Smartphone- en sociale mediascreening tegen misbruik in Belgische verzoekprocedures om internationale bescherming: een doel dat de middelen niet heiligt, maar vooral niet wettigt

Lore
Roels

In “Er zijn geen paarden in Brussel”, een bundel met zes vluchtelingenverhalen, beschrijft Rachida Lamrabet hoe een van deze vluchtelingen haar verzoekprocedure om internationale bescherming (nvdr. de nieuwe officiële term voor ‘asielprocedure’) ervaarde:

“Ik kan de deur die naar dat verleden leidt niet openen, want achter die deur zijn de stenen waarmee ik mijn verhaal moet heropbouwen gloeiend heet.”

Toch is de Belgische verzoekprocedure om internationale bescherming erop gericht om die ‘deur naar het verleden’ open te trekken, ongeacht de manier waarop en vaak ongeacht welke fundamentele rechten daarbij moeten sneuvelen. Het doel blijkt de middelen te heiligen. In de masterscriptie van Lore Roels zijn die middelen de sociale mediaprofielen en smartphones van mensen op de vlucht.

In haar onderzoek ging zij meer bepaald de wettigheid na van een recente wetswijziging van de Belgische Vreemdelingenwet, die het mogelijk maakt voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) om smartphones en sociale mediaprofielen van verzoekers te screenen, ter beoordeling van hun verzoek om internationale bescherming. Zij liet zich hierbij leiden door het vraagstuk naar het evenwicht tussen enerzijds het belang van een overheid om misbruik te bestrijden, en anderzijds het belang van de verzoekers bij de uitoefening van hun recht op privacy.

A Syrian refugee shows his home town of Hama on his phone while enroute to Canada. © IOM/Muse Mohammed 2015 (https://www.flickr.com/photos/iom-migration/24366713595)

De wetswijziging: geenszins of net alleszins problematisch?

“De wetswijziging is in het licht van de privacywetgeving geenszins problematisch”, poneerde toenmalig Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken tijdens de voorbereidingen van de desbetreffende wetswijziging. Volgzaam kopten nieuwskanalen als VRT, De Morgen en Het Laatste Nieuws: “Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag: privacy wordt niet geschonden". Een groter contrast met de kritische adviesrapporten van privacy-experten en ngo’s kon bijna niet. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, het VN Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en een platform van zeven Belgische ngo’s stelden de conformiteit van de wetswijziging met het (inter)nationaal privacy- en asielrechtelijk kader fundamenteel in vraag.

De General Data Protection Regulation (GDPR), de Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens in de hele EU standaardiseert, legt in de eerste plaats een aantal in acht te nemen gegevensverwerkingsbeginselen op. Een van deze beginselen is bijvoorbeeld het beginsel van nauwkeurigheid. Gegevens mogen niet worden verwerkt zonder stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat ze accuraat en actueel zijn.

Smartphones (en sociale mediaprofielen) van verzoekers worden echter vaak tegelijkertijd of achtereenvolgens gebruikt door meerdere personen. Ook bevatten ze vaak zelfs bewust foutieve informatie. Het is bijvoorbeeld reeds langer bekend dat facebookwachtwoorden worden opgevraagd bij controleposten in Syrië, om iemands loyaliteit aan het regime te onderzoeken en zo wordt men gedwongen om bepaalde gegevens op te slaan om te kunnen vluchten uit de regio. Bovendien schuilt een enorm risico in de interpretatie van data op sociale mediaprofielen en smartphones, des te meer wanneer de culturele context of de taal niet dezelfde is als die van de onderzoekende asielautoriteiten. De wetswijziging voorziet hierbij nergens de garantie dat verzoekers de gevonden informatie op hun toestellen of online platformen kunnen contextualiseren. De nauwkeurigheid wordt op geen enkele manier gewaarborgd in de wetswijziging en ook voor de vijf andere verwerkingsbeginselen in de GDPR (behoorlijke en transparante verwerking, doelbindingsprincipe, dataminimalisatie, opslagbeperking en vertrouwelijkheid/ integriteit) komt het onderzoek tot dezelfde conclusie.

De drogreden van het bestrijden van misbruik

Tevens moet elke gegevensverwerking conform de GDPR gerechtvaardigd worden door een specifieke ‘verwerkingsgrond’. Tijdens de voorbereidingen van de wetswijziging werd als verwerkingsgrond ‘een taak van algemeen belang’ naar voren geschoven. Deze werd expliciet omschreven als ‘de strijd tegen misbruik van verzoekprocedures om internationale bescherming’. Analyses van smartphonedoorzoekingen door de Duitse asielautoriteit brachten echter aan het licht dat er slechts in 1 à 2% van de gevallen sprake is van een tegenstrijdigheid met de informatie die de verzoekers zelf hadden verstrekt. In alle andere gevallen bevestigde het gegevensrapport de verklaringen van de verzoeker. De aanname dat verzoekers grootschalig zouden misbruik maken van verzoekprocedures, kan dus niet worden bevestigd. De cijfers ontkrachten niet alleen deze misvatting, maar ook de vooropgestelde ‘taak van algemeen belang’, die hierop is gebaseerd.

