Moodcase

Coline
Derycke
 • Delphine
  Hoedt
 • Charlotte
  Ladon
 • Evie
  Adriaen
 • Lise
  Dhaeze
 • Anke
  Batsleer
 • Nikita
  Verstraeten
 • Coline
  Derycke

Wij zijn een groep van zeven studenten die studeren aan VIVES Hogeschool in Kortrijk, samen volgden we het keuzetraject ‘Jong geweld’. We komen allen uit diverse richtingen, namelijk Toegepaste Psychologie, Maatschappelijke Veiligheid, Orthopedagogie en Sociaal Werk. Dit heeft ervoor gezorgd dat we naar ons project keken vanuit verschillende invalshoeken.

In deze bachelorproef werd samengewerkt met de organisatie vzw Kompani. Dit is een residentiële voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg. Ze bieden opvang en begeleiding voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar die zich bevinden in een verontrustende opvoedingssituatie. Ze willen de tevredenheid van de jongere leeftijdsgroep, die momenteel bestaat uit kinderen van zes tot twaalf jaar, omtrent hun werking nagaan. Hierbij werd aan ons gevraagd om dit te realiseren.

De uitwerking van de tevredenheidsmethodieken voor vzw Kompani moet voldoen aan enkele doelstellingen. Als eerste werd ons gevraagd om een creatieve methodiek uit te werken die de organisatie kan hanteren om de tevredenheid bij de jongste leeftijdsgroep na te gaan. Verder moet een onderscheid gemaakt worden tussen individuele- en groepsbevragingen. Als laatste verwacht men een tool om de resultaten van de bevragingen op een objectieve manier in kaart te brengen.

Bij het ontwikkelen van de methodiek voor vzw Kompani werden verschillende stappen ondernomen. Als eerste werd de nodige informatie uit de literatuur verzameld via verschillende wetenschappelijke bronnen: boeken, artikels, spelmateriaal, organisaties, eindwerken en websites. Deze informatie werd opgedeeld in drie hoofdstukken, namelijk de ontwikkeling van het kind, tevredenheid en welbevinden bij kinderen en tevredenheidsmetingen. Verder hebben we informatie verkregen van de organisatie door middel van gesprekken en interviews met de begeleiders over de huidige werking. Daarnaast werden online enquêtes afgenomen bij de begeleiders over methodieken die zij reeds hanteren. Alsook hebben we aan participerende observatie gedaan door een bewonersvergadering bij te wonen om de werking beter te leren kennen. Hier werd eveneens aan de kinderen gevraagd in welke spelvormen zij geïnteresseerd zijn. Als laatste namen we een kijk bij diverse organisaties in de bijzondere jeugdzorg om zo meer informatie te verkrijgen over hoe zij tevredenheid nagaan. Met al dit hebben we rekening gehouden tijdens het ontwikkelen van de tevredenheidsmethodieken.

Wij gingen aan de slag met de vraag vanuit vzw Kompani en creëerden de Moodcase. Deze bevat methodieken voor de jongste leeftijdsgroep (6-12jaar) en bevragen de tevredenheid rond verschillende thema’s, namelijk onthaal, rechten, vrije tijd, school, context, mentorschap en algemeen. We ontwikkelden zes methodieken die individueel afgenomen kunnen worden, waarbij de focus ligt op het meten van de tevredenheid. Daarnaast ontwikkelden we vier methodieken om tevredenheid in groep af te toetsen, waarbij de klemtoon eerder ligt op groepsbevordering. Bij het ontwikkelen van de methodieken hielden we met heel wat zaken rekening, deze zijn terug te vinden in de theoretische onderbouwing van ons eindrapport.  

Naast het ontwikkelen van de methodieken, werd ons gevraagd om een evaluatie-instrument te voorzien, deze brengt de tevredenheid van de kinderen per thema in kaart. Hierbij is eveneens een opsplitsing gemaakt tussen de tool voor de individuele- en groepsbevraging. Voor de individuele bevraging werd een tevredenheidscontinuüm ontwikkeld. Hierbij wordt een beeld gecreëerd over de tevredenheid per thema, alsook de globale bevinding over alle thema’s heen. Bij de groepsbevraging wordt gebruik gemaakt van een verslag met enkele richtvragen. De begeleider kan hierdoor op een vlotte manier zijn bevindingen noteren.

Hieronder zijn afbeeldingen te vinden van onze uitgewerkte methodieken. Deze hebben we volledig zelf uitgewerkt en hierbij hebben we nagedacht over duurzaamheid en veiligheid voor de kinderen.

