdocumenten/attest-van-immatriculatie

Agentschap integratie en inburgering. (z.d.). Verblijfsrecht en asiel. Geraadpleegd van

http://agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/ver…-

reizen/asiel-internationale-bescherming/verblijfsrecht-en-asiel

Agentschap integratie en inburgering. (z.d.). Waar heb je als verzoeker om internationale bescherming recht op materiële opvang?. Geraadpleegd van http://www.agii.be/thema/sociaal- medisch/materiele-opvang/verzoekers-om-internationale-bescherming-en-afgewezen- verzoekers-om-internationale-bescherming/waar-heb-je-als-verzoeker-om-internationale- bescherming-recht-op

Agentschap integratie en inburgering. (z.d.). Sociale tewerkstelling. Geraadpleegd van

http://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/ocmw-steun/bijzondere-vormen-v…-

dienstverlening/sociale-tewerkstelling

Agentschap integratie en inburgering. (z.d). Inburgering in een notendop. Geraadpleegd van

http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht…-

inburgering/inburgering-in-een-notedop

Agentschap integratie en inburgering. (2016). Sociale (grond)rechten van erkende vluchtelingen en subsidiar beschermden: kapstokken voor een integrale begeleiding. (Powerpoint). Geraadpleegd vanhttps://www.kennispleinkalender.be/gallery/multi_senvzw/overdegrenzenhe… nts/ppt_aii_rechten_erkende_vluchtelingen_en_subsidiair_beschermden.pdf

Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. Journal of refugee studies, 21(2), 166-191.

Aguilera, M. B. (2005). The impact of social capital on the earnings of Puerto Rican migrants. The Sociological Quarterly, 46(4), 569-592.

Aguilera, M. B., & Massey, D. S. (2003). Social capital and the wages of Mexican migrants: New hypotheses and tests. Social forces, 82(2), 671-701.

Akresh, I. R. (2006). Occupational mobility among legal immigrants to the United States. International Migration Review, 40(4), 854-884.

Aldashev, A., Gernandt, J., & Thomsen, S. L. (2009). Language usage, participation, employment and earnings: Evidence for foreigners in West Germany with multiple sources of selection. Labour Economics, 16(3), 330-341.

Åslund, O., & Johansson, P. (2011). Virtues of SIN: Can intensified public efforts help disadvantaged immigrants?. Evaluation review, 35(4), 399-427.

Bakker, L., Dagevos, J., & Engbersen, G. (2017). Explaining the refugee gap: a longitudinal study on labour market participation of refugees in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(11), 1775-1791.

Balzyte, G., Buczkowska, T., Carignani, S., Fontana, I., Giusto, H., Karzi, V.P. (2018). Newcomer integration in Europe: Best practices and innovations since 2015. Brussels, Belgium: Foundation for European progressive studies (FEPS).

Barraket, J., & Yousefpour, N. (2013). Evaluation and social impact measurement amongst small to medium social enterprises: Process, purpose and value.Australian Journal of Public Administration, 72(4), 447-458.

Becker, G. S. (1992). Human capital and the economy. Proceedings of the American philosophical society, 136(1), 85-92.

Benton, M., Sumption, M., Alsvik, K., Fratzke, S., Kuptsch, C., & Papademetriou, D. G. (2014). Aiming higher: Policies to get immigrants into middle-skilled work in Europe. Washington, DC: Migration policy institute and international labour office.

Berman, E., Lang, K., & Siniver, E. (2003). Language-skill complementarity: returns to immigrant language acquisition. Labour Economics, 10(3), 265-290.

Bevelander, P. (2000). Immigrant employment integration and structural change in Sweden, 1970- 1995 (Vol. 15). Lund University.

Bevelander, P., & Veenman, J. (2006). Naturalisation and socioeconomic integration: The case of the Netherlands. IZA discussion papers, NO. 2153, Institute for the study of labor, Bonn.

