“Mama jij blogt zonder dat het mocht!” Kan sharenting door de beugel?

Simon
Verschaeve

Baby on smartphone

 

Uw leven staat online. Tenminste, dat is wat vandaag het geval is bij de meeste kinderen. Ouders zijn vaak de schuldigen die in de plaats van hun kinderen beslissen hoe hun digitale identiteit er zal uitzien. Mag dat wel?

“Mama, we hebben het er al over gehad. Je post geen foto’s van mij zonder mijn toestemming.” Met deze woorden reageerde de veertienjarige Apple Martin op een Instagram-post van haar moeder. Eerder dit jaar werd de moeder achter het populaire YouTube-kanaal Fantastic Adventures opgepakt nadat bleek dat ze haar kinderen fysiek en mentaal misbruikte wanneer ze niet goed genoeg presteerden in haar video’s.

In eigen land bestaan ook heel wat (bekende) mama- en papablogs en –vlogs. Die kunnen evenzeer conflicten opleveren. Hebt u er al even bij stilgestaan dat hetzelfde geldt voor de talloze kinderfoto’s op sociale media? Het op regelmatige basis online delen van verhalen, nieuws, afbeeldingen, video’s en andere informatie over een kind door hun ouders, wordt ondertussen als 'sharenting' benoemd (afkomstig van de woorden sharing en parenting).

In Vlaanderen toonde het ‘Apestaartjaren’-onderzoek aan dat volgens jongeren 78% van hun ouders op sociale media actief is, waarvan meer dan de helft informatie over hen deelt online. Van deze laatste groep doet de meerderheid van de ouders dat zonder hun toestemming. Eén op vijf van de jongeren wiens ouders actief zijn op sociale media en aan sharenting doen, blijkt daar problemen mee te hebben. Volgens het Vlaams Kinderrechtencommissariaat en uit de analyse van de (beperkte) Belgische rechtspraak, blijkt dat in het kader van echtscheidingen soms al discussie ontstaat tussen ouders over sharenting.

Eén op vijf van de jongeren wiens ouders actief zijn op sociale media en aan sharenting doen, blijkt daar problemen mee te hebben.

Storm in een glas water?

Vele ouders delen dus online over hun kroost. Maakt het dan wat uit? Sharenting bezorgt kinderen een onuitwisbare digitale tattoo waar ze later niet altijd tevreden mee zijn. Bovendien is het niet zonder risico’s. Zo bestaat een reëel gevaar op digital kidnapping. Sharenting zal volgens de internationale bank Barclays tegen 2030 de oorzaak zijn van twee derde van alle identiteitsfraudes die jonge mensen treffen. De informatie die ouders delen kan later gebruikt worden voor frauduleuze leningen, kredietkaarttransacties en oplichting bij online shopping.

Daarnaast stellen zich problemen voor de fysieke veiligheid van een kind. Vele ‘onschuldige’ kinderfoto’s gepost door ouders vinden hun weg naar websites voor pedofielen. Een foto kan een locatie blootgeven aan onbekenden. Kwaadwilligen kunnen gebruikmaken van de informatie om kinderen onder een valse identiteit te contacteren met de bedoeling hen (seksueel) te misbruiken (ook wel grooming genoemd).

Vele ‘onschuldige’ kinderfoto’s gepost door ouders vinden hun weg naar websites voor pedofielen.

Ten slotte heeft de online tattoo ook bij het opbouwen van sociale relaties een grote invloed. Aangezien informatie online vaak gedateerd, inaccuraat en irrelevant is, leidt het gebruik ervan tot een scheefgetrokken en verkeerd beeld van iemand zijn identiteit. Dat kan dan weer problemen veroorzaken bij de toelating tot buitenlandse universiteiten, sollicitaties of het verkrijgen van een verzekering. Het wordt moeilijker om bij het volwassen worden een eigen identiteit te ontwikkelen die afwijkt van de keuzes die ouders vroeger gemaakt hebben.

Sharenting-paradox

Ouders worden door de wet aangewezen om de rechten van hun kinderen uit te oefenen zolang zij dat zelf niet kunnen. Dit is wat sharenting op juridisch vlak net complex maakt. Ouders worden gezien als de beschermers van de rechten van hun kinderen, maar bij sharenting zijn het net zij die hen eventueel zullen schaden. Zo is voor het delen van foto’s en video’s waarop kinderen herkenbaar afgebeeld staan toelating vereist van de afgebeelde persoon. Aangezien het recht kinderen niets steeds bekwaam acht om die toelating zelf te geven, ontstaat vaak een paradoxale situatie waarbij ouders aan zichzelf toelating kunnen geven om de afbeelding van een kind online te verspreiden.

Wat mag niet?

Wanneer een ouder aan sharenting doet, zijn heel wat regels van toepassing waar ze zich wellicht niet van bewust zijn. Dat ouders deze verplichtingen niet kennen, ontheft hen er echter niet van. Onder andere de mensenrechten, met inbegrip van de kinderrechten, het recht op afbeelding, alsook de recent hervormde privacyregelgeving bieden kinderen in zo’n situaties bescherming.

Het uitgangspunt voor de doorsnee ouder is dat delen met een onbegrensd publiek niet mag. Delen op sociale media kan enkel met een zelf-geselecteerde groep van familieleden, vrienden en kennissen die de ouder persoonlijk kent, niet op een openbaar profiel. In de meeste gevallen is het vanaf 12 à 14 jaar aan de kinderen om zelf te beslissen. Hun eventuele veto moet dan gerespecteerd worden.

Het uitgangspunt voor de doorsnee ouder is dat delen met een onbegrensd publiek niet mag.

Bijzondere situaties

Er zijn nochtans gevallen waarin de rechten en belangen van ouders zo zwaar doorwegen dat die van hun kinderen ervoor moeten wijken. In essentie is sharenting immers een clash tussen de identiteitsontwikkeling van een kind en die van de ouder, waar het kind (en zijn of haar informatie) inherent deel van uitmaakt.

Als ouders met hun bijdrage het maatschappelijk debat voeden, zullen zij zich kunnen beroepen op hun vrijheid van meningsuiting om alsnog met een onbeperkt publiek te delen. Dat recht vormt geen vrijgeleide om aan sharenting te doen. De identiteit, foto’s en video’s van een kind zullen ook dan zelden mogen worden onthuld.

De vrijheid van meningsuiting vormt geen vrijgeleide om aan sharenting te doen.

In de eerder uitzonderlijke situaties waarin een kind als een publiek figuur kan beschouwd worden, zich op een openbare plaats of in een menigte bevindt, kunnen ook afwijkende regels gelden.