Individuele methodieken

Perfecte mentor (mentorschap)

Perfecte mentor (mentorschap)

 

Emotie- en behoeftespel (vrije tijd & school) 

Emotie- en behoeftespel (vrije tijd & school)

 

Memory (onthaal)

Memory (Onthaal)

 

Post-its (rechten)

Post-its (rechten)

 

Gevoelsbord (algemeen) 

Gevoelsbord (algemeen)

 

Dieren (context)

Dieren (context)

Groepsmethodieken

Cirkels (algemeen)      

Cirkels (algemeen)

                                                                                      

Knutsel (mentorschap)

Knutsel (mentorschap)

 

Verkeerslichten (rechten)

Verkeerslichten (rechten)

 

Bingo (vrije tijd)

Bingo (vrije tijd)

 

 

 

 

 

Bibliografie

Agentschap Jongerenwelzijn. (z.d.-a). Agentschap Jongerenwelzijn. Geraadpleegd 14 juni 2019, van https://jongerenwelzijn.be/

Agentschap Jongerenwelzijn. (z.d.-b). Intersectorale toegangspoort. Geraadpleegd 14 juni 2019, van https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/intersectorale-toegangspoort

Baert, K., & Desoete, A. (2012). Ik hoor er ook bij (1ste ed.; Lannoo, Red.). Brugge.

Becker, D. (2009). 50 levenslessen in spelvorm (1ste ed.). Panta Rhei.

Beele, S., Descan, M., Godderies, A.-S., Heyse, L., Lannoye, N., Vandenabeele, L., … Verhelst, L. (2015). Cliëntenfeedback.

Boom, D. (2016). Vertrouwen. Geraadpleegd 3 mei 2019, van https://www.ensie.nl/deaboom/vertrouwen

Borggreve, C. (2016). Hoe help je je kind zijn emoties te verkennen? Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://www.moodkids.nl/opvoeden/2016/06/23/spelletjes-kinderen-emoties…

Borms, A. (2017). Jeugd- en strafrecht. Kortrijk.

Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell. (1999). Cirkel van veiligheid. Geraadpleegd 3 mei 2019, van https://www.bartimeus.nl/specialistische-kennis/hoe-verloopt-een-normaa…

Craeynest, P. (2005). Psychologie van de levensloop: Inleiding in de ontwikkelingspsychologie (1e ed.). Leuven: Acco.

De Mey, W., & Merlevelde, E. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.

De Rijdt, C. (2013). Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties. Antwerpen: Garant.

De Vuyst, S. (z.d.). Thema mentaal welbevinden, gedrag & emoties. Geraadpleegd 3 mei 2019, van https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/themas-gezondheid/mentaal-we…

Decoene, S. (2016). Over stoute dingen doen: Een inleiding criminologische psychologie. Leuven: Acco.

Deković, M., & Prinzie, P. (2015). Jeugdcriminologie (2de ed.). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Dijkstra, P. (2005). Omgaan met hechtingsproblemen. Houten: Standaard Uitgeverij nv.

Eerdekens, W., Raes, A., & Vandenbussche, E. (2016). Het kind in de jeugdhulp (Artevelde hogeschool). Geraadpleegd van https://www.arteveldehogeschool.be/hetkindindejeugdhulp/assets/pdf/broc…

Fundacion Aprocor. (2017). Visita de Schalock y verdugo al espacio de inclusion y oportunidades de las tablas. Geraadpleegd 17 mei 2019, van http://fundacionaprocor.org/visita-de-schalock-yverdugo-al-espacio-de-i…

Gedragsproblemen en stoornissen bij kinderen. (2019). Geraadpleegd 16 mei 2019, van https://gedragsproblemen-kinderen.info/autisme/

Gids Jeugdhulp. (2018). Gemandateerde voorzieningen. Geraadpleegd 14 juni 2019, van http://www.infojeugdhulp.be/integrale-jeugdhulp/integrale-jeugdhulp-2/g…

Het EQ-babbelspel. (2015). Baert NV.

Honing, L., & Dols, S. (z.d.). Het gevoelsspel. Kids & Coach.

Huis van het kind. (2019). Gevoelcirkel. Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://www.trajectopmaat.be/activiteit/gevoelcirkel

Jansen, K., & Kaekebeke, M. (z.d.). Hoe kan het inzetten van muzische domeinen de betrokkenheid van de leerlingen 2e graad basisonderwijs verhogen tijdens een museumbezoek met een rondleiding? Thomas More.

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw. (2016). Opdracht van Jongerenzorg. Geraadpleegd 17 mei 2019, van http://www.jongerenzorg.be/visie.html

Jonx. (z.d.). Oorzaken ODD. Geraadpleegd 10 mei 2019, van https://www.jonx.nl/probleem/odd/oorzaken/

King, C., & Morrison, J. (2016). GROK. Earth Games.

kompani. (2019). VZW Kompani. Geraadpleegd 2 mei 2019, van http://www.kompani.be/

Kurpershoek, A. J. (2016). Marleen Diekmann. Geraadpleegd 14 juni 2019, van https://taalzondergrenzen.nl/de-taal/1-2-diekmann/

Mahieu, M., & Vanmarcke, V. (z.d.). Ortho-ped-agogische Concepten I: deel 2: Algemene Orthopedagogiek. Kortrijk: SAW.

