Duaal leren, een succesverhaal?

Flore
Claus

 

Begin 2015 had nog niemand van duaal leren gehoord. In  2020 is dit een aantrekkelijke opleidingsvorm waarbij de combinatie tussen leren en werken centraal staat. Hoewel duaal leren zijn eerste successen kent, hinkt de wetgeving achterop.

Duaal leren. What’s in a name?

image 489

Een korte spoedcursus voor  wie duaal leren geen belletje doet rinkelen. Dit is een leervorm waarbij leren en werken worden gecombineerd. Niets nieuws onder de zon? Integendeel! Bij duaal leren wordt op een innovatieve manier samengewerkt tussen de onderneming, de opleidingsverstrekker en de jongere. Samen sluiten zij een stageovereenkomst alternerende opleiding  (SAO) of een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) afhankelijk van het wekelijks aantal uren op de werkplek.

Duaal leren creëert een win-winsituatie voor alle partijen. De jongere krijgt meer leerkansen, de onderneming profiteert van het leerrendement van de jongere en de school kan een deel van de opleiding aan de werkplek toevertrouwen. Deze nieuwe wind in het onderwijslandschap vraagt om een ondersteunend wettelijk kader. Dankzij de proefprojecten werden reeds enkele belangrijke stappen gezet, maar er is nog werk aan de winkel.

Op weg naar een verfijnd statuut? Vijf lessen voor de toekomst.

 image 488

De masterproef richt zich niet alleen op de theorie maar hecht ook veel waarde aan de praktijk. De getuigenissen van de proefprojecten, de bestaande wetgeving, de diepte-interviews met SYNTRA Vlaanderen, de VLOR, de SERV en het kabinet Werk van minister Crevits dienen als input. Onder het motto ‘gluren bij de buren’ worden ook de bestaande vormen van duaal leren in Europa onder de loep genomen ter inspiratie. Dit  onderzoek wordt samengevat in vijf lessen voor de toekomst.

 1. De SAO en OAO: een noodzakelijk onderscheid?

“Sinds 2015 hebben wij gewaarschuwd voor het gebrek aan verschil tussen de SAO en de stage. Nu na 4 jaar zijn wij nog steeds dezelfde mening toegedaan.”

Bij het ontwerp van duaal leren koos men voor twee verschillende overeenkomsten, ieder met hun eigen insteek. De SAO legt meer de nadruk op het opdoen van ervaring in de praktijk in combinatie met een zwaardere theoretische opleiding op school. De OAO daarentegen kiest voor een intensieve werkplekcomponent: de jongere moet minstens 20 uur op de werkplek aanwezig zijn.

Maar de uitwerking beantwoordt niet aan het originele idee. De verschillen tussen beide overeenkomsten over arbeidsongevallen, de schoolvakantie en het vakantiewerk werden weggewerkt, alleen de leervergoeding en de federale definitie “alternerend leren” creëert een kloof tussen beide overeenkomsten.

Over de nood aan twee overeenkomsten zijn de meningen verdeeld. Critici kiezen voor een duidelijke splitsing tussen de stage en de overeenkomst alternerende opleiding en willen graag een streep trekken door de stageovereenkomst alternerende opleiding.

Anderen zien er wel het nut van in. Ten eerste is duaal leren niet hetzelfde als een stage: de nadruk ligt op leren op de werkplek en niet toepassen van wat men op school leert. Ten tweede heeft men hierover een consensus bereikt na lang onderhandelen en houdt men voet bij stuk. Over één iets zijn beide tegenpolen het wel eens: er is nood aan een duidelijke begrenzing voor wat duaal leren staat.

 1. Versterk de communicatie tussen federaal en regionaal niveau.

“Een gedeelde verantwoordelijkheid om de jongere te verzekeren klinkt als muziek in de oren, maar blijft een verre toekomstdroom.”

Een gebrekkige communicatie tussen beide niveaus zorgt voor onnodige struikelblokken. Over de verzekeringsplicht wordt al enige tijd gemord. Bouwondernemingen moeten leerlingen met een OAO op eindreis verzekeren. Scholen staan in voor de verzekering van alle leerlingen met een stageovereenkomst alternerend opleiding. Dat houdt ook de werkplek in, ongeacht of het een kinderdagverblijf of een metaalverwerkend bedrijf is. Een vraag tot tussenkomst van het federaal niveau bleef (nog) onbeantwoord.

 1. Let op het welzijn van de jongere!

“Het gebrek aan sluitende controle leidt tot aftasten van de grenzen.”

Uit de getuigenissen van de proefprojecten blijkt dat de regels rond arbeidstijd en arbeidsveiligheid onvoldoende worden nageleefd.  Tijdens de interviews benadrukt men de verantwoordelijkheid van de jongere zelf. Maar stel jezelf eens in de schoenen van een 16-jarige. Wanneer niemand op het werk veiligheidsschoenen aandoet, zou jij het wel doen? Wanneer de onderneming aangeeft dat je langer moet blijven, zou jij hier tegenin gaan? Er is nood aan betere sensibilisering om deze twee werkpunten meer onder de aandacht van de onderneming te brengen.

 1. Creëer duaal leren op maat van de Vlaamse ondernemers.

KMO’s hebben niet de middelen om een mentor minstens 14 uur per week de jongere te laten begeleiden.”

Duitsland richt zich op multinationals, Finland zet in op de betrokkenheid van KMO’s. In België zijn 95% van het totaal aantal ondernemers KMO’s. Zij vragen naar meer flexibiliteit om hun gebrek aan tijd of middelen tegemoet te komen. Wettelijk omkaderde samenwerkingsvormen zou een deel van hun zorgen wegnemen.