#ikbeslis

Bij sharenting komt dus heel wat meer kijken dan het posten van een knap gemonteerd filmpje of een aanstekelijke foto. Vele parent-blogs en –vlogs, evenals socialemediaprofielen van ouders, respecteren de geldende regels niet. Bewustmakingscampagnes, zoals ‘ikbeslis.be’, hebben duidelijk nog werk voor de boeg. En u?

Benieuwd of kinderen deze regels ook kunnen afdwingen tegenover hun ouders? Lees dan zeker verder in de masterproef!

Bibliografie

Bibliografie

 

1. Wetgeving en verdragen

A. Internationaal

Internationaal Verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij Wet van 15 mei 1981, BS 6 juli 1983, 8806.

Internationaal Verdrag 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd bij Wet van 25 november 1991, BS 17 januari 1992, 805.

Facultatief Protocol 28 februari 2012 bij het verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, BS 20 augustus 2014, 60988.

B. Raad van Europa

Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, BS 19 augustus 1955, 5028.

Verdrag 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, goedgekeurd bij Wet van 17 juni 1991, BS 30 december 1993, 29023.

C. Europese Unie

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 1995 Pb L281/31.

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 2000 Pb L364/1.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG 2004 Pb L229/35.

Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 679/2016 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 2016 Pb L119.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2011/92/EU van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad 2011 Pb L335/1.

D. België

Burgerlijk Wetboek.

Strafwetboek.

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965, 4014.

Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993, 5801.

Wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 22 juni 2002, 28515.

Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002, 43719.

Wet 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde boek, BS 12 juni 2014, 44352.

Wet 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, BS 10 januari 2018, 989. Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018, 68616.

E. Frankrijk

Code pénal.

 

2. Beleidsdocumenten, opinies en aanbevelingen

A. Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Algemene Vergadering VN, Resolution 44/25. Convention on the Rights of the Child (nr 44/25, 20 november 1989).

B. Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

Mensenrechtenraad VN, Resolution A/HRC/32/L.20 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet (nr 32/L20, 27 juni 2016).

C. Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties

Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment No. 5: General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6) (2003).

Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment No. 12: The right of the child to be heard (2009).

Comité voor de Rechten van het Kind, General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) (2013).

Comité van de Rechten van het Kind, Report of the 2014 Day of General Discussion “Digital media and children’ s rights” (2014) 10 <www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf&gt; geraadpleegd 30 maart 2019.

Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence (2016).

D. Comité van Ministers van de Raad van Europa

Comité van Ministers, Recommendation CM/Rec(2014)6 on a Guide to Human Rights for Internet Users (nr 2014/6, 16 april 2014).

RvE, Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021) (2016) <https://rm.coe.int/168066cff8&gt; geraadpleegd 27 april 2019.

EHRM (onderzoeksafdeling), Internet: case-law of the European Court of Human Rights (2015) <www.echr.coe.int/documents/research_report_internet_eng.pdf&gt; geraadpleegd 3 mei 2019.

EHRM (onderzoeksafdeling), Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights (2018) <www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf&gt; geraadpleegd 4 maart 2019.

E. EDPB (en voormalige Groep gegevensbescherming artikel 29)

WP29, Opinion 2/2009 on the protection of children's personal data (General Guidelines and the special case of schools) (WP160, 11 februari 2009) <https://ec.europa.eu/justice/article- 29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_en.pdf> geraadpleegd 17 april 2019.

WP29, Opinion 5/2009 on online social networking (WP163, 12 juni 2009) <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion- recommendation/files/2009/wp163_en.pdf> geraadpleegd 17 april 2019.

WP29, Opinion 1/2010 on the concepts of “controller” and “processor” (WP169, 16 februari 2010) <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion- recommendation/files/2010/wp169_en.pdf> geraadpleegd 5 april 2019.

WP29, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC (WP217, 9 april 2014) <https://ec.europa.eu/justice/article- 29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf> geraadpleegd 15 april 2019.

WP29, Appendix: Core topics in view of the trilogue (17 juni 2015) <https://ec.europa.eu/justice/article- 29/documentation/other-document/files/2015/20150617_appendix_core_issues_plenary_en.pdf> geraadpleegd 10 april 2019.

WP29, Opinion 2/2017 on data processing at work (WP249, 8 juni 2017) <http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631&gt; geraadpleegd 5 april 2019.

WP29, Richtsnoeren inzake toestemming overeenkomstig Verordening 2016/679 (WP259, 10 april 2018) <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051&…; geraadpleegd 16 april 2019.

WP29, Richtsnoeren inzake transparantie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (WP260, 11 april 2018) <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227&…; geraadpleegd 17 april 2019.

EDPB, EDPB Work Program 2019/2020 (12 februari 2019) <https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen- 2.1edpb_work_program_en.pdf> geraadpleegd 17 april 2019.

F. Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencommissariaat, Jaarverslag 15-16: Te veel geschillen over verschillen (2016) <https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden… _2015-16_web.pdf> geraadpleegd 24 februari 2019.

Kinderrechtencommissariaat, Toepassing EU-verordening privacy in Belgi : participatie aan sociale media vanaf 13 jaar (2016) <www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/toepassing-eu-verordening- privacy-belgië-participatie-aan-sociale-media-vanaf-13-jaar> geraadpleegd 15 april 2019.

G. Gegevensbeschermingsautoriteit (en voormalige CBPL)

CBPL, Aanbevelingen Jongerenparlement: Recht op afbeelding (2016) <www.ikbeslis.be/sites/default/files/2017-02/Jongerenparlement-Aanbeveli…; geraadpleegd 24 april 2019.

CBPL, Aanbeveling uit eigen beweging inzake de verspreiding van beeldmateriaal (A/2007/033) (nr. 02/2007, 28 november 2007) <http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/fi… g_02_2007_0.pdf> geraadpleegd 10 maart 2019.

H. Britse ‘Children’s Commissioner’

Children’s Commissioner, Who Knows What About Me? (2018) <www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/who-knows-w…; geraadpleegd 25 april 2019.

I. Britse ‘Information Commissioner's Office’

ICO, Guide to GDPR (2018) <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to- the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/> geraadpleegd 17 april 2019.

ICO, Children and the GDPR (25 mei 2018) <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data- protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/children-and-the-gdpr/> geraadpleegd 18 april 2019.

ICO, Age appropriate design: a code of practice for online services (Versie ter consultatie, 15 april 2019) <https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2614762/age-approp…- for-public-consultation.pdf> geraadpleegd 18 april 2019.

