Mijn kind met een gerust hart op mijn tablet laten surfen?

Emiel
Koonen

Televisiekijken wordt al sinds 1989 gereguleerd door de Europese Unie. Toch bleken doorheen de jaren ingrijpende veranderingen nodig vanwege de evolutie van het medialandschap. Denk maar aan de nieuwe videogiganten zoals YouTube en TikTok.

Nieuwe media

Naast traditionele kabeltelevisie is televisie op aanvraag vandaag alomtegenwoordig, met de mogelijkheid om programma’s en films te bekijken op een moment naar keuze. Daarnaast bieden ook videoplatformdiensten, zoals vb. YouTube, de mogelijkheid aan kijkers, in het bijzonder jongeren, om online video’s te bekijken, te uploaden en te delen. Ook op socialemediadiensten zijn deze video’s niet meer weg te denken. De Europese Commissie heeft daarom in 2018 de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten van 2010 herzien zodat aanbieders van videoplatformdiensten zich ook aan bepaalde regeltjes moeten houden. Deze herziening moet ten laatste in september 2020 worden opgenomen in de nationale wetgeving van de Europese lidstaten.

Nieuwe richtlijn

De nieuwe richtlijn beoogt een gelijker speelveld tussen de verplichtingen van aanbieders van traditionele televisie, televisie op aanvraag en videoplatformdiensten. Voor het eerst worden videoplatformdiensten samen gereguleerd met televisiediensten. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn brengt verschillende complicaties met zich mee en is daarom niet vrij van kritiek. 

Speciaal?

Videoplatformdiensten verschillen sterk van televisiediensten aangezien de audiovisuele inhoud op hun platformen door gebruikers zelf kan worden geüpload. Bijgevolg dragen ze niet de verantwoordelijkheid die aanbieders van televisiediensten wél dragen voor de inhoud op hun kanaal. Bij televisiediensten is de wetgeving van de lidstaat waarin de aanbieder van de dienst gevestigd is, van toepassing. Bij videoplatformdiensten is dit ook zo. Klein nuance: hierdoor zal dezelfde wetgeving van toepassing zijn op alle geschillen die voortkomen uit video’s van één bepaalde videoplatformdienst. De populairste videoplatformdiensten zijn gevestigd in Ierland, waardoor de Ierse wetgeving vb. van toepassing zal zijn op een geschil dat ontstaat over een video die op YouTube wordt geüpload door een gebruiker in Duitsland, en vervolgens wordt bekeken door iemand in Frankrijk. Aangezien Ierland dus een zware verantwoordelijkheid draagt voor de implementatie, moet uit de voorbereidende werken van de Ierse wetgever blijken hoe deze omgaat met de complicaties van de nieuwe Richtlijn.

Bescherming tegen schadelijke inhoud

Zo moeten aanbieders van videoplatformdiensten voortaan passende maatregelen nemen ter bescherming van minderjarigen en het algemene publiek tegen schadelijke inhoud. Deze maatregelen moeten  betrekking hebben op de organisatie van de inhoud en niet op de inhoud zelf. De passende maatregelen worden genomen ter bescherming van minderjarigen tegen inhoud die hun lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling kan aantasten. Daarnaast dienen ze ter bescherming van het algemene publiek tegen inhoud die aanzet tot geweld of haat en tegen inhoud waarvan de verspreiding een misdrijf uitmaakt, met name het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf, kinderpornografie en racisme en vreemdelingenhaat.