 1. Investeer in het potentieel op sectoraal niveau.

“De sectoren staan in nauw contact met hun ondernemingen en tonen hen het belang om een arbeidsveilige omgeving te creëren voor de jongere.”

Bij de start van duaal leren is gekozen voor een beperkte rol voor sectoren. Sectoren kunnen wel ondersteunen door sectorale partnerschappen die enkele taken overnemen van het Vlaams Partnerschap duaal leren. Maar er zit meer muziek in het sectoraal niveau. De nauwe band met bedrijven kan op twee manieren benut worden. Ten eerste kunnen de sectoren meer inzetten op het welzijn van de jongere op het werk. Ten tweede is het interessant om een deel van de financiering in sectorale handen te geven. De bouwsector kan nood hebben aan een opleidingscentrum waar gezamenlijk bepaalde apparatuur kan aangekocht worden, een bakker aan een financieel duwtje in de rug om aan de RSZ-verplichtingen van de jongere te voldoen.

Duaal leren, een springplank naar levenslang leren?

image-20201004184615-2

Duaal leren zorgt voor een nieuw elan in het onderwijs. Waarom zou niet iedere 16 tot 64-jarige de mogelijkheid krijgen om een duale opleiding te volgen? Alleen is de zoektocht naar een passende arbeidsrechtelijke omkadering nog lang. Wat met de anciënniteit? Geldt het ook voor een zelfstandige of een ambtenaar? En telt het mee voor het pensioen? Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bibliografie

 1. Wetgeving
  1. Nationale wetgeving

§1. Wetten

Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.

 

Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.

 

Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten, BS 3 april 1952. Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965. Arbeidswet van 16 maart 1971, BS 30 maart 1971.

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 24 april 1971.

 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978. Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 15 augustus 1980. Wetboek Inkomstenbelasting van 10 april 1992, BS 30 juli 1992.

Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010, BS 1 juli 2010.

 

Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016.

 

Wet van 15 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 1 februari 2017. Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017, BS 2 juni 2017.

Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen in sociale zaken, BS 17 januari 2019.

 

§2. Decreten                                                          

 

Decr.Vl. van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, BS 17 augustus 2016.

 

Decr.Vl. van 30 maart 2018 betreffende duaal leren en de aanloopfase, BS 23 mei 2018.

 

Decr.Vl. van 30 november 2018 betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4, BS 21 december 2018.

 

Decr.Vl. van 5 april 2019 betreffende het Onderwijs XXIX, BS 24 juni 2019.

 

Decr.Vl. van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader, BS 23 mei 2019.

 

Decr.Vl. van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties, BS 3 juni 2019.

 

§3. Koninklijk Besluiten

 

Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969.

 

Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991.

 

Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, BS 22 augustus 2002.

 

Koninklijk Besluit van 10 juli 2017 tot wijziging van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 19787 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten., BS 19 juli 2017.

 

Koninklijk Besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de “kleine statuten”, BS 2 september 2019.

 

§4. Besluiten van de Vlaamse Regering

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, BS 24 juni 2011.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, BS 1 september 2016.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, BS 9 augustus 2018.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 houdende de uitvoeringsmaatregelen betreffende duaal leren en de aanloopfase en andere diverse maatregelen, BS 19 oktober 2018.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, BS 15 februari 2019.

 

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019.

 

Besluit van 4 december 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs wat betreft het buitengewoon secundair onderwijs, BS 7 februari 2019.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen, BS 2 augustus 2018.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten, BS 29 augustus 2019.

  1. Wetgevende documenten

Wetsvoorstel (J. SPOREN) tot hervorming van de werkloosheidsreglementering, Parl.St., 2018-2019, nr.54-3544/1.

 

Wetsvoorstel (B. ANSEEUW e.a.) tot hervorming van de werkloosheidsreglementering.”, Parl.St., 2019- 2020, nr.55-0760/1.

 

Ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen van 13 mei 2016, Parl.St. Vl.Parl. 2015-2016, nr. 772/1, 183.

 

Ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase van 9 februari 2018, Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1478/1, 244.

 

Omz.Vl. van 12 juni 2001 betreffende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13093#13.

 

Omz.Vl. van 31 augustus 2015 betreffende leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4, data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14891.

 

Omz.Vl. 13 maart 2019 betreffende Duaal leren en de aanloopfase, data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286.

 

Vr. en Antw. Vl.Parl. nr. 57, 15 november 2018, (K. DANIËLS, antw. H. CREVITS).

 

VLAAMSE REGERING, Regeerakkoord 2014-2019, www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van- de-vlaamse-regering-2014-2019, 197p.

 

VLAAMSE REGERING, Regeerakkoord 2019-2024, www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van- de-vlaamse-regering-2019-2024, 241p.

 

VLAAMSE  REGERING,   Duaal leren, een volwaardig kwalificerende leerweg. Conceptnota.,

docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1078854, 13p.

 

VLAAMSE REGERING, Duaal leren, een volwaardige kwalificerende leerweg. Conceptnota bis, www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/conceptnota-bis_duaal_leren_-

_een_volwaardige_kwalificerende_leerweg_20150625_def_versie.pdf, 28p.

 

CAO nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende financiële bijdrage van werknemers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers, www.cnt-nar.be/CAO-ORIG/cao-019-09- (23.04.2019).pdf.

 

CAO nr. 147 van 18 maart 2020 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als het gevolg van de coronaviruscrisis, www.cnt- nar.be/CAO-COORD/cao-147.pdf.

