Syrische oorlogen

Nicolaas
Verhelst

‘Onze’ cultuur

De Syrische burgeroorlog woedt nog steeds, zelfs ondanks corona, en nog steeds gaan talloze levens verloren in de strijd en op vlucht. Naast een humanitaire ramp, vindt er sinds enkele decennia een culturele ramp plaats met de verwoesting en plundering van talloze sites en artefacten in de naam van (een corrumpering van) geloof, winstbejag, maar ook van vrijheid en democratie. Deze valt natuurlijk niet te vergelijken met het leed van mensen, maar verdient het desalniettemin niet vergeten te worden. Het is dan ook (nog) iets gemakkelijker om dit van ons af te schuiven met woorden als ‘ver van ons bed’ en ‘niets met ons te maken’. Niets is minder waar, want voor een samenleving die zich beroept op de erfenis van Grieken en Romeinen, is het maar al te gemakkelijk de culturen van de oude Egyptenaren, Babyloniërs, en Perzen te vergeten, laat staan van de Griekse, multiculturele koninkrijken die eens hun grenzen omvatten. Juist daarom is het af en toe fijn deze periodes te bestuderen en erover te vertellen. Ook toen werden grenzen immers veelal bepaald door oorlogen en bevolkingen verenigd met de idee van de oude vijand.

Ons verhaal begint met Alexander de Grote, die een wereldrijk veroverde, alvorens op tweeëndertigjarige leeftijd te overlijden. Zijn generaals en vertrouwelingen, de diadochen, vochten voor en na de moord op zijn rechtmatige erfgenamen – een postume zoon en zwakzinnige halfbroer – over de controle van zijn rijk. Uit deze oorlogen ontstonden ten slotte drie grote koninkrijken: het Antigonidenrijk in Macedonië, het Ptolemaeïsche rijk in Egypte, Cyprus, en aan de kusten van Turkije, en het Seleucidenrijk dat zich uitstrekte van Turkije tot Pakistan. Alle drie hoopten ze evenwel hun macht uit te breiden en kwamen in conflict met elkaar.

Oorlog en vrede

Mijn thesis begint hier, kort voor het begin van de Eerste Syrische Oorlog. Ondanks beloftes van vrede tussen de eerste Ptolemaeus en Seleucus, waren de relaties tussen beide vorsten gespannen aangezien Seleucus aanspraak maakte op Lebanon, Israël, en Palestina, dat Ptolemaeus op het einde van de diadochenoorlogen had buitgemaakt. Ptolemaeus stierf evenwel van ouderdom in 283 en werd slechts twee jaar later gevolg door Seleucus die op campagne in Turkije vermoord werd door Ptolemaeus Keraunos, een halfbroer van Ptolemaeus. De komende jaren zouden zwaar zijn voor het Seleucidenrijk, en haar nieuwe koning, Antiochus, dat een invasie van migrerende Gallische stammen moest verduren. Egypte floreerde daarentegen – op enkele dynastieke complotten na – en Ptolemaeus II maakte van de gelegenheid gebruik om zijn invloedssfeer aan de Turkse kusten uit te breiden.

image-20201003140157-1Dit was natuurlijk een doorn in het oog van Antiochus. In reactie huwelijkte hij zijn dochter uit aan Ptolemaios II’s opstandige halfbroer Magas, die optrad als gouverneur van de oostelijke helft van Libië. Hoewel hij zelf geen zoon was van Ptolemaios I en dus geen legitieme aanspraak had op de Egyptische troon, probeerde Magas rond 275 Egypte binnen te vallen, mogelijk met steun van Antiochos I die Ptolemaios II’s Turkse bezittingen bedreigde. Een opstand van lokale stammen dwong hem evenwel zich terug te trekken, waardoor Ptolemaios II zijn aandacht op de gevaarlijkere vijand kon richten. In het begin van 274 trok hij dan ook met een groot leger Syrië binnen en begon de Eerste Syrische Oorlog (274-271). Zijn doel was de nieuwe Griekse steden hier in zijn handen te krijgen, maar zijn priesters presenteerden zijn invasie aan zijn Egyptische onderdanen als een heilige oorlog om de godenbeelden die door de Perzen geroofd zouden zijn bij hun verovering van Egypte terug te brengen. De Seleuciden verschenen in deze propaganda als de opvolgers van de Perzen en de vijanden van Egypte, haar goden, en de natuurlijke orde.

Zijn succes was van korte duur. Antiochus verzamelde al snel een leger en dwong de Ptolemaeïsche troepen zich terug te trekken. Ook zijn onderdanen kregen een portie propaganda vanuit de tempelgemeenschappen. Antiochus verdedigde zijn koninkrijk immers tegen ‘het leger van Egypte’, de oude vijand van de Babylonische koningen in wiens voetsporen hij trad. De rest van het conflict was niet glorieus of relevant genoeg om in hiërogliefische of spijkerschriftbronnen te verschijnen, tenminste niet in diegene die de tand des tijds hebben doorstaan, en het enige Griekse werk erover is volledig verloren gegaan, maar het is mogelijk op basis van inscripties te bepalen dat jarenlang een hevige oorlog woedde aan de Turkse kusten en de Ptolemaeën grote gebieden veroverden.

image-20201003140157-2Deze eerste oorlog eindigde dan ook in het voordeel van Ptolemaeus II en zijn gebiedswinst stelde hem in staat de slagkracht van zijn vloot ver naar het noorden uit te breiden. Zijn ambitie lijkt zijn verstand voorbij te zijn gestoken, want hij ging al snel een bondgenootschap aan met Sparta en Athene tegen het Antigonidenrijk. De daaropvolgende oorlog (267-261) eindigde in een nederlaag voor Ptolemaeus’ coalitie en de verwoesting van (een deel van) de Ptolemaeïsche vloot te Kos. Het grootste kwaad was echter dat deze nederlaag duidelijk maakte aan lokale gouverneurs en voor hun autonomie bevreesde bondgenoten dat de Ptolemaeïsche macht gebroken kon worden. Niemand merkte dit beter dan Ptolemaeus, de stiefzoon van Ptolemaeus II en gedurende lange tijd zijn opvolger, die de Turkse gebieden bestuurde. In 259/8 begon hij een opstand tegen zijn stiefvader, vermoedelijk in de hoop een eigen, onafhankelijk koninkrijk te stichten. Zijn steden waren minder enthousiast, vroegen Antiochus II, Antiochus’ zoon, om hulp en openden hun poorten voor zijn leger. Ptolemaeus II trachtte terug te slaan met zijn vloot, maar werd verslagen te Efeze door de vloot van Rhodos, een voormalige bondgenoot. Deze keer delfde hij het onderspit en veel van de bezittingen die hij in de Eerste Syrische Oorlog buit had gemaakt, gingen opnieuw verloren in de Tweede (258-255/3). Zijn vloot zou zich herstellen, maar haar slagkracht was definitief beperkt en de droom dat één koning het hele rijk van Alexander de Grote opnieuw zou kunnen verenigen werd opgegeven.

The road to hell is paved with good intentions

Het Seleucidenrijk was eveneens gehavend uit de strijd gekomen en had belangrijke grensgebieden verwaarloosd. Op dit moment hoopten beide vorsten nog op langdurige vrede en Antiochos II huwde Berenice, de jonge dochter van Ptolemaeus II. Hiervoor schoof hij zijn eerste vrouw, Loadice, opzij en mogelijk ook hun twee zonen, wat zou leiden tot de moord op Berenice en zijn jongste zoon, de Derde Syrische Oorlog, en het begin van de Seleucidische burgeroorlogen. Vier verdere Syrische oorlogen en een hele reeks andere conflicten zouden volgen, alvorens al deze gebieden opgeslokt werden door de groeiende Romeinse republiek en haar vele oorlogen. Langdurige vrede is iets kostbaars en niet eenvoudig te bekomen. Het vereist veel werk, inzet, en begrip en leidt tot moeilijke en vaak onaangename beslissingen. Onverschilligheid werkt een slechte afloop enkel maar in de hand.

Bibliografie

ABD EL-MAKSOUD M. en VALBELLE D., ‘Tell Héboua-Tjarou. L’apport de l’épigraphie’, Revue d’Égyptologie 56 (2001), 1-44.

ABD EL-MAKSOUD M., ‘Tjarou, porte de l’Orient’, Le Sinaï durant l’Antiquité et le Moyen Âge: 4000 ans d’histoire pour un désert, VALBELLE D. en CH. BONNET red., Parijs, 1998, 61-65.

ABD-EL-GHANY M.E., ‘The Arabs in Ptolemaic and Roman Egypt through papyri and inscriptions’, Egitto e Storia Antica dall’Ellenismo all’Età Araba, Bilancio di un Confronto, Atti del Colloquio Internazionale di Bologna, 31 agosto – 2 settembre 1987, CRISCUOLO L. en GERACI G. red., Bologna, 1989.

ALBRIGH W.F., The Vocalization of the Egyptian Syllabic Orthography (American Oriental Series, 5), New Haven, 1934.

ALLEN J.P., ‘A report of Bedouin’, The Context of Scripture, Canonical Compositions, Monumental Inscriptions, and Archival Documents from the Biblical World, III, HALLO W.W. en LAWSON YOUNGER K. red., Leiden en Boston, 2003, 16-17.

ANDERSON E. en SJÖBERG N., ‘La stèle de Pithom et les estampages de M. Ed. Naville’, Sphinx, 8.4 (1903), 223-236.

APICELLA C., ‘Sidon à l’époque hellénistique’, La Syrie hellénistique: actes du Ier colloque de Tours (4‑6 octobre 2000) (Topoi, Suppl. 4), SARTRE M. red., Lyon, 2003, 125-147.

ASSAR G.F., ‘Some Important Seleucid and Parthian Dates in the Babylonian Goal-Year Texts’, Electrum 15 (2009), 105-117.

AUBERT C., ‘Phénomènes d'acculturation grecque en Phénicie : le cas de Beyrouth’, La Syrie hellénistique: actes du Ier colloque de Tours (4‑6 octobre 2000) (Topoi, Suppl. 4), SARTRE M. red., Lyon, 2003, 111-124.

BADOUD N. en HERBIN F., ‘Le monument d’Agathostratos de Rhodes à Délos’, Pouvoirs, îles et mer, Formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.) (Scripta Antiqua, 64), BONNIN G. en LE QUÉRÉ E. red., Bordeaux, 2014, 183-188.