Bloch, A. (1999). Refugees in the job market: a case of unused skills in the British economy. In A., Bloch & C., Levy. (Red.), Refugees, citizenship and social policy in Europe. (pp. 187-210). Londen, Engeland: Palgrave Macmillan

Borjas, G. J. (1995). The economic benefits from immigration. Journal of economic perspectives, 9(2), 3-22.

Caritas international. (2014). Vluchteling zkt job: Resultaten van een onderzoek naar opleiding en tewerkstelling bij vluchtelingen. Geraadpleegd van https://www.caritasinternational.be/wp- content/uploads/2016/09/Caritas_Brochure-Integration-2014_NL_web.pdf?x49851

Carrera, S. (2006). A Comparison of Integration Programmes in the EU. CEPS Challenge papers NO.1.

CGVS.(2019). U bent als vluchteling erkend in België. Geraadpleegd van https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_erkend_…- _u_bent_als_vluchteling_erkend_in_belgie_-_nl_4.pdf

CGVS.(z.d.). Subsidair beschermde. Geraadpleegd van https://www.cgvs.be/nl/asiel/subsidiair- beschermden

CGVS.(z.d.) De beslissingstermijnen. Geraadpleegd van https://www.cgvs.be/nl/asiel/de- beslissingstermijnen

(z.d.). De beoordeling van de asielaanvraag. Geraadpleegd van https://www.cgvs.be/nl/de- beoordeling-van-de-asielaanvraag

CGVS. (2018). Asielstatistieken december 2018. Geraadpleegd van

https://www.cgvs.be/sites/default/files/asielstatistieken_2018_december…

Chiswick, B. R. (1982). The economic progress of immigrants: some apparently universal patterns. Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

Chiswick, B. R. (1991). Speaking, reading, and earnings among low-skilled immigrants. Journal of labor economics, 9(2), 149-170.

Chiswick, B. R., & Miller, P. W. (1995). The endogeneity between language and earnings: International analyses. Journal of labor economics, 13(2), 246-288.

Chiswick, B. R., Lee, Y. L., & Miller, P. W. (2005). A Longitudinal Analysis of Immigrant Occupational Mobility: A Test of the Immigrant Assimilation Hypothesis.International Migration Review, 39(2), 332-353.

Chiswick, B. R., Lee, Y. L., & Miller, P. W. (2008). Immigrant selection systems and immigrant health. Contemporary Economic Policy, 26(4), 555-578.

Coates, T., & Hayward, C. (2005). The costs of legal limbo for refugees in Canada: A preliminary study. Refuge: Canada's Journal on Refugees, 22(2), 77-87.

Connor, P. (2010). Explaining the refugee gap: Economic outcomes of refugees versus other immigrants. Journal of Refugee Studies, 23(3), 377-397.

Corluy, V., & Verbist, G. (2014). Can education bridge the gap? Education and the employment position of immigrants in Belgium (No. 14/02). Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.

Cortes, K. E. (2004). Are refugees different from economic immigrants? Some empirical evidence on the heterogeneity of immigrant groups in the United States. Review of Economics and Statistics, 86(2), 465-480.

Davister, C., Defourny, J. & Grégoire, O. (2004). "Work Integration Social Enterprises in the European Union: An Overview of Existing Models". Working Papers Series, no. 04/04, Liège: EMES European Research Network.

Degler, E., & Liebig, T. (2017). Finding their way: Labour market integration of refugees in Germany. OECD. Geraadpleegd van https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way- Germany.pdf

Degler, E., Liebig, T., & Senner, A. S. (2017). Integrating Refugees into the Labour Market-Where Does Germany Stand?. ifo DICE Report, 15(3), 6-10.

Desiderio, M. V. (2016). Integrating refugees into host country labor markets: Challenges and policy options. Migration Policy Institute. Washington, DC.

Dustmann, C. (1994). Speaking fluency, writing fluency and earnings of migrants. Journal of Population economics, 7(2), 133-156.

