#RECLAME: Disclosures geen oorzaak van negatieve attitude op Instagram

Axelle
Smolders

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat zogenaamde disclosures (dit zijn hashtags zoals ‘#sponsored’ die duidelijk maken dat het om reclame gaat) op Instagram niet zorgen voor een negatieve attitude ten opzichte van die Instagrampost. Ook werd er gevonden dat jongeren positiever tegenover tijdschriften staan in vergelijking met ouderen. 

Disclosures op Instagram komen bijvoorbeeld voor onder bepaalde hashtags (#sponsored, #reclame) of via de functie ‘betaald partnerschap met’, en hebben als doel de consument in één oogwenk duidelijk te maken dat het om reclame gaat. Uit vorig onderzoek bleek dat dergelijke hashtags ervoor zorgen dat Instagramgebruikers een negatieve attitude tegenover de influencer en het getoonde merk gaan ontwikkelen, het huidige onderzoek spreekt dit nu tegen. 

In mei vorig jaar publiceerde de Jury voor Ethische Praktijken al een eerste set richtlijnen waar online influencers zich aan moeten houden in verband met reclame maken op Instagram. Deze richtlijnen werden zeer snel weer ingetrokken, omdat ze nog niet gevalideerd zouden zijn. In oktober later dat jaar kwamen er dan officiële richtlijnen van de Raad voor Reclame. Het gebruik van specifieke hashtags of disclosures is daar één van. Hoewel het niet-gebruiken van de hashtags door influencers niet bestraft wordt, lijken de resultaten van het huidige onderzoek te suggereren dat er geen reden is om deze hasthags niet te gebruiken. 

Aan het onderzoek dat aan de KU Leuven in Brussel werd gevoerd, namen 290 respondenten deel, gaande van 15 tot en met 73 jaar. Uit de vragenlijst die zij invulden bleek dat het gebruik van een bepaalde hashtag op Instagram hen niet stoorde. Zowel de groep die de hashtag wél zag als de groep die het niet zag, gaf aan even positief te staan tegenover wat ze gezien hadden. Verrassend genoeg was er wel een ander verschil: zij die een disclosure te zien kregen, beoordeelden de post als minder geloofwaardig. 

Omdat Instagram vooral onder jongvolwassenen (16-29 jaar) erg populair is, werd er ook een artikel uit modetijdschrift Elle aan de respondenten getoond. Op voorhand werd verwacht dat de oudere leeftijdsgroep positiever hiertegenover ging staan dan de jongere leeftijdsgroep, maar het tegengestelde bleek waar. Uit de resultaten kwam de verrassende bevinding dat jongeren juist positiever staan en meer geloof hechten aan tijdschriftartikels. Een mogelijke verklaring zou het mere exposure effect kunnen zijn. Dit verschijnsel is afkomstig uit de psychologie, en houdt in dat wanneer je iets vaker ziet, je er positiever tegenover gaat staan. Aangezien de jongere respondenten in dit onderzoek aangaven vaker tijdschriften te lezen dan de oudere respondentengroep, kunnen zij dus door het mere exposure effect een positievere attitude gecreëerd hebben. 

Bijkomend bleek ook nog dat respondenten een disclosure in een tijdschriftartikel (bijvoorbeed ‘gesponsord’ of ‘in samenwerking met’) nauwelijks tot niet opmerkten. Maar liefst 80% van de respondenten die een dubbele disclosure in het tijdschriftartikel te zien kreeg, duidde later aan dat dit niet het geval was. 

De bevindingen uit dit onderzoek zijn vooral interessant voor marketeers. Waar vandaag vooral de overtuiging heerst dat Instagram moet ingezet worden om het jongerensegment te bereiken, beweren deze resultaten iets anders. Wat meer bereik krijgen met een jong kledingmerk? Probeer het eens op de oldschool manier, via een tijdschriftartikel. De post zal niet herkend worden als reclame, én het merk komt geloofwaardiger over. 