De onderzoeksbevoegdheid van het CGVS met betrekking tot smartphones en sociale mediaprofielen vormt dus een onmiskenbare schending van het recht op privacy en gegevensbescherming van de verzoekers. Deze rechten zijn niet absoluut, waardoor beperkingen erop onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gerechtvaardigd. Het onderzoek stelt echter vast dat de wetswijziging ook hier op elk vlak faalt, gezien aan geen enkele voorwaarde voor dergelijke inperkingen is voldaan, zoals gedefinieerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten van de EU.

Het doel heiligt de middelen van geen kanten

Nog opmerkelijker dan de manifeste schending van fundamentele rechten waartoe de wetswijziging aanleiding geeft, is dat toenmalig Staatssecretaris Francken de legitimiteit van de controversiële onderzoeksbevoegdheid een jaar eerder zélf reeds onderuit haalde. Hij argumenteerde in een beroepsprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen namelijk dat “de privacywet niet toelaat dat het bestuur zich toegang verschaft tot facebookprofielen (zelfs met toestemming), onder meer omdat ook persoonsgegevens van andere personen daarop beschikbaar zijn”.

Wetgevers en politici lijken blindelings aan te nemen dat het asielrelaas van verzoekers om internationale bescherming kan worden gereconstrueerd uit hun digitale sporen op sociale media en smartphones. Zo verdwijnen verzoekers, met hun persoonlijke vluchtgeschiedenis, naar de achtergrond en worden ze gereduceerd tot pure ‘gegevensverzameling’. Deze onrustwekkende evolutie draagt bij tot een dehumaniserend discours, wat open dialoog vertroebelt en efficiënte oplossingen blokkeert.

Het is moeilijk om zich een andere maatschappelijke groep voor de geest te halen, wiens privacyrechten op dermate indringende wijze worden beperkt, zonder enige strafrechtelijke verdenking of rechterlijke controle. Denk hierbij maar aan hoe smartphonegebruikend België al steigerde bij het idee van het inzetten van een contact tracing app in de strijd tegen Covid-19.

“Het doel blijkt de middelen te heiligen”, stelde het begin van dit artikel. Aan het ongelimiteerd datagraaien in sociale mediaprofielen en smartphones van mensen op de vlucht is volgens Lore Roels niets heiligs, en volgens de conclusie van haar masterscriptie al zeker niets wettigs.

Bibliografie

Boeken

Adam, C. 10 Jaar Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen / 10 Ans Du Conseil Du Contentieux Des Étrangers. Daadwerkelijke Rechtsbescherming / La Protection Juridictionnelle Effective. Brugge: Die Keure, 2017.

Al Galidi, R., Lamrabet, R., Demyttenaere, B., Van Beirs, P., Van Ranst, D. en De Cock, M. Er zijn geen paarden in Brussel: Vluchtelingenverhalen. Berchem: Uitgeverij EPO, 2015.

Bockstaele, M. et al. De Zoeking Onderzocht. Antwerpen: Maklu, 2009.

Carpanelli, E. Use and Misuse of New Technologies: Contemporary Challenges in International and European Law.  Springer International Publishing, 2019.

Council of Europe, European Court of Human Rights, European Data Protection Supervisor en European Union Agency for Fundamental Rights. Handbook on European data protection law. 3e ed. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2018.

Denys, L. Overzicht van het vreemdelingenrecht. 4e ed. Heule: INNI Publishers, 2019.

Desmet, E., Verhellen, J. en Bouckaert, S. Rechten Van Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen In België. Brugge: Die Keure, 2019.

Floridi, L. Protection of Information and the Right to Privacy – A New Equilibrium? Law, Governance and Technology Series, volume 17. Cham: Springer, 2014.

González-Fuster, G. The Emergence of Personal Data Protection As a Fundamental Right of the Eu. Cham: Springer, 2014.

Haeck, Y. en Burbano Herrera, C. Procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2e editie). Antwerpen: Intersentia, 2011.

Kerkhofs, J. en van Linthout, P. Cybercrime. Brussel: Politeia 2013.

Leenes, R., van Brakel, R., Gutwirth, S. en De Hert, P. Data protection and privacy: the age of intelligent machines. Oxford: Hart Publishing, 2017.

Van Alsenoy, B. Data Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability. Intersentia, 2019.

Vande Lanotte, J., Goedertier, G. en Haeck, Y. Belgisch Publiekrecht. Brugge: Die Keure, 2015.

Walters, R., Trakman, L. en Zeller, B. Data Protection Law: A Comparative Analysis of Asia-pacific and European Approaches. Springer Singapore, 2019.

