Dubbelbloedjes aan het woord!

Nikita
Exsteyl

Je kent er wel, ‘moulatjes’, ‘euraziaten’, ‘halfbloedjes’ of ‘dubbelbloedjes’. Misschien ben je er zelf één of wil je net helemaal niet zo genoemd worden? Diversiteit en meer bepaald multi-etniciteit is een feit, ook in Vlaanderen, welke naam we er ook (niet) aan geven.

“Love knows no borders and has no nationality” -Reza Farivar

Liefde steekt, naast figuurlijk, ook letterlijk de grenzen over. Zo trouwde in het jaar 2000 12% van de Belgen met iemand van een andere nationaliteit. Tien jaar later steeg dit naar één op de zes huwelijken die gemengd was en dit aantal blijft stijgen. Dit kan ook niet anders, gezien onze huidige diverse samenleving zich kenmerkt met een geschiedenis van gastarbeiderspolitiek, migratie en kolonisatie. Als gevolg zien we dat “dubbelbloedjes”, “halfbloedjes” of ook wel “multi-etnische kinderen” genoemd, hieruit voortvloeien en hierbij een unieke identiteitsontwikkeling ervaren. Naast de samenleving, heeft meer specifiek het onderwijs hier ook een niet te onderschatten invloed op. Toch zien we in de Vlaamse literatuur en statistiek dat deze individuen en hun, soms unieke, (onderwijs)ervaringen onzichtbaar zijn, laat staan mee in rekening gebracht worden in het onderwijs of breder gezien, in onze huidige maatschappij. Binnen een context van diversiteit, belicht de (gemengde) etnische origine van iemand, echter slechts een klein deeltje van het grote debat. Waar op zich geen probleem mee is, maar wel wanneer de betekenisvolle, soms unieke ervaringen van multi-etnische individuen worden vergeten. Van hieruit vertrekt mijn thesis.

 

Hoe ging je te werk?

Om de (onderwijs)ervaringen in kaart te brengen werden allereerst jongvolwassenen retrospectief (terugkijkend) bevraagd. Jongvolwassenen, omdat zij deze unieke identiteitsontwikkeling van meerdere achtergronden te hebben volgens onderzoek net achter de rug hebben. Daarnaast houdt dit onderzoek er een exploratief (ontdekkend) en narratief (verhalend) karakter erop na.

 

Concreet ging ik te werk aan de hand van zes verschillende kwalitatieve methodes:

 

1.     Semi-gestructureerd interview (structuur: in een bepaalde volgorde, semi: flexibiliteit om door te vragen);

2.     BNIM-interview (‘Biographic Narrative Interpretive Method’);

3.     Photovoice (mensen die hun leefwereld in beeld brengen door middel van fotografie)

4.     Vloganalyse (vlogs over ‘dubbelbloed’ zijn, werden bekeken en getranscribeerd)

5.     Bloganalyse (blogs over ‘dubbelbloed’ zijn, werden bekeken en gescreenshot)

6.     Auto-etnografische studie (waarin ikzelf mijn ervaringen heb neergeschreven)

 

met in totaal 16 multi-etnische participanten werden de resultaten beschreven aan de hand van een thematische analyse.

 

En met welk resultaat?

 

De gevonden resultaten werden opgedeeld in 3 onderdelen met volgende thema’s (zie afbeelding):

Figuur 1. Overzicht onderdelen resultaten

Door het beperkt aantal woorden, worden slechts enkele thema’s besproken:

Als eerste vinden we binnen het onderdeel ‘multi-etnisch zijn’  in het thema ‘horen’ enkele ervaringen terug die typerend zijn voor multi-etniciteit. Zo zien we de verschillende termen terug die multi-etnische jongvolwassenen moeten aanhoren zoals ‘halfbloed’, ‘dubbelbloed’ en worden ze geconfronteerd met verschillende vragen zoals: “Vanwaar ben jij nu eigenlijk?” die vaak gepaard met ongeloof in de vraag: “Is dat echt je moeder/vader?”. Deze laatste vraag wordt vaak gesteld aangezien een multi-etnisch individu qua uiterlijk vaak moeilijker te plaatsen is dan een mono-etnisch individu. Dit was vooral het geval bij jongvolwassen die een mix zijn van een vaak westerse etniciteit gecombineerd met een niet-westerse etniciteit. Deze bevinding stemt overeen met de literatuur waarin onwetendheid vaak resulteert in bovenstaande vragen. Ook zien we ten slotte, dat multi-etnische jongvolwassenen, zoals ook mono-etnische individuen, stereotypen moeten aanhoren als “Aziaten zijn goed in studeren”.