 

Bibliografie

Ahluwalia, R., & R. E. Burnkrant. (2004). Answering Questions About Questions: A Persuasion Knowledge Perspective for Understanding the Effects of Rhetorical Questions. Journal of Consumer Research 31(1), 26–42. doi:10.1086/383421

Auter, P. J. 1992. TV That Talks Back: An Experimental Validation of a Parasocial Interaction Scale. Journal of Broadcasting & Electronic Media 36(2), 173–181. doi:10.1080/08838159209364165

Atir, S., Rosenzweig, E., & Dunning, D. (2015). When Knowledge Knows No Bounds. Psychological Science, 26(8), 1295-1303. doi:10.1177/0956797615588195

Bachouche, R. (2016). Micro-Influencers: effectieve optie voor je influencer marketing. Geconsulteerd via https://www.adformatie.nl/influencer-marketing/micro-influencers effectieve-optie-voor-je-influencer-marke

Ballentine, P. W., & B. A. S. Martin. (2005). Forming Parasocial Relationships in Online Communities. Advances in Consumer Research 32(1), 197–202. Geconsulteerd via http://www.acrwebsite.org/volumes/v32/acr_vol32_83.pdf

Balter, D. & Butman, J. (2005). Grapevine: The New Art of Word-of-Mouth Marketing. London, England: Penguin Group.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. In D.F. Marks (Ed.), The health psychology reader (pp. 94-106). Geconsulteerd via https://books.google.be

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communications. In J. Bryant, & D. Zillman (Eds.). Media effects: Advances in theory and research (pp.121-153). Geconsulteerd via http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.9808&rep=r…

Biswas, D., Biswas, A. & Das, N. (2006). The Differential Effects of Celebrity and Expert Endorsements on Consumer Risk Perceptions. The Role of Consumer Knowledge, Perceived Congruency, and Product Technology Orientation. Journal of Advertising 35(2), 17–31. doi:10.1080/00913367.2006.10639231

Borchers, C. (2017). Trump falsely claims (again) that he coined the term 'fake news'. The Washington Post. Geconsulteerd via https://www.washingtonpost.com/news/the fix/wp/2017/10/26/trump-falsely-claims-again-that-he-coined-the-term-fake news/?noredirect=on&utm_term=.dee1a3661165

Bourdieu, P . (1990). The logic of practice. Geconsulteerd via https://monoskop.org/images/8/88/Bourdieu_Pierre_The_Logic_of_Practice_…

Brooks, R.C. (1957). "Word-of-Mouth" Advertising in Selling New Products. Journal of Marketing, 22(2), 154-161. doi:10.2307/1247212

Brown, J. & Reingen, P. (1987) Social Ties and Word-of-Mouth Referral Behavior. Journal of Consumer Research, 14(3), 350–362. doi: 10.1086/209118

Cao, J., Knotts, T., Xu, J. & Chau, M. (2009). Word of Mouth Marketing through Online Social Networks. (AMCIS 2009 Proceedings). Geconsulteerd via http://aisel.aisnet.org/amcis2009/291

Cassidy, W. P. (2007). Online news credibility: An examination of the perceptions of newspaper journalists. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(2), 478 498. doi: 10.1111/j.1083-6101.2007.00334.x

Chadwick, A., & Howard, P. (2010). Routledge handbook of internet politics (pp. 201-212). London: Routledge. Geconsulteerd via https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ah… 0bePoJviAhUDK1AKHTexCiYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.routledgeh ndbooks.com%2Fpdf%2Fdoi%2F10.4324%2F9780203962541.ch3&usg=AOvVaw0XiS R-gUHWS37g75r9Snc

Chung, C., Nam, Y., & Stefanone, M. (2012). Exploring Online News Credibility: The Relative Influence of Traditional and Technological Factors. Journal Of Computer Mediated Communication, 17(2), 171-186. doi: 10.1111/j.1083-6101.2011.01565.x

Colliander, J., & Dahlen, M. (2011). Following the Fashionable Friend: Exploring the Publicity Effectiveness of Blogs vs. Online Magazines. Journal of Advertising Research, 51(1), 313 320. doi: 10.2501/JAR-51-1-313-320

Colliander, J. & Erlandsson, S. (2013). The blog and the bountiful: Exploring the effects of disguised product placement on blogs that are revealed by a third party. Journal of Marketing Communications, 21(2),110-124. https://doi.org/10.1080/13527266.2012.730543

Constantinides, E., & Fountain, S. (2008). Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. Journal Of Direct, Data And Digital Marketing Practice, 9(3), 231-244. doi:10.1057/palgrave.dddmp.4350098

Deliso, M. (2006). Traditional Media More Trustworthy Than Emerging [Blog post]. Geconsulteerd via http://adage.com/article/media/traditionalmediatrustworthy emerging/112254/

De Veirman, M., Cauberghe, V. & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36(5), 798-828. https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1348035

Dunning, D. (2011). The Dunning-Kruger effect: On being ignorant of one’s own ignorance.In J. Olson & M. P. Zanna (Eds.), Advances in experimental social psychology (pp. 247- 296). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6