 

3. Rechtspraak

A. Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Niemietz v Duitsland App nr 137110/88 (EHRM 16 februari 1972).

Mikulic v Kroatië App nr 53176/99 (EHRM 7 februari 2002).

Peck v Verenigd Koninkrijk App nr 44647/98 (EHRM 28 januari 2003).

Odièvre v Frankrijk App nr 42326/98 (EHRM 13 februari 2003).

Sommerfeld v. Duitsland App nr 31871/96 (EHRM 8 juli 2003).

Von Hannover v Duitsland (nr 1) App nr 59320/00 (EHRM 24 juni 2004).

Sabou en Pîrcalab v Roemenië App nr 46572/99 (EHRM 28 september 2004).

Panteleyenko v Oekraïne App nr 11901/02 (EHRM 29 juni 2006).

Glesmann v Duitsland App nr 25706/03 (EHRM 10 januari 2008).

Armoniené v Litouwen App nr 36919/02 (EHRM 25 november 2008).

K.U. v Finland App nr 2872/02 (EHRM 2 december 2008).

Khurshid Mustafa en Tarzibachi v Zweden App nr 23883/06 (EHRM 16 december 2008).

Reklos en Davourlis v Griekenland App nr 1234/05 (EHRM 15 januari 2009).

Société de conception de presse et d’édition et ponson v Frankrijk App nr 26935/05 (EHRM 5 maart 2009).

Friend, Countryside Alliance et al v Verenigd Koninkrijk App nrs 16072/06 en 27809/08 (EHRM 24 november 2009).

Neulinger en Shuruk v Zwitserland App nr 41615/07 (EHRM 6 juli 2010).

RTBF v België App nr 50084/06 (EHRM 29 maart 2011).

Editorial Board of Pravoye Delo en Shtekel v Oekraïne App nr 33014/05 (EHRM 5 mei 2011).

Heinisch v Duitsland App nr 28274/08 (EHRM 21 juli 2011).

Krone Verlag GmbH & Co KG en Krone Multimedia GmbH & Co KG v Oostenrijk App nr 33497/07 (EHRM 17 januari 2012).

Axel Springer v Duitsland App nr 39954/08 (EHRM 7 februari 2012).Von Hannover v Duitsland (nr 2) App nrs 40660/08 en 60641/08 (EHRM 7 februari 2012).

Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GMBH v Oostenrijk (nr 2) App nr 1593/06 (EHRM 19 juni 2012).

Mouvement Raëlien Suisse v Zwitserland App nr 16354/06 (EHRM 13 juli 2012).

Constantinescu v Roemenië App nr 32563/04 (EHRM 11 december 2012).

Yildirim v Turkije App nr 3111/10 (EHRM 18 december 2012).

A.K. en L. v Kroatië App nr 37956/11 (EHRM 8 januari 2013).

Frederik Neij en Peter Sunde Kolmisoppi v Zweden App nr 40397/12 (EHRM 13 februari 2013).

Avilkina et al v Rusland App nr 1585/09 (EHRM 6 juni 2013).

Söderman v Zweden App nr 5786/08 (EHRM 12 november 2013).

Hämäläinen v Finland App nr 37359/09 (EHRM 16 juli 2014).

C. en D. v Verenigd Koninkrijk App nr 34407/02 (EHRM 31 augustus 2014).

Hromadka en Hromadkova v. Rusland App nr 22909/10 (EHRM 11 december 2014).

Pentikäinen v Finland App nr 11882/10 (EHRM 20 oktober 2015).

Cengiz et al v Turkije App nrs 48226/10 en 14027/11 (EHRM 1 december 2015).

N.TS et al v Georgië App nr 71776/12 (EHRM 2 februari 2016).

Kahn v Duitsland App nr 16313/10 (EHRM 17 maart 2016).

Bédat v Zwitserland App nr 56925/08 (EHRM 26 maart 2016).

Bogomolova v Rusland App nr 13812/09 (EHRM 20 juni 2017).

Tamiz v Verenigd Koninkrijk App nr 3877/14 (EHRM 19 september 2017).

B. Hof van Justitie van de Europese Unie

Van Gend & Loos v Nederlandse administratie der belastingen Zaak 26-62 (HvJ 5 februari 1963).

Lindqvist Zaak C-101/01 (HvJ 6 november 2003).

Tietosuojavaltuutettu v Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy Zaak C-73/07 (HvJ 16 december 2008).

Eva Maria Painer v Standard VerlagsGmbH Zaak C-145/10 (HvJ 1 december 2011).

Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja

González Zaak C-131/12 (HvJ 13 mei 2014).

František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů Zaak C-212/13 (HvJ 11 december 2014).

Sergejs Buivids v Datu valsts inspekcija Zaak C‐345/17 (HvJ 14 februari 2019).

C. Conclusies van de Advocaten-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Conclusie van AG M. Szpunar, Google LLC v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) Zaak C-507/17 (HvJ 10 januari 2019).

D. België

Cass 27 mei 1971, Pas 1971, I, 886, Arrest Le Ski.

Cass. 1 oktober 1997, JMLB 1998, 796, noot C. Meunier.

Cass 4 november 1999, AR C990048N.

Cass. 29 juni 2000, AJT 2000-2001, 581-583.

Cass. 1 april 2011, AR C.10.0265.N.

GwH 29 oktober 2009, nr. 168/2009.

GwH 19 maart 2015, nr. 38/2015.

GwH 28 februari 2019, nr. 36/2019.

RvS 29 mei 2013, nr. 223.630.

RvS (11e k) 27 februari 2014, nr. 226576.

RvS (11e k) 10 december 2015, nr. 233197.

Luik (KG) 8 juli 1986, JT 1986, 145, noot E. Vieujean.

Kh. Brussel 24 februari 1995, Ing-Cons 1995, 333, noot L. Muller.

Gent 26 april 1996, RW 1999-00, 641.

Rb. Luik (KG) 12 januari 1999, AM 1999, 287, noot S. De Coster.

Gent (KG) 16 mei 2002, RW 2002-2003, 1110.

Rb. Brussel 17 mei 2002, AM 2003, 138.

Arbh. Antwerpen (4e k.) 26 januari 2005, Soc Kron 2005/3, 126-

Gent 30 mei 2005, P&B 2005, 313.

Gent (KG) 30 november 2007, P&B 2008, 133.

RvV 29 mei 2008, nr. 12.070.

Rb. Antwerpen 12 juni 2008, RABG 2008, 1269.

Kh. Antwerpen 9 oktober 2009, IRDI 2012, 424.