BADOUD N., ‘Rhodes et les Cyclades à l’époque hellénistique’, Pouvoirs, îles et mer, Formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.) (Scripta Antiqua, 64), BONNIN G. en LE QUÉRÉ E. red., Bordeaux, 2014, 115-129.

BAGNALL R.S. en DEROW P., The Hellenistic Period: Historical Sources in Translation (Blackwell sourcebooks in ancient history, 1), Oxford, 2004.

BAGNALL R.S., The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt (Columbia Studies in the Classical Tradition, 4), Leiden, 1976.

BAINES J. en MALEK J., Cultural Atlas of Ancient Egyot, 2de uitg., Hong Kong, 2002.

BELOCH K.J., Griechische Geschichte, IV.1, Berlijn en Leipzig, 1925.

BENGTSON H., Die Strategie in der hellenistischen Zeit: ein Beitrag zum antiken Staatsrecht (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 32), II, München, 1944.

BENNETT CH., ‘Arsinoe II’, The Ptolemaic dynasty (http://instonebrewer.com/TyndaleSites /Egypt/ptolemies/arsinoe_ii_fr.htm). Geraadpleegd op 24 juni 2020.

BENNETT CH., ‘Berenike I’, The Ptolemaic dynasty (http://instonebrewer.com/TyndaleSites /Egypt/ptolemies/berenice_i_fr.htm). Geraadpleegd op 24 juni 2020.

BENNETT CH., ‘Ptolemy “The Son”’, The Ptolemaic dynasty (http://instonebrewer.com/TyndaleSites /Egypt/ptolemies/nios_i_fr.htm). Geraadpleegd op 24 juni 2020.

BENNETT CH., ‘Ptolemy I’, The Ptolemaic dynasty (http://instonebrewer.com/TyndaleSites /Egypt/ptolemies/ptolemy_i.htm#Venus_Canopus). Geraadpleegd op 24 juni 2020.

BENNETT CH., ‘Ptolemy III’, The Ptolemaic dynasty (http://instonebrewer.com/TyndaleSites /Egypt/ptolemies/ptolemy_iii_fr.htm). Geraadpleegd op 24 juni 2020.

BERNARD P., ‘Nouvelle contribution de l'épigraphie cunéiforme à l'histoire hellénistique’, Bulletin de correspondance hellénique 114.1 (1990), 513-541.

BERTHOLD R.M., Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca en Londen, 1984.

BEY KAMAL A., Stèles ptolémaïques et romaines (Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire, 27), 2 dln., Caïro, 1905.

BEY SHAFEI A., ‘Historical Notes on the Pelusiac Branch, the Red Sea Canal and the Route of the Exodus’, Bulletin de la Société Royale de Géographie de l’Égypte 21 (1946), 231-287.

BIETAK M., Tell el-Dab’a 2: Der Fundort im Rahmen einer archäologisch-geographischen Untersuchung über das Ägyptische Ostdelta (Denkschriften der Gesamtakademie, 4; Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichischen archäologischen Institutes, 1), Wenen, 1975.

BIKERMAN E., ‘Sur les batailles navales de Cos et d'Andros’, Revue des Études Anciennes 40.4 (1938), 369-383.

BIKERMAN E., Institutions des Séleucides (Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient, 26), Parijs, 1938.

BIRCH S., ‘On a hieroglyphic tablet of Alexander, son of Alexander the Great, recently discovered at Cairo’, Transactions of the Society of biblical archaeology 1 (1872), 20-27.

BJÖRKMAN G., ‘Neby, the Mayor of Tjaru in the Reign of Tuthmosis IV’, Journal of the American Research Center in Egypt 11 (1974), 43-51.

BLACKMAN A.M., ‘The House of the Morning’, The Journal of Egyptian Archaeology 5.3 (1918), 148- 165.

BLINKENBERG CHR., Die lindische Tempelchronik, Bonn, 1915.

BLINKENBERG CHR., Inscriptions de Lindos, II.1, Kopenhagen, 1914.

BLYTH E., Karnak, Evolution of a temple, Londen en New York, 2006.

BOIY T., Late Achaemenid and Hellenistic Babylon (Orientalia Lovaniensia analecta, 136), Leuven, 2004.

BOUCHÉ-LECLERCQ A., Histoire des Lagides, I, Parijs, 1903.

BOURDON CL., ‘Note sur l’Isthme de Suez’, Revue Biblique 37 (1928), 232-256.

BOURDON CL., Anciens canaux, anciens sites et ports de Suez, Caïro, 1925.

BRECCIA E.A., Iscrizioni greche e latine (Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée d'Alexandrie), Caïro, 1911.

BRESCIANI E., ‘Annotazioni Demotiche ΑΙ ΠΕΡΣΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΗΣ’, La Parola del Passato, Rivista di Studi Antichi 27 (1972), 123-128.

BRESCIANI E., ‘La spedizione di Tolomeo II in Siria in un ostrakon demotico inedito da Karnak’, Das ptolemäische Ägypten, Akten des internationalen symposions 27.-29. september 1976 in Berlin, H. MAEHLER en V.M. STROCKA red., Mainz, 1978, 31-37.

BRESCIANI E., ‘Registrazione catastale e ideologia politca nell’egitto Tolemaico. A completamento di “La spedizione di Tolemeo II in Siria in un ostrakon demotico inedito da Karnak’, Egitto e Vicino Oriente 6 (1983), 15-31.

BRESCIANI E., GIANNOTTI S., GORINI C., GRASSI L., MENCHETTI A. en ROGOZNICA N., ‘Ancora sull'iscrizione demotica di Elefantina’, Egitto e Vicino Oriente 26 (2003), 33-39.

BRIANT P., ‘Quand les rois écrivent l’histoire: La domination achéménide vue à travers les inscriptions officielles lagides’, Événement, récit, histoire officielle. L’écriture de l’histoire dans les monarchies antiques. Colloque du Collège de France amphithéâtre Marguerite-de-Navarre 24-25 juin 2002, GRIMAL N. en BAUD M. red., Parijs, 2003, 173-186.

BRINGMANN K. en VON STEUBEN H., Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer, I, Berlijn, 1995.

BRUGSCH H. en ERMAN A., ‘Die Pithomstele’, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde, 32 (1894), 74-87. BRUGSCH H., ‘ oder Mendes’, Zeitschrift fur Ägyptische Sprache und Altertumskunde 9 (1871), 89-95.

BRUGSCH H., ‘Die große Mendes-Stele aus der Zeit des zweiten Ptolemäers’, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 13 (1875), 33-40.

BRUGSCH H., Thesaurus inscriptionum Aegyptiacarum, IV, Leipzig, 1884.

BRUNNER H., Die Geburt des Gottkönigs, Studien zur Überlieferung eines Altägyptischen Mythos (Ägyptologische Abhandlungen, 10), Wiesbaden, 1964.

BRUYÈRE B., ‘Un monument de Ramsès II à Serapeum’, Bulletin de la Société d’études historiques et géographiques de l’Isthme de Suez 3 (1951), 57-74.

BUDGE E.A.W., A history of Egypt from the end of the Neolithic period to the death of Cleopatra VII (Books on Egypt and Chaldaea, 15), VII, Londen, 1902.

BURASELIS K., ‘Kronprinzentum und Realpolitik. Bemerkungen zur Thronanwartschaft, Mitregentschaft und Thronfolge unter den ersten vier Ptolemäern’, Gerión Anejos 9 (2005), 91-102.

CALDERINI A., Dizionario dei nomi geografici e topografice dell’Egitto Greco-Romano, IV, Milaan, 1983.

CAVILLIER G., ‘Reconsidering the site of Ṯjarw (once again)’, Göttinger Miszellen 180 (2000), 39-42.

CAVILLIER G., ‘Some notes about Thel’, Göttinger Miszellen 166 (1998), 9-18.

CHAMOUX F., ‘Épigramme de Cyrène en l'honneur du roi Magas’, Bulletin de correspondance hellénique 82 (1958), 571-587.

CHANIOTIS A., Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit (Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien, 24), Stuttgart, 1996.

CHASSINAT E., CAUVILLE S. en DEVAUCHELLE D., Le Temple d’Edfou, I, 2de uitg., Caïro, 1984.

CHAUVEAU M., ‘La chronique familiale d’un prêtre égyptien contemporain de Darius Ier’, Bibliotheca Orientalis 61 (2004), 19-41.

CHAUVEAU M., ‘Le saut dans le temps d’un document historique : des Ptolémées aux Saïtes’, La XXVIe dynastie, continuités et ruptures, Actes du Colloque international organisé les 26 et 27 novembre 2004 6 à l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Promenade saïte avec Jean Yoyotte, DEVAUCHELLE D. red., Parijs, 2011, 39-45.

CHRISTENSEN P., The Decline of Iranshahr, Irrigation and Environment in the Middle East, 500 BC-AD 1500, Kopenhagen, 1993.

CLARYSSE W., ‘A Royal Journey in the Delta in 257 B.C. and the Date of the Mendes Stele’, Chronique d’Égypte 163-164 (2007), 201-206.

CLARYSSE W., ‘A Royal Visit to Memphis and the End of the Second Syrian War’, Studies on Ptolemaic Memphis (Studia Hellenistica, 24), CRAWFORD J.D., QUAEGEBEUR J. en CLARYSSE W. red., Leuven, 1980, 83-89.

CLAY A.T., Babylonian Records in the Library of J. Pierpont Morgan, part 2: Legal Documents from Erech Dated in the Seleucid Era (312-65 B.C.), New Haven, 1920.

CLÉDAT C., ‘Notes sur l’isthme de Suez’, Bulletin de l'institut français d'archéologie orientale 17 (1920), 103-119.

CLÈRE P., La porte d'évergète à Karnak (Mémoires de l’institut français d’archéologie orientale, 84), II, Cairo, 1961.

CLERMONT-GANNEAU CH., ‘Inscription bilingue minéo-grecque découverte à Délos’, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 52.8 (1908), 546-560.

COŞKUN A., ‘Deconstructing a myth of Seleucid History: the so-called “Elephant Victory” revisited’, Phoenix 66.1 (2012), 57-73.

CRADDOCK P., ‘Production of Silver across the Ancient World’, Iron and Steel Institute of Japan International 54.5 (2014), 1085-1092.

CRUM W.E., A Coptic dictionary, Oxford, 1939.

CRUZ-URIBE E.D., ‘The Lake of Moeris: a Reprise’, Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine and beyond (Studies in Ancient Oriental Civilization, 51), JOHNSON H.J. red., Chicago en Illinois, 1992, 63-66.