Eagly, A., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Orlando, FL: Harcourt Brace. Eastin, M. S. (2001). Credibility assessments of online health information: The effects of source expertise and knowledge of content. Journal of Computer-Mediated Communication, 6(4). https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00126.xEnsie. Journalist - de betekenis volgens Redactie Ensie. (2018). Geconsulteerd via https://www.ensie.nl/redactie-ensie/journalist

Evans, N., Phua, J., Lim, J., & Jun, H. (2017). Disclosing Instagram Influencer Advertising: The Effects of Disclosure Language on Advertising Recognition, Attitudes, and Behavioral Intent. Journal Of Interactive Advertising, 17(2), 138-149. doi:10.1080/15252019.2017.1366885

Erjavec, K., Kovačič, M.P., Poler, M., & Štular, K. (2010). Credibility of Traditional vs. OnlineNews Media: A Historical Change in Journalists’ Perceptions? Medij. istraž. 16(1), 113-130. Geconsulteerd via https://hrcak.srce.hr/58486

Erkan, I. (2014) ‘Vine’: Do You Miss It? Electronic Word of Mouth on The Social Networking

Site, Vine. International Journal of Business and Information, 9(4), 461–473. Geconsulteerd via https://www.researchgate.net/publication/283356169_Vine_Do_You_Miss_It_… Word_of_Mouth_on_The_Social_Networking_Site_Vine

Erkan, I. (2016). The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’Purchase Intentions. Brunel University London. Geconsulteerd via https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/12972/1/FulltextThesis.pdf

Fischhoff, B., Slovic, P., & Lichtenstein, S. (1977). Knowing with certainty: The appropriateness of extreme confidence. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3(4), 552–564. doi:10.1037/0096-1523.3.4.552

Flügel, J. 1950. The psychology of clothes. London: Hogarth Press

Friestad, M., & Wright, P. (1994). The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with Persuasion Attempts. Journal of Consumer Research, 21(1), 1–31. Geconsulteerd via http://www.jstor.org/stable/2489738ICC. (2011). Geconsolideerde ICC code voor reclame- en marketingpraktijken. Geconsulteerd via https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/icc_code_bo…

Green, J., & Speed, E. (2018). Critical analysis, credibility, and the politics of publishing in an era of ‘fake news’. Critical Public Health, 28(2), 129-131.doi:10.1080/09581596.2017.1421597

Greenwood, S., Perrin, A. & Duggan, M. (2016). Social Media Update 2016. [online] Pew Research Center. Geconsulteerd via http://www.pewinternet.org/2016/11/11/socialmedia update-2016/Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G. & Gremler, D.D. (2004). Electronic word-of mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet?. Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38–52. https://doi.org/10.1002/dir.10073

Hill, S., Provost, F., & Volinsky, C. (2006). Network-based marketing: Identifying likely via consumer networks. Statistical Science, 21(2), doi:10.1214/088342306000000222

Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, J. J. (1953). Communication and persuasion. New CT: Yale University Press.

Hovland, C.I. & Weiss, W. (1951). The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness. Public Opinion Quarterly, 15(4), 635–650. https://doi.org/10.1086/266350

Horton, D., & Wohl, R. (1956). Mass Communication and Parasocial Interaction:Observations

on Intimacy at a Distance. Psychiatry, 19(3), 219–229. https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049

JEP. (2018) . Aanbevelingen van de Raad voor de Reclame inzake online influencers. Geconsulteerd via https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/aanbeveling… aad_v or_de_reclame_online_influencers_nl.pdf

Jin, S. (2018). Interactive Effects of Instagram Foodies' Hashtagged #Foodporn and Peer Users' Eating Disorder on Eating Intention, Envy, Parasocial Interaction, and Online Friendship. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 21(3), 157-167. doi:10.1089/cyber.2017.0476

Johnson, T., & Kaye, B. (2010). Choosing is believing? How web gratifications and reliance affect Internet credibility among politically interested users. Atlantic Journal of Communication, 18(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/15456870903340431

Katz, E. (1957). The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis. Public Opinion Quarterly, 21(1), 61-78. https://doi.org/10.1086/266687

Kelly, H. H. (1967). Attribution Theory on Social Psychology. In Levine D. (ed), NebraskaSymposium on Motivation. Lincoln, NE. University of Nebraska Press.King, R.A., Racherla, P. & Bush, V.D. (2014) What we know and don’t know about onlineword of-mouth: A review and synthesis of the literature. Journal of Interactive Marketing, 28(3), 167–183. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2014.02.001Kim, D., & Johnson, T. (2009). A shift in media credibility: Comparing Internet and traditional news sources in South Korea. International Communication Gazette, 71(4), 283-302. https://doi.org/10.1177/1748048509102182Khamis, S., Ang, L. & Welling, R. (2016). Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191-208. https://doi.org/10.1080/19392397.2016.1218292Koblin, J. (2016). How Much Do We Love TV? Let Us Count the Ways. Geconsulteerd via https://www.nytimes.com/2016/07/01/business/media/nielsen-survey-media

viewing.html

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–1134. doi:10.1037/0022- 3514.77.6.1121