Artikels, papers en adviezen

Belgisch Comité voor de Hulp aan Vluchtelingen (BCHV). “Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure.” (2014). http://www.medimmigrant.be/uploads/Publicaties/externe%20documenten/CBARAnalysepsy.pdf

Biselli, A. en Beckmann, L. “Invading Refugees’ Phones: Digital Forms of Migration Control In Germany and Europe.” Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (februari 2020). https://freiheitsrechte.org/home/wp-content/uploads/2020/02/Study_Invading-Refugees-Phones_Digital-Forms-of-Migration-Control.pdf

Bolhuis, M. en van Wijk, J. “Case management, identity controls and screening on national security and 1F exclusion.” Center for International Criminal Justice (CICJ) (Vrije Universiteit Amsterdam) (2018). https://cicj.org/wp-content/uploads/2018/09/Bolhuis-Van-Wijk-2018-Case-management-identity-controls-and-screening-on-national-security-and-1F-exclusion.pdf

Bolhuis, M. en van Wijk, J. “Practices in establishing the identity and screening on national security and exclusion aspects in Syrian asylum cases in five European countries.” Migration Policy Practice (april-juni 2019). https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_38.pdf

Chetrit, S. L. “Surviving an Immigration Marriage Fraud Investigation: All You Need is Love, Luck, and Tight Privacy Controls.” Brooklyn Law Review vol. 77, no. 2 (2012). https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/brklr77&i=713

Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Van den Bulck, D.) “Wetswijzing november 2017: een stap vooruit in de realisatie van een Europees geharmoniseerd asielsysteem (powerpointpresentatie voor EMN conferentie).” Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (december 2017). https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/Session%201.2%20-…

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). “Advies uit eigen beweging betreffende het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, nr. 57/2017.” (oktober 2017). https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_57_2017.pdf. (Advies CBPL)

Council of Europe/ European Court of Human Rights. “Article 3 The Court’s approach to burden of proof in asylum cases.” Research Division (2016). https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_Art3_burden_proof_asylum_cases_ENG.pdf

Council of Europe/European Court of Human Rights. “Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights.” (augustus 2019). https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf

Dekker, R., Vonk, H., Klaver, J. en Engbersen, G. “Syrische asielmigranten in Nederland en het gebruik van sociale media bij migratiebesluitvorming.” Erasmus Universiteit Rotterdam (juli 2016). https://www.wodc.nl/binaries/2682-volledige-tekst_tcm28-131598.pdf

Donohue, L. K. “Customs, Immigration, and Rights: Constitutional Limits on Electronic Border Searches.” The Yale Law Journal Forum (april 2019). https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3174&context=facpub

European Asylum Support Office (EASO). “Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2018.” (juni 2019). https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-…

European Asylum Support Office (EASO). “Judicial analysis: Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System.” EASO Professional Development Series for members of courts and tribunals (2018). https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf

European Data Protection Supervisor (EDPS). “A Preliminary Opinion on data protection and scientific research.” (2019). https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_res…

European Data Protection Supervisor (EDPS). “Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit.” (april 2017). https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-11_necessity_t…

European Data Protection Supervisor (EDPS). “EDPS Guidelines on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of personal data.” (december 2019). https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-12-19_edps_propor…

European Data Protection Supervisor (EDPS). “EDPS Opinion on the First reform package on the Common European Asylum System (Eurodac, EASO and Dublin regulations) nr. 07/2016.” (september 2016). https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf.

European Data Protection Supervisor (EDPS). “Formal consultation on EASO’s social media monitoring reports (case 2018-1083).” (2019). https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-11-12_reply_easo_…

European Migration Network (EMN). “Annual Report on Migration and Asylum 2018.” (2019). https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_arm2018_synthesis_report_final_en.pdf

European Migration Network (EMN). “Annual Report on Migration and Asylum in Belgium 2018.” (juni 2019). https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/02_belgium_ar…

European Migration Network (EMN). “EMN Synthesis Report for the EMN Focussed Study 2017: Challenges and practices for establishing the identity of third-country nationals in migration procedures.” (december 2017). https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthes…

European Migration Network (EMN) National Contact Point Belgium. “Challenges and practices for establishing identity in the migration process in Belgium.” (december 2017). https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/rapport%20spf%20web.pdf

European Migration Network (EMN) National Contact Point Norway. “EMN Synthesis Report for EMN Focused Study 2017: Challenges and practices for establishing the identity of third-country national in migration procedures, Report from Norway.” (2017). https://www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network_i/stu…

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). “Fundamental rights and the interoperability of EU information systems: borders and security.” (2017). https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-interoperability-eu-information-systems_en-1.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). “Under watchful eyes: biometrics, EU IT systems and fundamental rights.” (april 2018). https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-biometrics-fundamental-rights-eu_en.pdf

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). “Overzicht van de begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) en enkele specifieke toepassingen voor vrije beroepen zoals advocaten.” Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Begrippen_VW_OA.pdf.