Controle

Aanbieders van audiovisuele mediadiensten dragen redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun uitzendingen, aanbieders van videoplatformdiensten niet. Kan men van deze aanbieders verwachten dat zij instaan voor alle inhoud in door gebruikers gegenereerde video’s? Controle in de praktijk blijkt namelijk erg moeilijk, zoals bleek uit getuigenissen van content-moderatoren bij TikTok in Berlijn. Daarnaast moeten aanbieders van videoplatformdiensten de Richtlijn elektronische handel respecteren, waardoor zij niet aansprakelijk zijn voor schadelijke inhoud op hun platform voordat zij daarvan op de hoogte zijn. Aanbieders hebben evenmin de verplichting om preventief te zoeken naar schadelijke inhoud. In feite zorgt de Richtlijn elektronische handel er dus voor dat aanbieders van videoplatformdiensten ontsnappen aan redactionele verantwoordelijkheid. Staat de hedendaagse technologie dan nog niet ver genoeg om een preventieve filterverplichting op te leggen in de zoektocht naar schadelijke online-inhoud? Men mag natuurlijk niet vergeten dat populaire videoplatformdiensten reeds preventieve controle uitvoeren op video’s, terwijl zij daar niet toe verplicht zijn.

Human-in-the-loop

De artificiële intelligentie die schadelijke inhoud ontdekt, is niet feilloos, en sommige inhoud glipt door de mazen van het net. De livestream op Facebook van de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland) illustreert dit. De nieuwe Richtlijn creëert dus een vangnet voor aanbieders die niet vrijwillig maatregelen treffen, door hen te verplichten om passende maatregelen te nemen tegen dit soort inhoud. Dit betreft bv. de mogelijkheid tot rapporteren, zodat schadelijke inhoud die toch verschijnt op het platform, zo snel mogelijk kan verwijderd worden. Uit getuigenissen blijkt dat zelfs menselijke tussenkomt geen garantie biedt op een correcte beoordeling van schadelijke inhoud. Indien artificiële intelligentie, noch menselijke tussenkomst als waterdicht voorbehoedsmiddel kan worden gebruikt, kan men dan redelijkerwijze van aanbieders van videoplatformdiensten verwachten dat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud op hun platform en in het bijzonder voor een preventieve toezichtverplichting? Toch zet recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogelijks de deur op een kier naar zo’n preventieve verplichting.

I accept the terms of service

Een ander knelpunt is dat aanbieders van videoplatformdiensten in hun algemene voorwaarden maatregelen mogen treffen die strenger zijn dan die in de nationale wetgeving. De kans bestaat dat aanbieders schadelijke inhoud zo ruim gaan definiëren waardoor ook legale inhoud verwijderd wordt en de vrijheid van meningsuiting aan banden wordt gelegd. Op deze manier kunnen aanbieders de kans op overheidssancties of rechtszaken beperken.

Ierland

Een laatste complicatie betreft het land-van-oorsprongbeginsel, wat ervoor zorgt dat Ierland bevoegd zal zijn voor de belangrijkste videoplatformdiensten. Het is uniek dat de definiëring van nationaal gevoelige kwesties zoals haatdragende of terroristische inhoud door één lidstaat zal gebeuren. Gelukkig wordt het verantwoordelijkheidsbesef van Ierland duidelijk in de strenge handhavingstechnieken van de toezichthouder. Deze voorzien zelfs in een zogenaamde superklacht om de aandacht van de Commissie te trekken.

Dus?

Men kan concluderen dat een perfect evenwicht tussen de bescherming van online-gebruikers tegen schadelijke inhoud enerzijds en mediavrijheid anderzijds voorlopig een utopie blijft voor videoplatformdiensten. Het lijkt niet eerlijk tegenover aanbieders van videoplatformdiensten om hun preventief verantwoordelijk te houden voor de inhoud op hun platform. Aanbieders krijgen veel verantwoordelijkheden inzake de bescherming van hun gebruikers, hetgeen slecht ontvangen wordt door voorvechters van de vrijheid van meningsuiting. Toch legt de Richtlijn, in de mate van het mogelijke, nieuwe en afdwingbare bescherming op voor gebruikers van videoplatformdiensten.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE1. WETGEVING1.1 EUROPESE UNIEKaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht Pb.L. 6 december 2008.Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 26 oktober 2012.Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie), Pb.L. 26 oktober 2012.Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb.L. 17 oktober 1989.Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie- omroepactiviteiten, Pb.L. 30 juli 1997.Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („Richtlijn inzake elektronische handel”), Pb.L. 17 juli 2000.Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), Pb.L. 24 april 2002.Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), Pb.L. 11 juni 2005.Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, Pb.L. 18 december 2007.Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten, Pb.L. 15 april 2010.Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad Pb.L. 17 december 2011.Richtlijn 2017/541/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb.L. 31 maart 2017.

