Terug Naar Eenvoud : ‘Deconnectie’, maar hoe doen we dat?

Alice
Verlinden

Informatie -en communicatietechnologieën – of kortweg ‘ICTs’ - zijn al jarenlang niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De recente coronacrisis zorgt er bovendien voor dat ze essentiël zijn geworden om in relatie te staan met onze naasten, maar ook met het werk. Anderzijds brengt onderzoek ook de negatieve aspecten van deze technologieën aan het licht. Mensen snakken ernaar om afstand te nemen van technologieën. Deze verkennende studie verwerft meer inzicht in deconnectie of digitale ontkoppeling van ICTs door werknemers.

ICTs: een tweesnijdend mes

De mobiele technologieën en communicatiemiddelen zorgen ervoor dat onze wereld in sneltempo verandert. Nieuwe slimme toepassingen (vb. ‘smartphones’, ‘smart homes’) laten ons toe om met één druk op de knop informatie te bekomen, manipuleren en de wereld in te sturen. Deze technologieën hebben het leven in dit opzicht een stuk vereenvoudigd. Ook organisaties investeren massaal in ICTs met oog op het verhogen van productiviteit, effectiviteit en efficiëntie.

Ondanks het initiële enthousiasme over deze innovaties, is er ook een keerzijde aan de medaille. In de jaren tachtig verscheen de term ‘technostress’, een fenomeen van overspannenheid en negatieve reacties bij gebruikers van ICTs. Technologische toepassingen op het werk interfereren in het herstelproces van de werknemers en studies wijzen uit dat dit een belangrijke bron van psychosociale arbeidsbelasting vormt. Kortom, het welbevinden van de werkende populatie, maar ook de performantie van de organisaties staan op het spel. Dit laatste wordt bijvoorbeeld gereflecteerd in de stijgende verzuimcijfers van organisaties, wat ook behoorlijke kosten met zich meebrengt.

‘Recht op Deconnectie’

In het internationale landschap ziet men het ‘Recht tot Deconnectie’ tot stand komen. Wetgevers in onder meer Italië, Frankrijk en België vinden dat ICT-gebruik na de werkuren geen vanzelfsprekendheid mag worden, maar wel onderwerp van onderhandeling moet zijn.   De Franse ‘El Khomri wet’ (augustus 2016) verplicht organisaties vanaf 50 werknemers om een beleid te ontwikkelen rond werkgerelateerd ICT-gebruik buiten de werkuren. Parallel hiermee spreekt men in België van de ‘Relancewet’ (maart 2018), die werkgevers oproept tot duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van hun personeel na de werktijd.

In navolging van de veranderende wetgeving proberen organisaties nieuwe beleidsinitiatieven uit om digitale ontkoppeling te stimuleren. Voorbeelden zijn charters rond ICT-gebruik (vb. KBC), het monitoren van schermtijd (vb. Microsoft's MyAnalytics) of initiatieven zoals 'e-mail vrije dagen' (vb. Intel, Nestlé). Sommige organisaties opteren voor opgelegde aanpassingen, zoals het blokkeren van e-mails die na de werkuren binnenkomen (vb. Lidl, Daimler).

Hiernaast zoeken ook werknemers zelfstandig naar bepaalde technieken. Toch is de toepassing van deze maatregelen in werkelijkheid eerder beperkt en bovendien onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Onderzoek naar deconnectie staat in kinderschoenen, waardoor er weinig duidelijkheid is over welke praktijken doeltreffend kunnen zijn binnen organisaties.

Deconnecteren: hoe doen werknemers dat?

Om meer inzicht te verwerven in wat digitale ontkoppeling precies betekent voor werknemers, gingen we in gesprek met 39 personen uit verschillende organisaties. De bedoeling was te achterhalen wat zij doen om te deconnecteren, wat hen drijft en welk effect dit op hen heeft. De verzamelde informatie maakte het mogelijk om digitale ontkoppeling te definiëren. We beschrijven deconnectie als een toestand waarbij werknemers ontkoppeld zijn van werkgerelateerde ICTs, met oog op het verbeteren van hun mentaal herstel en algemeen welzijn. Om deze toestand te bekomen worden één of meerdere deconnectiemaatregelen genomen.