CURTO S., ‘I monumenti egizi nelle Ville Torlonia a Roma’, Oriens Antiquus 6 (1967), 51-95.

DAUMAS FR., Les moyens d’expression du Grec et de l’Égyptien comparés dans les décrets de Canope et de Memphis (Supplément aux annales du service des antiquités de l’Égypte, 16), Cairo, 1952.

DAVAZE V., Memnon, historien d’Héraclée du Pont : commentaire historique, Onuitgegeven Doctoraatsproefschrift, Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’Université de Maine, 2013.

DAVESNE A., ‘La Deuxième Guerre de Syrie (ca. 261-255 avant J.-C.), et les témoignages numismatiques’, Travaux de numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, AMANDRY M., HURTER S. en BÉREND D. red., Londen, 1999, 123-134.

DE MEULENAERE H. en MACKAY P., Mendes II, Warminster, 1976.

DE MEULENAERE H., ‘De stele van Mendes’, Orientalia Gandensia 2 (1965), 53-65.

DE WIT C., ‘À propos des noms de nombres dans les textes d’Edfou’, Chronique d’Égypte 37, 74 (1962), 272-290.

DEBORD P., ‘Sur les inscriptions de la période d'Olympichos à Labraunda’, Revue des Études Anciennes 71.3/4 (1969), 383-389.

DEL MONTE G.F., Testi dalla Babilonia Ellenistica. 1 : Testi cronografici (Studi ellenistici, 9), Pisa en Rome, 1997.

DELAMARRE J., ‘Notes épigraphiques: Amorgos et les pirates’, Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes 27. 2 (1903), 111-121.

DEN BRINKER A.A., MUHS B.P., en VLEEMING S.P., A Berichtigungsliste of Demotic Documents, B: Ostrakon Editions and Various Publications (Studia Demotica, VIIB), Leuven, Parijs, en Dudley (Mass.), 2005.

DERCHAIN P., ‘La garde “Égyptienne” de Ptolémée II’, Zeitschrift für Papryologie und Epigraphik 65 (1986), 203-204.

DERCHAIN P., ‘Le “Mur” du Désert’, Göttinger Miszellen 225 (2010), 63-66.

DERCHAIN P., ‘Quatre observations sur la stèle de Pithom’, Aere perennus, Mélanges égyptologiques en l’honneur de Pascal Vernus (Orientalia Lovaniensia Analecta, 242), COLLOMBERT P., LEFÈVRE D., POLIS S. en WINAND J. red., Leuven, Parijs, en Bristol, 2016, 121-128.

DERCHAIN P., ‘Une mention méconnue de Ptolémée "Le Fils"’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 61 (1985), 35-36. 

DERCHAIN-URTEL M.-TH., ‘TƷ-Mrj – «Terre d’héritage»’, L’atelier de l’orfèvre, BROZE M. en TALON red., Leuven, 1992, 55-61.

DESANGES J., Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique (VIe siècle avant J.-C. – IVe siècle après J.-C.) (Publications de l’École française de Rome, 38), Rome, 1978.

DEVAUCHELLE D., ‘Le sentiment anti-perse chez les anciens Égyptiens’, Transeuphratène 9 (1995), 67–81.

DEVAUCHELLE D., ‘Tahpanhès’, Supplément au Dictionnaire de la Bible, fasc. 75, tome XIII, Parijs, 2005, col. 875-880.

DITTENBERGER W., Orientis Graeci inscriptiones selectae, I, Hildesheim, 1960.

DOBIAS-LALOU C., ‘Des pierres qui parlent en vers, à propos des épigrammes grecques de Cyrénaïque’, La Muse de l’éphémère: formes de la poésie de circonstance de l’Antiquité à la Renaissance (Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance, 84; Lectures de la Renaissance latine, 5), DELATTRE A. en LIONETTO A. red., Parijs, 2014, 319-331.

DOBIAS-LALOU C., ‘Polis et chôra en Cyrénaïque: le dossier épigraphique’, Karthago 24 (1999), 141- 146.

DOTY L.T., Cuneiform Archives from Hellenistic Uruk, Ann Arbor, 1977.

DREYER B., Untersuchungen zur Geschichte des spätklassischen Athen (322 – ca. 230 v. Chr.) (Historia, 137), Stuttgart, 1999.

DROYSEN J.G., Geschichte des Hellenismus, III, 1877.

DURAND X., Des Grecs en Palestine au IIIe Siècle avant Jésus-Christ, Le dossier syrien des archives de Zénon de Caunos (261-252) (Cahiers de la Revue biblique, 38), Parijs, 1997.

DUSSAUD R., RR. PP. JAUSSEN ET SAVIGNAC. - Mission archéologique en Arabie. II, El-Ela, D'Hégra à Teima, Harrah de Tebouk (Publications le la Société des fouilles archéologiques). Un vol. de texte gr in-8° de xv et 691 pages avec 57 grav.; Atlas de CLIII planches, et un supplément: Coutumes des Fuqarâ de 99 pages. - Paris, Librairie Paul Geuthner, 1914 (paru en 1920)’, Syria 1 (1920), 166-168.

DUYRAT F., ‘Guerre et thésaurisation en Syrie hellénistique, IVe -I er s. av. J.-C.’, Nomisma, La circulation monétaire dans le monde grec antique, Actes du colloque international Athènes, 14-17 avril 2010 (Bulletin de la correspondance hellénique, Suppl. 53), FAUCHER TH., MARCELESSI M.-CH. en PICARD O. red., Athene, 2011, 417-431.

DUYRAT F., ‘La frontière entre les possessions lagides et séleucides en Syrie, IIIe -IIe siècle av. J.-C.’, Espaces et territoires de l’Égypte gréco-romaine, Actes des jounrées d’étude 23 juin 2007 et 21 juin 2008 (Publications de l’École pratique des Hautes Études, sciences historiques et philologiques, 3; Hautes Études du monde gréco-romain, 48), GORRE G. en KOSSMANN P. red., Genua, 2013, 1-25.

EDEL E. en MAYRHOFER M., ‘Notizen zu Fremdnamen in ägyptischen Quellen’, Orientalia 40.1 (1971), 1-10.

EDGAR C.C., ‘A Note on the Ptolemaieia’, Mélanges Maspero (Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale, 67), II.1, JOUGUET P. red., Cairo, 1937, 53-56.

EGBERTS A., In Quest of Meaning, a Study of the Ancient Egyptian Rites of Consecrating the Meret chests and Driving the Calves (Egyptologische Uitgaven, 8.1), I, Leiden, 1995.

EITREM S., ‘A Greek Papyrus concerning the Sale of a Slave’, The Journal of Egyptian Archaeology 17.1 (1931), 44-47.

EL-MASRY Y., ‘Recent Explorations in the Ninth Nome of Upper Egypt’, Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century, Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists Cairo, 2000, I, HAWASS Z. red., Cairo en New York, 2000, 331-338.

ENGSHEDEN Å., La reconstitution du verbe en égyptien de tradition 400-30 avant J.-C. (Uppsala Studies in Egyptology, 3), Uppsala, 2003.

EPPING J. en STRASSMAIER J.N., ‘Babylonische Mondbeobachtungen aus den Jahren 38 und 79 der Seleuciden-Aera’, Zeitschrift für Assyriologie und orderasiatische Archäologie 7 (1892), 220-254.

EPPING J. en STRASSMAIER J.N., ‘Neue babylonische Planeten-Tafeln’, Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 6 (1891), 217-244.

ERICHSEN W., Demotische Glossar, 2 dln., Kopenhagen, 1954.

ERICHSEN W., Papyrus Harris I Hieroglyphische Transkription (Bibliotheca Aegyptiaca, 5), Brussel, 1933.

ERMAN A. en GRAPOW H., Wörterbuch der aegyptische Sprache, 2de uitg., 5 dln., Berlijn, 1971.

FAIRMAN H., ‘Notes on the alphabetic signs employed in the hieroglyphic inscriptions of the temple of Edfu’, Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, 43 (1943), 193-311.

FAULKNER O., A concise dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962.

FERGUSON W.S., ‘Egypt's Loss of Sea Power’, The Journal of Hellenic Studies 30 (1910), 189-208.

FISCHER-BOVET CH. en CLARYSSE W., ‘A military reform before the battle of Raphia?’, Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 58.1 (2012), 26-35.

FISCHER-BOVET CH.,‘Egyptian warriors: the machimoi of Herodotus and the Ptolemaic army’,Classical Quarterly 63.1 (2013), 209–236.

FISCHER-BOVET CH., Army and Society in Ptolemaic Egypt (Armies of the Ancient World), Cambridge en New York, 2014.

FOERTMEYER V., ‘The Dating of the Pompe of Ptolemy II Philadelphus’, Historia 37.1 (1988), 90-104.

FOWLES MORRIS E., The Architecture of Imperialism, Military Bases and the Evolution of Foreign Policy in Egypt’s New Kingdom (Probleme der Ägyptologie, 22), Leiden en Boston, 2005.

FRASER P. M., ‘Appendix I. Notes on the Text of the Constitution of Ptolemy I (SEGIX, 1)’, Berytus 12 (1956/58), 120-127.

FRASER P.M., Ptolemaic Alexandria, 3 dln., Oxford, 1972.

FRISCH P., Die Inschriften von Ilion (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 3), Bonn, 1975.

FROST F.J., ‘Ptolemy II and Halicarnassus: An Honorary Decree’, Anatolian Studies 21 (1971), 167- 172.

FUNCK B., ‘“König Perserfreund”. Die Seleukiden in der Sicht ihrer Nachbarn (Beobachtungen zu einigen ptolemäischen Zeugnissen des 4. und 3.Jhs.s v. Chr.)’, Hellenismus, Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters, Akten des Internationalen Hellenismus-Kolloquiums 9.-14. März 1994 in Berlin, FUNCK B. red., Tübingen, 1996, 195-215.

G.M. COHEN, The Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa, Berkeley, Los Angeles, en Londen, 2006.

GARDINER A. H., Egyptian Hieratic Texts, I, Leipzig, 1911.

GARDINER A.H. en BELL H.J., ‘The Name of Lake Moeris’, The Journal of Egyptian Archaeology 29 (1943), 37-50.

GARDINER A.H., ‘The ancient military road between Egypt and Palestine’, The Journal of Egyprian Archaeology 6 (1920), 99-116.

GARDINER A.H., ‘The Egyptian word for »herdsman«, &c.’, Zeitschrift fur Ägyptische Sprache und Altertumskunde 42 (1905), 116-123.