Rb. Luik 8 februari 2012, RAJe 2012(4), 14.

Gent (7de k.) 13 mei 2013, AM 2013, 354.

Brussel 12 november 2013, RABG 2014, 1240.

Brussel (9e k.) 5 september 2014, AM 2015, 264.

Brussel 10 januari 2018, NjW 2018, 637.

Rb. Luxemburg 18 juni 2018, nr. 11/321/B, onuitg.

Rb. Luxemburg 6 juli 2018, nr. 15/225/A, onuitg.

Gent, 19 september 2018, De Bakker Nathalie en Mathias Pillaert v Didier Eeckhout, onuitg.

Rb. Antwerpen 26 november 2018, nr. 18/3049/A+18/3109/A, onuitg.

Rb. Namen 5 april 2019, nr. 16/1487/A, onuitg.

E. Nederland

Gerechtshof Amsterdam (NL) 9 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5413, <www.Rechtspraak.nl&gt;.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (NL) 30 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5242, <www.Rechtspraak.nl>. &nbsp;

Rechtbank Gelderland (NL) 31 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2737, <www.Rechtspraak.nl&gt;.

Rechtbank Den Haag (NL) 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13105, <www.Rechtspraak.nl&gt;.

F. Noorwegen

Hälogaland lagmannsrett (NO) 2 april 2019, LH-2019-1192, <https://lovdata.no/dokument/LHSTR/avgjorelse/lh-2019-1192&gt;.

 

4. Rechtsleer

A. Boeken

Auer J., Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law (1e editie, WLP 2017).

Benedek W., Kettemann M.C., Freedom of Expression and the Internet (1e editie, Council of Europe Publishing 2013).

Carette N., Barbaix R., Privaat (Vermogens)recht (1e editie, Intersentia 2018).

De Groote B., Bruloot D., De Corte R., Privaatrecht in Hoofdlijnen Volume 2 (13e editie, Intersentia 2017).

Dierickx L., Het Recht op Afbeelding (1e editie, Intersentia 2005).

Driesen C., Deridder J., Recht naar School (1e editie, Intersentia 2011).

Fortin J., Children’s Rights and the Developing Law (3e editie, CUP 2009).

Grabenwarter C., European Convention on Human Rights: Commentary (1e editie, Verlag C.H. Beck & Hart Publishing 2014).

Haeck Y., Herrera C. B., Procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2e editie, Intersentia 2011).

Harris D.J. et al, Law of the European Convention on Human Rights (2e editie, OUP 2009).

Isgour M., Le Droit à l’Image (2e editie, Larcier 2014).

Kinderrechtswinkels, De Juridische Positie van de Minderjarige in de Praktijk (2e editie, UGA 2007).

Kuner C., Docksey C., De Terwagne C., Commentary on the EU General Data Protection Regulation (1e editie, OUP 2019).

Leleu Y.-H., Droit des Personnes et des Familles (3e editie, Larcier 2016). Mouffe B., Le Droit à l’Image (1e editie, Kluwer 2013).

Rainey B., Wicks E. en Ovey C., Jacobs, White, and Ovey: the European Convention On Human Rights (7e editie, OUP 2017).

Roagna I., Protecting the Right to Respect for Private and Family Life under the European Convention on Human Rights: Council of Europe Human Rights Handbooks (1e editie, Council of Europe Publishing 2012).

RvE, FRA, Handbook on European Data Protection Law (1e editie, RvE & FRA 2018).

RvE, FRA, Handbook on European Law relating to the Rights of the Child (1e editie, RvE & FRA 2015).

Senaeve P., Compendium van het Personen- en Familierecht (14e editie, Acco 2013).

Swennen F., Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht (1e editie, Intersentia 2000).

Swennen F., Het Personen- en Familierecht: Een Benadering in Context (6e editie, Intersentia 2019).

Sustronck O., Praktijkboek Internetrecht (1e editie, Wolters Kluwer 2017).

Put J., Handboek Jeugdbeschermingsrecht (3e editie, die Keure 2015).

Unicef, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (3e editie, United Nations Publications 2007).

Van Alsenoy B., Data Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability (1e editie, Intersentia 2019).

Vande Lanotte J. et al, Handboek Belgisch Publiekrecht: Deel 1. Inleiding tot het Belgisch Publiekrecht (1e editie, Die Keure 2014).

Van den Wyngaert C., De Smet B., Strafrecht en Strafprocesrecht in Hoofdlijnen (9e editie, Maklu 2014).

Van der Hof S., Children and Data Protection from the Perspective of Children's Rights: Some Difficult Dilemmas under the General Data Protection Regulation (1e editie, Thorbecke college 43, Kluwer 2018).

Van Dijck G.,Snel M.,Van Golen T., Methoden van Rechtswetenschappelijk Onderzoek (1e editie, Boom juridisch 2018).

Van Gerven W., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Algemeen Deel (2e editie, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973).

Van Halteren T., La Protection des Personnes Majeures Vulnérables et Mineures (1e editie, Kluwer 2018).

Vanhees H., Handboek Intellectuele Rechten (2e editie, Intersentia 2018).

Van Nieuwenhove J., Vanneste F., Grondwet en EVRM geannoteerd (1e editie, die Keure 2016).

Verschelden G., Handboek Belgisch Personen- en Familierecht (1e editie, Die Keure 2016).

Verschelden G., S. Voet, Basisbegrippen van Recht (1e editie, Acco 2014).

Voigt P., Von dem Bussche A., The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide (1e editie, Springer 2017).

Voorhoof D., Valcke P., Handboek Mediarecht (4e editie, Larcier 2014). Wuyts T., Ouderlijk Gezag (1e editie, Intersentia 2013).

B. Bijdragen aan boeken

Ciavarella R., De Terwange C., ‘Online Social Networks and Young People’s Privacy Protection: The Role of the Right to Be Forgotten’ in Van der Hof S., Van den Berg B., Schermer B. (eds), Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety (1e editie, Asser Press 2014).

De Geyter L. et al, ‘II. De Implementatie van het Kinderrechtenverdrag’ in Decock G. et al (eds), Wet & Duiding Kids-Codex Boek I (2e editie, Larcier 2014).

De Geyter L. et al, ‘Verdrag 20 november 1989’ in Decock G. et al (eds), Wet & Duiding Kids-Codex Boek I (2e editie, Larcier 2014).

Dierickx L., ‘Sociale Media en het Recht op Afbeelding’ in Lievens E., Wauters E. en Valcke P. (eds), Sociale Media anno 2015 (1e editie, Intersentia 2015).