Als tweede zien we binnen het onderdeel ‘specifieke belevenissen uit het onderwijs’, in het thema ‘leerling’ ook ervaringen, ditmaal onderwijservaringen, die typerend zijn aan multi-etniciteit.  We zien opmerkingen omtrent het uiterlijk terug. Multi-etnische jongvolwassenen zijn een mix op vlak van uiterlijk, waarmee zowel positieve als negatieve opmerkingen mee gepaard gaan. Dit komt overeen met wat in de literatuur beschreven staat, waarin multi-etnische personen een even groot risico hebben op racistische opmerkingen als mono-etnische individuen.

Bij het thema ‘de leerkracht en het lesgeven’ zien we ook het gebruik van multi-etnische beelden in schoolboeken. Hierbij is er, volgens onderzoek, een uitdrukkelijke nood om multi-etnische jongeren zichtbaar te maken in het curriculum. Zeker nadat in de literatuur werd benadrukt dat multi-etnische individuen zich moeilijk kunnen identificeren met de geringe rolmodellen die er ter beschikking zijn in werkboeken. In de resultaten merkte de meerderheid van de participanten amper het gebruik van bv. Gemengde gezinnen op in schoolboeken in zijn/haar schoolcarrière. Deze bevinding stemt overeen met de literatuur die aantoont dat multi-etniciteit amper terug te vinden valt binnen onderwijskundige boeken. De overgrote meerderheid van de participanten vindt hiervan dat de representatie in onderwijskundige boeken net een meerwaarde zou zijn voor de ontwikkeling van een multi-etnische identiteit.

Als laatste zien we bij het derde onderdeel ‘verhalen uit de samenleving’, ook bij het enige thema ‘dualiteit’, verschillende ervaringen terug die typerend zijn aan multi-etniciteit. We zien een dualiteit optreden bij de multi-etnische jongvolwassene, die zich net een outsider voelt binnen twee culturen of net het gevoel heeft dat die goed kan blenden binnen deze culturen. Ook in de literatuur komt dit terug, waarin ze zich ofwel marginaal voelen binnen twee culturen net niet. Ook zien we de dualiteit van de achternaam die als een belemmering of net als hefboom tot bepaalde kansen kan worden aanzien.

Besluit

Concluderend kunnen we stellen dat alle bovenstaande beschreven (onderwijs)ervaringen, ervaringen zijn die zowel uniek zijn aan multi-etniciteit, als ervaringen zijn die ook bij mono-etnische individuen kunnen voorkomen.

 

Met deze masterproef werd getracht het woord te geven aan jongvolwassenen en hun ervaringen met betrekking tot hun multi-etnische achtergrond, aangezien net zij vaak worden samengenomen met mono-etnische jongeren en hun unieke ervaringen dus niet worden erkend. Aan de hand van zes verschillende methodes probeerde deze thesis een zo volledig mogelijk beeld te geven, waarbij ‘dubbelbloedjes’, waaronder ikzelf, het woord hadden.

 

“Ik vind halfbloed... dat klopt niet, want ik ben niet half één, half ander, ik ben 100% één 100% ander.” – Participant 3, Nederlands-Guinee-Bissaus

 

 

 

Bibliografie

Albuja, A. F., Sanchez, D. T., & Gaither, S. E. (2018). Fluid racial presentation: Perceptions of contextual “passing” among biracial people. Journal of Experimental Social Psychology, 77, 132–142. https://doi.org/10.1016/J.JESP.2018.04.010

Allen, K. A., & Kern, M. L. (2017). School belonging in adolescents: Theory, research and practice. Springer Singapore.  Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-10-5996-4.pdf

Anderman, E. M. (2002). School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of educational psychology, 94(4), 795. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.4.795

Arksey, H., & O’Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Atkinson, D., & Walmsley, J. (1999). Using autobiographical approaches with people with learning difficulties. Disability & Society, 14(2), 203-216. https://doi.org/10.1080/09687599926271

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek. Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, 18. Retrieved from  https://www.managementboek.nl/code/inkijkexemplaar/9789001895440/dit-is…

Baarda, B., Van der Hulst, M., & De Goede, M. (2012). Basisboek Interviewen.(3e druk).