GARDINER A.H., Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947.

GARDINER A.H., Late Egyptian Miscellanies (Bibliotheca Aegyptiaca, 8), Brussel, 1937.

GARDINER A.H., PEET T.E. en ČERNY J., The Inscriptions of Sinai (Memoirs of the Egypt Exploration Society, 44-45), 2 dln., Londen, 1917-1955.

GAUTHIER H., Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, 7 dln., Caïro, 1925-1931.

GAUTHIER P., ‘Bulletin épigraphique’, Revue des Études Grecques 103 (1990), 487-488.

GELLER M., ‘West Meets East: Early Greek and Babylonian Diagnosis’, Archiv für Orientforschung 48/49 (2001/2002), 50-75.

GILL D.W.J., ‘The Abandonment of Euesperides: Evidence from the Eastern Sidi Abeid and P.Hibeh 91’, New Perspectives in Seleucid History, Archaeology and Numismatics, Studies in Honor of Getzel M. Cohen (Veiträge zur Altertumskunde, 355), OETJEN R. red., Berlijn en Boston, 2020, 689-704.

GLASSNER J.-J., Chroniques Mésopotamiennes, Parijs, 1993.

GOEDICKE H., ‘Palestine in the early Third Century B.C.’, Varia aegyptiaca 5 (1989), 194-202.

GOELET O., ‘Kemet and Other Egyptian Terms for Their Land’, Ki Baruch Hu, Ancient Near Eastern, Biblical, and Judaic Studies in Honor of Baruch A. Levine, CHAZAN R., HALLO W.W., en SCHIFFMAN L.H. red., Winona Lake, 1999, 23-42.

GOETZE A., ‘An Incantation against disease’, Journal of Cuneiform Studies 9.1 (1955), 8-18.

GOYON J.-C., ‘Le rituel du sḥtp sḫmt au changement de cycle annuel’, Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century, Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists Cairo, 2000, II, HAWASS Z. red., Cairo en New York, 2003, 261-275.

GOZZOLI R.B., The writing of history in ancient Egypt during the first millennium BC (ca. 1070-180 BC): trends and perspectives (Egyptology, 5), Londen, 2006.

GRAF D.F., ‘The Nabateans in the Early Hellenistic Period : The Testimony of Posidippus of Pella’, ΤΟΠΟΙ 14.1 (2006), 47-68.

GRAINGER J.D., The Syrian Wars, Leiden en Boston, 2010.

GRANDET P., Le Papyrus Harris I (BM 9999) (Bibliothèque d’étude de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, 109.1), 2 dln., Cairo, 1994.

GRAYSON A.K., Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley en Glückstadt, 1995.

GRDSELOFF B., ‘Notice sur un monument inédit appartenant à Nebwa’, premier prophète d’Amon à Sambehdet’, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale Le Caire, 45 (1945), 175-183.

GRELOT P., Document araméens d’Égypte (Littératures anciennes du Proche-Orient, 5), Parijs, 1972.

GRIMAL N.-C., La Stèle triomphale de Pi(‘ankh)y au Musée du Caire JE 48862 et 47086-47089 (Études sur la propagande royale égyptienne, 1), Caïro, 1981.

GRZYBEK E., Du Calendrier Macédonien au Calendrier Ptolémaïque, problèmes de chronologie hellénistique (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 20), Basel, 1990.

GUERMEUR I., Les cultes d’Amon hors de Thèbes, recherches de géographie religieuse (Bibliothèque de l’École des Hautes Études Sciences religieuses, 123), Turnhout, 2005.

GUNDLACH R., ‘Die Legitimationen des ägyptischen Königs – Versuch einer Systematisierung’, Selbstverständnis und Realität, Akten des Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Mainz 15.- 17. 6. 1995 (Ägypten und Altes Testament, 36.1; Beiträge zur Altägyptischen Königsideologie, 1), Wiesbaden, 1997, 11-34.

GYGAX M.D., ‘Ptolemaios, Bruder des Königs Ptolemaios III. Euergetes, und Mylasa: Bemerkungen zu I. Labraunda Nr. 3*’, Chiron 30 (2000), 353-366.

GYGAX M.D., ‘Zum Mitregenten des Ptolemaios II. Philadelphos Gygax’, Historia 51 (2002), 49-56.

GYGAX M.G., ‘Ptolemaios, Bruder des Königs Ptolemaios III. Euergetes, und Mylasa: Bemerkungen zu I. Labraunda Nr. 3*’, Chiron 30 (2000), 352-366.

GYGAX M.G., ‘Zum Mitregenten des Ptolemaios II. Philadelphos’, Historia 51 (2002),49-56.

GYGAX M.G., Untersuchungen zu den Lykischen Gemeinwesen in Klassischer und Hellenistischer Zeit (Antiquitas, 49), Bonn, 2001.

HABICHT CHR., Gottmenschentum und Griechische Städte, Munchen, 1970.

HALLOF K. en MILETA CH., ‘Samos und Ptolemaios III. Ein neues Fragment zu dem samischen Volksbeschluβ AM 72, 1957, 226 Nr.59’, Chiron 7 (1997), 255-285.

HAMMOND N.G.L. en WALBANK F.W., A History of Macedonia, III, Oxford, 1988.

HAUBEN H., ‘A Phoenician king in the service of the Ptolemies: Philocles of Sidon revisited’, Ancient Society 34 (2004), 27-44.

HAUBEN H., ‘Philocles, King of the Sidonians and General of the Ptolemies’, Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C. (Studia Phoenicia, 5; Orientalia Lovaniensia Analecta, 22), E. Lipinski red., Leuven, 1987, 413-427.

HAZZARD R.A. en FITZGERALD M.P.V., ‘The Regulation of the Ptolemaieia: a Hypothesis explored’, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 85.1 (1991), 6-23.

HAZZARD R.A., Imagination of a Monarchy: Studies in Ptolemaic Propaganda (Phoenix, Suppl. 37), Toronto, Buffalo, en Londen, 2000.

HEINEN H., ‘The Syrian-Egyptian Wars and the New Kingdoms of Asia Minor’, The Cambridge Ancient History, VII.1, 2de uitg., F.W. WALBANK, A.E. ASTIN, M.W. FREDERIKSEN en R.M. OGILVIE red., Cambridge, Londen, New York e.a., 1984, 412-445.

HEINEN H., Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. Jahrhunderts v. Chr. (Historia, 20), Wiesbaden, 1972.

HELCK W. en OTTO E. red., Lexikon der Ägyptologie, III, Wiesbaden, 1980.

HELCK W., Die altägyptischen Gaue (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, B, 5), Wiesbaden, 1974.

HELCK W., Die Prophezejung des Nfr.tj, Wiesbaden, 2000.

HELCK W., Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs (Probleme der Ägyptologie, 3), Leiden en Keulen, 1958.

HENGEL M., ‘The political and social history of Palestine from Alexander to Antiochus III (333-187 B.C.E), The Cambridge history of Judaism, II, DAVIES W.D. en FINKELSTEIN L. red., Londen, New York, Portchester et al., 1989, 35-78.

HENGSTL J., ‘ “Lokales Recht” im auβerrömischen Bereich – anhand einer neugefunden Inschrift aus dem ptolemäischen Kilikien’, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 109 (1992), 486- 500.

HERMANN P., ‘Antiochos der Grosse und Teos’, Anadolu 9 (1965), 29-160.

HOFFMANN F., ‘Measuring Egyptian Statues’, Under One Sky, Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East (Alter Orient und Altes Testament, 297), STEELE J.M. en IMHAUSEN A. red., Münster, 2002, 109-119.

HOFFMANN F., Ägypter und Amazonen, Neubearbeitung zweier Demotischer Papyri P.Vindob.D 6165 und P.Vindob.D 6165 A (Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Nationalbibliothek, 24), Wenen, 1995.

HOFFMEIER J.K. en BULL R.D., ‘New Inscriptions mentioning Tjaru from Tell el-Borg’, Revue d’Égyptologie 56 (2005), 79-94.

HÖLBL G., ‘Zur Legitimation der Ptolemäer als Pharaonen’, Selbstverständnis und Realität, Akten des Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Mainz 15.-17. 6. 1995 (Ägypten und Altes Testament, 36.1; Beiträge zur Altägyptischen Königsideologie, 1), Wiesbaden, 1997, 21-34.

HÖLBL G., Geschichte des Ptolemaerreiches : Politik, Ideologie und religiose Kultur von Alexander dem Grossen bis zur romischen Eroberung, Darmstadt, 1994.

HOLLEAUX M., Études d’épigraphie et d’histoire grecque, III, Parijs, 1942.

HOUGHTON A. ‘Seleucid coinage and monetary policy of the 2nd century BC. Reflections on the monetization of the Seleucid economy’, Le roi et l’économie. Autonomies locales et structures royales dans l’économie de l’empire séleucide (Topoi, Suppl. 6), CHANKOWSKI V. en DUYRAT F. red., Parijs, 2004, 49-79.

HOUGHTON A. en LORBER C., Seleucid Coins: A Comprehensive Catalogue, Part I: Seleucus I through Antiochus IV, 2 dln., Lancaster en New York, 2002.

HOYOS D., ‘The Rise of Hiero II: Chronology and Campaigns 275-264 B.C.’, Antichton 19 (1985), 32- 56.

HUSS W., ‘Ägyptische Kollaborateure in persischer Zeit’, Tyche 12 (1997), 131-143.

HUSS W., ‘Die Beziehungen zwischen Karthago und Ägypten in hellenistischer Zeit’, Ancient Society 10 (1979), 119-137.

HUSS W., ‘Noch Einmal: Ptolemaios der Sohn’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 149 (2004), 232.

HUSS W., ‘Ptolemaios der Sohn’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 121 (1998), 229-250. HUSS W., ‘Ptolemaios der Sohn’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 121 (1998), 229-250.

HUSS W., Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v.Chr., München, 2001.

HUSS W., Der makedonische König und die ägyptische Priester, Studien zu Geschichte des ptolemaiischen Ägypten (Historia Einzelschriften, 85), Stuttgart, 1994.

JANKOVIC-CYSEWSKI B., ‘Travel provisions in Babylonia in the first millennium BC’, Persika 12 (2008), 429-464.

JONES C.P. en HABICHT CH., ‘A Hellenistic inscription from Arsinoe in Cilicia’, Phoenix 43 (1989), 317-346.

KAHRSTEDT U., Syrische Territorien in hellenistischer Zeit, Berlijn, 1926.