Gerlo J., ‘Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische Personen- en Familierecht’ in Verhellen E. (ed), De Rechtspositie van Kinderen in België (1e editie, RUG Gent 1998).

Groothuis M. M., ‘The Right to Privacy for Children on the Internet: New Developments in the Case Law of the European Court of Human Rights’ in Van der Hof S., Van den Berg B., Schermer B. (eds), Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety (1e editie, Asser Press 2014).

Karp J., ‘Matching Human Dignity with the UN Convention on the Rights of the Child’ in Ronen Y., Greenbaum C. W. (ed), The Case for the Child: Towards a New Agenda (1e editie, Intersentia 2008).

Lemmens K. en Vrielink J., ‘De Censuur kan nooit worden ingevoerd: Vrijheid van Meningsuiting en Hate Speech als uitdagingen voor het EHRM en de Belgische Rechtspraktijk’ in Rutten S., Ramakers E., Lenaerts M. (eds), Recht in een Multiculturele Samenleving (1e editie, Intersentia 2011).

Livingstone S., O’Neill B., ‘Children’s Rights Online: Challenges, Dilemmas and Emerging Directions’ in Van der Hof S., Van den Berg B., Schermer B. (eds), Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety (1e editie, Asser Press 2014).

Mitrou L., ‘The General Data Protection Regulation: A Law for the Digital Age?’ in Synodinou T-E. et al (eds), EU Internet Law (1e editie, Springer 2017).

Mosselmans S., ‘Commentaar Bij Art. 378 B.W.’ in Senaeve P., Swennen F., Verschelden G. (eds),

Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze Commentaar met Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer (44ste editie, losbl., Kluwer 2003).

Souris R.N., ‘Parents, Privacy, and Facebook: Legal and Social Responses to the Problem of “Over- Sharing” in Cudd A.E., Navin M.C. (eds), Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy (1e editie, Springer 2018).

Van der Hof S., ‘No Child’s Play: Online Data Protection for Children’ in Van der Hof S., Van den Berg B., Schermer B. (eds), Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety (1e editie, Asser Press 2014).

Voorhoof D., ‘De Belgische Auteurswet, Commentaar Bij Artikel XI.174’ in Brison F., Vanhees H. (eds), De Belgische Auteurswet: Artikelsgewijze Commentaar (4e editie, Larcier 2018).

Woods L., ‘Social Media: It is Not Just About Article 10’ in Mangan D., Gillies L. E. (eds), The Legal Challenges of Social Media (1e editie, Elgar 2017).

Xanthoulis N., ‘Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption’ in Sideridis A.B. et al (eds), E-Democracy, Security, Privacy and Trust in a Digital World (1e editie, Springer 2013).

C. Artikels

X., ‘Minderjarigheid als Schorsingsgrond van de Verjaringstermijn voor Buitencontractuele Vorderingen’ (2016-2017) T.Gez. 257.

Atkinson L., ‘Interpreting the Child-related Provisions of the GDPR’ (2018) Comms. L. 31.

Bessant C., ‘Parental Rights to Publish Family Photographs versus Children’s Rights to a Private Life’ (2017) 28(2) Ent. L.R. 43.

Bessant C., ‘Sharenting: Balancing the Conflicting Rights of Parents and Children’ (2018) 23(1) Comms. L. 7.

Brewaeys E., ‘Recht op Afbeelding’ (2010) NjW 206.

Buitelaar J.C., ‘Child’s Best Interest and Informational Self-Determination: What the GDPR Can Learn from Children’s Rights’ (2018) 8(4) International Data Privacy Law 293.

Butler O., ‘The Expanding Scope of the Data Protection Directive: The Exception for a 'Purely Personal or Household Activity' (2015) University of Cambridge Faculty of Law Research Paper 54/2015, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2660916&gt; geraadpleegd 15 april 2019.

Debruyne N., ‘Burgerjournalistiek op Youtube is ook Journalistiek’ (2019) 386 De Juristenkrant 5.

De Hert P., Saelens R., ‘Persoonlijkheidsrechten – Persoonlijkheidsbelangen’ (2009) TPR 834.

De Hert P., Saelens R., ‘Recht op Afbeelding’ (2009) TPR 867.

Desmet N., ‘De Inschatting van het Belang van het Kind’ (2017) TJK 50.

Dierickx A., ‘Noopt Nieuwe Seksuele Criminaliteit tot Nieuwe Seksuele Misdrijven?’ (2017) Nullum Crimen 207.

Engle E., ‘The Convention on the Rights of the Child’ (2011) 29 QLR 793.

Erdos D., ‘Beyond ‘Having a Domestic’? Regulatory Interpretation of European Data Protection Law and Individual Publication’ (2017) 33 Computer Law & Security Review 275.

Gran B.K., ‘An International Framework of Children’s Rights’ (2017) 13 Annual Review of Law and Social Science 79.

Guldix E., ‘Algemene Systematische Beschouwingen over het Persoonlijkheidsrecht op de Eigen Afbeelding’ (1980-1981) RW 1161.

Guldix E., Wylleman A., ‘De Positie en de Handhaving van Persoonlijkheidsrechten in het Belgisch Privaatrecht’ (1999) TPR 1589.

Hall H.K., ‘Oversharenting; Is It Really Your Story to Tell?’ (2018) 33 J. Marshall J. Info. Tech. & Privacy L. 121.

Hanson K., ‘Directe Werking van het IVRK en “het Belang van het Kind” (2000) 2 TJK 63.

Helberger N., Van Hoboken J., ‘Little Brother Is Tagging You – Legal and Policy Implications of Amateur Data Controllers’ (2010) 4 CRi 101.

Herbots K., Put J., ‘De Grondwettelijke Verankering van Kinderrechten’ (2010) TJK 9.

Jacobsen A.F., ‘Children’s Rights in the European Court of Human Rights – An Emerging Power Structure’ (2016) 24 International Journal of Children’s Rights 548.

Koops B.-J. et al, ‘A Typology of Privacy’ (2017) U. Pa. J. Int’l L. 483.

Kosta E. et al, ‘Data Protection Issues pertaining to Social Networking under EU Law’ (2010) 4(2) Transforming Government: People, Process and Policy 193.

Krivokapic D., Adamovic J., ‘Impact of General Data Protection Regulation on Children’s Rights in Digital Environment’ (2016) Belgrade Law Review 205.

Leroi B., ‘Het Kind en de Persoonlijkheidsrechten en Grondrechten: in welke mate kunnen deze rechten geëffectueerd worden?’ (1992-1993) Jura Falc 289.