 

VERENIGDE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE,

INNOVATIE EN WETENSCHAPSBELEID, Verslag over het ontwerp van decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase, 12 maart 2018, nr. 1478/2018, docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1379983.

 

NATIONALE ARBEIDSRAAD (NAR), Advies maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Opvolging van advies nr. 1.702 inzake alternerend leren., 25 mei 2011, nr. 1.770, 7, www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1770.pdf.

VLOR, “Advies ontwerp van decreet van 10 juni 2016.”, Ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde

aspecten van alternerende opleidingen van 13 mei 2016, Parl.St. Vl.Parl. 2015-2016, nr. 772/1, 47.

 

JOKER, “Advies ontwerp van decreet van 10 juni 2016.”, Ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde

aspecten van alternerende opleidingen van 13 mei 2016, Parl.St. Vl.Parl. 2015-2016, nr. 772/1, 183.

 

  1. Buitenlandse rechtsbronnen

ILO-Conventie nr. 85 betreffende het verdrag inzake arbeidsinspectie (niet-grootstedelijke gebieden), ondertekend te Genève te 11 juli 1947, inwerkingtreding op 26 juli 1955 , www.ilo.org.

 

Code du travail France, inwerkingtreding 14 maart 1896, www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000041412240&idSectionTA=LEGISCTA0000 28688646&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200422.

 

Das                            Berufsbildungsgesetz                             (BBiG)           Deutschland, www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Das_neue_Berufsbildungsgesetz_BBiG.pdf.

 

Finnish Vocational and Training Act, 531/2017, inwerkingtreding 1 januari 2018, www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531.

 

The Danish Consolidation Act on Open Education (Adult Vocational Education), no.374, inwerkingtreding                        4                                    april                                                              2014, www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/2015/Bekendtgoerelse_af_lov_om_aaben_uddann else-da-en_gb-C 1_.pdf.

 

M. SNEL, Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven)., publ. 17 september 2019, www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vl1zo8zn3yzf.

 

Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche, Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021, www.csu.nl/upload/docs/csu-cao-schoonmaak-2019-2021.pdf.

 

 1. Boeken

 

BAERT S., DE RICK K., DE WITTE K. en VERHAEST D., Duaal leren in Vlaanderen: kansen en gevaren., Skibris, 2019, Gent, 83 p.

 

BAETEN E., R. SMET en A. VANNECKE, Historiek van het technisch en beroepsonderwijs 1830-1990,

Garant, Leuven, 2002, 1014p.

 

DECOCKER V. en SODERMANS A.K., Leren duaal leren, Acco Uitgeverij, Leuven, 144p.

 

VAN DEN LANDENBERGH K., Schorsing van de arbeidsovereenkomst en het recht op arbeid, Mortsel, Intersentia, 209, 696p.

 

VANROBAYS C., Ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en het Vlaams opleidingsverlof., Wolters Kluwer, Mechelen, 2019, 147p.

 

X., Liber amicorum Willy van Eeckhoutte. De taal is gans het recht., Wolters Kluwer, Mechelen, 2018, 753p.

 

 1. Tijdschriften

DECOCKER V., “Klaar voor duaal? Hoe werkgevers stimuleren om mee te stappen in duaal leren?”.,

Over.Werk Tijdschrift van het Steunpunt Werk, Acco, 2016, 91-98.

DE DONCKER T., “De Gentse Sint-Lucasgilde: kunstenaars in de periode 1574-1773, een prosopografische benadering”, Handel. Maatsch. Geschied. Oudheidk. Gent, 2017, afl. 61, 213-264.

LE DOUARON P., “La formation tout au long de la vie. ”, Revue Française d’administration publique, 2002, 4, 573-580.

SELS L., “Heeft Vlaanderen nood aan ‘meer’?. Een evaluatie van instrumenten voor stimulering van

opleidingsinspanningen.”, Over Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, Acco, 2009, 26-53.

 

 1. Persoonlijke communicatie

BEIRENS IWEIN en VAN ELDIK HANNO, ACVBIE, persoonlijke communicatie, 26 oktober 2018. DEKOCKER VICKIE, SYNTRA Vlaanderen, persoonlijke communicatie, 1 maart 2019.

DEKOCKER VICKIE, SYNTRA Vlaanderen, persoonlijke communicatie, 15 april 2020. DERAEVE JONAS, VOKA, persoonlijke communicatie, 19 april 2019.

PHILIPS JORIS, Kabinet Vlaams minister Hilde Crevits – Cel Werk en sociale economie, persoonlijke communicatie, 15 april 2020.

STASSEN KOEN, VLOR, persoonlijke communicatie, 20 maart 2020.1054 VALCKE MIEKE, SERV, persoonlijke communicatie, 25 maart 2020.

 

 

 

 

 

1054 Koen Stassen werkt momenteel bij de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij werd echter geïnterviewd over de visie van de VLOR als voormalig medewerker.

 

 1. Rapporten

 

BAERT S., DE RICK K., DE WITTE K., LAURIJSSEN I., SMET M., TOBBACK I. en VERHAEST D., De invoering van duaal

leren in Vlaanderen: een wetenschappelijke reflectie., Steunpunt Onderwijsonderzoek, 2018, Gent, 52p.

 

CABUS S. en NOUWEN M., Evaluatie van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, odin.syntravlaanderen.be/sites/default/files/2020-02/sessie_1.1_decreet_oao.pdf, HIVA KU LEUVEN, 2020, 35p.

CAPGEMINI CONSULTING, Eindrapportage Werkend Leren. Investeren in leren en ontwikkelen. Succesvolle initiatieven in 16 sectoren., www.csu.nl/upload/docs/csu-cao-schoonmaak-2019-2021.pdf, 2016, 16p.