KAMEL I., ‘A stela from Mendes’, Annales du Service des Antiquités de l'Égypte 59 (1966), 27-31.

KENNEDY D.A., Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum, XLIX, Londen, 1968.

KEYSER P.T., ‘Venus and Mercury in the Grand Procession of Ptolemy II’, Historia 65.1 (2016), 31-52.

KIENITZ F.,‘Die Ptolemäer und Ägypten. Ein Historischer Überblick’, Zwischen den beiden Ewigkeiten, Festschrift Gertrud Thausing, M. BIETAK, J. HOLAUBEK, H. MUKAROVSKY en H. SATZINGER red., Wenen, 1994, 123-140.

KIEΒLING E., Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten, VIII.1, Wiesbaden, 1965.

KITCHEN K.A., Ramesside Inscriptions Historical and Biographical, Oxford, 1975.

KLOTZ D., ‘The Statue of the dioikêtês Harchebi/Archibios Nelson-Atkins Museum of Art 47-12’, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale 109 (2009), 281-310.

KOBES J., ‘Mylasa und Kildara in ptolemäischer Hand? Überlegungen zu zwei hellenistischen Inschriften aus Karien’, Epigraphica Anatolica 24 (1995), 1-6.

KOENEN L., ‘ΘΕΟΙΣΙΝ ΕΧΘΡΟΣ, Ein einheimischer Gegenkönig in Ägypten (132/1a.)’, Chronique d’Égypte 34, 67 (1959), 103-119.

KOEPP F., ‘Ueber die syrischen Kriege der ersten Ptolemaier und den Bruderkrieg des Seleukos Kallinikos und Antiochos Hierax’, Rheinisches Museum für Philologie N.F. 39 (1884), 209-230.

KORTENBEUTEL H., Der ägyptische Süd- und Osthandel in der Politik der Ptolemäer und römischer Kaiser, Berlijn, 1931.

KOTSIDU H., ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ, Ehrungen für hellenistische Herrscher im griechischen Mutterland und in Kleinasien unter besonderer Berücksichtigung der archäologischen Denkmäler, Berlijn, 2000.

KURTH D., ‘Der Einfluss der Kursive auf die Inschriften des Tempels von Edfu’, Edfu V, Die Inschriften des Tempels von Edfu. Abteilung I Übersetzungen - Band 4.1, KURTH D. red. Wiesbaden, 1999, 69-96.

KURTH D., Einführung ins Ptolemäische, Eine Grammatik mit Zeichenliste und Übungsstücken, 3 dln., Hützel, 2008-2015.

KÜTHMANN C., Die Ostgrenze Ägyptens, Uitgegeven Doctoraatsproefschrift, Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhems-Universität, Berlijn, 1911.

LADYNIN I.A., ‘”Adversary Hšryš”: His Name and Deeds According to The Satrap Stela’, Chronique d’Égypte 80.159-160 (2005), 87-113.

LAMBERT W.G., Babylonian Oracle Questions, Winona Lake, 2007.

LECOQ P., Les inscriptions de la Perse achéménide, Parijs, 1997.

LEHMANN-HAUPT C.F., ‘Hellenistische Forschungen. Einleitung: Der erste syrische Krieg und die Weltlage um 275-272 v.C.’, Klio 3 (1903), 496-547.

LEHMANN-HAUPT C.F., ‘Hellenistische Forschungen: Seleukos, König der Makedonen’, Klio 5 (1905), 224-254.

LEHMANN-HAUPT C.F., ‘Hellenistische Forschungen: Zur attischen Politik vor dem chremonidischen Kriege’, Klio 3 (1903), 375-391.

LEHMANN-HAUPT C.F., ‘Vom pyrrhischen und ersten syrischen zum chremonideischen Kriege’, ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ Heinrich Swoboda dargebracht (Verlag von Gebrüder Stiepel Gesellschaft, 140), Reichenberg, 1927, 142-165.

LESKO L.H. en SWITALSKI LESKO B., A Dictionary of Late Egyptian, II, 2de uitg., Fall River (Mass.), 2004.

LESQUIER J., Les institutions militaires de l’Égypte sous les Lagides, Parijs, 1911.

LLOYD A.B., ‘The Egyptian Elite in the Early Ptolemaic Period: some Hieroglyphic Evidence’, The Hellenistic World, New Perspectives, OGDEN D. red., Londen 2002, 117-136.

LONGEGA G., Arsinoe II (Pubblicazioni dell'Istituto di storia antica, 6), Rome, 1968.

LÓPEZ J., Catalogo del Museo Egizio di Torino, Seria Seconda, Collezioni, Volume III, Ostraca ieratici, Fascicolo I: N. 57001 – 57092, Milaan, 1978.

LORTON D., ‘Les sentiments anti-perse chez les anciens Égyptiens’, Transeuphratène 9 (1995), 67-80.

LORTON D., ‘The Supposed Expedition of Ptolemy II to Persia’, The Journal of Egyptian Archaeology 57 (1971), 160-164.

LÜDDECKENS E., BRUNSCH W., THISSEN H.-J., VITTMANN G., en ZAUZICH K.-TH., Demotisches Namenbuch, I.6, Wiesbaden, 1986.

LUND J., ‘Ḥamā in the early Hellenistic period. A review of the archaeological evidence’, La Syrie hellénistique: actes du Ier colloque de Tours (4‑6 octobre 2000) (Topoi Suppl., 4), SARTRE M. red., Lyon, 2003, 253-268.

MA J., ‘Autour du décret d'Ilion en l'honneur d'un roi Antiochos ("OGI" 219 / "I. Ilion" 32)’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 124 (1999), 81-88.

MAHAFFY J.P., Greek life and thought: from the death of Alexander to the Roman conquest, 2de uitg., Londen, 1896.

MANNI E., ‘Antigono Gonata e Demetrio II, punti fermi e problemi aparti’, Athenaeum N.S. 34 (1956), 249-277.

MANNI E., ‘Due battaglie di Andro’, Athenaeum N.S. 30 (1952), 182-190.

MARESCH K. en ARMONI CH., ‘438. – 451. Das Archiv des Theomnestos’, Kölner Papyri (Papyrologica Coloniensia, 7.11), XI, ARMONI CH., GRONEWALD M., MARESCH K., et al., Paderborn, München, Wenen, en Zürich, 2007, 82-91.

MARIETTE-PACHA A. en MASPERO G., Monuments divers recueillis en Égypte et en Nubie, Parijs, 1889.

MARQUAILLE C., ‘The Foreign Policy of Ptolemy II’, Ptolemy II Philadelphus and his World (Mnemosyne Suppl., 300), MCKECHNIE P. en GUILLAUME Ph. red., Leiden en Boston, 2008, 39-64.

MASTROCINQUE A., ‘‘Guerra di Successione’ e prima Guerra di Celesiria, un falso moderno e una questione storica’, Ancient Society 24 (1983), 27-39.

MASTROCINQUE A., ‘La Guerra di Successione Siriaca. Realtà storica o invenzione moderna’, Annali dell’Istituto Italiono per gli Studi Storici 10 (1987/8), 65-92.

MASTROCINQUE A., Manipolazione della Storia in eta ‘ellenistica: I Seleucidi e Roma (Pubblicazioni del Seminario di Storia Antica dell’Universita di Venezia), Rome, 1983.

MEADOWS A. en THONEMANN P., ‘The Ptolemaic Administration of Pamphylia’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 186 (2013), 223-226.

MEADOWS A. en THONEMANN P., ‘The Ptolemaic Administration of Pamphylia’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 186 (2013), 223-226.

MEADOWS A., ‘The Ptolemaic League of Islanders’, The Ptolemies, the Sea and the Nile: Studies in Waterborne Power, K. BURASELIS, M. STEFANOU, en D.J. THOMPSON red., New York, 2013, 19-37.

MEEKS D., ‘Coptos et les chemins du Pount’, ΤΟΠΟΙ Orient-Occident Suppl. 3 (2002), 267-335.

MEEKS D., Année lexicographique, 3 dln., Parijs, 1980-1982.

MERKER I.L., ‘The Ptolemaic Officials and the League of the Islanders’, Historia 19.2 (1970), 141-160.

MERKER I.L., ‘The Ptolemaic Officials and the League of the Islanders’, Historia 19.2 (1970), 141-160.

MERKER I.L., ‘The Silver Coinage of Antigonos Gonatas and Antigonos Doson’, Museum Notes (American Numismatic Society) 9 (1960), 39-52.

MICHEL C., Recueil d’inscriptions grecques, Brussel, 1900.

MILLER F., The Greek World, the Jews, and the East (Rome, the Greek world, and the East, 3), COTTON H.M. en ROGERS G.M. red., Chapel Hill, 2006.

MODRZEJEWSKI J., ‘Papyrologie juridique – 21ème rapport (Textes et travaux publiés de septembre 1979 à septembre 1979)’, Studia et documentae historiae et iuris 47 (1981), 513-699.

MOMIGLIANO A. en FRASER P., ‘’A New Date for the Battle of Andros? A Discussion’, The Classical Quarterly 44.3 (1950), 107-118.

MOOREN L. en SWINNEN W., Prosopographia Ptolemaica (Studia Hellenistica, 21), VIII, Leuven, 1975.

MÜLLER G., Hieratische Paläografie, III, 2de uitg., Osnabrück, 1927.

MÜLLER K., Geographi Graeci Minores, I, Parijs, 1855.

MUSTI D., ‘Lo stato dei Seleucidi: Dinastia popoli città da Seleuco I ad Antioco III’, Studi classici e orientali 15 (1966), 61-197.

NAVILLE E., ‘La stèle de Pithom’, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde, 40 (1902), 66-75.

NAVILLE E., The Store-City of Pithom and the Route of the Exodus, 2de uitg., Londen, 1885.

NAVILLE E., The Store-City of Pithom and the Route of the Exodus, 4de uitg., Londen, 1903.

NERWINSKI L.A., The Foundation Date of the Panhellenic Ptolemaea and Related Problems in Early Ptolemaic Chronology, Onuitgegeven Doctoraatsproefschrift, Faculty of History at Duke University, Ann Arbor, 1981.

NEWELL E.T., The Coinage of the Eastern Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III (Numismatic Studies, 1), New York, 1978.

OATES J.F., ‘Axapes, a basilikos grammateus and the machimoi’, Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists, Copenhagen, 23-29 August, 1992, BÜLOW-JACOBSEN A. red., Kopenhagen, 1994, 588-592.