Lievens E., Van der Hof S., ‘The Importance of Privacy by Design and Data Protection Impact Assessments in Strengthening Protection of Children’s Personal Data under the GDPR’ (2018) 23(1) Comms. L. 33.

Lievens E., Verdoodt V., ‘Looking for Needles in a Haystack: Key Issues affecting Children’s Rights in the General Data Protection Regulation’ (2018) 34 Computer Law & Security Review 269.

Lievens E., Vander Maelen C., ‘A Child’s Right to be Forgotten: Letting Go of the Past and Embracing the Future?’ (2019) 2 Latin American Law Review 61.

Macenaite M., ‘From Universal Towards Child-specific Protection of the Right to Privacy Online: Dilemmas in the EU General Data Protection Regulation’ (2017) 19(5) New Media & Society 765.

Nottet A., ‘Le Consommateur Mineur’ (2014) 2 TBBR/RGDC 39.

Nottet A., ‘Mineurs et Droits Personnels’ (2010) RTDF 15.

Petillion F., ‘Portretrecht tussen Hamer en Aambeeld’ (2013) RABG 1420.

Poncela P., ‘Les Liaisons Dangereuses du Droit à l’Image et du Droit à l’Information du Public’ (2012) RSC 649.

Sartor G., ‘The Right to Be Forgotten: Balancing Interests in the Flux of Time’ (2016) 24 International Journal of Law and Information Technology 72.

Shmueli B., Blecher-Prigat A., ‘Privacy for Children’ (2011) 42 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 759.

Smith R., ‘The Third Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child? – Challenges Arising Transforming the Rhetoric into Reality’ (2013) 21 International Journal of Children’s Rights 305.

Spriet B., Boeckxstaens J., ‘Het Nieuwe Misdrijf van Voyeurisme en een Aanpassing van het Misdrijf van Aanranding van de Eerbaarheid en van Verkrachting’ (2016) T.Strafr. 207.

Steinberg S. B., ‘Sharenting: Children’s Privacy in the Age of Social Media’ (2017) 66 Emory L.J. 839.

Van Alsenoy B., ‘The Evolving Role of the Individual under EU Data Protection Law’ (2015) CiTiP Working Paper 23/2015, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641680&gt; geraadpleegd 5 april 2019.

Vinck B., ‘Gezag over de Persoon van de Minderjarige’ (2012) TPR 2063.

Voorhoof D., ‘Interdiction de Diffusion d’un Livre sur l’Affaire Dutroux: Censure Illicite ou Mesure Nécessaire?’ (1999) AM 250.

Voorhoof D., ‘Facebook en de Raad voor Journalistiek’ (2011) NjW 38.

Voorhoof D., ‘Geen Verbod op Filmen van Politieagenten’ (2018) 380 Juristenkrant, 1.

Warso Z., There’s More to it than Data Protection – Fundamental Rights, Privacy and the Personal/Household Exemption in the Digital Age’ (2013) 29 Computer Law & Security Review 491.

D. Syllabi, doctoraten en proefschriften

Ausloos J., ‘The Right to Erasure: Safeguard for Informational Self-Determination in a Digital Society?’ (Doctoraat, KU Leuven 2018) <www.law.kuleuven.be/citip/en/research/phd-research/finalized/right- to-erasure-safeguard-for-informational-self-determination-in-the-interconnected-society> geraadpleegd 20 april 2019.

Hardyns W., Onderzoeksmethoden (onuitgegeven syllabus, UGent 2016).

Louvet M., ‘Image et Protection Pénale de la Personne’ (Proefschrift, Université Panthéon-Assas 2014) <https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2c675922-4e50-43f3…- 1046233591c7?inline> geraadpleegd 22 maart 2019.

E. Blogberichten

Barassi V., ‘Against Sharenting’ (Child Data Citizen, 18 maart 2019) <http://childdatacitizen.com/against-sharenting/&gt; geraadpleegd 21 maart 2019.

Erdos D., ‘European Data Protection and Freedom of Expression After Buivids: An Increasingly Significant Tension’ (European Law Blog, 21 februari 2019) <https://europeanlawblog.eu/2019/02/21/european-data-protection-and-free…- buivids-an-increasingly-significant-tension/> geraadpleegd 13 april 2019.

Muižnieks N., ‘Protecting Children’s Rights in the Digital World: an Ever-Growing Challenge’ (Human Rights Comments, 29 april 2014) <www.coe.int/en/web/commissioner/-/protecting-children-s-rights- in-the-digital-world-an-ever-growing-challen-1> geraadpleegd 20 april 2019.

Woods L., ‘Bringing Data Protection Home? The CJEU Rules on Data Protection Law and Home CCTV’ (EU Law Analysis, 11 december 2014) <http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/12/bringing- data-protection-home-cjeu.html> geraadpleegd 12 april 2019.

 

5. Niet-juridisch

A. Artikels

Abidin C., ‘#familygoals: Family Influencers, Calibrated Amateurism, and Justifying Young Digital Labor’ (2017) Social Media + Society <https://doi.org/10.1177/2056305117707191&gt; geraadpleegd 15 april 2019.

Ammari T. et al, ‘Managing Children's Online Identities: How Parents Decide what to Disclose about their Children Online’ (Proc. CSCW, Zuid-Korea, april 2015) 1895.

Archer C., ‘How Influencer ‘Mumpreneur’ Bloggers and ‘Everyday’ Mums Frame Presenting their Children Online’ (2019) Media International Australia 1.

Bernstein M.S., ‘Quantifying the Invisible Audience in Social Networks’ (Proc. CHI, Parijs (FR), april- mei 2013) 21.

Blum-Ross A., Livingstone S., “Sharenting,” Parent Blogging, and the Boundaries of the Digital Self’ (2017) 15(2) Popular Communication 110.

Brosch A., ‘When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook’ (2016) The New Educational Review 225.

Chalklen C., Anderson H., ‘Mothering on Facebook: Exploring the Privacy/Openness Paradox’ (2017) 3(2) Social Media + Society <https://doi.org/10.1177/2056305117707187&gt; geraadpleegd 15 april 2019.

Choi G.Y., Lewallen J., “Say Instagram, Kids!”: Examining Sharenting and Children’s Digital Represenatations on Instagram’ (2017) Howard Journal of Communications 1.

Davidson-Wall N., “Mum, Seriously!”: Sharenting the New Social Trend with No Opt-Out.’ (Debating Communities and Social Networks OUA Conference, Australië, april-mei 2018) <http://networkconference.netstudies.org/2018OUA/wp-content/uploads/2018…- social-trend-with-no-opt-out.pdf> geraadpleegd 20 april 2019.