CEDEFOP, Individual learning accounts., www.cedefop.europa.eu/files/5192_en.pdf, 2009, 125p.

 

CEDEFOP, Use of validation by enterprises for human resource and career development purposes, https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/1dea05a2-5049-4b62-8f9d-205bb7ba65d0/language- en, 2014, 132p.

 

CEDEFOP, CVET in Europa, the way ahead., www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf, 2015, 120p.

 

CEDEFOP,          Vocational          Education          and          Training         in          Europa.                       Sweden.,

cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_CR_SE.pdf, 2016, 73p.

 

CEDEFOP, Spotlight on VET Denmark., www.cedefop.europa.eu/files/8101_en.pdf, 2016, 6p.

 

CEDEFOP,          Vocational          education          and          training         in                       Europe.              Germany., cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/Vocational_Education_Training_Europe_Germany_2018_Cedefo p_ReferNet.pdf, 2018, 103p.

 

CEDEFOP, European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update., cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Finland.pdf, 2018, 35p.

 

CEDEFOP, Apprenticeship for adults. Results of an explorative study., www.cedefop.europa.eu/files/4179_en.pdf, 2019, 100p.

 

CLYCQ N., NOUWEN W., OROZCO M. en TIMMERMAN C., Duaal Leren op Proef. Evaluatiestudie van de proeftuinen ‘Schoolbank op de Werkplek’. Aanvangsrapport, CeMIS Antwerpen, data- onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=381,”, 2017, 48p.

 

CLYCQ N., NOUWEN W., OROZCO M. en TIMMERMAN C., Duaal Leren op Proef. Evaluatiestudie van de proeftuinen

‘Schoolbank op de Werkplek’, tussentijds rapport schooljaar 2016-2017, CeMIS Antwerpen, 2019, 27p.

 

CLYCQ N., NOUWEN W., OROZCO M. en TIMMERMAN C., Duaal Leren op Proef. Evaluatiestudie van de proeftuinen

‘Schoolbank op de Werkplek’, tussentijds rapport schooljaar 2017-2018, CeMIS Antwerpen, 2019, 214p.

 

CLYCQ N., NOUWEN W. en STRUYF A., Duaal leren op Proef. Evaluatiestudie van de proeftuinen Schoolbank op de Werkplek. Tussentijds rapport schooljaar 2018-2019: Implementatie van de Standaardtrajecten Cases 12-14, CeMIS Antwerpen, 2019, 13p.

CLYCQ N., NOUWEN W. en STRUYF A., Duaal Leren op Proef. Evaluatiestudie van de proeftuinen ‘Schoolbank op de Werkplek’. Eindrapport., data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=381., CeMIS Antwerpen, 2020, 87p.

COMMISSIE                 VRAAGFINANCIERING,                  Doorleren                werkt., www.europa- nu.nl/id/vkdjnjvjfyz6/agenda/ser_advies_leren_en_ontwikkelen_tijdens?ctx=vh8lnhrouwxm&tab=1, 2017, 64p.

 

CROUX    P.,   Rotatie   tussen   werkplekken    in    de    praktijk.   Het    verhaal   van              KOGEKA          Geel,

odin.syntravlaanderen.be/sites/default/files/2020-02/sessie_1.2_kogeka.pdf, 2020, 17p.

 

DE WINDEN P. en PLEIJERS A., Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten., 2014, 19p.

DIONISUS R., MEUHLEMANN S., PFEIFER H., WALDEN G., WENZELMANN F., Costs and Benefits of Apprenticeship Training.           A      Comparison of        Germany          and                 Switzerland.            Applied              Economics                 Quarterly, www.researchgate.net/publication/227347409_Costs_and_Benefits_of_Apprenticeship_Training_A_Compariso n_of_Germany_and_Switzerland ,2009, 40p.

DONOR COMMITTEE FOR DUAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Companies Engaging in Dual VET: do financial incentives matter?, www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/DC-dVET_Discussion-Note-Financial- Incentives.pdf, 2019,17p.

 

EDU+, ESF, EU EN VLAAMSE OVERHEID, Duaal leren. Tuinaanleg en tuinbeheer. Mentorondersteuning: behoeften en voorstellen., www.eduplus.be/Repository/Documenten/ESF-project6950Eindrapport.pdf, 2018, 154p.

EQAVET, European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, 2017, 20.

 

ERICSON T., Trends in the pattern of lifelong learning in Sweden: Towards a decentralized economy.,

www.researchgate.net/publication/5094842_Trends_in_the_pattern_of_lifelong_learning_in_Sweden_Towards

_a_decentralized_economy/link/53eb29b40cf28f342f4513e6/download, 2016, 22p..

 

EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VET, Flexibel vocational learning pathways: the Finnish VET Reform., europe.icf.com/Projects/ECVET/The_Finnish_VET_Reform.pdf, 2019, 4p.

EUROPEES     PARLEMENT,     Focus    op:     Duaal     onderwijs:     een     brug     over                   woelig              water?,

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/529082/IPOL_BRI(2014)529082_NL.pdf, 2014, 6p..

 

EUROPESE COMMISSIE, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union. Final report., https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/Apprenticeship_supply_in_embe r_States_of_EU.pdf, 2012, 522p.

GOETHALS A., LAMOTE C., PINXTEN W., Duaal leren vandaag: stand van zaken, odin.syntravlaanderen.be/sites/default/files/2020-02/lezing_1_stand_van_zaken.pdf, 2020, 21p.