Gillespie, M. et al. “Mapping Refugee Media Journeys: Smartphones and Social Media Networks. Research Paper.” The Open University en France Médias Monde (mei 2016). https ://www.researchgate.net/profile/Dimitris_Skleparis/publication/310416833_Mapping_Refugee_Media_Journeys_Smartphones_and_Social_Media_Networks/links/582c77b008ae102f0729e9a1.pdf

International Committee of the Red Cross (ICRC) en Privacy International. “The Humanitarian Metadata Problem: Doing no harm in the digital era.” (oktober 2018). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/the_humanitarian_metadata_problem_-_icrc_and_privacy_international.pdf

Jumbert, M. G., Bellanova, R. en Gellert, R. “Smart Phones for Refugees: Tools for Survival, or Surveillance?” The Peace Research Institute Oslo (Prio) (2018). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jumbert%2C%20Bellanova%2C%20Gellert%20-%20Smart%20Phones%20for%20Refugees%20Tools%20for%20Survival%2C%20or%20Surveillance%2C%20PRIO%20Policy%20Brief%204-2018.pdf

Knapp, A. en European Council on Refugees and Exiles (ECRE). “Country Report: Austria.” Asylum Information Database (AIDA) (2018). https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida…

Kokott, J. en Sobotta, C. “The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU and the EctHR.” International Data Privacy Law (2013). https://doi.org/10.1093/idpl/ipt017

La Fors-Owczynik, K. “Monitoring migrants or making migrants ‘misfit’? Data protection and human rights perspectives on Dutch identity management practices regarding migrants.” Computer Law & Security Review (2016). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364916300243

Latonero, M., Hiatt, K., Napolitano, A., Clericetti, G. en Penagos, M. “Digital Identity in the Migration & Refugee Context: Italy case study.” Data & Society (2019), https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/04/DataSociety_DigitalI…

Latonero, M. en Kift, P. “On Digital Passages and Borders: Refugees and the New Infrastructure for Movement and Control.” Social Media + Society (2018), https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305118764432

Lewis, B. K. “Social media and strategic communication: Attitudes and perceptions among college students.” Public Relations Journal vol. 4, Isuue 3 (2009). https://shareok.org/bitstream/handle/11244/7479/School%20of%20Teaching%20and%20Curriculum%20Leadership_191.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nansen (The Belgian Refugee Council). “Beoordeling van de bewijsmiddelen inzake asiel: de actualiteit sinds het arrest Singh e.a. v. België.” (maart 2018). https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/01/nansen-note-2018-3-asielprocedure-beoordeling-bewijsmiddelen.pdf

Necessary & Proportionate. “International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance.” Necessary & Proportionate (mei 2014). https://necessaryandproportionate.org/files/2016/03/04/en_principles_2014.pdf

Noll, G. “Evidentiary assessment and the EU qualification directive, New Issues in Refugee Research, Working Paper no. 117.” VN- Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) (juni 2005). https://www.refworld.org/pdfid/4ff165bf2.pdf

Patel, F., Levinson-Waldman, R., DenUyl, S. en Koreh, R. “Social Media Monitoring: How the Department of Homeland Security Uses Digital Data in the Name of National Security.” Brennan Center for Justice at New York University School of Law (maart 2020). https://www.brennancenter.org/sites/default/files/2020-03/SocialMediaMonitoring.pdf

Preotiuc-Pietro, D., Liu, Y., Hopkins, D. J. en Ungar, L. “Beyond Binary Labels: Political Ideology Prediction of Twitter Users.” Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (2017). https://www.aclweb.org/anthology/P17-1068.pdf

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). “Jaarverslag 2009-2010.” (2011). https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/jaarverslag0910.pdf

Reneman, A.M. “EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy.” VU Amsterdan (2014). https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/20403/Reneman.Thesis%20def.pdf?sequence=26

Royer, S. en Oerlemans, J.J. “Naar een nieuwe regeling voor beslag op gegevensdragers.” Computerrecht 2017/200 (2017). https://www.law.kuleuven.be/strafrecht/BijlagenNEDL/Sroyer_Computerrech…

Severijns, R.W.J. “Zoeken naar Zekerheid: Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure.” Radboud University (2019). https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/207000/207000.pdf?sequence=1

Soyez, S. “Dossier d’étude et de préparation du tableau de tri: Archives du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides et Archives de la Délégation belge du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.” Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Publ. 5313 (2012). http://arch.arch.be/ViewerJS/?startpage=0#../pdf/fs_web_pub/P5313/EP5313.pdf

Soyez, S. “Tableaux de tri: Archives du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides et Archives de la Délégation belge du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.” Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Publ. 5314 (2012). http://arch.arch.be/pdf/fs_web_pub/P5314/EP5314.pdf#viewer.action=download