Deze maatregelen vertonen specifieke karakteristieken. Ten eerste is er de drijfveer: waarom deconnecteren werknemers? Dit heeft enerzijds te maken met het verlangen naar controle over het volume informatiestromen (vb. voortdurende meldingen, mails) en anderzijds met het onderbrekende karakter ervan, waarbij werknemers regelmatig worden afgeleid tijdens andere activiteiten. Ten tweede is er de context, waarbij de ontkoppeling zowel tijdens het werk zelf als erbuiten kan plaatsvinden. Vervolgens is er een onderscheid tussen verschillende niveaus van ontkoppeling. Terwijl sommige interventies complete ‘inhibitie’ van technologische prikkels nastreven (vb. fysiek wegleggen van alle toestellen), laten andere interventies gedeeltelijke doorlaatbaarheid toe (vb. aanlaten van de GSM, maar gesloten houden van de mailbox). Door hiermee te spelen kunnen werknemers de permeabiliteit tussen werk en privé aanpassen. Het volgende kenmerk is de variatie in tijdsduur van de activiteit. Terwijl sommigen nood hebben aan langere blokken van deconnectie na het werk (vb. de mailbox een hele vakantieperiode sluiten), voelen anderen zich comfortabeler bij kortere sequenties van connectie versus deconnectie (vb. een wandelingetje zonder smartphone). Tenslotte is er het interventieniveau, of de manier waarop het vooropgestelde deconnectiedoel bereikt wordt. De hoofdactiviteit zelf, dat het connectiviteitsniveau rechtstreeks aanpast, wordt dikwijls aangevuld met ondersteunende activiteiten zoals afspraken met collega’s met betrekking tot bereikbaarheid.

Deconnectie, of evenwichtige connectie?

De effectiviteit van deconnectiestrategieën is onderhevig aan situationele en individuele factoren. Uit de interviews blijkt dat de fit tussen het individu en haar werkomgeving van primordiaal belang is. Deconnectie lijkt voornamelijk een positief effect te hebben wanneer factoren zoals de organisatiecultuur, de werkdruk of de verwachtingen rond bereikbaarheid overeenstemmen met de individuele noden en preferenties van werknemers. Zo is er een duidelijk onderscheid tussen mensen die werk en privé liefst zo gescheiden mogelijk houden (de zogenaamde ‘segmentators’), en zij die de twee levenssferen gemakkelijker in elkaar laten overvloeien (de zogenaamde ‘integrators’). Voor mensen uit de eerste groep zal digitale ontkoppeling een belangrijkere voorwaarde zijn voor het behouden van een gezonde werk-privé balans dan voor mensen uit de tweede groep.

Hiernaast valt het op dat werknemers vooral op zoek zijn naar autonomie. Dit betekent dat ze de ontkoppeling enkel als gunstig zullen ervaren als ze er ook zelf voor gekozen hebben. Velen hechten grote waarde aan de flexibiliteit dat tijds- en plaatsonafhankelijk werk toelaat. Dit voordeel wordt opgeheven wanneer een organisatie verplichte deconnectiemaatregelen zou opleggen.  In dit opzicht moet men dus eerder streven naar bewuste, evenwichtige connectie in plaats van naar onvoorwaardelijke, opgelegde deconnectie.

Wat nu?

Om effectieve ontkoppelingsinterventies te ontwikkelen – die een grote individuele, organisatorische en maatschappelijke waarde lijken te hebben - is het van belang om de kwestie via toekomstig onderzoek verder te doorgronden.  Evidentie over welke concrete strategieën in welke omstandigheden effectief zijn, zou werknemers en organisaties verder kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar praktische manieren om te deconnecteren.