Keith B.E., Steinberg S., ‘Parental Sharing on the Internet, Child Privacy in the Age of Social Media and the Pediatrician’s Role’ (2017) 171(5) JAMA Pediatrics 413.

Kumar P., Schoenebeck S., ‘The Modern Day Baby Book: Enacting Good Mothering and Stewarding Privacy on Facebook’ (Proc. CSCW, Vancouver (CA), maart 2015) 1302.

Lazard L. et al, ‘Sharenting: Pride, Affect and the Day-to-Day Politics of Digital Mothering’ (2019) Soc Personal Psychol Compass <https://doi.org/10.1111/spc3.12443&gt; geraadpleegd 29 maart 2019.

Li-Reilly Y., ‘Remembering, Forgetting, Reinvention and Freedom: Social Media and Children’s Right to Be Forgotten’ (2017) 75 The Advocate 661.

Lipu M., Siibak A., ‘Take it Down!: Estionian Parents’ and Pre-Teens’ Opinions and Experiences with Sharenting’ (2019) Media International Australia 1.

Livingstone S., Stoilova M., Nandagiri R., ‘Children's Data and Privacy Online: Growing up in the Digital Age. An Evidence Review’ (LSE, 2019) <www.lse.ac.uk/media-and- communications/assets/documents/research/projects/childrens-privacy-online/Evidence-review.pdf> geraadpleegd 27 april 2019.

Livingstone S., Blum-Ross A., Zhang D., ‘What do Parents Think, and Do, about their Children’s Online Privacy?’ (Parenting for a Digital Future, mei 2018) <http://eprints.lse.ac.uk/87954/1/Livingstone_Parenting Digital Survey Report 3_Published.pdf> geraadpleegd 25 april 2019.

Marasli M. et al, ‘Parents’ Shares on Social Networking Sites About their Children: Sharenting’ (2016) 24(2) Anthropologist 399.

Minkus T., Liu K., Ross K.W., ‘Children Seen But Not Heard: When Parents Compromise Children’s Online Privacy’ (IW3C2 Conference, Florence (IT), mei 2015) <http://cse.poly.edu/~tehila/pubs/WWW2015children.pdf&gt; geraadpleegd 15 april 2019.

Wagner A., Gasche L.A., ‘Sharenting: Making Decisions about Other’s Privacy on Social Networking Sites’ (Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, Lüneburg (DE), maart 2018) 982.

B. Nieuwsberichten

Chazan D., ‘French Parents ‘could be Jailed’ for Posting Children’s Photos Online’ (Telegraph, 1 mei 2016) <www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/12179584/French-parent…- jailed-for-posting-childrens-photos-online.html> geraadpleegd 22 maart 2019.

Coughlan S., 'Sharenting' Puts Young at Risk of Online Fraud’ (BBC News, 21 mei 2018) <www.bbc.com/news/education-44153754&gt; geraadpleegd 25 april 2019.

Cuthbertson A., ‘Facebook Alternatives: Which Social Networks and Messagaing Apps To Use If You Delete Your Account’ (The Independent UK, 5 april 2018) <www.independent.co.uk/life-style/gadgets- and-tech/news/facebook-alternatives-what-social-networks-message-apps-vero-telegram-signal- a8290646.html> geraadpleegd 15 april 2019.

Durkin E., ‘YouTube Child Stars Allegedly Abused and Forced to Perform by Adoptive Mother’ (The Guardian, 20 maart 2019) <www.theguardian.com/us-news/2019/mar/20/youtube-fantastic- adventures-machelle-hackney-arrested-abuse-adopted-children> geraadpleegd 21 maart 2019.

Federale Politie, ‘V erspreiding van Foto’s van Uw Kinderen via de Sociale Media’ (2016) <www.politie.be/5998/nl/nieuws/verspreiding-van-fotos-van-uw-kinderen-vi…; geraadpleegd 24 april 2019.

Gendarmerie Nationale, ‘[PRÉVENTION] Préservez Vos Enfants!’ (2016) <https://fr- fr.facebook.com/gendarmerienationale/posts/prévention-préservez-vos-enfants-si-vous-avez-suivi- facebook-une-chaîne-de-publi/1046288785435316/> geraadpleegd 24 april 2019.

Geusens S., ‘Oppassen met ‘Sharenting’: “Wat Gwyneth Paltrow deed met de Foto van Haar Dochter Mag Eigenlijk Niet” (Nieuwsblad, 30 maart 2019) <www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190329_04289548&gt; geraadpleegd 30 maart 2019.

Heylen K., ‘Dochter Apple aan Mama Gwyneth: "Post Geen Foto van Mij Online Zonder Mijn Toestemming" (VRT Nieuws, 29 maart 2019) <www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/29/apple-martin-aan- gwyneth-palthrow-post-geen-foto-van-mij-onlin/> geraadpleegd 29 maart 2019.

Lahalle M., ‘Bientôt la Fin des Photos de nos Enfants sur Internet sans leur Accord?’ (Madame Figaro, 9 januari 2018) <http://madame.lefigaro.fr/societe/photo-enfants-reseaux-sociaux-faceboo…- vie-privee-droit-francais-campagne-allemande-050118-146257> geraadpleegd 22 maart 2019.

Leckart S., ‘The Facebook Free-Baby’ The Wall Street Journal (New York, 12 mei 2012) <www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577392041180138910&gt; geraadpleegd 18 februari 2019.

O'Connell J., ‘Spy Kids: the Next Generation of Nursery Surveillance Devices is Here’ (The Irish Times, 7 oktober 2017) <www.irishtimes.com/life-and-style/people/spy-kids-the-next-generation-o…- surveillance-devices-is-here-1.3237150> geraadpleegd 13 april 2019.

Politzei Nordrhein-Westfalen Hagen, ‘Hören Sie bitte auf, Fotos Ihrer Kinder für jedermann sichtbar bei Facebook und Co zu posten! - Auch Ihre Kinder haben eine Privatsphäre!’ (2015) <www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/posts/hören-sie-bitte-auf-fotos-ihrer-k…- sichtbar-bei-facebook-und-c/474114729427503/> geraadpleegd 24 april 2019.

Tate C., ‘My Daughter Asked me to Stop Writing about Motherhood. Here’s Why I Can’t Do That.’ (The Washington Post, 3 januari 2019) <www.washingtonpost.com/lifestyle/2019/01/03/my-daughter- asked-me-stop-writing-about-motherhood-heres-why-i-cant-do-that/?utm_term=.8912bae9b04c> geraadpleegd 5 april 2019.