Baarda, D. B., Kuipers, E., Teunissen, J., & De Goede, M. P. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek : handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek - Universiteitsbibliotheek Gent. Groningen Houten: Stenfert Kroese. Retrieved from https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002027415

Baxley, T. P. (2008). Issues in Education: “What are You?” Biracial Children in the Classroom. Childhood Education, 84(4), 230–233. https://doi.org/10.1080/00094056.2008.10523014

Begley, C. M. (1996). Using triangulation in nursing research. Journal of advanced nursing, 24(1), 122-128.

Bergmans, E. (2010). Één op zes huwelijken in België is gemengd. Het Nieuwsblad, Geraadpleegd op 26 februari, 2019, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/gih2rc6hr

Beyens, K., & Tournel, H. (2010). Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview. Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, 200-232.

Bleakley, A. (2005). Stories as data, data as stories: making sense of narrative inquiry in clinical education. Medical education, 39(5), 534-540. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02126.x

Blum, R. W., McNeely, C. & Nonnemaker, J. (2002). Vulnerability, risk and protection. Journal of adolescent health, 31(1). 28-39. https://doi.org/10.1016/S1054-139X(02)00411-1

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3 edition).

Booth, T. & Booth, W. (1996) Sounds of silence: narrative research with inarticulate subjects, Disability and Society, 11(1), 55–69.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman, A. (2004). Triangulation and measurement. Retrieved from Department of Social Sciences, Loughborough University, Loughborough, Leicestershire: www. referenceworld. com/sage/socialscience/triangulation. pdf.

Caballero, C., Edwards, R., & Puthussery, S. (2008). Parenting'mixed'children: difference and belonging in mixed race and faith families. Joseph Rowntree Foundation. Retrieved from https://eprints.soton.ac.uk/190715/1/2231-parenting-children-difference…

Cheng, S., & Klugman, J. (2010). School Racial Composition and Biracial Adolescents’ School Attachment. The Sociological Quarterly, 51(1), 150–178. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2009.01166.x

Crippen, C., & Brew, L. (2007). Intercultural Parenting and the Transcultural Family: A Literature Review. The Family Journal, 15(2), 107–115. https://doi.org/10.1177/1066480706297783

De Boodt, R. (2016). Fashionblogs: to follow or not to follow? Wat zijn de belangrijkste motivaties om modeblogs te volgen? (master’s thesis). Universiteit Gent, Handelswetenschappen, Gent, België.

De Zutter, J. (2017). Een onderzoek naar het schoolse welbevinden van jongeren met een migratieachtergrond in Vlaanderen (master’s thesis). Universiteit Gent, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Gent, België.

Demanet, J. & Van Houtte, M. (2012). School belonging and School Misconduct: The Differing Role of Teacher and Peer Attachment. Youth Adolescence, 41, 499–514. doi:10.1007/s10964-011-9674-2

Derman-Sparks, L., & Edwards, J. (2010). What Is Anti-Bias Education? Retrieved from https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDF… Education.pdf

Edwards, R., & Holland, J. (2013). What is qualitative interviewing?. A&C Black.  Retrieved from https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=GdCOAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&d…

Ellis, C., & Bochner, A. (2000). Autoethnography, personal narrative, reflexivity: Researcher as subject. Communication Faculty Publications. 91. https://scholarcommons.usf.edu/spe_facpub/91

Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: an overview. Historical social research/Historische sozialforschung, 273-290. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/23032294?seq=1#metadata_info_tab_contents

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research. Psychology Press.  Retrieved from https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=5-gXEMPlNsEC&oi=fnd&pg=PP9&d…

Ganzevoort, R., & Bruinsma-de Beer, J. (1998). De praxis als verhaal. Narrativiteit en Praktische Theologie. Kampen: Uitgeverij Kok. Retrieved from http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/1998_Praxis_totaal.pdf

Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: scale development and educational correlates. Psychology in the schools, 30, 79-90. doi:10.1002/1520-6807(199301)30:13.0.CO;2-X

Hagerty, B. M., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M., & Collier, P. (1992). Sense of belonging: A vital mental health concept. Archives of psychiatric nursing, 6(3), 172-177. https://doi.org/10.1016/0883-9417(92)90028-H

Harper, D. (2002). Talking about pictures: A case for photo elicitation. Visual studies, 17(1), 13-26. https://doi.org/10.1080/14725860220137345

Herman, M. R. (2009). The Black-White-Other Achievement Gap: Testing Theories of Academic Performance Among Multiracial and Monoracial Adolescents. Sociology of Education, 82(1), 20–46. https://doi.org/10.1177/003804070908200102

Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S., & Wright, E. (2004, January). Bridging the gap: A genre analysis of weblogs. In 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. Proceedings of the (pp. 11-pp). IEEE.

Hondius, D. G. (1999). Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens: Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945. Den Haag: sdu uitgevers. Retrieved from https://pure.uva.nl/ws/files/1203056/108703_UBA003000083_021.pdf

Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. Administrative science quarterly, 24(4), 602-611.

Jin, Y., & Liu, B. F. (2010). The blog-mediated crisis communication model: Recommendations for responding to influential external blogs. Journal of public relations research, 22(4), 429-455. DOI: 10.1080/10627261003801420

Joseph-Salisbury, R., & Andrews, K. (2017). Locating black mixed-raced males in the black supplementary school movement. Race Ethnicity and Education, 20(6), 752–765. https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1248838

Jurkowski, J. M. (2008). Photovoice as participatory action research tool for engaging people with intellectual disabilities in research and program development. Intellectual and developmental disabilities, 46(1), 1-11. https://doi.org/10.1352/0047-6765(2008)46[1:PAPART]2.0.CO;2

Kalmijn, M., & Van Tubergen, F. (2006). Ethnic intermarriage in the Netherlands: Confirmations and refutations of accepted insights. European Journal of Population/Revue europeenne de demographie, 22(4), 371-397. https://doi.org/10.1007/s10680-006-9105-3

Karssen, M. (2017). Bi-ethnic Dutch students: educational outcomes, social functioning and experiences. Retrieved from https://www.kohnstamminstituut.nl/assets/proefschrift_merlijnkarssen.pdf

Karssen, M., van der Veen, I., & Volman, M. (2015). Educational outcomes and functioning of bi-ethnic Dutch children in school. Educational Research, 57(4), 354–367. https://doi.org/10.1080/00131881.2015.1076994

Karssen, M., van der Veen, I., & Volman, M. (2016). Ethnic diversity in schools and bi-ethnic Dutch students’ educational outcomes and social functioning. School Effectiveness and School Improvement, 27(4), 613–628. https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1189436

Kerwin, C., Ponterotto, J. G., Jackson, B. L., & Harris, A. (1993). Racial identity in biracial children: A qualitative investigation. Journal of Counseling Psychology, 40(2), 221–231. https://doi.org/10.1037/0022-0167.40.2.221

Kimchi, J., Polivka, B., & Stevenson, J. S. (1991). Triangulation: operational definitions. Nursing research, 40(6), 364-366.

Koelet, S., & de Valk, H. A. (2014). European Liaisons? A Study on European bi‐national Marriages in Belgium. Population, Space and Place, 20(2), 110-125. https://doi.org/10.1002/psp.1773

Lewis, K. (2016). Helping mixed heritage children develop ‘character and resilience’ in schools. Improving Schools, 19(3), 197–211. https://doi.org/10.1177/1365480216650311

Lewis, P., Saunders, M. N., & Thornhill, A. (2004). Family breakdown. Personnel Review. https://doi.org/10.1108/00483480410518031

Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (Eds.). (2003). Turning points in qualitative research: Tying knots in a handkerchief (Vol. 2). Rowman Altamira.