HOGER INSTITUUT VOOR DE ARBEID, Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen., www.kuleuven.be/emeritiforum/em/Forumgesprekken/2003-2004/190204/19022004- divarapport.pdf, 2003,422p.

ISOPHAJKALA-BOURET U. and NIEMI H., Lifelong learning in Finnish society – An analysis of national policy documents.,               www.researchgate.net/publication/277017765_Lifelong_learning_in_Finnish_society_-

_An_analysis_of_national_policy_documents, 2012, 22p.

 

ITINERA, De leerrekening onder de loep. Discussion paper., www.itinerainstitute.org/wp- content/uploads/2019/10/De-Leerrekening-onder-de-loep-Discussion-paper-1.pdf, 2019, 18p.

JOBAT, Leerlingen Sint-Jozef Geel roteren jaar lang tussen vijf bedrijven., www.jobat.be/extra/krant_archief/20190615_AK.pdf, 2019, 8p.

 

KIMPS D., Werkplek delen: buitenlandse en Vlaamse voorbeelden met hun voor- en nadelen, odin.syntravlaanderen.be/sites/default/files/2020-02/lezing_3_werkplekken_delen.pdf, 2020, 12p.

KNIPPRATH H., SELS L. en VANSTEENKISTE S., Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050., Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/conceptnota_visie_2050_bijlage.pdf, 2016, 68p.

 

NEDOLSKA L. and QUINTIN G., Automation, skills use and training., OECD Social, Employment and Migration Working Papers, dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en, 2018, 125p.

NOUWEN W. en VAN CAURDENBERG R., Duaal leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden. Rapport velderkenning (Fase 1)., CeMIS Antwerpen, 2018, 50p.

NOUWEN W. en VAN CAUDENBERG R. , Duaal leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden. Rapport (fase 2). Ervaringen van jongeren in alternerende (duale en niet-duale) opleidingen., CeMIS Antwerpen, 2018, 33p.

MINISTRY OF EDUCATION, Improving vocational education and training – overview of reform of the Danish vocational education system, 2014, planipolis.iiep.unesco.org/en/2014/improving-vocational-education-and- training-overview-reform-danish-vocational-education-system, 2014, 24p.

 

OECD,   Seven Questions about Apprenticeships., www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264306486-7- en.pdf?expires=1588587404&id=id&accname=guest&checksum=523E1B2129C4F90DDCF97D64699CD10F, 2018, 142.

 

OECD,  OECD Skills Strategy Flanders: Assessment and Recommendations.,            OECD                                                                                                   Skills Studies, https://doi.org/10.1787/9789264309791-en, 2019, 209p.

 

OECD, Vocational Education and Training in Sweden., www.oecd-ilibrary.org/docserver/g2g9fac5- en.pdf?expires=1587675172&id=id&accname=guest&checksum=1783C1AC4AC73E7EF134F457A78CF371, 2019, 124p.

 

OECD,      OECD      Employment       Outlook      2019.      The      Future      of               Work.,    www.oecd- ilibrary.org/docserver/9ee00155en.pdf?expires=1589841862&id=id&accname=guest&checksum=7F8BFECF920 C0340894ABAC5D36646F6 , 2019, 339p.

RIJKSDIENST          VOOR         SOCIALE          ZEKERHEID,           Administratieve                          instructies    RSZ., www.socialsecurity.be/employer/instructions/binaries/content/assets/instructs_noss/pdf/2018- 2/nl/volledige_pdf.pdf, 2018/2, 353p.

 

RIJKSDIENST          VOOR         SOCIALE          ZEKERHEID,           Administratieve                          instructies    RSZ., www.socialsecurity.be/employer/instructions/binaries/content/assets/instructs_noss/pdf/2019- 1/nl/volledige_pdf.pdf, 2019/1, 372.

 

RIJKSDIENST          VOOR         SOCIALE          ZEKERHEID,           Administratieve                          instructies    RSZ., www.socialsecurity.be/employer/instructions/binaries/content/assets/instructs_noss/pdf/2019- 3/nl/volledige_pdf.pdf, 2019/3, 450.

RIJKSDIENST          VOOR         SOCIALE          ZEKERHEID,           Administratieve                          instructies    RSZ., https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/binaries/content/assets/instructs_noss/pdf/2020- 1/nl/volledige_pdf.pdf, 2020/1, 438.

SECUREX,                              Socioliste                             2020,                                           www.securex.eu/lex- go.nsf/vwAllDocs/58D52FE5B908BBE4C12581FE003B497F/$File/58D52FE5B908BBE4C12581FE003B497F_70_fr.    pdf, 2020, 17.

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK, Leerrechten doorgerekend. Scenario’s voor investeringen in leven lang

ontwikkelen., www.vno-ncw.nl/sites/default/files/2018-114-leerrechten_doorgerekend.pdf, 2018, 5p.

 

SERV,                          Advies                         Conceptnota                          Duaal                                 leren, www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Raad_20150316_adviesduaalleren_ADV.pdf, 2015, 19p.

 

SERV,           SERV-Platformtekst.          Vlaanderen           2030,          een                  uitgestoken                      hand., www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20160208_platformtekst2030_DOC.pdf, 2016, 31p.

 

SERV,                           Akkoord                           Iedereen                           aan                                  boord.,

www.serv.be/sites/default/files/documenten/Akkoord_SERV_Iedereen_aan_boord.pdf, 2019, 27p.

 

SERV, Levenslang leren: visie en partnerschap., https://www.vlaanderen.be/publicaties/levenslang-leren-visie-en- partnerschap-advies-serv, 2020, 28p.