Dustmann, C., & Fabbri, F. (2000). Language proficiency and labour market performance of immigrants in the UK. IZA discussion paper series, NO. 156. Geraadpleegd vanhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=233909

Dustmann, C., & Fabbri, F. (2003). Language proficiency and labour market performance of immigrants in the UK. The Economic Journal, 113(489), 695-717.

European employment policy observatory (EEPO). (2016). Challenges in labour market integration of asylum seekers and refugees. Geraadpleegd van https://ec.europa.eu/migrant- integration/librarydoc/challenges-in-the-labour-market-integration-of-asylum-seekers-and- refugees

Europees parlement. (2013). Social housing in the EU. Geraadpleegd van

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/492469/IPOL-

EMPL_NT(2013)492469_EN.pdf

Europese Commissie. (2016). Action plan on the integration of third-country nationals. Geraadpleegd van https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/po…- agenda-migration/background- information/docs/20160607/factsheet_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf

Eurostat. (2016). Asylum in the EU member states. Geraadpleegd van

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-E…-

5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1

Eurostat. (2018). First time asylum applicants in Belgium. Geraadpleegd van

https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2017

Eurostat. (2019). Housing cost overburden rate by tenure status – EU- SILC survey. Geraadpleegd van

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Fedasil. (2015). Een opvangcentrum in uw gemeente. Geraadpleegd op

https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/infor…

emeentebesturen.pdf

Geets, J., Pauwels, F., Wets, J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt. Leuven, België: Hoger instituut voor de arbeid (KU Leuven).

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). De ontwikkeling van gefundeerde theorie. Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.

Green, A. E. (2007). Local action on labour market integration of new arrivals: issues and dilemmas for policy. Local economy, 22(4), 349-361.

Hainmueller, J., Hangartner, D., & Lawrence, D. (2016). When lives are put on hold: Lengthy asylum processes decrease employment among refugees. Science advances, 2(8).

Halcomb, E. J., & Davidson, P. M. (2006). Is verbatim transcription of interview data always necessary?. Applied nursing research, 19(1), 38-42.

Hartog, J., & Zorlu, A. (2009). How important is homeland education for refugees’ economic position in The Netherlands?. Journal of Population Economics, 22(1), 219-246.

Heylen, K. (2013). Woonsubsidies in Vlaanderen. Verdelingsanalyse voor 2013, Leuven, Steunpunt wonen, P.88.

Hoffman, S. (2012). Living in limbo: Iraqi refugees in Indonesia. Refuge, 28(1), 15-24.

Interfederaal gelijkekansencentrum. (2014). Diversiteitsbarometer huisvesting. Geraadpleegd van

https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/diversiteitsbarometer_huisvesting.p…

Jackson, S., & Bauder, H. (2013). Neither temporary, nor permanent: The precarious employment experiences of refugee claimants in Canada. Journal of Refugee Studies, 27(3), 360-381.

Joona, P. A., & Nekby, L. (2012). Intensive coaching of new immigrants: an evaluation based on random program assignment. The Scandinavian Journal of Economics, 114(2), 575-600.

Kohnle-Seidle, R., & Bolits, G. (2016) Labour market integration of refugees: strategies and good practices. Geraadpleegd vanhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578956/IPOL_STU(… _EN.pdf

Lancee, B. (2012). Immigrant performance in the labour market: Bonding and bridging social capital.Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.

Lemaître, G. (2007). The integration of immigrants into the labour market: The case of Sweden. Social, Employment and Migration Working Papers No. 48. OECD.

Lens, D., Marx, I., & Vujić, S. (2018). Does migration motive matter for migrants’ employment outcomes? The case of Belgium in Migration and integration in Flanders: multidisciplinary perspectives. In C. Timmerman (Red.), Migration and integration in Flanders. (pp.245-271). Leuven, België: Leuven university press.