Spijkerboer, T. “Subsidiarity and ‘Arguability’: the European Court of Human Rights’ Case Law on Judicial Review in Asylum Cases.” 21 International Journal of Refugee Law (2009). http://thomasspijkerboer.eu/wp-content/uploads/2015/01/Subsidiarity-and-Arguability-The-European-Court-of-Human-Rights-Case-Law-on-Judicial-Review-in-Asylum-Cases.pdf

Tangermann, J. “Documenting and Establishing Identity in the Migration Process.” German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) (2017). https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/11a_germany_identity_study_final_en.pdf

Tilovska-Kechedji, E. “Migrants and terrorism: A link or misconception.” Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities vol. 3, no. 2 (2018). https://pdfs.semanticscholar.org/af90/0d7d70ef0b1b01062da941b9d48de6f54…

U.S. Department of Homelands Security (DHS). “Privacy Impact Assessment for the Immigration and Customs Enforcement Forensic Analysis of Electronic Media DHS/ICE/PIA-042.” (mei 2015). https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy-pia-forensicanalysisofelectronicmedia-may2015.pdf

U.S. Department of Homelands Security (DHS). “Privacy Impact Assessment for Refugee Case Processing and Security Vetting DHS/USCIS/PIA-068.” (juli 2017). https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy-pia-uscis-refugee-july2017.pdf

U.S. Department of Homelands Security (DHS). “Privacy Impact Assessment Update for CBP Border Searches of Electronic Devices DHS/CBP/PIA-008(a).” (januari 2018). https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/PIA-CBP%20-%20Border-Searches-of-Electronic-Devices%20-January-2018%20-%20Compliant.pdf

Van Drooghenbroeck, S. en Rizcallah, C. “The ECHR and the Essence of Fundamental Rights: Searching for Sugar in Hot Milk?” German Law Journal 20 (2019). https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view…

VN- Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems.” (mei 2013). https://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility-assessment-eu-asylum-systems.html

VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs aux : le projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers et le Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.” (oktober 2017). http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2548/54K2548004.pdf (Advies UNHCR)

VN- Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “Guidance on the Protection of Personal Data of Persons of Concern to UNHCR.” (augustus 2018). https://www.refworld.org/docid/5b360f4d4.html

VN- Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.” (januari 1992). https://www.unhcr.org/4d93528a9.pdf

VN- Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims.” (december 1998). https://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html

VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “UNHCR Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié.” (december 2011). https://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html

VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation.” (januari 2016). https://www.refworld.org/pdfid/5694ed3a4.pdf

VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. “UNHCR Preliminary Legal Observations on the Seizure and Search of Electronic Devices of Asylum-Seekers.” (augustus 2017). https://www.refworld.org/docid/59a5231b4.html

Voßhoff, A. “Betreff Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 12282/2017.” Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (maart 2017). http://docplayer.org/54764603-Andrea-vosshoff-bundesbeauftragte-fuer-de…

White, M. “Immigration Exemption and the European Convention on Human Rights.” European Data Protection Law Review (EDPL) vol. 5, no. 1 (2019). https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/edpl5&id=32&collection=journals&index=journals/edpl

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Advice paper on special categories of data (“sensitive data”) Ref. Ares(2011)444105.” (2011). https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2011/2011_04_20_letter_artwp_mme_le_bail_directive_9546ec_annex1_en.pdf

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Advies 5/2009 over online sociale netwerken 01189/09/NL WP 163.” (2009). https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02.04.02.01-wp163_nl.pdf

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 17/EN WP260.” (november 2017). https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51025

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Opinion 03/2013 on purpose limitation 00569/13/EN WP 203.” (2013). https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Opinion 05/2013 on Smart Borders 00952/13/EN WP206.” (2013). https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommend…

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Opinion 01/2014 on the application of necessity and proportionality concepts and data protection within the law enforcement sector 536/14/EN WP 211.” (2014). https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommend…

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC 844/14/EN WP 217.” (2014). https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Richtsnoeren inzake toestemming overeenkomstig Verordening 2016/679 WP 259.” (2018). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp259_rev_0.1_nl.pdf

Werkgroep gegevensbescherming artikel 29. “Working Document on the processing of personal data relating to health in electronic health records (HER) WP 131.” (2007). https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1386451

Quintel, T. A. “EDPS and Article 29 Working Party Opinions about the Commission Proposals on the Interoperabity of Database.” European Data Protection Law Review (EDPL) vol. 4, no. 2 (2018). https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/edpl4&i=232.

Quintel, T. A. en Sajfert, J. “Data Protection Directive (EU) 2016/680 for Police and Criminal Justice Authorities.” (2017). http://hdl.handle.net/10993/38833.