Louwagie, I., Van Laere, K., & del Barrio Saiz, A. (2011). Diversiteit en sociale inclusie: een verkenning van competenties voor beroepen voor jonge kinderen | FRIS onderzoeksportaal. Retrieved from https://researchportal.be/nl/publicatie/diversiteit-en-sociale-inclusie…

Lucassen, L., & Laarman, C. (2009). Immigration, intermarriage and the changing face of Europe in the post war period. The History of the Family, 14(1), 52-68. https://doi.org/10.1016/j.hisfam.2008.12.001

Lutz, H. (2002). At your service madam! The globalization of domestic service. Feminist review70(1), 89-104. https://doi.org/10.1057/palgrave.fr.9400004

Mann, S. (2016). The research interview. Reflective practice and reflexivity in research processes. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/9781137353368.pdf

Mannuzza, S., Klein, R. G., Klein, D. F., Bessler, A., & Shrout, P. (2002). Accuracy of adult recall of childhood attention deficit hyperactivity disorder. American Journal of Psychiatry, 159(11), 1882-1888. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.11.1882

Marecek, J. (2003). Dancing through minefields: Toward a qualitative stance in psychology. https://doi.org/10.1037/10595-004

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family practice, 13(6), 522-526. https://doi.org/10.1093/fampra/13.6.522

Martiniello, M. (2003). Belgium's immigration policy. International Migration Review, 37(1), 225-232. Doi: 0198-9183/03/370 1 .OI4 1

Merton, R. K. (1941). Intermarriage and the social structure: Fact and theory. Psychiatry, 4(3), 361-374. https://doi.org/10.1080/00332747.1941.11022354

Merton, R. K. (1948). The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review, 8(2), 193–210. Retrieved from http://entrepreneurscommunicate.pbworks.com/f/Merton.+Self+Fulfilling+P…

Mortelmans, D. (2007). Kwaliteitsvereisten bij kwalitatief onderzoek. Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, 427-450.

Mortelmans, D. (2011). Kwalitatieve analyse met Nvivo.

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden.

O’Gorman, A., & Vander Laenen, F. (2010). Ethische specten van kwalitatief onderzoek. In Tom Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (2nd ed., pp. 531–555). Leuven: Acco.

Osterman, K. F. (2000). Students' need for belonging in the school community. Review of educational research, 70(3), 323-367. https://doi.org/10.3102%2F00346543070003323

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage. Retrieved from https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=0co1ESOVJHkC&oi=fnd&pg=PA5&d…

Pennink, B. J. W., & Jonker, J. (2000). De kern van methodologie. Van Gorcum & Comp, Assen.

Pittman, L. D., & Richmond, A. (2007). Academic and psychological functioning in late adolescence: The importance of school belonging. The Journal of Experimental Education, 75(4), 270-290. https://doi.org/10.3200/JEXE.75.4.270-292

Polit, DF & Hungler, BP (1995). Basisprincipes van verpleegkundig onderzoek. In Fundamentals of Nursing Research (pp. 391-391).

Poston, W. C. (1990). The biracial identity development model: A needed addition. Journal of Counseling & Development, 69(2), 152-155. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1990.tb01477.x

Punch, K. F. (2013). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. sage. Retrieved from https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=G2fOAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&d…

Renn, K. A. (2004). Mixed race students in college: The ecology of race, identity, and community on campus. Suny Press. Retrieved from https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=jI7t_aDvoT4C&oi=fnd&pg=PR1&d…

Renn, K. A. (2008). Research on biracial and multiracial identity development: Overview and synthesis. New Directions for Student Services, 2008(123), 13–21. https://doi.org/10.1002/ss.282

Rockquemore, K. A., Brunsma, D. L., & Delgado, D. J. (2009). Racing to theory or retheorizing race? Understanding the struggle to build a multiracial identity theory. Journal of Social Issues, 65(1), 13-34. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2008.01585.x

Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents' psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of educational psychology, 88(3), 408. https://doi.org/10.1037/0022-0663.88.3.408

Root, M. P. (1990). Resolving" other" status: Identity development of biracial individuals. Women & Therapy, 9(1-2), 185-205. https://doi.org/10.1300/J015v09n01_11

Rosenthal, R., & Jacobsen, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Self-fulfilling prophecies and teacher expectations. New York: Holt, Rhinehart, and Winston.