Liang, Z. (1994). Social contact, social capital, and the naturalization process: Evidence from six immigrant groups. Social Science Research, 23(4), 407-437.

Afbeelding verwijderd.

Havrylchyk, O., & Ukrayinchuk, N. (2016). Living in limbo: Economic and social costs for refugees.

Geraadpleegd van https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2880065

Liebig T. (2015). Integration of migrants into the labour market in EU and OECD countries: an overview. International Migration Division, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD.

Lin, N. (2008). A network theory of social capital. The handbook of social capital, 50(1), 69. Luebben, S. (2003). Testimony work with Bosnian refugees: living in legal limbo. British Journal of

Guidance &Counselling, 31(4), 393-402.

Martin, I., Arcarons, A., Aumüller, J., Bevelander, P., Emilsson, H., Kalantaryan, S., ... & Vidovic, H.

(2016). From refugees to workers: mapping labour market integration support measures for asylum-seekers and refugees in EU member states. Volume II: Literature review and country case studies. Geraadpleegd van http://diana- n.iue.it:8080/bitstream/handle/1814/43505/Study_fromRefugeesToWorkers_2016_Vol_2.pdf? sequence=1&isAllowed=y

Mestheneos, E., & Ioannidi, E. (2002). Obstacles to refugee integration in the European Union member states. Journal of refugee studies, 15(3), 304-320.

Mortelmans, D. (2018). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (5e ed.). Leuven, België: Acco. Mortelmans, D. (2017). Kwalitatieve analyse met NVIVO (2e ed.). Leuven, België: Acco.

Mussche, N., Corluy, V., & Marx, I. (2014). Migrant Access to Social Security–policy and practice in

Belgium. Brussel: European Migration Network.

Netwerk tegen armoede. (2015). Armoede bij mensen met een migratieachtergrond. Geraadpleegd van

http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/VN-minderheden_deel2.pdf

OECD. (z.d.). What is social capital?. Geraadpleegd van https://www.oecd.org/insights/37966934.pdfOECD. (z.d.) The value of people. Geraadpleegd van https://www.oecd.org/insights/37967294.pdfOECD. (2013). Job creation through social economy and social entrepreneurship. Geraadpleegd van

https://www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20throught%20the%20…

conomy%20and%20Social%20Entrepreneurship_RC_FINALBIS.pdf

OECD. (z.d.). The social enterprise sector: a conceptual framework. Geraadpleegd van

https://www.oecd.org/cfe/leed/37753595.pdf

OECD. (2016). Making integration work: Refugees and others in need of international protection. Paris,France: OECD publishing.

OECD/UNHCR. (2018). Engaging with employers in the hiring of refugees: A 10 point multi- stakeholder action plan for employers, refugees, government and civil society. Geraadpleegd van https://www.oecd.org/els/mig/UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-…- of-refugees.pdf

Phillimore, J. (2011). Refugees, acculturation strategies, stress and integration. Journal of Social Policy, 40(3), 575-593.

Phythian, K., Walters, D., & Anisef, P. (2009). Entry class and the early employment experience of immigrants in Canada. Canadian Studies in Population, 36(3-4), 363-382.

Portes, A., & Zhou, M. (1993). The new second generation: Segmented assimilation and its variants. The annals of the American academy of political and social science, 530(1), 74-96.

Potocky-Tripodi, M. (2004). The role of social capital in immigrant and refugee economic adaptation. Journal of Social Service Research, 31(1), 59-91.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America’s declining social capital. In Culture and politics (pp. 223-234). Palgrave Macmillan, New York.

Reitz, J. G. (2007). Migrant employment success in Canada, Part I: Individual and contextual causes.

Journal of International Migration and Integration/Revue de l'integration et de la migration

internationale, 8(1), 11-36.

Richmond, A. H. (1988). Sociological theories of international migration: the case of refugees. Current

Sociology, 36(2), 7-25.