Zijlstra, J. en van Liempt, I. “Smart(phone) travelling: understanding the use and impact of mobile technology on irregular migration journeys.” Int. J. Migration and Border Studies, Vol. 3, Nos. 2/3 (2017). https://www.ris.uu.nl/ws/files/27630646/IJMBS0302_0304_ZIJLSTRA.pdf

Krantenartikelen en nieuwspagina’s

Andries, S. “Smartphones scannen botst op verzet: Francken schendt privacy asielzoekers”. www.standaard.be. De Standaard, 18 oktober 2017. https://www.standaard.be/cnt/dmf20171017_03138056?articlehash=FB56DDD30B64BCF21A11603091E24E47C54A8B4BFB98ACBD4A985045E31E834BDDE9CF6FE958527F5BB8F0E25731CCE5C75D9CFE57F4405338A990BB4C2CF861

Brunwasser, M. “A 21st-Century Migrant’s Essentials: Food, Shelter, Smartphone”. www.nytimes.com. The New York Times, 25 augustus 2015. https://www.nytimes.com/2015/08/26/world/europe/a-21st-century-migrants-checklist-water-shelter-smartphone.html?_r=1

“Communities at risk: How governments are using tech to target migrants”. www.privacyinternational.org. Privacy International. https://privacyinternational.org/blog/2781/how-governments-are-using-tech-target-migrants

De Schutter, S. “De nieuwe asielwet is in aantocht”. www.vrt.be. Vrt, 9 november 2017. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/09/de-nieuwe-asielwet-is-in-aantocht/

Fremstad, M. “Regjeringen mener asylsøkernes obile bør sjekkes”. www.abcnyheter.no. Abv Nyheter, 2 maart 2017. https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/03/02/195282321/regjeringen-mener-asylsokernes-mobiler-bor-sjekkes

Hagen, L. “Kickl will Flüchtlinge “konzentriert” an einem Ort halten”. www.derstandard.at. Der Standard, 11 januari 2018. https://www.derstandard.at/story/2000071880249/asyl-fpoe-kickl-will-fluechtlinge-konzentriert-an-einem-ort-halten

Kihl, L. “Les migrants sommés de montrer leur GSM”. www.lesoir.be. Le Soir, 30 juni 2016. https://plus.lesoir.be/art/d-20160629-G8NNLZ

Meaker, M. “Europe Is Using Smartphone Data as a Weapon to Deport Refugees”. www.wired.co.uk. Wired, 2 juli 2018. https://www.wired.co.uk/article/europe-immigration-refugees-smartphone-metadata-deportations

Meersman, M. “Controle gsm’s asielzoekers “geen schending privacy””. www.sceptr.net. Sceptr, 7 februari 2017. https://sceptr.net/2017/10/smartphones-en-sociale-media-asielzoekers-mogen-gescreend-worden/

Moraes, C. “New UK data protection rules are a cynical attack on immigrants”. www.theguardian.com. The Guardian, 5 februari 2018. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/05/brexit-data-protection-rules-immigrants

Oltermann, P. en Henley, J. “German proposals could see refugees’ phones searched by police”. www.theguardian.com. The Guardian, 11 augustus 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/aug/11/germany-security-proposals-refugees-phones-searched-suspicious-posts-social-media

“Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag”. www.hln.be. HLN, 21 april 2017. https://www.hln.be/ihln/internet/overheid-mag-sociale-media-screenen-bij-asielaanvraag~a69629fe/

“Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag: “Privacy wordt niet geschonden””. www.demorgen.be. De Morgen, 21 april 2017. https://www.demorgen.be/binnenland/overheid-mag-sociale-media-screenen-bij-asielaanvraag-privacy-wordt-niet-geschonden-bad4c1b1/

Risack, L. “De nieuwe asielwet doorgelicht: plat racisme of gewoon goede wetgeving?” www.rechtenkrant.be. De Rechtenkrant, 11 november 2017. https://rechtenkrant.be/de-nieuwe-asielwet-doorgelicht-plat-racisme-gewoon-goede-wetgeving/

Sokol, K., Verstraete, J. en Belga. “Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag: “Geen schending privacy””. www.vrt.be. Vrt, 21 april 2017. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/04/21/overheid_mag_socialemediascreenenbijasielaanvraaggeenschendingpr-1-2957454/

“Surveillance Company Cellebrite Finds a New Exploit: Spying on Asylum Seekers”. www.privacyinternational.org. Privacy International. https://privacyinternational.org/node/2776

Thüer, L., Fanta, A. en Köver, C. “Asylum Procedure: Cell Phone Search Has No Benefits”. www.unhcr.org/blogs. UNHCR Blogs, 16 juli 2018. https://www.unhcr.org/blogs/asylum-procedure-cell-phone-search-no-benefits/

Toor, A. “Germany Moves to Seize Phone and Laptop Data from People Seeking Asylum”. www.theverge.com. The Verge, 3 maart 2017. https://www.theverge.com/2017/3/3/14803852/germany-refugee-phone-data-law-privacy

“Vandaag stemt de Kamer over wetsontwerpen die onze asielwetgeving ingrijpend wijzigen”. www.vluchtelingenwerk.be. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 9 november 2017. https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/vandaag-stemt-de-kamer-over-wetsontwerpen-die-onze-asielwetgeving-ingrijpend-wijzigen