OIKONOMIDES A.N., ‘The Death of Ptolemy "The Son" at Ephesos and P.Bouriant 6’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 56 (1984), 148-150.

OPELT I. en KIRSTEN E., ‘Eine Urkunde der Gründung von Arsinoe in Kilikien’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 77 (1989), 55-66.

ORTH W., Königlicher Machtanspruch und Städtische Freiheit, Untersuchungen zu den politischen Beziehungen zwischen den ersten Seleukidenherrschern (Seleukos I., Antiochos I., Antiochos II.) und den Städten des westlichen Kleinasien, Munchen, 1977.

OTTO W. en BENGTSON H., Zur Geschichte des Niederganges des Ptolemäerreiches. Ein Beitrag zur Regierungszeit des 8. und des 9. Ptolemäers (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse, 17), Munchen, 1938.

OTTO W., ‘Zu den syrischen Kriegen der Ptolemäer’, Philologus 86 (1931), 400-418.

OTTO W., Beiträge zur Seleukidengeschichte des 3. ]h. v. Chr. (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse, 34.1), Munchen, 1928.

OTTO W., Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten: ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus, I, Leipzig en Berlijn, 1905.

PARR P., ‘Aspects of the Archaeology of North-West Arabia in the First Millennium BC’, L’Arabie préislamique et son environnement historique et culturel, Actes du Colloque de Strasbourg 24-27 juin 1987 (Travaux du centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques, 10), FADH T. red., Leiden, 1989, 39-66.

PERDU O., Recueil des inscriptions royales saïtes, I, Parijs, 2002.

PEREMANS W. en VAN ’T DACK E., Prosopographia Ptolemaica (Studia Hellenistica, 6), I, Leuven, 1977.

PEREMANS W., ‘Égyptiens et étrangers dans l’armée de terre et dans la police de l’Égypte Ptolémaïque’, Ancient Society 3 (1972), 67-76.

PEREMANS W., ‘La date de la bataille navale de Cos’, L'antiquité classique 8. 2 (1939), 401-408.

PEREMANS W., ‘Les Égyptiens dans l’armée de terre des Lagides’, Althistorische Studien Hermann Bengtson zum 70 Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schülern (Historia, 40), HEINEN H. red., Wiesbaden, 1983, 92-102.

PEREMANS W., ‘Un groupe d’officiers dans l’armée des Lagides’, Ancient Society 8 (1977), 175-185.

PERNIGOTTI P., ‘Ancora sull'iscrizione egiziana di S. Stefano’, Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna 35 (1984), 37-45.

PERNIGOTTI P., ‘L'iscrizione egiziana di Santo Stefano: pagine di storia antica e moderna’, Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna 31/2 (1980/1), 1-28.

PESTMAN P.W., ‘Haronnophris and Chaonnophris, Two indigenous Pharaohs in Ptolemaic Egypt (205- 186 B.C.), Hundred-Gated Thebes (P.M Bat. 27) (Papyrologica Lugduno-Batava, 27), VLEEMING S.P. red., Leiden, New York, en Keulen, 1995, 101-137.

PESTMAN P.W., Chronologie égyptienne d’après les textes Démotiques (332 av. J.-C. – 453 ap. J.-C.) (Papyrologica Lugduno-Batava, 15), Leiden, 1967.

PFEIFFER R., History of Classical Scholarship, I, Oxford, 1968.

PIEJKO F., ‘Antiochus III and Ilium’, Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 37 (1991), 9-50.

PIEJKO F., ‘Decree of the Ionian League in Honor of Antiochus I, ca 267-262 B. C.’, Phoenix 45. 2 (1991), 126-147.

PIRNGRUBER R., ‘The Historical Sections of the Astronomical Diaries in Context: Developments in a Late Babylonian Scientific Text Corpus’, Irak 75 (2013), 197-210.

PIRNGRUBER R., ‘The Museum Context of the Astronomical Diaries’, Keeping Watch in Babylon, The Astronomical Diaries in Context (Culture and History of the Ancient Near East, 100), HAUBOLD J., STEELE J. en STEVENS K. red., Leiden en Boston, 2019, 186-197.

PIRNGRUBER R., The Economy of Late Achaemenid and Seleucid Babylonia, Londen, 2017. PIRNGRUBER R., The Impact of Empire on Market Prices in Babylon in the Late Achaemenid and Seleucid periods, ca. 400 – 140 B.C., Onuitgegeven Doctoraatsproefschrift, Faculteit Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam, 2012.

PIRSON F., ‘Elaia, der maritime Satellit Pergamons’, Istanbuler Mitteilungen 54 (2004), 197-213.

POSENER G., ‘Le Canal du Nil à la Mer Rouge avant les Ptolémées’, Chronique d’Égypte 13 (1938), 259-273.

POSENER G., La première domination perse en Égypte, recueil d’inscriptions hiéroglyphiques (Bibliothèque d’étude, 11), Cairo, 1936.

POWELL M.A., ‘Money in Mesopotamia’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 39.3 (1996), 224-242.

PRÉAUX C., L’économie royale des Lagides (Ancient Economic History), Brussel, 1939.

PREYS R., Les complexes de la Demeure du Sistre et du Trône de Rê, Théologie et décoration dans le temple d’Hathor à Dendera (Orientalia Lovaniensia Analecta, 106), Leuven, Parijs, en Sterling (VA.), 2002. 

QUACK J.F.,‘Innovations in Ancient Garb? Hieroglyphic Texts from the Time of Ptolemy Philadelphus’, Ptolemy II Philadelphus and his World (Mnemosyne, Suppl. 300), MCKECHNIE P. en GUILLAUME PH. red., Leiden en Boston, 2008, 275-289.

QUAEGEBEUR J., ‘Documents égyptiens et rôle économique du clergé en Égypte Hellénistique’, State and Temple Economy in the Ancient Near East II, Proceedings of the International Conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 10th tot he 14th of April 1978 (Orientalia Lovaniensia Analecta, 6), LIPIŃSKI E. red., Leuven, 1979, 707-729.

RAVAZZOLO C., ‘Tolemeo figlio di Tolemeo II Filadelfo’, Studi ellenistici 8 (1996), 123-143.

REDFORD D.B. en REDFORD S., Excavations at Mendes, Volume 2. The Royal Necropolis (Culture and History of the Ancient Near East, 20), Leiden en Boston, 2004.

REDFORD D.B. en REDFORD S., Excavations at Mendes, Volume 2. The Dromos and Temple Area (Culture and History of the Ancient Near East, 105), Leiden en Boston, 2019.

REDMOUNT C.A., "The Wadi Tumilat and the 'Canal of the Pharaohs'", Journal of Near Eastern Studies 54.2 (1995), 127-135.  

REDMOUNT C.A., ‘Wadi Tumilat Survey (University of Toronto)’, Bulletin de liaison du groupe international d’étude de la céramique égyptienne 8 (1983), 9.

REGER G., ‘The Date of Battle of Kos’, American Journal of Ancient History 10 (1985), 155-177.

REGER G., ‘The Political History of the Kyklades 260-200 B.C.’, Historia 43.1 (1994), 32-69.

RENGER J., ‘Ein seleukidischer Ehrentitel in keilschriftlicher Überlieferung’, Orientalia 54.1 (1985), 257-259.

REYNOLDS J., ‘The Inscriptions of Apollonia’, Apollonia, the port of Cyrene: excavations by the University of Michigan 1965-1967, GOODCHILD R.C. red., Michigan, 1976, 293-333.

RICE E.E., The grand procession of Ptolemy Philadelphus (Oxford classical and philosophical monographs), Oxford, 1983.

ROBERT J. en ROBERT L., Fouilles d'Amyzon en Carie, I, Parijs, 1983.

ROBERT L., ‘Sur un décret d’Ilion et sur un papyrus concernant des cultes royaux’, Essays in honor of C. Bradford Welles (American studies in papyrology, 1), SAMUEL A.E. red., New Haven (Conn.), 1966, 175-211.

ROBERT L., Documents de l'Asie mineure méridionale: Inscriptions, monnaies et géographie, Genua, 1966.

ROBSON E., ‘Who Wrote the Babylonian Astronomical Diaries?’, Keeping Watch in Babylon, The Astronomical Diaries in Context (Culture and History of the Ancient Near East, 100), HAUBOLD J., STEELE J. en STEVENS K. red., Leiden en Boston, 2019, 120-153.

ROEDER G., Die Ägyptische Götterwelt, Die Ägyptische Religion in Texten und Bildern 1, Zurich, 1959.

ROLLINGER R., ‘Near Eastern Perspectives on the Greeks’, The Oxford Handbook of Hellenic Studies, BOYS-STONES G., GRAZIOSI B. en VASUNIA P. red., Oxford, 2009, 32-47.

ROLLINGER R., ‘Zu Herkunft und Hintergrund der in altorientalischen Texten genannten “Griechen”’, Getrennte Wege? Kommunikation, Raum und Wahrnehmung in der alten Welt (Oikumene – Studien zur antiken Weltgeschichte, 2), ROLLINGER R., LUTHER A. en WIESEHÖFER J. red., Frankfurt, 2007, 259-330.

SACHS A. en HUNGER H., Astronomical diaries and related texts from Babylonia, I.1, Wenen, 1988. SALLES J.-F., ‘Al-‘Ulā-Dedan. Recherches récentes’, ΤΟΠΟΙ Orient-Occident 6.2 (1996), 565-607.

SALLES J.-F., ‘Byblos hellénistique’, La Syrie hellénistique: actes du Ier colloque de Tours (4‑6 octobre 2000) (Topoi, Suppl. 4),

SARTRE M. red., Lyon, 2003, 53-109. SALLES J.-F., ‘La circumnavigation de l’Arabie dans l’Antiquité classique’, L’Arabie et ses mers bordières. I. Itinéraires et voisinages. Séminaire de recherche 1985-1986 (Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 16), SALLES J.-F. red., Lyon, 1988, 75-102. SALLES J.-F., ‘Les Achéménides dans le Golfe arabo-persique’ , Centre and Periphery, Proceedings of the Groningen 1986 Achaemenid History Workshop (Achaemenid History, IV), H. SANCISIWEERDENBURG en A. KURTH red., Leiden, 1990, 111-130.

SARKISIAN G.CH., ‘City land in Seleucid Babylonia’, Ancient Mesopotamia: Socio-Economic History, DIAKONOFF I.M. red., Moskou, 312-331.