Lee, J., Kim, S., & Ham, C. D. (2016). A double-edged sword? Predicting consumers’ attitudes toward and sharing intention of native advertising on social media. American Behavioral Scientist, 60(12), 1425-1441. https://doi.org/10.1177/0002764216660137

Lichtenstein, S., Fischhoff, B., & Phillips, L. D. (1982). Calibration of probabilities: The state of the art to 1980. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (pp. 306–334). Cambridge, England: Cambridge University,Press.Magazine media association. (2017). Magazine Media Factbook 2016/17. New York. Geconsulteerd via http://www.magazine.org/sites/default/files/MPAFACTbook201617ff.pdf

Magazine media association MPA. (2018). MPA Factbook 2018 (p. 47). New York. Geconsulteerd via https://www.magazine.org/Magazine/Research_and_Resources/MPA_Factbook/M… 48aa 876a-daba93eaadfe

Malmelin, N. (2010) What is Advertising Literacy? Exploring the Dimensions of Literacy. Journal of Visual Literacy, 29(2), 129-142. doi:10.1080/23796529.2010.11674677

Marwick, A.E., (2015). Instafame: luxury selfies in the attention economy. Public culture, 27(75), 137–160. https://doi.org/10.1215/08992363-2798379

Metzger, M., Flanagin, A., Eyal, K., Lemus D., & Mccann, R. (2003). Credibility for the 21stCentury: Integrating Perspectives on Source, Message, and Media Credibility in the Contemporary Media Environment. Annals of the International Communication Association, 27(1), 293-335. doi:10.1080/23808985.2003.11679029

Moeran, B. (2017). Fashion magazines and fashion as a system of magic. Anthropology Today, 33(2), 3-9. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8322.12334

Molenaers, C. (2018). Influencer marketing op Instagram: disclosures. Waar ligt de grens tussen beïnvloeden en manipuleren? (Master). KU Leuven.

Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological Review,115(2), 502–517. doi:10.1037/ 0033-295X.115.2.502

Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242–266. doi: 10.2307/259373

Nail, J. (2005). What’s the Buzz on Word-of-Mouth Marketing? Social Computing and Consumer Control Put Momentum into Viral Marketing. Geconsulteerd via http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,36916,00.html

Navarro, G., & López-Rúa, M. (2016). The influence of blogs in fashion in consumer behavior: an exploratory approach. Vivat Academia, (135), 85-109. doi:10.15178/va.2016.135.85-109

Ofcom. (2018). News Consumption in the UK: 2018. Geconsulteerd via https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/116529/news-consum… 2018.pdf

O’Keefe, D. J. (1990). Persuasion: Theory and research. Newbury Park, CA: Sage.

O'Reilly, T. (2018). What Is Web 2.0. Geconsulteerd via https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.htmlPetty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1988). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123–205. doi:10.1016/S0065 2601(08)60214-2

PEW Research Center. (2012). 2012 Media Consumption Survey. Washington DC. Geconsulteerd via http://www.people-press.org/2012/06/03/2012-media-consumption survey/

Pisani, F. (2006). Journalism and Web 2.0. Cambridge: Walter Lippmann House. Geconsulteerd via https://niemanreports.org/articles/journalism-and-web-2-0/

Randle, Q. (2003). Gratification Niches of Monthly Print Magazines and the World Wide Web Among a Group of Special-Interest Magazine Subscribers. Journal Of Computer Mediated Communication, 8(4), 0-0. doi: 10.1111/j.1083-6101.2003.tb00224.xRasha A., Garrison, B., Salwen, M., Driscoll, P., & Casey, D.(2018). The credibility of newspapers, television news, and online news. Geconsulteerd via https://www.scribd.com/document/339904639/The-credibility-of-newspapers… news-and online-news-pdf

Rozendaal, E., Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2010). Comparing the think- aloud and thought- listing method to assess children’s advertising processing. Paper presented at the 60thannual meeting of the International Communication Association, Singapore.