Webpagina’s

“Bescherming van persoonsgegevens: Bewaartermijn”. www.arch.be. Rijksarchief België. http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=praktische-info&r=bescherming-van-persoonsgegevens#6

“Cedoca”. www.cgvs.be. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. https://www.cgra.be/en/country-information/cedoca

“Data Protection”. www.edps.europa.eu. European Data Protection Supervisor. https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en

“De beoordeling van de asielaanvraag”. www.cgvs.be. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. https://www.cgvs.be/nl/de-beoordeling-van-de-asielaanvraag

“Gemeenschappelijke kenmerken van socialenetwerkdiensten”. www.gegevensbeschermingsautoritieit.be. Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/gemeenschappelijke-kenmerken-van-socialenetwerkdiensten

“Privacy – Persoonsgegevens”. www.cgvs.be. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. https://www.cgvs.be/nl/privacy-persoonsgegevens

“Sociale netwerken en privacy”. www.gegevensbeschermingsautoritieit.be. Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sociale-netwerken

“Verwerking van persoonsgegevens”. www.dofi.ibz.be. Dienst Vreemdelingenzaken. https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/Verwerking-van-persoonsgegevens.aspx

“Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet)”. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/wet-betreffende-de-bescherming-van-natuurlijke-personen-met-betrekking-tot-de-verwerking-van#overlay-context=wet-van-3-december-2017-tot-oprichting-van-de-gegevensbeschermingsautoriteit

“Wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers”. www.agii.be. Agentschap Integratie & Inburgering. https://www.agii.be/nieuws/wetswijzigingen-in-de-asielprocedure-en-opva…

“When can personal data be processed?” www.ec.europa.eu. Europese Commissie. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-can-personal-data-be-processed_en

Wetgeving en Verdragen

- Nationaal (Belgisch)

Wetboek van Strafvordering, 17 november 1808.

Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 15 december 1980. (Vreemdelingenwet)

Wet op het politieambt, 5 augustus 1992.

Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 11 juli 2003. (KB Dienst Vreemdelingenzaken)

Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, 11 juli 2003. (KB Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)

Wet betreffende de elektronische communicatie, 13 juni 2005. (Wet Elektronische Communicatie)

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, 21 november 2017. (De wetswijziging)

Daarbij horende parlementaire stukken:

Memorie van toelichting over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, gedaan op 22 juni 2017, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2548/001. (Memorie van toelichting bij de wetswijziging)

Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, gedaan op 10 augustus 2017, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2548/002. (Verslag 1 bij de wetswijziging)

Amendement (HELLINGS en DE VRIENDT) op wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, gedaan op 17 oktober 2017, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2548/005. (Amendement 1 bij de wetswijziging)

Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, gedaan op 27 oktober 2017, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2548/008. (Verslag 2 bij de wetswijziging)

Amendement (PAS, KIR, DE CONINCK, PONCELET en MAINGAIN) op wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, gedaan op 9 november 2017, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2548/011. (Amendement 2 bij de wetswijziging)

Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, 30 juli 2018. (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

 

- Nationaal (niet-Belgisch)

Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. Februar 2020 (BGBl. I S. 166) geändert worden ist (Duitse Verblijfswet)

Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist (Duitse Vreemdelingenwet)

- EU

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest)

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Richtlijn Gegevensbescherming – niet meer van kracht)

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning va Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)n onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (Kwalificatierichtlijn)

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (Procedurerichtlijn)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (Richtlijn Politie en Justitie)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

- Raad van Europa

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)

Verdrag 108 van de Raad van Europa voor de bescherming van individuen met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens (Verdrag 108)

- Internationaal

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM)

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (VN Vluchtelingenverdrag)

Verdrag inzake Burgergelijke en Politieke Rechten (VBPR)

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK)

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (VN Antifolterverdrag)

Rechtspraak

- Nationaal (Belgisch)

GWH (Hangend) rolnr. 7008 (FR) van 12 september 2018. BS 11 oktober 2018.

GWH nr. 174/2018 van 6 december 2018.

RvSt nr. 139.515 van 19 januari 2005.

RvSt nr. 190.508 van 16 februari 2009.

RvV nr. 61.581 van 16 mei 2011.

RvV nr. 69.017 van 21 oktober 2011.

RvV nr. 69.519 van 28 oktober 2011.

RvV nr. 67.749 van 30 september 2011.

RvV nr. 70.439 van 22 november 2011.

RvV nr. 72.597 van 23 december 2011.

RvV nr. 73.798 van 23 januari 2012.

RvV nr. 73.834 van 24 januari 2012.

RvV nr. 74.347 van 31 januari 2012.

RvV nr. 82 384 van 4 juni 2012.

RvV nr. 95 844 van 25 januari 2013.