Tokmetzis D., ‘Vanaf nu Te Koop: Mokken met Foto’s van Andermans Kinderen (en misschien wel die van Jou)’ (De Correspondent, 2015) <https://decorrespondent.nl/2338/vanaf-nu-te-koop-mokken-met- fotos-van-andermans-kinderen-en-misschien-wel-die-van-jou/178067008504-d023b469> geraadpleegd 24 april 2019.

Veeckmans W., Sergeur F., ‘Gênant of Cute? De Dochter van Serena Williams heeft al haar Eigen Instagramaccount ... en ze is nog maar 15 Dagen Oud’ (Newsmonkey, 17 september 2017) <http://newsmonkey.be/article/82141&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Walrave M., Van Ouytsel J., ‘Tien Belangrijke Privacyinstellingen op Facebook’ (Mediawijs, datum onbekend) <https://mediawijs.be/dossiers/dossier-online-privacy/tien-belangrijke-p…- facebook> geraadpleegd 22 april 2019.

X, ‘#Cheesechallenge: Grappig of een Stapje te Ver?’ (Famme, 7 maart 2019) <https://famme.be/cheesechallenge&gt; geraadpleegd 10 maart 2019.

C. Websites

Belgische rechterlijke orde: <www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van- eerste-aanleg> geraadpleegd 30 maart 2019.

Cambridge Dictionary: <www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parenting&gt; geraadpleegd 14 maart 2019.

Collins Dictionary: <www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sharenting&gt; geraadpleegd 13 januari 2018.

Délégué Général de la Communauté française aux Droits de l’Enfant: <www.dgde.cfwb.be/&gt; geraadpleegd 12 februari 2019.

Domstol (Noorse rechtbanken): <www.domstol.no/en/the-courts-of-justice/The-ordinary-courts-of- Norway/> geraadpleegd 14 april 2019.

Eskimo webshop: <www.shop.eskimo.be/nl-be/zomer2018mamavanvijf&gt; geraadpleegd 13 januari 2018.

Facebook: <www.facebook.com/legal/terms&gt; geraadpleegd 6 maart 2019.

Gegevensbeschermingsautoriteit, <www.gegevensbeschermingsautoriteit.be&gt; geraadpleegd 30 maart 2019.

Google aanvraagformulier voor verwijdering van persoonlijke informatie: <www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rt…- 636292401554785098-4204366543&hl=nl&rd=1> geraadpleegd 20 april 2019.

Google support: <www.support.google.com/accounts/answer/1350409?&gt; geraadpleegd 6 maart 2019. Ik beslis: <www.ikbeslis.be&gt; geraadpleegd 24 april 2019.

Innocence in Danger: <www.innocenceindanger.de/vorherige-kampagne/&gt; geraadpleegd 24 april 2019. Kinderrechtencommissariaat: <www.kinderrechtencommissariaat.be&gt; geraadpleegd 17 maart 2018. Mediaraven: <www.mediaraven.be/sharenting&gt; geraadpleegd 21 april 2019.

Snapchat: <www.snap.com/nl-NL/terms/#terms-row&gt; geraadpleegd 6 maart 2019. Van Dale: <www.vandale.ugent.be&gt; geraadpleegd 14 maart 2019.

Veilig Online: <www.veiligonline.be/internet-en-privacy&gt; geraadpleegd 24 april 2019.

D. Mama- en papablogs en –vlogs

‘Clementstwins’ Instagram: <www.instagram.com/clementstwins&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Emma en Mona: <www.emmaenmona.blogspot.com&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Ester Depret: <www.esterdepret.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Eva Tuyt Instagram: <www.instagram.com/eva_tuyt&gt; geraadpleegd 21 april 2019.

Lary by Lara Instagram: <www.instagram.com/lara.by.lara&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Leuke wereld: <www.leukewereld.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Mama Baas: <www.mamabaas.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Mama van vijf: <www.mamavanvijf.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Sofie Lambrecht: <www.sofielambrecht.be/vlaamse-mama-vlogger-week-49-2018/&gt; geraadpleegd 21 april 2019.

Tales from the Crib: <www.talesfromthecrib.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Thuisblijfmama: <www.thuisblijfmama.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Vaderklap: <www.vaderklap.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

Vanille meisjes: <www.vanillemeisjes.be&gt; geraadpleegd 20 april 2019.

6. Overige

AVG Digital Diaries, ‘A Look At How Technology Affects Us From Birth Onwards’ (2010) <www.avgdigitaldiaries.com/post/41940227757/avg-digital-diaries-a-look-a…; geraadpleegd 25 april 2019.

Desmet N., ‘’T Zitemzo Jeugdrecht: Met Minderjarigen en de Politie’ (Kinderrechtswinkel, augustus 2013) <www.infojeugdhulp.be/wp- content/uploads/2015/11/Jeugdrecht-politieenminderjarigen- 20130909.pdf> geraadpleegd 22 maart 2019.

ECPAT Belgique, Maman, Papa! Attendez un Instant avant de Publier cette Photo de Moi sur les Réseaux Sociaux (2016) <http://ecpat.be/wp-content/uploads/2016/06/Analyse-9-Maman-papa- Attendez-un-instant-avant-de-publier-cette-photo-de-moi-sur-les-reseaux-sociaux.pdf> geraadpleegd 30 maart 2019.

FOD Justitie, Officiële lijst Hoven en Rechtbanken (27 maart 2014) <https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/VCCP_20140327… ficieleLijstNL_Update.pdf> geraadpleegd 30 maart 2019.

Mediawijs, Mediaraven, imec-MICT, ‘Apestaartjaren: De Digitale Leefwereld van Kinderen en Jongeren’ (2018) <www.apestaartjaren.be/onderzoek/apestaartjaren-2018&gt; geraadpleegd 25 april 2019.

Raad voor de Journalistiek 24 juni 2010, P. De Vloo v De Krant van West-Vlaanderen en P.-J. Breyne, <http://www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/beslissing201009.pdf&gt;.

Renner V., ‘Lexical Blending as Wordplay’ in Renner V., Maniez F. & Arnaud P. JL. (eds), Cross- Disciplinary Perspectives on Lexical Blending (De Gruyter 2012).

tZitemzo, ‘tZitemzo ... met Jouw Privacy’ (2019) <www.tzitemzo.be/library/documents/1939_tzitemzo-privacy.pdf&gt; geraadpleegd 24 april 2019.

Unicef, Children in a Digital World (2017) <www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf&gt; geraadpleegd 21 april 2019.

 

Download scriptie (1.83 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Eva Lievens