Bibliografie

Åkerstedt, T., Knuttson, A., Westerholm, P., Theorell, T., Alfredsson, L., & Kecklund, G. (2002). Sleep disturbances, work stress and work hours: A cross-sectional study. Journal of Psychosomatic Research, 53, 741-748. Allen, T., Cho, E., & Meier, L. (2014). Work–family boundary dynamics. nnual Review of Organizational Psychology, 99-121. Baillien, E., Neyens, I., De Witte, H., & De Cuyper, N. (2009). Towards a three way model of workplace bullying: A qualitative study. Journal of Community & Applied Social Psychology 19(1), 1-16. Bakker, A., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309-328. Opgehaald van https:// doi.org/10.1108/02683940710733115 Barber, L., & Santuzzi, A. (2015). Please respond ASAP: Workplace telepressure and employee recovery. Journal of Occupational Health Psychology, 20(2), 172. Barber, L., Conlin, A., & Santuzzi, A. (2019). Workplace telepressure and work–life balance outcomes: The role of work recovery experiences. Stress and Health, 35(3), 350-362. Barley, S., Meyerson, D., & Grodal, S. (2011). Email as a source and symbol of stress. Organization Science, 22(4), 887–906. Barling, J., Kelloway, K., & Frone, M. R. (2005, december 12). Handbook of workstress. Thousand Oaks: Sage Publications. Opgehaald van Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2012/12/20/beeldsche… Baumer, E., Adams, P., Khovanskaya, V., Liao, T., Smith, M., Sisik, V., & Williams, K. (2013). Limiting, leaving, and (re)lapsing: an exploration of Facebook non-use practices and experiences. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, (pp. 3257– 3266). New York. Beaudry, A., & Pinsonneault, A. (2005). Understanding User Responses to Information Technology: A Coping Model of User Adaptation. MIS Quarterly 29(3), 493-524. Brivio, E., Gaudioso, F., Vergine, I., Rosa Mirizzi, C., Reina, C., Stellari, A., & Galimberti, C. (2018). Preventing Technostress Through Positive Technology. Frontiers in Psychology, 9, 1-5. doi:10.3389/fpsyg.2018.02569 Brod, C. (1984). Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Reading: AddisonWesley. Brynjolfsson, E., & Hitt, L. (1996). Productivity, Profitability and Consumer Surplus: Three Different Measures of Information Technology Value. MIS Quarterly, 20(2), 121-142. Carayol, V., Soubiale, N., Félio, C., & Boudhokane-Lima, F. (2013). De l’hyper-connexion à la déconnexion chez les cadres. Les TIC comme facteur de risques psychosociaux. Actes du Colloque international Org&Co, Groupes d’études et de recherches sur les communications organisationnelles. Nice. Cartwright, S., & Cooper, C. (1997). Managing Workplace Stress. Thousand Oaks, CA: Sage. Cavazotte, F., Lemos, A. H., & Villadsen, K. (2014). Corporate smart phones: Professionals’ conscious engagement in escalating work connectivity. New Technology, Work and Employment, 29(1), 72-87. Chesley, N. (2005). Linking technology use, spillover, individual distress, and family satisfaction. Journal of Marriage and Family, 67(5), 1237–1248. Chesley, N. (2010). Technologyuse and employee assessments of work effectiveness, workload, and pace of life. Information, Communication, & Society, 13(4), 485–514. Clark, K., & Kalin, S. (1996). Technostressed out? How to cope in the digital age. Library Journal, 21(8) , 30-32. 42 Couclelis, H. (2003). Housing and the new geography of accessibility in the Information Age. Open House International, 28(4), 7-13. Daniels, K., Lamond, D., & Standen, P. (2001). Teleworking: Frameworks for Organizational Research. Journal of Management Studies, 38(8), 46-59. doi:10.1111/1467-6486.00276 De Jonge, J., Le Blanc, P., & Schaufeli, W. (2013). Theoretische modellen over werkstress. In W. Shaufeli, & A. Bakker, De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 23-46). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. de Jonge, J., Zijlstra, F., & Sluiter, J. (2010). Nu even niet…! Over herstel en herstelstrategieën bij arbeid. Gedrag & Organisatie, 23(4), 250-274. de Wet, W., & Koekemoer, E. (2016). The increased use of information and communication technology among employees: implications for work-life interaction. Sajems NS, 19(2), 264-281. doi:10.17159/2222-3436/2016/v19n2a7 Deci, E., & Ryan, R. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. DeFrank, R., & Cooper, C. (1987). Worksite stress management interventionss : Their effectiveness and conceptualizations. Journal of Managerial Psychology, 2(1), 4-10. Deniels, K., Lamond, D., & Standen, P. (2001). Teleworking: frameworks for organizational research. Journal of Management Studies, 38(8), 1151-1185. Derks, D., ten Brummelhuis , L., Zecic , D., & Bakker, A. (2014). Switching on and off ... : Does smartphone use obstruct the possibility to engage in recovery activities? European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 80-90. Diaz, I., Chiaburu, D. S., Zimmerman, R. D., & Boswell, W. R. (2012). Communication technology: Pros and cons of constant connection to work. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 500-508. Duranova, L., & Ohly, S. (2016). Persistent work-related technology use, recovery and well-being processes. Focus on supplemental work after hours. Springer Briefs in Psychology. Edwards, J., Caplan, R., & Harrison, V. (1998). Person-environment fit theory: Conceptual foundations, empirical evidence, and directions for future research. In C. Cooper, Theories of organizational stress (pp. 28-67). Oxford University Press. Eléas. (2016). Enquête. Pratiques numériques des actifs en France en 2016. Opgehaald van http://www.eleas.fr/app/uploads/2016/10/CP-Eleas-Enquête-Pratiques-numé… FOD Mobiliteit en Vervoer. (2018, Maart). Kerncijfers telewerk. Opgehaald van FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/resource/kerncijfers_telewerk González, V., & Mark, G. (2004). Constant, constant multi-tasking craziness: managing multiple working spheres (Paper). University of California, Irvina. Green, F. (2004). Why has work effort become more intense? Industrial Relations 43(4), 709-741. Grogan, A. (2012, juli). Smart appliances. Engineering & Technology, 7(6), 44-45. Harahap, K., & Effiyanti, T. (2015). Technostress among Educators: A Revisit of Social Cognitive Perspective. Asia Pacific Journal of Contemporary Education and Communication Technology, 1(1). Heinssen, R. K., Glass, C. R., & Knight, L. A. (1987). Assessing computer anxiety: Development and validation of the computer anxiety rating scale. Computers in Human Behavior, 3(1), 49–59. IJmker, S. (2007). Should office workers spend fewer hours at their computer? A systematic review of the literature. Occupational and Environmental Medecine, 211-222. Illegems, V., & Verbeke, A. (2004). Telework: What Does It Mean for Management? Long Range Planning, 37(4), pp. 291-292. Ivancevich, J., Matteson, M., Freedman, S., & Phillips, J. (1990). Worksite stress-management interventions. American Psychologist, 45(2), 252-261. Jauréguiberry, F. (2014). La Déconnexion aux Technologies de Communication. La Découverte, 4(186), 15-49. 43 Jauréguiberry, F. (2019). Désir et pratiques de déconnexion. Hermès, 84, 98-103. Jett, Q., & George, J. (2003). Work interrupted: a closer look at the role of interruptions in organizational life. Academy of Management Review, 28(3), 494–507. Johnson, B., & Chesley, N. (2010). Information and communication technology, work, and family. In S. Sweet, & J. Casey, Work and family encyclopedia. Chestnut Hill, MA: Sloan Work and Family Research Network. Kalika, M., Boukef Charki, N., & Isaac, H. (2007). La théorie du millefeuille et l'usage des TIC dans l'entreprise. Revue française de gestion, 172(3), 117-129. doi:10.3166/rfg.172.117-129 Kompier, M., & Marcelissen, F. (1990). Handboek Werkstress: systematische aanpak voor de bedrijfspraktijk. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden [NIA]. Konradt, U., Schmoock, R., & Mâlecke, M. (2000). Impacts of telework on individuals, organizations and families – a critical review. In L. Cooper , & I. Robertson, Organizational Psychology and Development (pp. 339-375). London: Wiley. Kossek, E., Lautsch, B., & Eaton, S. (2006). Telecommuting, control, and boundary management: correlates of policy use and practice, job control, and work–family effectiveness. Journal of Vocational Behaviour, 68, 347–367 . Kreiner, G. (2006). Consequences of work–home segmentation or integration: A person-environment fit perspective. Journal of Organizational Behavior, 27, 485–507. Lazarus, R. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill. Lazarus, R. (1993). From Psychological Stress to the Emotions: A History of Changing Outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1-21. Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Sringer Publishing Company. Lewis, W., Agarwal, R., & Sambamurthy, V. (2003). Sources of Influence on Beliefs About Infor mation Technology Use: An Empirical Study of Knowledge Workers. MIS Quarterly, 27(4), 657-678. Mahboob, A., & Khan, T. (2016). Technostress and Its Management Techniques: A Literature Review. Journal of Human Resource Management, 4(3), 28-31. Maier, C. (2014). Technostress: Theoretical foundation and empirical evidence. Bamberg: University of Bamberg. Marciano, S. (2018, maart 23). New York Today: The Right to Disconnect. The New York Times. Mark, G., Voida, S., & Cardello, A. (2012). A pace not dictated by electrons: an empirical study of work without email. Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems (pp. 555-564). Austin, Texas, USA: CHI '12. Matusik, S. F., & Mickel, A. E. (2011). Embracing or embattled by converged mobile devices? Users’ experiences with a contemporary connectivity technology. Human Relations, 64(8), 1001-1030. doi:10.1177/0018726711405552 Maume, D., & Purcell, D. (2007). The ‘Over-Paced’ American: recent trends in the intensification of work. In A. Beth, & Rubin (Red.), Research in the Sociology of Work: Workplace Temporalities (pp. 251-283). Bingley, VK: Emerald Group Publishing. McMurtry, K. (2014). Managing Email Overload in the Workplace. Performance Improvement, 53(7). Meijman, T. F. (1991). Over vermoeidheid. Academisch proefschrift. Groningen: Rijks Universiteit Groningen. Meijman, T. F., & Mulder, G. (1998). Psychological Aspects of Workload. In P. Drenth, & H. Thierry, Handbook of Work and Organizational Psychology (pp. 5-33). Hove: Psychology Press. MySammy. (2013). Cyberloafing Infographic: Personal Internet Use at Work Infographic. Opgehaald van MySammy: www.mysammy.com/ cyberloafing-personal-Internet-use-at-work-infographic Nam, T. (2014). Technology Use and Work-Life Balance. Applied Research Quality Life, 9(4), 1017- 1040. 44 Nippert-Eng, C. (1996). Home and work: Negotiating Boundaries through Everyday Life. Chicago, I. L: University of Chicago Press. O'Driscoll, M. P., Brough, P., Timms, C., & Sawang, S. (2010). Engagement with information and communication technology and psychological well-being. In P. L. Perrewe, & D. C. Ganster, New developments in theoretical and conceptual approaches to job stress: Research in occupational stress and well-being (pp. 269-316). Connecticut: Emerald. Park, Y., Fritz, C., & Jex, S. (2011). Relationships between work–home segmentation and psychological detachment from work: The role of communication technology use at home. Journal of Occupational Health Psychology, 16, 457–467. Parsons, C., Linden, R., O'Connor, E., & Hagao, D. (1991). Employee responses to technologicallydriven change: The implementation of office automation in a service organization. Human Relations, 44(12), 1331–1356. Popma, J. (2012). Techno-stress: Verkenning van een risico in opkomst. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam. Price, C. (2018). How to Break up With Your Phone: The 30-day Plan to Take Back Your Life. London: The Orion Publishing Group. Ragu-Nathan, T., Tarafdar, M., Ragu-Nathan, B., & Tu, Q. (2008). The Consequences of Technostress for End Users in Organizations: Conceptual Development and Empirical Validation. Information Systems Research, 19(4), 417-433. doi:10.1287/isre.1070.0165 Robbins, S. (1989). Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications. New Delhi: Prentice-Hall of India. Salanova, M., Llorens, S., & Cifre, E. (2013). The Dark Side of Technologies: Technostress among users of Information and Communication Technologies. International Journal of Psychology, 48(3), 422-436. Schaufeli, W. (2000). Werkstress: een veelkoppig monster. In W. Schaufeli, J. Hell, & P. Schreurs, Meten van werkstress (pp. 1-15). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Schaufeli, W., Taris, T., & Bakker, A. (2008). It Takes Two to Tango: Workaholism Is Working Excessively and Working Compulsively. In R. Burke, & C. Cooper, The Long Work Hours Culture. Causes, Consequences and Choices (pp. 203-226). Bingley: Emerald Group Publishing. Schoenebeck, S. (2014). Giving up Twitter for lent: how and why we take breaks from social media. Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 773-782). New York: ACM. Schwartz , J., Schnall, P., Landsbergis , P., Warren, K., & Pickering, T. (1992). Relation between job strain, alcohol, and ambulatory blood pressure. Hypertension, 19(5), 488-494. Securex. (2019, mei). White paper - Absenteïsme in 2018. Retrieved from Securex: https://www.securex.be/nl/publicaties/white-papers/absenteisme-in-2018/… Shah, P., Reddy, P., & Hegde, S. (1999). Computer Related Health Disorders. A new area in Occupational Health. Indian Journal of Occupational Health, 1-3. Siltaloppi, R., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2009). Recovery experiences as moderators between psychosocial work characteristics and occupational well-being. Work and stress, 23(4), 330- 348. Sonnentag, S. (2001). Work, recovery activities, and individual well-being: A diary study. Journal of Occupational Health Psychology, 6, 196-210. Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding From Work. Journal of Occupational Health Psychology, 12(3), 204-221. Sonnentag, S., & Zijlstra, F. (2006). Work and off-job activities as predictors of need for recovery and well-being. Journal of Applied Psychology, 91, 330-350. 45 Soylu, A., & Campbell, S. (2012). Phyical and Emotional Stresses of Technology on Employees in the Workplace. Journal of Employment Counseling, 49(3), 130-139. Stieger, S., & Lewetz, D. (2018). A week without using social media: results from an ecological momentary intervention study using smartphones. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(10), 618-624. Su, N. M., & Mark, G. (2008). Communication chains and multitasking. Paper presented at the Proceedings of the Twenty-sixth annual SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’08). Florence, Italië. Syvertsen, T., & Enli, G. (2019). Digital detox: Media resistance and the promise of authenticity. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 135485651984732. Tarafdar, M., Ragu-Nathan, T. S., Ragu-Nathan, B., & Tu, Q. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. Journal of Management Information Systems, 24(1), 307-334. Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, T. S., & Ragu-Nathan, B. S. (2011). Crossing to the dark side: examining creators, outcomes, and inhibitors of technostress. Communications of the ACM, 54(9), 113-120. Tarafdar, M., Tu, Q., & Ragu-Nathan,, T. S. (2010). Impact of technostress on end-user satisfaction and performance. Journal of Management Information Systems, 27(3), 303-334. Taris, T., de Lange, A., & Kompier, M. (2010). 10 Research Methods in Occupational Health Psychology. In S. Leka, & J. Houdmont, Occupational Health and Psychology (pp. 269-297). Maleisië: Blackwell Publishing. Ten Brummelhuis, L. L., Halbesleben, J., & Prabhu, V. (2011, November). Development and validation of the new ways of working scale. Paper presented at the annual meeting of the Southern Management Association. Savannah, GA. Tietze, S., & Musson, G. (2003). The times and temporalities of home-based telework. Personnel Review, 32(4), 438-55. Towers, I., Duxbury, L., Higgins, C., & Thomas, J. (2006). Time Thieves and Space Invaders: Technology, Work and the Organization. Journal of Organizational Change Management, 19(5), 593-618. Tu, Q., Wang, K., & Shu, Q. (2005). Computer-related technostress in China. Communications of the ACM , 48(4), 77-81. Van Veldhoven, M., & Sluiter, J. (2010). Herstelmogelijkheden en gezondheid in het werk. Gedrag & Organisatie, 23, 275-295. Vandendriessche, K., & De Marez, L. (2019, april). Digimeter 2019. Retrieved from Imec: https://www.imec.be/nl/expertises/imec-digimeter/digimeter-2019 Vitak, J., Crouse, J., & LaRose R. (2011). Personal Internet use at work: Understanding cyberslacking. Computers in Human Behavior, 27 (5), 1751-1759. Wajcman, J., & Rose, E. (2011). Constant Connectivity: Rethinking Interruptions at Work. Organization Studies, 32(7), 941-961. Walrave, M., & De Bie, M. (2005). Mijn kantoor is waar mijn laptop staat: Mythe en realiteit van telewerk (Paper). Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Walrave, M., & Dens, E. (2003). Tijd voor telewerk. Mechelen: Kluwer . Watson, S. B., Goh, Y. W., & Sawang, S. (2011). Gender Influences on the Work-Related Stress-Coping Process. Journal of Individual Differences, 32(1), 39-46. Weil, M. M., & Rosen, L. D. (1995). The Psychological Impact of Technology From a Global Perspective: A Study of Technological Sophistication and Technophobia in University Students From Twenty-Three Countries. Computers in Human Behavior, 11(1), 95-133. Weil, M. M., & Rosen, L. D. (1997). TechnoStress: Coping with Technology @Work @Home @Play. New York: J. Wiley. 46 Zahariades, D. (2016). Digital detox: Unplug to Reclaim Your Life. n/a: Damon Zahariades.

Download scriptie (665.92 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. dr. Elfi Baillien