 

Richtlijn 2018/1808/EU van het Europees Parlement en de Raad, 14 november 2018, tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, Pb.L. 28 november 2018.Med. van de Europese Commissie, “Richtsnoeren op grond van artikel 13, lid 7, van de richtlijn audiovisuele mediadiensten voor het berekenen van het aandeel Europese producties in catalogi op aanvraag en het definiëren van de begrippen ‘klein publiek’ en ‘lage omzet’”, (2020/C 223/03), 7 juli 2020, 7 p., beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.C_.202….Med. van de Europese Commissie, “Richtsnoeren voor de praktische toepassing van het criterium van de essentiële functie als bedoeld in de definitie van “videoplatformdienst” in het kader van de richtlijn audiovisuele mediadiensten”, (2020/C 223/02), 7 juli 2020, 7 p., beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0707(02).1.2 BELGIËStrafwetboek van 8 juni 1867, BS 9 juni 1867.Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, BS 25 augustus 2006.Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (Mediadecreet), BS 30 april 2009.Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013.Decreet van 29 juni 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 26 juli 2018.Decreet van 8 mei 2020 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 8 mei 2020.2. VOORBEREIDENDE WERKEN SENSU LATO2.1 EUROPESE UNIEMed. van de Europese Commissie, “Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa”, 6 mei 2015, COM(2015) 192 final, 22 p., beschikbaar via: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC019….Voorstel (Comm.) voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie, 25 mei 2016, COM/2016/0287, 37 p., beschikbaar via: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC028….Europese Commissie, “Ex-post REFIT evaluation of the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU”, 25 mei 2016, 241 p., beschikbaar via: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ex-post-refit-evalua….

 

Europese Commissie, “Werkdocument van de diensten van de Commissie: samenvatting van de effectbeoordeling bij voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie, SWD/2016/0169 final - 2016/0151 (COD), 25 mei 2016, 4 p., beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52016SC0169.Raad van de Europese Unie, Note from General Secretariat of the Council to Permanent Representatives Committee, Brussel, 24 april 2017, 2016/0151 (COD), 8242/17, 64 p., beschikbaar via: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8242-2017-INIT/en/pdf.Europees Parlement, “Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000035/2017

aan de Commissie”, namens C. MALTESE en M. MICHELS, 4 mei 2017, beschikbaar via: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000035_NL.html.Europees Parlement, Debat over interpellatie aangevoerd door C. MALTESE en M. MICHELS, 15 juni 2017, Straatsburg, O-000035/2017, beschikbaar via: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2017-06-15-ITM-011-….Raad van de Europese Unie, “Document ST_13052_2018_ADD_1 van Ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van de veranderende marktsituatie (eerste lezing) - Vaststelling van de wetgevingshandeling – Verklaringen”, GSC.GIP.2, 2016/0151/COD, 18 oktober 2018, 3 p., beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=consil:ST_13052_201….Raad van de Europese Unie, Nota betreffende de “uitslag van de stemming Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, Vaststelling van de wetgevingshandeling (3646e zitting van de Raad van de Europese Unie) (Economische en Financiële Zaken), Brussel, 6 november 2018, nr. ST 13908 2018 INIT, 2 p., beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=consil:ST_13908_201….X, “Joint non-paper from the Czech, Danish, Finnish, Irish, Luxembourg, Dutch and Swedish delegations on the scope of the Audiovisual Media Services Directive – Revised Presidency compromise text amending Directive 2010/13/EU (AVMS)”, 2 p., beschikbaar via: www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/04/AVMSD-scan-POLITICO.pdf.2.2 VERENIGDE NATIESUN General Assembly, Note by the Secretary-General: “Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms”, 74th session, Agenda item 70 (b), 9 oktober 2019, 23 p., beschikbaar via https://undocs.org/A/74/486.2.3 BELGIËBeleidsnota Media 2019-2024 (B. DALLE) van 8 november 2019, Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 144/1, 33 p., beschikbaar via: https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-media.SARC-Sectorraad Media, Advies over de omzetting van de herziene AVMD-richtlijn, 18 november 2019, 8 p., beschikbaar via: https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20191118_Advies_omzetting_herzie….