SAYAR M.H., ‘Kilikien und die Seleukiden, Ein Beitrag zur Geschichte Kilikiens unter der Seleukidenherrschaft anhand einer neuentdeckten Festung un einer neugefunden Inschrift’, Studien zum antiken Kleinasien (Asia Minor Studien, 34), IV, HABELT R. red., Bonn, 125-136.

SCHÄGER D., Makedonische Pharaonen und Hieroglyphischen Stelen, Historische Untersuchungen zur Satrapenstele und verwandten Denkmälern (Studia Hellenstica, 50), Leuven, Parijs en Walpole (Mass.), 2011.

SCHERMAN E.J., ‘Djedḥor the Saviour Statue Base OI 10589’, The Journal of Egyptian Archaeology 67 (1981), 82-102.

SCHLOTT-SCHWAB A., Die Ausmasse Ägyptens nach altägyptischen Texten (Ägypten und Altes Testament, 3), Wiesbaden, 1981.

SCHÖRNER H., ‘Künstliche Schiffahrtskanäle in der Antike. Der sogenannte antike Suez-Kanal’, Skyllis 3.1 (2000), 28-43.

SCURLOCK J.A. en ANDERSEN B.R., Diagnoses in Assyrian and Babylonia medicine; ancient sources, translations, and modern medical analyses, Illinois, 2005.

SEIBERT J., ‘Die Schlacht bei Ephesos’, Historia 25 (1976), 45-51.

SEIBERT J., Historische Beiträge zu den Dynastischen Verbindungen in Hellenistischer Zeit (Historia, 10), Wiesbaden, 1967.

SEIDER R., Beiträge zur Ptolemäischen Verwaltungsgeschichte. Der Nomarches. Der Dioiketes Apollonios (Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums und des Mittelalters, 8), Heidelberg, 1938.

SEKUNDA N.V., ‘Land-use, Ethnicity, and Federalism in West Crete’, Alternatives to Athens: Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece, BROCK R. en HODKINSON St. red., Oxford en New York, 2000, 326-347.

SERVIN A.,‘Les stèles de l’Isthme de Suez’, Bulletin de la Société d’études historiques et géographiques de l’Isthme de Suez 3 (1951), 75-96.

SETHE K., ‘Spuren der Perserherrschaft in der späteren ägyptische Sprache’, Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (1916), 112-133.

SETHE K., Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit, historisch-biographische Urkunden aus den Zeiten der Makedonischen Könige und der beiden ersten Ptolemäer, I, Leipzig, 1904.

SEYRIG H., ‘Antiquités syriennes’, Syria 28.3 (1951), 191-228.

SHERWIN-WHITE S., ‘Seleucid Babylonia: a case study for the installation and development of Greek rule’, Hellenism in the East, KURTH A. en SHERWIN-WHITE S. red., Londen, 1987, 1-31.

SHERWIN-WHITE S.M., Ancient Cos, An historical study form the Dorian settlement to the Imperial period (Hypomemnata, 51), Göttingen, 1978.

SIDEBOTHAM S.E., Berenike and the Ancient Maritime Spice Route (The California World History Library), Berkeley, Los Angeles, en Londen, 2011. SIMONS J.S.J., Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists relating to Western Asia, Leiden, 1937. SIMPSON R.S., Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees (Griffith Institute Monographs), Oxford, 1996. SKUSE M.L., ‘Coregency in the reign of Ptolemy II: findings from the Mendes Stela’, Journal of Egyptian Archaeology 103.1 (2017), 89-101. SKUSE M.L., ‘Coregency in the Reign of Ptolemy II: Findings from the Mendes Stela’, The Journal of Egyptian Archaeology 103.1 (2017), 89-101. SMITH M., ‘Did Psammethichus I die abroad?’, Orientalia Lovaniensia Periodica 22 (1991), 101-109.

SMITH S., Babylonian Historical Texts relating to the Capture and Downfall of Babylon, Hildesheim en New York, 1975.

SOKOLOFF T., ‘Zur Geschichte des 3. Jahrhunderts v.Chr. Der Antiochos der Inschriften von Ilion’, Klio 4 (1904), 101-110.

SPALINGER A.J., Aspects of the Military Documents of the Ancient Egyptians (Yale Near Eastern Researches, 9), New Haven en Londen, 1983.

SPENCER P., The Egyptian Temple, A Lexicographical Study (Studies in Egyptology, 14), Londen, Boston, Melbourne, en Henley, 1984.

SPIEGELBERG W., ‘Zu dem alttestamentlichen Namen der Stadt Daphne’, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 65 (1930), 59-60.

SPIEGELMAN W., Der Sagenkreis des Königs Petubastis nach dem Strassburger Demotischen Papyrus sowie den Wiener und Pariser Bruchstücken, Leipzig, 1910, 23*.

STEINDORFF G., ‘The Statuette of an Egyptian Commissioner in Syria’, The Journal of Egyptian Archaeology 25.1 (1939), 30-33.

STEVENS K., ‘From Babylon to Baḫtar: the Geography of the Astronomical Diaries’, Keeping Watch in Babylon, The Astronomical Diaries in Context (Culture and History of the Ancient Near East, 100), HAUBOLD J., STEELE J. en STEVENS K. red., Leiden en Boston, 2019, 198-236.

STEVENS K., ‘The Antiochus Cylinder, Babylonian Scholarship and Seleucid Imperial Ideology’, The Journal of Hellenic Studies 134 (2014), 66-88.

STOLPER M.W., ‘The Governor of Babylon and Across-the-River in 486 B.C.’, Journal of Near Eastern Studies, 48.4 (1989), 283-305.

STOPLER M.W., Late Achaemenid, Early Macedonian, and Early Seleucid Records of Deposit and Related Texts (Supplemento n.77 agli Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, 53.4), Napels, 1993.

STRABON, Le Voyage en Egypte, Un regard romain, ed. YOYOTTE J. en CHARVET P., trad. CHARVET P., Parijs, 1998. TARN W.W., ‘Nauarch and Nesiarch’, The Journal of Hellenic Studies 31 (1911), 251-259.

TARN W.W., ‘Ptolemy II and Arabia’, The Journal of Egyptian Archaeology 15.1 (1929), 9-25.

TARN W.W., ‘The Battles of Andros and Cos’, The Journal of Hellenic Studies 29 (1909), 264-285.

TARN W.W., ‘The date of Milet I, iii, no. 139’, Hermes 65 (1930), 446-454.

TARN W.W., ‘The Dedicated Ship of Antigonus Gonatas’, The Journal of Hellenic Studies 30 (1910), 209-222.

THIERS CH., ‘Civils et militaires dans les temples. Occupation illicite et expulsion’, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale 95 (1995), 493-516.

THIERS CH., ‘De Saïs aux “Jardins de Salluste”. À propos d’un document reconsidéré’, La vallée du Nil et la Méditerranée. Voies de communication et vecteurs culturels, Actes du colloque des 5 et 6 juin 1998 (Orientalia Monspeliensia, 11), AUFRÈRE S.H., GRENIER J.-CL. en MATHIEU B. red., 2001, 151-166.

THIERS CH., ‘La Stèle de Pithom et les douanes de Philadelphe’, Göttinger Miszellen 157 (1977), 95-101.

THIERS CH., Ptolémée Philadelphe et les prêtres d’Atoum de Tjékou, Nouvelle édition commentée de la «stèle de Pithom» (CGC 22183) (Orientalia Monspeliensia, 42), Montpellier, 2007.

THIERS CH., ‘Miszelle’, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 134.1 (2007*), 64-65. 20 THIERS CH., ‘Ptolémée Philadelphe et les prêtres de Saïs. La stèle Codex Ursinianus, fol. 6 rº + Naples 1034 + Louvre C.123.’, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 99 (1999), 423-445.

THIERS CH., Ptolémée Philadelphe et les prêtres d’Atoum de Tjékou, Nouvelle édition commentée de la «stèle de Pithom» (CGC 22183) (Orientalia Monspeliensia, 42), Montpellier, 2007.

THISSEN H.J., ‘Dass Lamm des Bokchoris’, Apokalyptik und Ägypten, Eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten (Orientalia Lovaniensia Analecta, 107), BLASIUS A. en SCHIPPER B.U. red., Leuven, Parijs, en Sterling, 2002, 113-138.

THISSEN H.J., Studien zum Raphiadekret (Beitrage zur Klassischen Philologie, 23), Meisenheim, 1966.

THOMAS J.D., ‘Aspects of the Ptolemaic Civil Service: the Dioiketes and the Nomarch’, Das ptolemäische Ägypten, Akten des internationalen symposions 27.-29. september 1976 in Berlin, MAEHLER H. en STROCKA V.M. red., Mainz, 1978, 187-194. TORREY C.C., ‘The Bilingual Inscription from Sardis’, The American Journal of Semitic Languages and Literatures 34.3 (1918), 185-198.

TUNNY J.A., ‘Ptolemy "The Son" Reconsidered: Are There Too Many Ptolemies?’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 131 (2000), 83-92.

TUNY J.A., ‘Ptolemy "The Son" Reconsidered: Are There Too Many Ptolemies?’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 131 (2000), 83-92.

TUPLIN C., ‘Darius' Suez Canal and Persian Imperialism’, Asia Minor and Egypt: Old Cultures in a New Empire, Proceedings of the Groningen 1988 Achaemenid History Workshop (Achaemenid History, 6), SANCISI-WEERDENBURG H. en KUHRT A. red., Leiden, 1991, 237-283.

TUPLIN C., ‘Logging History in Achaemenid, Hellenistic and Parthian Babylonia: Historical Entries in Dated Astronomical Diaries’, Keeping Watch in Babylon, The Astronomical Diaries in Context (Culture and History of the Ancient Near East, 100), HAUBOLD J., STEELE J. en STEVENS K. red., Leiden en Boston, 2019, 79-119.

VAN ’T DACK E., ‘L'armée de terre lagide: reflet d'un monde multiculturel?’, Life in a Multi-Cultural Society, H.J. JOHNSON red., 327-341.

VAN ’T DACK E., ‘Sur l’évolution des institutions militaires lagides’, Armées et fiscalités dans le monde antique Actes du colloque national, Paris 14-16 octobre 1976 (Colloques nationaux du Centre national de la recherche scientifique, 936), HAUBEN H. en VAN ’T DACK E., Parijs, 1977, 77-105.

VAN ’T DACK E., CLARYSSE W., COHEN G., QUAEGEBEUR J., en WINNICKI J.K., The Judean-Syria-Egyptian Conflict of 103-101 B.C., a multilingual dossier concerning a “War of Sceptres (Collectanea Hellenistica, 1), Brussel, 1989.