Rising You. (z.d.). We climb. We rise. We shine. Geraadpleegd van https://risingyou.eu/intro/Rosenthal, G. (1993). Reconstruction of life stories: Principles of selection in generating stories for

narrative biographical interviews. The narrative study of lives, 1(1), 59-91.

RVA. (2018, 1 september). Tijdelijke werkloosheid- slecht weer. Geraadpleegd van

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e26#h2_9

Sarvimäki, M. (2017). Labor Market Integration of Refugees in Finland. Nordic Economic Policy Review 7 (1), 91–114.

Startpunt voor werk en sociale economie (z.d.) Arbeidskaart C-Definitie. Geraadpleegd van

https://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationalite…-

c/definitie

STATBEL. (2018). Armoede indicatoren in België in 2017 (EU-SILC). Geraadpleegd van

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandi…-

armoede-sociale-uitsluiting

Statistiek Vlaanderen. (z.d.). De vergrijzing zet zich verder. Geraadpleegd van

https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (2018). Hoeveel bedraagt het leefloon en hoeveel mensen moeten ermee rondkomen?. Geraadpleegd vanhttp://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/01/cijfers_lee…

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (2018). Hoeveel procent van de bevolking leeft in een niet kwalitatieve woning ?. Geraadpleegd van http://www.armoedebestrijding.be/wp- content/uploads/2019/01/cijfers_kwaliteit_huisvesting.pdf

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (2017). Burgerschap en armoede: Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Geraadpleegd vanhttp://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag9/huisvesting.pdf

Stryjan, Y. (2004). Work social enterprises in Sweden. Working papers series, no. 04/02, Liège: EMES European research network.

Tainer, E. (1988). English language proficiency and the determination of earnings among foreign-born men. Journal of Human Resources, 108-122.

Tomlinson, F. (2010). Marking difference and negotiating belonging: Refugee women, volunteering and employment. Gender, Work & Organization, 17(3), 278-296.

Tomlinson, F., & Egan, S. (2002). From marginalization to (dis) empowerment: organizing training and employment services for refugees. Human Relations, 55(8), 1019-1043.

UNHCR. (2013). A new beginning: refugee integration in Europe. Geraadpleegd van

https://www.unhcr.org/protection/operations/52403d389/new-beginning-ref…-

europe.html

UNHCR. (2001). Interpreting article 1 of the 1951 convention relating to the status of refugees. Geraadpleegd van https://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html

UNHCR-OECD. (2016). Hiring refugees- What are the opportunities and challenges for employers?. Geraadpleegd van https://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-10.pdf

Van den Bedem, R. F. A. (1993). Motieven voor naturalisatie: waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie. Arnhem, Nederland: Gouda Quint.

Van der Gaag, M. P., & Snijders, T. A. (2004). Proposals for the measurement of individual social capital. Creation and returns of social capital, 199-218.

Van Rompuy, P. (2005). De houdbaarheid van de Europese welvaartstaat. Leuvense economische standpunten. NO.112.

Vansteenkiste, S., & De Graeve, P. J. (2018). Hefboom aan het werk? Onderzoek naar de factoren die de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen beïnvloeden. Werk Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 21-32.

VDAB. (2017). Programma ‘integratie door werk’ actieplan 2017. Geraadpleegd van

https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/vluchtelingen/Integratie%2…

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (z.d.). opvang. Geraadpleegd van

https://www.vluchtelingenwerk.be/opvang

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. (z.d.). Asiel. Geraadpleegd van

https://www.vluchtelingenwerk.be/asiel

Welzijnszorg. (2017). 1 op 7 haalt de meet niet

https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/26._dossie…. (z.d.) Initiativen der mitgliedsunternehmen. Geraadpleegd van https://www.wir-

zusammen.de/initiativen/

Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. Canadian journal of policy research, 2(1), 11-17.

Download scriptie (874.12 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof Dr. Ive Marx