 

Besl. Vlaamse Regering tot wijziging Mediadecreet van 26 juni 2020, Parl.St. B.Vl.Reg, beschikbaar via: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=select&en….MvT (J. JAMBON en B. DALLE) van 26 juni 2020 bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2018/1808/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, Parl.St. B.Vl.Reg., nr. 0640/3, 43 p.Nota aan de Vlaamse Regering (B. DALLE) van 26 juni 2020 betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Mediadecreet, Parl.St. B.Vl.Reg., nr. 0640/1, 7 p.

Voorontwerp van decreet (J. JAMBON en B. DALLE) van 26 juni 2020 tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/1808/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, Parl.St. B.Vl.Reg, nr. 0640/2, 24 p.2.4 IERLANDThematische analyse van de reacties op “Submission to the Department of Communications, Climate Action & Environment Public Consultation on the Regulation of Harmful Content on Online Platforms and the Implementation of the Revised Audiovisual Media Service Directive” ten gevolge van een openbare raadpleging tussen 4 maart en 15 april 2019, beschikbaar via: https://dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Pages/Regulatio….Broadcasting Authority of Ireland, “Submission to the Department of Communications, Climate Action & Environment Public Consultation on the Regulation of Harmful Content on Online Platforms and the Implementation of the Revised Audiovisual Media Service Directive”, 24 juni 2019, 98 p., beschikbaar via: https://www.bai.ie/en/bai-publishes-submission-on-regulation-of-harmful….Department of Communications, Climate Action and Environment, “General Scheme of the Online Safety & Media Regulation Bill 2019, Amending the Broadcasting Act 2009”, 10 januari 2020, 99 p., beschikbaar via: https://www.gov.ie/en/publication/d8e4c-online-safety-and-media-regulat….3. RECHTSPRAAKCollège d’autorisation et de controle 14 juni 2018, Décision concernant la SA RTL Belgium.HvJ 2 juni 2005, nr. C-89/04, ECLI:EU:C:2005:348, Mediakabel BV/Commissariaat voor de Media.HvJ 16 februari 2012, nr. C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85, Sabam/Netlog.HvJ 21 oktober 2015, nr. C-347/14, ECLI:EU:C:2015:709, New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat.HvJ 21 februari 2018, nr. C-132/17, ECLI:EU:C:2018:85, Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV.

 