 

STATISTIK AUSTRIA, Betriebliche Weiterbildung, www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2018-stataustria- betriebliche_weiterbildung_2015.pdf, 2018, 87p.

 

SYNTRA                        VLAANDEREN,                        Rapport                       Werkplek                                  21, www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Eindrapport%20Werkplek21%20-%20def.pdf,    2017, 53p.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Lerend netwerk duaal leren: learned lessons.”, svl.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/Eindrapport_LerendNetwerk_learnedlessons_28juni2017.pdf, 2017, 99p.

 

SYNTRA VLAANDEREN, Veelgestelde vragen en de antwoorden bij het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van                              alternerende                                                             opleidingen., www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/overeenkomsten_vraag_-_antwoord_2017_03_06.pdf, 2017, 78p.

 

SYNTRA VLAANDEREN, Duaal leren en levenslang leren in het hoger onderwijs: de HEAT-case, www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Duaal%20leren%20en%20levenslang%20leren%20in% 20het%20hoger%20onderwijs_de%20HEAT-case_BrunoTindemans.pdf, 2018, 2p.

 

SYNTRA           VLAANDEREN,            Sociale          verplichtingen           van           je                      onderneming.,

www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Onderneming%20-%20OAO%20-

%20Sociale%20verplichtingen_0.pdf, 2019, 3p.

 

SYNTRA VLAANDEREN, Duaal Leren in de UK., odin.syntravlaanderen.be/sites/default/files/2019- 12/dossier_duaal_leren_in_uk.pdf, 2019, 26p.

 

SYNTRA                VLAANDEREN,                 OAO.                Belastingen                en                           fiscaliteit., www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Trajectbegeleider%20 -

%20Belastingen%20en%20fiscaliteit_0.pdf, 2020, 3p.

 

UK COMMISSION FOR EMPLOYMENT AND SKILLS, Personal Learning Accounts. Building on lessons learnt.,

dera.ioe.ac.uk/1307/1/424719%20-%20Personal%20learning%20accounts_1.pdf, 2010, 35p.

 

VANWEDDINGEN      M.,     “Levenslang     leren:    participeert    iedereen    wel     in                            gelijke mate?”,

www.vlaanderen.be/publicaties/levenslang-leren-participeert-iedereen-wel-in-gelijke-mate, 2010, 8p.

 

VLAAMSE             OVERHEID,            Leven,            leren           en            werken           in 2050., www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/transitierapport-leven-leren-en-werken-in-2050.pdf, 2018, 40p.

 

VLAAMS           PARTNERSCHAP            DUAAL           LEREN,            Jaarrapport            2018-2019,               ,

www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/JVP_20182019.pdf, 2019, 73p.

 

VLAAMSE    SCHOLIERENKOEPEL,    Van leren en werken naar duaal leren? Een reality check!, www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/upload/VSK-advies%20-

%20Van%20leren%20en%20werken%20naar%20duaal%20leren.%20Een%20reality%20check,%202015-06- 30.pdf, 2015, 8p.

VLOR, Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren. Advies over de toekomst van dbso en de leertijd., assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/RSO-RSO-ADV-1920-001.pdf, 2019, 2p.

 

VLOR, Advies over werkplekleren in onderwijs en opleiding., assets.vlor.be/www.vlor.be/import/ar-adv016- 0607.pdf , 2007, 20p.

 

VLOR, Advies en conceptnota ‘Duaal Leren, een volwaardige leerweg’, assets.vlor.be/www.vlor.be/import/rso-rso- adv-1415-005.pdf, 2015, 19p.

 

VOKA, Voka paper September 2019. Levenslang leren, samen beter presteren!, www.d-teach.com/wp- content/uploads/2019/09/VokaPaper-september-2019spages-003.pdf, 2019, 24p.

 

 1. Online bronnen

ACLVB, “Vlaamse   sociale   partners  vragen  verdere   ontwikkeling   van   competenties                          na         diploma.”,

www.aclvb.be/nl/artikels/vlaamse-sociale-partners-vragen-verdere-ontwikkeling-van-competenties-na-diploma.

 

ACV, “De christelijke onderwijscentrale”, www.hetacv.be/acv-coc.

 

ASSURALIA, “Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden.”, www.assuralia.be/nl/947%20verzekeringen-voelen-volop-mee-met-heel-het-land-soepel- omgaan-met-klanten-in-nood-en-blijvend-bescherming-bieden.

CEDEFOP, “Finland: Major VET reform approved.”, www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/finland- major-vet-reform-approved.

 

CEDEFOP, “Austria lifelong learning vital for Austrian companies.”, www.cedefop.europa.eu/en/news-and- press/news/austria-lifelong-learning-vital-austrian-companies.

 

CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE, “Le conseil national de la

formation professionnelle tout au long de la vie. ”, www.cnefop.gouv.fr/archives/presentation/conseil/conseil- national-de-la-formation-professionnelle-tout-au-long-de-la-vie/conseil-national-de-la-formation- professionnelle-tout-au-long-de-la-vie.html.

EAK STATBEL, “Levenslang leren in Vlaanderen en de opleidingsdeelname.”, bewerking Steunpunt Werk/

Departement WSE, www.statistiekvlaanderen.be/nl/levenslang-leren-opleidingsdeelname.

 

EUROPEAN     COMMISSION,    “Lifelong   Learning     Strategy    Denmark.”,                    eacea.ec.europa.eu/national- policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-22_en.

 

EUROPEAN    COMMISSIAN,   “Organisation     of    the    Education    System    and    of    its                   Structure.”,

eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-80_en.