Schmidt, J. (2007). Blogging practices: An analytical framework. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1409-1427. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00379.x

Sierens, S. (2007). Leren voor diversiteit. Leren in diversiteit. Retrieved from www.steunpuntdiversiteitenleren.be

Silverman D. (2000). What is Qualitative Research? Retrieved from http://ayorek.org/files/workshop/20120901/Silverman.pdf

Smits, T., Janssenswillen, P. & Schelfhout, W. (2019). Leraren opleiden in een superdiverse samenleving. Uitgeverij: Acco.

Statbel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (2016) Gemengde huwelijken [Verkregen datafile] https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheiding…

Statbel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (2017) Gemengde huwelijken [Verkregen datafile] https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheiding…

Statbel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (2018) Gemengde huwelijken [Verkregen datafile] https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheiding…

Sterckx, L., Sportel, I., Geltink, A. K., Karssen, M., de Hart, B., Beck, A., & Altena, M. (2014). Stichting LovingDay.NL | Loving Day. Retrieved April 21, 2019, from http://lovingday.nl/stichting-lovingday-nl/

Swanborn, P. G. (1981). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: inleiding in ontwerpstrategieën. Boom.

Thurmond, V. A. (2001). The point of triangulation. Journal of nursing scholarship, 33(3), 253-258. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2001.00253.x

Tikly, L., Caballero, C., Haynes, J., & Hill, J. (2004). Understanding the Educational Needs of Mixed Heritage Pupils. Retrieved from http://jastoy.plus.com/pdf/dfes_mixedheritage.pdf

Van Avermaet, P., & Sierens Sven. (2010). Diversiteit is de norm: er mee leren omgaan de uitdaging: een referentiekader voor omgaan met diversiteit in onderwijs - Universiteitsbibliotheek Gent. Brussel: Politeia. Retrieved from https://lib.ugent.be/nl/catalog/pug01:4262758?i=0&q=diversiteit+is+de+n…

van Zwieten, M., & Willems, D. (2004). Waardering van kwalitatief onderzoek. Huisarts en wetenschap, 47(13), 38-43. https://doi.org/10.1007/BF03083653

van Zwieten, M., & Willems, D. (2007). 10 Waardering van kwalitatief onderzoek. In Kwalitatief onderzoek (pp. 111-121). Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6373-5_10

Vanderheeren, S. (2018). INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (master’s thesis). KU Leuven, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Leuven, België.

Wallace, K. R. (2004). Situating Multiethnic Identity: Contributions of Discourse Theory to the Study of Mixed Heritage Students. Journal of Language, Identity & Education, 3(3), 195–213. https://doi.org/10.1207/s15327701jlie0303_2

Wang, C. C. (2006). Youth participation in photovoice as a strategy for community change. Journal of community practice, 14(1-2), 147-161. DOI: 10.1300/J125v14n01_09

Wang, C. C., & Pies, C. A. (2004). Family, maternal, and child health through photovoice. Maternal and child health journal, 8(2), 95-102. https://doi.org/10.1023/B:MACI.0000025732.32293.4f

Wang, C. C., & Redwood-Jones, Y. A. (2001). Photovoice ethics: Perspectives from Flint photovoice. Health education & behavior, 28(5), 560-572. https://doi.org/10.1177/109019810102800504

Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health education & behavior, 24(3), 369-387. https://doi.org/10.1177/109019819702400309

Wardle, F. (2018). Adding to Our View of Early Childhood Multicultural Education. Childhood Education, 94(5), 34–40. https://doi.org/10.1080/00094056.2018.1516470

Wengraf, T., & Chamberlayne, P. (2006). Interviewing for life-histories, lived situations and personal experience: The Biographic-Narrative Interpretive Method (BNIM). Short Guide to BNIM interviewing and interpretation.

Williams, R. M. F. (2013). When Gray Matters More Than Black or White. Education and Urban Society, 45(2), 175–207. https://doi.org/10.1177/0013124511406917

Ye, Z., Chen, L., Harrison, S. E., Guo, H., Li, X. & Lin, D. (2016). Peer Victimization and Depressive Symptoms Among Rural-to-Urban Migrant Children in China: The Protective Role of Resilience. Frontiers in Psychology, 7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01542

Download scriptie (2.54 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Kris Rutten