Nagy, B. I. (2000). Grondbeginselen van contextuele benadering (2de ed.). Leuven: Toorts B.V.

Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I., & Verhaeghe, M. (2018). Onderzoeksvaardigheden: voor onderwijs, zorg en welzijn (4de ed.). Antwerpen: de Boeck.

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). Psychiatrie een inleiding (9de ed.). Amsterdam: Pearson Benelux.

Onderwaater, A. (2003). De Theorie Van Nagy: de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen (6de ed.). Lisse: Swets en Zeitlinger.

ParetoGroup CVBA. (2019). Familierechtbank. Geraadpleegd 10 mei 2019, van https://www.familierecht.vlaanderen/Familierechtbank/Jeugdkamer

Persyn, T. (2019). Persoonlijke Communicatie. Kortrijk.

Profi-leren. (2011). Methodisch begeleiden - Saw 3 & 4 (2de ed.). Geraadpleegd van http://www.profileren.nl/files/saw_dc51.pdf?fbclid=IwAR0ijnD0XIaJWDSGMT… Gk7eo1DG4qEo

Rensen, R. (2018). Vertrouwen, wat is dat eigenlijk. Geraadpleegd van https://renerensen.nl/vertrouwen-is-eigenlijk/

Rozeboom, P., & Timmer, M. (2010). Voorbeeld vragen bij de 3 huizen. Geraadpleegd van http://www.test-je-website.nl/proef/wp-content/uploads/2010/11/3-huizen…

Sandii. (2015). Emoties benoemen met de sensicirkel. Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://kiind.nl/sensicirkel/

Senso-Care. (2019). Emoticube. Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://www.sensocare.be/emoticube.html?sqr=emotiecube&

Sisani, S. (2012). Effectmeting als bevordering van kwaliteitzorg. Katholieke Hogeschool Kempen.

Stimulansz. (z.d.). Thesaurus zorg en welzijn. Geraadpleegd 3 mei 2019, van www.thesauruszorgenwelzijn.nl

Taghon, G. (2019). Strafwerk. Kortrijk.

Tielemans, E. (z.d.). Gevoels- en behoeftekaarten voor verbindende communicatie. Human Matters.

Timperman, T. (2017). Ontwikkelingspsychologie. Kortrijk.

UGent. (2016). UGent Memorialis. Geraadpleegd 17 mei 2019, van http://www.ugentmemorialis.be/catalog/000005094

Universiteit Nivra-Neyenrode. (2006). Het fundament: vertrouwen (p. 20). p. 20. Geraadpleegd van http://www.fierder.nl/wp-content/uploads/2014/12/Scriptie-HJI-H2.pdf

Van den Broeck, K. (2002). Tevredenheidsmeting bij gebruikers in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Antwerpen: Garant.

van der Ploeg, P. (2016). Bob-doll experiment. Geraadpleegd 15 mei 2019, van https://www.ensie.nl/piet-van-der-ploeg/bobo-doll-experiment

Van Eeckhout, R. (2019). Begeleidingscentrum Bethanie vzw. Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://www.bethaniekortrijk.be/watdoenwe/overleggroepouders

Van Horeweg, A. (2015). Adhd-tips voor de leerkrachten. Geraadpleegd 16 mei 2019, van https://wijleren.nl/adhd-tips.php

Van Lancker, L. (2019). Jeugddelinquentie in perspectief. Kortrijk.

Van Looveren, A. (2017). Bijzondere jeugdzorg. Geraadpleegd 14 juni 2019, van https://www.kennisplein.be/Pages/Bijzondere Jeugdzorg.aspx

Vandekerkhove, J. (2019). Persoonlijke communicatie.

Vandenbroucke, L. (2019). Persoonlijke communicatie.

Vandenbruwaene, E. (2013). Kwaliteit van bestaan bij volwassenen met een matig verstandelijke beperking. Universiteit Gent.

Vandepitte, M. (2019). Infant mental health. Kortrijk.

Vlaams Parlement. (2011). Maatschappelijke beleidsnota: jeugdzorg. Geraadpleegd van http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1034497

vzw Doedès Kadèn. (2019). De ideeënbus. Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://doedeskaden.be

vzw Oranjehuis. (z.d.). Multifunctioneel Centrum. Geraadpleegd 17 mei 2019, van https://www.oranjehuis.be/mfc 

vzw Stijn. (z.d.). Vragenlijst kwaliteit van het leven (p. 10). p. 10.

Walgrave, L., & Vettenburg, N. (2015). Jeugdcriminologie: Maatschappelijke kwetsbaarheid, school en verstedelijking (2de ed.). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Westerman, W., & van Oers, B. (2004). Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen (1ste ed.). Baarn: Bekadidact.

Willaye, E. (2019). Beperkte, repetitieve patronen. Geraadpleegd 16 mei 2019, van https://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autis…

Download scriptie (2.33 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Miriam Vancauwenbergh