Rozendaal, E., Lapierre, A., van Reijmersdal E.A., & Buijzen, M. (2011) Reconsidering Advertising Literacy as a Defense Against Advertising Effects, Media Psychology, 14(4), 333-354. doi: 10.1080/15213269.2011.620540

Rozendaal, E., Buijs, L., & Van Reijmersdal, E. A. (2016). Strengthening children’sadvertising defenses: The effects of forewarning of commercial and manipulative intent. Frontiers in Psychology, 7(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2016.01186

Scott, D. M. (2015), The New Rules of Marketing and PR, 5th ed., New York: Wiley.

Schlosser, A.E. (2011). Can including pros and cons increase the helpfulness and persuasiveness of online reviews? The interactive effects of ratings and arguments.Journal of Consumer Psychology, 21(3), 226–239. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.04.002Schweiger, W. (2000). Media credibility – experience or image?: A survey on the credibility of the World Wide Web in Germany in comparison to other media. European Journal of Communication, 15(1), 37-59. https://doi.org/10.1177/0267323100015001002Schweiger, W. (1998). Wer glaubt dem World Wide Web? Ein Experiment zur Glaubwürdigkeit von NachrichteninTageszeitungenundimWorldWideWeb.In: Rössler P. (eds) Online Kommunikation. VS Verlag für Sozialwissenschaften.https://doi.org/10.1007/978-3322-87318-7_7Seiler, R., & Kucza, G. (2017). Source Credibility Model, Source Attractiveness Model And Match-Up-Hypothesis–An Integrated Model. Journal of international scientific publications: economy & business, 11(1), 1-15. Geconsulteerd via https://ideas.repec.org/a/isp/journl/v11y2017i1p1-15.html

Sen, S. & Lerman, D. (2007). Why are you telling me this? An examination into negative consumer reviews on the web. Journal of Interactive Marketing, 21(4), 76–94. https://doi.org/10.1002/dir.20090

Shavit, A., & Shah, S. (2016). Perceived, Projected, and True Investment Expertise: Not All Experts Provide Expert Recommendations. 2016 IEEE International Conference On Data Science And Advanced Analytics (DSAA). doi: 10.1109/dsaa.2016.45

Slater, A., Varsani, N., & Diedrichs, P. (2017). #fitspo or #loveyourself? The impact of fitspiration and self-compassion Instagram images on women’s body image, selfcompassion, and mood. Body Image, 22, 87-96. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.06.004

Spangler, T. (2017). Instagram Will Add ‘Paid Partnership’ Tag to Sponsored Posts, After FTC’s Warnings to Celebrity Users. Geconsulteerd via https://variety.com/2017/digital/news/instagram-paid-partnership-tag-sp… celebrity-warning-1202466310/

Statista (2019),“Number of Active Monthly Instagram Users from January 2013 to June 2018,”Geconsulteerd via: https://www.statista.com/statistics/253577/number-ofmonthly active-instagram-users/

Todor, R.D. (2016). Blending traditional and digital marketing. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. 9 (58). Geconsulteerd via http://webbut.unitbv.ro/BU2015/Series%20V/2016/BULETIN%20I%20PDF/06_Tod r%20R.pdf

Trusov, M., Bucklin, R.E. & Pauwels, K. (2009). Effects of Word-of-Mouth Versus Traditional Marketing: Findings from an Internet Social Networking Site. Journal of Marketing, 73(5), 90–102. doi:10.2139/ssrn.1129351

Uzunoğlu, E., & Kip, S. (2014). Brand communication through digital influencers:Leveraging blogger engagement. International Journal Of Information Management, 34(5), 592-602. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2014.04.007.

Vickery, G. & Wunsch-Vincent, S. (2007). Participative Web and user-created content: Web 2.0, wikis and social networking. Organisation for Economic Co-operation and Development. Geconsulteerd via https://www-oecd-ilibrary org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/science-and-technology/participative-web-and-user created-content_9789264037472-en

VVJ (2018). Erkend worden als beroepsjournalist (of journalist van beroep). Geconsulteerd via https://journalist.be/loket/arbeidsstatuut/werken-als-journalist/erkenn…

Zanna, M., & Del Vecchio, S. (1973). Perceived credibility of television news: A matter of viewer's attitudes and the position taken by the media. European Journal Of Social Psychology, 3(2), 213-216. doi:10.1002/ejsp.2420030210

Zhu, J. Y., & Tan, B. C. Y. (2007). Effectiveness of blog advertising: Impact of communicator expertise, advertising intent, and product involvement. Proceedings of the International Conference on Information Systems 2007, Montreal, Canada.

Download scriptie (1.64 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Rozane De Cock, Yoshi Paesen