RvV nr. 116 470 van 3 januari 2014.

RvV nr. 119 575 van 26 februari 2014.

RvV nr. 152 234 van 10 september 2015.

RvV, nr. 154 195 van 9 oktober 2015.

RvV nr. 156 935 van 24 november 2015.

RvV nr. 175 324 van 26 september 2016.

- Nationaal (niet-Belgisch)

Supreme Court of the United States (SCOTUS), Riley t. Californië, nr. 13–132, 25 juni 2014.

United States Court of Appeals, Fourth Circuit, Verenigde Staten t. Kolsuz, nr. 16-4687, 9 mei 2018.

United States District Court of Massachusetts, Alasaad t. Nielsen, nr. 17-cv-11730-DJC, 12 november 2019.

- Internationaal

EHRM, Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium t. België, nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 en 2126/64, 23 juli 1968.

EHRM, Silver e.a. t. VK, nr. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 en 7136/75, 25 maart 1983.

EHRM, Leander t. Zweden, nr. 9248/81, 26 maart 1987.

EHRM, Otto-Preminger-Institut t. Oostenrijk, nr. 13470/87, 20 september 1994.

EHRM, Chahal t. VK, nr. 70/1995/576/662, 15 november 1996.

EHRM, Bahaddar t. Nederland, nr. 145/1996/764/965, 19 februari 1998.

EHRM, Amann t. Zwitserland, nr. 27798/95, 16 februari 2000.

EHRM, Rotaru t. Roemenië, nr. 28341/95, 4 mei 2000.

EHRM, Jabari t. Turkije, nr. 40035/98, 11 juli 2000.

EHRM, Gawęda t. Polen, nr. 26229/95, 14 maart 2002.

EHRM, Shamayev e.a. t. Georgië en Rusland, nr. 36378/02, 12 april 2005.

EHRM, Said t. Nederland, nr. 2345/02, 5 juli 2005.

EHRM, N. t. Finland, nr. 38885/02, 26 juli 2005.

EHRM, Salah Sheekh t. Nederland, nr. 1948/04, 11 januari 2007.

EHRM, Copland t. VK, nr. 62617/00, 3 april 2007.

EHRM, Dupuis e.a. t. Frankrijk, nr. 1914/02, 7 juni 2007.

EHRM, Garabayev t. Rusland, nr. 38411/02, 7 juni 2007.

EHRM, Peev t. Bulgarije, nr. 64209/01, 26 oktober 2007.

EHRM, Saadi t. Italië, nr. 37201/06, 28 februari 2008.

EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008.

EHRM, S en Marper t. VK, nr.30562/04 en 30566/04, 4 december 2008.

EHRM, F.H. t. Zweden, nr. 32621/06, 20 januari 2009.

EHRM, R.C. t. Zweden, nr. 41827/07, 9 maart 2010.

EHRM, N. t. Zweden, nr. 23505/09, 20 juli 2010.

EHRM, M.S.S. t. België, nr. 30696/09, 21 januari 2011.

EHRM, M. e.a. t. Bulgarije, nr. 41416/08, 26 juli 2011.

EHRM, Hirsi Jamaa e.a. t. Italië, nr. 27765/09, 23 februari 2012.

EHRM, Singh e.a. t. België, nr. 33210/11, 2 oktober 2012.

EHRM, Saint-Paul Luxembourg S.A. t. Luxemburg, nr. 26419/10, 18 april 2013.

EHRM, A.A. t. Frankrijk, nr. 18039/11, 15 januari 2015.

EHRM, R.K. t. Frankrijk, nr. 61264/11, 9 juli 2015.

EHRM, Sérvulo en Associado-Sociedade de Advogados, RL e.a. t. Portugal, nr. 27013/10, 3 september 2015.

EHRM, Szabo & Vissy t. Hongarije, nr. 37138/14, 12 januari 2016.

EHRM, JK e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23 augustus 2016.

EHRM, Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. t. Roemenië, nr. 27153/07, 17 januari 2017.

EHRM Posevini t. Bulgarije, nr. 63638/14, 19 januari 2017.

EHRM, Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy t. Finland, nr. 931/13, 27 juni 2017.

EHRM, Naït-Liman t. Zwitserland, nr. 51357/07, 15 maart 2018.

HvJ, 5/88, Wachauf, 1989.

HvJ, C-465/00, C-138/01 en C-139/01, Rechnungshof et al v. Österreichischer Rundfunk, 2003.

HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009.

HvJ, C-92/09 en C-93/02C-465/07, Volker und Markus Schecke GbR t. Land Hessen, 2010.

HvJ, C-468/10 en C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) and Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), v Administración del Estado, 2011.

HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012.

HvJ, C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd t. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. en Kärntner Landesregierung e.a., 2014.

HvJ, C-362/14, Schrems, 2015.

Download scriptie (1.65 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Ellen Desmet en Prof. Dr. Eva Lievens
Kernwoorden