 

EUROPEAN COMMISSION, “Stratégie pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Droit individuel à la formation (DIF).”, eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/lifelong-learning-strategy_fr.

FEDERAAL           PLANBUREAU,           “Indexcijfer         der          consumptieprijzen-Inflatievooruitzichten.”,

www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer+der+consumptieprijzen+inflatievooruitzichten.

 

FEDRIS,                        “Gewaarborgd                        gemiddeld                                  minimummaandinkomen.”,

fedris.be/nl/professional/privesector/gewaarborgd-gemiddeld-minimummaandinkomen-ggmmi.

 

FOD WASO, “Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten in het woon-werkverkeer.”, werk.belgie.be/nl/themas/verloning/tussenkomst-van-de-werkgever-de-verplaatsingskosten-woon- werkverkeer#edit-group-content.

 

HIVA KU LEUVEN, “Evaluatie van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.”, www.kuleuven.be/onderzoek/portaal/#/projecten/3H190508?lang=nl&hl=nl.

 

H.       OTTEN,      “Vier       studenten      behalen       als      eersten      diploma          duaal         leren”,

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190612_04456399.

 

IDEA CONSULT, “Kosten, baten en financiering van duaal leren.”,www.ideaconsult.be/nl/projecten/kosten-baten- en-financiering-van-duaal-leren.

 

ITINERA, “Levenslang leren ook in Vlaanderen.”, www.itinerainstitute.org/nl/artikel/levenslang-leren-ook-in- vlaanderen/.

 

L’ADMINISTRATION        FRANCAISE,              “Contrat      de      professionnalisation.       ”,                                 www.service- public.fr/particuliers/vosdroits/F15478.

 

NBB, “Bevolking en arbeidsmarkt. ”, http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=EMPLOY&lang=nl.

 

NORDIC CO-OPERATION, “Higher vocational education in Sweden.”, www.norden.org/en/info-norden/higher- vocational-education-sweden.

 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE FRANCE, “La formation tout au long de la vie. ”,

www.education.gouv.fr/la-formation-tout-au-long-de-la-vie-7508.

 

MINISTERE DU TRAVAIL, “La formation tout au long de la vie.”, travail-emploi.gouv.fr/formation- professionnelle/article/la-formation-professionnelle-principes-generaux.

 

MINISTERY OF EDUCATION AND CULTURE FINLAND, “Reform of vocational upper secondary education.”,

minedu.fi/en/reform-of-vocational-upper-secondary-education.

 

MINISTERY OF EDUCATION AND CULTURE FINLAND, “Vocational education and training reform approved. The most extensive education reform in decades”, minedu.fi/en/article/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen- reformi-hyvaksyttiin-suurin-koulutusuudistus-vuosikymmeniin.

 

MINISTRY OF CHILDREN AND EDUCATION DENMARK, “Lifelong learning.”, eng.uvm.dk/general-overview/lifelong- learning.

 

MINISTERY OF CHILDREN AND EDUCATION, “Vocational education and training in Denmark. Get access to a career as a skilled worker in Denmark.”, eng.uvm.dk/upper-secondary-education/vocational-education-and-training-in- denmark.

 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE, “Admission to vocational education and training (VET.)”,

ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/recognition-guide/admission-vet.

 

PARENTIA, “Krijg je het groeipakket nog als je werkt als jongere?”, www.parentia.be/nl-VL/krijg-je-het- groeipakket-nog-als-je-werkt-als-jongere.

 

PXL HASSELT, “Duaal leren aan opmars bezig.”, www.pxl.be/Pub/Home/In-De-Media/2019/Duaal-leren-aan- opmars-bezig.html?filter=.

 

RIJKSOVERHEID NEDERLAND, “Leren tijdens de loopbaan.”, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang- leren/leren-tijdens-loopbaan.

 

RIJKSOVERHEID     NEDERLAND,     “Experimenten     om    deeltijds    onderwijs                         flexibeler        te                      maken.”, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/experimenten-om-deeltijdonderwijs-flexibeler-te- maken/pilots-flexibilisering.

 

RVA, “Het tijdskrediet – Toepasbare reglementeringen.”, www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t139.

RVA, “Tijdskrediet.” www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t160.

 

RVA,      “De      federale      cijfers     van      de      vergoede       werklozen       –             januari  2019.”, www.rva.be/nl/documentatie/statistieken/statistische-publicaties/federale-cijfers-van-de-vergoede- werklozen/federale-cijfers-2019/de-federale-cijfers-van-de-vergoede-werklozen-januari-2019.

 

SD  WORX,   “Opleidingsverplichting    werkgever.    Hoeveel    investeren    in    vorming       levenslang                                 leren, www.sdworx.be/nl-be/blog/hr-management/opleidingsverplichting-werkgever-hoeveel-investeren-in-vorming- levenslang-leren.

 

SD    WORX,    “Werkbaar   en    wendbaar    werk    na    ministerraad:     investering     in        opleiding.”,

www.sd.be/ellawebsite/nl/legalnews/b93668dd-965b-48b8-b607-a081630bb160.

 

STATISTIEK          VLAANDEREN,          “Bevolking          naar          onderwijsniveau                         (scholingsgraad).”,

www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-onderwijsniveau-scholingsgraad.

 

STATISTIEK VLAANDEREN, “Opleidingsdeelname (laatste 4 weken) van de bevolking van 25 tot 64 jaar naar achtergrondkenmerken in het Vlaams Gewest.”, www.statistiekvlaanderen.be/nl/levenslang-leren- opleidingsdeelname.