VAN BREMEN R., ‘Ptolemy at Panarama’, Epigraphica Anatolica 35 (2003), 9-14.

VAN DER SPEK R.J., ‘Giuseppe F. DEL MONTE, Testi dalla Babilonia Ellenistica. Vol. I: Testi Cronografici. Studi Ellenistici, 9. Pisa / Roma, Istituti Editoriale e Poligrafici Internazionali, 1997. xiv296 p. 16,9 x 24.’, Orientalia 69.4 (2000), 433-438.

VAN DER SPEK R.J., ‘KI.LAM’, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 1 (2016), 53.

VAN DER SPEK R.J., ‘New Evidence from the Babylonian Astronomical Diaries Concerning Seleucid and Arsacid History’, Archiv für Orientforschung 44/5 (1997/8), 167-175.

VAN DER SPEK R.J., ‘New Evidence on Seleucid Land Policy’, De Agricultura. In Memoriam Pieter Willem de Neeve, SANCISI-WEERDENBURG H., VAN DER SPEK R.J., TEITLER H.C. en WALLINGA H.T. red., Amsterdam, 1993*, 61-79.

VAN DER SPEK R.J., ‘The Astronomical Diaries as a Source for Achaemenid and Seleucid History’, Bibliotheca Orientalis 50.1 (1993), 91-101.

VAN DER SPEK R.J., ‘The Babylonian City’, Hellenism in the East, KURTH A. en SHERWIN-WHITE S. red., Londen, 1987, 57-74. VAN DER SPEK R.J., ‘The effect of war on the prices of barley and agricultural land in Hellenistic Babylonia’, Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques (Entretiens d’archhéologie et d’histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges, musée archéologique départemental, 5), ANDREAU J., BRIANT P. en DESCAT R. red., Saint-Bertrand-de-Comminges, 1997, 293-313.

VAN DER SPEK R.J., Grondbezit in het Seleucidische Rijk, Uitgegeven Doctoraatsproefschrift, Faculteit der sociale wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 1986.

VAN DER SPEK R.J., Multi-ethnicity and ethnic segregation in Hellenistic Babylon, Ethnic Constructs in Antiquity, the Role of Power and Tradition, DERKS T. en ROYMANS N., Amsterdam, 2009, 101-115.

VAN OPPEN DE RUITER B.F., ‘The Death of Arsinoe II Philadelphus: The Evidence Reconsidered’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 174 (2010), 139-150.

VANDERSLEYEN CL., Les guerres d'Amosis fondateur de la XVIII' dynastie, Uitgegeven Doctoraatsproefschrift, Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles, Brussel, 1971. VANDIER J., ‘Iousâas et (Hathor)-Nébet-Hétépet’, Revue d’Égyptologie 16 (1965a), 55-146.

VANDIER J., ‘Iousâas et (Hathor)-Nébet-Hétépet’, Revue d’Égyptologie 17 (1965b), 89-176.

VANDORPE K., ‘The Henet of Moeris and the Ancient Administrative Division of the Fayum in two parts’, Archiv für Papyrusforschung 50.1 (2004), 61-78.

VERCOUTTER J., L'Egypte et le monde égéen préhellénique, Cairo, 1956.

VERNUS P., Essai sur la conscience de l’Histoire dans l’Egypte pharaonique (Bibliothèque de l’école des hautes études, sciences historiques et philologiques, 332), Parijs, 1995.

VERRETH H., The northern Sinai from the 7th century BC till the 7th century AD. A guide to the sources, I, Leuven, 2006.

VISSCHER M., ‘Royal Presence in the Astronomical Diaries’, Keeping Watch in Babylon, The Astronomical Diaries in Context (Culture and History of the Ancient Near East, 100), HAUBOLD J., STEELE J. en STEVENS K. red., Leiden en Boston, 2019, 237-268.

VITTMAN G., ‘Das demotische Graffito vom Satettempel auf Elephantine’, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 53 (1997), 263-281.

VITTMAN G., Ägypten und die Fremden im Ersten vorchristlichen Jahrtausend (Kulturgeschichte der Antiken Welt, 97), Mainz, 2003.

VLEEMING S.P., ‘Maβe und Gewichte’, Lexikon der Ägyptologie, III, HELCK W., EBERHARD O. en WESTENDORF W. red., Wiesbaden, 1980, 1199-1211.

VOLTEN A., Zwei altägytische politische Schriften, Die Lehre für König Merikarê (Pap. Carlsberg VI) und die Lehre des Königs Amenemhet, Kopenhagen, 1945.

VON BECKERATH J., ‘Zum zweiten Philae-Dekret Ptolemaios' V’, Les civilisations du bassin Mediterraneen, Hommages a Joachim Sliwa, CIALOWICS K. M. en OSTROWSKI J.A.red., Krakow, 2000, 43-46.

VON BECKERATH J., Handbuch der Ägyptischen Königsnamen (Müncher Ägyptologische Studien, 49), 2 de uitg., Mainz, 1999.

VON PROTT H., ‘Das ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαι̑ον und die Zeitgeschichte’, Rheinisches Museum für Philologie N.F. 53. (1898), 460-476.

WACHSMUTH C., ‘Ein Dekret des aegyptischen Satrapen Ptolemaios I’, Das Rheinische Museum für Philologie 26 (1871), 463-472.

WALBANK F.W., A historical commentary on Polybius, III, Oxford, 1979.

WALBANK F.W., 'Two Hellenistic processions: A matter of self-definition', Scripta Classica Israelica 15 (1996), 119-130.

WEBER O., Arabien vor dem Islam (Der Alte Orient, 3.1), Leipzig, 1902.

WELLES C. B., Royal Correspondence in the Hellenistic Age: A Study in Greek Epigraphy, New Haven (Conn.), 1938.

WHITE D. red., BUTTREY T.V. en MCPHEE I., The Extramural Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene, Libya final reports (University Museum Monographs, 97), VI, Ephrata, 1998.

WILCKEN H., ‘Antiochos 21’, Paulys Realenencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, I.1, red. Wissowa G., Stuttgart, 1894, 2450-2455.

WILCKEN U., Urkunden der Ptolemäerzeit (Ältere Funde), II, Berlijn, 1957.

WILL E., Histoire politique du monde Hellénistique (323-30 av. J.-C.) (Annales de l’Est, 30), I, Nancy, 1979.

WILSON P., A Ptolemaic Lexikon, A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu (Orientalia Lovaniensia Analecta, 78), Leuven, 1997.

WINNICKI J. K., ‘Der zweite syrische Krieg im Lichte des demotischen Karnak-Ostrakons und der griechischen Papyri des Zenon-Archivs’, Journal of Juristic Papyrology 21 (1991), 87-104.

WINNICKI J. K., ‘Die Ägypter und das Ptolemäerheer’, Aegyptus 65.1 (1985), 41-55.

WINNICKI J.K., ‘Bericht vom einen Feldzug des Ptolemaios Philadelphos in der Pithom-stele’, The Journal of Juristic Papyrology 20 (1990), 157-167.

WINNICKI J.K., ‘Carrying of and bringing home the statues of the gods: on an aspect of the religious policy of the Ptolemies towards the Egyptians’, The Journal of Juristic Papyrology 24 (1994), 149-190.

WINNICKI J.K., ‘Das Ptolemäische und das Hellenistische Heerwesen’, Egitto e Storia Antica dall’Ellenismo all’Età Araba, Bilancio di un Confronto, Atti del Colloquio Internazionale, Bologna, 31 agosto – 2 settembre 1987, CRISCUOLO L. en GERACI G. red., Bologna, 1989, 213-230.

WINNICKI J.K., ‘Militäroperationen von Ptolemaios I. und Seleukos I. in Syrien in den Jahren 312-311 v. Chr. (II)’, Ancient Society 22 (1991), 147-201.

WINNICKI J.K., ‘Zustrom und Ansiedlung der Nomaden vom Nordosten Ägyptens im Nitlatl in der griechiesch-römischen Zeitperiode’, Journal of Juristic Papyrology 30 (2000), 165-178.

WÖRRLE M., ‘Antiochos I., Achaios der Ältere und die Galater. Eine neue Inschrift in Denizli’, Chiron 5 (1975), 59-88.

WÖRRLE M., ‘Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens. II. Ptolemaios II. und Telmessos’, Chiron 8 (1978), 201-246.

YOYOTTE J., ‘Études géographiques II. Les localités méridionales de la région memphite et le «Pehou d’Héracéopolis»’, Revue d’Égyptologie 14 (1962), 65-111.

YOYOTTE J., ‘Le nom égyptien du “ministre de l’économie” – de Saïs à Méroé’, Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 133.1 (1989), 73-90.

YOYOTTE J., ‘Le second affichage du décret de l'an 2 de Nekhetnebef et la découverte de ThonisHéracléion’, Égypte, Afrique et Orient 24 (2001), 24-34.

YOYOTTE J., ‘Néchao’, Dictionnaire de la Bible, Supplément 6: Mystère – passion, PIROT L., ROBERT A. et al. red., Parijs, 1960, col. 369.

YOYOTTE J., ‘Notes de Toponymie Égyptienne’, Festschrift zum 80. Geburtstag von Professor Dr. Herman Junker (Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 16), II, Wiesbaden, 1958, 414-430.

YOYOTTE J., ‘Religion de l'Égypte ancienne’, Annuaire de l’École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses 75 (1967-1968), 101-111.

ZAUZICH K.-TH., ‘Ägyptologische Bemerkungen zu den neuen aramäischen Papyri aus Saqarra’, Enchoria 13 (1985), 115-118.

ZAUZICH K.-TH., ‘Richard A. PARKER, Demotic Mathematical Papyri. Providence, Rhode Island, Brown University Press / London, Lund Humphries, 1972 (Folio, XIV, 86 S., 27 Ausklapptafeln) = Brown Egyptological Studies VII. Preis: £ 10.00’, Bibliotheca Orientalis 32 (1975), 28-30.

ZAUZICH K.-TH., ‘Von Elephantine bis Sambehdet’, Enchoria 12 (1984), 193-194.

ZIVIE-COCHE C., Statues et autobiographies de dignitaires, Tanis à l’époque ptolémaïque (Tanis, Travaux récents sur le Tell Sân el-Hagar, 3), Parijs, 2004.

Download scriptie (4.78 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Professor Stefan Schorn
Thema('s)