HvJ 3 oktober 2019, nr. C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821, Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited.4. RECHTSLEER4.1 BOEKEN EN BIJDRAGEN IN VERZAMELWERKENCABRERA, F., CAPPELLO, M., FONTAINE, G. en VALAIS, S., On-demand services and the material scope of the AVMSD, IRIS Plus, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2016, 67 p.CABRERA, F., CAPPELLO, M., FONTAINE, G., RABIE, I. en VALAIS, S., The legal framework for video-sharing platforms, IRIS Plus, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2018, 126 p.CAPPELLO, M. (ed.), Self- and Co-regulation in the new AVMSD, IRIS Special, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2019, 111 p.EDRi, EDRi position on AVMSD trilogue negotiations: Recommendations for the trilogue negotiations on the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) revision, Brussel, 14 september 2017, 18 p., beschikbaar via: https://edri.org/files/AVMSD/edriposition_trilogues_20170914.pdf.ERGA, Analysis & Discussion Paper to contribute to the consistent implementation of the revised Audiovisual Media Services (AVMS) Directive: Towards the application of the revised Directive by National Regulatory Authorities (NRAs), 2018, 95 p., beschikbaar via: http://erga-online.eu/wp-content/uploads/2018/11/ERGA-2018-08-SG3-Analy…).NIKOLTCHEV, S. (ed.), Protection of Minors and Audiovisual Content On-Demand, IRIS plus, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2012, 51 p.US Department of Defense: Secretary of Defense for Acquisition Technology, DoD Modeling and Simulation (M&S) Glossary, Washington, 15 januari 1998, 175 p., beschikbaar via: https://web.archive.org/web/20070710104756/http://www.dtic.mil/whs/dire….VALCKE, P., FECI, N. EN VERDOODT, V., “Nieuwe Europese regels voor audiovisuele mediadiensten en videoplatforms: overzicht en vooruitblik op de omzetting in België” in Recht in beweging - 26° VRG-Alumnidag 2019, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, Gompel&Svacina, 2019, 257-291.VALCKE, P., VERDOODT, V., LIEVENS, E. en LAMBRECHT, I., “Reclame en nieuwe media: vind ik (niet) leuk: juridische stand van zaken in het licht van de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming” in Recht in beweging. 24ste VRG-Alumnidag 2017, Antwerpen; Apeldoorn, Maklu, 2017, 359-384.Vlaamse Regulator voor de Media, Jaarverslag 2018, 51 p., beschikbaar via: https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/pdfversions/vr….Vlaamse Regulator voor de Media, Jaarverslag 2019, 45 p., beschikbaar via: https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-vlaamse-regulator-voo….VOORHOOF, D. en VALCKE, P., Handboek Mediarecht, Brussel, Larcier, 2014, 755 p.

4.2 TIJDSCHRIFTARTIKELENBRUNA, A. en CHAVANNES, R.D., “Jurisdictie onder de gewijzigde Richtlijn audiovisuele mediadiensten”, Mediaforum afl. 2, 2019, 48-56.JURJENS, E.W., “De definitieve nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten: een eerste analyse”, NtER, 2019, 44-50.KLAFKOWSKA-WAŚNIOWSKA, K., “Soccer or Football: The Level Playing Field Idea for the European Single Market in the Audiovisual Media Services” in Michigan State International Law Review 295, 2018, 295-334.LIEVENS, E., LEFEVER, K., en VALCKE, P., “Jongeren en Media. Een delicaat evenwicht tussen bescherming en beleving”, TJK, 2008, 291-300.STRIJBOS, A., en VERHULST, D., “Videoplatformdiensten in de herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten”, Mediaforum, 2019, 43-47.VALCKE, P., FECI, N. en VERDOODT, V., “Herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten: Over Porsches en ezelswagens in tijden van convergentie”, Auteurs & Media, 2019, 218-235.4.3 ONLINE BRONNEN4.3.1 ArtikelenBARATA, J., “Regulating content moderation in Europe beyond the AVMSD”, 25 februari 2020, https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/02/25/regulating-content-moderati….CONNOLLY, E., “Facebook app Watch Party Launches Around the World”, 25 juli 2018, https://about.fb.com/news/2018/07/watch-party-launches-around-the-world/.DALLE, B., “Meer gelijke regels voor alle mediaspelers zorgen voor eerlijkere concurrentie”, 26 juni 2020, https://www.benjamindalle.be/post/meer-gelijke-regels-voor-alle-mediasp….EDRi, “AVMS Directive: It isn’t censorship if the content is mostly legal, right?”, 27 april 2017, https://edri.org/avmsd-it-isnt-censorship-if-the-content-is-mostly-lega….EDRi, “CJEU ruling on fighting defamation online could open the door for upload filters”, 3 oktober 2019, https://edri.org/cjeu-ruling-could-open-the-door-for-upload-filters/.Europese Commissie, “Commissie zet nieuwe stappen voor bevordering Europese audiovisuele producties en bescherming kwetsbare kijkers”, Brussel, 2 juli 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_1209.Europese Commissie, “Guidelines on the revised Audiovisual Media Services Directive – Questions and Answers”, 2 juli 2020, Brussel, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1208.FERNÁNDEZ PÉREZ, M., “Should video-sharing platforms be part of the AVMSD?”, 20 september 2017, https://edri.org/should-videosharing-platforms-be-part-of-avmsd/.