 

SWEDISH MINSITERY OF EDUCATION, “Higher Vocational Education.”, www.myh.se/In-English/Higher-Vocational- Education-Yrkeshogskolan/.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Voor u gelezen. Duaal leren in Vlaanderen: de kansen en gevaren.”,

odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/voor-u-gelezen-duaal-leren-vlaanderen-kansen-en-gevaren.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Een leerweg op maat, ook voor jongeren die niet in duaal leren starten.”, odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/een-leerweg-op-maat-ook-voor-jongeren-die-niet-duaal-leren- starten

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Conferenties en studiebezoeken. Ondernemingsvorming in de 21ste eeuw. Lessen uit Finland.”, odin.syntravlaanderen.be/conferenties-en-studiebezoeken/ondernemersvorming-de-21ste-eeuw- lessen-uit-finland.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Interview met Marianne Thyssen, Eurocommissaris over duaal leren en de Europese Unie. odin.syntravlaanderen.be/expert-aan-het-woord/interview-met-marianne-thyssen-eurocommissaris-duaal-

leren-en-de-europese-unie.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Conferenties en studiebezoeken. Studiereis Denemarken duaal en levenslang leren.”,

odin.syntravlaanderen.be/conferenties-en-studiebezoeken/studiereis-denemarken-duaal-en-levenslang-leren.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Beroepsonderwijs en Duaal leren in Denemarken”, odin.syntravlaanderen.be/onderzoek- en-beleid/beroepsonderwijs-en-duaal-leren-denemarken.

 

SYNTRA       VLAANDEREN,       “OAO.     De      sociale     verplichtingen       van      je                 onderneming.”,

www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Onderneming%20-%20OAO%20-

%20Sociale%20verplichtingen_0.pdf.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Spoor 3.’, www.syntravlaanderen.be/spoor-3.

 

SYNTRA VLAANDEREN, “Indexatie leervergoeding OAO.”, www.syntravlaanderen.be/indexatie-leervergoedingen- oao.

 

THE MINISTERY OF CHILDREN AND EDUCATION, “Vocational education and training in Denmark.”,

https://eng.uvm.dk/upper-secondary-education/vocational-education-and-training-in-denmark.

 

VDAB, “Arbeidsmarktinformatie. Vlaanderen binnen Europa.”, europa.vdab.be/europa.html.

VDAB, “Maak gebruik van werkplekleren. Ontdek hoe kandidaten de nodige competenties kunnen verwerven op de werkvloer.”, werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren.

 

VDAB, “Mijn loopbaan.”, www.vdab.be/mijnloopbaan.

 

VDAB,                            “Vind                            een                            opleiding.                                     ”, www.vdab.be/opleidingen/aanbod?doelgroep=2&erkenning=erkenning&leervorm=1&leervorm=4&leervorm=0 &leervorm=2&p=1.

 

VLAAMSE     OVERHEID,    “Aanmoedingspremie    aanvragen.    Online   aanvragen:    snel   en efficiënt.”, www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremie-aanvragen#online-aanvragen-snel-en- efficient.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Aanmoedingspremie en opleidingskrediet in de privésector sinds 1 september 2019.”,

www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-opleidingskrediet-privesector-sinds-1-september-2019.

 

VLAAMSE     OVERHEID,    “Deeltijds   beroepssecundair    onderwijs.”,                 onderwijs.vlaanderen.be/nl/deeltijds- beroepssecundair-onderwijs.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding. Voorwaarden.”, www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende- opleiding/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding-voorwaarden.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding. Bedrag, duur en cumulaties.”, www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende- opleiding/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding-bedrag-duur-en-cumulaties.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Leren in een onderneming én op school.”, www.duaalleren.vlaanderen.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Mentorkorting. Bedrag en duur.”, www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting- bedrag-en-duur.

 

VLAAMSE          OVERHEID,          “Mentorkorting.        Voorwaarden          voor         de                      werkgever.”,

www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voorwaarden#voorwaarden-voor-de-werkgever.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Opleidingscheques voor werknemers.”, www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor- werknemers.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Opleidingsdeelname (laatste 4 weken) van de bevolking van 25 tot 64 jaar naar achtergrondkenmerken in het Vlaams Gewest.”, www.statistiekvlaanderen.be/nl/levenslang-leren- opleidingsdeelname.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Opleidingsverlof.”, www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

 

VLAAMSE OVERHEID., “Podiumtechnieken duaal.”, www.duaalleren.vlaanderen/podiumtechnieken-duaal.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Schilder duaal (integratiefase)”, www.duaalleren.vlaanderen/schilder-duaal-integratiefase.

 

VLAAMSE OVERHEID, “Standaardtraject per opleiding”, onderwijs.vlaanderen.be/nl/1-standaardtraject-per- opleiding.

 

VLAAMSE      OVERHEID,      “Stagebonus      volgens     de     regelgeving     na     1                   september      2018, www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018#de-stagebonus- aanvragen .

 

VLAAMSE OVERHEID, “Subsidies voor opleiding en advies voor KMO’s en zelfstandigen. KMO-portefeuille.”, www.vlaanderen.be/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille.

 

VLAIO,              “Subsidies              en              financiering.”,                       www.vlaio.be/nl/subsidies- financiering/subsidiedatabank/subsidiegids/aanwerven-en-opleiden

 

VLAIO, “Individuele beroepsopleiding.”, www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/individuele- beroepsopleiding-de-onderneming-ibo.

 

WALLONIE EMPLOI ET FORMATION, “Formation en alternance.”, emploi.wallonie.be/home/formation/formation- en-alternance.html.

 

X., “Mon Compte Formation.”, www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Download scriptie (1.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. dr. Patrick Humblet