 

KÖNIG, M., “Does the AVMS-Directive apply to social media platforms? Will we get more European content on video-sharing platforms? - EU releases Guidelines on the AVMS-Directive”, 8 juli 2020, https://www.skwschwarz.de/en/details/avms-directive.KUKLIS, L., “European regulation of video-sharing platforms: what’s new, and will it work?”, 29 november 2018, https://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2018/11/29/european-regulati….McCann FitzGerald, “Ireland Takes First Step in Implementing New Audio-Visual Media Services Directive”, 15 mei 2020, https://www.mccannfitzgerald.com/knowledge/antitrust-competition/irelan….MCNAMEE, J., “AVMS Directive – censorship by coercive comedy confusion”, 19 april 2017, https://edri.org/avms-directive-censorship-coercive-comedy-confusion/.PÍRKOVÁ, E. en SIMON, E., “Automation and illegal content: can we rely on machines making decisions for us?”, 17 februari 2020, https://www.accessnow.org/automation-and-illegal-content-can-we-rely-on….Vlaamse Overheid, “Verplichte gedragscode regelt kinderreclame”, 25 mei 2007, https://www.vlaanderen.be/de/nbwa/nbwa-news-message/102174.4.3.2 WebsitesBelgian Pledge, https://www.belgianpledge.be/nl.Bloomberg, “YouTube LLC”, https://www.bloomberg.com/profile/company/0705809D:US.MAVISE: “Database on TV channels, on-demand services and licences in Europe”, http://mavise.obs.coe.int/f/ondemand/advanced?typeofservice=4.Servicevoorwaarden Facebook op 3 augustus 2020, https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.Servicevoorwaarden Instagram op 3 augustus 2020, https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870.4.3.3 KrantenartikelenNBC News, “Google buys YouTube for $1.65 billion, 10 oktober 2006, http://www.nbcnews.com/id/15196982/ns/business-us_business/t/google-buy….VRT NWS, “Brendan Dassey uit ‘making a murderer’ komt voorlopig niet vrij, 10 september 2016, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/09/10/brendan_dassey_uitmakingamurder….VRT NWS, “Zelfdoding door online seksvideo schokt Italië, 16 september 2016, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/09/16/zelfdoding_door_onlineseksvideo….De Standaard, “YouTube wordt rechtstreekse concurrent van Netflix”, 1 maart 2017, https://www.standaard.be/cnt/dmf20170301_02756657.VRT NWS, “Voedingssector: ‘Minder reclame voor kinderen op sociale media’”, 26 juni 2017, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/26/voedingssector_minderreclamevoo….

NOS, “’Christchurch call’ tegen extremisme op internet? ‘Het vuil komt altijd terug’”, 15 mei 2019, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2284748-christchurch-call-tegen-extrem….NOS, “Facebook beperkt livefunctie na aanslag Christchurch”, 15 mei 2019, https://nos.nl/artikel/2284701-facebook-beperkt-livefunctie-na-aanslag-….VRT NWS, “Netflix schrapt omstreden scène ’13 reasons why’: ‘geen enkele scène is belangrijker dan boodschap die we willen geven’”, 16 juli 2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/16/netflix-schrapt-omstreden-scene….De Standaard, “Ex-medewerkers van de populaire app klappen uit de biecht: ‘Ik zou mijn kind never, nooit op TikTok laten’”, 1 februari 2020, https://www.standaard.be/cnt/dmf20200131_04829259.BBC News, “TikTok 'family safety mode' gives parents some app control”, 19 februari 2020, https://www.bbc.com/news/technology-51561050.VRT NWS, “TikTok haalt de magische kaap van 2 miljard downloads”, 5 mei 2020, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/05/tik-tok-haalt-de-magische-kaap-….VRT NWS, “Facebook en Instagram verbieden Zwarte Piet en Joodse karikaturen”, 11 augustus 2020, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/11/zwarte-piet-en-joodse-karikatur….

Download scriptie (702.26 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Eva Lievens